Byla I-314-331/2010
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas, sekretoriaujant Jūratei Gedaminskienei, dalyvaujant pareiškėjui A. L., jo atstovui advokatui V. K., atsakovės atstovams direktoriui E. G. ir advokatei Stasei Jovaišienei, trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams Ž. S., R. B. ir V. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. L. skundą atsakovei Dzūkijos nacionalinio parko direkcijai (toliau − Direkcija), tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Valstybės įmonei Varėnos miškų urėdijai dėl įsakymo panaikinimo,

Nustatė

3Direkcijos direktorius 2009-10-20 įsakymu Nr. Į.p.-19(6.16), vadovaudamasis 2009-10-20 komisijos išvada „Dėl tarnybinio nusižengimo tyrimo“ pripažino, kad Direkcijos direktoriaus pavaduotojas A. L. padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą; skyrė jam tarnybinę nuobaudą − atleidimą iš darbo nuo 2009-10-21; įsakė Direkcijos vyriausiajai specialistei kreiptis į teismą dėl A. L. padarytos turtinės žalos Direkcijai atlyginimo (b. l. 7).

4Pareiškėjas nesutikdamas su priimtu įsakymu skundu (b. l. 2−6) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašo panaikinti Direkcijos 2009-10-20 įsakymą Nr. Į.p.-19(6.16).

5Paaiškino, kad įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl naikintinas. Nepaisant to, kad Direkcijos direktoriaus 2008-07-25 įsakymu Nr. V1-72 (1.4) sudaryta Komisija 2008-08-06 išvadoje konstatavo, jog pastato rekonstrukcijos darbai vykdyti neturint reikiamų statybos dokumentų, t. y. savavališkai, vis dėlto atsakingoms statybos valstybinę priežiūrą vykdančioms institucijoms apie tai nepranešė, savavališkos statybos aktas surašytas nebuvo, todėl nebuvo nustatytas ir terminas pareiškėjui savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius. Pareiškėjas paaiškino, kad nelaukdamas oficialių pranešimų ir įpareigojimų, žinodamas, kad pastato rekonstrukcijos darbai atlikti neteisėtai, jis savarankiškai ėmėsi visų priemonių, kad pašalintų neteisėtos statybos padarinius, t. y. demontavo mansardoje savavališkai įrengtas patalpas ir pradėjo priestato nuardymą, išmontuotas statybines medžiagas susandėliavo ūkiniame pastate. Būtent šie veiksmai 2009-10-20 Komisijos išvadoje „Dėl tarnybinio nusižengimo tyrimo“ įvardinti kaip neteisėti, t. y. piktnaudžiavimas tarnyba, pagrindinių valstybės tarnautojo etikos veiklos principų, valstybės tarnautojo pareigų, o taip pat Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo reikalavimų pažeidimas. Su tokia išvada sutikti negalima, kadangi nurodytuose pareiškėjo veiksmuose nėra neteisėtumo elemento. Pareiškėjo veiksmus, kuriais jis savarankiškai likvidavo savavališkos statybos padarinius − demontavo ir nuardė neteisėtus statinius, vertinti kaip piktnaudžiavimą tarnyba ar valstybės tarnybos principų pažeidimą, yra ne tik nepagrįsta, tačiau ir nelogiška. Dėl nurodytų aplinkybių laikytina, kad nėra pagrindo tarnybinei atsakomybei kilti, kadangi nepadarytas tarnybinis nusižengimas, t. y. valstybės tarnautojo veiksmuose nėra visų būtinųjų tarnybinio nusižengimo sudėties elementų: nėra pažeidimo padarymo fakto, nėra tarnautojo kaltės.

6Per teismo posėdį pareiškėjas ir jo atstovas advokatas V. K. prašė skundą tenkinti jame išdėstytais argumentais, arba paskirti švelnesnę tarnybinę nuobaudą bei grąžinti pareiškėją į buvusias pareigas.

7Atsakovė Direkcija su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime (b. l. 25−29) paaiškino, kad savavališkai, be Direkcijos vadovo leidimo ir žinios atlikdamas aukščiau nurodytus gyvenamojo namo priestato dalies ir namo palėpėje įrengtų patalpų demontavimo, o faktiškai jų suniokojimo darbus, A. L. pažeidė eilę norminių aktų. Jis piktnaudžiavo tarnyba, nesilaikė pagrindinių valstybės tarnautojo etikos veiklos principų bei pažeidė valstybės tarnautojo pareigas, numatytas Valstybės tarnybos įstatyme, bei savo eitų pareigų − Dzūkijos nacionalinio parko direktoriaus pavaduotojo − pareigybės aprašymo reikalavimus.

8Įrengtų patalpų demontavimo darbus A. L. atliko be direkcijos žinios ir sutikimo. Apie tai, kad ketina imtis priemonių savavališkos statybos padariniams likviduoti, jis Direkcijos neinformavo, ir tuo pažeidė pareigybės aprašymo 6.4 p. Be to, demontuotų statybinių medžiagų jis ne tik kad neperdavė saugoti į sandėlį, bet ir jų tinkamai nesusandėliavo pats. Skunde nurodyta, kad išmontuotas statybines medžiagas jis susandėliavo ūkiniame pastate. Tai melas. Komisija, kuri buvo sudaryta 2009-08-26 paaiškėjus patalpų išardymo faktui, patikrino patalpas ir nustatė, kad dalis demontuotų statybinių medžiagų mėtosi palėpės patalpose, dalis suversta kluone. Dėl netinkamo statybinių medžiagų demontavimo ir sandėliavimo medžiagos sugadintos. Be to, patalpų demontavimo darbai atlikti netvarkingai, palėpės patalpos tiesiog nuniokotos, dalis į patalpas įdėtų medžiagų (pvz. elektros instaliacija) yra išlikę, tačiau sudarkyta, išplėšyta. Nuniokotos palėpės patalpų vaizdas matyti prie atsiliepimų pateikiamose fotonuotraukose. Pareiškėjas daug metų dirbo Dzūkijos nacionalinio parko direktoriaus pareigose, todėl jam žinoma medžiagų pridavimo į sandėlį bei išdavimo iš jo tvarka. Jeigu pareiškėjas iš tiesų būtų siekęs tinkamai likviduoti savavališkos statybos padarinius, jis tokius veiksmus būtų suderinęs su Direkcija, demontavimo darbus būtų atlikęs tvarkingai, o demontuotas statybines medžiagas būtų pridavęs į sandėlį.

9Pareiškėjas, kaip ilgametis ir patyręs valstybės tarnautojas, dirbęs vadovaujantį darbą, galėjo ir privalėjo suvokti, jog turi elgtis taip, kad nepažeistų jam, kaip valstybės tarnautojui, Valstybės tarnybos įstatymo ir pareiginės instrukcijos keliamų reikalavimų. Tačiau jis taip nesielgė, ir galima įtarti, kad dalį reikalavimų pažeidimų, o būtent savo veiksmų nederinimo su vadovu, darė tyčia. Kategoriškai atsakovė neteigia, kad pareiškėjas savo veiksmais siekė sugadinti valstybės turtą, patikėjimo teise valdomą Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos (tai sudarytų pagrindą baudžiamajai atsakomybei), tačiau jis galėjo ir turėjo numatyti, kad išardydamas palėpėje įrengtas gyvenamąsias patalpas, netinkamai nuimdamas statybines medžiagas ir jas netinkamai susandėliuodamas, jis padarys žalą Dzūkijos nacionalinio parko direkcijai.

10Per teismo posėdį atsakovės atstovai prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą atsiliepime išdėstytais argumentais.

11Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime (b. l. 90−94) tretysis suinteresuotas asmuo pateikė tuos pačius argumentus kaip ir atsakovė Direkcija.

12Per teismo posėdį Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos atstovės R. B. ir Ž. S. prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą atsiliepime išdėstytais argumentais.

13Teismo posėdyje dalyvavęs trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Varėnos miškų urėdijos atstovas ginčą paliko spręsti teismo nuožiūra.

14S k u n d a s a t m e s t i n a s.

15Ginčo esmė − ar Direkcija teisėtai ir pagrįstai A. L. atleido iš Direkcijos direktoriaus pavaduotojo pareigų. Šiuo aspektu svarbu nustatyti, ar pareiškėjas pažeidė teisės aktus, reglamentuojančius darbo drausmę, ar yra jo kaltė dėl pažeidimo, o jeigu tarnybinis nusižengimas sukėlė neigiamų pasekmių – ir priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir neigiamų pasekmių.

16Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (toliau − Įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-25 nutarimas Nr. 977 „Dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių“ (toliau – Taisyklės).

17Įstatymo 3 straipsnyje numatyti pagrindiniai valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų veiklos etikos principai. Lietuvos Respublikos valstybės tarnyba grindžiama įstatymų viršenybės, teisėtumo, lygiateisiškumo, lojalumo, politinio neutralumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus, karjeros ir tarnybinio bendradarbiavimo principais. Valstybės tarnautojų veikla grindžiama pagarba žmogui ir valstybei; teisingumu; nesavanaudiškumu – valstybės tarnautojas privalo vadovautis visuomenės interesais, naudoti jam patikėtą valstybės ir savivaldybių turtą, tarnybinę informaciją tik visuomenės gerovei, eidamas valstybės politiko pareigas ar atlikdamas tarnybines pareigas nesiekti naudos sau, savo šeimai, savo draugams; padorumu – valstybės tarnautojas privalo elgtis nepriekaištingai, būti nepaperkamas, nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar organizacijų, galinčių daryti įtaką, kai jis eina valstybės politiko pareigas ar atlieka tarnybines pareigas; nešališkumu – valstybės tarnautojas privalo būti objektyvus, priimdamas sprendimus vengti asmeniškumų; atsakomybe – valstybės tarnautojas asmeniškai atsako už savo sprendimus ir atsiskaito už juos visuomenei; viešumu – valstybės tarnautojas privalo užtikrinti priimamų sprendimų ir veiksmų viešumą, pateikti savo sprendimų motyvus, o informaciją gali riboti tik tuo atveju, kai tai būtina svarbiausiais visuomenės interesais; pavyzdingu elgesiu – valstybės tarnautojas privalo deramai atlikti savo pareigas, nuolat tobulėti, būti nepriekaištingos reputacijos, tolerantiškas, pagarbus ir tvarkingas.

18Įstatymo 28 straipsnyje nurodoma, jog valstybės tarnautojai už tarnybinius nusižengimus traukiami drausminėn atsakomybėn. Įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad tarnybinė nuobauda − atleidimas iš pareigų gali būti skiriama už šiurkštų tarnybinį nusižengimą, taip pat už kitą tarnybinį nusižengimą, jei prieš tai valstybės tarnautojui nors kartą per paskutinius 12 mėnesių buvo taikyta tarnybinė nuobauda − griežtas papeikimas. To paties straipsnio 6 dalyje pateikiamas sąrašas veikų, kurios laikomos šiurkščiu tarnybiniu nusižengimu, tarp kurių, be kita ko, nurodomos ir piktnaudžiavimas tarnyba bei Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimas (6 dalies 4 punktas) ir kiti nusižengimai, kuriais šiurkščiai nusižengiama valstybės tarnautojo pareigoms ar valstybės tarnautojo etikos principams (6 dalies 8 punktas). Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje apibrėžta piktnaudžiavimo tarnyba sąvoka − tai valstybės tarnautojo veika (veikimas ar neveikimas), kai tarnybinė padėtis naudojama ne tarnybos interesais arba ne pagal įstatymus ar kitus teisės aktus, arba savanaudiškais tikslais (neteisėtai pasisavinamas ar kitiems perleidžiamas svetimas turtas, lėšos ir t. t.) ar dėl kitokių asmeninių paskatų (keršto, pavydo, karjerizmo, neteisėtų paslaugų teikimo ir t. t.), taip pat valstybės tarnautojo veiksmai, kuriais viršijami suteikti įgaliojimai ar savivaliaujama.

19A. L. atleistas iš valstybės tarnybos už tai, kad būdamas Direkcijos direktoriaus pavaduotojas savavališkai atlikdo pastato priestato dalies nuardymą bei palėpėje įrengtų gyvenamųjų patalpų sunaikinimą, tuo padarė Dzūkijos nacionaliniam parkui 13 354,89 Lt turtinę žalą, piktnaudžiavo tarnyba, pažeidė pagrindinius valstybės tarnautojo etikos veiklos principus, valstybės tarnautojo pareigas, o taip pat Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo, patvirtinto Dzūkijos nacionalinio parko direktoriaus 2007-12-29 įsakymu Nr. 107 (1.4) 6.1, 6.4 p. reikalavimus, t. y. padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą. Vadinasi, teismui svarbu nustatyti, ar pareiškėjas, kaip valstybės tarnautojas, padarė šiukštų tarnybinį nusižengimą.

20Nustatyta, kad pareiškėjas A. L. 1981 m. priimtas į darbą Dzūkijos nacionalinio parko ( - ) girininkijos girininku. 1997 m. jis paskirtas Direkcijos direktoriumi ir ėjo šias pareigas iki 2007 m., kol Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007-01-02 įsakymu Nr. 1P buvo perkeltas iš Direkcijos direktoriaus pareigų į Direkcijos direktoriaus pavaduotojo pareigas (b. l. 30). Visą savo darbo ir tarnybos Dzūkijos nacionaliniame parko direkcijoje jis dirbo vadovaujantį darbą. Jo vadovaujama Direkcija stiprindama materialinę bazę 2000-2001 ir 2002-2005 metais atliko pastato rekonstrukciją bei šio pastato dalies kapitalinį remontą. Prie pastato buvo pristatytas 27 kv. m karkasinis priestatas su gyvenamuoju kambariu ir laiptine, atliktas pastato kapitalinis remontas (išskyrus vieną kambarį): pakeisti langai, šildymo sistema, apšvietimas, vidaus apdaila, sumontuota sieninė spinta, santechnikos įrenginiai. Pastato pastogėje įrengtos gyvenamosios patalpos: 4 kambariai, holas, dušo ir tualeto patalpos. Tvarkant Pastatą, perdengtas stogas, įrengti lauko inžineriniai tinklai, atliktas artezinis gręžinys. Direkcijos 2007-06-08 Gyvenamojo namo su ( - ) girininkijos raštinės patalpomis ir ūkiniais pastatais ( - ) kaime, Marcinkonių seniūnijoje, Varėnos rajono savivaldybėje, techninės būklės ir ekonominio naudingumo nustatymo akto 3 punkte konstatuota, kad Direkcija 2001-2002 m. pastato rekonstrukcijai investavo virš 80 tūkstančių litų (b. l. 46−47). Po atleidimo iš Direkcijos direktoriaus pareigų A. L., su laikinai einančiu Direkcijos direktoriaus pareigas E. D. 2007-01-29 sudarė gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, t. y. jam buvo išnuomotos gyvenamosios patalpos vieno aukšto mediniame pastate (buvusiame ( - ) girininkijos pastate, esančio adresu ( - ) k., Marcinkonių sen., unikalus Nr. ( - )), kurio palėpė buvo rekonstruojama neturint jokio leidimo ir suderinto projekto (b. l. 30, 73).

21Teismas nesutinka su pareiškėjo argumentais, jog nėra įforminta neteisėta rekonstrukcija kaip to reikalauja teisės aktai, todėl nėra jo kaltės. Pareiškėjas pripažino, jog palėpės įrengimą šiame pastate organizavo jis be projektinės dokumentacijos ir statybos leidimo, statybos darbai ir medžiagos buvo perkamos už Direkcijos lėšas. Išmontavimo darbus atliko asmeniškai pats, nieko neinformavęs, kai išaiškėjo nelegali statyba ir buvo surašyta išvada.

22Teismo posėdyje liudytojas V. K., kuris tuo metu buvo pareiškėjo pavaldume, paaiškino, kad palėpės rekonstrukciją organizavo A. L. be projektinės dokumentacijos ir statybos leidimo, jis nurodė jam parengti palėpės įrengimo planą, vykdė kitus jo nurodymus: pirko medžiagas, prižiūrėdavo Direkcijos statybininkų atliktus darbus. Rekonstrukcijos metu buvo pakeista vidaus apdaila, atlikti elektros instaliacijos darbai, apšiltintos lubos, sudėtos grindys. Visa tai buvo padaryta už Direkcijos lėšas.

232008-07-25 komisija, sudaryta Direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. V1-72 (1.4), 2008-08-06 išvadoje konstatavo, kad pastato priestate įrengta mansarda su gyvenamosiomis patalpomis, žemės sklypas nesuformuotas, neparengtas projektas, negautas leidimas rekonstruoti gyvenamąjį namą. Tuo pažeisti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimai (b. l. 10−12) .

24Gavęs komisijos išvadą apie tai, kad Pastato statybos-rekonstrukcijos darbai buvo vykdomi nelegaliai, t. y. neturint nustatyta tvarka parengtų projektų ir statybos leidimų, pareiškėjas, pradėjo demontuoti mansardoje savavališkai įrengtas patalpas ir pradėjo priestato nuardymą, išmontuotas statybines medžiagas susandėliavo ūkiniame pastate. Šias aplinkybes pareiškėjas teismo posėdyje pripažino, paaiškino, jog įrengtą palėpę ir priestatą išardė, apie ardymo darbus nieko neinformavo, ardymą vykdė asmeniškai, daugiau nei pusę metų. Direkcijos direktorius E. G., 2009-08-26 sužinojęs šias aplinkybes, tą pačią dieną įsakymu Nr. VI-86(1.4) „Dėl tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos sudarymo“ sudarė komisiją, įtarė Direkcijos pavaduotoją A. L. atlikus neteisėtus veiksmus, nurodė komisijai atlikti tarnybinio nusižengimo tyrimą. Komisija tą pačią dieną patikrinusi pastato būklę surašė patikrinimo aktą Nr. V-24, A. L. 2009-09-28 pateikė komisijai paaiškinimą. Komisija, surinkusi visus įrodymus, savo 2009-10-20 išvadoje konstatavo, kad pareiškėjas savavališkai atlikdamas pastato priestato dalies nuardymą bei palėpėje įrengtų gyvenamųjų patalpų sunaikinimą, tuo padarė Dzūkijos nacionaliniam parkui 13 354,89 Lt turtinę žalą, piktnaudžiavo tarnyba, pažeidė pagrindinius valstybės tarnautojo etikos veiklos principus, valstybės tarnautojo pareigas, o taip pat Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo, patvirtinto Dzūkijos nacionalinio parko direktoriaus 2007-12-29 įsakymu Nr. 107 (1.4) 6.1, 6.4 p. reikalavimus, t. y. padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą. Komisija rekomendavo Direkcijos direktoriui skirti pareiškėjui A. L. tarnybinę nuobaudą − atleidimą iš pareigų (b. l. 37−39).

25Direkcijos direktorius 2009-10-20 įsakymu Nr. Į.p.-19(6.16), vadovaudamasis 2009-10-20 komisijos išvada „Dėl tarnybinio nusižengimo tyrimo“ pripažino, kad Direkcijos direktoriaus pavaduotojas A. L. padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą; skyrė jam tarnybinę nuobaudą − atleidimą iš darbo nuo 2009-10-21; įsakė Direkcijos vyriausiajai specialistei kreiptis į teismą dėl A. L. padarytos turtinės žalos Direkcijai atlyginimo.

26Pareiškėjas A. L. atleistas iš Direkcijos direktoriaus pavaduotojo pareigų, nes piktnaudžiavo tarnyba, nesilaikė pagrindinių valstybės tarnautojo etikos veiklos principų bei pažeidė valstybės tarnautojo pareigas, numatytas Valstybės tarnybos įstatyme bei Dzūkijos nacionalinio parko direktoriaus pavaduotojo, kuriuo tuo metu dirbo, pareigybės aprašymo reikalavimus.

27Pareiškėjas apeliuoja į tai, kad jo veiksmai nepagrįstai įvertinti kaip šiurkštus tarnybinis nusižengimas, nes demontuodamas mansardoje savavališkai įrengtas patalpas bei nuardydamas dalį savavališkai pastatyto priestato, jis savo jėgomis likvidavo savavališkos statybos padarinius, nenorėjo viešumo, Direkcijos diskreditacijos. Dėl tos priežasties, pareiškėjo teigimu, nėra dviejų būtinų tarnybinio nusižengimo sudėties elementų: pažeidimo padarymo fakto ir tarnautojo kaltės.

28Teismas su tokiais pareiškėjo argumentais nesutinka. Bylos duomenys patvirtina, kad įrengtų patalpų demontavimo darbus A. L. atliko be direkcijos žinios ir sutikimo, tai jis pripažino teismo posėdyje, paaiškindamas, jog nenorėjo viešumos, nenorėjo Direkcijos diskreditavimo. Konstatuotina, kad pareiškėjas sunaikino turtą, kuriam sukurti buvo panaudotos biudžeto lėšos ir tai atliko visiškai netinkamai, neracionaliai, t. y. sugadindamas anksčiau rekonstrukcijai panaudotas statybines medžiagas (grindis, duris, langus, apdailos medžiagas). Apie tai, kad ketina imtis priemonių savavališkos statybos padariniams likviduoti, jis Direkcijos vadovo neinformavo, šiais veiksmais jis pažeidė pareigybės aprašymo 6.4 p. (pagal savo kompetenciją teikti pasiūlymus direktoriui kraštotvarkos, rekreacinės, inspekcinės, ūkinės veiklos darbo organizavimo klausimais). Per teismo posėdį jis patvirtino, kad tokių veiksmų ėmėsi siekdamas užkirsti kelią galimam neigiamos informacijos apie parką (kurio misija − saugoti, tvarkyti nacionalinės svarbos kraštovaizdžio kompleksus ir antropoekosistemas, reprezentuojančius Dzūkijos etnokultūrinės srities gamtos ir kultūros savitumus, ir reguliuoti jų naudojimą) paviešinimui.

29Iš direkcijos komisijos išvados akivaizdu, kad demontuotų statybinių medžiagų jis ne tik neperdavė saugoti į sandėlį, bet ir jų tinkamai nesusandėliavo. Dar daugiau nei prieš pradėdamas veiksmus, nei juos atlikęs jis niekaip neinformavo Direkcijos, t. y. su valstybės turtu jis elgėsi, kaip su savo nuosavybe. Pareiškėjas daug metų dirbo Dzūkijos nacionalinio parko direktoriaus pareigose, todėl jam žinoma medžiagų pridavimo į sandėlį bei išdavimo iš jo tvarka. Jeigu pareiškėjas iš tiesų būtų siekęs tinkamai likviduoti savavališkos statybos padarinius, pirmiausia jis būtų aptaręs veiksmus, suderinęs juos su Direkcija ir tinkamai organizavęs demontavimo darbus. Demontavimo darbai būtų atlikti tinkamai, tvarkingai, o demontuotos statybinės medžiagos būtų priduotos į sandėlį.

30Pateikta jo atliktų veiksmų analizė iš esmės paneigia pareiškėjo aiškinimą, kad palėpės ir dalies priestato patalpas jis išgriovė siekdamas likviduoti savavališkos statybos padarinius. Net ir tokiu atveju, jis negalėjo elgtis savarankiškai, nederindamas savo veiksmų su direkcija, jos vadovu. Šioje įvykių eigoje galima įžvelgti sąmoningus jo veiksmus siekiant sau naudos, t. y. naudojimąsi tarnybine padėtimi. Visais atvejais jis pats du kartus elgėsi savavališkai, pažeisdamas teisės aktų reikalavimus: pirmą kartą savavališkai rekonstruodamas pastatą, antrą kartą savavališkai naikindamas valstybės turtą.

31Pareiškėjas, kaip ilgametis ir patyręs valstybės tarnautojas, dirbęs vadovaujamą darbą, žinojo, kad turi elgtis taip, jog nepažeistų jam, kaip valstybės tarnautojui, Valstybės tarnybos įstatymo, valstybės tarnautojui keliamų etikos principų (įstatymo viršenybės, viešumo, padorumo, nesavanaudiškumo ir kt.), pareiginės instrukcijos keliamų reikalavimų. Tačiau jis taip nesielgė nei savavališkai rekonstruodamas pastatą, nei savavališkai išardydamas priestatą, palėpės patalpas, kt., jis galėjo ir turėjo numatyti, kad išardydamas palėpėje įrengtas gyvenamąsias patalpas, netinkamai nuimdamas statybines medžiagas ir jas netinkamai susandėliuodamas, padarys žalą Dzūkijos nacionalinio parko direkcijai. Atkreiptinas dėmesys, jog šiuos jo, kaip Direkcijos vadovo atliktus veiksmus matė, juos vertino Direkcijos darbuotojai (jo pavaldiniai). Pareiškėjo veiksmai, atlikti pažeidžiant teisės aktus, kuriais buvo padaryta žala Dzūkijos nacionalinio parko direkcijai, vertintini kaip kalti veiksmai.

32Įvertinęs teisės aktų normas, reguliuojančias ginčo teisinius santykius ir nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad A. L. padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą.

33Teismui pripažinus, kad pareiškėjas padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą, nėra pagrindo paskirti jam švelnesnę nuobaudą.

34Esant šioms aplinkybėms, Direkcijos 2009-10-20 įsakymas Nr. Į.p.-19(6.16) yra teisėtas ir pagrįstas, nėra teisinio pagrindo jo naikinti skunde išdėstytais argumentais, todėl pareiškėjo skundas atmetamas, nėra pagrindo grąžinti jo į buvusias pareigas.

35Teismo posėdžio metu pareiškėjas prašė atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepatenkinus pareiškėjo skundo, nėra pagrindo priteisti teismo išlaidų.

36Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 127 straipsnio 1 dalimi, teismas,

Nutarė

37pareiškėjo A. L. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

38Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas,... 3. Direkcijos direktorius 2009-10-20 įsakymu Nr. Į.p.-19(6.16), vadovaudamasis... 4. Pareiškėjas nesutikdamas su priimtu įsakymu skundu (b. l. 2−6) kreipėsi... 5. Paaiškino, kad įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl naikintinas.... 6. Per teismo posėdį pareiškėjas ir jo atstovas advokatas V.... 7. Atsakovė Direkcija su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip... 8. Įrengtų patalpų demontavimo darbus A. L. atliko be... 9. Pareiškėjas, kaip ilgametis ir patyręs valstybės tarnautojas, dirbęs... 10. Per teismo posėdį atsakovės atstovai prašė skundą atmesti kaip... 11. Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie... 12. Per teismo posėdį Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos atstovės 13. Teismo posėdyje dalyvavęs trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Varėnos miškų... 14. S k u n d a s a t m e s t i n a s.... 15. Ginčo esmė − ar Direkcija teisėtai ir pagrįstai A. L.... 16. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės... 17. Įstatymo 3 straipsnyje numatyti pagrindiniai valstybės tarnybos ir valstybės... 18. Įstatymo 28 straipsnyje nurodoma, jog valstybės tarnautojai už tarnybinius... 19. A. L. atleistas iš valstybės tarnybos už tai, kad... 20. Nustatyta, kad pareiškėjas A. L. 1981 m. priimtas į... 21. Teismas nesutinka su pareiškėjo argumentais, jog nėra įforminta neteisėta... 22. Teismo posėdyje liudytojas V. K., kuris tuo metu buvo... 23. 2008-07-25 komisija, sudaryta Direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. V1-72 (1.4),... 24. Gavęs komisijos išvadą apie tai, kad Pastato statybos-rekonstrukcijos darbai... 25. Direkcijos direktorius 2009-10-20 įsakymu Nr. Į.p.-19(6.16), vadovaudamasis... 26. Pareiškėjas A. L. atleistas iš Direkcijos direktoriaus... 27. Pareiškėjas apeliuoja į tai, kad jo veiksmai nepagrįstai įvertinti kaip... 28. Teismas su tokiais pareiškėjo argumentais nesutinka. Bylos duomenys... 29. Iš direkcijos komisijos išvados akivaizdu, kad demontuotų statybinių... 30. Pateikta jo atliktų veiksmų analizė iš esmės paneigia pareiškėjo... 31. Pareiškėjas, kaip ilgametis ir patyręs valstybės tarnautojas, dirbęs... 32. Įvertinęs teisės aktų normas, reguliuojančias ginčo teisinius santykius... 33. Teismui pripažinus, kad pareiškėjas padarė šiurkštų tarnybinį... 34. Esant šioms aplinkybėms, Direkcijos 2009-10-20 įsakymas Nr. Į.p.-19(6.16)... 35. Teismo posėdžio metu pareiškėjas prašė atlyginti patirtas bylinėjimosi... 36. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 37. pareiškėjo A. L. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 38. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...