Byla 2-3313-324/2011
Dėl atsakovo veiksmų, vykdant gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų pirkimo konkursą ir perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal akcinės bendrovės „City Service“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Panemunės butų ūkis“ dėl atsakovo veiksmų, vykdant gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų pirkimo konkursą ir perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2AB „City Service“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo atnaujinti viešojo pirkimo procedūras ir tęsti jas toliau pagal teisės aktų reikalavimus, panaikinti Kauno m. savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo antrąją dalį, kuria buvo nustatytas įpareigojimas savivaldybei sudaryti sutartį su UAB „Panemunės butų ūkis“ dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų teikimo.

3Ieškinį grindžia tuo, kad dalyvauja 2011 m. sausio 12 d. atsakovo paskelbtame savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų pirkimo konkurse. 2011 m. rugsėjo 17 d. savivaldybės tarybos sprendimu nr. T-504 buvo patvirtintas savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo tarifas, antruoju punktu pavesta sudaryti su UAB „Panemunės butų ūkis“ gyvenamųjų patalpų administravimo sutartį, iki bus paskirtas kitas šių patalpų administratorius. Ieškovas nurodo, kad numatomas sudaryti sandoris neprilygintinas vidaus sandoriui, galimam sudaryti pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 10 str. 5 d. 2011 m. gegužės 20 d. raštu atsakovas kvietė ieškovą pasirašyti viešojo pirkimo sutartį, tačiau 2011 m. birželio 2 d. raštu savivaldybė sutarties pasirašymą atidėjo neapibrėžtam laikui. Minimi atsakovo veiksmai pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme numatytus skaidrumo, nediskriminavimo principus, dirbtinai riboja konkurenciją. Nesutinka su atsakyme į pretenziją išdėstytais atsakovo argumentais, jog ginčijamas sprendimas yra iš esmės nesusijęs su konkursu ir jo vykdomomis procedūromis bei tuo, jog viešųjų pirkimų komisija, nedalyvavusi vidaus sandorio sudarymo procedūroje, neturi pareigos atsakyti į pretenzijoje išdėstytus teiginius. Ieškovo interesai ir pažeista teisė negali būti neginama vien dėl to, jog atsakovo vidinės organizacinės struktūros skyriai sprendimus priima neorganizuotai, nederindami veiksmų ir nesilaikydami nustatytų teisės aktų procedūrų. Pagal Viešųjų pirkimų įstatyminį reglamentavimą jokie veiksmai ir sprendimai negali būti priimami, esant atidedamajam viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpiui. Nereikšminga aplinkybė, jog komisija nedalyvavo vidaus sandorio priėmimo procedūroje - perkančioji organizacija privalo užtikrinti, jog viešojo pirkimo procedūros būtų vykdomos, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų bei konkurso dalyvių teisėtų interesų. Atsakovas, nesilaikydamas įprastų viešųjų pirkimų procedūrų, neinformavo tiekėjų apie ginčijamo tarybos sprendimo priėmimą. Tokiu būdu buvo pažeisti tiekėjų teisėti interesai gauti laiku visą informaciją, susijusią su konkursu. Sprendime nurodoma, jog jis priimtas remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, todėl jo dalis, kurioje pavedama Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui sudaryti sutartį su UAB „Panemunės butų ūkis", laikytina įpareigojimu sudaryti vidaus sandorį. Sudarant vidaus sandorius, turi būti laikomasi pagrindinių kriterijų, kuriuos 1999 m. lapkričio 18 d. sprendime Teckal, C-107/98 ir vėlesnėse bylose išplėtojo Europos Bendrijų Teisingumo Teismas ( perkančioji organizacija nuo jos teisiškai nepriklausomos įmonės (tiekėjo) atžvilgiu vykdo kontrolę, analogišką tai, kurią ji turi vykdyti savo tarnybų (administracinių padalinių) atžvilgiu; tokia įmonė (tiekėjas) didžiąją savo veiklos dalį turi vykdyti su valstybine įstaiga, kuri ją valdo, t.y. įmonė turi veikti savo viešojo dalininko naudai, o sutartiniai santykiai su trečiaisiais asmenimis nėra reikšmingi). Vidaus sandoriai gali būti sudaromi, kai perkančiosios organizacijos kontroliuojamas subjektas ne mažiau kaip 90 proc. pardavimo pajamų per paskutinius finansinius metus gauna iš veiklos, skirtos perkančiosios organizacijos poreikiams tenkinti ar funkcijoms atlikti. Vidaus sandorių teisėtumui būtinos abi minėtos sąlygos ( VPĮ 10 str. 5 d.). Ieškovas mano, kad sprendime numatytas įpareigojimas neatitinka šių vidaus sandoriui nustatytų kriterijų ir dėl to pažeidžia konkurso dalyvių teisėtus interesus – būdami viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo išimtimi, vidaus sandoriai privalo būti sudaromi tik griežtai laikantis teisės aktų reikalavimų. Nepaisant to, jog perkančiajai organizacijai priklauso 100 proc. UAB „Panemunės butų ūkis" akcijų, vidaus sandoris negali būti sudarytas, nes UAB „Panemunės butų ūkis" neatitinka antrojo būtinojo kriterijaus, numatyto VPĮ 10 str. 5 dalyje, t.y. perkančiosios organizacijos kontroliuojamas subjektas per paskutinius finansinius metus turi būti gavęs ne mažiau kaip 90 proc. pardavimo pajamų iš veiklos, skirtos perkančiosios organizacijos poreikiams tenkinti ar funkcijoms atlikti. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis numato, kad viešojo administravimo subjektai turi pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams. Kvietimas pasirašyti savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų sutartį ir sutarties pasirašymo atidėjimas neapibrėžtam laikui, sprendimas sudaryti sutartį dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų pirkimo su UAB „Panemunės butų ūkis" yra nesuderinami su Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, skaidrumo ir nediskriminavimo principais. UAB „Panemunės butų ūkis" konkurse netgi nedalyvavo lygiais pagrindais su visais tiekėjais. Ši aplinkybė suponuoja, jog UAB „Panemunės butų ūkis" neatitiko konkurso keliamų kvalifikacijos reikalavimų, o 2011 m. birželio 2 d. perkančiosios organizacijos sprendimas Nr. 32-14-432 buvo priimtas siekiant vilkinti laiką ir sudaryti sąlygas savivaldybės įmonės UAB „Panemunės butų ūkis" protekcijai, t.y. vėliau 2011 m. rugsėjo 8 d. buvo priimtas sprendimas dėl sutarties savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų teikimui sudarymo, tokiu būdu apeinant savivaldybės įmonei nepalankius kvalifikacinius reikalavimus ir kitas konkurso sąlygas. Minėti veiksmai bei priimti sprendimai yra neteisėti, pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, Konkurencijos įstatymo 4 str. 1, 2 dalis, dirbtinai riboja konkurenciją. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugas gali teikti ne tik UAB „Panemunės butų ūkis", bet ir kiti ūkio subjektai, todėl tokių paslaugų pirkimas turi būti viešas ir jame turi teisę dalyvauti lygiomis teisėmis visi ūkio subjektai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus. Kauno miesto savivaldybė, neatsižvelgdama į minėtą aplinkybę ir pažeisdama kitų ūkio subjektų ( tarp jų - AB „City Service") teisėtus interesus ir lūkesčius, 2011 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 32-14-707 raštu paprašė AB „City Service" pratęsti pasiūlymo galiojimo terminą bei pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ir priėmė neteisėtą sprendimą dėl sutarties su UAB „Panemunės butų ūkis" sudarymo.

4Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutinka.

5Atsiliepime į ieškinį nurodo, jog Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija (toliau – tekste VPK) 2011 m. sausio 12 d. posėdžio protokolu Nr. 32-16-3 patvirtino savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų pirkimo atviro konkurso dokumentus (toliau tekste - pirkimo dokumentai). Konkursas paskelbtas 2011 m. sausio 25 d. Europos Sąjungos oficialiame leidinio priede (OL/S) (pirkimo numeris 201 l/S 16-024944), 2011 m. sausio 26 d. leidinyje „Informaciniai pranešimai" Nr. 7 (1) (pirkimo numeris 99919). Konkursui pasiūlymus pateikė 5 dalyviai: UAB „Žaidas", UAB „Vitės valdos", AB „City Service", UAB „Corpus A" ir UAB „Namų priežiūros centras". 2011 m. kovo 23 d. VPK protokolu Nr. 32-16-20 sudaryti savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų atviram konkursui, pateiktų pasiūlymų eilę, skiriant I vietą UAB „Žaidas" pasiūlymui -0,23 Lt už 1 kv. m per mėnesį; II vietą - UAB „Vitės valdos" pasiūlymui - 0,28 Lt už 1 kv. m per mėnesį; III vietą - AB „City Service" pasiūlymui - 0,33 Lt už 1 kv. m. per mėnesį; sudaryti pirkimo sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra paskelbtas laimėjusiu; nustatyti pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminą - 2011 m. balandžio 7 d. 2011-04-11 savivaldybės gyvenamojo fondo administravimo skyrius raštu Nr. 53-9-690 „Dėl savivaldybės administravimo sutarties" informavo VPK pirmininką, kad UAB „Žaidas", kaip savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų atviro konkurso I vietos laimėtojo, atstovas pasirašyti pirkimo sutarties neatvyko. I vietos laimėtojui UAB „Žaidas" atsisakius pasirašyti sutartį, 2011 m. balandžio 20 d. VPK protokolu Nr. 32-16-26 savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų pirkimo atviro konkurso laimėtoju paskelbti UAB „Vitės valdos" pasiūlymą, sudaryti pirkimo sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra paskelbtas laimėjusiu; nustatyti pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminą – 2011 m. gegužės 5 d. 2011 m. gegužės 16 d. gyvenamojo fondo administravimo skyrius raštu Nr. 53-9-904 informavo VPK pirmininką, kad UAB „Vitės valdos" pasirašyti pirkimo sutarties neatvyko. 2011 m. gegužės 18 d. VPK protokolu Nr. 32-16-32 AB „City Service" pasiūlymą paskelbė laimėtoju, su juo sudaryti sutartį, nustatė sutarties atidėjimo terminą – 2011 m. birželio 4 d. 2011 m. gegužės 20 d. raštu Nr. 32-14-391 apie tai buvo informuota AB „City Service".

6Nurodytam dalyvių elgesiui keliant abejonių dėl galimo draudžiamo susitarimo, Kauno miesto savivaldybės administracija 2011 m. balandžio 18 d. raštu Nr. (A27V123)-R-1661, 2011 m. gegužės 17 d. raštu Nr. (A27V123)-R-2120 kreipėsi į LR Konkurencijos tarybą. 2011 m. birželio 1 d. VPK protokolu Nr.32-16-35 nekeisti VPK dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų atviro konkurso priimtų sprendimų, kol nepaaiškėjo pagrįstos priežastys pirkimo nutraukimui; kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą su prašymu įvertinti savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų atviro konkurso procedūrų nutraukimo galimybes, prašant, jei tokios galimybės Viešųjų pirkimų tarnybos bus nustatytos, duoti leidimą nutraukti minėto pirkimo procedūras; atidėti sutarties dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų pasirašymą iki bus gautas atsakymas iš Viešųjų pirkimų tarnybos. 2011 m. birželio 2 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos raštu Nr. 32-14-432 apie tai, kad atidedamas savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų pirkimo atviro konkurso sutarties su laimėtoju pasirašymo terminas, nusprendus perkančiajai organizacijai kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl galimybės nutraukti viešojo pirkimo procedūras, buvo informuoti visi tiekėjai. 2011 m. rugpjūčio 16 d. LR Konkurencijos taryba raštu Nr. (2.1-23) 6V-1759 pranešė, kad 2011m. birželio 9 d. Konkurencijos tarybos tvarkomajame posėdyje priimtas nutarimas pradėti tyrimą. 2011 m. rugpjūčio 19 d. AB „City Service“ raštu Nr. 20-15-984 prašė informuoti, ar nereikia pratęsti pateikto pasiūlymo galiojimo termino. 2011m. rugpjūčio 24 d. VPK protokolu Nr. 32-16-55, atsižvelgiant į 2011 m. rugpjūčio 16 d. Konkurencijos tarybos raštą Nr. (2.1-23) 6V-1759, sustabdyti savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų atviro konkurso pirkimo procedūras iki tada, kai bus gautos Konkurencijos tarybos tyrimo išvados, ir dėl Konkurencijos tarybos pateiktos informacijos konfidencialumo laimėtoją informuoti apie pirkimo procedūrų sustabdymą, nenurodant konkrečių priežasčių. 2011 m. rugpjūčio 26 d. raštu Nr. 32-14-707 Kauno miesto savivaldybės administracija AB „City Service“ paprašė raštu CVP IS priemonėmis patvirtinti, kad savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų pirkimo atviram konkursui teikto savo pasiūlymo galiojimą sutinka pratęsti iki 2011 m. lapkričio 25 d., bei informavo, kad pirkimo procedūros sustabdytos dėl priežasčių, nepriklausančių nuo perkančiosios organizacijos, o dėl konfidencialumo, ko reikalavo laikytis Konkurencijos taryba. Pažymėjo, jog daugiau informacijos pateikti nėra galimybės, o apie tolimesnes pirkimo procedūras bus informuojama raštu, kai bus žinomos naujos aplinkybės.

72011 m. rugsėjo 8 d. Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-504 „Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo tarifo patvirtinimo ir sutarties su UAB Panemunės butų ūkis sudarymo", kurio 1 punktu patvirtino savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo tarifą, o 2 punktu pavedė Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui A. S. sudaryti su UAB Panemunės butų ūkis sutartį dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų pagal 1 punkte nurodytą tarifą, iki bus paskirtas kitas savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administratorius. 2011 m. rugsėjo 21 d. gauta AB „City Service“ 2011 m. rugsėjo 19 d. pretenzija Nr. 20-15-1132. Kadangi VPK vykdytos procedūros dėl šių paslaugų pirkimo yra sustabdytos dėl priežasčių, nepriklausančių nuo perkančiosios organizacijos ir dėl konfidencialumo daugiau informacijos teikti nėra galimybės, tiekėjai apie tai buvo informuoti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 2011-08-26 raštu Nr. 32-14-707, neesant naujos informacijos apie šio pirkimo aplinkybes, atsižvelgiant į pretenzijos turinį ir esmę, VPK

Nutarė

82011 m. rugsėjo 19 dienos AB „City Service“ pretenziją perduoti Gyvenamojo fondo administravimo skyriui, įpareigojant atsakyti į pretenzijoje pateiktus teiginius dėl vidaus sandorio sudarymo, atsakymo kopiją pateikti VPK bei priminti tiekėjui apie viešojo pirkimo sustabdymo aplinkybes. 2011 m. rugsėjo 22 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos raštu Nr. 32-14-759 CVP IS susirašinėjimo priemonėmis AB „City Service" buvo informuotas, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos VPK 2011 m. rugsėjo 21 d. posėdyje išnagrinėjo AB ,.City Service“ pretenziją dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo tarifo patvirtinimo ir sutarties su UAB Panemunės butų ūkis sudarymo ir nustatė jos nepagrįstumą – pretenzija iš esmės nėra susijusi su savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo atviro konkurso procedūromis ir VPK kompetencija. Komisijos narių nuomone, konkurso eiga komplikavosi ir buvo sustabdyta ne dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, perkančioji organizacija neturėjo galimybės vykdyti prievolės - tenkinti gyventojų viešąjį interesą, todėl pasinaudojo teise priimti laikinus sprendimus dėl susidariusios situacijos. 2011 m. spalio 4 d. sudaryta Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų sutartis tarp Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB Panemunės butų ūkis, galiojanti 12 mėnesių nuo jos pasirašymo dienos ir galinti būti pratęsta rašytiniu šalių susitarimu kasmet, bet ne ilgiau kaip iki tol, kol bus paskirtas kitas savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administratorius.

9Bylai nutarus rengtis paruošiamaisiais dokumentais, ieškovas, 2011 m. lapkričio 3 d. gavęs atsiliepimą į ieškinį, dubliko nepateikė ( b.l. 189).

10Ieškinys netenkintinas.

11Ieškinyje ir atsiliepime į ieškinį nurodomos viešojo konkurso procedūros dėl atsakovo išvardintų priežasčių buvo sustabdytos 2011m. rugpjūčio 24 d. Kauno m. savivaldybės viešųjų pirkimų komisijos protokolu Nr. 32-16-55 iki tol, kol bus gautos Konkurencijos tarybos tyrimo išvados ( b.l. 97). Apie šį sprendimą ieškovas buvo informuotas 2011 m. rugpjūčio 26 d. CVP IS priemonėmis ( b.l. 60, 66).

12LR Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalis reglamentuoja tiekėjo teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Nustatytu terminu ieškovas nepateikė atsakovui pretenzijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimo sustabdyti pirkimo procedūras. 2011 m. rugsėjo 21 d. pateikė pretenziją dėl 2011 m. rugsėjo 8 d. Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimo nr. T-504 teisėtumo. Nors, be argumentų dėl šio sprendimo nr. T-504 kritikos, juo prašoma atnaujinti ir viešojo pirkimo procedūras, pretenzijoje nekeliamas klausimas dėl viešojo pirkimo sustabdymo pagrindo teisėtumo. Antra vertus, skaičiuojant nuo 2011 m. rugpjūčio 26 d., tokiai pretenzijai pareikšti 2011 m. rugsėjo 21 d. ieškovas jau buvo praleidęs aukščiau nurodytą terminą. Dėl pastarųjų priežasčių, galiojant perkančiosios organizacijos sprendimui dėl pirkimo procedūrų sustabdymo ir jo Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio nustatyta tvarka neginčijant, ieškovo reikalavimas pirkimo procedūras atnaujinti pripažintinas nepagrįstu.

13Pavedimas, nustatytas savivaldybei ginčijamu sprendimu, nėra viešojo pirkimo procedūra, kilusi iš Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2011 m. sausio 12 d. posėdžio protokolu Nr. 32-16-3 patvirtinto, įstatymų numatyta tvarka paskelbto ir vykdomo savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų pirkimo atvirojo konkurso, todėl ieškinyje nurodyti viešųjų pirkimų principai juo negalėjo būti pažeisti. Pavedimo pagrindas – savivaldybės tarybos sprendimas, todėl atmestini ieškovo argumentai dėl veiksmų ir sprendimų negalimumo, esant atidedamajam viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpiui.

14AB „City service“ pagrįstai nurodo, jog jos interesai negali būti neginami vien dėl to, jog atsakovo vidinės organizacinės struktūros skyriai sprendimus priima, nederindami savo veiksmų, tačiau ginčijamos sprendimo dalies nėra pagrindo pripažinti neteisėta dėl netinkamo Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų laikymosi. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalies nuostatomis, šio įstatymo reikalavimai netaikomi vidaus sandoriams - pirkimams, jeigu perkančioji organizacija sudaro sutartį su atskirą juridinio asmens statusą turinčiu subjektu, kurį ji kontroliuoja kaip savo pačios tarnybą ar struktūrinį padalinį ir kuriame ji yra vienintelė dalyvė (arba įgyvendina valstybės ar savivaldybės, kaip vienintelės dalyvės, teises ir pareigas), ir jeigu kontroliuojamas subjektas ne mažiau kaip 90 procentų pardavimo pajamų per paskutinius finansinius metus (arba per laiką nuo subjekto įsteigimo dienos, jeigu subjektas vykdė veiklą mažiau kaip vienus finansinius metus) gauna iš veiklos, skirtos perkančiosios organizacijos poreikiams tenkinti ar perkančiosios organizacijos funkcijoms atlikti. UAB „Panemunės butų ūkis“ yra Kauno miesto savivaldybės kontroliuojama įmonė, t. y savivaldybė valdo 100 procentų UAB Panemunės butų ūkis akcijų. Tam, kad perkančiosios organizacijos sudaromi sandoriai su teisiškai atskiru subjektu būtų pripažinti vidaus sutartimi, būtinos abi sąlygos ir jos privalo būti taikomos kartu. Antrosios Viešųjų pirkimų įstatymo 10 str. 5 dalyje numatytos sąlygos nebuvimu UAB „City service“ grindžia ieškinį dėl sprendimu nustatyto pavedimo sudaryti vidaus sandorį nepagrįstumo. Atsakovo pateikti duomenys ieškovo argumentus paneigia. Tai, kad savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo funkcijos yra priskirtinos perkančiosios organizacijos poreikiams tenkinti ir funkcijoms atlikti, įrodo savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų nuosavybės ir administravimo paslaugų viešojo pirkimo organizavimo faktai. Aplinkybė, kas iš šios veiklos gauna naudos ( perkančioji organizacija, paslaugas teikianti organizacija ar asmuo, kuris tomis paslaugomis naudojasi), nėra teisiškai nereikšminga. UAB „Panemunės butų ūkis“ 2011 m. rugsėjo 6 d. pateikė atsakovui buhalterinės apskaitos duomenimis pagrįstą pažymą apie bendrovės per paskutinius finansinius 2010 metus gautas pajamas iš veiklos, skirtos Kauno miesto savivaldybės poreikiams tenkinti ar Kauno miesto savivaldybės funkcijoms atlikti. Iš pažymos matyti, kad šios pajamos sudaro 90,21 procentus visų UAB Panemunės butų ūkis 2010 metų gautų pajamų. UAB „Panemunės butų ūkis“ taip pat pateikė 2010 m. rugsėjo 6 d. pažymą Nr. 1190 apie per 2010 metus gautas pajamas už administravimą ir su juo susijusias kitas paslaugas ir jų struktūrą. Taigi, sprendimu nustatytas pavedimas atitiko Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentuotas sąlygas vidaus sandoriui sudaryti. Nesant ieškininio reikalavimo dėl pavedimo pagrindu sudaryto sandorio nuginčijimo, nepasisakytina dėl ieškovo argumentų, susijusių su vidaus sandorio teisėtumu ( su trečiuoju asmeniu sudarytas sandoris nėra ieškinio dalykas; ieškovas, nepateikęs paruošiamųjų dokumentų, neprašęs bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, savo teises gina ir kitu būdu, 2011 m. rugsėjo 22 d. pateikęs prašymą Kauno apygardos administraciniam teismui dėl to paties viešojo administravimo subjekto priimto sprendimo ( sutarties sudarymo ir nuomos administravimo tarifo nustatymo) pripažinimo negaliojančiu). Pažymėtina, kad šiuo sandoriu viešasis pirkimas nebuvo užbaigtas – dėl nurodytų priežasčių sustabdžius savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų viešąjį pirkimą, ginčijama sprendimo dalimi savivaldybės administracijai sandorį dėl šių paslaugų teikimo pavesta sudaryti iki kito savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administratoriaus paskyrimo. Pagal LR Vietos savivaldos įstatymo 10 straipsnį savivaldybė yra atsakinga už viešųjų paslaugų teikimą gyventojams. Viešojo administravimo įstatyme viešosios paslaugos apibrėžiamos kaip valstybės ar savivaldybių įsteigtų specialių įstaigų bei organizacijų veikla, teikianti gyventojams socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas. Kauno m. savivaldybės nuomojamos gyvenamosios patalpos yra socialiniai būstai, todėl su jų nuomos administravimu susiję paslaugos specifine prasme yra už užmokestį gyventojams teikiamos viešosios paslaugos, kurias savivaldybė gali organizuoti per esančius viešųjų paslaugų teikėjus (biudžetines ir viešąsias įstaigas, savivaldybės įmones, akcines bendroves ir kitus subjektus). Savivaldybė turi siekti, kad viešosiomis paslaugomis galėtų naudotis visi savivaldybės gyventojai ir kad šios paslaugos būtų teikiamos nuolat ( Vietos savivaldos įstatymo 10 str. 2,7 dalys). Susiklosčius situacijai, kuomet viešojo konkurso dėl šių paslaugų pirkimo procedūra sustabdoma, sprendimas dėl pavedimo laikinai administruoti šias paslaugas neprieštarauja nei Viešųjų pirkimų, nei Vietos savivaldos įstatymui.

15Vadovaujantis išdėstytomis aplinkybėmis, perkančiosios organizacijos veiksmus įvertinus atitikimo Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams požiūriu, ieškovo reikalavimai atmestini kaip nepagrįsti.

16Iš ieškovo valstybei priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos ( CPK 93, 96 straipsniai).

17Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263 straipsniais, 269 straipsnio pirmąja dalimi, 270 straipsniu,

18n u s p r e n d ž i a :

19ieškinį atmesti.

20Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės „City service“ ( įmonės kodas 123905633) 10,45 ( dešimt Lt 45 ct) Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei. Ši suma turi būti įmokėta valstybinei mokesčių inspekcijai ( įmonės kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą nr ( - ), esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka... 2. AB „City Service“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo atnaujinti... 3. Ieškinį grindžia tuo, kad dalyvauja 2011 m. sausio 12 d. atsakovo... 4. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutinka.... 5. Atsiliepime į ieškinį nurodo, jog Kauno miesto savivaldybės administracijos... 6. Nurodytam dalyvių elgesiui keliant abejonių dėl galimo draudžiamo... 7. 2011 m. rugsėjo 8 d. Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr.... 8. 2011 m. rugsėjo 19 dienos AB „City Service“ pretenziją perduoti... 9. Bylai nutarus rengtis paruošiamaisiais dokumentais, ieškovas, 2011 m.... 10. Ieškinys netenkintinas.... 11. Ieškinyje ir atsiliepime į ieškinį nurodomos viešojo konkurso procedūros... 12. LR Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalis reglamentuoja tiekėjo... 13. Pavedimas, nustatytas savivaldybei ginčijamu sprendimu, nėra viešojo pirkimo... 14. AB „City service“ pagrįstai nurodo, jog jos interesai negali būti... 15. Vadovaujantis išdėstytomis aplinkybėmis, perkančiosios organizacijos... 16. Iš ieškovo valstybei priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos... 17. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 18. n u s p r e n d ž i a :... 19. ieškinį atmesti.... 20. Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės „City service“ ( įmonės kodas... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...