Byla Iv-3225-331/2011
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas, sekretoriaujant Anai Matutienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokatei Stasei Jovaišienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos (toliau ? Direkcija) prašymą atsakovui A. L. dėl žalos atlyginimo priteisimo.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėja prašymu (b. l. 1?3) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama priteisti iš A. L. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos naudai 13 354, 89 Lt žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Prašyme paaiškino, kad atsakovas savo veiksmais, kurie buvo pripažinti šiurkščiu tarnybiniu nusižengimu, Dzūkijos nacionaliniam parkui padarė 13 354,89 Lt turtinę žalą. Žala susidarė dėl to, kad atsakovas, atlikdamas pareiškėjos patikėjimo teise valdomo gyvenamojo namo, kuriame nuomojo butą, priestato dalies nuardymą, palėpėje įrengtų gyvenamųjų patalpų sunaikinimą, bute įrengtos sieninės spintos demontavimą, sugadino statybinių medžiagų ir gaminių bendrai 13 354,89 Lt sumai. Šios aplinkybės buvo nustatytos Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos komisijos, sudarytos A. L. tarnybiniam nusižengimui tirti, 2009-10-20 Išvada dėl tarnybinio nusižengimo tyrimo, sugadintų (demontuotų) statybinių medžiagų ir gaminių sąrašas bei jų vertė pateikti Išvados priede Nr.1. Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad valstybės tarnautojas turi atlyginti savo neteisėta kalta veika valstybės ir savivaldybės institucijai ir įstaigai padarytą tiesioginę materialinę žalą. Šio straipsnio 2 dalis atlygintinos žalos dydį riboja 6 vidutiniais valstybės tarnautojo darbo užmokesčiais, jeigu žala buvo padaryta atliekant vidaus administravimo veiklą. Pagal Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo, patvirtinto Dzūkijos nacionalinio parko direktoriaus 2007-12-29 įsakymu Nr. 107(1.4), 4 p., direktoriaus pavaduotojo pareigybė vertintina kaip asmens, atliekančio vidaus administravimo veiklą. Atsakovas, motyvuodamas savo veiksmų atlikimą, nurodė, kad tokiais veiksmais jis siekė pašalinti Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos jo vadovavimo metu įvykdytos savavališkos statybos padarinius, todėl atsakovo veiksmai vertintini kaip vidaus administravimo veikla, o jo materialinė atsakomybė neturi viršyti 6 vidutinių darbo užmokesčių. Atsakovo vidutinis darbo užmokestis sudarė 3 311,01 Lt, (atskaičiuos mokesčius ?2598,04 Lt.), jo veiksmais padarytos žalos dydis ? 13 354,89 Lt. Kadangi atlygintinos žalos dydis neviršija 6 vidutinių darbo užmokesčių, atsakovas privalo atlyginti visą savo veiksmais Dzūkijos nacionalinio parko direkcijai padarytą turtinę žalą 13 354,89 Lt.

5Per teismo posėdį pareiškėjos atstovė advokatė Stasė Jovaišienė prašė patenkinti Direkcijos prašymą, priteisti iš A. L. prašomą sumą, prašyme išdėstytais argumentais.

6Atsakovas A. L. su pareiškėjos ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime (b. l. 107?108) paaiškino, kad žalos priteisimo klausimas turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme, o ne administraciniame teisme.

7Atsiliepime teigė, kad veiksmus šalinant savavališkos statybos padarinius išprovokavo Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos direktoriaus E. G. skirta nuobauda už kito asmens įvykdytą savavališką statybą. Dėl M. bitininko namelio savavališko pastatymo Valstybinės saugomų teritorijų Tarnybos pavedimu naujasis Dzūkijos nacionalinio parko direktorius E. G. kaltu pripažino ir nubaudė A.L., o tikrasis jo statytojas, kurį puikiai žino ir pažįsta tiek Direkcija, tiek Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, taip ir liko nenubaustas.

8Mano, kad pareiškėjas, nagrinėjant bylą administraciniame teisme dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, galėjo pareikšti priešinį reikalavimą dėl, jo manymu, padarytos žalos atlyginimo. Tuomet A. L. būtų turėjęs galimybę ginčyti žalos sumą. Kadangi dabartinis ieškovas tada nekėlė klausimo dėl žalos atlyginimo, teismas nenagrinėjo sumos pagrįstumo, tik formaliai patvirtino Direkcijos komisijos išvadą. Antstolio pateiktų ir patvirtintų faktinių aplinkybių apie susandėliuotas statybines medžiagas teismas taip pat nenagrinėjo. Kas teisus ir kokia žala padaryta, teismas neįsitikino, bylą užbaigė vienu trumpu posėdžiu.

9Atsakovas ginčija žalos sumą ir paaiškina, kad kiekvienas nuimtas daiktas ar nuardyta detalė Direkcijos įvardinta kaip sunaikinta arba sugadinta. Šis klausimas toks pats, kaip ir bandymas įtikinėti teismą apie „sunaikintas“ palėpės patalpas. Tuo tarpu visas nuardytas, demontuotas medžiagas galima sumontuoti atgal į jų buvusias vietas. Kurios medžiagos tinkamos naudoti ir kurias galima sumontuoti atgal į jų buvusias vietas, turėtų nuspręsti statybininkai specialistai, o ne įsižeidę vadovai.

10Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, jam apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta laiku ir tinkamai, todėl nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (ABTĮ 78 str.).

11P r a š y m a s t e n k i n t i n a s .

12Ginčo esmė – ar pareiškėja teisėtai ir pagrįstai reikalauja atlyginti 13 354, 89 Lt dydžio žalą iš atsakovo A.L.

13Ginčo teisinius santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.

14Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad valstybės tarnautojas turi atlyginti savo neteisėta kalta veika valstybės ir savivaldybės institucijai ir įstaigai padarytą tiesioginę materialinę žalą. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos atlygintinos žalos dydį riboja 6 vidutiniais valstybės tarnautojo darbo užmokesčiais, jeigu žala buvo padaryta atliekant vidaus administravimo veiklą.

15Nustatyta, kad atsakovas A. L. iki 2009-10-21 dirbo Dzūkijos nacionalinio parko direkcijoje (nuo 2010-01-01 pavadinimas pakeistas į Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija) direktoriaus pavaduotojo pareigose. Iš valstybės tarnybos buvo atleistas už tai, kad jis, būdamas Direkcijos direktoriaus pavaduotoju, laikotarpyje nuo 2008 m. antros pusės iki 2009 m. rugpjūčio 26 d., be Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos žinios ir sutikimo, atliko Dzūkijos nacionalinio parko patikėjimo teise valdomo pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) k., ( - ) sen., Varėnos r., priestato dalies nuardymą bei palėpėje įrengtų gyvenamųjų patalpų sunaikinimą, tuo padarydamas Dzūkijos nacionaliniam parkui turtinę žalą, piktnaudžiavo tarnyba, pažeidė pagrindinius valstybės tarnautojo etikos veiklos principus, valstybės tarnautojo pareigas, savo pareigybės aprašymo reikalavimus, ir tuo padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą. 2009-10-20 direktoriaus įsakymu Nr. Į.p.-19 (6.16) A. L. už šiurkštų tarnybinį nusižengimą buvo paskirta drausminė nuobauda ? atleidimas iš darbo nuo 2009 m. spalio 21 d. To paties įsakymo 3 p. buvo numatyta kreiptis į teismą dėl A. L. padarytos turtinės žalos Dzūkijos nacionalinio parko direkcijai atlyginimo (administracinė byla Nr. I-314-331/2010).

16Atsakovas su 2009-10-20 direktoriaus įsakymu Nr. Į.p.-19 (6.16) nesutiko ir jį ginčijo teismine tvarka. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010-02-26 sprendimu (administracinės bylos Nr. I-314-331/2010) A. L. skundą dėl Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos 2009-10-20 Direktoriaus įsakymo Nr. Į.p.-19 (6.16) panaikinimo atmetė kaip nepagrįstą (b. l. 11?13). LVAT 2011-03-03 nutartimi (adm. bylos Nr. A62-283-2011) Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-02-26 sprendimą paliko nepakeistą (b. l. 14?19).

17Atsakovas atsiliepime į ieškinį paaiškino, kad žalos priteisimo klausimas turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme, o ne administraciniame teisme. Teismas su šiuo jo argumentu nesutinka, nes pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 15 straipsnio 3 dalį administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 straipsnis). Todėl ši byla, kurioje nagrinėjamas valstybės tarnautojo, t. y. A. L., kuris dirbo Direkcijos direktoriaus pavaduotoju, materialinės atsakomybės klausimas, teisminga administraciniam teismui.

18Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendime administracinėje byloje Nr. I-314-331/2010 konstatavo, kad pareiškėjas sunaikino turtą, kuriam sukurti buvo panaudotos biudžeto lėšos ir tai atliko visiškai netinkamai, neracionaliai, t.y. sugadindamas anksčiau rekonstrukcijai panaudotas statybines medžiagas (grindis, duris, langus, apdailos medžiagas). Sprendime teismas taip pat pažymėjo, kad pareiškėjo veiksmai, atlikti pažeidžiant teisės aktus, kuriais buvo padaryta žala Dzūkijos nacionalinio parko direkcijai, vertintini kaip kalti veiksmai. LVAT, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patvirtino atsakovo veiksmais Dzūkijos nacionalinio parko Direkcijai padarytos materialinės žalos 13 354,89 Lt faktą, ir įvertino šią žalą kaip didelę (nutartis adm. byloje Nr. A62-283/2011).

19Faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu administracinėje byloje, nagrinėjant kitą administracinę bylą, kurioje dalyvauja tie patys asmenys, iš naujo neįrodinėjami.

20Remiantis Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, valstybės tarnautojas atlygina visą šio straipsnio 1 dalyje nurodytą žalą, jeigu ją padarė atlikdamas vidaus administravimo veiklą, tačiau atlygintinos žalos dydis negali viršyti 6 vidutinių valstybės tarnautojo darbo užmokesčių. Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje numatytas žalos atlyginimo teisinis reguliavimas taikytinas tik tais atvejais, kai reikalaujama žalos atlyginimo iš specialių subjektų ? valstybės tarnautojų, padariusių žalą, jiems atliekant vidaus administravimo veiklą.

21Kas yra vidaus administravimas, apibrėžiama Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje. Vidaus administravimas ? administravimo veikla, kuria užtikrinamas valstybės ar vietos savivaldos konkrečios institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių-finansinių išteklių tvarkymas ir valdymas), kad ji galėtų tinkamai vykdyti priskirtus viešojo administravimo ar kitos valstybinės veiklos uždavinius. Taigi Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 2 dalis taikytina tik asmenims, kurių veikla užtikrinamas valstybės ar vietos savivaldos konkrečios institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos funkcionavimas (LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. A7-35-07).

22Pagal Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo, patvirtinto Dzūkijos nacionalinio parko direktoriaus 2007-12-29 įsakymu Nr. 107(1.4) 4 str. pareigybės paskirtis yra vadovauti Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos bendrųjų reikalų, kraštotvarkos skyrių darbui, organizuoti bei vykdyti Parko ir direkcijos nuostatuose nustatytą inspekcinę, rekreacinę, kraštotvarkinę bei ūkinę veiklą pagal metinę direkcijos veiklos programą (b. l. 21). Taigi, atsižvelgęs į tai, teismas direktoriaus pavaduotojo pareigybę vertina kaip asmens, atliekančio vidaus administravimo veiklą.

23Atsakovas, motyvuodamas savo veiksmų atlikimą, nurodė, kad tokiais veiksmais jis siekė pašalinti Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos jo vadovavimo metu įvykdytos savavališkos statybos padarinius, todėl atsakovo veiksmai vertintini kaip vidaus administravimo veikla, o jo materialinė atsakomybė neturi viršyti 6 vidutinių darbo užmokesčių.

24Pagal byloje pateiktą Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos 2011-06-02 pažymą apie A.L. priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį Nr. S-468(5.30) matyti, kad vidutinis darbo užmokestis sudarė 3 311,01 Lt, (atskaičius mokesčius – 2 598,04 Lt) (b. l. 20), jo veiksmais padarytos žalos dydis ? 13 354,89 Lt. Kadangi atlygintinos žalos dydis neviršija 6 vidutinių darbo užmokesčių, atsakovas privalo atlyginti visą savo veiksmais Dzūkijos nacionalinio parko direkcijai padarytą turtinę žalą 13 354,89 Lt.

25A. L. ginčija žalos sumą, aiškindamas, kad kiekvienas nuimtas daiktas ar nuardyta detalė gali būti sumontuota atgal į jų buvusias vietas. Kurios medžiagos tinkamos naudoti ir kurias galima sumontuoti atgal į jų buvusias vietas, turėtų nuspręsti statybininkai specialistai, o ne įsižeidę vadovai. Teismas su tokiais jo argumentais sutikti negali, nes jis pripažino, kad palėpę ardė pats, statybinių medžiagų Direkcijai teisės aktų nustatyta tvarka nepridavė, apie grąžintinas statybines medžiagas Direkcijai įrodymų teismui nepateikė. Šios aplinkybės patvirtintos anksčiau nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. I-314-331/2010, taip pat šias aplinkybes teisme patvirtino Direkcijos atstovė advokatė Stasė Jovaišienė. Be to, A. L. jokių savo skaičiavimų dėl turtinės žalos dydžio nepateikė.

26Atsakovo argumentai dėl M. bitininko namelio savavališko pastatymo nėra pagrįsti, nes Direkcijos pateiktoje išvadoje toks namelis apskritai nėra minimas, žala paskaičiuota dėl gyvenamojo namo, esančio ( - ) k., Varėnos raj., patalpų (pastogės) ardymo, t. y. be Direkcijos žinios ir sutikimo savavališkai išardė pastogės laiptinę, kambarį skiriančias pertvaras apie 60 kv. m., demontavo gipso-kartono apdailą, išardė elektros laidų paskirstymą, laminuotas grindis, apie 100 kv. m. ploto, lubas apie 35 kv. m., išmontavo 7 vnt. durų, išėmė klozetą ir praustuvą, dušą ir atliko kitus ardymo darbus. Didžioji dalis statybinių medžiagų yra sugadintos, netinkamos naudojimui, kitos sudėtos A. L. nuomojamame pastate. Būtent dėl šių darbų ir medžiagų yra paskaičiuota turtinė žala, o ne dėl M. bitininko namelio.

27A. L. savo noru padarytos žalos neatlygino, žalos atlyginimo išskaitymas iš jo darbo užmokesčio valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens sprendimu negalimas, nes A. L. iš valstybės tarnybos yra atleistas, todėl pareiškėja teisėtai ir pagrįstai reikalauja atlyginti 13 354, 89 Lt žalą.

28Pareiškėja prašė teismo priteisti jai bylinėjimosi išlaidas. Byloje yra pateiktas 100 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantis sąskaitos išrašas (b. l. 32). Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d. nustato, kad šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies turėtas išlaidas, kurias remiantis to paties straipsnio 2 d. sudaro išlaidos dėl skundo surašymo ir padavimo. Kadangi pareiškėjos atstovė S. J. pateiks prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu vėliau, todėl šiuo atveju yra priteistinas tik 100 Lt sumokėtas žyminis mokestis.

29Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str., 85–87 str., 88 str. 1 d. 5 p. ir 127 str. 1 d., teismas,

Nutarė

30pareiškėjos Dzūkijos nacionalinio parko ir Č. valstybinio gamtinio rezervato direkcijos prašymą patenkinti ir iš atsakovo A. L. pareiškėjai Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos naudai priteisti 13 354, 89 Lt (trylika tūkstančių tris šimtus penkiasdešimt keturi litus ir 89 ct) žalos atlyginimo.

31Priteisti iš atsakovo – A. L. – pareiškėjai ? Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai 100 Lt (vieną šimtą litų) sumokėto žyminio mokesčio.

32Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas,... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėja prašymu (b. l. 1?3) kreipėsi į Vilniaus apygardos... 4. Prašyme paaiškino, kad atsakovas savo veiksmais, kurie buvo pripažinti... 5. Per teismo posėdį pareiškėjos atstovė advokatė Stasė Jovaišienė... 6. Atsakovas A. L. su pareiškėjos ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip... 7. Atsiliepime teigė, kad veiksmus šalinant savavališkos statybos padarinius... 8. Mano, kad pareiškėjas, nagrinėjant bylą administraciniame teisme dėl... 9. Atsakovas ginčija žalos sumą ir paaiškina, kad kiekvienas nuimtas daiktas... 10. Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, jam apie bylos nagrinėjimo vietą ir... 11. P r a š y m a s t e n k i n t i n a s .... 12. Ginčo esmė – ar pareiškėja teisėtai ir pagrįstai reikalauja atlyginti... 13. Ginčo teisinius santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos... 14. Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad valstybės... 15. Nustatyta, kad atsakovas A. L. iki 2009-10-21 dirbo Dzūkijos nacionalinio... 16. Atsakovas su 2009-10-20 direktoriaus įsakymu Nr. Į.p.-19 (6.16) nesutiko ir... 17. Atsakovas atsiliepime į ieškinį paaiškino, kad žalos priteisimo klausimas... 18. Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendime administracinėje byloje... 19. Faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu administracinėje byloje,... 20. Remiantis Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, valstybės... 21. Kas yra vidaus administravimas, apibrėžiama Administracinių bylų teisenos... 22. Pagal Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos direktoriaus pavaduotojo... 23. Atsakovas, motyvuodamas savo veiksmų atlikimą, nurodė, kad tokiais veiksmais... 24. Pagal byloje pateiktą Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio... 25. A. L. ginčija žalos sumą, aiškindamas, kad kiekvienas nuimtas daiktas ar... 26. Atsakovo argumentai dėl M. bitininko namelio savavališko pastatymo nėra... 27. A. L. savo noru padarytos žalos neatlygino, žalos atlyginimo išskaitymas iš... 28. Pareiškėja prašė teismo priteisti jai bylinėjimosi išlaidas. Byloje yra... 29. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 30. pareiškėjos Dzūkijos nacionalinio parko ir Č. valstybinio gamtinio... 31. Priteisti iš atsakovo – A. L. – pareiškėjai ? Dzūkijos nacionalinio... 32. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...