Byla II-276-602/2011
Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos nutarimo panaikinimo arba pakeitimo ir

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Veslava Ruskan, sekretoriaujant Monikai Skardžiūtei, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal E. S. skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos nutarimo panaikinimo arba pakeitimo ir

2

Nustatė

4Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2010-12-23 nutarimu Nr. A11-7547 E. S. pagal ATPK 2141 str. 3 d. paskirta administracinė nuobauda – 500 Lt bauda už tai, kad jis, būdamas UAB „Autocapital“ direktorius, 2010-11-05, 13.35 val., ( - ), Vilniuje, neužtikrino, kad išorinė reklama su užrašu „Autolombard.lt“ būtų suderinta su Vilniaus miesto savivaldybe, tuo pažeisti Išorinės vaizdinės reklamos taisyklių 10.2 p. reikalavimai.

5E. S. prašo nutarimą panaikinti arba pakeisti į įspėjimą (b. l. 1). Nurodė, kad prieš skiriant piniginę nuobaudą nebuvo gautas įspėjimas dėl pažeidimo ir duotas terminas reklamą kuo skubiau pašalinti ar gauti tinkamą leidimą. Sužinojus apie pažeidimą, nedelsiant buvo imtasi priemonių jam pašalinti. Pažymėjo, kad įmonė yra ką tik pradėjusi vykdyti veiklą ir pelno šiuo metu neturi.

6Skundas tenkintinas iš dalies.

7Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens veika kvalifikuota pagal ATPK 2141 str. 3 d., kurioje numatyta atsakomybė už Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų kitų reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymą (išskyrus įstatymų uždraustos ar neteisėtos veiklos reklamos, taip pat prekių ar paslaugų, kurių gamyba ir (ar) pardavimas (teikimas) yra įstatymų uždrausti, reklamos skleidimą visuomenės informavimo priemonėse), taip pat savivaldybių tarybų patvirtintų išorinės reklamos įrengimo taisyklių nesilaikymą. Tam, kad pažeidimas galėtų būti kvalifikuojamas pagal šį straipsnį, būtina nustatyti padarytą pažeidimą, kuris apimtų vieną iš minėtose taisyklėse nurodytų aplinkybių, pažeidimą padariusį asmenį, priežastinį ryšį tarp jo veiksmų ir atsiradusių pasekmių bei administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kaltę.

8Remiantis byloje pateiktu 2010-12-01 administracinio teisės pažeidimo protokolu (b. l. 13-14), nustatyta, kad E. S. administracinėn atsakomybėn buvo patrauktas dėl to, kad 2010-11-05, 13.35 val., ( - ), Vilniuje, neužtikrino, kad išorinė reklama su užrašu „Autolombard.lt“ būtų suderinta su Vilniaus miesto savivaldybe. E. S. paaiškino, kad pažeidimas padarytas dėl nežinojimo, pažeidimas iš karto buvo pašalintas. E. S. pateikė išorinės vaizdinės reklamos su užrašu „Autolombard.lt“ projektą (b. l. 3-8).

9Išorinės vaizdinės reklamos taisyklių, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-998, 10.2 p. nustatyta, kad reklamos skleidėjas įgyja teisę įrengti reklamą Savivaldybės teritorijoje, patikrinus ir patvirtinus reklamos įrengimo projektą, kai reklama įrengiama ne ant Savivaldybės objektų arba kai reklama įrengiama ant viešojo keleivinio transporto priemonių.

10Teismas konstatuoja, kad byloje surinktų įrodymų ir nustatytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad E. S. pagrįstai patrauktas administracinėn atsakomybėn už administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 2141 str. 3 d.

11Už ATPK 2141 str. 3 d. pažeidimą numatyta sankcija – bauda nuo 500 iki 1000 litų.

12ATPK 20 str., reglamentuojančiame administracinės nuobaudos tikslus, pabrėžiama, kad administracinė nuobauda – atsakomybės priemonė, skiriama už administracinio teisės pažeidimo padarymą, siekiant asmenį nubausti bei auklėti. Remiantis LR ATPK 30(2) str. 1 d. skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Atsižvelgus į atsakomybę lengvinančias aplinkybes, E. S. pagrįstai paskirta minimali sankcijoje numatyta 500 Lt bauda.

13ATPK 301 str. 1 d. nustatyta, kad organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinių teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 str. 2 d., taip pat į šio kodekso 31 str. nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą, nei sankcijoje nustatyta minimali, arba paskirti švelnesnę nuobaudą, nei nustatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos.

14Pažymėtina, kad, skiriant mažesnę negu įstatyme numatyta administracinė nuobauda, teismui kyla pareiga vadovautis ATPK 301 straipsniu, kuris įtvirtina mažesnės nei įstatymo numatyta administracinės nuobaudos skyrimo arba administracinės nuobaudos neskyrimo pagrindus ir tvarką. Kadangi šiuo institutu realizuojamas Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo reikalavimas diferencijuoti nuobaudas taip, kad jas taikant būtų galima atsižvelgti į teisės pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančias ir kitas aplinkybes, sprendžiant dėl ATPK 301 straipsnio taikymo turi būti nustatytos išskirtinės aplinkybės, kurios gali būti vertinamos pažeidėjo naudai kaip ypatingai švelninančios jo atsakomybę (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. N5?1647/2006, N16-1481/06, N9-1499/2006, N17-148/2006).

15Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas pakeisti nutarimą ir paskirti pažeidėjui švelnesnę nuobaudą, nei numatyta sankcijoje. Nustatyta, kad E. S. pažeidimą padarė pirmą kartą, dėl jo gailisi, reklamą iškart nukabino, parengė reklamos projektą. Todėl teismas daro išvadą, kad administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti, pakeičiant nutarimą ir paskiriant pažeidėjui švelnesnę nuobaudą – 250 litų baudą.

16Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 123 str., 124 str. 1 d. 5 p., 3 ir 4 d., 128 str.,

Nutarė

17Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2010-12-23 nutarimą Nr. A11-7547, kuriuo E. S. paskirta administracinė nuobauda – 500 Lt (penkių šimtų litų) bauda, pakeisti ir skirti E. S. 250 Lt (dviejų šimtų penkiasdešimt litų) baudą.

18Dėl nutarties per 10 dienų nuo jos paskelbimo gali būti paduotas apeliacinis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai