Byla eB2-4135-640/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovei T. K. firmai „KSELOLAS“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

21.

3Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius pateikė ieškinį dėl bankroto bylos T. K. firmai „KSELOLAS“ iškėlimo.

42.

5Ieškinys grindžiamas žemiau nurodomais argumentais:

62.1.

7Atsakovės T. K. firma „KSELONAS“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2019 m. rugpjūčio 8 d. duomenimis sudaro 2526,96 Eur, iš jų 2034,10 Eur VSD įmokų už savininką ir 244,15 Eur delspinigių, 229,37 Eur PSD įmokų už savininką ir 19,34 Eur delspinigių. VSD įmokų už savininką įsiskolinimas susidarė už laikotarpius: nuo 2002 m. balandžio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. PSD įmokų įsiskolinimas susidarė už laikotarpį nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. lapkričio 30 d. Fondo valdybos Vilniaus skyrius, siekdamas užtikrinti T. K. firmos įsipareigojimų Fondo biudžetui vykdymą, raštais: 2003 m. liepos 28 d. Nr. 18206, 2004 m. lapkričio 4 d. Nr. 24989, 2011 m. liepos 28 d. Nr. (8.5) R-8889 ragino įmonės savininką sumokėti įsiskolinimą fondo biudžetui, tačiau įmonės savininkas į raginimus nekreipė dėmesio, įsiskolinimo ir naujai priskaičiuotų įmokų ir toliau nemokėjo. Įmonei buvo taikomos priverstinio poveikio priemonės – priverstinį išniekojimą ir nuo 2009 m. vasario 24 d. teikė mokėjimo nurodymus vykdyti kredito įstaigoms, tačiau iki šiol mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti. Klausimas buvo perduotas antstoliui, tačiau 2016 m. gruodžio 2 d. antstolis grąžino vykdomąjį dokumentą su išieškojimo negalimumo aktu.

82.2.

9Nuo 2016 m. rugsėjo 23 d. T. K. firma „KSELOLAS“ turi likviduojamos įmonės statusą. 2019 m. rugpjūčio 7 d. duomenimis įmonė ir įmonės savininkas T. V. K. registruoto turto ir transporto priemonių neturi. Taigi, išnaudotos visos išieškojimo galimybės, registruoto turto į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą nėra, todėl ieškovo nuomone, įmonė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

102.

11T. V. K. atsiliepime nurodė:

123.1.

13T. V. K. yra byloje netinkamas subjektas, nes jis nėra įmonės įkūrėjas, todėl skolos valstybės biudžetui padarytos ne jo. Jokios individualios-komercinės veiklos jis nevykdė, o įmonė įsteigta neteisėtai, ji po nutraukto ikiteisminio tyrimo neišregistruota.

14Iškelti bankroto bylą

152.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau-ĮBĮ) 9 straipsnio 6 dalimi, teismas arba teisėjas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos priima nutartį iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį. Jeigu teismas nusprendžia rengdamasis bylos nagrinėjimui skirti parengiamąjį teismo posėdį, tai šis posėdis gali būti tik vienas. Skirdamas parengiamąjį teismo posėdį teismas privalo laikytis šioje dalyje nurodytos nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti priėmimo terminų.

173.

18Atsakovės vadovas buvo įpareigotas teismui pateikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus, t. y. įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus; praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo dienos finansinių ataskaitų rinkinį; informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, apie įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus; įmonės turto įvertinimą; raštišką paaiškinimą, susijusį su bankroto bylos iškėlimo. Šiuo atveju, atsakovės vadovas nurodytų duomenų teismui nepateikė, todėl teismas spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą vadovausis viešų registrų teikiama informacija.

194.

20Iš viešų registrų duomenų matyti, jog atsakovė neturi jokio jai nuosavybės teise priklausančio kilnojamojo ar nekilnojamojo turto. Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre pateiktų duomenų nustatyta, kad atsakovė įregistruota nuo 2016 m. rugsėjo 27 d., tačiau finansinės atskaitomybės dokumentų registrui neteikė. Įmonės vadovas pateiktame procesiniame dokumente nurodė, kad individualios-komercinės veiklos nevykdė. Šią aplinkybę patvirtina tai, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimo metu, bendrovėje nėra apdraustųjų asmenų. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų matyti, kad bendrovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2019 m. spalio 4 d. sudarė 2526,96 Eur, t.y. nesumažėjo nuo tada, kai ieškovas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki, negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų ir todėl yra pagrindas jai iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1-2 p.).

215.

22Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, turi būti paskirtas bankroto administratorius. Administratoriaus kandidatūrą parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Bankroto administratorių atrankos kompiuterinėje programoje suvedus turimus duomenis apie atsakovę, programa bankroto administratoriumi parinko UAB „Vadybos apskaita“ (sąrašo eilės Nr. B-JA014). Duomenų, kurie keltų abejonių dėl šio administratoriaus paskyrimo bankrutuojančios įmonės bankroto administratoriumi byloje nėra, todėl jis skiriamas administruoti bankrutuojančią T. K. firmą „KSELOLAS“.

236.

24Atsakovės T. K. firmos „KSELOLAS“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui uždėtinas areštas, galiojantis iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d.2 p.).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

26iškelti T. K. firmai „KSELOLAS“ (įmonės kodas: ( - ), registracijos adresas: ( - )) bankroto bylą.

27Įmonės bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Vadybos apskaita“ (sąrašo eilės Nr. ( - )).

28Nustatyti 45 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos ir pavesti įmonės administratoriui po termino pabaigos per vieną mėnesį pateikti teismui tvirtinti kreditorių sąrašą.

29Uždėti T. K. firmos „KSELOLAS“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

30Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte; ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo pateikti teismui sąmatą lėšų, reikalingų administravimo išlaidoms apmokėti; ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

31Įpareigoti įmonės administratorių sužinojus apie iškeltas bylas T. K. firmai „KSELOLAS“, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš T. K. firmos „KSELOLAS“ nedelsiant raštu informuoti teismą.

32Įpareigoti T. K. firmos „KSELOLAS“ valdymo organus per 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo perduoti bankroto administratoriui visus bankrutuojančios įmonės dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

33Išsiųsti nutarties kopiją Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui, pateikti nutarties patvirtintas kopijas byloje dalyvaujantiems asmenims, apie bankroto bylos iškėlimą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai bei antstoliams.

34Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdyti skubiai.

35Nutartis, išskyrus dalyje dėl administratoriaus paskyrimo, per 10 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. 1.... 3. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 4. 2.... 5. Ieškinys grindžiamas žemiau nurodomais argumentais:... 6. 2.1.... 7. Atsakovės T. K. firma „KSELONAS“ įsiskolinimas... 8. 2.2.... 9. Nuo 2016 m. rugsėjo 23 d. T. K. firma „KSELOLAS“ turi... 10. 2.... 11. T. V. K. atsiliepime nurodė:... 12. 3.1.... 13. T. V. K. yra byloje netinkamas subjektas,... 14. Iškelti bankroto bylą... 15. 2.... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau-ĮBĮ) 9... 17. 3.... 18. Atsakovės vadovas buvo įpareigotas teismui pateikti Lietuvos Respublikos... 19. 4.... 20. Iš viešų registrų duomenų matyti, jog atsakovė neturi jokio jai... 21. 5.... 22. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmus nutartį iškelti... 23. 6.... 24. Atsakovės T. K. firmos „KSELOLAS“ nekilnojamajam turtui... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 –... 26. iškelti T. K. firmai „KSELOLAS“ (įmonės kodas: ( - ),... 27. Įmonės bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę... 28. Nustatyti 45 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos... 29. Uždėti T. K. firmos „KSELOLAS“ nekilnojamajam turtui ir... 30. Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto... 31. Įpareigoti įmonės administratorių sužinojus apie iškeltas bylas 32. Įpareigoti T. K. firmos „KSELOLAS“ valdymo organus per... 33. Išsiųsti nutarties kopiją Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 34. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdyti skubiai.... 35. Nutartis, išskyrus dalyje dėl administratoriaus paskyrimo, per 10 dienų nuo...