Byla I-31-283/2008

1Panevėžio apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš pirmininkaujančios teisėjos Dalytės Zlatkuvienės, teisėjų Vaivos Savickienės ir Nijolės Danguolės Smetonienės, sekretoriaujant Kristinai Jėčiuvienei, dalyvaujant pareiškėjai R.B., jos atstovui advokato padėjėjui Laimučiui Zaukevičiui, atsakovų valstybės įmonės Registrų centro ir valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialo atstovei Aldonai Nakvosienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos R.B. skundą dėl sprendimų panaikinimo, įrašų Nekilnojamojo turto registre ištaisymo atsakovams valstybės įmonės Registrų centrui ir valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialui, trečiajam suinteresuotajam asmeniui V.B.,

Nustatė

2pareiškėja R.B. skundu ir patikslintu skundu prašė: 1) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro (toliau tekste – Registrų centras) Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2007-05-30 sprendimą Nr.187; 2) panaikinti Registrų centro Panevėžio filialo ( toliau – Panevėžio filialas) 2007-04-11 atsisakymą Nr.(1.13/2030)s-3062 ištaisyti įrašą Nekilnojamojo turto registre; 3) įpareigoti Registrų centrą ištaisyti įrašą Nekilnojamojo turto registre, kuriame nurodyta, kad pastatai, esantys Biržų rajono savivaldybėje, Parovėjos kaime, priklauso bendrąja daline nuosavybės teise pareiškėjai R.B. ir jos sutuoktiniui V.B. ir Nekilnojamojo turto registre nurodyti, kad pastatai, esantys Biržų rajono savivaldybėje, Parovėjos kaime, priklauso pareiškėjai ir V.B. bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise arba kad jie priklauso tik V.B. ir R.B. (b.l. 2-3, 82-83). R.B. prašė tenkinti jos prašymą ir paaiškino, kad gyvendama santuokoje su V.B., 1992-04-10 iš tuometinio Biržų rajono kolūkio „Vienybė“ nusipirko gyvenamąjį namą su priklausiniais, esančius Biržų rajone, Parovėjos kaime (toliau tekste – Pastatai). Pareiškėja iš Registrų centro gavo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, kuriame buvo nurodyta, kad jos su sutuoktiniu įgyti Pastatai yra ne bendroji jungtinė sutuoktinių, bet jų bendroji dalinė nuosavybė ir kad kiekvienam priklauso po ½ dalį šio turto. Pareiškėja 2007-04-04 kreipėsi dėl klaidingo įrašo ištaisymo, tačiau Panevėžio filialas atsisakė tai padaryti, motyvuodamas, kad įrašyti duomenys atitinka pirkimo – pardavimo sutartį. Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija taip pat atsisakė patenkinti pareiškėjos skundą, nurodydama, kad viešame registre įrašyti duomenys yra teisingi, jie yra perrašyti iš nekilnojamojo turto inventorinės bylos į Nekilnojamojo turto registrą. Buvo pasiūlyta kreiptis su bendru prašymu, kad turtas būtų įregistruotas kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Pareiškėja nurodo, kad pirkimo-pardavimo sutartyje nėra nurodyta, jog Pastatai yra įsigyjami bendrąja daline nuosavybe, inventorizacinėje byloje taip pat nėra nurodyta, kad turtas įregistruotas po ½-ąją dalį. Kadangi minėtas turtas buvo įsigytas santuokos metu, tai pagal tuo metu galiojusį Santuokos ir šeimos kodeksą (toliau tekste - SŠK) sutuoktiniai įgyti turtą galėjo tik bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise. Patikslinusi duomenis apie pareiškėjos ir V.B. nuosavybės teises į Pastatus, pareiškėja galėtų kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo ir turto padalijimo. Šiuo metu V.B. vardu registruota ½-oji Pastatų dalis tebėra areštuota dėl vaikų išlaikymo įskolinimo. Pareiškėjos sutuoktinis nesutinka kreiptis į Nekilnojamojo turto registrą su bendru prašymu dėl turto įregistravimo bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe.

3Atsakovų Registrų centro ir Panevėžio filialo atstovė A.Nakvosienė prašė netenkinti skundo. Atstovė paaiškino, kad pareiškėjos ir V.B. sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu inventorizavimo biure V.B. ir R.B. į įgytus pastatus nuosavybės teisės buvo įregistruotos lygiomis dalimis. Kadangi nurodytoje sutartyje nebuvo nurodyta, kokiomis dalimis pirkėjai įsigijo turtą, tai buvo laikoma, kad jie turtą įsigijo lygiomis dalimis. Registrų centro įstaigoms perėmus inventorizacijos biurų bylas, Nekilnojamojo turto registre R.B. ir V.B. lygios dalys turte buvo įregistruotos skaitmenine išraiška - po ½-ąją dalį. Šiuo metu sutuoktiniams pateikiant pirkimo-pardavimo sutartį įregistravimui, yra reikalaujama, kad joje būtų įrašyta, jog turtas yra įgyjamas kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, arba abu sutuoktiniai privalo parašyti prašymus, kad turtas būtų įregistruotas kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, o jei tokie prašymai nepateikiami, tai turtas įregistruojama po ½ -ąją dalį kiekvienam. Nesant turto arešto, Nekilnojamojo turto registro esamų duomenų pakeitimas, nurodant, kad turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, yra galimas abiems sutuoktiniams parašius prašymą. Nuo 2007-02-20 V.B. priklausanti turto dalis yra areštuota, todėl tokiu būdu duomenų pakeitimas šiuo metu yra negalimas.

4Trečiasis suinteresuotas asmuo V.B. į teismo posėdį neatvyko, jam apie teismo posėdžio laiką, datą ir vietą pranešta įstatymo nustatyta tvarka, prašymo dėl bylos nagrinėjimo iš V.B. negauta.

5Skundas atmestinas.

6Byloje nustatyta, jog R.B. 2007-04-06 kreipėsi į Panevėžio filialą su prašymu ištaisyti įrašą Nekilnojamojo turto registre, kad Biržų rajono savivaldybėje Parovėjos kaime esantys Pastatai, kuriuos ji ir pareiškėjos sutuoktinis V.B. įgijo santuokos metu pagal 1992-04-10 pirkimo-pardavimo sutartį, jiems priklauso bendrąja daline nuosavybe, nurodant, kad šie Pastatai priklauso bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe (b.l.27). Panevėžio filialas 2007-04-11 sprendimu Nr.(1.13/2030)s-3062 atsisakė ištaisyti Nekilnojamojo turto registre esančio registro Nr.35/115902 įrašo duomenis, nurodęs, kad jo duomenys atitinka 1992-04-10 pirkimo-pardavimo sutartį, reg.Nr.599. Be to, Panevėžio filialas, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 19 str., nurodė, kad juridinis faktas, jog turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, gali būti įregistruotas pateikus abiejų sutuoktinių rašytinį prašymą ir sumokėjus nustatytą mokestį( b.l.31).

7Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2007-05-30 sprendimu Nr.187 paliko galioti Panevėžio filialo sprendimą. Nurodyta ginčų komisija savo sprendime pažymėjo, kad R.B. ir V.B. nuosavybės teisių registracija po ½-ąją dalį į Pastatus , įgytus pagal 1992-04-10 pirkimo–pardavimo sutartį, reg.Nr.599, buvo atlikta 1992-04-16. Panevėžio filialas perėmė tokius duomenis, kadangi Nekilnojamojo turto registro įstatymo įgyvendinimo įstatymas numatė, jog visi duomenys, sukaupti tuometiniuose valstybiniuose inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuruose ( toliau tekste - Inventorizavimo biuras), turi būti perrašyti į Nekilnojamojo turto registrą. Ginčų komisija taip pat nurodė, kad pareiškėja Panevėžio filialui nepateikė prašymo, kuriame būtų išreikšta jos sutuoktinio valia pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenis, padarant žymą, kad jų bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomas turtas priklauso bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise. Be to, komisija nurodė ir tai, jog pareiškėjos prašymas negali būti tenkinamas ir dėl to, kadangi nuo 2007-02-20 Turto arešto aktų registre yra įregistruotas V.B. nuosavybės teise valdomos ½-osios dalies turto areštas, reiškiantis disponavimo turto apribojimą, kuriam esant, draudžiama keisti turto teisinę padėtį ir jo teisinį likimą ( b.l.32-33).

8Šalių ir jų atstovų paaiškinimai, teismui pateiktų rašytinių dokumentų duomenys patvirtina, jog R.B. ir V.B., gyvendami nuo 1990-04-28 santuokoje, pagal 1992-04-10 pirkimo pardavimo sutartį, reg. Nr. 599, iš tuometinio Biržų rajono „Parovėjos“ kolūkio nusipirko Pastatus; pirkimo-pardavimo sutartyje pirkėjų nuosavybės teisės dalys į nurodytą nekilnojamąjį turtą nenurodytos. Nurodyti Pastatai sutuoktiniams buvo parduoti pagal aukščiau nurodyto kolūkio laikinosios administracijos 1992-03-09 nutarimą Nr.27; pirkėjai minėtą nekilnojamąjį turtą įsigijo, sumokėdami 2 374 rublių grynaisiais ir 17 099 rublių valstybinėmis vienkartinėmis išmokomis (b.l. 28-29, 30, 71-74). Kaip patvirtina teismui pateiktoje tuometinio Panevėžio inventorizavimo biuro sudarytoje byloje Nr. 5406/784 esančio gyvenamojo namo techninio paso duomenys, 1992-04-16 buvo atlikta Pastatų teisinė registracija - įregistruota 1992-04-10 pirkimo sutartis, Nr. 599, ir padarytas įrašas, kad V.B. ir R.B. aukščiau nurodytus Pastatus įsigijo lygiomis dalimis.

9Panevėžio filialas pateikė R.B. 2007-03-28 išrašą iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko, kuriame nurodyta, kad pagal registro Nr.35/115902 duomenis, Pastatai, esantys Biržų rajono savivaldybėje, Parovėjos kaime, nuosavybės teise po ½-ąją dalį kiekvienam priklauso V.B. ir R.B. pagal 1992-04-10 pirkimo pardavimo sutartį, reg.599 (b.l.9-10).

10Pastatų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-07-25 nutarimu Nr.297 patvirtinta Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcija (toliau tekste - Instrukcija), nustačiusi, kad visi gyvenamieji namai, negyvenamieji namai ir statiniai, sodo namai su jiems skirtais žemės sklypais, butai, garažų boksai turi būti teisiškai registruojami (1 p.). Instrukcija taip pat nustatė, jog pastatų, statinių ir butų teisinis registravimas, kurį atlieka Inventorizavimo biurai suprantamas kaip jų įrašymas į registravimo knygas, išduodant savininkams nustatytos formos pažymėjimus( 2 - 3 p. p.). Instrukcijos 7 p. buvo nurodyta, kad pastatai, statiniai ir butai, kurie priklauso keliems savininkams, registruojami tomis dalimis, kurios yra nurodytos nuosavybės teisę patvirtinančiuose dokumentuose, nuosavybės teisę patvirtinančių pagrindinių dokumentų sąrašas buvo pateiktas Instrukcijos 8 p., tarp jų buvo nurodytos ir notariškai patvirtinto sutartys, jų nuorašai ir dublikatai ( 8.4 p.). Galiojusio iki 2001-06-30 Civilinio kodekso normos nustatė, kad bendrąja nuosavybe yra laikomas turtas, kuris priklauso kartu dviems ar keliems savininkams, ir skyrė bendrąją dalinę nuosavybę, kai bendroje nuosavybėje nustatytos kiekvieno savininko turto dalys, ir bendrąją jungtinę nuosavybę - kai turto dalys nėra nustatytos; bendrosios nuosavybės teisė buvo laikoma daline, jeigu įstatymai nenustato ko kita (121 str. ir 1211 str.). Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 str. nustatė, kad duomenys, sukaupti Inventorizavimo biure, perrašomi į Nekilnojamojo turto registrą nuo 1998 m. sausio 1 d. Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka.

11Atsižvelgus į pateiktų 1992-04-10 pirkimo-pardavimo sutarties, reg. Nr.599, ir su ja susijusių dokumentų duomenis, daroma išvada, kad R.B. ir V.B. Pastatus įsigijo pagal LR Butų privatizavimo įstatymą. Sutarties sudarymo metu galiojęs nurodyto įstatymo 5 straipsnis (1991-05-28 įstatymo Nr.I-1374 redakcija) nustatė, kad gyvenamojo namo, buto nuomininkas, jo šeimos nariai, taip pat ir laikinai išvykusieji, notariškai patvirtintu susitarimu susitaria dėl gyvenamojo namo, buto pirkimo, kieno vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis ir kas taps perkamo namo, buto savininku (bendrasavininkiais). Iki 1998-07-02 Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo Nr.VIII-847 įsigaliojimo šio įstatymo 5 straipsnio taikymo ir aiškinimo praktikoje buvo laikomasi nuostatos, jog bute gyvenę asmenys, tarp jų, ir sutuoktiniai, pirkdami gyvenamąjį būstą pagal specialiuoju įstatymu laikytą Butų privatizavimo įstatymą, laisvai ir savarankiškai išreiškė savo valią dėl sutarties sudarymo sąlygų, tarp jų, ir dėl to, kokiomis dalimis jie įgyja nuosavybės teises į perkamą būstą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 1996-11-20 nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo 5 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“).

12Nuo 2001-07-01 įsigaliojusio LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo 20 str. 2 d. nustatė reikalavimą, kad dokumente, kurio pagrindu nekilnojamojo turto registre registruojama bendrosios dalinės nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą, turi būti nurodyta, kokios to daikto dalys priklauso kiekvienam iš bendraturčių. Tačiau šis straipsnis nustato ir išlygą, kad tuo atveju, jeigu dokumente, kurio pagrindu prašoma atlikti registraciją, kiekvieno bendraturčio bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalies konkretus dydis nenurodytas, nekilnojamojo turto registre registruojamos lygios bendraturčių nuosavybės teisės dalys. Teismo nuomone, tiek Inventorizavimo biuro atliktos teisinės registracijos metu į registravimo knygą įrašyti duomenys, tiek ir Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys apie R.B. ir V.B. nuosavybės teises į Pastatus neprieštarauja nurodytų teisės normų nuostatoms.

13Tokiu būdu, daroma išvada, kad Inventorizavimo biuras, 1992-04-16 atlikęs Pastatų teisinę registraciją, ir vadovaudamasis tuo metu galiojusiomis Civilinio kodekso bei Butų privatizavimo įstatymo normomis, tinkamai išsiaiškino 1992-04-10 pirkimo pardavimo sutarties, reg. Nr.599, turinį dėl sandorio dalyvių R.B. ir V.B. nuosavybės teisių į įsigytą nekilnojamąjį turtą nustatymą, o Panevėžio filialas, perėmęs Inventorizavimo biuro duomenis, kad Pastatai pareiškėjai ir V.B. priklauso lygiomis dalimis, pagrįstai Nekilnojamojo turto registre įrašė, kad jie pareiškėjai ir jos sutuoktiniui priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise po ½-ąją dalį kiekvienam. Esant nurodytoms aplinkybėms, nėra pagrindo teigti, jog Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys apie bendraturčių nuosavybės dalis neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, ir dėl to atsirado pagrindas juos patikslinti ar ištaisyti kaip klaidingus ar netikslius.

14Nekilnojamojo turto registro įstatymo 19 straipsnis nustato, kad registruojant bendrąją jungtinę nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą, nekilnojamojo turto registre savininkais turi būti nurodomi abu sutuoktiniai (1d.), o dokumente, kurio pagrindu nekilnojamojo turto registre registruojama bendrosios jungtinės nuosavybės teisė, turi būti nurodyta, kad nekilnojamasis daiktas įgytas bendrosios jungtinės nuosavybės teise, o jeigu dokumente taip nenurodyta, bendrosios jungtinės nuosavybės teisė į tą daiktą gali būti registruojama abiejų sutuoktinių rašytiniu prašymu (2d.). Nagrinėjant bylą nustatyta, kad pareiškėjos sutuoktinis V.B. nesutinka Panevėžio filialui pateikti bendrą su pareiškėja prašymą dėl Pastatų įregistravimo bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, kuris būtų pagrindu nekilnojamojo daikto registro įrašė padaryti žymą apie nurodytą juridinį faktą (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 15 str. 2 d. 7 p.).

15Taip pat bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas juridinis faktas, jog V.B. vardu registruota Pastatų ½-oji dalis nuo 2007-02-20 yra antstolio areštuota, įrašo pagrindas – Turto arešto aktų registro 2007-02-20 pranešimas Nr.1407-000181; analogiški duomenys apie Pastatus, esantys Nekilnojamojo turto registre, nurodyti ir 2007-07-26 išraše iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko ( b.l.9-10, 34-35).

16Turto arešto aktų registro įstatymas nustato, kad turto areštas - įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų šios teisės sudėtinių dalių - valdymo, naudojimosi ar disponavimo - laikinas apribojimas, siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų bei nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą, kitų reikalavimų ir įsipareigojimų įvykdymą (2 str. 1 d.). Pagal nurodyto įstatymo nuostatas, disponavimo teisės apribojimas suprantamas kaip teisės pakeisti turto teisinę padėtį, teisinį jo likimą - teisės turtą atlygintinai ar neatlygintinai perleisti, įkeisti, išnuomoti, perduoti naudoti kitiems asmenims, nustatyti servitutus ar kitaip šį turtą sutartimi apsunkinti - priverstinis laikinas apribojimas (2 str. 4 d.).

17Teismas mano, jog Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija pagrįstai nustatė, kad esant nuo 2007-02-20 Nekilnojamojo turto registre įregistruotam juridiniam faktui apie V.B. vardu registruotos turto dalies areštą, Nekilnojamojo turto registre negalėjo būti keičiami duomenys apie šių Pastatų turto teisinę padėtį, išskyrus žymos apie areštą panaikinimą pagal pateiktus įstatymo nustatytus dokumentus, patvirtinančius, kad nurodytas juridinis faktas pasibaigė (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 str.).

18Teismas, atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes ir nurodytų teisės normų nuostatas, daro išvadą, kad tiek Panevėžio filialo, tiek ir Registrų centro sprendimai yra paremti nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir teisės normomis, todėl yra pagrįsti ir teisėti, todėl nėra pagrindo jų naikinti ir įpareigoti Registrų centro Panevėžio filialą ištaisyti nurodytus duomenis.

19Teismas nepagrįstais pripažįsta R.B. nurodytus argumentus, kad Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys apie pastatų valdymą bendrosios dalinės nuosavybės teise pažeidžia jos teises, nes trukdo išspręsti santuokoje įgyto turto pasidalijimo klausimą.

20Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr.VIII-1864, priimto 2000 m. liepos 18 d., 25 str. 1 d. nustatė, kad Civilinio kodekso trečiosios knygos VI skyriaus antrojo skirsnio normos, susijusios su sutuoktinių turto pagal įstatymus nustatytu teisiniu režimu, taikomos nepaisant to, ar tas turtas įgytas iki šio kodekso įsigaliojimo, ar jam įsigaliojus. Civilinio kodekso trečiosios knygos 3.88 str. nustato, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu ( 1 d. 1p.), be to, preziumuojama, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtine nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė ( 2 d.). Civilinio kodekso trečiosios knygos 3.88 str. 3d. yra numatytos taisyklės, reglamentuojančios sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe esančio turto registravimą viešame registre, tačiau aukščiau paminėtas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas nustatė, kad šios normos dėl bendrosios jungtinės nuosavybės pripažinimo taikomos, kai turtas registruojamas įsigaliojus šiam kodeksui, t.y., tik nuo 2001-07-01.

21Nuo 1998 m. liepos 22 d. įsigaliojęs Butų privatizavimo įstatymo 5 straipsnis ( Lietuvos Respublikos 1995 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. I-998 ir 1998 m. liepos 2 d. įstatymo Nr.VIII-847 redakcija) įtvirtino taisyklę, kad sutuoktinių nuosavybės teisė į privatizuotą namą ar butą nustatoma pagal šeimos įstatymus, neatsižvelgiant į tai, kurio sutuoktinio vardu buvo privatizuotas namas ar butas. Teisminėje praktikoje, kurią formuoja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, laikomasi nuostatų, kad būsto pirkimo-pardavimo sutartys, pagal kurias sutuoktiniai laikomi įgiję turtą lygiomis dalimis, aiškintinos vienareikšmiai, t.y., „lygios dalys” gali reikšti tik tai, kad butas nupirktas bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Kaip nurodo Lietuvos Aukščiausiasis, priešingas aiškinimas prieštarautų imperatyviai SŠK 21 straipsnio nuostatai ir įstatymų leidėjo tikslams, nes įstatymų leidėjas, nustatydamas sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teisinį režimą, siekė apsaugoti tiek vaikų, tiek ir silpnesnio sutuoktinio interesus, o šie tikslai liktų neįgyvendinti, jeigu, galiojant SŠK 21 straipsniui, būtų pripažįstami susitarimai dėl išankstinio turto pasidalijimo. Dėl šios priežasties Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priimtose nutartyse ne kartą akcentavo, kad bet kuris sutuoktinis turi teisę reikalauti padalinti būstą kaip bendrąją jungtinę nuosavybę, o teismams nustačius, kad ginčo būstas yra įgytas jį privatizavus pagal Butų privatizavimo įstatymą šalių santuokos metu, toks turtas neabejotinai privalo būti pripažintas abiejų sutuoktinių bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, nepriklausomai nuo to, ar jie įsigyti abiejų, ar tik vieno iš sutuoktinių vardu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1230-2001 m; išplėstinės teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-311-2002 m.; 2002 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 3K-3-1008-2002; 2006-01-04 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-7-2006 m.).

22Tokiu būdu, darytina išvadą, kad Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys, jog Pastatai, santuokos metu įgyti pagal Butų privatizavimo įstatymą sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, pareiškėjai ir jos sutuoktiniui V.B. priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise po 1/-ąją dalį, negali trukdyti pareiškėjai kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo ir santuokos nutraukimo pasekmių ar kreiptis į notarą dėl turto pasidalijimo bendru sutuoktinių susitarimu. Teismo nuomone, Pastatų pasidalijimo klausimas iki šio laiko negalėjo būti sprendžiamas tik dėl pačios pareiškėjos iniciatyva atlikto šio turto arešto.

23Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 87 str., 88 str. 1 p.,

Nutarė

24pareiškėjos R.B. skundą dėl valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialo 2007-04-11 sprendimo Nr.(1.13/2030) s-3062 ir valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2007-05-30 sprendimo Nr.187 panaikinimo bei įpareigojimo valstybės įmonės Registrų centrą ištaisyti įrašą Nekilnojamojo turto registre atmesti kaip nepagrįstą.

25Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja R.B. skundu ir patikslintu skundu prašė: 1) panaikinti... 3. Atsakovų Registrų centro ir Panevėžio filialo atstovė A.Nakvosienė... 4. Trečiasis suinteresuotas asmuo V.B. į teismo posėdį neatvyko, jam apie... 5. Skundas atmestinas.... 6. Byloje nustatyta, jog R.B. 2007-04-06 kreipėsi į Panevėžio filialą su... 7. Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija... 8. Šalių ir jų atstovų paaiškinimai, teismui pateiktų rašytinių dokumentų... 9. Panevėžio filialas pateikė R.B. 2007-03-28 išrašą iš Nekilnojamojo turto... 10. Pastatų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu galiojo Lietuvos Respublikos... 11. Atsižvelgus į pateiktų 1992-04-10 pirkimo-pardavimo sutarties, reg. Nr.599,... 12. Nuo 2001-07-01 įsigaliojusio LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo 20 str.... 13. Tokiu būdu, daroma išvada, kad... 14. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 19 straipsnis nustato, kad registruojant... 15. Taip pat bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre... 16. Turto arešto aktų registro įstatymas nustato, kad turto areštas -... 17. Teismas mano, jog Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų... 18. Teismas, atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes ir nurodytų teisės normų... 19. Teismas nepagrįstais pripažįsta R.B. nurodytus argumentus, kad Nekilnojamojo... 20. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir... 21. Nuo 1998 m. liepos 22 d. įsigaliojęs Butų privatizavimo įstatymo 5... 22. Tokiu būdu, darytina išvadą, kad Nekilnojamojo turto registre įrašyti... 23. Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 87 str., 88 str. 1 p.,... 24. pareiškėjos R.B. skundą dėl valstybės įmonės Registrų centro... 25. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...