Byla 2S-1440-56/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės, Henricho Jaglinskio,

3rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro atskirasis skundas dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams VAVA, D. L., Z. L., J. Š., I. K., tretieji asmenys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, notarė D. A., notarė J. K., dėl Vilniaus apskrities viršininko sprendimo dalies panaikinimo, paveldėjimo teisės liudijimų dalių ir dovanojimo sutarčių dalių pripažinimo negaliojančiais.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I.Ginčo esmė

6Ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2003-07-31 sprendimą Nr. 79-12261, kuriuo P. L. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 4,20 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr.( - ), esantį ( - ) k., Trakų r. sav., dalyje dėl 0,03 ha ploto valstybinės reikšmės Plotmėnų ežero, patenkančio į minėtą žemės sklypą; panaikinti paveldėjimo teisės liudijimus ir dovanojimo sutartis minėtoje dalyje bei taikyti restituciją.

7Nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 79-12261 P. L. (mirties liudijimas AG Nr. 006041, išduotas 1993-02-07) buvo atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkantį 11 ha bendrojo ploto žemės, buvusios ( - ) kaime, Trakų rajone priklausiusios J. L., suteikiant nuosavybėn neatlygintinai lygiavertį bendrą 11 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ) ir ( - ) kaimuose, Trakų sen., Trakų rajone, Vilniaus apskrityje. Pagal 2006 m. vasario 13 d. išduotą paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą, patvirtintą Trakų rajono notarės D. A., ½ dalį 4,5 ha žemės ploto (kadastrinis Nr. ( - ) priklausiusio I. L., mirusio 1993 m. gruodžio 2 d. ir nespėjus priimti tėvo P. L., mirusio 1993 m. vasario 7 d. palikimo, paveldėjo mirusiojo įpėdinio žmona D. L.. Pagal 2006 m. vasario 13 d. išduotą paveldėjimo teisės liudijimą nurodytą žemės sklypą paveldėjo P. L. sūnus A. L., kuris remiantis išduotu paveldėjimo teisės liudijimu buvo, kartu su D. L. buvo įregistruotas žemės sklypo savininku. Pagal 2006 m. balandžio 12 d. žemės sklypo dovanojimo sutartį, D. L. jai tenkančią ½ dalį žemės sklypo padovanojo dukterims Z. L. ir J. Š.. 2008 m. kovo 12 d. žemės sklypo dovanojimo sutartimi, A. L. jam tenkančią to paties žemės sklypo ½ dalį padovanojo savo dukrai I. K.. Kadangi Plotmėnų ežeras yra įtrauktas į valstybinės reikšmės vidaus vandens telkinių sąrašą, todėl jo ar jo dalies perleisti privačion nuosavybėn nebuvo galima. Be to, pagal nuosavybės teisių atkūrimo bylos duomenis pretendentas P. L. nepateikė dokumentų apie iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis teisėmis valdytus vandens telkinių plotus. Ginčo žemės sklypo 0,03 ha ploto pakliūna į Plotmėnų ežero dalį, todėl atkuriant nuosavybės teises į žemės sklypą buvo pažeistos imperatyvios Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 5 straipsnio 1 p., 6 straipsnio 1 d. 6p., bei 1998 m. sausio 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 22 ,,Dėl valstybinės reikšmės vidaus telkinių plotų patvirinimo“ nuostatos bei Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 6 straipsnio 2 d., 4 d., 13 d., todėl yra teisinis pagrindas panaikinti skundžiamąjį VAVA 2003 m. liepos 31 d. sprendimą Nr. 790-12261. Panaikinus skundžiamąjį administracinį aktą, naikintinos ir jo pagrindu atsiradudsios teisinės pasekmės, išduotas paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

9Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartimi ieškinys atsisakytas priimti, kaip neteismingas bendrosios kompetencijos teismui.

10Teismas pažymėjo, kad Administracinių teismų kompetencijai įstatymu priskirta spęsti ginčus, kilusius viešojo administravimo srityje (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d.), o bendrosios kompetencijos teismai nagrinėja civilinius teisinius ginčus (CPK 1 str., 22 str. 3 d.), todėl sprendžiant rūšinio teismingumo klausimą, svarbu įvertinti kilusio teisinio ginčo pobūdį. Teismo vertinimu, nuosavybės teisės atkūrimo procesas yra reguliuojamas viešosios teisės normų, t. y. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu, kurio pagrindu nuosavybės teisių atkūrimas (kartu ir pripažinimas) į buvusio savininko nuosavybės teisėmis valdytą išlikusį nekilnojamąjį turtą yra sudėtinė šio proceso dalis, todėl jame kylantys ginčai yra nagrinėjami ne bendros kompetencijos, bet administraciniuose teismuose (ABTĮ 3 str. 1 d. 15 str. 1 d. 1, 2 p. p.). Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, jog atitinkamų institucijų veikla, susijusi su tokių teisės aktų įgyvendinimu ir administracinių sprendimų priėmimu, priskiriama viešojo administravimo sričiai, o ginčai, kilę šioje srityje, nagrinėjami administraciniuose teismuose (Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2008-01-22 nutartis). Teismas sprendė, kad net prokurorui, ginančiam viešąjį interesą, pareiškus reikalavimus dėl dalies paveldėjimo teisės liudijimų ir dovanojimo sutarčių panaikinimo, t. y. pateikus savo prigimtimi civilinio teisinio pobūdžio reikalavimus, šios bylos kontekste tokie reikalavimai yra susiję su viešojo administravimo subjekto (Vilniaus apskrities viršininkų) priimto akto ginčijimu, kuris yra pagrindinis reikalavimas šioje byloje, ir tik išsprendus šio akto teisėtumo klausimą teismas galės įvertinti minėtų civilinio teisinio pobūdžio reikalavimų – dalies paveldėjimo teisės liudijimų ir dalies dovanojimo sutarčių panaikinimo bei restitucijos taikymo – pagrįstumą. Taigi, šioje byloje taikyti absorbcijos principą netikslinga, todėl ginčas nagrinėtinas administraciniame teisme, atsisakė ieškinį priimti kaip neteismingą bendrosios kompetencijos teismui.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

12Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, atskiruoju skundu prašo nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui.

13Nurodo, kad priimdamas skundžiamą nutartį teismas netinkamai taikė ir aiškino Civilinio proceso kodekso 26 straipnio 2 dalies bei 137 straipsnio 2 dalies nuostatas bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti suformuotos praktikos, todėl nutartis negali būti pripažinta teisėta bei pagrįsta. Teismų praktika tokio pobūdžio bylose yra suformuota nuosekliai ir joje laikomąsi nuostatos, kad ginčai kuriuose ginčijamas individualaus pobūdžio administracinis aktas nuosavybės teisių atkūrimo srityje ir prašoma taikyti restituciją, nagrinėjami bendosios kompetencijos teisme, kadangi reikalavimai dėl restitucijos yra neiškiriami nuo reikalavimų dėl individualaus administracinio akto nuosavybės teisių atkūrimo srityje panaikinimo ir nagrinėjami kartu (CPK 26 str. 2 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-164/2006; 3K-3-50/2008).

14Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

15Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą bei atskirojo skundo teisinius argumentus, konstatuoja, jog pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė procesines teisės normas reglamentuojančias civilinių bylų nagrinėjimo priskirtinumo teismams klausimą, todėl skundžiamoji nutartis naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas iš naujo nagrinėti Trakų rajono apylinkės teismui (CPK 329 str. 1 d.) Byla gražintina nagrinėti pirmos instancijos teismui, kadangi apeliacinės instancijos teisme nepriėmus ieškinio bei neatlikus pasirengimo nagrinėti bylą veiksmų, apeliacinės instancijos teismas bylos išnagrinėti negali (CPK 337 str. 2 p.).

16Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras pareiškė ieškinį dėl Vilniaus apskrities viršininko 2003-07-31 sprendimo Nr. 79-12261, kuriuo P. L. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 4,20 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) k., Trakų r. sav.,panaikinimo dalyje dėl 0,03 ha ploto valstybinės reikšmės Plotmėnų ežero, patenkančio į minėtą žemės sklypą. Kiti reikalavimai panaikinti paveldėjimo teisės liudijimus ginčijamo sprendimo dalyje bei dovanojimo sutartis minėtoje dalyje, taikyti restituciją

17Atsisakydamas priimti ieškinį, pirmos instancijos teismas rėmėsi aplinkybe, jog ginčas nagrinėtinas administracinės kompetencijos teisme, nes ieškiniu prašoma panaikinti viešojo administravimo subjekto veiksmus, o bendrosios kompetencijos teismas nagrinėja ginčus kylančius iš civilinių teisinių santykių (CPK 1 str., 22 str. 3 d.). Pirmos instancijos teismo vertinimu, nuosavybės teisės atkūrimo procesas yra reguliuojamas viešosios teisės normų, t. y. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu, kurio pagrindu nuosavybės teisių atkūrimas (kartu ir pripažinimas) į buvusio savininko nuosavybės teisėmis valdytą išlikusį nekilnojamąjį turtą yra sudėtinė šio proceso dalis, todėl jame kylantys ginčai yra nagrinėjami ne bendros kompetencijos, bet administraciniuose teismuose (ABTĮ 3 str. 1 d. 15 str. 1 d. 1, 2 p. p.). Teisėjų kolegija su tokiomis pirmos instancijos teismo išvadomis nesutinka.

18Civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu byloje pareikšti reikalavimai yra susiję su individualaus pobūdžio administraciniu teisės aktu, kurio teisėtumas ginčijamas šioje byloje, tai bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėdamas bylą, joje išsprendžia ir tokio akto teisėtumo klausimą. Ieškovo Lietuvos Respublikos Generalinio prokuroro ieškinio reikalavimas pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2003-07-31 sprendimo Nr. 79-12261 dalį, kuriuo P. L. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 4,20 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) k., Trakų r. sav., dalyje dėl 0,03 ha ploto valstybinės reikšmės Plotmėnų ežero yra administracinio pobūdžio reikalavimas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 1 straipsnio 1 dalis, 2 straipsnio 1, 16 dalys, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Ieškinio reikalavimas panaikinti paveldėjimo teisės liudijimus ginčijamo sprendimo ribose bei dovanojimo sutartis, taikyti restituciją yra privatinės teisės dalykas ir nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (CPK 1 str., CPK 55 str.. 3 d.).

19Teisėjų kolegijos vertinimu, administracinių teismų kompetencijai paprastai priskirtinas nagrinėjimas ginčų, kurių išsprendimas nėra siejamas su tolesniu kokio nors civilinio teisinio ginčo išsprendimu. Bendrosios kompetencijos teismų jurisdikcija platesnė, šie teismai nagrinėja ginčus, kurie nėra grynai civilinio teisinio pobūdžio (CPK 26 straipsnio 2 dalis). Tais atvejais, kai atsakovas, kuriam administraciniu aktu buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypą, miršta ir jis paveldėjimo teisės pagrindais paveldėtas žemės sklypas pereina paveldėtojams, o vėliau yra dovanojamas tretiesiems asmenims, ieškovo reikalavimas šiems atsakovams dėl restitucijos taikymo – reiškiamas bendrosios kompetencijos teisme. Kartu su šiuo reikalavimu išsprendžiamas ir akto dėl nuosavybės teisių atkūrimo teisėtumas.

20Pažymėtina ir tai, kad Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka sprendė tokio pat pobūdžio ieškinio teismingumo klausimą (Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti (2010 m. kovo 10 d nutartis, procesinio sprendimo kategorija 94.5 (S); 2005 m. rugsėjo 13 d. nutartis Nr. T-2005-76, 2004 m. lapkričio 17 d. nutartis Nr. TK-2004-90, 2004 m. spalio 27 d. nutartis Nr. TK-2004-75, 2003 m. spalio 29 d. nutartis Nr. TK-2003-41, 2003 m. liepos 1 d. nutartis Nr. TK-2003-24;

21Teisėjų kolegija sprendžia, kad nesant išimtinių aplinkybių, byla turi būti nagrinėjama bendrosios kompetencijos teisme, kurio kompetencija yra platesnė (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 12 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 2 dalis, žr., pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 16 d. nutartį byloje Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras v. Utenos apskrities viršininko administracija ir kt.; 2009 m. vasario 17 d. nutartį byloje A. K. v. Kauno rajono savivaldybės administracija ir kt.; 2009 m. gegužės 11 d. nutartį byloje G. S. ir kt. v. Kauno apskrities viršininko administracija ir kt.; 2009 m. spalio 7 d. nutartį byloje A. S. ir kt. v. Kauno apskrities viršininko administracija ir kt.).

22Nurodytais argumentais ieškovo atskirasis skundas tenkintinas. Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartis naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., kolegija

Nutarė

24Ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą patenkinti.

25Panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1905-239/2010 ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės, Henricho Jaglinskio,... 3. rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I.Ginčo esmė... 6. Ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį... 7. Nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 79-12261 P. L.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 9. Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartimi ieškinys... 10. Teismas pažymėjo, kad Administracinių teismų kompetencijai įstatymu... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 12. Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą,... 13. Nurodo, kad priimdamas skundžiamą nutartį teismas netinkamai taikė ir... 14. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios... 15. Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą bei atskirojo skundo... 16. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras pareiškė... 17. Atsisakydamas priimti ieškinį, pirmos instancijos teismas rėmėsi aplinkybe,... 18. Civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu byloje... 19. Teisėjų kolegijos vertinimu, administracinių teismų kompetencijai paprastai... 20. Pažymėtina ir tai, kad Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl... 21. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nesant išimtinių aplinkybių, byla turi... 22. Nurodytais argumentais ieškovo atskirasis skundas tenkintinas. Trakų rajono... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., kolegija... 24. Ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą... 25. Panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartį...