Byla 2A-1438-798/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė ,,Švenčių studija“, R. A., R. A

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimos Gerasičkinienės, Jūratės Varanauskaitės, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. liepos 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Juodieji metalai“ dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė ,,Švenčių studija“, R. A., R. A..

3Kolegija išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius patikslintu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą UAB „Juodieji metalai“ per 3 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos pasekmes, t.y. nugriauti savavališkai pastatytą statinį ( - ), Vilniuje, bei sutvarkyti statybvietę; atsakovui neįvykdžius teismo sprendimo nustatytu terminu – leisti ieškovui pašalinti savavališkos statybos pasekmes, t.y. atlikti nugriovimo veiksmus, statinio ( - ), Vilniuje, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo UAB „Juodieji metalai“.

5Nurodė, kad atsakovas, neturėdamas normatyviniuose techniniuose dokumentuose nurodytų privalomųjų techninių dokumentų, stato sandėlį žemės sklype ( - ), Vilniuje. Šio žemės sklypo dalis valstybinės žemės nuomos sutartimi išnuomota UAB „Juodieji metalai“. Atsakovas, pažeisdamas teisės aktų nuostatas, stato ginčo sandėlį (įrengė pamatus 48 m×14 m, išmūrijo sienas, sumontavo laikančias stogo santvaras) neturėdamas projekto ir leidimo. Pagal galiojančius teisės aktus, jeigu statomi statiniai neturtint galiojančio statybos leidimo, tai laikoma savavališka statyba. Nustačius pažeidimą atsakovo direktoriui 2007-02-07 buvo paskirta administracinės nuobauda – 1500 Lt bauda. Pažeidėjas nutarimo neskundė, sutiko su paskirta bauda. Nustačius terminą iki 2007-05-10 likviduoti savavališkos statybos padarinius, atsakovas reikalavimo neįvykdė. Atsakovas nuo 2007-01-18 savavališkos statybos akto surašymo dienos turėjo pakankamai laiko pašalinti savavališkos statybos padarinius, tačiau šių veiksmų neatliko.

6Atsakovas UAB ,,Juodieji metalai“ atsiliepimu į ieškinį prašė patikslintą ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas jokio statinio minėtame žemės sklype nestato. Atsakovas nuosavybės teise ( - ), Vilniuje, turėjo sandėlį, kuris 2000-11-20 kilusio gaisro metu iš dalies sudegė, dėl ko atsakovas visiškai neteko galimybių naudotis jam nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamuoju turtu, patyrė didelius materialinius nuostolius. Po gaisro atsakovas ilgą laiką negalėjo imtis jokių gaisro pasekmių šalinimo darbų, nes bendrovė tam neturėjo pakankamai išteklių. 2005 m., 2006 m. nurodyto pastato būklė ėmė kritiškai blogėti, ir iškilo būtinybė nedelsiant imtis jo tvarkymo darbų. Dėl šios priežasties atsakovas 2006 m. nedelsiant ėmėsi neatidėliotinų veiksmų – siekdamas apsaugoti pastatą nuo sugriuvimo bei tolimesnio neigiamo oro sąlygų poveikio, sutvirtino šio pastato pamatus ir sienas, siekdamas uždengti stogą, sumontavo laikančias stogo santvaras bei kt. Aukščiau nurodyti veiksmai buvo pradėti nesant statybos leidimo, nes minėto pastato tvarkymo darbus reikėjo atlikti nedelsiant, tuo tarpu per protingą laiką statybos leidimo atsakovas negalėjo gauti dėl objektyvių priežasčių. Pradėti rengti dokumentus statybos leidimui gauti galima būtų tik atlikus teisinę pakeistos naudojimosi žemės sklypais ( - ), Vilniuje, tvarkos bei šių sklypų atitinkamų dalių amalgamacijos registraciją Nekilnojamojo turto registre. Todėl, suderinus su žemės sklypų naudotojais, buvo parengtas dviejų žemės sklypų atitinkamų dalių amalgamacijos projektas bei atskiri žemės sklypų naudojimosi projektai. Sandėlis, esantis Meistrų g. 13, Vilniuje, nebuvo statomas savavališkai, buvo pradėti atitinkami šio statinio rekonstrukcijos darbai tik siekiant jį išsaugoti nuo visiško sugriuvimo. Ieškovo nurodyto reikalavimo įpareigoti atsakovą nugriauti aukščiau nurodytą statinį patenkinimas pažeistų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus bei sąlygotų neteisingą bylos baigtį, nes atsakovas jau vieną kartą patyręs itin didelius materialinius nuostolius dėl kilusio gaisro, būtų priverstas ir vėl patirti didelius materialinius nuostolius, nes statinio avarinės būklės šalinimo darbų kaštai sudaro 244016,75 Lt. Statinio nugriovimas iš esmės pažeistų ir trečiojo asmens UAB „Švenčių studija“ teises ir teisėtus interesus, kadangi šiai bendrovei nuosavybės teise priklausančio statinio siena yra bendra su ieškovo reikalaujamo nugriauti atsakovui priklausančio pastato siena. Nugriovus atsakovo pastatą, kiltų grėsmė griūti ir UAB „Švenčių studija“ statiniui.

7Tretysis asmuo UAB „Švenčių studija“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovas ir tretysis asmuo yra parengę ir pasirašę amalgamacijos projektą, pagal kurį ginčijamas savavališkas statinys atsiduria išimtinai atsakovo valdomame žemės sklype. Pabaigus amalgamacijos procesą, nebus jokių kliūčių atsakovui gauti leidimą statybai. Statyba buvo pradėta galiojant LR Statybų įstatymo redakcijai, leidusiai savavališkus statinius įteisinti. Tretysis asmuo mano, kad esant tokiai situacijai civilinė byla stabdytina iki bus patvirtintas ar atmestas amalgamacijos projektas.

8Tretieji asmenys R. A. ir R. A., pastato, kurį atstatė UAB „Juodieji metalai“ bendrasavininkiai, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, prašė nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant.

9II. Pirmos instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. liepos 22 d., sprendimu ieškinys atmestas.

11Teismas įvertinęs bylos medžiagą, pateiktus įrodymus bei šalių argumentus teismo posėdžio metu nustatė, kad pastatas-sandėlis, ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), kurį prašoma nugriauti, nuosavybės teise priklauso UAB „Juodieji metalai“, R. A. ir R. A.. Šiame pastate 2000-11-20 kilo gaisras, kurio metu dalis pastato sudegė. Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2005-03-14 nurodė atsakovui suremontuoti arba išmontuoti avarinės būklės sandėlius. Siekdamas legalizuoti vykdomus statybos darbus atsakovas atliko eilę tam reikalingų veiksmų. 2006 metais atsakovas gavo visų adresu Meistrų g. 13, Vilnius, buvusių pastatų savininkų sutikimus vykdyti remonto, rekonstrukcijos ir statybos darbus ginčo pastate. Teismo nuomone, ieškovo reikalavimas nugriauti statinį užkirto atsakovui kelią nedelsiant išspręsti kilusią valstybinės žemės nuomos problemą, todėl teismas padarė išvadą, jog žemės sklypų amalgamacijos procesas užsitęsė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo atsakovo valios ir buvo baigtas tik 2011 metais. Teismo vertinimu, atsiradus galimybei atsakovas nedelsdamas kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją su prašymu specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti, o paaiškėjus, kad nebuvo pateiktas pastato bendrasavininkių sutikimas statybos darbams vykdyti, tokį sutikimą atsakovas gavo 2011-06-29. Vertindamas šalių paaiškinimus teismas atsižvelgė į atsakovo atstovių paaiškinimus apie tai, kad gavus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymą dėl specialiųjų architektūros reikalavimų, bus galutinai suderintas statinio projektas (Statybos įstatymo 20 str.), ir nebeliks jokių kliūčių kreiptis dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo (Statybos įstatymo 23 str.). Kad tokia statybos įteisinimo eiga yra faktiškai ir teisiškai galima nagrinėjamu atveju, sutiko ir ieškovo atstovė. Teismas nesivadovavo atsakovo atstovės išdėstytais argumentais apie tai, kad dokumentai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimą – savavališkos statybos aktas, administracinio teisės pažeidimo protokolas, nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje ir reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius yra priimti pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, kadangi teismo nuomone, minėti dokumentai nebuvo nuginčyti ar panaikinti įstatymo nustatyta tvarka. Tačiau įvertinęs po gaisro vykdytus atsakovo veiksmus, kuriais buvo siekiama atstatinėti pastatą siekiant išvengti dar didesnių nuostolių likimo, teismas visgi konstatavo, kad atsakovas formaliai vykdė savavališką statybą ir tuo pažeidė Statybos įstatymo 3, 12 ir 23 str. (redakcijos, galiojusios 2007 m. sausio mėn.) reikalavimus.

12Teismas nurodė, kad pagal CK 4.103 str. 3 d., esant savavališkoms statyboms, teismas gali arba įpareigoti statytoją per nustatytą terminą reikiamai pertvarkyti statinį, arba įpareigoti statytoją per nustatytą terminą statinį nugriauti. Analogiškos nuostatos yra įtvirtintos ir Statybos įstatymo 28 str. Tačiau, teismo nuomone, nagrinėjamojoje byloje buvo būtina atsižvelgti į 2011 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimą „Dėl LR CK 4.103 str. 3 d. (2006-10-17 redakcija) ir LR Statybos įstatymo 28 str. 3 d. (2006-10-17, 2009-11-19 redakcijos) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, kuriuo teismas nutarė pripažinti, kad CK 4.103 str. 3 d. (2006-10-17 redakcija), pagal kurią tuo atveju, kai statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, bylą nagrinėjantis „teismas savo sprendimu gali: 1) įpareigoti statytoją per nustatytą terminą reikiamai pertvarkyti statinį; 2) įpareigoti statytoją per nustatytą terminą statinį nugriauti, ta apimtimi, kuria nebuvo numatyti kriterijai arba atvejai, kuriems esant teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, galėjo priimti ir kitokį sprendimą, prieštarauja LR Konstitucijos 109 str. 1 d., konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams. Konstitucinis Teismas analogiškais pagrindais pripažino ir LR Statybos įst. 28 str. 3 d. (2006-10-17 ir 2009-11-19 redakcijos) prieštaravimą Konstitucijos 109 str. 1 d. įtvirtintiems konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams.

13Teismas, spręsdamas, ar ieškovo prašoma taikyti priemonė – įpareigojimas nugriauti ginčo statinį yra adekvati ir proporcinga padarytam teisės pažeidimui, atsižvelgė į tai, kad ieškovo atstovė pripažino, jog atsakovui gavus statybą leidžiantį dokumentą, ieškovas nebeturėtų pagrindo palaikyti pareikšto ieškinio.

14Teismas sprendė, kad byloje nustatytos faktinės aplinkybės liudijo, jog atsakovo padaryti teisės aktų pažeidimai gali būti pašalinti ir nenugriaunant statinio, nes atsakovas aktyviai atlieka visus būtinus veiksmus, reikalingus gauti statybą leidžiantį dokumentą ir bylos nagrinėjimo metu terminas, per kurį bus baigtas ši procesas faktiškai nebepriklauso nuo atsakovo valios. Kadangi statinio nugriovimas yra ultima ratio priemonė, teismas konstatavo, kad esamomis faktinėmis aplinkybėmis, t.y. nesant kompetentingos institucijos pagrįsto atsisakymo išduoti atsakovo vykdomai statybai statybą leidžiantį dokumentą arba nenustačius, kad atsakovas nustojo aktyviai veikti, siekdamas tokį dokumentą gauti, ieškinys negalėjo būti tenkinamas (CK 1.5 str.).

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

16Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau – Apeliantas) apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamąjį teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodo, kad priimdamas skundžiamą sprendimą teismas pažymėjo, jog atsakovas neneigė fakto, jog po gaisro pradėjo atstatinėti pastatą, neturėdamas statybą leidžiančio dokumento. Įvertinęs bylos medžiagą, šalių paaiškinimus teismas konstatavo, kad atsakovas vykdė savavališką statybą, tuo pažeisdamas Statybos įstatymo reikalavimus. Apelianto nuomone, teismo padarytos išvados leidžia teigti, kad ieškinys buvo pagrįstas. Tačiau skundžiamu sprendimu, teismas sukūrė ydingą teisinę situaciją, kuomet neišsprendęs savavališkos statybos padarinių šalinimo klausimo, savavališkai įteisino statybą. Tuo trapu Statybos įstatymo nuostatos įpareigoja teismą, konstatavusį neteisėtos statybos faktą, imtis atitinkamų veiksmų. Teigia, kad pagal šiuo metu galiojančia Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalį, teismas išnagrinėjęs bylą ir nustatęs, kad buvo atlikti savavališkos statybos darbai, gali 1) leisti teisės aktu nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją, gauti statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype, (teritorijoje) kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie yra privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos aktų reikalavimams; 2) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 3) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jei būtina, sutvarkyti statybvietę; 4) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas ir, jei būtina sutvarkyti statybvietę. Apelianto teigimu, tai reiškia, kad pirmos instancijos teismui net ir nusprendus, jog griauti savavališkai pastatytą statinį nėra teisinga ir protinga, kad byloje yra pakankamai įrodymų pagrindžiančių atsakovo galimybę ginčo atveju gauti statybą leidžiantį dokumentą, vis tiek turėjo būti sprendžiamas klausimas dėl bylos nagrinėjimo metu nustatytos savavališkos statybos padarinių pašalinimo, pasirenkant kitą, alternatyvų įpareigojimui nugriauti, teisės aktuose įtvirtintą būdą – per teismo nustatytą terminą gauti statybas įteisinantį dokumentą. Apeliantas mano, kad bylos nagrinėjimo metu nustatytas atsakovo siekis ir aktyvūs veiksmai siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą, jokiu būdu negali būti laikoma aplinkybe, pašalinančia statybų savavališkumą ir tuo pagrindu ieškinį atmesti.

17Atsakovas UAB ,,Juodieji metalai“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamąjį teismo sprendimą palikti nepakeistu. Nurodo, kad apeliantas nenurodo kokių faktinių aplinkybių neištyrė ir neįvertino apylinkės teismas bei kuo pasireiškė netinkamas pareigos išnagrinėti bylą visapusiškai ir objektyviai vykdymas. Apeliaciniame skunde visiškai nenurodomos jokios materialinės ir procesinės teisės normos, kurios apelianto manymu buvo pažeistos bylą nagrinėjant apylinkės teisme ir sudarytų pagrindą panaikinti skundžiamąjį teismo sprendimą. Dėl šios priežasties atsakovas mano, kad priimant apeliacinį skundą buvo pažeisto CPK 306 straipsnio nuostatos. Nagrinėdamas bylą, apylinkės teismas rėmėsi 2011 m. sausio 31 d., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu dėl CK 4.103 straipsnio ir LR Statybos įstatymo atitikties LR Konstitucijai. Minėto nutarimo 6.3 punkte Konstitucinis teismas konstatavo, jog įstatymuose turi būti nustatytas toks teisinis reglamentavimas, kad būtų sudarytos teisinės prielaidos teismui ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti teisingą sprendimą; jog negalima nustatyti tokio teisinio reglamentavimo, kuris neleistų teismui, atsižvelgus į visas turinčias reikšmės bylos aplinkybes ir vadovaujantis teise, nenusižengiant iš Konstitucijos kylantiems teisingumo, protingumo imperatyvams, priimti teisingą sprendimą byloje ir šitaip įvykdyti teisingumą. Antraip būtų apriboti ar net paneigti iš Konstitucijos inter alia jos 109 straipsnio kylantys teismo įgaliojimai vykdyti teisingumą, nukrypta nuo konstitucinės teismo, kaip Lietuvos Respublikos vardu teisingumą vykdančios institucijos, sampratos. Atsakovo teigimu, šiuo metu galiojančio LR Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies nuostatos, kuriomis ir remiasi apeliantas, iš esmės numato analogiškus savavališkos statybos padarinių pašalinimo būdus ir teismo galimų priimti sprendimų variantus, t.y., savo esme šis straipsnis yra tapatus toms teisės aktų nuostatoms, dėl kurių yra pasisakyta 2011-01-31, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarime. Atsižvelgdamas į nurodytus argumentus, atsakovas mano, kad spręsdamas šį teisinį ginčą teismas tinkamai taikė materialinės teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsakovas nesutinka su Apelianto teiginiu, kad aktyvūs atsakovo veiksmai siekiant gauti leidimą statybai negali būti laikomi, aplinkybe pašalinančia statybos veiksmų savavališkumą ir būti pagrindu atmesti ieškinį, nes apylinkės teismas šios aplinkybės ir nelaikė, aplinkybe pašalinančia statybų savavališkumą.

18Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nekonstatuota. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis ir jų nebekartoja. Todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas.

19Apeliacinis skundas atmestinas.

20Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl savavališkos statybos padarinių, t. y. dėl atsakovui UAB ,,Juodieji metalai“, R. A. ir R. A. priklausančio pastato-sandėlio esančio ( - ), Vilniuje (unikalus Nr. ( - ) nugriovimo bei atsakovo šiuo metu atliekamų, iš esmės pastato rekonstravimo darbų teisėtumo ir pagrįstumo.

21Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo nustatytomis aplinkybėmis jų nebekartoja. Be to, apylinkės teismo nustatytų aplinkybių neginčija ir Apeliantas.

22Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su apylinkės teismo argumentais ir padarytomis išvadomis, tačiau, kaip pagrįstai apeliaciniame skunde nurodo Apeliantas, apylinkės teismas priimdamas skundžiamą sprendimą, neišsprendė savavališkos statybos padarinių pašalinimo klausimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, neišspręsdamas savavališkos statybos padarinių pašalinimo klausimo apylinkės teismas byloje sukūrė teisinio neapibrėžtumo situacija (CK 1.2 str. 1 d., CPK 273 str. 2 d.), kai teisinio santykio dalyviams nebuvo nustatyti jokie teismo įpareigojimai t.y., teismo sprendimo įvykdymo terminai, nors šios kategorijos bylose, kaip nurodoma ir apeliaciniame skunde, asmenys turi būti įpareigojami atlikti tam tikrus aktyvius veiksmus susijusius su teismo sprendimo įvykdymu ir atitinkamai savavališkos statybos padarinių pašalinimu. Priešingu atveju, iš tikrųjų susiklostytų ydingą teisinė situacija, kai neteisėtos statybos yra įteisinamos neturint tam būtinų dokumentų (LR Statybos įstatymo 2 str. 71 p., 3 str. 2 d., 2 p.,3p., 12 str., 1 d., 3-4 p., Statybos Reglamento STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai“ V dalies 18 p., STR 1.09.06:2007 ,,Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“).

23Taigi, pagal CK 4.103 str. 1 d. numato, kad jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai statytojas neturi teisės tokiu statiniu naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.). CK 4.103 str. (2010 m. liepos 2 d. redakcija, įsigaliojusi 2011 m. sausio 1 d.) nereglamentuoja, kokį sprendimą gali priimti teismas, nagrinėdamas bylą dėl statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, civilinių teisinių padarinių. Minėto straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą sprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Pagrindinis įstatymas, reglamentuojantis statybos teisinius santykius – LR Statybos įstatymas. Pagal Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalį, teismas išnagrinėjęs bylą ir nustatęs, kad buvo atlikti savavališkos statybos darbai, gali 1) leisti teisės aktu nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją, gauti statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype, (teritorijoje) kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie yra privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos aktų reikalavimams; 2) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 3) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jei būtina, sutvarkyti statybvietę; 4) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas ir, jei būtina sutvarkyti statybvietę.

24Pažymėtina, kad byloje nustatytos aplinkybės leidžia apeliacinės instancijos teismui daryti išvadą, kad apylinkės teismas pagrįstai sprendė, jog šiuo metu įpareigojimas nugriauti statinį – pastatą-sandėlį (unikalus Nr. ( - ) esantį ( - ), Vilniuje, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas ėmėsi aktyvių veiksmų siekdamas įteisinti nelegalią statybą (atsiradus galimybei nedelsiant kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją su prašymu specialiems architektūros reikalavimams nustatyti (b.l. 143-148), atsižvelgiant į tai, kad ieškovo atstovė iš esmės sutiko su tuo, kad gavus virš paminėtos tarnybos leidimą būtų galutinai suderintas statinio projektas ir neliktų jokių kliūčių dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, būtų neproporcinga ir neadekvati priemonė pažeidimui pašalinti. Juo labiau, kad taikomų neteisėtos statybos padarinių pašalinimo priemonių proporcingumą savo praktikoje yra konstatavęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kad ,,<...> teisiniai neteisėtos statybos padariniai turi būti taikomi atsižvelgiant į interesų derinimo ir taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2007, 2008 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2008, 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-538/2011).

25Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimas iš esmės paliktinas nepakeistu patikslinant sprendimo rezoliucinę dalį ir leidžiant atsakovui UAB ,,Juodieji metalai“ savo lėšomis per pusantrų metų (18 mėn.) nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Per nustatytą terminą neįvykdžius teismo reikalavimo, įpareigoti atsakovą UAB ,,Juodieji metalai“ per du mėnesius savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos pasekmes, nurodytas Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007 m. sausio 1 d. savavališkos statybos akte Nr. (101)11.11-02, t. y. nugriauti įrengtus pamatus 48×14 m, išmūrytas sienas, išrinkti sumontuotas laikančias stogo santvaras ir sutvarkyti statybvietę.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu teisėjų kolegija,

Nutarė

27Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. liepos 22 d., sprendimą iš esmės palikti nepakeistu, o apeliacinį skundą atmesti.

28Patikslinti teismo sprendimo rezoliucinę dalį nurodant ,,Leisti atsakovui UAB ,,Juodieji metalai“ savo lėšomis per pusantrų metų (18 mėn.) nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Per nustatytą terminą neįvykdžius teismo reikalavimo, įpareigoti atsakovą UAB ,,Juodieji metalai“ per du mėnesius savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos pasekmes, nurodytas Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007 m. sausio 1 d. savavališkos statybos akte Nr. (101)11.11-02, t. y. nugriauti įrengtus pamatus 48×14 m, išmūrytas sienas, išrinkti sumontuotas laikančias stogo santvaras ir sutvarkyti statybvietę.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Kolegija išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 5. Nurodė, kad atsakovas, neturėdamas normatyviniuose techniniuose dokumentuose... 6. Atsakovas UAB ,,Juodieji metalai“ atsiliepimu į ieškinį prašė... 7. Tretysis asmuo UAB „Švenčių studija“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 8. Tretieji asmenys R. A. ir R. A., pastato, kurį atstatė UAB „Juodieji... 9. II. Pirmos instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. liepos 22 d., sprendimu ieškinys... 11. Teismas įvertinęs bylos medžiagą, pateiktus įrodymus bei šalių... 12. Teismas nurodė, kad pagal CK 4.103 str. 3 d., esant savavališkoms statyboms,... 13. Teismas, spręsdamas, ar ieškovo prašoma taikyti priemonė – įpareigojimas... 14. Teismas sprendė, kad byloje nustatytos faktinės aplinkybės liudijo, jog... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 16. Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 17. Atsakovas UAB ,,Juodieji metalai“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 18. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nekonstatuota. Apeliacinės... 19. Apeliacinis skundas atmestinas.... 20. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl savavališkos statybos... 21. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo nustatytomis... 22. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su apylinkės teismo... 23. Taigi, pagal CK 4.103 str. 1 d. numato, kad jeigu statinys (jo dalis) yra... 24. Pažymėtina, kad byloje nustatytos aplinkybės leidžia apeliacinės... 25. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 27. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. liepos 22 d., sprendimą iš esmės... 28. Patikslinti teismo sprendimo rezoliucinę dalį nurodant ,,Leisti atsakovui UAB...