Byla 2-377-901/2015
Dėl antstolio A. B. veiksmų, suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB „Serpantinas“

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. G. skundą dėl antstolio A. B. veiksmų, suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB „Serpantinas“,

Nustatė

2Teisme gautas antstolio A. B. 2014-10-16 patvarkymas, kuriuo buvo atsisakyta patenkinti A. G. skundą dėl antstolio veiksmų. Pareiškėjas prašo panaikinti areštą nuo Alytaus pataisos namų pareiškėjui priklausančios sąskaitos, taip pat prašo sustabdyti išieškojimo vykdymą šioje vykdomojoje byloje iki pareiškėjas gaus darbo užmokesčio pajamų ir taps mokus. Pareiškėjas nurodė, kad antstolis nepagrįstai areštavo šią jo sąskaitą, nes į šią sąskaitą jam artimieji perveda paramą, tik iš šių lėšų jis gali atsiskaityti už jam būtinus medikamentus, elektrą, higienos priemones, kanceliarines prekes. Kadangi sąskaita areštuota, pareiškėjas netenka galimybės rašyti į teismus, kitas organizacijas. 2014-10-23 teismo nutartimi pareiškėjo skundas priimtas, antstolio A. B. vykdomas išieškojimas vykdomojoje byloje Nr. 0041/12/03097 iš A. G. Alytaus pataisos namuose priklausančios sąskaitos sustabdytas iki kol bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas šioje civilinėje byloje. Nutartis įsiteisėjusi.

3Antstolis A. B. su pateiktu skundu nesutinka. Antstolis nurodė, kad jis vykdo priverstinį skolos išieškojimą iš skolininko A. G. išieškotojui UAB „Serpantinas“. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 7 straipsnio 1 dalį ir 634 straipsnį, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau, ekonomiškiau ir realiai įvykdytas. Patvarkymo vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, forma yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014-07-29 įsakymu Nr. 1R-231 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau SVI) 81 priede. Kadangi patvarkymo forma nustatyta teisės aktuose, nėra teisinio pagrindo antstolio patvarkymą pripažinti neteisėtu. CPK 738 str. ir 739 str. yra išvardintos pinigų sumos, iš kurių išieškojimas negali būti vykdomas, t.y. iš laikinojo nedarbingumo atveju mokamų socialinio draudimo pašalpų, bedarbio pašalpos išieškoti galima tiktai pagal teismo sprendimą dėl išlaikymo išieškojimo ir pagal teismo sprendimą dėl atlyginimo žalos, padarytos suluošinimu ar kitaip sužalojus sveikatą, taip pat atėmus maitintojo gyvybę. Minėtuose straipsniuose nurodyti sąrašai yra baigtiniai ir juose nėra numatyti atvejai, kad į skolininko lėšas, gaunamas į laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitą, negali būti nukreipiamas išieškojimas. Todėl antstolis pagrįstai vadovavosi SVI 81 priedu ir surašė Patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje. Dėl to skundas yra nepagrįstas.

4Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB „Serpantinas“ nustatytu terminu atsiliepimo į skundą nepateikė, nereiškė jokių prašymų, apie bylą ir teismo posėdį informuotas tinkamai.

5Skundas atmestinas.

6Iš antstolio pateiktos vykdomosios bylos Nr. 41-3097/12 medžiagos nustatyta, jog antstolis A. B. priėmė vykdymui Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-10-01 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1-125-899 dėl 18 689,02 Lt skolos išieškojimo iš A. G. 3 eilės išieškotojo UAB „Serpantinas“ naudai.

7Priėmęs vykdymui vykdomąjį dokumentą, antstolis, neradęs kito skolininko vardu registruoto turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, taip pat kadangi skolininkas nedirba, 2014-09-19 priėmė patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, kuriuo areštavo skolininkui priklausančią sąskaitą, esančią Alytaus pataisos namų sąskaitoje viso 21 156,02 Lt (likusios skolos ir vykdymo išlaidų) sumai.

8SVI 2 punktas imperatyviai nurodo, kad vykdydamas sprendimus antstolis privalo naudoti SVI nurodytas dokumentų formas. Šioje formoje, kuria atlikdamas savo funkcijas, privalo naudotis antstolis, nėra numatyta jokių išlygų dėl laisvės atėmimo įstaigos sąskaitoje esančių ir skolininkui priklausančių lėšų areštuojamos sumos diferencijavimo, ar tos sumos procentinės išraiškos. Todėl jokie pakeitimai LR Teisingumo ministro patvirtintose formose negalimi, SVI 2.8 nurodyta forma naudojama tokia, kokia yra patvirtinta, ir jokia interpretacija yra negalima. CPK 738 str. ir 739 str. yra išvardintos piniginės sumos, iš kurių išieškojimas yra negalimas ir imperatyviai draudžiamas. Pareiškėjo skunde nėra įvardinta nei viena iš aukščiau išvardintų išmokų, todėl naikinti patvarkymo dėl skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje arešto, nėra pagrindo (Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. nutartys civilinėse bylose Nr. 2S-162-368/2015 ir 2S-164-368/2015).

9LR Bausmių vykdymo kodekso (toliau BVK) 98 straipsnyje įtvirtinta, kad nuteistiesiems leidžiama gauti pinigines perlaidas; perlaidomis gauti pinigai įrašomi į nuteistojo asmeninę sąskaitą. Taigi piniginės lėšos, įrašytos į nuteistojo asmeninę sąskaitą, yra nuteistojo asmeninė nuosavybė, kurias nuteistasis gali naudoti BVK ir kitų bausmės vykdymą reglamentuojančių norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Teismas, įvertindamas skundo teiginius dėl būtiniausių poreikių patenkinimo būtinumo, pažymi, kad BVK 173 straipsnis, be kita ko, reglamentuojantis terminuoto laisvės atėmimo bausmes atliekančių nuteistųjų materialinį buitinį aprūpinimą, nustato, jog nuteistiesiems užtikrinamos reikiamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios Lietuvos Respublikos higienos normas (kodekso 173 str. 1 d.); nemokamai suteikiama atskira miegamoji vieta ir patalynė (173 str. 2 d.); nuteistieji, kurie neturi savo drabužių ir avalynės, nemokamai aprūpinami drabužiais ir avalyne pagal sezoną (173 str. 3 d.); nuteistieji gauna maistą pagal fiziologines mitybos normas, o ligoniai, gydomi pataisos įstaigų gydymo įstaigose, – pagal dietinio maitinimo normas, maistu šie nuteistieji aprūpinami nemokamai (173 str. 4 d.). Pagal BVK 174 straipsnio 1 dalį asmens sveikatos priežiūra pataisos įstaigose atliekama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos įstatymus; terminuoto laisvės atėmimo bausmes atliekančių nuteistųjų sveikatos priežiūrą organizuoja Sveikatos apsaugos ministerija (174 str. 4 d.). Taigi pareiškėjui, kaip ir kitiems terminuoto laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems, yra garantuojamas ir užtikrinamas jo būtiniausių poreikių, taip pat ir susijusių su sveikatos apsauga, patenkinimas.

10Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Žemesniosios instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesniosios instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Tai reiškia, kad pagal Konstituciją ir įstatymus teismai, nagrinėdami bylas, turi vadovautis teismų procesiniais sprendimais suformuotais precedentais. Teismas pažymi, kad antstolis turi teisę areštuoti ir nukreipti išieškojimą į skolininko, atliekančio bausmę pataisos namuose, asmeninėje sąskaitoje esančias pinigines lėšas. Analogiškai tokio pobūdžio bylas sprendžia Šiaulių ir kitų apygardų teismai (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2015-01-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-286-232/2015; Kauno apygardos teismo 2015-02-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-237-273/2015, 2014-12-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-2699-324/2014; 2014-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-2212-343/2014; Klaipėdos apygardos teismo 2015-01-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-289-524/2015; ir kt.).

11Taigi, įvertinus nurodytą, teismas nenustatė, kad antstolis veikė neteisėtai, kad A. G. būtų ribojama galimybė susirašinėti, kad jis būtų kankinamas, todėl jo skundas yra netenkinamas.

12Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 442 str. 6 p., 443 str. 1 d. ir 5 d., 510-513 str., teismas

Nutarė

13Pareiškėjo A. G. skundą dėl antstolio A. B. veiksmų atmesti.

14Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjui, antstoliui ir suinteresuotam asmeniui.

15Įsiteisėjus nutarčiai, vykdomąją bylą grąžinti antstoliui.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai