Byla A-822-1009-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,

3dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui A. S., atsakovo atstovei R. S.,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos J. V. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 3 d. sprendimo administracinėje pagal pareiškėjos J. V. K. skundą atsakovams Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir Trakų rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims J. M., T. S., UAB „Trakų vandenys“, AB „Rytų skirstomieji tinklai“ dėl sprendimų panaikinimo,

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7pareiškėja J. V. K. patikslintame skunde (t. I, b.l. 95-97) prašė teismo panaikinti: Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau - VAVA Departamentas) 2008-11-27 išduotą statybos leidimą Nr.(101)11.3-60; 2) Trakų rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) 2009-12-24 Statybos leidimą Nr.AS1-450; 3) 2009-12-31 Linijinio inžinerinio statinio „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija Lentvaryje, II statybos etapas“ (Nemuno Aukštupio baseino I investicijų paketas Trakų rajono savivaldybei), Trakų rajono savivaldybėje pripažinimo tinkamu naudoti aktą NR. PTN-100-091231-00193. Priteisti pareiškėjos naudai bylinėjimosi išlaidas.

8Pagrįsdama savo reikalavimus paaiškino, jog pareiškėjai bendrosios dalinės nuosavybės teise su trečiaisiais suinteresuotais asmenimis priklauso kitos paskirties 1,6934 ha žemės sklypas, esantis Lentvario mieste, Trakų raj. savivaldybėje, kadastrinis Nr.( - ), į kurį buvo atkurtos nuosavybės teisės 2008-06-12 Vilniaus apskrities viršininko sprendimu Nr.2.7-79407-502. Sklypo ribos ir plotas nustatyti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-01-15 įsakymu Nr.P2-52 „Dėl žemės sklypo, skirto atkurti piliečių nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą Trakų r. sav., Lentvario m., skl. Nr. 48-3“. Pareiškėjai priklauso 9035/16934 minėto sklypo dalys, J. M. -7633/16934 sklypo dalys, T. S. - 266/16934 sklypo dalys.

92009-03-25 raštu Nr.MP3-99 į pareiškėją kreipėsi Trakų rajono savivaldybės meras, kuris nurodė, kad vykdant Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Lentvaryje II statybos etapas“ darbo projektą paaiškėjo, kad Lentvario miesto, Vilniaus gatvėje suprojektuotų inžinerinių tinklų dalis bei nuotekų siurblinė su privažiavimu prie jos yra žemės sklypuose, į kuriuos buvo atkurtos piliečių nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą. Vienas tokių sklypų priklauso ir pareiškėjai. Pareiškėja pageidavo, kad inžineriniais tinklais užimta žemės dalis mainų sutartimi būtų pakeista į kitą žemės sklypą. Nutrūkus deryboms, pareiškėja 2009-06-09 į merą kreipėsi raštu, prašydama informuoti, kokiu būdu ketinama spręsti problemą. 2009-09-02 raštu Nr.MP3-315 Trakų rajono savivaldybės meras paneigė pokalbio turinį ir vėl pažadėjo, kad apie problemos sprendimo būdus pareiškėja bus informuota papildomai. Be to 2009-08-17 iš UAB „Ekoprojektas“ gavo raštą Nr.502, kuriuo minėta bendrovė prašė pateikti sutikimus arba nesutikimus dėl nuotekų tinklų statybos. 2009-09-07 pareiškėjos įgaliotas asmuo E. K. minėtai bendrovei įteikė nesutikimą, kuriuo prieštaravo, kad per nuosavybės teise priklausantį sklypą būtų tiesiami nuotekų tinklai.

102009-09-22 atsitiktinai pro sklypą važiavęs pareiškėjos sūnus E. K. pamatė, kad žemės sklype vykdomi statybos darbai, t. y. stovi statybinė technika, kasamos tranšėjos, po sklypą vaikšto darbininkai. Pasidomėjus paaiškėjo, kad VAVA Departamentas 2008-11-27 išdavė statybos leidimą Nr.(101)11.3-60, kurio pagrindu minėti darbai ir vykdomi. Statybos vietoje buvę darbininkai pateikė statybos leidimą Nr.(101)11.3-60 bei projektinį brėžinį. Tokiu būdu pareiškėjai su bendraturtėmis nuosavybės teise priklausančiame sklype buvo pastatyti elektros stulpai, nutiestas kabelis, ant sklypo ribos pastatytas apšvietimo stulpas, į žemę įkastas nuotekų surinkimo šulinys (siurblinė), kurios požeminė dalis apima projektinėje dokumentacijoje pažymėtą žaliai užbrūkšniuotą pusapskritimį, užimantį 1,365 aro plotą, o taip pat sklype į žemę buvo įkastas projekte simboliu GR15 apžymėtas objektas. Matydama, kad tokiais veiksmais pažeista jos nuosavybės teisė, kreipėsi į teismą dėl 2008-11-27 statybos leidimo Nr. (101)11.3-60 panaikinimo. Po kreipimosi į teismą, 2009 m. lapkričio mėnesio pabaigoje pareiškėjos sklype vėl buvo vykdomi statybos darbai, kurių metu buvo atkasta projekte simboliu EI pažymėta elektros linija bei perkelta į kaimyninį sklypą kadastrinis Nr. ( - ) vieno metro atstumu nuo pareiškėjos sklypo ribos, o elektros stulpai, projekte įvardinti kaip 0,4 kV OL atramos įžemintuvas bei 0,4 kV OL viršįtampio ribotuvas pastatyti ant sklypo ribos su kaimyniniu sklypu kadastrinis Nr. ( - ). Kaip paaiškėjo gavus papildomą medžiagą, šie darbai atlikti Trakų rajono savivaldybės administracijos 2009-12-24 išduoto Statybos leidimo Nr.AS1-450 pagrindu.

11Remiantis LR statybos įstatymo 23 str. 6 d. 3 p.; LR Aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr.218 patvirtinto statybos techninio STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 15.4 p., LR civilinio kodekso 4.98 str., atsakovas išduodamas ginčijamus statybos leidimus, pareiškėjos nuomone, pažeidė pareiškėjos, kaip savininkės, teises, nes: 1) statybos leidimus išdavė neturėdamas pareiškėjos ir statytojo (užsakovo) sutarties dėl laikino sklypo naudojimo statybos metu, nes įrenginiai pastatyti tiek sklype, tiek ant sklypo ribos; pažeidžiant minimalius atstumų reikalavimus, o pareiškėjai su bendraturtėmis priklausantis sklypas buvo naudojamas kaip statybos aikštelė, ką patvirtina tiek į bylą patiektos fotonuotraukos, tiek Trakų rajono savivaldybės administracijos 2010-03-04 atsiliepimas Nr.AP3-701; 2) statybos leidimą išdavė neturėdamas pareiškėjos ir statytojo (užsakovo) sutarties dėl servitutų naudojant pastatytą statinį nustatymo, nes kaip matyti iš projekto pakeitimo pareiškėjai priklausančiame sklype norima nustatyti 1,365 aro ploto servitutą; 3) statybos leidimą išdavė neturėdamas pareiškėjos ir statytojo (užsakovo) sutarties dėl kompensacijų už naudojimąsi žemės sklypu; 4) statybos leidimą išdavė neturėdamas pareiškėjos ir statytojo (užsakovo) sutarties dėl žalos atlyginimo, nes inžineriniai tinklai nutiesti pareiškėjai priklausančiame žemės sklype (patikslintame projekte žaliais brūkšniais pažymėtas pusapskritimis), o taip ant sklypo ribos su kaimyniniu žemės sklypu kadastrinis Nr. ( - )pastatyti 0,4 kV OL atramos įžemintuvas bei viršįtampio ribotuvas, sklype atsiranda apribojimai, kurių anksčiau nebuvo.

12Savivaldybės administracijos 2009-12-24 išduotas statybos leidimas Nr. AS1-450 naikintinas dar ir dėl to, kad išduotas peržengiant kompetencijos ribas. LR aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr.218 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 14 p. nustato, kad visiems statiniams, suprojektuotiems viename statinio projekte ir esantiems tiek statinio statybos sklype, tiek už jo ribų išduodamas vienas statybos leidimas“. Statybos įstatymo 23 str. 5 d. 1 p. įtvirtinta nuostata, kad statybos leidimą statiniui kelių savivaldybių valdomoje teritorijoje, statiniui, kurio statytojas (užsakovas) yra savivaldybė, išduoda apskrities viršininko administracija. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektas apima 13 savivaldybių, ką pripažįsta ir Trakų rajono savivaldybės administracija savo 2010-03-04 atsiliepime Nr. AP3-701, užsakovas ir galutinis paramos (lėšų) gavėjas yra Trakų rajono savivaldybės administracija, ką aptvirtina rangos sutartis Nr.11-609 ,,Vandentiekio ir nuotekų plėtra Lentvaryje. II statybos etapas“, visas projektas parengtas kaip vientisas dokumentas, t. y. visi statiniai suprojektuoti viename statinio projekte, o priimant statinį surašytas vienas statinio pripažinimo tinkamu naudotis aktas, projekto pakeitimai parengti ne kaip atskiras projektas, o kaip esamo projekto korektūra, projekto dokumentacija apima ir reikalingų elektros tinklų įrengimą, nuosekliai, atlikus projekto pakeitimus, statybos leidimą turėjo išduoti Vilniaus apskrities viršininko administracija, be to dėl jau minėtos nuostatos, kad viename projekte esantiems statiniams išduodamas vienas statybos leidimas, turėjo būti išduodamas ne naujas statybos leidimas, o pakeičiamas (papildomas) jau esantis statybos leidimas. Nuosekliai, Savivaldybės administracija 2009-12-24 išduodama statybos leidimą Nr.AS1-450 peržengė savo kompetencijos ribas, todėl šis leidimas naikintinas dar ir dėl šios priežasties.

13Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) atsiliepime teismui (t. I, b.l. 137-139) su skundo reikalavimais nesutiko bei paaiškino, kad UAB „Ekoprojektas“ pagal 2006-07-31 sudarytą sutartį su Savivaldybės administracija parengė objekto „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Trakų rajono savivaldybei. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir renovacija Lentvaryje, 2 statybos etapas Trakų r. Lentvario m.“ projektą, kurį 2007-10-02 posėdyje patikrino Trakų rajono savivaldybės Nuolatinė statybos komisija (posėdžio protokolas Nr. AS5-485). Trakų rajono savivaldybės Nuolatinė statybos komisija pateikė išvadą, kad projektas atitinka statinio projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus ir žemės sklypo detaliojo plano reikalavimus, todėl statybos leidimo išdavimui buvo pritarta. VAVA Departamentas, 2008-11-27 išduodamas statybos leidimą Nr.(101)11.3-60, vadovavosi Trakų rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos sprendimu bei pateiktais dokumentais.

14J.V. K., J. M. ir T. S. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas Lentvario m., Trakų rajono savivaldybėje, kadastrinis Nr. ( - ) (toliau - žemės sklypas), į kurio dalį nuosavybės teisės pareiškėjai buvo atkurtos 2008-06-12 Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr. 2.7-79407-502 (sklypo ribos buvo paženklintos 2007-12-18 ir nustatytos Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-01-15 įsakymu Nr. P2-52). Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad Trakų rajono savivaldybės Nuolatinei statybos komisijai 2007-10-02 svarstant klausimą dėl ginčijamo statybos leidimo išdavimo nebuvo ir negalėjo būti žinoma apie tai, kad suprojektuoti inžineriniai tinklai bus žemės sklype. Suformavus žemės sklypą ir pastebėjus, kad 2007 metais parengtame Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros ir renovacijos Lentvaryje II statybos etapo techniniame projekte numatytų inžinerinių tinklų dalis patenka į privačius žemės sklypus, šis projektas buvo 2009 m. lapkričio mėn. pakoreguotas ir pagal pakoreguotąjį projektą inžineriniai tinklai nebepatenka į pareiškėjos žemės sklypą.

15Pareiškėja skunde nurodė, kad 2009-12-24 Statybos leidimo pagrindu ant sklypo ribos su kaimyniniu sklypu kadastrinis Nr. ( - ) buvo pastatyti elektros stulpai, projekte įvardinti kaip 0,4 kV OL atramos įžemintuvas bei 0,4 kV OL viršįtampio ribotuvas. Pažymėjo, kad pakoreguotame projekte pažymėti 0,4 kV OL atramos įžemintuvas bei 0,4 kV OL viršįtampio ribotuvas buvo įrengti ant stulpo, kuris buvo pastatytas ne pagal ginčijamus statybos leidimus, o anksčiau (yra pažymėtas pareiškėjos pateiktame žemės sklypo plane), ir kuris patenka į elektros linijų apsaugos zoną, nustatytą 2008-06-12 apskrities viršininko sprendimu Nr.2.7-79407-501, 2008-06-12 apskrities viršininko sprendimu Nr.2.7-79407-501, 2008-06-12 apskrities viršininko sprendimu Nr.2.7-79407-501 (vadovaujantis 2008-07-16 VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašo-pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre Nr.210462 9.1 p.). Todėl nepagrįstas pareiškėjos teiginys, kad dėl minėtų įžemintuvo ir ribotuvo įrengimo jai atsirado nauji apribojimai, kurių anksčiau nebuvo. Be to, pareiškėjos teigimu, žemės sklype į žemę buvo įkastas projekte simboliu GR15 pažymėtas objektas. Pažymėti, kad simboliu „Gr.15“ projekte pažymėtoje vietoje buvo atliktas geologinis gręžinys, skirtas grunto mėginiui paimti, tačiau jokie objektai į žemę užkasti nebuvo.

16Pareiškėja skunde nurodė, kad inžineriniai tinklai nutiesti jai priklausančiame žemės sklype, pareiškėjos nuomone, jos sklype nutiestus inžinerinius tinklus žymi patikslintame projekte žaliai brūkšniais pažymėtas pusapskritimis. Taip pat pareiškėja teigė, kad žemės sklype „į žemę įkastas nuotekų surinkimo šulinys (siurblinė), kurios požeminė dalis apima projektinėje dokumentacijos pažymėtą žaliai užbrūkšniuotą pusapskritimį, užimantį 1,365 aro plotą“. Su tokiais pareiškėjos teiginiais nėra pagrindo sutikti, nes minėtas pusapskritimis žymi ne inžinerinius tinklus ir ne siurblinės požeminę dalį, o numatytą servitutą (projekte įrašyta „servitutas - 136,50 m2“). Nei nuotekų siurblinė, pažymėta raudonu apskritimu, nei siurblinės požeminė dalis pagal pakoreguotą projektą nebepatenka į žemės sklypą, jokie kiti inžineriniai tinklai į žemės sklypą taip pat nepatenka. Pagal pakoreguotąjį projektą pastatytas inžinerinis statinys buvo pripažintas tinkamu naudoti ginčijamu 2009-12-31 Linijinio inžinerinio statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu Nr. PTN-100-091231-00193. Daro išvadą, kad nei ginčijamu statybos leidimu, nei ginčijamu pripažinimo tinkamu naudoti aktu pareiškėjos nuosavybės teisės nėra pažeidžiamos.

17Atsakovė Savivaldybės administracija atsiliepime į skundą (t. I, b. l. 143-146) nurodė, kad su skundo reikalavimais nesutinka ir paaiškino, kad Trakų rajono savivaldybės taryba 2005 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. S1-53 „Dėl Trakų rajono savivaldybės Lentvario m. naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros ir esamų tinklų renovacijos specialiojo plano rengimo“ nusprendė leisti rengti Trakų r. sav., Lentvario m. naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros ir esamų tinklų renovacijos specialųjį planą. Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu šis planas buvo viešai svarstomas, teikiami pasiūlymai ir pastabos. Viešo svarstymo metu buvo pristatytas Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo projektas, kurio trečioje dalyje yra Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir renovacija Lentvaryje. Buvo aiškinama, kad Nemuno aukštupio baseino investicinis projektas yra vienas iš didžiausių šiuo metu Lietuvoje už Europos Sąjungos lėšas vykdomų projektų. Jo svarbiausi tikslai yra: įgyvendinti ES nuotekų ir geriamo vandens direktyvų reikalavimus, išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus, sumažinti taršą patenkančią į Nemuną ir į Baltijos jūrą. Taip pat siekiama sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą, išplėsti centralizuotai vandens paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamas paslaugas. Šio baseino investicinė programa apima 13 savivaldybių. Visą Nemuno aukštupio baseino vandens ūkio investicinę programą numatyta įgyvendinti trimis etapais iki 2022 metų. Iki 2022 metų į Trakų rajono savivaldybės vandentvarkos ūkį bus investuota 74,224 mln. litų.

18Trakų rajono savivaldybės taryba 2008-09-18 sprendimu Nr.S1-249 patvirtino UAB „Ekoprojektas“ parengtą Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros ir renovacijos Lentvaryje specialųjį planą ir jo sprendinius. Šio projekto tekstinėje, grafinėje dalyje bei aiškinamajame rašte buvo numatyti servitutai ir žemės naudojimo apribojimai, tačiau nebuvo pridėta, ankščiau paruošta, servitutų plotų skaičiavimo lentelė. 2009-10-21 Trakų rajono savivaldybės nuolatinėje statybos komisijoje buvo suderinti šių servitutų plotų skaičiavimai bei pateikti patikrinimui VAVA Departamentui. Gavus patikrinimo išvadą, Trakų rajono savivaldybės tarybai bus siūloma pritarti Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros ir renovacijos Lentvaryje specialiojo plano papildymui, numatant servitutus ir apsaugos zonas suprojektuotiems ir pastatytiems tinklams.

19Tuo pačiu metu, kai buvo atkuriamos nuosavybės teisės į 1,6934 ha žemės sklypą, esantį Lentvario mieste, Trakų raj. savivaldybėje (kadastrinis Nr. ( - )) buvo rengiamas Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros ir renovacijos Lentvaryje specialusis planas. Šis specialus planas buvo pradėtas rengti kai pareiškėjos J.V. K. ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims bendrosios dalinės nuosavybės teise, priklausančio kitos paskirties 1,6934 ha žemės sklypo, esančio Lentvario mieste, Trakų raj. savivaldybėje (kadastrinis Nr. ( - )), vietoje buvo valstybinė žemė. Šio specialiojo plano viešojo svarstymo metu Lentvario m. gyventojai, taip pat ir pareiškėja turėjo galimybę susipažinti su vandentiekio ir nuotekų tinklų inžineriniais planais, kuriose yra pažymėtos šių tinklų apsaugos zonos. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-10-14 nutarimu Nr.1289 patvirtintų žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių 16 punktu, įsigaliojus patvirtintam teritorijų planavimo dokumentui, kuriame suprojektuotas žemės servitutas, apskrities viršininkas sprendimu nustato žemės servitutą. Vykdant Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Lentvaryje II statybos etapas“ darbo projektą ir paaiškėjus, kad Lentvario miesto, Vilniaus gatvėje suprojektuotų inžinerinių tinklų dalis bei nuotekų siurblinės apsaugos zonos dalis su privažiavimo prie jos yra žemės sklypuose, į kuriuos buvo atkurtos piliečių nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą, su pareiškėja J.V. K. buvo pradėtos derybos dėl servitutų nustatymo kompensavimo. Šios derybos baigėsi be rezultatų, kadangi pareiškėja vis didino savo reikalavimų sąrašą. Trakų rajono savivaldybė neturi teisės, pažeisdama protingumo, racionalumo bei efektyvumo principus, vykdyti nepagrįstus mokėjimus ir darbus, Trakų savivaldybės biudžeto ir Europos sąjungos lėšų sąskaita. Be to, neaišku kokie interesai gali būti pažeisti pareiškėjos, Savivaldybės administracijos išduotų statybos leidimu Nr. AS1-450, kai kaip tik buvo iškelta elektros kabelinė linija už pareiškėjos sklypo ribų. Iškėlus šią liniją už pareiškėjos sklypo ribų, net kabelio apsaugos juosta nepatenka į pareiškėjos sklypą. Jokie nauji apribojimai žemės sklypui neatsirado.

20Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Lentvaryje II statybos etapas" rangos darbus atliko UAB „Inžineriniai tinklai" pagal 2008-11-11 pasirašytą rangos sutartį su Trakų rajono savivaldybės administracija. Darbų vertė 6 579 395,57 Lt. Nurodyti Lentvario m. naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros ir esamų tinklų renovacijos darbai buvo užbaigti 2009 m. gruodžio mėn. pabaigoje, priduoti ir pripažinti tinkamais naudotis valstybinei komisijai 2009 m. gruodžio 31 d. pagal Linijinio inžinerinio statinio „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija Lentvaryje, II statybos etapas" (Nemuno Aukštupio baseino I investicijų paketas Trakų rajono savivaldybei), unikalūs numeriai 15 priede, Trakų rajono savivaldybėje pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. PTN-100-09231-00193.

21Pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų T. S. ir J. M. žemės sklype yra sanitarinė apsaugos zona pastatytos valstybinėje žemėje nuotekų siurblinės, kuri sudaro 136,50 kv. m.

22Manė, kad atsižvelgiant į objekto vertę 6 579 395,57 Lt, pareiškėja pasirinko netinkamą ir neadekvatų, neproporcingą savo pažeistų teisių gynimo būdą.

23Tretysis suinteresuotasis asmuo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepime teismui (t. I, b.l. 161-163) su skundo reikalavimais nesutiko, paaiškino, kad Vilniaus regiono Trakų skyrius 2007-07-10 Savivaldybės administracijai pagal pateiktą paraišką išdavė 2007-07-10 technines sąlygas Nr.24/7/678 dėl UAB „Trakų vandenys“ nuotekų siurblinės NS-04 Trakų raj., Lentvaryje, prijungimo prie skirstomųjų tinklų.

24Pagal aukščiau paminėtų techninių sąlygų aprašą, Savivaldybės administracija užsakė techninį projektą. Techninį projektą Nr. E-1260.3-00-TP-SP-10A pagal aukščiau paminėtas Bendrovės išduotas technines sąlygas parengė UAB „Ekoprojektas“. Projektas teisės aktų nustatyta tvarka buvo suderintas su teisės aktuose nurodytomis įmonėmis ir institucijomis: UAB „Trakų vandenys“, AB „TEO LT“, AB „Lietuvos dujomis“, Savivaldybės administracija. Projektas taip pat buvo pateiktas derinti ir Bendrovei. Atsižvelgiant į tai, kad Projektas atitiko išduotas technines sąlygas, jis buvo suderintas.

25Tuo metu galiojusio LR statybos įstatymo 23 str. 5 d. 1 p. buvo numatyta, jog tais atvejais, kai planuojamas statyti statinys yra kelių savivaldybių valdomoje teritorijoje, ar statiniui, kurio statytojas (užsakovas) yra savivaldybė, ar statiniui, skirtam krašto apsaugos reikmėms (įrašytam į Vyriausybės nustatyta tvarka tvirtinamą sąrašą), statybos leidimą išduoda apskrities viršininko administracija.

26Kadangi konkrečiu atveju pagal Projektą suprojektuotas statinys atitiko tuo metu galiojusio LR statybos įstatymo 23 str. 5 d. 1 p. reikalavimus, 2008-11-27 statybos leidimą Nr.(101)11.3-60 išdavė VAVA Departamentas.

27Atsižvelgiant į tai, jog pradėjus vykdyti elektros tinklų statybos darbus, pagal Projektą ir 2008-11-27 išduotą statybos leidimą, paaiškėjo, jog dalis suprojektuotų elektros tinklų patenka į pareiškėjai dalinės nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (kad. Nr. ( - )), Bendrovė 2009-10-07 raštu Nr.30100-1778 (t. I, b.l. 164) informavo Savivaldybės administraciją, jog norint toliau vykdyti Projekte numatyto objekto prijungimą prie skirstomųjų tinklų, būtina koreguoti Projektą.

28Trakų rajono savivaldybės administracija pagal 2007-07-10 naujai išduotas technines sąlygas Nr.24/7/678 parengė Projekto pakeitimus. 2009-12-08 pakoreguotas Projektas buvo patvirtintas Savivaldybės nuolatinės statybos komisijos protokolu Nr.AS5-435 ir 2009-12-24 buvo išduotas statybos leidimas Nr.AS1-450 tiesti 0,4 kV kabelinę liniją.

29Pažymėjo, jog atlikus korekciją, Projekte numatyto nutiesti 0,4 kV elektros kabelio trasa pasikeitė: numatomas pakloti 0,4 kV elektros kabelis buvo suprojektuotas už pareiškėjos sklypo ribų taip, jog nei elektros kabelis, nei jo apsaugos zona nepatenka į pareiškėjos žemės sklypą.

30Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, darė išvadą, jog dėl Projekte numatytos patiesti 0,4 kV elektros kabelių linijos Pareiškėjos žemės sklypui neatsirado jokių naujų apribojimų.

31Projekte įvardinti 0,4 kV OL atramos įžemintuvai bei 0,4 kV viršįtampio ribotuvas buvo įrengti ant elektros oro linijos stulpo, kuris buvo pastatytas ne pagal ginčijamus statybos leidimus, o anksčiau (1993 m.), ir kuriam 2008-06-12 Apskrities viršininko sprendimu Nr.2.7-79407-501, bei 2008-06-12 apskrities viršininko sprendimu Nr.2.7-79407-501 yra nustatytos elektros linijų apsaugos zonos. Vadovaujantis LR elektros energetikos įstatymo 50 str. 2 d. yra nustatyti ir servitutai elektros linijų apsaugos zonų ribose. Be to, šis elektros oro linijos stulpas kaip ir visa elektros oro linija yra pažymėti pareiškėjos pateiktame teismui žemės sklypo plane, todėl aplinkybės, susijusios su servitutų nustatymu aukščiau paminėtai elektros oro linijai, pareiškėjai turėjo būti žinomos dar prieš įgyjant žemės sklypo nuosavybės teises.

32Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos teiginiai, kad dėl minėtų įžemintuvo ir ribotuvo įrengimo jai dalinės nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui atsirado nauji apribojimai, kurių anksčiau nebuvo, bei kiti argumentai, susiję su keliamais reikalavimais, pagrįstais tuo, jog 0,4 kV elektros kabelių linija yra įrengta pareiškėjai dalinės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, yra nepagrįsti. Be to, pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių argumentus, jog pagal išduotus ir ginčijamus statybos leidimus numatyta tiesti elektros kabelinė linija pažeidžia jos, kaip žemės sklypo bendrasavininkės teises. Priešingai - išduodant skundžiamus statybos leidimus parengtam techniniam Projektui/jo korekcijai ir statybos leidimų išdavimui pritarė visų kompetentingų institucijų atstovai, todėl darytina pagrįsta išvada, kad projektas buvo visapusiškai ir išsamiai išnagrinėtas, įvertintas ir jokių jo neatitikimų teisės aktams nenustatyta. Be to, jog pareiškėja savo skundo motyvų ir argumentų nepagrindę jokiais įrodymais - nepateikė duomenų apie elektros kabelio linijos buvimą jai dalinės nuosavybės teise priklausančiame sklype ir pan.

33II.

34Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 3 d. sprendimu atmetė pareiškėjos skundą.

35Nustatė, kad Vilniaus apskrities viršininko 2008-06-12 sprendimu Nr.2.7-79407-502 J. V. K. kartu su bendraturčiais J. M. ir T. M. buvo atkurtos nuosavybės teisės perduodant 1,6934 ha ir 03361 ha ploto žemės sklypus, esančius Lentvario mieste, Trakų rajone Vilniaus apskrityje (sklypo kadastrinis Nr. ( - )) (b.l.7-10). Minėtas 1,6934 ha ploto žemės sklypas buvo įregistruotas Nekilnojamo turto registre, o bendraturčių dalys minėtame sklype buvo atitinkamai - J.V. K. 9035/16934, J. M. 7633/16934, T. M. 266/16934 (t. I, b.l. 7-8). T. M. turėtą 266/16934 dalį žemės sklypo dalį įgijo T. S.. Vilniaus apskrities viršininko 2008-06-12 sprendime taip pat nurodoma, kad perduotam 1,6934 ha ploto sklypui nustatyti elektros linijų apsaugos zonos 145 kv.m. apribojimai.

36VAVA Departamentas 2008-11-27 UAB „Trakų vandenys“ išdavė statybos leidimą Nr.(101)11.3-60, kuriame nurodoma, kad statybos objektas „E-1260 Nemuno aukštupio baseino į investicijų paketo konkurso techninis projektas Trakų rajono savivaldybei. Statinys E-1260.3 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir renovacija Lentvaryje. II-as statybos etapas“, statinio techniniai rodikliai – 3,93 km vandentiekio tinklai, 5,48 km nuotekų tinklai ir 3 vienetai siurblinių (t. I, b.l. 53-54).

37Savivaldybės administracija 2009-12-24 AB „Rytų skirstomieji tinklai“ išdavė statybos leidimą Nr.AS1-450, kuriame nurodoma, kad statybos objektas „Nemuno Aukštupio baseino investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Trakų rajono savivaldybei. III dalis. Vandentiekio ir nuotekų plėtra ir renovacija Lentvaryje“. Lauko elektros tinklas. Nuotekų siurblinė NS-04, statinio techniniai rodikliai - 0,4 kV kabelinė linija, L - 0,070 km. (t. I, b.l. 116).

38Inspekcijos 2009-12-17 įsakymu Nr.1V-460 sudaryta komisija 2009-12-31 aktu Nr. PTN-100-091231-00193 pripažino linijinį inžinierinį statinį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija Lentvaryje, II statybos etapas“ (Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketas Trakų rajono savivaldybei), unikalūs numeriai 15 priede, Trakų rajono savivaldybėje“ tinkamu naudoti (t. I, b.l. 85-88).

39Byloje spręstinas ginčas dėl skundo reikalavimų panaikinti VAVA Departamento 2008-11-27 UAB „Trakų vandenys“ išduotą statybos leidimą Nr.(101)11.3-60, Savivaldybės administracijos 2009-12-24 AB „Rytų skirstomieji tinklai“ išduotą statybos leidimą Nr. AS1-450 bei Inspekcijos 2009-12-31 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. PTN-100-091231-00193, pagrįstumo bei teisėtumo.

40Iš skundo motyvų bei argumentų matyti, kad pareiškėja ginčijamų statybos leidimų panaikinimo siekia nurodydama tas faktines aplinkybes, kad šiais leidimais buvo apribotos jos kaip sklypo savininkės teisės, t.y. minėti leidimai išduoti neturint: 1) pareiškėjos ir statytojo (užsakovo) sutarties su dėl laikino sklypo naudojimo statybos metu; 2) pareiškėjos ir statytojo (užsakovo) sutarties dėl servitutų naudojant pastatytą statinį nustatymo, nes kaip matyti iš projekto pakeitimo pareiškėjai priklausančiame sklype norima nustatyti 1,365 aro ploto servitutą; 3) pareiškėjos ir statytojo (užsakovo) sutarties dėl kompensacijų už naudojimąsi žemės sklypu; 4) pareiškėjos ir statytojo (užsakovo) sutarties dėl žalos atlyginimo, nes inžineriniai tinklai nutiesti pareiškėjai priklausančiame žemės sklype (patikslintame projekte žaliais brūkšniais pažymėtas pusapskritimis), o taip ant sklypo ribos su kaimyniniu žemės sklypu kadastrinis Nr. ( - ) pastatyti 0,4 kV OL atramos įžemintuvas bei viršįtampio ribotuvas, sklype atsirando apribojimai, kurių anksčiau nebuvo.

41Nusprendė, kad skundžiamų statybos leidimų panaikinimu J.V. K. galimai pažeistos teisės bei teisėti interesai, pačios pareiškėjos nurodytu būdu, nebūtų apginami, nes ginčijamų aktų panaikinimas nesukeltų tų teisinių pasekmių, kurių siekia pareiškėja, t.y. nebūtų išspręstas ginčas dėl pareiškėjos nurodytos kompensacijos bei galimai padarytos žalos atlyginimo.

42Tretysis suinteresuotasis asmuo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepime teismui nurodė, kad pagal 2009-12-24 išduotą statybos leidimą, nauji elektros stulpai nebuvo pastatyti, atlikus projekto korekciją 0,4 kV elektros kabelio trasa pasikeitė, kabelio tiesimas buvo suprojektuotas bei statymo darbai atlikti ne pareiškėjai priklausančiame žemės sklype, atramos įžemintuvų bei viršįtampio įžemintuvų ant elektros stulpo įrengimu, jokie papildomi pareiškėjai priklausančiam žemės sklypui apribojimai nebuvo nustatyti. Teisminio nagrinėjimo metu AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atstovė partvirtino atsiliepime nurodytas aplinkybes (t. I, b. l. 181).

43V. J. K. nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių aplinkybes, kad dėl 2009-12-24 statybos leidime numatytos 0,4 kV kabelinės linijos, atramos įžemintuvų bei viršįtampio įžemintuvų įrengimo, jai priklausančiame žemės sklype atsirado apribojimai didesni negu nustatyti Vilniaus apskrities viršininko 2008-06-12 sprendime (145 kv.m. elektros linijų apsaugos zona).

44Teisminio nagrinėjimo metu Inspekcijos atstovė patvirtino, kad dėl statinių, numatytų ginčijamuose statybos leidimuose pastatymo, jokie nauji servitutai J. V. K. žemės sklypui nenustatyti (t. I, b. l. 181).

45Taigi, pareiškėjos teiginiai, kad jai priklausančiam žemės sklypui dėl ginčijamų statybos leidimų išdavimo jai priklausančiame žemės sklype yra taikomi nauji apribojimai, nepagrįsti.

46Be to, LR civilinio kodekso 4.124 str. 1 d. nurodoma, kad servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimas, o įstatymo numatytais atvejais – administracinis aktas. Minėto straipsnio 3 d. numatyta, kad nustatant servitutus, visais atvejais turi būti ir dėl servitutų nustatymo viešpataujančiuoju tampančio daikto savininko valia, išskyrus atvejus, kai servitutą nustato įstatymai ar teismo sprendimas.

47LR civilinio kodekso 4.129 str. 1d. sakoma, kad dėl servituto nustatymo atsiradę nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka. Įstatymais, sutartimis, teismo sprendimu ar administraciniu aktu gali būti nustatyta viešpataujančiojo daikto savininko prievolė mokėti vienkartinę ar periodinę kompensaciją tarnaujančiojo daikto savininkui.

48Taigi, tik tokiu atveju, jei J. V. K. priklausančiam sklypui dėl VAVA Departamento 2008-11-27 UAB „Trakų vandenys“ išduoto statybos leidime Nr.(101)11.3-60 numatytų, suprojektuotų bei įrengtų inžinerinių tinklų būtų nustatytas servitutas, pareiškėja įgytų teisę į kompensaciją, kurios dydis bei mokėjimo tvarka galėtų būti nustatyti šalių sutarimu ar teismo sprendimu.

49Įvertinus nurodytas aplinkybes, pirmos instancijos teismas padarė išvadą, jog ginčijamuose statybos leidimuose nurodytų statinių pastatymas pareiškėjai priklausančiam žemės sklypui jokių apribojimų nesukėlė.

50Pareiškėjos ginčijamas Inspekcijos 2009-12-31 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100 yra išvestinis dokumentas statybos leidimo atžvilgiu, todėl J.V. K., kuri nėra šiuo aktu patvirtintų statinių naudotoja ar valdytoja, teisinių pasekmių nesukelia.

51Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad nenustačius pareiškėjų materialinio teisinio suinteresuotumo, t. y. konstatavus, jog skunde keliamų reikalavimų tenkinimo atveju pažeistos teisės nebūtų apginamos, skundas yra atmestinas kaip nepagrįstas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. A822-187/2009, Nr. A11-443/2005, A143-898/2008, A502-304/2009; Administracinių teismų praktika Nr. 7, p. 124-131).

52Išnagrinėjus bei įvertinus visus byloje esančius įrodymus, nusprendė, kad skundžiamų VAVA Departamento 2008-11-27 UAB „Trakų vandenys“ išduoto statybos leidimo Nr.(101)11.3-60, Savivaldybės administracijos 2009-12-24 AB „Rytų skirstomieji tinklai“ išduoto statybos leidimo Nr. AS1-450 ir Inspekcijos 2009-12-31 statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr. PTN-100-091231-00193 panaikinimu pareiškėjos teisės ir teisėti interesai jos nurodytu būdu, t. y. atlyginant pareiškėjai už naudojimąsi žemės sklypu bei sprendžiant kompensacijos dėl galimų apribojimų (servituto nustatymo) taikymo, nebūtų apginti, todėl skundo reikalavimai yra nepagrįsti ir atmestini.

53LR administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d. nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kadangi pareiškėjos skundo reikalavimai buvo atmestini, netenkintinas ir prašymas dėl išlaidų atlyginimo.

54III.

55Pareiškėja J. V. K. (toliau – apeliantė) apeliaciniu skundu (t. II, b. l. 2-5) nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, mano, jog jis nepagrįstas, neteisingas, prieštaraujantis ne tik teisei, bet ir gerai moralei bei viešajai tvarkai, įteisinantis viešojo administravimo subjektų savivalę, paneigiantis esminį teisės principą, kad „iš ne teisės negali kilti teisė“, įtvirtinantis teisinio nihilizmo apraiškas valstybės teisinėje sistemoje ir neturintis nieko bendra su teisingumo vykdymu, priimtas pažeidžiant ABTĮ 79 str. 1 d., 81 str., 86 str. 1 ir 3 d., 89 str. 1 d. 3 p., 92 str., prašo panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą ir priimti naują. Savo apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

561.

57Mano, jog pirmos instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjos skundo patenkinimas neapgintų pareiškėjos teisių ir jos teisėtų interesų. Statybos leidimą pripažinus neteisėtu ir jį panaikinus, statinio statyba būtų laikoma savavališka, o statytojas (statinio naudotojas) negalėtų tuo statiniu naudotis ir juo disponuoti, o tai reiškia, jog neatsirastų projektinėje dokumentacijoje bei norminiuose aktuose numatytų privalomų teisinių pasekmių, neatsiejamai susijusių su statinio naudojimu pagal paskirtį, t. y. neatsirastų apribojimai susiję su nuotekų siurblinės NS-04 eksploatavimu (136,5 kv.m. servitutas, projektinėje dokumentacijoje pažymėtas žalia spalva) bei apribojimai susiję su elektros įrengimų (skvero žibinto, esančio ant sklypo ribos, nuotekų siurblinės spintos NS-04-VS) eksploatavimu. Apribojimų atsiradimą patvirtina ne tik projekcinis brėžinys, bet ir UAB „Ekoprojektas“ 2009-08-17 rašto Nr. 502 Dėl pritarimo nuotekų tinklų statybai ir vartotojų pajungimo (t. I, b. l. 23), priedas (t. I, b. l. 26), įvardijantis XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonas (196-202 psl.), patvirtintas LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, bei VI Elektros linijų apsaugos zonas (18-22 minėto nutarimo punktai. Tai reiškia, kad panaikinus skundžiamą aktą, būtų apsaugoti pareiškėjos interesai ir apribojimai, kuriuos atsakovai, kaip patys nurodė savo atsiliepime, ruošiasi nustatyti administraciniu aktu be pareiškėjos sutikimo, neatsirastų – pareiškėjos teisė būtų apginta.

582.

59Mano, jog skundžiamas teismo sprendimas užkerta pareiškėjai ateityje pasinaudoti Civilinio kodekso 4.103 straipsnio suteiktomis teisėmis, nes minėtame straipsnyje numatytos neteisėtos statybos pasekmės gali būti taikomos tik statybą pripažinus neteisėta, t. y. nagrinėjamu atveju pripažinus neteisėtu (neteisėtai išduotu) ir panaikinus patį statybos leidimą. Mano, jog tai, kad pareiškėja šiuo metu nesinaudoja CK 4.103 str. suteiktomis galimybėmis ir nereikalauja nugriauti pastatytų statinių dar nereiškia, kad ji šia teise nesiekia pasinaudoti. Civiliniame kodekse tam numatytas 10 metų senaties terminas, kuriuo metu pareikšti ieškinį yra pačios apeliantės apsisprendimo reikalas, be to bylos pagal CK 4.103 str. nagrinėjamos bendrosios kompetencijos teisme. Pabrėžia, jog joks įstatymas ar norminis teisės aktas nenustato, kad reikalavimas dėl statybos leidimo pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo bei statinio nugriovimo būtų pareikštas vienu metu vienoje byloje, be to tai patvirtina ir Vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika (žr. pvz. LVAT 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1709-2008).

603.

61Mano, jog pirmos instancijos teismas pažeidė ABTĮ 79 str. 1 d. įtvirtintą pareigą ištirti bylos įrodymus, t. y. išklausyti ne tik šalių paaiškinimus, bet ir susipažinti su rašytiniais įrodymais, neobjektyviai ištyrė bylos aplinkybes ir tuo pažeidė ABTĮ 81 str., dėl ko priėmė nepagrįstą ir neteisingą sprendimą, neatskleidė bylos esmės, neištyrė visų pareikšto skundo argumentų. Skundžiamas sprendimas pagrįstas vieninteliu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos paaiškinimu, kad dėl statinių, numatytų ginčijamuose statybos leidimuose pastatymo, jokie nauji servitutai apeliantės sklypui nenustatyti, tačiau tai neatitinka objektyvios tiesos ir į bylą pateiktų rašytinių įrodymų – atsakovų pateikto projektinio brėžinio, UAB „Ekoprojektas“ 2009-08-17 rašto Nr. 502 dėl pritarimo nuotekų tinklų statybai ir vartotojų pajungimo (t. I, b. l. 23), priedo (t. I, b. l. 26), prieštarauja Vyriausybės 1992-05-12 nutarimui Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“.

624.

63Mano, jog ginčo esmę koncentruodamas tik į kompensacijos klausimą, teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, būtent Statybos įstatymo 23 str. 6 d. 3 p. Ginčas buvo iškeltas ne dėl kompensacijos nustatymo, o dėl statybos leidimo teisėtumo. Statybos leidimo neteisėtą išdavimą liudija tai, jog trūksta statytojo ir sklypo savininko sutarties dėl sklypo naudojimo statybos metu, statytojo ir sklypo savininko sutarties dėl servitutų naudojant pastatytą statinį nustatymo, statytojo ir sklypo savininko sutarties dėl kompensacijų už naudojimąsi žemės sklypu, statytojo ir sklypo savininko sutarties dėl žalos atlyginimo, kurios yra būtinos norint gauti statybos leidimą vadovaujantis Statybos įstatymo 6 d. 3 p. Taigi vadovaujantis ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p. skundžiamas aktas turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai netaikė šios normos, todėl priėmė neteisėtą sprendimą. Pažymi, jog pagal galiojantį norminį reglamentavimą buvo negautas pareiškėjos leidimas dėl arčiau nei 3 metrų minimalaus statinio statybos atstumo nuo sklypo ribos, nes tiek siurblinė NS-04, tiek skvero žibintas, tiek nuotekų siurblinės valdymo spinta NS-04-VS pastatyti ant sklypo be pareiškėjos sutikimo, t.y. neteisėtai. Pažymi, jog pirmos instancijos teismas netyrė aplinkybių, susijusių su antrojo 2009-12-24 statybos leidimo Nr. AS1-450 išdavimu, kurio neteisėtą išdavimą įrodančius argumentus nurodė skunde.

64Atsakovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, atstovaujamas vedėjo Aurelijaus Kuisio, savo atsiliepimu (t. II, b. l. 10-12) nepritaria apeliantės apeliaciniam skundui ir mano, jog pirmos instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Savo poziciją grindžia tokiais argumentais:

651.

66Teigia, jog apeliantės teiginys, kad po statinio statybos neišvengiamai atsiras papildomas elektros linijų apsaugos zonos apribojimas yra visiškai nepagrįstas, nes po UAB „Ekoprojektas‘ atlikto objekto „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Trakų rajono savivaldybei. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir renovacija Lentvaryje, 2 statybos etapas, Trakų r., Lentvario m.“ (toliau – Projektas) projekto korekcijos, Projekte numatyto nutiesti elektros kabelio trasa buvo suprojektuota už pareiškėjos sklypo ribų ir nei elektros kabelis, nei jo apsaugos zona nepatenka į pareiškėjos sklypą ir pareiškėjos žemės sklypui dėl to neatsiranda jokių naujų elektros linijų apsaugos zonos apribojimų.

672.

68Teigia, jog apeliantės teiginys, kad iš UAB „Ekoprojektas“ pateikto projektinio brėžinio akivaizdžiai matyti servituto atsiradimas žemės sklype, yra visiškai nepagrįstas, nes toks servitutas nėra nustatytas. Tai grindžia teisės aktų nuostatomis: Lietuvos Respublikos CK 4.124 str. servitutą gali nustatyti įstatymas, sandoriai ir teismo sprendimas, o įstatymo numatytais atvejais - administracinis aktas. Pagal LR Vyriausybės 2004-10-14 nutarimu Nr. 1289 patvirtintas Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisykles, administraciniu aktu žemės servitutai privačios žemės sklypams nustatomi, kai pagal teritorijų planavimo dokumentus numatomas servitutas suteikiantis teisę tiesti centralizuotus (bendro naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus (požemines ir antžemines komunikacijas), jais naudotis ir juos prižiūrėti. Sprendimas nustatyti žemės servitutą priimamas tik įsigaliojus patvirtintam teritorijų planavimo dokumentui, kuriame suprojektuotas servitutas. Sprendime turi būti nurodytos nuostolių dėl servitutų atlyginimo sąlygos, o per 3 mėnesius nuo sprendimo priėmimo servitutas turi būti įregistruotas Nekilnojamo turto registre. Pagal LR CK 4.124 str. 2 d. iš servituto kylančios teisės ir pareigos subjektams atsiranda tik įregistravus servitutą.

69Tretysis asmuo AB Rytų skirstomieji tinklai, atstovaujami teisininko D. K., savo atsiliepimu (t. II, b. l. 13-15) nesutinka su apeliantės apeliaciniu skundu, mano, jog apeliacinis skundas dalyje, susijusioje su elektros tinklų įrengimu, nepagrįstas, todėl netenkintinas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas dalyje, susijusioje su elektros tinklų įrengimu yra teisėtas ir pagrįstas. Savo atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

701.

71Nepritaria apeliantės teiginiui, jos Trakų rajono savivaldybės administracija 2009-12-24 išduodama statybos leidimą Nr. AS1-450 pažeidė jos, kaip žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - ) bendrasavininkės teises. Paaiškina, jog AB Rytų skirstomųjų tinklų Vilniaus regiono Trakų skyrius 2007-07-10 Trakų rajono savivaldybės administracijai pagal pateiktą paraišką išdavė 2007-07-10 technines sąlygas Nr. 24/7/678 dėl UAB „Trakų vandenys“ nuotekų siurblinės NS-04 Trakų raj., Lentvaryje prijungimo prie skirstomųjų tinklų. Pagal aukščiau paminėtų techninių sąlygų aprašą, Trakų rajono savivaldybės administracija užsakė Techninį projektą Nr. E-1260.3-00-TP-SP-10A, kurį parengė UAB „Ekoprojektas“. Suprojektuotas statinys atitiko tuo metu galiojusio Statybos įstatymo 23 straipsnio 5 dalies 1 punkto reikalavimus, 2008-11-27 statybos leidimą Nr.(101)11.3-60 išdavė apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas. Pradėjus vykdyti statybos darbus, pagal Techninį projektą Nr. E-1260.3-00-TP-SP-10A ir 2008-11-27 išduotą statybos leidimą, paaiškėjo, jog dalis suprojektuotų elektros tinklų patenka į pareiškėjai dalinės nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą ( kadastro Nr. ( - )), bendrovė 2009-10-07 raštu Nr. 30100-1778 informavo Trakų rajono savivaldybės administracija, jog norint toliau vykdyti projekte numatyto objekto prijungimą prie skirstomųjų tinklų, būtina koreguoti Techninį projektą Nr. E-1260.3-00-TP-SP-10A. Tas ir buvo padaryta, 2009-12-08 pakoreguotas Projektas buvo patvirtintas Trakų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos protokolu Nr.AS5-435 ir 2009-12-24 išduotas statybos leidimas tiesti 0,4 kV kabelinę liniją, pagal kurį numatyta pakloti 0,4 kV elektros kabelį už pareiškėjos sklypo ribų taip, jog nei elektros kabelis, nei jo apsaugos zona nepatenka į apeliantės žemės sklypą, kas rodo, jog pareiškėjos žemės sklypui neatsirado jokių naujų apribojimų. Pareiškėja savo apeliacinio skundo motyvų ir argumentų nepagrindė jokiais įrodymais, nepateikė duomenų apie elektros kabelio linijos buvimą jai dalinės nuosavybės teise priklausančiame sklype ir panašiai.

722.

73Atkreipia dėmesį, jog Projekte įvardinti 0,4 kV OL atramos įžemintuvai bei 0,4 kV viršįtampio ribotuvas buvo įrengti ant elektros oro linijos stulpo, kuris buvo pastatytas 1993 metais, ir kuriam yra nustatytos elektros linijų apsaugos zonos ir servitutai elektros linijų apsaugos zonų ribose. Pažymi, jog šis elektros linijos oro stulpas kaip ir visa elektros oro linija yra pažymėti pareiškėjos pateiktame teismui žemės sklypo plane, todėl aplinkybės susijusios su servitutų nustatymu aukščiau paminėtai linijai, pareiškėjai buvo žinomos dar prieš įgyjant žemės sklypo nuosavybės teises, todėl negalima teigti, jog dėl minėtų įžemintuvo ir ribotuvo įrengimo pareiškėjai bendrosios nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui atsirado nauji apribojimai, kurių anksčiau nebuvo. Be to, apeliantė nepateikė įrodymų, jog pagal išduotus ir ginčijamus statybos leidimus numatyta tiesti elektros linija pažeidžia jos, kaip žemės sklypo kadastro Nr. ( - ) bendrasavininkės teises.

74Teisėjų kolegija

konstatuoja:

75IV.

76Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

77Ginčas kilęs dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008 m. lapkričio 27 d. statybos leidimo statiniui E-1260.3 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir renovacija Lentvaryje, II statybos etapas Nr.(101)11.3-60, Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus 2009 m. gruodžio 24 d. statybos leidimo Nr. AS1-450 ir 2009 m. gruodžio 31 d. linijinio inžinerinio statinio „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija Lentvaryje, II statybos etapas“ (Nemuno Aukštupio baseino I investicijų paketas Trakų rajono savivaldybei), Trakų rajono savivaldybėje pripažinimo tinkamu naudoti aktą NR. PTN-100-091231-00193 teisėtumo.

78Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad skundžiamų statybos leidimų panaikinimu J. V. K. galimai pažeistos teisės bei teisėti interesai, pačios pareiškėjos nurodytu būdu, nebūtų apginami, nes ginčijamų aktų panaikinimas nesukeltų teisinių pasekmių, kurių siekia pareiškėja, t. y. nebūtų išspręstas ginčas dėl kompensacijos bei galimai padarytos žalos atlyginimo. Tačiau apeliaciniame skunde pareiškėja teigia, kad ji kėlė ginčą ne dėl kompensacijos priteisimo, bet dėl statybos leidimų bei akto dėl tinkamumo naudoti teisėtumo ir panaikinimo. Teisėjų kolegijos vertinimu, šis apeliacinio skundo argumentas yra pagrįstas.

79Pirmosios instancijos teismas iš esmės nenagrinėjo ginčo, taip pat nenagrinėjo pareiškėjos skunde teismui nurodytų ginčijamų statybos leidimų neteisėtumo ir panaikinimo pagrindų, t. y. kad skundžiamais statybos leidimais buvo apribotos jos kaip sklypo savininkės teisės, t. y. minėti leidimai išduoti neturint: 1) pareiškėjos ir statytojo (užsakovo) sutarties su dėl laikino sklypo naudojimo statybos metu; 2) pareiškėjos ir statytojo (užsakovo) sutarties dėl servitutų naudojant pastatytą statinį nustatymo, nes kaip matyti iš projekto pakeitimo pareiškėjai priklausančiame sklype norima nustatyti 1,365 aro ploto servitutą; 3) pareiškėjos ir statytojo (užsakovo) sutarties dėl kompensacijų už naudojimąsi žemės sklypu; 4) pareiškėjos ir statytojo (užsakovo) sutarties dėl žalos atlyginimo, nes inžineriniai tinklai nutiesti pareiškėjai priklausančiame žemės sklype (patikslintame projekte žaliais brūkšniais pažymėtas pusapskritimis), o taip pat ant sklypo ribos su kaimyniniu žemės sklypu kadastrinis Nr. ( - ) pastatyti 0,4 kV OL atramos įžemintuvas bei viršįtampio ribotuvas, sklype atsiranda apribojimai, kurių anksčiau nebuvo. Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 3 punkto nuostatos, nustatančios privalomus statytojui pateikti dokumentus, siekiant gauti statybos leidimą, ir šio įstatymo 23 straipsnio 12 dalies nuostatos, pareiškėjos nuomone, buvo pažeistos, tačiau šių pažeidimų pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo. Teisėjų kolegijos vertinimu, teismas netinkamai nustatė pareiškėjos nurodytą pažeistų teisių būdą, neatsakė arba netinkamai atsakė į skundo motyvus, pavyzdžiui, pareiškėja skunde statybos leidimų neteisėtumą sieja su tuo, kad iki statybos leidimo išdavimo nebuvo sudaryta pareiškėjos ir statytojo (užsakovo) sutartis dėl servitutų, tuo tarpu teismas tokį argumentą atremia tuo, kad toks servitutas statybos leidimu nebuvo nustatytas. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje netinkamai nustatė, kuo pasireiškia pareiškėjos skunde teismui nurodytas pažeidimas, t. y. konkrečiu atveju nenustatė, ar pareiškėja turi jos nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus) ir ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos pareiškėjos nurodytu būdu. Pirmosios instancijos teismas taip pat nenagrinėjo 2008 m. lapkričio 27 d. statybos leidimo, kurio pagrindu buvo statomi statiniai pareiškėjos sklype, kai ginčo dėl šios aplinkybės nėra, teisėtumo, nes laikėsi nuostatos, kad šis statybos leidimas taip pat nesukėlė teisinių pasekmių.

80Kita vertus, pirmosios instancijos teismas, iš esmės nenagrinėjęs ginčijamų statybos leidimų teisinio turinio ir jų teisėtumo bei egzistavusių iki ginčijamų sprendimų priėmimo ginčo sklypo apribojimų, nusprendė, kad ginčijamuose statybos leidimuose nurodytų statinių pastatymas pareiškėjai priklausančiame žemės sklype jokių naujų apribojimų šiam sklypui nesukėlė. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad tokį sprendimą teismas padarė iš esmės nenagrinėjęs ginčijamų sprendimų, tačiau pasitikėdamas trečiojo suinteresuoto asmens AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepime ir teismo posėdžio metu išdėstytais argumentais, kad pagal 2009 m. gruodžio 24 d. išduotą statybos leidimą, nauji elektros stulpai nebuvo pastatyti, atlikus projekto korekciją 0,4 kV elektros kabelio trasa pasikeitė, kabelio tiesimas buvo suprojektuotas bei statymo darbai atlikti ne pareiškėjai priklausančiame žemės sklype, atramos įžemintuvų bei viršįtampio įžemintuvų ant elektros stulpo įrengimu, jokie papildomi pareiškėjai priklausančiam žemės sklypui apribojimai nebuvo nustatyti. Teismas taip pat nenagrinėjo pareiškėjos argumento, kad kai kurie statiniai buvo pastatyti iš esmės ant sklypo ribos, galimai nesilaikant trijų metrų atstumo nuo sklypo ribos. Teismas laikėsi pozicijos, kad V. J. K. turėjo pateikti įrodymus, kurių nepateikė, patvirtinančius aplinkybes, kad dėl 2009 m. gruodžio 24 d. statybos leidime numatytos 0,4 kV kabelinės linijos, atramos įžemintuvų bei viršįtampio įžemintuvų įrengimo, jai priklausančiame žemės sklype atsirado apribojimai didesni negu nustatyti Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. gruodžio 12 d. sprendime (145 kv. m. elektros linijų apsaugos zona), tačiau teismas šią aplinkybę turėjo detaliai išanalizuoti, remdamasi byloje esančiai įrodymais, taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas pats aktyviai turi dalyvauti papildomų įrodymų rinkimo procese.

81Teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas sprendime neanalizavo esminių bylos faktinių ir teisinių aspektų, teismas neatsakė į visus pareikštus reikalavimus. Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliacinės instancijos teismas tikrina priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą, tuo tarpu pirmosios instancijos teismas privalo ištirti visas faktines bylos aplinkybes ir jas teisiškai įvertinti. Vien tik Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teisiškai įvertinus reikšmingus faktinius duomenis, kurie nebuvo tirti bei vertinti pirmosios instancijos teisme, būtų pažeista proceso šalies teisė į apeliaciją, t. y. tai lemtų teisės bent kartą apskųsti nepalankų teismo sprendimą instancine teismų sprendimų kontrolės tvarka pažeidimą (2010 m. sausio 25 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A444-134/2010). Toks nemotyvuotas pirmosios instancijos teismo sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu, todėl naikintinas perduodant bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (ABTĮ 141 str. 1 d. 1 p., 142 str. 2 d. 5 p.).

82Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjos apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas, skundžiamas teismo sprendimas panaikintinas, byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 141 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Teisėjų kolegija pažymi, kad, nagrinėdamas bylą iš naujo, pirmosios instancijos teismas turi pasiūlyti pareiškėjai pateikti papildomus įrodymus, taip pat pats aktyviai dalyvauti papildomų įrodymų rinkimo procese (ABTĮ 81 straipsnis) ir juos vertindamas kartu su kitais byloje esančiais įrodymais bylai reikšmingų aplinkybių kontekste nustatyti, ar nurodytos aplinkybės yra reikšmingos nagrinėjamoje byloje.

83Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

84pareiškėjos J. V. K. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 3 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo.

85Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui A. S., atsakovo atstovei R. S.,... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. pareiškėja J. V. K. patikslintame skunde (t. I, b.l. 95-97) prašė teismo... 8. Pagrįsdama savo reikalavimus paaiškino, jog pareiškėjai bendrosios dalinės... 9. 2009-03-25 raštu Nr.MP3-99 į pareiškėją kreipėsi Trakų rajono... 10. 2009-09-22 atsitiktinai pro sklypą važiavęs pareiškėjos sūnus E. K.... 11. Remiantis LR statybos įstatymo 23 str. 6 d. 3 p.; LR Aplinkos ministro... 12. Savivaldybės administracijos 2009-12-24 išduotas statybos leidimas Nr.... 13. Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR... 14. J.V. K., J. M. ir T. S. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso žemės... 15. Pareiškėja skunde nurodė, kad 2009-12-24 Statybos leidimo pagrindu ant... 16. Pareiškėja skunde nurodė, kad inžineriniai tinklai nutiesti jai... 17. Atsakovė Savivaldybės administracija atsiliepime į skundą (t. I, b. l.... 18. Trakų rajono savivaldybės taryba 2008-09-18 sprendimu Nr.S1-249 patvirtino... 19. Tuo pačiu metu, kai buvo atkuriamos nuosavybės teisės į 1,6934 ha žemės... 20. Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo „Vandentiekio ir nuotekų... 21. Pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų T. S. ir J. M. žemės sklype yra... 22. Manė, kad atsižvelgiant į objekto vertę 6 579 395,57 Lt, pareiškėja... 23. Tretysis suinteresuotasis asmuo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepime... 24. Pagal aukščiau paminėtų techninių sąlygų aprašą, Savivaldybės... 25. Tuo metu galiojusio LR statybos įstatymo 23 str. 5 d. 1 p. buvo numatyta, jog... 26. Kadangi konkrečiu atveju pagal Projektą suprojektuotas statinys atitiko tuo... 27. Atsižvelgiant į tai, jog pradėjus vykdyti elektros tinklų statybos darbus,... 28. Trakų rajono savivaldybės administracija pagal 2007-07-10 naujai išduotas... 29. Pažymėjo, jog atlikus korekciją, Projekte numatyto nutiesti 0,4 kV elektros... 30. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, darė išvadą, jog dėl Projekte... 31. Projekte įvardinti 0,4 kV OL atramos įžemintuvai bei 0,4 kV viršįtampio... 32. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos teiginiai, kad dėl minėtų įžemintuvo... 33. II.... 34. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 3 d. sprendimu... 35. Nustatė, kad Vilniaus apskrities viršininko 2008-06-12 sprendimu... 36. VAVA Departamentas 2008-11-27 UAB „Trakų vandenys“ išdavė statybos... 37. Savivaldybės administracija 2009-12-24 AB „Rytų skirstomieji tinklai“... 38. Inspekcijos 2009-12-17 įsakymu Nr.1V-460 sudaryta komisija 2009-12-31 aktu Nr.... 39. Byloje spręstinas ginčas dėl skundo reikalavimų panaikinti VAVA... 40. Iš skundo motyvų bei argumentų matyti, kad pareiškėja ginčijamų statybos... 41. Nusprendė, kad skundžiamų statybos leidimų panaikinimu J.V. K. galimai... 42. Tretysis suinteresuotasis asmuo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepime... 43. V. J. K. nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių aplinkybes, kad dėl... 44. Teisminio nagrinėjimo metu Inspekcijos atstovė patvirtino, kad dėl... 45. Taigi, pareiškėjos teiginiai, kad jai priklausančiam žemės sklypui dėl... 46. Be to, LR civilinio kodekso 4.124 str. 1 d. nurodoma, kad servitutą gali... 47. LR civilinio kodekso 4.129 str. 1d. sakoma, kad dėl servituto nustatymo... 48. Taigi, tik tokiu atveju, jei J. V. K. priklausančiam sklypui dėl VAVA... 49. Įvertinus nurodytas aplinkybes, pirmos instancijos teismas padarė išvadą,... 50. Pareiškėjos ginčijamas Inspekcijos 2009-12-31 statinio pripažinimo tinkamu... 51. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad nenustačius pareiškėjų... 52. Išnagrinėjus bei įvertinus visus byloje esančius įrodymus, nusprendė, kad... 53. LR administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d. nustatyta, kad... 54. III.... 55. Pareiškėja J. V. K. (toliau – apeliantė) apeliaciniu skundu (t. II, b. l.... 56. 1.... 57. Mano, jog pirmos instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad nagrinėjamu... 58. 2.... 59. Mano, jog skundžiamas teismo sprendimas užkerta pareiškėjai ateityje... 60. 3.... 61. Mano, jog pirmos instancijos teismas pažeidė ABTĮ 79 str. 1 d. įtvirtintą... 62. 4.... 63. Mano, jog ginčo esmę koncentruodamas tik į kompensacijos klausimą, teismas... 64. Atsakovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 65. 1.... 66. Teigia, jog apeliantės teiginys, kad po statinio statybos neišvengiamai... 67. 2.... 68. Teigia, jog apeliantės teiginys, kad iš UAB „Ekoprojektas“ pateikto... 69. Tretysis asmuo AB Rytų skirstomieji tinklai, atstovaujami teisininko D. K.,... 70. 1.... 71. Nepritaria apeliantės teiginiui, jos Trakų rajono savivaldybės... 72. 2.... 73. Atkreipia dėmesį, jog Projekte įvardinti 0,4 kV OL atramos įžemintuvai bei... 74. Teisėjų kolegija... 75. IV.... 76. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 77. Ginčas kilęs dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų... 78. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad skundžiamų statybos leidimų... 79. Pirmosios instancijos teismas iš esmės nenagrinėjo ginčo, taip pat... 80. Kita vertus, pirmosios instancijos teismas, iš esmės nenagrinėjęs... 81. Teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas sprendime... 82. Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 83. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 84. pareiškėjos J. V. K. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, Vilniaus... 85. Nutartis neskundžiama....