Byla eI-3173-463/2020
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jolanta Malijauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos biudžetinės įstaigos „Palangos miesto rinkliavų centras“ prašymą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sorita“ dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėja BĮ „Palangos miesto rinkliavų centras“ (toliau – pareiškėja) kreipėsi į teismą su prašymu, prašydamas iš atsakovės UAB „Sorita“ (toliau – atsakovė) 43,39 Eur nesumokėtą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d.

4Prašyme nurodoma, kad pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis, atsakovė Palangos miesto savivaldybėje, nuosavybės teisės pagrindu valdo, naudoja, disponuoja nekilnojamojo turto objektą, esantį adresu ( - ). Vadovaujantis tuo buvo suformuotas vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimas ir išsiųstas nustatyta tvarka atsakovės adresu – ( - ), Vilnius – ir el. paštu. Atsakovei buvo išsiųstas ir priminimas, kuriuo prašyta nedelsiant padengti vietinės rinkliavos įsiskolinimą. Visa siųsta korespondencija atsakovei įteikta ir atgal negrįžo, įsiskolinimas neapmokėtas. Pažymėtina, kad atsakovei raštu neišreiškus valios dėl vietinės rinkliavos mokėjimo pagal deklaruojamą komunalinių atliekų kiekį, vietinė rinkliava apskaičiuota pagal viešajame registre nurodytą nekilnojamojo turto pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį ir plotą. Duomenų, kad atsakovė nustatyta tvarka raštu išreiškė valią mokėti pagal deklaruojamą komunalinių atliekų kiekį už nekilnojamojo turto objektą nėra. Atsakovė nėra pateikusi prašymo ją atleisti nuo prievolės mokėti vietinę rinkliavą Palangos miesto savivaldybei. Atsakovė, nemokėdama vietinės rinkliavos, pažeidžia teisės aktus, reglamentuojančius vietinės rinkliavos apmokėjimo tvarką Palangos miesto savivaldybėje.

5Atsakovė atsiliepimo į prašymą nepateikė, apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką informuota tinkamai.

6Pareiškėja teismui pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuos paaiškino, kad atsakovei vietinė rinkliava apskaičiuota už 2018 m. ir trejus praėjusius metus, t. y. 2015 m., 2016 m. ir 2017 m. Todėl pirmas pranešimas atsakovei išsiųstas 2018 m. rugsėjo 5 d., o priminimas – 2018 m. lapkričio 20 d. Vietinė rinkliava atsakovei apskaičiuota nuo 2015 m. gegužės 1 d., nustačius, kad atsakovė ginčo objekto savininkė tapo nuo 2015 m. balandžio 24 d. pagal pirkimo-pardavimo sutartį. Taip pat vietinė rinkliava atsakovei apskaičiuota už laikotarpį iki 2019 m. balandžio 30 d., nustačius, kad nuo 2019 m. gegužės 10 d. pasikeitė ginčo objekto savininkas. Atkreipė dėmesį, kad šis laikotarpis nustatytas ir dėl to, kad sistema apskaičiuota vietinę rinkliavą taip, kad, jeigu vietinės rinkliavos dydžiui turintys įtaką pasikeitimai yra įvykę nuo 1 iki 15 mėnesio dienos, vietinės rinkliava pagal šiuos pasikeitimus perskaičiuojama nuo to mėnesio 1 dienos, o jeigu nuo 15 iki paskutinės mėnesio dienos – nuo kitos mėnesio 1 dienos.

7Teismas konstatuoja:

8Ginčas byloje kilo dėl laikotarpiu nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d. susidariusios 43,39 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo.

9Lietuvos Respublikos Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali nustatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas.

10Atliekų tvarkymo sistemų organizavimo ir planavimo principus nustato Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (2015 m. kovo 26 d. redakcija su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais), kurio 25 straipsnyje nustatyta, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą.

11Vietinių rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (toliau – Įstatymas) (2015 m. kovo 26 d. redakcija su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais), kurio 2 straipsnio 3 dalis šią rinkliavą apibrėžia kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje. Savivaldybės tarybos teisė nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatyta Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte bei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punkte. Įstatymo 12 straipsnio 1–2 punktuose nustatyta, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus. Pagal Įstatymo 3 straipsnį, rinkliavas moka fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos banką.

12Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-70, pakeistu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 sprendimu Nr. T2-332, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų (2014 m. lapkričio 16 d. redakcija su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 4 punktas nustato, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą – tai Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose nuostatuose nustatyta tvarka.. Vietinės rinkliavos mokėtojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, išskyrus Lietuvos banką bei įmones, turinčias Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje (5 punktas).

13Palangos miesto savivaldybės taryba 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T2-162 2 punktu patvirtino naujos redakcijos Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – Nuostatai), kurių 8 punkte nustatyta, kad vietinės rinkliavos mokėtojai – nekilnojamojo turto objektų, esančių savivaldybės teritorijoje, ir kurių sąrašą nustato Aplinkos ministerija, savininkas arba įgaliotas asmuo. Vietinę rinkliavą administruoja (vietinės rinkliavos apskaičiavimas vietinės rinkliavos mokėtojams, vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimų išrašymas, jų išsiuntimas, neapmokėtų vietinių rinkliavų išieškojimas) pareiškėja (Nuostatų 9 punktas). Mokėjimo pranešimą suformuoja pareiškėja (Nuostatų 50 punktas). Mokėjimo pranešimas pateikiamas vietinės rinkliavos mokėtojui pagal Registro duomenų bazėje turimą adresą. Vietinės rinkliavos mokėtojas, pageidaujantis gauti mokėjimo pranešimą kitu adresu arba elektroniniu paštu, privalo informuoti pareiškėją apie tai raštu (Nuostatų 52 punktas). Vietinė rinkliava mokama praėjus 15 kalendorinių dienų po Nuostatų 54 punkte (jeigu Vietinės rinkliavos mokėtojas pageidauja, vietinę rinkliavą gali sumokėti už visus metus iš karto, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d.) nustatytų mokėjimo terminų, pareiškėja, naudodamas Vietinės rinkliavos administravimo programą, identifikuoja skolininkus, suformuoja mokėjimo pranešimų priminimus ir pateikia juos vietinės rinkliavos nesumokėjusiems mokėtojams (Nuostatų 59 punktas). Pagal Nuostatų 60 punktą, gavęs priminimą sumokėti vietinę rinkliavą arba jos dalį, vietinės rinkliavos mokėtojas privalo ją sumokėti per 20 kalendorinių dienų nuo priminimo išsiuntimo datos. Vietinės rinkliavos mokėtojui vietinės rinkliavos nesumokėjus per Nuostatų 60 punkte nurodytą terminą, pareiškėja privalo pradėti įsiskolinimo išieškojimo procedūrą (Nuostatų 61 punktas). Nuostatų 76 punkte numatyta, kad vietinės rinkliavos lengvatas nustato Savivaldybės taryba atskiru sprendimu.

14Tokio pobūdžio bylose administracinių teismų praktikoje suformuota teisės aiškinimo taisyklė, kad vien faktinė aplinkybė, jog atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo yra laikytinas vietinės rinkliavos mokėtoju pagal savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo nustatyta rinkliava, ir (ar) rinkliavos nuostatus, suponuoja šio asmens pareigą nustatyta tvarka ir terminais mokėti atitinkamo dydžio vietinę rinkliavą. Vietinės rinkliavos mokėtojas neturi teisės pasirinkti, ar vykdyti šią pareigą, ar ne, nuo pareigos mokėti vietinę rinkliavą vykdymo jis gali būti atleistas tik atitinkamų norminių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka. Tik tokiu atveju, jei objektyvūs duomenys neabejotinai patvirtina, kad fizinio ar juridinio asmens veikloje (plačiąja prasme – pvz., valdant, naudojant ar disponuojant nekilnojamuoju turtu ar pan.) jokios (komunalinės) atliekos nesusidaro, akivaizdu, jog toks asmuo negali būti pripažintas „atliekų turėtoju“, nes jis neturi ir (ar) nedaro (negamina) atliekų, kaip tai apibrėžiama Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatose (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-334/2014, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-200-662/2018 ir kt.).

15Byloje pateiktas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2020 m. balandžio 3 d. išrašas patvirtina, kad atsakovė ginčo laikotarpiu, t. y. nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d. nuosavybės teise valdė pastatus, esančius adresu – ( - ) (paskirtis – sandėliavimas). Byloje nėra duomenų, kad atsakovei atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu būtų buvusi nustatyta vietinės rinkliavos lengvata, todėl darytina išvada, kad ginčo laikotarpiu atsakovės komunalinės atliekos buvo tvarkomos Palangos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje ir ji turėjo pareigą mokėti vietinę rinkliavą. Byloje nėra objektyvių duomenų, kurie keltų abejonę dėl atsakovės buvimu „atliekų turėtoja“ Atliekų tvarkymo įstatymo prasme.

16Nustatyta, kad pareiškėja, nustačiusi, kad ginčo objekto savininkas pasikeitė, siuntė atsakovei 2018 m. rugsėjo 5 d. mokėjimo pranešimą Nr. PA18-150014 už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 2015 m., 2018 m. rugsėjo 5 d. mokėjimo pranešimą Nr. PA18-160143 už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 2016 m., 2018 m. rugsėjo 5 d. mokėjimo pranešimą Nr. PA18-201862 už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 2017 m., 2018 m. rugsėjo 5 d. mokėjimo pranešimą Nr. PA18-198320 už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 2018 m., 2019 m. liepos 1 d. mokėjimo pranešimą Nr. PA18-205449 už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 2019 m. Pareiškėja, negavusi apmokėjimo ir identifikavusi skolininkę, išsiuntė pareiškėjai 2018 m. lapkričio 20 d. priminimą sumokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 2018 m. Negavusi apmokėjimo pareiškėja atsakovei išsiuntė ir 2020 m. sausio 31 d. pakartotinį mokėjimo pranešimą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 2019 m. Šį pakartotinį pranešimą pareiškėja atsakovei išsiuntė papildomai ir el. paštu sorita.uab@gmail.com, kuriame nurodė, kad, jeigu skola nebus apmokėta iki 2020 m. vasario 20 d. – bus pradėtas skolos išieškojimo procesas. Byloje nenustatyta, kad atsakovė negavo jai siųstų mokėjimo pranešimų ir priminimų.

17Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta ir įvertinus tai aptarto teisinio reguliavimo kontekste darytina išvada, kad pareiškėja laikėsi Nuostatuose nustatytos tvarkos, o tuo tarpu atsakovė nevykdė teisės aktais jai nustatytos pareigos Nuostatuose nustatyta tvarka mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą. Dėl šios priežasties per ginčo laikotarpį, t. y. nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d. susidarė 43,39 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įsiskolinimas.

18Nustačius, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė ginčo objekto patalpomis nesinaudojo ir nebuvo atliekų turėtoja, jai atskiru sprendimu suteikta vietinės rinkliavos lengvata ar ji tinkamai vykdė pareigą mokėti vietinę rinkliavą nustatytu laiku, o iš pateiktų duomenų matyti, kad pareiškėja informavo atsakovę apie susidariusią skolą ir apie pareigą sumokėti vietinę rinkliavą Nuostatų nustatyta tvarka ir terminais, darytina išvada, kad pareiškėjos prašymo reikalavimas iš atsakovės priteisti vietinės rinkliavos įsiskolinimą yra pagrįstas.

19Todėl, atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, konstatuojama, kad byloje esančių duomenų pakanka pareiškėjos reikalavimą pagrįsti, todėl pareiškėjos prašymas tenkintinas visiškai.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86–88 straipsniais, 132 straipsnio 1 dalimi ir 133 straipsniu, teismas

Nutarė

21Pareiškėjos biudžetinės įstaigos „Palangos miesto rinkliavų centras“ prašymą patenkinti.

22Priteisti pareiškėjai biudžetinei įstaigai „Palangos miesto rinkliavų centras“ iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sorita“ 43,39 Eur (keturiasdešimt tris eurus trisdešimt devynis centus) nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą laikotarpiu nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d.

23Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jolanta Malijauskienė... 2. Teismas... 3. Pareiškėja BĮ „Palangos miesto rinkliavų centras“ (toliau –... 4. Prašyme nurodoma, kad pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis, atsakovė... 5. Atsakovė atsiliepimo į prašymą nepateikė, apie teismo posėdžio datą,... 6. Pareiškėja teismui pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuos paaiškino, kad... 7. Teismas konstatuoja:... 8. Ginčas byloje kilo dėl laikotarpiu nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2019 m.... 9. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad... 10. Atliekų tvarkymo sistemų organizavimo ir planavimo principus nustato Lietuvos... 11. Vietinių rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Lietuvos... 12. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-70,... 13. Palangos miesto savivaldybės taryba 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr.... 14. Tokio pobūdžio bylose administracinių teismų praktikoje suformuota teisės... 15. Byloje pateiktas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2020 m.... 16. Nustatyta, kad pareiškėja, nustačiusi, kad ginčo objekto savininkas... 17. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta ir įvertinus tai aptarto teisinio... 18. Nustačius, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė ginčo... 19. Todėl, atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, konstatuojama, kad byloje... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 21. Pareiškėjos biudžetinės įstaigos „Palangos miesto rinkliavų centras“... 22. Priteisti pareiškėjai biudžetinei įstaigai „Palangos miesto rinkliavų... 23. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...