Byla e2-2700-855/2019
Dėl viešųjų pirkimų

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Renata Volodko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „LT Development Fund“ ieškinį atsakovėms UAB „Lietuvos energija“, UAB „Verslo aptarnavimo centras“ dėl viešųjų pirkimų,

Nustatė

21.

3Ieškovė UAB „LT Development Fund“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms UAB „Lietuvos energija“ ir UAB „Verslo aptarnavimo centras“, kuriuo prašė pripažinti neteisėta ir panaikinti atsakovių vykdomo viešo pirkimo sąlygą kartu su jos išaiškinimais „SPS Priede Nr. 4 (II. Reikalavimai kvalifikacijai Eil. Nr. 1):

41.1.

5Ieškovė nurodė, kad UAB „Verslo aptarnavimo centras“ vykdo skelbiamą tarptautinės vertės pirkimą, kurio objektas - „Administracinės paskirties patalpų nuoma „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupei (toliau – Pirkimas). Techninėje specifikacijoje numatyta, kad perkamos paslaugos – administracinės paskirties paslaugų nuoma; biuras - reikalavimus atitinkančios esamos arba naujai statomos administracinės paskirties patalpos Vilniaus mieste; Pirkimo objektas - Administracinės paskirties patalpų nuomos paslaugos; esamos situacijos aprašymas - [...] Įvertinus galimas alternatyvas tarp patiems vystyti naujos statybos pastatą ar poreikius atitinkančias patalpas nuomotis rinkoje, buvo pasirinktas pastarasis variantas. Techniniuose reikalavimuose numatyta:

6-

7Techninis projektas - Iki pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Dalyvis turi turėti parengtą ir įkeltą į IS „Infostatybą“ pastato techninį projektą. Bus nustatomas 6 mėnesių terminas pirminio pasiūlymo, įskaitant techninio projekto parengimą, pateikimui nuo kvietimo pateikti pasiūlymus kvalifikaciją atitikusiems Dalyviams išplatinimo dienos.

8-

9Pastatas - ne ankstesnės statybos arba rekonstrukcijos kaip 2011 metai. Biuras, kuriame bus teikiamos Paslaugos, gali būti suprojektuotas ir naujai pastatytas arba statomas, arba pastatytas, ar rekonstruotas ne anksčiau kaip 2011 m. (vadovaujantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenimis).

10-

11Kliento sutartiniai įsipareigojimai - Klientas įsipareigoja nuomotis Biurą 10 metų.

121.2.

13Perkančioji organizacija nustatė vieną iš kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams: tiekėjas, jo patronuojanti bendrovė ir/ar bendrovių grupė, kuriai jis priklauso, per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas veikia trumpiau nei 3 metus) turi būti tinkamai įvykdęs bent 1 ypatingojo administracinės paskirties (vadovaujantis VĮ Registrų centras duomenimis) pastato, kuriam priskirtas ne žemesnis kaip A energinio naudingumo sertifikatas ir/ar tarptautinis tvarių pastatų vertinimo BREEAM, LEED ar lygiavertės kokybės tarptautinis sertifikatas, statybos ar rekonstrukcijos, ar kapitalinio remonto sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 7 000 000,00 EUR be PVM. Šiam reikalavimui pagrįsti turi būti pateikiama: 1) įvykdytų sutarčių sąrašas, užpildant Paraiškos Priede Nr. 5 pateiktą lentelę, kurioje turi būti nurodyta visa joje prašoma pateikti informacija; 2) įvykdytų sutarčių sąraše pateikiamų pastatų A energinio naudingumo sertifikato (-ų) ir/ar tarptautinio (-ių)

14tvarių pastatų vertinimo BREEAM, LEED ar lygiavertės kokybės tarptautinio sertifikato (-ų) kopija (-os).

151.3.

16Perkančioji organizacija 2019-01-16 pateikė išaiškinimą, kad nustatytas reikalavimas suformuluotas siekiant įvertinti tiekėjų patirtį kaip statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbų vykdytojų (rangovų), t.y. tiekėjai turi turėti patirtį šių darbų atlikime, o ne jų pirkime. Nesutikdama su tokiu išaiškinimu ieškovė 2019-01-24 pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, tačiau ji 2019-02-28 atsakymu buvo atmesta.

171.4.

18Ieškovės nuomone, perkančiosios organizacijos nustatytas ir ieškovės ginčijamas reikalavimas iš esmės dirbtinai riboja konkurenciją pirkime, yra neproporcingas ir perteklinis pirkimo objektui, kadangi perkamos nuomos paslaugos, kurios gali būti tiek naujai statomame, ateityje pastatytame pastate, tiek jau esamame pastate. Nustatytomis sąlygomis ribojama konkurencija, diskriminuojami tiekėjai, kurie galėtų suteikti nuomos paslaugas, nebūdami rangovais, ir turėdami pirkimo sąlygas atitinkantį pastatą, kurio įrengimui, jei bus reikalinga, būtų samdomi atskiri rangovai ir tokiu būdu tinkamai įgyvendinta sutartis bei patenkinti perkančiosios organizacijos poreikiai. Perkančioji organizacija reikalauja patirties ne statybos / rekonstrukcijos / remonto darbų pirkime, o jų atlikime, o tai reiškia, kad nepaisant to, jog tiekėjas ar grupė įmonių, kuriai jis priklauso, sėkmingai vysto pastatų statybą ir teikia jų nuomos paslaugas, kaip generalinis rangovas, statybos valdytojas, statytojas, nekilnojamojo turto vystytojas, pirkdamas įvairių sričių darbus iš daugelio sričių rangovų, šiame pirkime jo dalyvavimas yra eliminuojamas, nes tik turint faktiškai rangos darbus vykdantį rangovą su 7 mln. Eur įvykdyta sutartimi, tiekėjas turėtų galimybę dalyvauti šiame pirkime. Pastato statybos ir/ar rekonstrukcijos darbams atlikti reikalinga itin plati rangovo kvalifikaciją, t.y. tiekėjas turi būti visų sričių specialistais ir turėtų visų sričių atestatus tam, kad pats savarankiškai galėtų tenkinti tokį reikalavimą, o rinkoje tokių tiekėjų itin mažai arba visai nėra, todėl reikalavimas, kad tiekėjai turi turėti patirtis darbų atlikime, o ne jų pirkime, yra neproporcingas. Nustatyta sąlyga ir jos paaiškinimas iš esmės keičia pirkimo sąlygas, nes eliminuoja galimybę pirkime dalyvauti statytojams, nekilnojamojo turto vystytojams, tiekėjams, nuosavybės teise valdantiems jau esamus pastatus. Iš perkančiosios organizacijos pateiktų išaiškinimų matyti, kad ji orientuojasi išimtinai į naujo pastato statybą.

191.5.

20Keliamas reikalavimas tiekėjams paruošti pastato techninį projektą ir įkelti jį į INFOSTATYBĄ, bet jeigu pastatas yra esamas, nėra poreikio ruošti techninį projektą ir kelti jį, nes techninis projektas ruošiamas naujam statinius, kad būtų išduotas statybą leidžiantis dokumentas, tuo tarpu esamas pastatas gali būti pritaikytas perkančiosios organizacijos poreikiams atliekant jo remontą, ir remontui nėra reikalingas techninio projekto rengimas. Esamo pastato pritaikymui gali būti nereikalinga tokios apimties įrengimas kaip 7 mln. Eurų (gali užtekti ir 1 mlj. Eur), todėl nesant poreikio sutarties vykdymo metu vykdyti tokios apimties darbus, nepagrįstai keliamas kvalifikacinis reikalavimas turėti patirtį statybos/ rekonstrukcijos / remonto srityje net 7 mln. Eur. Kadangi pagal pirkimo sąlygas net nėra aišku, kokia sutartis bus vykdoma – statybos, rekonstrukcijos, remonto ir kokiai apimčiai, nepagrįstai nustatomas reikalavimas būtų įvykdžiusiam sutartį už 7 mlj. Eurų.

211.6.

22Nors perkančioji organizacija nurodo, kad tiekėjas turi teisę remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais pirkime, siekdamas tenkinti nustatytus reikalavimus, tačiau Pirkimo bendrųjų sąlygų 5.21. p. nustatyta, kad „Kai Dalyvis remiasi kitų Ūkio subjektų pajėgumais dėl Pirkimo sąlygose nustatytų ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimų, Pirkėjas reikalauja, kad Dalyvis ir Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi Kvalifikacijai, prisiimtų solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.“. Tai reiškia, kad rangovas, kuris atliks tik dalį ne mažiau kaip 10 metų termino nuomos sutarties, turės prisiimti solidarią atsakomybę kartu su tiekėju visų 10 metų laikotarpiui, nors jo dalis sutarties vykdyme gali apimti tik 1 metų terminą pastato statybai, 6 mėn. terminą pastato pritaikymui/remontui, ir jo įsipareigojimai niekaip nebus susiję su likusiu 9 ar 10 metų nuomos paslaugų teikimo laikotarpiu. Rangovams nepriimtinas tokių neproporcingų rizikų prisiėmimas, vien tam, kad suteiktų galimybę dalyvauti pirkime nuomos paslaugas teiksiančiam tiekėjui, todėl to tiekėjo galimybė dalyvauti pirkime, net ir nustačius galimybę remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, yra pernelyg ribojama arba ir esmės neįgyvendinama.

232.

24Atsakovės UAB „Lietuvos energija“ ir UAB „Verslo aptarnavimo centras“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti 2018-12-13, 2019-01-11, 2019-01-16, 2019-01-18 atsakymuose į tiekėjų klausimus bei 2019-01-28 atsakyme į ieškovo pretenziją nurodytais argumentais.

252.1.

26Nurodytuose atsakymuose bei paaiškinimuose pažymima, kad Pirkimu bus įsigyjamos būsimo arba esamo pastato nuomos paslaugos, todėl tiekėjas, kuris nuspręs Pirkime siūlyti esamo pastato nuomą, turės pritaikyti esamą pastatą pirkėjo poreikiams pagal Pirkime nustatytus reikalavimus ir sąlygas, t.y. atlikti esamo statinio rekonstrukcijos arba, pagal poreikį, remonto darbus, tad pirkėjui svarbi tiekėjo patirtis atitinkamos kokybės biurų vystyme/rekonstrukcijoje. Norint įgyvendinti patalpų įrengimui keliamus reikalavimus (techniniam įrengimui ir patalpų įrengimui), tiekėjas, net ir turėdamas esamą pastatą, jį turėtų pritaikyti kliento poreikiams ir rekonstruoti arba statyti naują, todėl reikalavimas turėti patirties naujų statinių statyboje ar senų rekonstrukcijoje yra teisėtas ir nėra perteklinis. Be to, kvalifikacijos reikalavimų atitikimui tiekėjai turi teisę Pirkime remtis ūkio subjektų pajėgumais, t. y. kvalifikacijos atitikčiai pasitelkti, jiems sutikus, trečiuosius asmenis (patronuojančią bendrovę, grupės bendrovę arba bet kurį kitą juridinį asmenį (ūkio subjektą)), kuriuos būtina nurodyti SPS Priedo Nr. 2 Paraiškos formos 3.1. punkto lentelėje.

272.2.

28Pažymėjo, kad atsižvelgdama į Pirkimo objekto specifiką, jo sudėtingumą ir mastą, taip pat paties Pirkimo tikslą bei rezultatą, įvertinusi Pirkimo apimtis bei vertę, perkančioji organizacija ir nustatė Pirkimo objektui proporcingus ir su juo tiesiogiai susijusius, nediskriminuojančius ir ne pernelyg aukštus, kurie neriboja galimybės pirkimo procedūrose dalyvauti tokio pobūdžio ir apimties sutartį gebėsiantiems tinkamai įvykdyti tiekėjams. Šie reikalavimai visiškai atitinka VPĮ ir Metodikos reikalavimus ir negali būti laikomi diskriminaciniais, o tai, kad tiekėjas galimai neturi reikalaujamos kvalifikacijos, nereiškia diskriminacijos. Metodikos 21 p. numato galimybę pirkime nustatyti kvalifikacijos reikalavimus, kurie įrodo tiekėjo techninį ir profesinį pajėgumą. Tokio vertinimo tikslas - įsitikinti, jog tiekėjas turi pakankamus įgūdžius, priemones, įrankius, personalą ir kt., reikalingus pirkimo sutarties vykdymui. Vertinant tiekėjo techninį ir profesinį pajėgumą, atsižvelgiama į žmogiškuosius ir techninius išteklius, pirkimo sutarčiai įvykdyti, reikalingą patirtį, tiekėjo darbuotojų kvalifikaciją, darbo produktyvumą, patirtį ir patikimumą. Tiekėjo patirtis - tai reikalavimas, apibūdinantis, ar tiekėjas jau yra vykdęs panašią pirkimo sutartį (per tam tikrą laikotarpį suteikė paslaugas, pateikė prekes) ar atliko reikalaujamos apimties darbus, bei ar sutartis buvo įvykdyta ar darbai atlikti tinkamai. Vienas iš tiekėjo patirtį įrodančių kvalifikacijos reikalavimų yra Metodikos 21.1.4 p. nustatyta Patirtį įrodančių sutarčių vertė, kuri, rekomenduojama, turėtų būti nustatoma, atsižvelgiant į numatomą pirkimo sutarties vertę - atitinkamai, kuo aukštesnės vertės sutartis, tuo žemesnis turi būti nustatomas koeficientas, pavyzdžiui, kai sudaroma didelės vertės pirkimo sutartis - koeficientas 0,3, vidutinės vertės pirkimo sutartis - 0,5, mažos vertės pirkimo sutartis - 0,7. Preliminariais skaičiavimais Priedo Nr. 4 lentelės dalies "II. Kvalifikaciniai reikalavimai" 1 reikalavime nustatytą 7 mln. EUR sumą (sutarties vertė) sudaro apie 50 proc. perkančiosios organizacijos poreikiams reikalingo biuro patalpų statyboms reikalingų lėšų. Kadangi pirkimo objektas yra nedalomas, o perkančioji organizacija siekia įsitikinti tiekėjo gebėjimu pasiekti atitinkamo masto ir reikšmės rezultatą, perkančioji organizacija, atsižvelgusi į Metodikos 21.1.1., 21.1.2. punktų reikalavimus, ir nustatė kvalifikacijos reikalavimą, atitinkantį jos lūkestį ir pirkimo objektą. Perkančioji organizacija negalėtų įsitikinti pasiektu rezultatu (pastatytu ar perduotu pastatu, atlikta ir perduota rekonstrukcija ir t.t.), jei tas procesas dar nebūtų baigtas, todėl ir įtvirtintas reikalavimas būti įvykdžiusiam sutartį.

29Ieškinys tenkintinas

303.

31Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ paskelbė ir vykdo skeliamą tarptautinės vertės pirkimą perkančiosios organizacijos – atsakovės UAB „Lietuvos energija“ vardu ir naudai, kurio objektas – (2018-LE-169) Administracinės paskirties patalpų nuoma UAB „Lietuvos energija“ įmonių grupei, ir kurio aprašymas pateiktas prie ieškinio pateiktose Pirkimo sąlygose. Perkančiosios organizacijos įgaliota UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2018-12-13, 2019-01-11, 2019-01-16 ir 2019-01-18 raštais „Dėl (2018-LE-169) administracinės paskirties patalpų nuoma „Lietuvos energija“ UAB, įmonių grupei pirkimo“ teikė tiekėjams paaiškinimus, atsakymus į tiekėjų klausimus bei informaciją apie Pirkimo sąlygų patikslinimą. 2019-01-24 ieškovė UAB „LT Development Fund“ pateikė pretenziją dėl pateiktų išaiškinimų, susijusių su šioje byloje ginčijamu ir prašomu panaikinti kvalifikacijos reikalavimu, kurioje išdėstė iš dalies tuos pačius argumentus, kaip ir nagrinėjamoje byloje pateiktame ieškinyje, tačiau 2019-01-28 Atsakymu ši pretenzija buvo atmesta, kaip nepagrįsta.

324.

33Nagrinėjamu atveju ieškovė ginčija ir prašo pripažinti neteisėta bei panaikinti Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedo Nr. 4 „Tiekėjams keliami reikalavimai: pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos ir kiti reikalavimai“ II dalyje „Reikalavimai kvalifikacijai“ A dalies „Direktyvos 2010/24/ES 58 straipsnyje nustatyti atrankos kriterijai 1 punkte nustatytą reikalavimą su visais jo išaiškinamais bei jam pagrįsti nurodytus pateikiamus dokumentus: Tiekėjas, jo patronuojanti bendrovė ir/ar bendrovių grupė, kuriai jis priklauso, per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas veikia trumpiau nei 3 metus) turi būti tinkamai įvykdęs bent 1 ypatingojo administracinės paskirties (vadovaujantis VĮ Registrų centras duomenimis) pastato, kuriam priskirtas ne žemesnis kaip A energinio naudingumo sertifikatas ir/ar tarptautinis tvarių pastatų vertinimo BREEAM, LEED ar lygiavertės kokybės tarptautinis sertifikatas, statybos ar rekonstrukcijos, ar kapitalinio remonto sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 7 000 000,00 EUR be PVM. Šiam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti turi būti pateikiami dokumentai: 1) Įvykdytų sutarčių sąrašas, užpildant Paraiškos Priede Nr. 5 pateiktą lentelę, kurioje turi būti nurodyta visa joje prašoma pateikti informacija; 2) Įvykdytų sutarčių sąraše pateikiamų pastatų A energinio naudingumo sertifikato (-ų) ir/ar tarptautinio (-ių) tvarių pastatų vertinimo BREEAM, LEED ar lygiavertės kokybės tarptautinio sertifikato (-ų) kopija (-os). Pastaba: kilus įtarimui Pirkėjas turi teisę paprašyti Tiekėjo pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius Paslaugų suteikimą, t.y. Užsakovų pažymos, priėmimo – perdavimo aktai ir pan.

345.

35Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 47 str. 1 d. numato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ar susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs. Šio straipsnio 2 d. numato, kad perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad tiekėjas turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Šio straipsnio 3 d. 1 p. numato, kad tikrindama tiekėjo finansinį ir ekonominį pajėgumą, perkančioji organizacija gali nustatyti tam tikrą reikalaujamą tiekėjų metinių pajamų iš visos veiklos arba iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, sumą. Šio straipsnio 6 dalis numato, kad tikrindama tiekėjo techninį ir profesinį pajėgumą, perkančioji organizacija gali reikalauti žmogiškųjų ir techninių išteklių bei patirties, kurie reikalingi pirkimo sutarčiai įvykdyti pagal pirkimo dokumentuose pirkimo objektui nustatytus kokybės reikalavimus. Reikiama tiekėjo patirtis visų pirma gali būti įrodoma užsakovų pažymomis apie tinkamai įvykdytas ankstesnes sutartis. Šio straipsnio 7 dalis numato, kad tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) patvirtiną teikėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką.

366.

37VPT direktoriaus 2017-06-29 įsakymo „Dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“ Nr. 1S-105 8.4. punktas, numato, kad keliami kvalifikacijos reikalavimai turi būti susiję su pirkimo objektu, proporcingi pirkimo objektui, tikslūs, aiškūs ir objektyviai patikrinami; 8.5. punktas numato, kad pirkimo vykdytojas nustato tik tą (tuos) kvalifikacijos reikalavimą (-us), kuris (-ie) geriausiai įrodys tiekėjo galimybes įvykdyti pirkimo sutartį; 8.6. punktas numato, kad tiekėjo kvalifikacijai negali būti keliami tokie reikalavimai, kurie yra pirkimo sutarties vykdymo dalykas. Tokio tipo reikalavimai yra įtraukiami į pirkimo sutarties projekto nuostatas, o jei pirkimo sutarties projektas nerengiamas – į pagrindines pirkimo sutarties sąlygas, nustatomas pirkimo dokumentuose.

387.

39Teismų praktikoje pažymima, jog tai, ar atitinkamas kvalifikacijos reikalavimas nepažeidžia VPĮ įtvirtinto reikalavimo užtikrinti lygias sąlygas visiems teikėjams dalyvauti pirkimo procedūrose, draudimo juos diskriminuoti ar riboti konkurencija, sprendžiama, atsižvelgiant inter alia į perkančiosios organizacijos interesus ir pirkimo objekto poreikį, nustatytų kriterijų taikymo tikslingumą ir pagrįstumą konkretaus viešo pirkimo kontekste. Tam tikri kvalifikacijos reikalavimai bus nepateisinami ne santykinai (t.y. konkrečiu atveju jį vertinant visų pirkimo procedūrų kontekste), o absoliučiai (t.y. negalimas savaime). Kasacinio teismo pažymėta, kad perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose įtvirtinti reikalavimai, įskaitant pirkimo objektui ir tiekėjų kvalifikacijai, turi tiesiogiai sietis su viešojo pirkimo sutartimi ir negali būti pertekliniai (LAT 2011-04-05 nutartis c.b. UAB „Akodras 1“ v Visagino savivaldybės administracija, Nr. 3K-3-158/2011). Perkančiajai organizacijai nustačius pirkimo sąlygas, kuriose įtvirtinti (pernelyg, neįprastai) aukšti ar specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ir neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai ar pirkimo objektui, dėl kurių pirkime negali dalyvauti viešojo pirkimo sutartį gebantys įvykdyti tiekėjai, jos (perkančiosios organizacijos) turi būti įtikinimai ir patikimai pagrindžiami (pačiose pirkimo sąlygose ar teisminio proceso metu) svarbiomis priežastimis, ypatinga pirkimo objekto svarba, viešojo intereso apsauga ir pan. Jei tą patį tikslą galima pasiekti kitomis priemonėmis, pastarosios ir turėtų būti taikomos, priešingu atveju bus pažeistas tiekėjų lygiateisinšumo bei neužtikrintas proporcingumo principas (LAT 2010-05-17 nutartis c.b. VšĮ „Kretingos maistas“ v Akmenės rajono savivaldybės administracija, Nr. 3K-3-216/2010).

408.

41Nagrinėjamoje byloje ginčijamo viešo pirkimo „Skelbiamų derybų Bendrosios pirkimo sąlygos“ 1.8 p. numatyta, kad pirkimo objektas – perkamos prekės ir(ar) paslaugos ir (ar) darbai, aprašyti Techninėje specifikacijoje; 4.1. p. numato, kad Pirkimo objektas nurodytas Specialių pirkimo sąlygų 2 dalyje; pirkimo objekto apimtys bei jam keliami reikalavimai pateikiami Techninėje specifikacijoje. „Kvietimo teikti paraiškas. Specialių pirkimo sąlygų“ 2 dalyje numatyta, kad Pirkimo objektas – (2018-LE-169) Administracinės paskirties patalpų nuoma „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupei, kurio aprašymas pateikiamas Preliminarioje techninėje specifikacijoje. Preliminarioje techninėje specifikacijoje nustatyta, kad Pirkimo – objektas – administracinės paskirties patalpų nuomos paslaugos (2 p.); pirkimo objekto apimtys – preliminarus darbuotojų skaičius biure – 1030, preliminarus biuro plotas išsidėstęs viename pastate įsikraustymo metu 2021 m. turėtų sudaryti nuo 9500 kv.m. iki 13400 kv.m., taip pat klientas turi turėti galimybę prieš 12 mėnesių įspėjus paslaugų tiekėją išsinuomoti iki 20 procentų papildomo ploto tame pačiame Biuro pastate arba 20 procentų sumažinti nuomojamą plotą, priklausomai nuo išplanavimo (3 p., 5.2.2. p.); pastatas, kuriame yra siūlomos biuro patalpos, turi būti patogiai pasiekiamas tiek viešuoju, tiek privačiu transportu, aplinkinė infrastruktūra turi užtikrinti kasdienius darbuotojų poreikius (5.2.1. p.); 5.2.2. punkte nustatyti bendrieji techniniai reikalavimai pirkimo objektui (pvz., biuro patalpų plotas, automobilių parkavimo vietų skaičius, maitinimo operatorius biuro pastate, konferencijų/mokymų salė; atitinkami teritorijų planavimo sprendiniai, techninis projektas ir kt.).

42UAB „Verslo aptarnavimo grupė“ teiktuose tiekėjams paaiškinimuose, atsakymuose į jų klausimus bei informacijoje apie Pirkimo sąlygų patikslinimą nurodoma, jog Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedo Nr. 4 dalies „II. Kvalifikaciniai reikalavimai“ Nr. 1, 2 ir 3 punktuose keliami reikalavimai nustatyti siekiant atsirinkti tiekėjus, kurie turi pakankamai įgūdžių / patirties, priemonių, personalo ir žinių, reikalingų tinkamam pirkimo sutarties vykdymui visą numatomą jos galiojimo laikotarpį; tai pat nurodė, kad Pirkimu bus įsigyjamos būsimo arba esamo pastato nuomos paslaugos.

439.

44Taigi, lingvistinė, sisteminė ir loginė aukščiau nurodytų bei visų kitų pirkimo dokumentų analizė rodo, jog nagrinėjamu atveju paskelbto pirkimo tikslas ir objektas yra būtent biuro patalpų nuoma, kadangi pirkimu yra siekiama už atitinkamą užmokestį atitinkamam laikotarpiui gauti valdyti ir naudotis atitinkamus reikalavimus atitinkantį pastatą / patalpas, ir tokio viešo pirkimo dalykas yra atitinkamas nekilnojamasis daiktas (kaip paaiškinimuose nurodė perkančioji organizacija – tai gali būti tiek jau pastatytas (esamas), tiek šiuo metu statomas, tiek ateityje būsiantis pastatytas). Tai savo ruožtu reiškia, kad ir šiame pirkime keliami kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams turi būti susiję išimtinai su pirkimo objektu ir būti jam proporcingi, t.y. turi būti susiję su patalpų nuoma, tiekėjo patirtimi nuomos srityje ar kitais tiekėjo techninio ir profesinio pajėgumo aspektais, geriausiai įrodančiais jo galimybes įvykdyti nuomos sutartį.

4510.

46Nagrinėjamu atveju nei viename iš pirkimo dokumentus sudarančių tiek bendrųjų, tiek specialiųjų dokumentų, t.y. nei paraiškoje, nei preliminarioje techninėje specifikacijoje, nei pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodikoje ir pan., nėra kalbama apie tai, kad pirkimu siekiama įgyti ne tik konkretaus pastato/patalpų nuomos paslaugas, bet ir tokių patalpų statybos (pastatymo, sukūrimo), pritaikymo perkančiosios organizacijos poreikiams, rekonstrukcijos, pertvarkymo, remonto ar kitas paslaugas, darbus, prekes, t.y. kad būsimos viešo pirkimo sutarties objektas bus ne tik nuoma, bet ir statyba, rekonstrukcija, pertvarkymas ar kitokio pobūdžio darbai / paslaugos.

4711.

48Tą patvirtina ne tik paties skelbiamo pirkimo klasifikavimas, bet ir kitų pirkimo dokumentų nuostatų analizė, kuri leidžia spręsti, jog šiuo atveju pirkimo objektas apsiriboja išimtinai atitinkamų patalpų suteikimu nuomai, bet neapima jokių kitų paslaugų, darbų ar prekių. Pavyzdžiui, Preliminarios techninės specifikacijos 7 punkte nustatytas sutarties kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotas įkainis, kurį sudaro 1 kv.m. nuomos vienam mėnesiui įskaitant parkavimo vietų nuomą kainą, į kurią turi būti įskaičiuoti su biuro išlaikymu susiję mokesčiai, išskyrus komunalinių paslaugų mokesčius, bei sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas. Kaip matyti, į sutarties kainą (kurią atitinkamai siūlys tiekėjai ir kuri bus vienu iš jų pasiūlymų vertinimo kriterijų) nėra įtraukiamos jokios tiekėjo išlaidos, susijusios su nuomai suteikiamų patalpų pritaikymu perkančiosios organizacijos poreikiams, reikalavimams, vienokių ar kitokių statybos rangos darbų atlikimu ir pan.

49Taip pat ir Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodikoje visi pasiūlymų vertinimo kriterijai ir parametrai yra susiję išimtinai su pačiu pastatu / patalpomis, bet neaprėpia jokių galimų statybos, rangos ar kitų darbų, paslaugų ir prekių: pasiūlymo kaina; biuro geografinė viena Vilniaus mieste; pasiekiamumas ir susisiekimas viešuoju transportu; siūlomų biuro patalpų plotas 1 darbuotojui; biuro pastatui priskirtos viešosios erdvės teritorijoje; kaimynystėje esančios administracinės ir/ar prekybos patalpos; pastato atitikimas techniniams reikalavimas, nurodytiems Techninės specifikacijos priede „BlueBook“ ir kt.

5012.

51Atsižvelgiant į tokį pačios perkančiosios organizacijos / jos įgaliotos atsakovės apibrėžtą pirkimo objektą, laikytina, kad visiškai pagrįstai atsakovės nustatė tokius reikalavimus teikėjų kvalifikacijai, kurie įtvirtinti Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedo Nr. 4 „Tiekėjams keliami reikalavimai“ pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos ir kiti reikalavimai“ II dalyje „Reikalavimai kvalifikacijai“ A dalies „Direktyvos 2010/24/ES 58 straipsnyje nustatyti atrankos kriterijai“ 2 ir 3 punktuose, o būtent reikalavimus, kad tiekėjas, jo patronuojanti bendrovė ir/ar bendrovių grupė, kuriai ji priklauso, per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos būtų įvykdęs arba yra vykdąs administracinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos sutartį (-is), kurių bendra vienų metų (pasirinktinai) nuomos pajamų vertė yra ne mažesnė kaip 1500000 Eur be PVM, bei būtų tinkamai įvykdęs arba yra vykdąs bent 1 administracinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos sutartį, kurios metinė įvykdytos dalies vertė yra ne mažesnė kaip 400000 Eur be PVM. Šie reikalavimai yra betarpiškai susiję su pirkimo objektu, taip, kaip jis apibrėžtas pirkimo dokumentuose, o tuo pačiu atitinka aukščiau nurodytuose teisės aktuose įtvirtintus sąsajumo kriterijus, taip pat ir Metodikos 15.2. punkto reikalavimus, kurie įsakmiai numato, jog perkant prekes, paslaugas ar darbus vertinamos vidutinės metinės visos veiklos pajamos arba vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, taikant atitinkamus rodiklius (pvz., 0,5 numatomos atliekamo pirkimo vertės), taip pat ir Metodikos 21.1. nuostatas dėl tiekėjo patirties, kaip reikalavimo, apibūdinančio, ar tiekėjas jau yra įvykdęs panašią pirkimo sutartį ar atliko reikalaujamos apimties darbus, bei ar sutartis buvo įvykdyta ar darbai atlikti tinkamai.

5213.

53Nors atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ savo atsakymuose į tiekėjų klausimus, paaiškinimuose bei atsakyme į ieškovės pretenziją akcentavo, kad ieškovės ginčijamas kvalifikacijos reikalavimas nustatytas dėl to, kad tiekėjas, kuris nuspręs pirkime siūlyti esamo pastato nuomą, turės pritaikyti jį pirkėjo poreikiams pagal Pirkime nustatytus reikalavimus ir sąlygas, t.y. atlikti esamo statinio rekonstrukcijos, arba, pagal poreikį, remonto darbus, todėl Pirkėjui svarbi tiekėjo patirtis atitinkamos kokybės biurų vystyme/rekonstrukcijoje, tačiau teismas pažymi, visos šios aplinkybės yra susijusios jau su sutarties vykdymu/pasiruošimu vykdymui, o pagal Metodikos 8.6. punktą tiekėjo kvalifikacijai negali būti keliami tokie reikalavimai, kurie yra pirkimo sutarties vykdymo dalykas - tokio tipo reikalavimai yra įtraukiami į pirkimo sutarties projekto nuostatas, o jei pirkimo sutarties projektas nerengiamas – į pagrindines pirkimo sutarties sąlygas, nustatomas pirkimo dokumentuose. Nagrinėjamu gi atveju pirkimo sutarties projekto nėra, o pirkimo dokumentuose, kaip jau buvo minėta ir teismo nustatyta, nėra nieko kalbama apie tiekėjo pareigą atlikti vienokius ar kitokius statybos, rekonstrukcijos ir kt. darbus ir pan.

5414.

55Taip pat ir ta atsakovės akcentuojama aplinkybė, jog tiekėjas ginčijamam kvalifikacijos reikalavimo atitikimui turi teisę remtis kitų ūkio subjektų (patronuojančios bendrovės, grupės bendrovės ar bet kurio kito juridinio asmens) pajėgumais, neleidžia teigti, jog nustatytas reikalavimas dėl patirties statybos, remonto ir pan. srityje, tampa proporcingas, būtinas ir neperteklinis. Kaip teisingai pažymėjo ieškovė, galimas variantas, jog tiekėjas pasiūlys perkančiajai organizacijai tokias administracines patalpas, kurių pritaikymui perkančiosios organizacijos poreikiams ir nustatytiems techniniams reikalavimams (jeigu tokia tiekėjo pareiga bus numatyta viešo pirkimo sutartyje, jos vykdymo procese) pilnai užteks paties tiekėjo turimų žmogiškųjų, techninių ir kitų resursų ir priemonių arba tiekėjo investicijos (vėlgi, esant reikalui – perkant atitinkamas paslaugas iš kitų subjektų) į tai bus minimalios. Tokiu būdu pasitelkti nustatyto kvalifikacijos reikalavimo atitikimui ūkio subjektus (atitinkamą patirtį statybos, rangos, rekonstrukcijos srityje turinčius subjektus), kurie, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos apibrėžtą pirkimo objektą – patalpų nuoma – realiai jokių darbų, paslaugų ar/ir prekių neteiks, yra visiškai netikslinga, nereikalinga ir ydinga.

5615.

57Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, jog eliminavus ieškovės ginčijamą tiekėjo kvalifikacijos reikalavimą bus susilpninta perkančiosios organizacijos apsauga, nes: 1) pirkimu nėra įgyjama jokių statybos, rekonstrukcijos ir pan. paslaugų, kurių atlikime perkančiajai organizacijai gali būti svarbi tiekėjo patirtis; 2) pirkimo dokumentuose yra numatyta visa eilė atitinkamų pasiūlymų galiojimo bei nuomos sutarties įvykdymo užtikrinimų priemonių (banko garantija, delspinigiai, baudos).

5816.

59Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas teisės normas, teismų praktiką bei teismo pateiktus argumentus, į tai, kad pirkimo dokumentų bei kitų byloje esančių rašytinių įrodymų analizė leidžia teismui spręsti, jog atliekamas pirkimas nėra susijęs su pastatų / patalpų statyba, rekonstrukcija, pertvarkymu, remontu, kitais rangos ar kitokio pobūdžio darbais, paslaugomis ir/ar prekėmis, todėl kvalifikacijos reikalavimo tiekėjui būti tinkamai įvykdžiusiam atitinkamos paskirties ir techninių savybių pastato statybos ar rekonstrukcijos, ar kapitalinio remonto sutartį (tuo pačiu tokios sutarties vertės susiejimas su būsimo pastato statyboms reikalingų lėšų suma), laikytinas nesusijusiu su pirkimo objektu, neproporcingu pirkimo objektui, pertekliniu, neįrodančiu tiekėjo galimybių įvykdyti pastato (tiek esamo, tiek būsimo) nuomos sutartį, atitinkamai pažeidžiančiu aukščiau nurodytas imperatyvias VPĮ 47 straipsnio normas, Metodikoje įtvirtintus kvalifikacijos reikalavimų nustatymo principus, o taip pat ir VPĮ 17 straipsnyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei proporcingumo principus, užkretančiu kelią pirkime dalyvauti tiekėjams, turintiems patirties administracinių patalpų nuomos srityje bei galintiems pasiūlyti perkančiajai organizacijai nuomai jos Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus atitinkančias patalpas / pastatą, tačiau nevykdantiems ir neturintiems patirties ar pakankamos patirties patalpų statybos, rekonstrukcijos, remonto ar kitose srityse. Atsižvelgiant į tai, aukščiau nurodytas kvalifikacijos reikalavimas tiekėjui bei su juo susiję atsakovių išaiškinimai, pripažintini negaliojančiais ir neteisėtais.

6017.

61Kadangi 2019-01-24 Pretenzijoje dėl pirkimo sąlygų, kuria ieškovė prašė panaikinti ginčijamą pirkimo sąlygų reikalavimą kartu su jo 2019-01-16 išaiškinamais, ieškovė nebuvo nurodžiusi argumentų, susijusių su nepagrįstu reikalavimu tiekėjams paruošti pastato techninį projektą ir įkelti jį į Infostatybą, taip pat su nepagrįstu solidariosios tiekėjo ir jo pasitelktų ūkio subjektų atsakomybės nustatymu, taip pat ir šioje byloje pareikštu ieškiniu neginčija šių sąlygų, todėl teismas plačiau dėl to nepasisako.

62 Dėl bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių

6318.

64Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Kadangi ieškovės ieškinys tenkintinas, jos patirtos bylinėjimosi išlaidos - sumokėtas 2287,50 Eur žyminis mokestis (už ieškinį, tiek už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo) priteistinas lygiomis dalimis iš atsakovių UAB „Lietuvos energija“ ir UAB „Verslo aptarnavimo centras“.

6519.

66Byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

67Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais,423¹-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

68Ieškovės UAB „LT Development Fund“ ieškinį atsakovėms UAB „Lietuvos energija“ ir UAB „Verslo aptarnavimo centras“ tenkinti.

69Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ Skeliamo tarptautinės vertės pirkimo perkančiosios organizacijos – atsakovės UAB „Lietuvos energija“ vardu ir naudai, kurio objektas – (2018-LE-169) Administracinės paskirties patalų nuoma „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupei Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedo Nr. 4 „Tiekėjams keliami reikalavimai: pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos ir kiti reikalavimai“ II dalyje „Reikalavimai kvalifikacijai“ A dalies „Direktyvos 2010/24/ES 58 straipsnyje nustatyti atrankos kriterijai 1 punkte nustatytą reikalavimą su jo išaiškinimais ir jam pagrįsti nurodytais pateikiamais dokumentais:

70„Tiekėjas, jo patronuojanti bendrovė ir/ar bendrovių grupė, kuriai jis priklauso, per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas veikia trumpiau nei 3 metus) turi būti tinkamai įvykdęs bent 1 ypatingojo administracinės paskirties (vadovaujantis VĮ Registrų centras duomenimis) pastato, kuriam priskirtas ne žemesnis kaip A energinio naudingumo sertifikatas ir/ar tarptautinis tvarių pastatų vertinimo BREEAM, LEED ar lygiavertės kokybės tarptautinis sertifikatas, statybos ar rekonstrukcijos, ar kapitalinio remonto sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 7 000 000,00 EUR be PVM. Šiam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti turi būti pateikiami dokumentai: 1) Įvykdytų sutarčių sąrašas, užpildant Paraiškos Priede Nr. 5 pateiktą lentelę, kurioje turi būti nurodyta visa joje prašoma pateikti informacija; 2) Įvykdytų sutarčių sąraše pateikiamų pastatų A energinio naudingumo sertifikato (-ų) ir/ar tarptautinio (-ių) tvarių pastatų vertinimo BREEAM, LEED ar lygiavertės kokybės tarptautinio sertifikato (-ų) kopija (-os). Pastaba: kilus įtarimui Pirkėjas turi teisę paprašyti Tiekėjo pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius Paslaugų suteikimą, t.y. Užsakovų pažymos, priėmimo – perdavimo aktai ir pan.“.

71Priteisti iš atsakovių UAB „Lietuvos energija“ (kodas – 301844044, buveinė – Žvejų g. 14, Vilnius) ir UAB ‚Verslo aptarnavimo centras“ (kodas – 303359627, buveinė - P.Lukšio g. 5b, Vilnius) lygiomis dalimis ieškovei UAB „LT Develompent Fund“ (kodas – 303218562, buveinė – Konstitucijos per. 7, Vilnius) 2287,50 Eur (du tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus 50 centų) bylinėjimosi išlaidų.

72Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 18 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo.

73Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Renata Volodko, rašytinio proceso tvarka... 2. 1.... 3. Ieškovė UAB „LT Development Fund“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. 1.1.... 5. Ieškovė nurodė, kad UAB „Verslo aptarnavimo centras“ vykdo skelbiamą... 6. -... 7. Techninis projektas - Iki pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.... 8. -... 9. Pastatas - ne ankstesnės statybos arba rekonstrukcijos kaip 2011 metai.... 10. -... 11. Kliento sutartiniai įsipareigojimai - Klientas įsipareigoja nuomotis Biurą... 12. 1.2.... 13. Perkančioji organizacija nustatė vieną iš kvalifikacinių reikalavimų... 14. tvarių pastatų vertinimo BREEAM, LEED ar lygiavertės kokybės tarptautinio... 15. 1.3.... 16. Perkančioji organizacija 2019-01-16 pateikė išaiškinimą, kad nustatytas... 17. 1.4.... 18. Ieškovės nuomone, perkančiosios organizacijos nustatytas ir ieškovės... 19. 1.5.... 20. Keliamas reikalavimas tiekėjams paruošti pastato techninį projektą ir... 21. 1.6.... 22. Nors perkančioji organizacija nurodo, kad tiekėjas turi teisę remtis kitų... 23. 2.... 24. Atsakovės UAB „Lietuvos energija“ ir UAB „Verslo aptarnavimo centras“... 25. 2.1.... 26. Nurodytuose atsakymuose bei paaiškinimuose pažymima, kad Pirkimu bus... 27. 2.2.... 28. Pažymėjo, kad atsižvelgdama į Pirkimo objekto specifiką, jo sudėtingumą... 29. Ieškinys tenkintinas... 30. 3.... 31. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė UAB... 32. 4.... 33. Nagrinėjamu atveju ieškovė ginčija ir prašo pripažinti neteisėta bei... 34. 5.... 35. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 47 str. 1 d. numato, kad... 36. 6.... 37. VPT direktoriaus 2017-06-29 įsakymo „Dėl tiekėjo kvalifikacijos... 38. 7.... 39. Teismų praktikoje pažymima, jog tai, ar atitinkamas kvalifikacijos... 40. 8.... 41. Nagrinėjamoje byloje ginčijamo viešo pirkimo „Skelbiamų derybų... 42. UAB „Verslo aptarnavimo grupė“ teiktuose tiekėjams paaiškinimuose,... 43. 9.... 44. Taigi, lingvistinė, sisteminė ir loginė aukščiau nurodytų bei visų kitų... 45. 10.... 46. Nagrinėjamu atveju nei viename iš pirkimo dokumentus sudarančių tiek... 47. 11.... 48. Tą patvirtina ne tik paties skelbiamo pirkimo klasifikavimas, bet ir kitų... 49. Taip pat ir Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodikoje visi... 50. 12.... 51. Atsižvelgiant į tokį pačios perkančiosios organizacijos / jos įgaliotos... 52. 13.... 53. Nors atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ savo atsakymuose į... 54. 14.... 55. Taip pat ir ta atsakovės akcentuojama aplinkybė, jog tiekėjas ginčijamam... 56. 15.... 57. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, jog eliminavus ieškovės... 58. 16.... 59. Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas teisės normas, teismų praktiką... 60. 17.... 61. Kadangi 2019-01-24 Pretenzijoje dėl pirkimo sąlygų, kuria ieškovė prašė... 62. Dėl bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių... 63. 18.... 64. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 65. 19.... 66. Byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo... 67. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 68. Ieškovės UAB „LT Development Fund“ ieškinį atsakovėms UAB „Lietuvos... 69. Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo... 70. „Tiekėjas, jo patronuojanti bendrovė ir/ar bendrovių grupė, kuriai jis... 71. Priteisti iš atsakovių UAB „Lietuvos energija“ (kodas – 301844044,... 72. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 18 d. nutartimi taikytas laikinąsias... 73. Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...