Byla I-1766-289/2012
Dėl 1070,00 lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d., priteisimo

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Virginijus Stankevičius,

2sekretoriaujant Jolantai Miežienei,

3nedalyvaujant pareiškėjos Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras atstovui,

4nedalyvaujant atsakovei L. U.,

5rašytinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras prašymą atsakovei L. U. dėl 1070,00 lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d., priteisimo.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau tekste – VĮ ŠRATC) su prašymu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą prašydama priteisti iš atsakovės L. U. 1070,00 lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d.

8Pareiškėja teismui pateiktame prašyme (b.l. 2-4) nurodė, kad viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras yra Šiaulių miesto, Kelmės, Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų savivaldybių įsteigta įstaiga, kuri yra viešojo administravimo subjektas, kuriam yra pavestas vietinės rinkliavos iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas.

9Radviliškio rajone iki 2007-09-30 mokestis už komunalinių atliekų tvarkymą buvo mokamas kaip sutartinė prievolė už paslaugą ir buvo mokamas po paslaugos suteikimo, o jo dydis priklausė nuo suteiktos paslaugos apimties. Nemaža dalis šių atliekų turėtojų, piktnaudžiaudami šia sistema, nesudarė sutarties dėl komunalinių atliekų išvežimo, nemokėjo už jų tvarkymą, o šias atliekas dėjo į kolektyvinio naudojimo konteinerius arba išmesdavo jas draudžiamose vietose. Nuo 2007-10-01 Radviliškio rajone pradėjo veikti iš esmės kita komunalinių atliekų sistema, kurioje minėtas mokestis nebepriklauso nuo teršėjo perduotų atliekų kiekio ir net paties perdavimo fakto, tokiu būdu atliekų turėtojui nebenaudinga slėpti savo atliekų, t.y. teršti aplinką, kuri priklauso visiems. Mokestis buvo pakeistas vietine rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau tekste – ir rinkliava), kuri yra įskaitoma į savivaldybės biudžetą ir yra privaloma įmoka. Įvedant rinkliavą preziumuota, kad visi gyventojai ir veikiantys juridiniai asmenys turi komunalinių atliekų, kurias jie deda į vieną ar kitą konteinerį, todėl apmokestinant juos rinkliava šios aplinkybės nebenustatinėjamos, tačiau siekiama užtikrinti, kad rinkliavą mokėtų jie visi. Rinkliava turi būti mokama ne vėliau kaip iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, o rinkliavos lėšomis tvarkomos komunalinės atliekos, kur ir kiek jų bebūtų. Rinkliavos dydis apskaičiuojamas, remiantis savivaldybės nustatytu rinkliavos dydžiu vienam gyventojui, dauginamu iš rinkliavos mokėtojui nuosavybės ar savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos teise priklausančio būsto gyventojų skaičiaus.

10Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. nustato, kad vietinė rinkliava – tai savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, o 11 str. l d. 8 p. – kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą; 3 str. – kad vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, o rinkliavos mokėjimo visuotinumo principo reikalavimas jiems nustatytas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 1 d. „teršėjas moka“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-12 nutarimu Nr. 519 patvirtinto plano 79 p. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnį savivaldybių institucijos organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, o įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog tai, kaip vykdomi savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyti reikalavimai, kontroliuoja savivaldybių institucijos. Pagal Rinkliavų įstatymo bei Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas savivaldybių institucijų kompetencijai yra priskirta funkcija atitinkamos savivaldybės teritorijoje organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą bei suteikta teisė nustatyti vietinę rinkliavą už naudojimąsi šios sistemos paslaugomis (Specialiosios teisėjų kolegijos 2009-11-30 nutartis, esanti administracinėje byloje Nr. 1-78-355/2010, išnagrinėtoje Šiaulių apygardos administraciniame teisme 2010-03-20).

11Remdamasi tuo, Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2007-08-30 sprendimu Nr. T-160 nuo 2007 m. spalio 1 d. įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006-10-12 sprendimu Nr. T-885 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais (su pakeitimais ir papildymais, padarytais 2007-11-29 sprendimu Nr. T-236, 2008-05-15 sprendimu Nr. T-401, 2008-06-26 sprendimais Nr. T-450 bei Nr. T-451, 2009-12-17 sprendimu Nr. T-868) (toliau tekste – ir Nuostatai). Šie sprendimai yra viešai paskelbti www.radviliskis.lt.

12Pagal Rinkliavų įstatymo 16 straipsnio 2 dalį ir Nuostatų 42 p. rinkliavos lėšos iš pareiškėjos VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro, kaip rinkliavos administratoriaus, sąskaitos pervedamos į savivaldybės biudžetą.

13Nuostatų 11, 12, 13, 31, 32, 44 p. p. nustato, kad pareiškėja Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras administruoja šią vietinę rinkliavą bei, be kitų, vykdo šias vietinės rinkliavos administravimo procedūras: apskaičiuoja vietinę rinkliavą ir siunčia pranešimą mokėtojui, kontroliuoja jos mokėjimą. Pagal Nuostatų 12 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 31 str. 1 d., Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 1 d., 4 d., 18 d., 19 d., 20 d., 4 str. 6 d., 5 str. 1 p., 4 p. pareiškėjos veiksmai, vykdant šias funkcijas, yra „laikytini viešojo administravimo įgalinimus turinčio subjekto veiksmais viešojo administravimo srityje“ (Specialiosios teisėjų kolegijos 2010-04-14 nutartis, esanti administracinėje byloje Nr. I-322-621/2010).

14Rinkliava atsakovei skaičiuojama Nuostatų 13 p. ir 15 p. bei Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2008-06-26 sprendimu Nr. T-451 nustatyta tvarka pagal atsakovo turimo būsto gyventojų skaičių. Nuostatų 39 p. nustato, kad nesumokėtą rinkliavą Administratorius (pareiškėjas) išieško Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Tokiu būdu ir pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – ir LR CK) 6.1. str. rinkliavos mokėjimas yra atsakovo prievolė, kurią LR CK 6.59 str. draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti.

15Atsakovė L. U. yra skolinga Viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 1070,00 lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d.

16Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 4 d. „Viešojo administravimo subjektas – valstybės institucija ar įstaiga, savivaldybės institucija ar įstaiga, pareigūnas, valstybės tarnautojas, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą“. Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras dalininkės yra Šiaulių regiono savivaldybės, kaip tai patvirtina jos įstatų išrašas.

17Pareiškėjos Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį jam pranešta tinkamai, teismo šaukimu (b.l. 13).

18Atsakovė L. U. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį jai pranešta tinkamai, teismo šaukimu (b.l. 14).

19Pareiškėjos Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras prašymas tenkintinas.

20Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

21Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2007-08-30 sprendimu Nr. T-160 nuo 2007 m. spalio 1 d. įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006-12-12 sprendimu Nr. T-885 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais (su pakeitimais ir papildymais, padarytais 2007-11-29 sprendimu Nr. T-236, 2008-05-15 sprendimu Nr. T-401, 2008-06-26 sprendimais Nr. T-450 bei Nr. T-451, 2009-12-17 sprendimu Nr. T-868).

22Atsakovė gyvena gyvenamosiose patalpose, esančiose Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje (b.l. 7) bei pagal nuostatus yra vietinės rinkliavos mokėtoja. Iš pažymos (b.l. 5) matyti, kad atsakovės įsiskolinimas už vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d. yra 1070,00 lt. Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovei vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti atsakovei draudžiama (LR CK 59 str.). Atsakovė netinkamai vykdė savo prievolę mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl iš jos priteistina įsiskolinimo suma pareiškėjai (LR CK 6.38 str.).

23Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

24Pareiškėjos Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras prašymą patenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovės L. U. Viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 1070,00 lt (vienas tūkstantis septyniasdešimt litų) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d.

25Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Virginijus Stankevičius,... 2. sekretoriaujant Jolantai Miežienei,... 3. nedalyvaujant pareiškėjos Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų... 4. nedalyvaujant atsakovei L. U.,... 5. rašytinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau tekste... 8. Pareiškėja teismui pateiktame prašyme (b.l. 2-4) nurodė, kad viešoji... 9. Radviliškio rajone iki 2007-09-30 mokestis už komunalinių atliekų tvarkymą... 10. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. nustato, kad vietinė... 11. Remdamasi tuo, Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2007-08-30 sprendimu... 12. Pagal Rinkliavų įstatymo 16 straipsnio 2 dalį ir Nuostatų 42 p. rinkliavos... 13. Nuostatų 11, 12, 13, 31, 32, 44 p. p. nustato, kad pareiškėja Viešoji... 14. Rinkliava atsakovei skaičiuojama Nuostatų 13 p. ir 15 p. bei Radviliškio... 15. Atsakovė L. U. yra skolinga Viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų... 16. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 4 d. „Viešojo... 17. Pareiškėjos Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras... 18. Atsakovė L. U. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį jai pranešta... 19. Pareiškėjos Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras... 20. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad... 21. Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2007-08-30 sprendimu Nr. T-160 nuo... 22. Atsakovė gyvena gyvenamosiose patalpose, esančiose Radviliškio rajono... 23. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 24. Pareiškėjos Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras... 25. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...