Byla I-172-386/2008
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos teisėjos Laimutės Jokubauskaitės, teisėjų Irmos Čuchraj ir Dalios Gumuliauskienės, dalyvaujant pareiškėjai Č. S., jos atstovams J. S. ir advokatui Kęstučiui Kanišauskui, atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo atstovui Augeniui Pranui Demeniui, trečiajam suinteresuotam asmeniui K. S., jo atstovui advokatui Ričardui Noreikai, 2008-05-21 viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Č. S. skundą atsakovui VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, trečiajam suinteresuotam asmeniui K. S. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja Č. S. skundu kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą ištaisyti duomenis Nekilnojamojo turto registre ir ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), garažo, kurio unikalus Nr. ( - ), žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), pusę įregistruoti jos vardu, o gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - ), 3/5 dalis įregistruoti jos vardu; kitas likusias dalis įregistruoti trečiojo suinteresuoto asmens K. S. vardu. Pareiškėja skunde (b.l. 3-4) nurodė, kad VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2007-07-18 nepagrįstai padarė Nekilnojamojo turto registro duomenų pakeitimus.

4Pareiškėja ir jos atstovai prašo skundą tenkinti jame išdėstytais motyvais.

5Atsakovas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepime (b.l. 29-31) nurodė, kad Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti. Be to, teigia, kad pareiškėja nepasinaudojo išankstiniu ginčų nagrinėjimu ne teismo tvarka.

6Atsakovo atstovas prašo skundą atmesti atsiliepime išdėstytų motyvų pagrindu.

7Tretysis suinteresuotas asmuo K. S. atsiliepime (b.l. 49-50) nurodo, kad pareiškėjos reikalavimai nepagrįsti. Pažymima, kad yra įsiteisėjusi Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2007-05-22 nutartis dėl 1987 m. teismo sprendimų išaiškinimo. Nekilnojamojo turto registro duomenys dėl skunde minimo ūkinio pastato buvo pakeisti remiantis šia teismo nutartimi. Taip pat teigiama, kad pareiškėja nenurodė, kokiu pagrindu jai turėtų atsirasti nuosavybės teisės į garažą, tokio pobūdžio ginčai galėtų vykti bendrosios kompetencijos teismuose. Ginčas dėl žemės sklypo nuosavybės teisių yra išspręstas galutine ir neskundžiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi.

8Tretysis suinteresuotas asmuo ir jo atstovas prašo skundą atmesti atsiliepime išdėstytų motyvų pagrindu.

9Teismas konstatuoja.

10Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 straipsnio 3 dalis, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, 13 straipsnis). Tačiau ši teisė turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, kurią įtvirtina Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 22-24, 32-33 straipsniai.

11Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad įstatymo numatytais atvejais skundas (prašymas) pirmiausia turi būti paduodamas administracinių ginčų komisijai ar kitai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai, po to skundas gali būti paduodamas ir administraciniam teismui.

12Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 1 dalis nustato, kad teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Šio įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skundas Centriniam registratoriui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teritorinio registratoriaus sprendimo priėmimo dienos.

13Teismas konstatuoja, kad šios bylos ginčo dalykas yra atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2007-07-18 sprendimas ištaisyti Nekilnojamojo turto registro duomenis.

14Teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, nustatė, kad pareiškėja teritorinio registratoriaus VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2007-07-18 priimto sprendimo ištaisyti Nekilnojamojo turto registro duomenis neapskundė išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarka Centriniam registratoriui. Teismas pažymi, kad dėl praleisto apskundimo termino šia tvarka pasinaudoti nebegalima.

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 7 punktu, jei pareiškėja nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti, byla nutrauktina.

16Dėl bylinėjimosi išlaidų.

17Pareiškėjos atstovas teismo posėdžio metu pateikė prašymą priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Teismas konstatuoja, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyta, kad savo išlaidų atlyginimą iš kitos šalies turi teisę gauti proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, taip pat pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako prašymo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus prašymą (skundą) teismui. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju byla nutraukta kitu pagrindu, pareiškėjos prašymas dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimo netenkintinas.

18Teismui pateiktas trečiojo suinteresuoto asmens K. S. prašymas dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo. Prašoma iš pareiškėjos priteisti 1000 litų atstovavimo išlaidų. Nurodoma, kad šias išlaidas sudaro 120 litų už susipažinimą su bylos medžiaga, 640 litų už konsultacijas ir atsiliepimo į skundą parengimą, 240 litų už atstovavimą pirmosios instancijos teismo posėdyje.

19Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 5 punkte nurodyta, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą, inter alia išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo, taip pat išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Teismas konstatuoja, kad byla buvo nutraukta, nes pareiškėja nepasinaudojo išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarka, teisinė registracija, kuri buvo ginčo objektas, nepakeista, todėl laikytina, kad trečiojo suinteresuoto asmens K. S. šioje byloje yra apgintos ir jis turi teisę į išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimą.

20Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalį atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiriamos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalų dydį nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos). Rekomendacijų 2 punkte nustatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir 2.1-2.8 punktuose nurodytus kriterijus, tarp jų, bylos sudėtingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje. Teismas konstatuoja, kad advokatas Ričardas Noreika atstovavo K. S. ir ankstesnėse bylose, susijusiose su šioje byloje kilusiu ginču, todėl teismo nuomone, advokatui buvo žinoma didžioji dalis bylos medžiagos. Prašomas priteisti atstovavimo išlaidų už susipažinimą su bylos medžiaga (b.l. 47) dydis mažintinas iki 60 litų. Dėl šios priežasties, taip pat dėl nedidelio bylos sudėtingumo už konsultacijas ir atsiliepimo į skundą parengimą priteistina trečiajam suinteresuotam asmeniui 200 litų. Taip pat teismas pažymi, kad advokatas atstovavo K. S. teismo posėdyje, vykusiame 2008-04-01, kurio trukmė 40 minučių, bei teismo posėdyje, vykusiame 2008-05-21, kurio trukmė 1 val. 10 minučių. Už dvi valandas atstovavimo teisme (Rekomendacijų 8.18, 9 punktai) maksimalus priteistinas išlaidų dydis yra 240 litų (2 x 0,15 x 800Lt MMA), todėl ši prašymo dalis laikytina pagrįsta. Teismas konstatuoja, kad iš pareiškėjos trečiajam suinteresuotam asmeniui priteistina 500 litų atstovavimo išlaidų.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsniu, 101 straipsnio 7 punktu, 105-106 straipsniais,

Nutarė

22administracinę bylą Nr. I-172-386/2008 pagal pareiškėjos Č. S. skundą atsakovui VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, trečiajam suinteresuotam asmeniui K. S. nutraukti.

23Pareiškėjos atstovo prašymo dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimo netenkinti.

24Trečiajam suinteresuotam asmeniui K. S. iš pareiškėjos Č. S. priteisti 500 (penkis šimtus) litų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

25Nutartį per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos galima apskųsti Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja Č. S. skundu kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti VĮ... 4. Pareiškėja ir jos atstovai prašo skundą tenkinti jame išdėstytais... 5. Atsakovas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepime (b.l. 29-31)... 6. Atsakovo atstovas prašo skundą atmesti atsiliepime išdėstytų motyvų... 7. Tretysis suinteresuotas asmuo K. S. atsiliepime (b.l. 49-50) nurodo, kad... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo ir jo atstovas prašo skundą atmesti atsiliepime... 9. Teismas konstatuoja.... 10. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė,... 11. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 3... 12. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 1... 13. Teismas konstatuoja, kad šios bylos ginčo dalykas yra atsakovo VĮ Registrų... 14. Teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, nustatė, kad pareiškėja... 15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 16. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 17. Pareiškėjos atstovas teismo posėdžio metu pateikė prašymą priteisti iš... 18. Teismui pateiktas trečiojo suinteresuoto asmens K. S. prašymas dėl... 19. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 5... 20. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 22. administracinę bylą Nr. I-172-386/2008 pagal pareiškėjos Č. S. skundą... 23. Pareiškėjos atstovo prašymo dėl išlaidų, susijusių su bylos... 24. Trečiajam suinteresuotam asmeniui K. S. iš pareiškėjos Č. S. priteisti 500... 25. Nutartį per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos galima apskųsti Lietuvos...