Byla AS-438-985-13
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo P. P. T. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. J., R. K. gamybinei komercinei firmai, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas P. P. T. (toliau – ir pareiškėjas) pateikė Klaipėdos apygardos administraciniam teismui patikslintą skundą (t. I, b. l. 159–164), prašydamas panaikinti atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovas) Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2012 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. 36VĮ-(14.36.2)-294 „Dėl žemėnaudos performavimo, parengus naujus žemės sklypų planus ir kompensavimo valstybei pinigais už žemės sklypo ploto skirtumą, kai išmatuoto žemės sklypo plotas yra didesnis“ (toliau – ir ginčijamas įsakymas).

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. vasario 4 d. sprendimu (t. II, b. l. 108–126), be kita ko, pareiškėjo skundą tenkino ir atsakovo priimtą ginčijamą įsakymą panaikino.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartimi (t. II, b. l. 171–180) Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 4 d. sprendimą paliko nepakeistą.

7II.

8Pareiškėjas 2013 m. rugsėjo 30 d. pateikė Klaipėdos apygardos administraciniam teismui prašymą (t. II, b. l. 184) priteisti iš atsakovo 3100 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

9Nurodė, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 1) 100 Lt žyminį mokestį; 2) 3000 Lt už advokato teisines paslaugas, t. y. 2300 Lt už skundo ir patikslinto skundo surašymą bei 700 Lt už pareiškėjo interesų atstovavimą teismo posėdžiuose (5 val.).

10Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 14 d. nutartimi (t. II, b. l. 193–195) pareiškėjo prašymą iš dalies tenkino ir priteisė jam iš atsakovo 2200 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme (100 Lt žyminio mokesčio ir 2100 Lt už advokato teisines paslaugas).

11Nurodė, kad priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalų dydį nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą maksimali suma, kurį gali būti priteista už skundo (prašymo) surašymą ir pateikimą yra 2550 Lt (850 Lt x 3). Rekomendacijų 8.18 punkte nustatytas maksimalus priteistinų išlaidų dydis už vieną valandą atstovavimo teisme, kuris nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 127,50 Lt (850 Lt x 0,15), o nuo 2013 m. sausio 1 d. – 150 Lt (1000 Lt x 0,15).

12Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas 2300 Lt bylinėjimosi išlaidų sumos už procesinių dokumentų parengimą pagrįstumą, pažymėjo, kad pareiškėjo inicijuotas ginčas teisės požiūriu nėra itin sudėtingas (ginčas kilęs iš žemės teisinių santykių), skundu buvo reiškiamas tik vienas reikalavimas, be to, 2012 m. rugsėjo 24 d. teismui pateiktas skundas buvo su trūkumais: skundo reikalavimas nebuvo suformuluotas pakankamai aiškiai ir tiksliai, nebuvo pateikti visi įrodymai, reikalingi teisingam bylos išnagrinėjimui. 2012 m. spalio 10 d. teismas gavo patikslintą skundą, kuriuo minėti trūkumai buvo ištaisyti. Įvertinus prieš tai išdėstytas aplinkybes, 2300 Lt suma buvo sumažinta iki 1500 Lt.

13Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas 700 Lt bylinėjimosi išlaidų sumos už advokato atstovavimą teismo posėdžiuose pagrįstumą, pažymėjo, kad 2011 m. lapkričio 28 d. teismo posėdis truko 20 minučių. Pagal Rekomendacijų 9 punktą atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos, o jeigu teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip viena valanda. Dėl šios priežasties pareiškėjo patirtos bylinėjimosi išlaidos už jo interesų atstovavimą šiame teismo posėdyje iš atsakovo nepriteistinos. 2013 m. sausio 16 d. teismo posėdis truko 3 valandas ir 51 minutę, todėl, vadovaujantis Rekomendacijų 9 punktu, atstovavimo teismo posėdyje laikas suapvalinamas iki 4 valandų. Įvertinus prieš tai išdėstytas aplinkybes, taip pat tai, kad teismo posėdyje advokatas kalbėjo aiškia faktų ir argumentų kalba, 700 Lt suma buvo sumažintina iki 600 Lt (150 Lt x 4).

14III.

15Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, nesutikdamas su Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 14 d. nutartimi, pateikė atskirąjį skundą (t. III, b. l. 2–4), kuriuo prašo minėtą nutartį pakeisti ir pareiškėjui iš atsakovo priteistą bylinėjimosi išlaidų sumą sumažinti.

16Nurodo, kad pareiškėjo inicijuotas ginčas teisės požiūriu nėra sudėtingas, bylos apimtis nedidelė, skundo parengimas nereikalavo specialių žinių bei didelių laiko sąnaudų, skunde buvo keliamas tik vienas reikalavimas, todėl pirmosios instancijos teismo pareiškėjui priteista 1500 Lt suma už skundo surašymą turėtų būti dar labiau sumažinta.

17Teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai už vieną advokato atstovavimo teisme valandą priteisė maksimalią 150 Lt sumą (už 4 val. – 600 Lt). Pareiškėjas prašė pirmosios instancijos teismo priteisti 700 Lt už 5 val., todėl viena advokato atstovavimo teisme valanda kainuoja 140 Lt, taigi už pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytas 4 val. priteistina suma turėtų būti 560 Lt. Ši suma, atsakovo vertinimu, taip pat turėtų būti mažinama, atsižvelgiant į tai, kad byla nesudėtinga ir nedidelės apimties.

18Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Taip pat pateikė prašymą iš atsakovo priteisti jam 150 Lt, kuriuos sumokėjo advokatui už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą.

19Teigia, kad atskirasis skundas grindžiamas bendro pobūdžio teiginiais, taip pat kartojamos aplinkybės, nurodytos skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje, kuriomis remdamasis pirmosios instancijos teismas jau ir taip sumažino pareiškėjo prašytą priteisti patirtų bylinėjimosi išlaidų sumą.

20Pažymi, kad trejus metus (nuo 2009 m. iki skundo pirmosios instancijos teismui pateikimo) bandė savo teises apginti ne teisme, rašė įvarius skundus ir prašymus atsakovui, todėl patyrė įvairių išlaidų (skaičiuoja, kad vien pašto išlaidos sudaro apie 200 Lt).

21Trečiasis suinteresuotas asmuo A. J. atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo jį tenkinti.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo R. K. gamybinė komercinė įmonė atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo jį tenkinti.

23Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemaitijos nacionalinio parko direkcija atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo teismo šį atskirąjį skundą nagrinėti savo nuožiūra.

24Teisėjų kolegija

konstatuoja:

25IV.

26Byloje ginčas kilo dėl pareiškėjo patirtų bylinėjimosi išlaidų dydžio.

27Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis). Kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas (ABTĮ 44 straipsnio 2 dalis). Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis). Dėl išlaidų atlyginimo šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu (ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis).

28Teisėjų kolegija, išanalizavusi bylos medžiagą ir įvertinusi pareiškėjo atstovo rengtus procesinius dokumentus bei jų priedus, bylos pobūdį, apimtį, sudėtingumą, specialių žinių reikalingumą, nustatė, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Rekomendacijose nustatytais užmokesčio už advokato teikiamas teisines paslaugas maksimaliais dydžiais, taip pat įvertinęs kitas šio klausimo teisingam išsprendimui reikšmingas aplinkybes, išsamiai išdėstytas skundžiamoje nutartyje, pagrįstai priteisė pareiškėjo naudai iš atsakovo 2200 Lt bylinėjimosi išlaidų, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

29Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovas savo atskirajame skunde jokių naujų aplinkybių, sudarančių pagrindą dar labiau sumažinti pareiškėjui priteistas bylinėjimosi išlaidas, nenurodo. Atskirajame skunde išdėstytos aplinkybės jau buvo įvertinos pirmosios instancijos teismui skundžiama nutartimi sumažinant pareiškėjo prašomą priteisti bylinėjimosi išlaidų sumą. Atsakovo teiginiai, kad pareiškėjo advokato viena atstovavimo teisme valanda kainuoja 140 Lt, yra nepagrįsti, nes pats pareiškėjas ar jo advokatas savo pateiktuose dokumentuose valandinio įkainio už teikiamas advokato teisines paslaugas nenurodė (t. II, 184–186), o prašė priteisti bendrą 700 Lt sumą už pareiškėjo interesų atstovavimą teismo posėdžiuose.

30Atsižvelgdama į tai, kas buvo išdėstyta prieš tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagrindo dar labiau sumažinti pareiškėjui priteistą bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, sumą nėra, todėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 14 d. nutartį palieka nepakeistą, o atsakovo atskirąjį skundą atmeta kaip nepagrįstą.

31Pareiškėjas pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymą priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, patirtas apmokant už advokato teisines paslaugas rengiant atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikė 2013 m. lapkričio 5 d. pinigų priėmimo kvitą LAT Nr. 737254 (150 Lt už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą).

32Pagal Rekomendacijų 7 punktą rekomenduojami priteisti užmokesčio už advokato teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Nuo 2013 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga yra 1000 Lt (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“). Atsiliepimas į atskirąjį skundą buvo rengtas ir pateiktas 2013 m. lapkričio mėnesį. Už atsiliepimą į atskirąjį skundą taikomas koeficientas yra 0,5 (Rekomendacijų 8.15 punktas), taigi maksimali rekomenduojama priteisti suma būtų 500 Lt (1000 Lt x 0,5). Pareiškėjo prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma (150 Lt) prieš tai nurodyto rekomenduojamo maksimalaus dydžio neviršija, todėl, nenustačius jokių kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas sumažinti, yra priteistina iš atsakovo.

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos apie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą atmesti.

35Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

36Pareiškėjo P. P. T. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkinti ir priteisti pareiškėjui P. P. T. iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 150 Lt bylinėjimosi išlaidų.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas P. P. T. (toliau – ir... 5. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. vasario 4 d. sprendimu (t.... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartimi... 7. II.... 8. Pareiškėjas 2013 m. rugsėjo 30 d. pateikė Klaipėdos apygardos... 9. Nurodė, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme patyrė šias... 10. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 14 d. nutartimi (t.... 11. Nurodė, kad priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą... 12. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas 2300 Lt bylinėjimosi išlaidų... 13. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas 700 Lt bylinėjimosi išlaidų... 14. III.... 15. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,... 16. Nurodo, kad pareiškėjo inicijuotas ginčas teisės požiūriu nėra... 17. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai už vieną advokato... 18. Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo jį atmesti... 19. Teigia, kad atskirasis skundas grindžiamas bendro pobūdžio teiginiais, taip... 20. Pažymi, kad trejus metus (nuo 2009 m. iki skundo pirmosios instancijos teismui... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. J. atsiliepimu į... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo R. K. gamybinė komercinė... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemaitijos nacionalinio parko direkcija... 24. Teisėjų kolegija... 25. IV.... 26. Byloje ginčas kilo dėl pareiškėjo patirtų bylinėjimosi išlaidų dydžio.... 27. Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos... 28. Teisėjų kolegija, išanalizavusi bylos medžiagą ir įvertinusi pareiškėjo... 29. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovas savo atskirajame skunde... 30. Atsižvelgdama į tai, kas buvo išdėstyta prieš tai, teisėjų kolegija... 31. Pareiškėjas pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymą priteisti iš... 32. Pagal Rekomendacijų 7 punktą rekomenduojami priteisti užmokesčio už... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 34. atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos apie Žemės ūkio ministerijos... 35. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 14 d. nutartį... 36. Pareiškėjo P. P. T. prašymą dėl... 37. Nutartis neskundžiama....