Byla A-502-803-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Drigoto (pranešėjas), Stasio Gudyno (kolegijos pirmininkas) ir Sigitos Rudėnaitės, sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, dalyvaujant atsakovo atstovei A. M. , trečiojo suinteresuoto asmens atstovui adv. R. N. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų V. G. , N. R. ir V. R. skundą atsakovui Aplinkos ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Adelei A. G. , Stasiui A. G. , Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Palangos miesto savivaldybės administracijai, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinko apsaugos ministerijos, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, UAB „Estora“, A. B. , A. G. , V. P. , V. B. , D. K. , A. K. , R. J. , N. P. , G. P. , I. S. , V. S. , R. B. , V. G. , R. G. , A. S. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai N. R. . V. R. ir V. G. kreipėsi į administracinį teismą prašydami (b.1.3-9) panaikinti LR aplinkos ministerijos (toliau - Ministerija) 2006-05-04 administracinį aktą Nr.(13-4)-D8-3782 „Dėl projektavimo sąlygų sąvado panaikinimo“ ir įpareigoti Ministeriją pareikalauti, kad Palangos miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybė) administracijos direktorius panaikintų 2002-09-24 kūrybinių dirbtuvių su garažu ( - ), Palangos mieste projektavimo sąlygų sąvadą.

5Savo reikalavimus pareiškėjai grindė tuo, jog Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija) 2006-04-03 priėmė išvadą, kurioje pripažino, kad projektavimo sąlygos, įrašytos į 2002-09-24 kūrybinių dirbtuvių su garažu Žvejų ( - ), Palangos mieste, projektavimo sąlygų sąvadą, prieštarauja Statybos įstatymo 20 str. 2 d. 2 p. ir 5 d. nustatytiems reikalavimams, LR Vyriausybės 1995-12-22 nutarimo Nr. 1608 „Dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo“ 4 str. 1 d., 2 d., 3 d., ir 6 str., t.y. esminėms šio teisės akto nuostatoms. Išvadoje taip pat nustatyta, kad projektavimo sąlygų sąvadas išduotas prie prašymo nepateikus visų bendraturčių sutikimo. Vadovaudamiesi LR Statybos įstatymo 20 str. 9 d. ir Inspekcijos 2006-04-03 išvada, prašė Inspekcijos pareikalauti, kad Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 7 dienas panaikintų 2002-09-24 kūrybinių dirbtuvių su garažu ( - ), Palangos mieste projektavimo sąlygų sąvadą. Inspekcija minėtą prašymą pateikė nagrinėti Ministerijai, kuri 2006-05-04 aktu Nr.(13-4)-D8-3782 atsisakė panaikinti 2002-09-24 išduotą projektavimo sąlygų sąvadą. Teigė, kad atsakovė neteisingai plečiamai aiškino Statybos įstatymo 20 str. 9 d., kadangi ši teisės norma draudimą pareikalauti panaikinti projektavimo sąlygų sąvadą sieja su statybos leidimu, išduotu administracinio teisės akto, t.y. administravimo subjekto priimto teisės akto pagrindu bei atitinkančiu Statybos įstatymo 23 str. 6 d. reikalavimus. Todėl tik toks dokumentas Statybos įstatymo 20 str. 9 d. prasme gali būti laikomas statybos leidimu. Tuo tarpu, LR statybos įstatymo 23 str. 16 d. nurodytas raštas gali būti laikomas statybos leidimu Statybos įstatymo 20 str. 9 d. prasme tik tuo atveju, jei jis yra įregistruotas kaip statybos leidimas. A. G. 2005-10-12 raštas viešojo administravimo subjekto nėra registruotas Statybos įstatymo 23 str. 16 d. numatyta tvarka, todėl negali būti prilyginamas statybos leidimui. Kadangi statyba yra vykdoma bendrosios nuosavybės teise pareiškėjams ir statytojams A.A. G. ir S.A. G. priklausančiame sklype, kad gautų statybos leidimą jie privalėjo gauti visų bendraturčių sutikimą, tuo tarpu pareiškėjai tokių sutikimų niekada nėra išdavę. A. G. 2005-10-12 rašto prilyginimas statybos leidimui ar registravimas kaip statybos leidimo, reikštų Statybos įstatymo 23 str. 6 d. ir 7 d. ir 23 str. 16 d., o kartu ir bendraturčių teisės pažeidimą.

6Teismo posėdžio metu V. G. patvirtino skunde nurodytus motyvus ir prašė jį tenkinti.

7Atsiliepime teismui (b.1.69-70) Ministerija nurodė, kad su skundo reikalavimais nesutinka. Nesutikimą remia tuo, kad pagal Statybos įstatymo 20 str. 9 d., vyriausybės įgaliota institucija (šiuo atveju Ministerija), gavusi statytojo (užsakovo) prašymą ar statinio saugos bei paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų teikimą (bet ne vėliau kaip iki statybos leidimo išdavimo) ir nustačiusi, kad statinio projektavimo sąlygos neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų, privalo ne vėliau kaip per 5 dienas pareikalauti, kad savivaldybės administracijos direktorius (suderinęs pagal kompetenciją su projektavimo sąlygas nustačiusiais inžinerinių tinklų savininkais ar naudotojais ir statinio saugos bei paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijomis) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo panaikintų ar pakeistų statinio projektavimo sąlygas (išduotų statytojui (užsakovui) pakeistą patvirtintą projektavimo sąlygų sąvadą) arba praneštų vyriausybės įgaliotai institucijai ir statytojui (užsakovui) motyvus, dėl kurių atsisakoma statinio projektavimo sąlygas panaikinti ar pakeisti. Minėtoji Statybos įstatymo nuostata suponuoja aplinkos ministerijos pareigą, nustačius, kad statinio projektavimo sąlygos neatitinka teisės aktų reikalavimų, kreiptis į sąlygas išdavusią instituciją su reikalavimu šias sąlygas panaikinti ar pakeisti. Šiuo veiksmus Aplinkos ministerija gali atlikti tik iki statybos leidimo išdavimo.

8Statybos įstatymas neapibrėžia statybos leidimo sąvokos, tačiau ne visais atvejais sieja statybos leidimo įgijimą su teisės statyti konkretų statinį atsiradimu. Pagal Statybos įstatymo nuostatas, statytojas (užsakovas) teisę statyti įgyja dviem atvejais: leidimą išduodančiam viešojo administravimo subjektui tokį leidimą išdavus įstatymo nustatyta tvarka arba leidimo neišdavus ir nepranešus statytojui apie leidimo neišdavimo priežastis. Pastaruoju atveju statytojo teisė statyti yra siejama su jo raštišku pranešimu apie statybos pradžią, ir šiuo atveju įstatymas nenumato statytojui jokių papildomų pareigų. Pažymėjo, kad leidimą išduodanti institucija turi pareigą įregistruoti tokį raštą kaip statybos leidimą, ji taip pat turi teisę atsisakyti registruoti minėtą prašymą. Siejant statybos leidimo turėjimą su teisės statyti atsiradimu, pagal Statybos įstatymo nuostatas statytojas tokią teisę įgyja gavęs statybos leidimą įstatymo nustatyta tvarka ir statytojo raštišku pranešimu, per nustatytą terminą neišdavus jo prašomo statybos leidimo ir nepranešus apie jo neišdavimo priežastis, jei leidimą išduodanti institucija nepraneša statytojui apie sprendimą atsisakyti registruoti jo raštą kaip statybos leidimą.

9Nagrinėjamuoju atveju statytojas 2005-06-21 raštu paprašė Savivaldybės administracijos išduoti statybos leidimą. A. G. , 2005-10-12 raštu pranešė Savivaldybei, kad nuo 2005-10-18 bus pradėta vykdyti statyba ir paprašė šį raštą įregistruoti kaip statybos leidimą. Pagal galiojančius teisės aktus, ši institucija privalėjo registruoti statytojo raštą kaip statybos leidimą arba atsisakyti tokį raštą registruoti. Atsižvelgiant į tai, kad sprendimas nebuvo priimtas, o statytojas, pranešdamas Palangos miesto savivaldybės administracijai apie statybos pradžią, buvo įgijęs teisę į statybą ir galėjo pagrįstai tikėtis, kad jo raštas yra registruotas kaip statybos leidimas, Ministerija pagrįstai atsisakė kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių, kad šis panaikintų ar pakeistų statinio projektavimo sąlygas.

10Teismo posėdžio metu Ministerijos atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Atsiliepime teismui (b.1.30-31) tretysis suinteresuotasis asmuo Inspekcija su skundo reikalavimais nesutiko, o savo poziciją iš esmės pagrindė tais pačiai motyvais kaip ir atsakovė.

12Teismo posėdžio metu Inspekcijos atstovas patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Atsiliepime teismui tretieji suinteresuotieji asmenys A.A. G. ir A.S. G. su skundo reikalavimais nesutiko, o. pagrįsdami savo poziciją, nurodė, kad Ministerija LR statybos įstatymo nuostatas taikė bei aiškino tinkamai. Be to nurodė, kad prieš išduodant projektavimo sąlygų sąvadą, Palangos m. savivaldybė nereikalavo jokių papildomų dokumentų pateikimo. Nei vienas iš pareiškėjų nebuvo žemės sklypo ( - )., Palangoje bendraturčiu, todėl jų sutikimo nereikėjo. Projektavimo sąlygų sąvadas buvo patvirtintas 2002-09-24 Palangos miesto savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo. Minėtu metu žemės sklypo bendraturčiai buvo: V. P. , R. B. ir V.T. G. . Teisę statyti siekė įgyvendinti V.T. G. (iš kurios G. nupirko žemės sklypo dalį ir perėmė su statyba susijusius dokumentus), kuri pateikė dokumentus projektavimo sąlygų sąvadui gauti. Siekiant gauti statybos leidimą reikėjo kitų dviejų bendraturčių (V. P. ir R. B. ) sutikimų. Toks notariškai patvirtintas sutikimas buvo duotas 2000-02-01, šį sutikimą pasirašė V. P. ir R. B. atstovas K. G. . Skunde keliami klausimai jau yra nagrinėjami Palangos m. apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. 2-100-676/2006, kurioje vienas iš ieškinio reikalavimų yra panaikinti 2002-09-24 išduotą projektavimo sąlygų sąvadą, bei Klaipėdos apygardos administracinio teismo nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. 1-142-163/2006 dėl tų pačių statybų teisėtumo.

14II.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. lapkričio 9 d. sprendimu pareiškėjų skundą atmetė.

16Teismas nustatė, jog Ministerija skundžiamu 2006-05-04 raštu atsisakė pareikalauti, kad Palangos savivaldybės administracijos direktorius panaikintų 2002-09-24 išduotą kūrybinių dirbtuvių su garažu ( - ), Palangos mieste projektavimo sąlygų sąvadą. Atsisakymą motyvavo tuo, kad tokį pareikalavimą ji gali pareikšti tik iki statybos leidimo išdavimo, o A. G. 2005-10-12 raštas yra prilyginamas statybos leidimui (b.l. 10).

17Teismas nurodė, jog Statybos įstatymo 20 str. 9 d. nustatyta, kad Vyriausybės įgaliota institucija (nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbų atveju - kartu su įgaliota institucija, atsakinga už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą), gavusi statytojo (užsakovo) prašymą ar statinio saugos bei paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų teikimą (bet ne vėliau kaip iki statybos leidimo išdavimo) ir nustačiusi, kad statinio projektavimo sąlygos neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų, privalo ne vėliau kaip per 5 dienas pareikalauti, kad savivaldybės administracijos direktorius (suderinęs pagal kompetenciją su projektavimo sąlygas nustačiusiais inžinerinių tinklų savininkais ar naudotojais ir statinio saugos bei paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijomis) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo Vyriausybės įgaliotos institucijos reikalavimo panaikintų ar pakeistų statinio projektavimo sąlygas (išduotų statytojui (užsakovui) pakeistą patvirtintą projektavimo sąlygų sąvadą) arba praneštų Vyriausybės įgaliotai institucijai ir statytojui (užsakovui) motyvus, dėl kurių atsisakoma statinio projektavimo sąlygas panaikinti ar pakeisti.

18Minėto įstatymo 23 str. 16 d. nustatyta, kad jei statybos leidimas neišduodamas, valstybinio administravimo subjektas, kuriam pavesta išduoti šį leidimą, per 10 dienų nuo statytojo (užsakovo) dokumentų, nurodytų šio straipsnio 6 ar 7 dalyse, pateikimo praneša apie tai raštu statytojui (užsakovui), nurodydamas konkrečias leidimo neišdavimo priežastis. Jei leidimas per nustatytą terminą nebuvo išduotas ir statytojui (užsakovui) nepranešta apie neišdavimo priežastis, statytojas (užsakovas) turi teisę vykdyti statybą be leidimo, tačiau apie tai raštu praneša statybos leidimą išduodančiam viešojo administravimo subjektui ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki statybos pradžios. Leidimą išduodantis viešojo administravimo subjektas privalo šį raštą įregistruoti kaip statybos leidimą.

19Teismas nustatė, jog A.A. G. ir S.A. G. 2005-06-21 raštas Savivaldybei patvirtina, kad buvo kreiptasi dėl statybos leidimo išdavimo, tačiau per 10 d. nuo dokumentų pateikimo statytojui (užsakovui) nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų ir į minėtą raštą neatsakyta (b.l.62). A.A. G. ir S.A. G. , vadovaudamiesi Statybos įstatymo 23 str. 16 d., 2005-10-12 raštu kreipėsi į savivaldybę su prašymu minėtą raštą įregistruoti kaip statybos leidimą.

20Teismas nurodė, jog po 2005-10-12 rašto pateikimo Savivaldybei A.A. G. ir S.A. G. turėjo teisę vykdyti kūrybinių dirbtuvių su garažu ( - ), Palangoje statybas, t.y. įgijo teisę statyti Statybos įstatymo 23 str. 16 d. numatytu būdu. Teismas nusprendė, kad Ministerija pagrįstai atsisakė pareikalauti, kad Savivaldybė panaikintų 2002-09-24 kūrybinių dirbtuvių projektavimo sąlygų sąvadą.

21Teismas pažymėjo, kad motyvai dėl projektavimo sąlygų sąvado prieštaravimo atitinkamiems Statybos įstatymo reikalavimams, LR Vyriausybės 1995-12-22 nutarimo Nr. 1608 nuostatoms ir kt., nagrinėjamo ginčo dalykui esminės reikšmės neturi. Šio projektavimo sąlygų sąvado teisėtumas yra nagrinėjamas Palangos miesto apylinkės teisme (b.l. 131) ir yra už nagrinėjamo ginčo ribų.

22III.

23Apeliaciniu skundu pareiškėjas V. G. prašo panaikinti 2006 m. lapkričio 9 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą - skundą patenkinti pilnai. Teismui palikus galioti ginčijamą sprendimą, prašo iš jo pašalinti visus konstatavimus, kiek tai yra susiję su Statybos įstatymo 23 str. 16 d. aiškinimu ir taikymu, taip pat pašalinti nepagrįstą ir neteisėtą teiginį, kad „po 2005-10-12 rašto pateikimo Savivaldybei, A.A. G. ir S.A. G. turėjo teisę kūrybinių dirbtuvių su garažu ( - ), Palangoje statybas, t.y. įgijo teisę statyti Statybos įstatymo 23 str. 16 d. numatytu būdu.“

24Apeliaciniame skunde nurodoma:

251. Teismas netinkamai taikė ir aiškino Statybos įstatymo 20 str. 9 d. ir 23 str. 16 d. nuostatas, netinkamai šias nuostatas susiejo ir be jokio pagrindo teikė viršenybę 23 str. 16 d. numatytai teisei statyti statinį be statybos leidimo šiame straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Projektavimo sąlygų sąvadas ir statybos leidimas yra skirtingi administraciniai aktai. Statybos leidimo išdavimas ir įgyvendinimas yra saistomas su projektavimo sąlygų sąvadu ir jo turiniu, tačiau projektavimo sąlygų sąvadas nėra niekaip saistomas su statybos leidimu, jo teisėtumu, su statybos leidimo išdavimo ar neišdavimo faktu ar statinio statyba be statybos leidimo išimtinais atvejais kaip tai yra numatyta Statybos įstatymo 23 str. 16 d., kadangi projektavimo sąlygų sąvadas galioja nuo pat jo išdavimo momento iki statybos leidimo išdavimo bet ne ilgiau kaip 3 metus laiko ir yra pagrindas statiniui projektuoti ir statybos leidimui gauti. Nustačius faktą, kad projektavimo sąlygų sąvadas yra neteisėtas ir prieštaraujantis Statybos įstatymui ir kitoms statybas reglamentuojančioms statybos normoms, statybos leidimas gali būti panaikinamas įstatymų nustatyta tvarka, o statyba be leidimo pagal Statybos įstatymo 23 str. 16 d. - atitinkamai pripažįstamos neteisėtomis. Byloje buvo pateikti duomenys, kad projektavimo sąlygų sąvadas yra prieštaraujantis Statybos įstatymo normoms ir kitiems specialiems norminiams aktams. Statinio statybos leidimas arba statinio statyba be leidimo pagal Statybos įstatymo 23 str. 16 d. nuostatas, neįteisina neteisėto projektavimo sąlygų sąvado.

262. Sprendimas nemotyvuotas, nepadarytos išvados bei teisinis vertinimas.

273.Teismas nepagrįstai ėmėsi nagrinėti statytojų teisę statyti be statybos leidimo pagal Statybos įstatymo 23 str. 16 d. ir aiškinti šio įstatymo taikymą, be teisinio pagrindo konstatavo, kad statytojai po 2005-10-12 rašto įteikimo Palangos miesto savivaldybei, įgijo teisę statyti be statybos leidimo. Teismas šioje dalyje išėjo už byloje esančio skundo ribų ir todėl teismo sprendimo dalis, kurioje yra aiškinamas Statybos įstatymo 23 str. 16 d. taikymas ir daromos šiuo klausimu išvados, yra naikintina kaip neteisėta.

284. Teismas turėjo būti šioje byloje aktyvus, privalėjo išaiškinti Vyriausybės įgaliotos institucijos pareigą numatytą Statybos įstatymo 20 str. 9 d. ir motyvuotai konstatuoti kodėl ministerijos atsisakymas vykdyti šią pareigą yra teisėtas, atsižvelgiant į tai, kad ministerijos atsisakymas atlikti šią pareigą yra visiškai be motyvų. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad statytojo teisė statyti be statybos leidimo yra absoliuti, padaro teisėtu neteisėtą sąvadą ir statytojas įgyvendindamas šią teisę padaro neveiksniomis visas kompetentingas valstybines institucijas, kurios nebegali užsiimti projektavimo sąlygų sąvado naikinimo procedūromis.

295. Teismas, reikalaudamas iš Palangos miesto apylinkės teismo pateikti apelianto ieškinio nuorašą pažeidė lygiateisiškumo principą ir buvo šališkas, kadangi teismas tokiu būdu privalėjo pareikalauti visų civilinių bylų, susijusių su kūrybinių dirbtuvių su garažu ( - ), Palangos mieste, statybomis.

306. Darydamas išvadą, kad statytojai įgijo teisę statyti be statybos leidimo pagal Statybos įstatymo 23 str. 16 d., privalėjo gauti pilną informaciją iš Palangos miesto savivaldybės ir tik tada konstatuoti tam tikrus juridinius faktus dėl šios teisės statyti statinį be statybos leidimo, tačiau reikalavimo dėl teisės statyti statinį be statybos leidimo pagal Statybos įstatymo 23 str. 16 d. nustatytą tvarką šioje byloje nebuvo, todėl teismas išėjo už skundo ribų.

31Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą atsakovas prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą teismo sprendimą. Atsakovas nurodo, kad teismas tinkamai aiškino ir taikė Statybos įstatymo 20 straipsnio 9 dalį ir 23 straipsnio 9 dalį.

321. Įstatymas numato, kad reikalavimą (kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių panaikinti ar pakeisti projektavimo sąlygas) Vyriausybės institucija gali pateikti tik iki statybos leidimo išdavimo. Toks reikalavimas nustatytas atsižvelgiant į teisines pasekmes, kurias sukelia statybos leidimo išdavimas, o būtent nuo statybos leidimo išdavimo asmuo įgyja teisę pradėti statyti konkretų statinį ir jo panaikinimas reikštų įstatymo suteiktos ir pagal nustatytą tvarką įsigaliojusios teisės atėmimą ar suvaržymą. Tokia teisė gali būti atimta ar suvaržyta tik teismo sprendimu. Būtent dėl šios priežasties Statybos įstatyme nustatyta, kad Vyriausybės įgaliota institucija gali reikalauti panaikinti projektavimo sąlygų sąvadą tik tuo atveju, jei jo pagrindu dar nėra išduotas statybos leidimas, t.y asmeniui dar nėra suteikta ir įsigaliojusi ši įstatymo suteikta teisė.

332. Pareiškėjo argumentas, kad statybos leidimo išdavimas neįtakoja galimybės panaikinti projektavimo sąlygų sąvadą įstatymų nustatyta tvarka (šiuo atveju paties savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu) yra nepagrįstas. Būtent išdavus statybos leidimą asmuo įgyja teisę įgyvendinti, realizuoti projektavimo sąlygų sąvade nustatytus reikalavimus. Įstatymo aiškinimas taip, kaip tai apeliaciniame skunde nurodo pareiškėjas suponuoja situaciją, kuomet išdavus statybos leidimą konkrečiam statiniui statyti pagal tam tikro projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus, savivaldybės administracijos direktorius, Vyriausybės įgaliotos institucijos reikalavimu galėtų keisti ar panaikinti projektavimo sąlygų sąvadą. Tokiu būdu butų sudaryta visiška teisinio neapibrėžtumo situacija, kai pakeitus sąlygų sąvadą, jam prieštarautų pagal prieš tai išduotą sąvadą parengtas statinio projektas, kurio statymui, prieš tai patikrinusios jo atitikimą išduotajam sąlygų sąvadui, pritarė kompetetingos institucijos.

343. Teismas pagrįstai taikė Statybos įstatymo normas, konstatuodamas, kad Vyriausybės įgaliota institucija neturi pareigos kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių su prašymu panaikinti projektavimo sąlygų sąvadą, kurio pagrindu yra išduotas statybos leidimas, jei statytojas jau yra įgijęs teisę statyti bent vienu iš Statybos įstatyme numatytų būdų. Būtent Statybos įstatymo 23 straipsnio 16 dalies norma ir rėmėsi Aplinkos ministerijos atsisakymas atlikti tam tikrus veiksmus. Aiškindamas tokio atsisakymo pagrįstumą teismas negalėjo netirti šios įstatymo normos.

354. Teismo argumentai, jog projektavimo sąlygų sąvado teisėtumas yra tiriamas Palangos miesto apylinkės teisme ir yra už teismo nagrinėjamo ginčo ribų yra visiškai pagrįstas. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, kuriuo prašė ištirti ar Aplinkos ministerijos atsisakymas atlikti tam tikrus veiksmus yra pagrįstas. Šis atsisakymas buvo grindžiamas tuo, kad jau yra įvykusios aplinkybės, po kurių atsiradimo Aplinkos ministerija neturi teises ir pareigos pagal įstatymą kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių. Projektavimo sąlygų sąvado teisėtumo klausimas skundžiamame administraciniame akte nebuvo nurodomas kaip atsisakymo atlikti tam tikrus veiksmus pagrindas, šis klausimas skundžiamame administraciniame akte iš viso nebuvo nagrinėjamas, todėl teismas visiškai pagrįstai konstatavo, kad projektavimo sąlygų sąvado teisėtumo klausimas yra už nagrinėjamo administracinio ginčo ribų.

365. Nepagrįstas pareiškėjo teiginys, kad teismas turėjo tirti, ar A.A. G. ir S.A. G. pateikdami 2006-06-21 prašymą pateikė visus reikiamus dokumentus.

37Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą tretieji suinteresuoti asmenys A.A. G. ir S.A. G. prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą teismo sprendimą. Be kitų argumentų, atsiliepime pažymima, kad tam, jog Vyriausybės įgaliota institucija Statybos įstatymo 20 str. 9 d. nustatyta tvarka kreiptųsi į savivaldybės administracijos direktorių dėl projektavimo sąlygų panaikinimo yra būtina juridinių faktų sudėtis: 1) turi būti gautas statytojo (užsakovo) prašymas ar statinio saugos bei paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos teikimas; 2) nustatyta, kad statinio projektavimo sąlygos neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų; 3) statybos leidimas iki vyriausybės įgaliotos institucijos kreipimosi dar neišduotas. Šių trijų sąlygų viseto byloje nėra.

38Teisėjų kolegija

konstatuoja:

39IV.

40Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

41Pareiškėjai ginčija atsakovo Ministerijos administracinį aktą – atsisakymą pareikalauti, kad Palangos savivaldybės administracijos direktorius panaikintų ar pakeistų statinio projektavimo sąlygas (išduotų statytojui (užsakovui) pakeistą patvirtintą projektavimo sąlygų sąvadą), ir reikalauja įpareigoti atsakovą šiuos veiksmus atlikti. Taigi, nagrinėjant ginčą, būtina įvertinti atsakovo atisakymo atlikti veiksmus teisėtumą ir pagrįstumą ir įvertinti ar yra pakankamas pagrindas įpareigoti jį šiuos veiksmus atlikti. Tokios ginčo ribos nustatytos pareiškėjų skunde.

42Pagal LR statybos įstatymą (20 straipsnio 9 dalis) Vyriausybės įgaliota institucija (nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbų atveju - kartu su įgaliota institucija, atsakinga už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą), gavusi statytojo (užsakovo) prašymą ar statinio saugos bei paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų teikimą (bet ne vėliau kaip iki statybos leidimo išdavimo) ir nustačiusi, kad statinio projektavimo sąlygos neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų, privalo ne vėliau kaip per 5 dienas pareikalauti, kad savivaldybės administracijos direktorius (suderinęs pagal kompetenciją su projektavimo sąlygas nustačiusiais inžinerinių tinklų savininkais ar naudotojais ir statinio saugos bei paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijomis) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo Vyriausybės įgaliotos institucijos reikalavimo panaikintų ar pakeistų statinio projektavimo sąlygas (išduotų statytojui (užsakovui) pakeistą patvirtintą projektavimo sąlygų sąvadą) arba praneštų Vyriausybės įgaliotai institucijai ir statytojui (užsakovui) motyvus, dėl kurių atsisakoma statinio projektavimo sąlygas panaikinti ar pakeisti.

43Atsakovas atsisakymą atlikti tokius veiksmus grindė šios normos nuostata, ribojančia veiksmų atlikimo galimybę statybos leidimo išdavimo momentu, bei teiginiu, kad trečiojo suinteresuoto asmens A. G. 2005 m. spalio 12 d. raštas yra prilyginamas statybos leidimui. Bylą nagrinėjant šių argumentų ribose, konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas, netinkamai aiškindamas įstatymą, tokį atsisakymą pripažino teisėtu ir pagrįstu.

44Statybos leidimo išdavimo sąlygas, tvarką, jo galiojimo ypatumus nustato Statybos įstatymo 23 straipsnis. Jo 16 dalyje numatyta, jog statybos leidimo per nustatytą terminą neišdavus ir statytojui (užsakovui) nepranešus apie neišdavimo priežastis, šis turi teisę ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu pranęšęs statybos leidimą išduodančiam viešojo administravimo subjektui vykdyti statybą be leidimo. Leidimą išduodančiam viešojo administravimo subjektui nustatyta pareiga šį raštą įregistruoti kaip leidimą. Tokiu reguliavimu įstatymų leidėjas nustato papildomą išimtinį statytojo (užsakovo) teisių bei interesų gynimo būdą, nors numato ir šio teisę skųsti atsisakymą išduoti leidimą Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Dėl viešojoje teisėje dominuojančio imperatyvaus (subordinacinio) reguliavimo metodo, teisės ir pareigos normose nustatomos itin tiksliai ir nesukuriama prielaidų teisės normas aiškinti plečiamai. Administravimo subjektui nustatyta tvarka ir terminais neišdavus statybos leidimo ir nepranešus apie neišdavimo priežastis atsiranda tik viena pasekmė – statytojas (užsakovas) raštu pranešęs prieš 5 dienas turi teisę pradėti statyti, tačiau jokios kitos pasekmės teisės normomis nenumatytos. Todėl tokiu būdu pradėtą statybą teisine prasme plečiamai aiškinant prilyginti statybos leidimo išdavimo faktui pagrindo nėra.

45Tretiesiems suinteresuotiems asmenims pradėjus statybą po A. G. 2005 m. spalio 12 d. rašto neatsirado aplinkybė, ribojanti atsakovo galimybę vykdyti savo pareigą, numatytą Statybos įstatymo 20 straipsnio 9 dalyje. Minėtas raštas pagal egzistuojantį teisinį reguliavimą negali būti prilyginamas statybos leidimui. Pažymėtina, kad šis raštas nebuvo registruotas pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 16 dalies nuostatas.

46Kadangi atsakovas savo atsisakymą grindė tik paminėtais motyvais, tačiau nenagrinėjo kitų reikšmingų aplinkybių, numatytų Įstatymo 20 straipsnio 9 dalyje, toks atsisakymas pripažįstamas neteisėtu ir nepagrįstu, o atsakovas įpareigojamas pareiškėjų skundą nagrinėti iš naujo (ABTĮ 88 straipsnio 2, 3 dalys). Tenkinti dalį pareiškėjų reikalavimo dėl atsakovo įpareigojimo atlikti prašomus veiksmus nėra pakankamo pagrindo, kadangi bylos nagrinėjimo dalyku nebuvo atsakovo nevertintos jo pareigų vykdymui svarbios sąlygos.

47Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

48V. G. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

49Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. apkričio 9 d. sprendimą pakeisti. P. V. G., N. R. ir V. R. skundą tenkinti iš dalies. Panaikinti LR aplinkos ministerijos 2006 m. gegužės 4d. administracinį aktą Nr.(13-4)-D8-3782 „Dėl projektavimo sąlygų sąvado panaikinimo“ ir įpareigoti LR Aplinkos ministeriją išnagrinėti pareiškėjų skundą iš naujo. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą

50Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai N. R. . V. R. ir 5. Savo reikalavimus pareiškėjai grindė tuo, jog Valstybinė teritorijų... 6. Teismo posėdžio metu V. G. patvirtino skunde nurodytus... 7. Atsiliepime teismui (b.1.69-70) Ministerija nurodė, kad su skundo... 8. Statybos įstatymas neapibrėžia statybos leidimo sąvokos, tačiau ne visais... 9. Nagrinėjamuoju atveju statytojas 2005-06-21 raštu paprašė Savivaldybės... 10. Teismo posėdžio metu Ministerijos atstovė patvirtino atsiliepime... 11. Atsiliepime teismui (b.1.30-31) tretysis suinteresuotasis asmuo Inspekcija su... 12. Teismo posėdžio metu Inspekcijos atstovas patvirtino atsiliepime išdėstytus... 13. Atsiliepime teismui tretieji suinteresuotieji asmenys A.A. G.... 14. II.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. lapkričio 9 d. sprendimu... 16. Teismas nustatė, jog Ministerija skundžiamu 2006-05-04 raštu atsisakė... 17. Teismas nurodė, jog Statybos įstatymo 20 str. 9 d. nustatyta, kad... 18. Minėto įstatymo 23 str. 16 d. nustatyta, kad jei statybos leidimas... 19. Teismas nustatė, jog A.A. G. ir S.A.... 20. Teismas nurodė, jog po 2005-10-12 rašto pateikimo Savivaldybei A. 21. Teismas pažymėjo, kad motyvai dėl projektavimo sąlygų sąvado... 22. III.... 23. Apeliaciniu skundu pareiškėjas V. G. prašo panaikinti... 24. Apeliaciniame skunde nurodoma:... 25. 1. Teismas netinkamai taikė ir aiškino Statybos įstatymo 20 str. 9 d. ir 23... 26. 2. Sprendimas nemotyvuotas, nepadarytos išvados bei teisinis vertinimas.... 27. 3.Teismas nepagrįstai ėmėsi nagrinėti statytojų teisę statyti be statybos... 28. 4. Teismas turėjo būti šioje byloje aktyvus, privalėjo išaiškinti... 29. 5. Teismas, reikalaudamas iš Palangos miesto apylinkės teismo pateikti... 30. 6. Darydamas išvadą, kad statytojai įgijo teisę statyti be statybos leidimo... 31. Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą atsakovas prašo jį atmesti ir... 32. 1. Įstatymas numato, kad reikalavimą (kreiptis į savivaldybės... 33. 2. Pareiškėjo argumentas, kad statybos leidimo išdavimas neįtakoja... 34. 3. Teismas pagrįstai taikė Statybos įstatymo normas, konstatuodamas, kad... 35. 4. Teismo argumentai, jog projektavimo sąlygų sąvado teisėtumas yra... 36. 5. Nepagrįstas pareiškėjo teiginys, kad teismas turėjo tirti, ar A. 37. Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą tretieji suinteresuoti asmenys... 38. Teisėjų kolegija... 39. IV.... 40. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 41. Pareiškėjai ginčija atsakovo Ministerijos administracinį aktą –... 42. Pagal LR statybos įstatymą (20 straipsnio 9 dalis) Vyriausybės įgaliota... 43. Atsakovas atsisakymą atlikti tokius veiksmus grindė šios normos nuostata,... 44. Statybos leidimo išdavimo sąlygas, tvarką, jo galiojimo ypatumus nustato... 45. Tretiesiems suinteresuotiems asmenims pradėjus statybą po 46. Kadangi atsakovas savo atsisakymą grindė tik paminėtais motyvais, tačiau... 47. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 48. V. G. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 49. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. apkričio 9 d. sprendimą... 50. Nutartis neskundžiama....