Byla 2S-1327-567/2015
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis I. G., UAB ,,Juodieji metalai“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 23 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-9176-432/2015 pagal pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis I. G., UAB ,,Juodieji metalai“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Bylos esmė

4Pareiškėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė skundą, prašydama panaikinti 2014-12-18 patvarkymą atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą Nr. ATS 8 12 18A/14-9 vykdyti bei priimti naują patvarkymą. Nurodė, kad 2014-12-12 antstoliui I. G. perdavė vykdyti 2014-11-27 Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1722-854/2011 dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. 2014-12-18 antstolis priėmė patvarkymą, kuriuo atsisakė priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, kadangi skolininkas pašalino savavališkos statybos padarinius - parengė projektinę dokumentaciją bei gavo statybos leidimą. Pareiškėjas, patikrinęs statinio atitiktį statinio projektui, nustatė, jog laikančiųjų konstrukcijų medžiagos bei statinio išorės matmenys (aukštis, ilgis, plotis ir pan.) neatitinka išduotų statybą leidžiančių dokumentų, todėl konstatuota, jog statinys, esantis ( - ), neatitinka esminių statinio projekto sprendinių. Pagal LR aplinkos ministro 2010 09 28 įsakymu Nr. D1-827 patvirtintą statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 Statybos stabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 39.1.3.2. p., jei atlikus patikrinimus nustatoma, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai, bet nustatoma esminių statinio projekto sprendinių pažeidimų, laikoma, kad nurodymas neįvykdytas. Gautas statybą leidžiantis dokumentas nešalina savavališkos statybos padarinių, dėl kurių išduotas vykdomasis dokumentas. Kadangi savavališkos statybos padariniai nebuvo pašalinti, antstolis nepagrįstai atsisakė priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Vykdymo proceso objektas yra savavališkai pastatyto statinio, esančio Meistrų g. 13, Vilniuje, padarinių pašalinimas. Šiuo atveju faktiškai pastatytas statinys neatitinka statinio projekto (LR CK 1.2 str., LR CPK 18 str., 510 str., 587 str.).

5Suinteresuotasis asmuo UAB ,,Juodieji metalai“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą, prašydamas jį atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodė, jog 2013-02-15 nutartimi Vilniaus apygardos teismas įpareigojo UAB ,,Juodieji metalai“ per 18 mėnesių parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. 2013-04-05 gautas statybą leidžiantis dokumentas - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos leidimas Nr. LNS-01-130405-00254, kuris galioja iki 2023-04-05. Kadangi leidimas galioja iki 2023-04-05, esant statinio trūkumams, jie gali būti šalinami iki nurodytos datos. Antstoliui buvo pateikta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2013-04-05 leidimo Nr. LNS-01-130405-00254 kopija, patvirtinanti, jog sandėliui, esančiam ( - ), išduotas statybą leidžiantis dokumentas, todėl skolininkas neprivalo statinio nugriauti, antstolis pagrįstai atsisakė priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Dėl pareiškėjo skunde nurodytų statinio konstrukcijų medžiagų, statinio matmenų atitikties išduotam statybos leidimui teismai nepasisakė, šis klausimas nebuvo sprendžiamas. Suinteresuotasis asmuo turėtų nugriauti sandėlį tik tuo atveju, jei nebūtų gautas statybą leidžiantis dokumentas. Šiuo atveju leidimas buvo gautas, teismo sprendimas įvykdytas (LR CPK 443 str. 5 d., 510 str., 513 str., 651 str.).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-03-23 nutartimi nutarė atmesti pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos skundą. Teismas nustatė, kad suinteresuotasis asmuo UAB ,,Juodieji metalai“ per teismo nustatytą terminą įgyvendino nustatytus reikalavimus, t. y. gavo statybos leidimą. Teismas padarė išvadą, jog suinteresuotasis asmuo UAB ,,Juodieji metalai“ 2013-02-15 Vilniaus apygardos teismo nutartį įvykdė, t. y. per nustatytą terminą parengė projektinę dokumentaciją ir gavo statybą leidžiantį dokumentą, todėl nėra pagrindo griauti statinį, esantį ( - ), bei priimti vykdyti 2014-11-27 Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-1722-854/2011. 2013-02-15 Vilniaus apygardos teismo nutartis įvykdyta, 2014-12-18 antstolio patvarkymas atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. ATS 8 12 18A/14-9 priimtas teisėtai, nepažeidžiant įstatymo nuostatų (LR CPK 510 str. – 513 str., 651 str.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Pareiškėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-03-23 nutartį ir priimti naują sprendimą: panaikinti antstolio I. G. 2014-12-18 patvarkymą, tenkinti pareiškėjo 2015-01-14 skundą dėl 2014-12-18 patvarkymo Nr. ATS 8 12A/14-9 panaikinimo. Nurodė, kad 2014-11-13 patikrinus teismo sprendimo, kuriuo skolininkas įpareigotas pašalinti savavališkos statybos padarinius, įvykdymą, buvo nustatyta, jog minėtu adresu esančiam statiniui yra teisėtai išduotas statybą leidžiantis dokumentas, tačiau jis nepašalina savavališkos statybos padarinių. Šiuo atveju Vilniaus miesto apylinkės teismas privalėjo ne formaliai vertinti antstolio atsisakymą priimti vykdyti vykdomąjį raštą dėl to, kad jis įvykdytas, bet įpareigoti priimti naują patvarkymą ir priimti vykdomąjį raštą vykdyti. Skundžiamoje nutartyje Vilniaus apylinkės teismas nenurodė jokių akivaizdžių kliūčių vykdomajam raštui priimti. Ginčas kilęs dėl to, ar teismo sprendimas įvykdytas tinkamai. Tokio pobūdžio ginčas turėtų būti nagrinėjamas jau vykdymo procese, priėmus vykdomąjį raštą, nes šiuo atveju, atsisakius priimti vykdomąjį raštą, yra užkirstas kelias tinkamai realizuoti valstybinės institucijos - inspekcijos teises, o tuo pačiu ir tinkamą teismo sprendimo vykdymą. Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2010-09-28 įsakymu Nr. DI-827 patvirtintu statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 39.1 punktu nustatyta, kad, jei statytojas gauna statybą leidžiantį dokumentą ir apie tai raštu informuoja inspekciją, inspekcijos įgaliotas pareigūnas patikrina, ar statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai (39.1.1), jeigu nustatoma, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai, patikrinama, ar statinys nepažeidžia esminių statinio projekto, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinių. Statinio atitikties statinio projektui patikrinimo aktu Nr. 23.54-SPA-2363 buvo nustatyta, kad laikančiųjų konstrukcijų medžiagos, bei statinio išorės matmenys (aukštis, ilgis, plotis ir pan.) neatitinka išduoto statybą leidžiančio dokumento, todėl pagrįstai padaryta išvada, kad statinys neatitinka esminių statinio projekto sprendinių. Jei atlikus patikrinimą, nustatoma, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai, bet nustatoma esminių statinio projekto sprendinių pažeidimų, laikoma, kad nurodymas neįvykdytas (39.1.3.2). Gautas statybą leidžiantis dokumentas nešalina savavališkos statybos padarinių, dėl kurių išduotas minėtas vykdomasis dokumentas. Jei gautas statybos leidimas ir pastatytas faktiškai statinys atitiktų esminius statinio projekto sprendinius, tuomet būtų laikoma, kad toks dokumentas šalina savavališkos statybos padarinius, tačiau nagrinėjamu atveju, dėl kurio buvo kreiptasi į antstolį, prašant priimti vykdomąjį dokumentą vykdymui, faktiškai pastatytas statinys neatitinka statinio projekto (LR CK 1.2 str., LR CPK 18 str., 510 str., 587 str.).

10Suinteresuotas asmuo UAB „Juodieji metalai“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-03-23 nutartį palikti nepakeistą. Įsiteisėjus Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-07-22 sprendimui, suinteresuotas asmuo UAB „Juodieji metalai“, vykdydami šį sprendimą, per teismo nustatytą terminą parengė projektinę dokumentaciją ir 2013-04-05 gavo statybą leidžiantį dokumentą - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos leidimą Nr. LNS-01-130405-00254. Kadangi Vilniaus apygardos teismo nutartyje numatytas sąlygas UAB „Juodieji metalai“ įvykdė, antstolis I. G. pagrįstai atsisakė priimti vykdymui pareiškėjo jam pateiktą vykdomąjį dokumentą remiantis LR CPK 651 str. 2 d. 8 p. (esant kitoms kliūtims). UAB „Juodieji metalai“ įpareigoti pašalinti savavališkos statybos padarinius tik esant kelioms sąlygoms - neparengus projektinės dokumentacijos ir laiku negavus statybą leidžiančio dokumento. Tuo tarpu įvykdžius teismo reikalavimą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, UAB „Juodieji metalai“ neprivalo nugriauti sandėlio, esančio ( - ). Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimas įsiteisėjo 2013-02-15, per teismo nustatytą terminą buvo parengta projektinė dokumentacija ir 2013-04-05 gautas statybą leidžiantis dokumentas, galiojantis iki 2023-04-05. Tokiu būdu iki 2023-04-05 turėtų būti pašalinti statinio trūkumai, jei tokie būtų, t. y. jei būtų nustatyti kokie nors neatitikimai tarp projekto ir faktinės situacijos. Dėl pareiškėjo atskirajame skunde nurodomo statinio konstrukcijų medžiagų, statinio matmenų atitikties/neatitikties išduotam statybos leidimui pažymėjo, jog nei pirmosios instancijos teismo, nei apeliacinės instancijos teismo procesiniais sprendimais šis klausimas nebuvo sprendžiamas. Antstolis neturi jokių objektyvių priežasčių nustatyti teismo sprendimo neįvykdymo fakto. Tokiu būdu pareiškėjo reikalavimas priimti vykdyti jo pateiktą antstoliui vykdomąjį raštą, kai teismo sprendimas (jame nurodytos sąlygos) jau yra įvykdytas, UAB „Juodieji metalai“ gavus statybos leidimą, yra visiškai nepagrįstas (LR CPK 443 str. 5 d., 510 str., 513 str., 651 str.).

11Antstolis I. G. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodė, kad iš antstoliui pateikto vykdymui 2014-12-18 vykdomojo rašto Nr. 2-1722-854/2014 nustatyta, kad skolininkas per pusantrų metų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos turi teisę parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Tik neįvykdęs reikalavimo parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą - privalo pašalinti savavališkos statybos padarinius. UAB „Juodieji metalai“ yra gavę statybą leidžiantį dokumentą, todėl vykdomasis dokumentas yra įvykdytas tinkamai. Tai nustatė pirmosios instancijos teismas, ir antstolio atsisakymas ji priimti yra pagrįstas (LR CPK 651 str.). Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1722-854/2011 ir Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1438-798/2013 nebuvo sprendžiamas klausimas dėl statinio konstrukcijų atitikties išduotam statybos leidimui, todėl išieškotojo reikalavimas priimti vykdyti pateiktą vykdomąjį dokumentą, kuris yra faktiškai įvykdytas skolininkui gavus statybą leidžiantį dokumentą, nenustatant tam jokių kitų reikalavimų, yra nepagrįstas. Nėra jokių objektyvių priežasčių antstoliui nustatyti, kad teismo sprendimas neįvykdytas, kadangi antstolis vykdo tik tai, kas nurodyta vykdomajame dokumente (LR CPK 651 str.).

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra LR CPK XLI skyriuje nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas (CPK 586 str. 1 d.). Antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis (CPK 651 str.).

15Antstolis, atlikdamas savo funkcijas, privalo vadovautis antstolių veiklos teisėtumo, kooperacijos ir demokratiškumo, taip pat civilinio proceso principais.

16Nagrinėjamu atveju pareiškėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2014-12-12 antstoliui I. G. perdavė vykdyti 2014-11-27 Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1722-854/2011 dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. 2014-12-18 antstolis priėmė patvarkymą, kuriuo atsisakė priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, kadangi skolininkas pašalino savavališkos statybos padarinius - parengė projektinę dokumentaciją bei gavo statybos leidimą.

17Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad suinteresuotas asmuo UAB „Juodieji metalai“ Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-07-22 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1722-854/2011 ir Vilniaus apygardos teismo 2013-02-15 nutartimi Nr. 2A-1438-798/2013, patikslinus 2011-07-22 sprendimo rezoliucinę dalį, buvo įpareigotas savo lėšomis per pusantrų metų (18 mėn.) nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Per nustatytą terminą neįvykdžius teismo reikalavimo, teismas įpareigojo atsakovą UAB ,,Juodieji metalai“ per du mėnesius savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos pasekmes, nurodytas Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007 m. sausio 1 d. savavališkos statybos akte Nr. (101)11.11-02, t. y. nugriauti įrengtus pamatus 48×14 m, išmūrytas sienas, išrinkti sumontuotas laikančias stogo santvaras ir sutvarkyti statybvietę.

18Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines aplinkybes, kad suinteresuotas asmuo UAB ,,Juodieji metalai“ 2013-02-15 Vilniaus apygardos teismo nutartį Nr. 2A-1438-798/2013, patikslinančią 2011-07-22 sprendimo rezoliucinę dalį, leidžiant UAB ,,Juodieji metalai“ savo lėšomis per pusantrų metų (18 mėn.) nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, įvykdė, t. y. per teismo nustatytą terminą parengė projektinę dokumentaciją ir gavo statybą leidžiantį dokumentą.

19Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiuo metu nėra teisinio pagrindo antstoliui priimti vykdyti 2014-11-27 Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-1722-854/2011, nes 2013-02-15 Vilniaus apygardos teismo nutartis Nr. 2A-1438-798/2013, patikslinanti 2011-07-22 sprendimo rezoliucinę dalį, dėl leidimo UAB ,,Juodieji metalai“ savo lėšomis per pusantrų metų (18 mėn.) nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, įvykdyta.

20Aplinkybė dėl to, kad 2014-12-12 Statinio atitikties statinio projektui patikrinimo aktu Nr. 23.54-SPA-2363 buvo nustatyta, kad statinio plotis 14,30 m (pagal išorę) neatitinka statinio projekto, kuriame plotis yra 12,80 m, kad statinio laikančios konstrukcijos faktiškai yra plytų mūro, o pagal projektą - gelžbetoninės kolonos, suteikia teisę pareiškėjui, kaip institucijai, spręsti Statybos įstatymo nustatyta tvarka dėl privalomo nurodymo pateikimo, kurio neįvykdžius, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos yra galimybė kreiptis į teismą dėl įpareigojimo UAB ,,Juodieji metalai“ ištaisyti statinio neatitikimus pagal projektinę dokumentaciją nustatymo. Aplinkybė, kad leidimas galioja iki 2023-04-05, neužkerta kelio Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos kreiptis į teismą, jei statytojas neįvykdys galimo privalomojo nurodymo dėl statinio neatitikimo projektinei dokumentacijai trūkumų šalinimo, nes Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1722-854/2011 ir Vilniaus apygardos teismo nutartimi Nr. 2A-1438-798/2013 nebuvo sprendžiamas klausimas dėl statinio atitikties projektinei dokumentacijai pagal išduotą statybos leidimą.

21Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą tenkinti atskirąjį skundą. Kiti argumentai nėra teisiškai reikšmingi bylos nagrinėjimo dalykui, todėl teismas jų nevertina.

22Teismas konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamoje nutartyje yra tinkamai įvertintos ir išnagrinėtos bylai reikšmingos aplinkybės, tinkamai įvertinti įrodymai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiamoje nutartyje nėra prieštaravimų. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų teismas nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (LR CK 1.5 str., CPK 2 str., 7 str., 177 str., 178 str., 185 str., 313 str., 320 str., 328 str., 338 str., 442 str., 443 str., 510 str., 586 str., 651 str.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

24Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 23 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Bylos esmė... 4. Pareiškėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 5. Suinteresuotasis asmuo UAB ,,Juodieji metalai“ pateikė atsiliepimą į... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-03-23 nutartimi nutarė atmesti... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Pareiškėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 10. Suinteresuotas asmuo UAB „Juodieji metalai“ pateikė atsiliepimą į... 11. Antstolis I. G. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra LR CPK XLI skyriuje nustatyta tvarka... 15. Antstolis, atlikdamas savo funkcijas, privalo vadovautis antstolių veiklos... 16. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 17. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad suinteresuotas asmuo UAB... 18. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines aplinkybes, kad... 19. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiuo metu nėra teisinio... 20. Aplinkybė dėl to, kad 2014-12-12 Statinio atitikties statinio projektui... 21. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad byloje nėra duomenų,... 22. Teismas konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 24. Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 23 d. nutartį...