Byla 2-2535-553/2011

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Aldona Tilindienė, sekretoriaujant Virginijai Kostenko, dalyvaujant ieškovo UAB „Dussmann Service“ atstovui advokatui D. S. ir M. A., atsakovo AB „Lietuvos dujos“ atstovams advokatui J. Č., V. M. ir J. S., trečiojo asmens atstovui advokatui P. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Dussmann Service“ ieškinį atsakovui AB „Lietuvos dujos“, tretieji asmenys UAB „Ainava“, UAB „Vitaresta“, UAB „Corpus A“ ir D. P. firma „Akvija“, dėl sprendimų atmesti ieškovo pasiūlymą, nustatyti pasiūlymų eilę ir sudaryti pirkimo sutartį pirkime Nr. 94913 panaikinimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Dussmann Service“ prašė panaikinti atsakovo AB „Lietuvos dujos“ sprendimą, kuriuo buvo atmestas UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas pirmoje Pirkimo objekto dalyje ir apie kurį ieškovas buvo informuotas atsakovo 2010-12-06 raštu Nr. 7-44-1583; panaikinti atsakovo AB „Lietuvos dujos“ sprendimą, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymų eilė, priimtas sprendimas sudaryti pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Ainava“ pirmoje Pirkimo objekto dalyje ir apie kurį ieškovas buvo informuotas atsakovo 2010-12-6 raštu Nr. 7-44-1584; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas UAB „Dussmann Service“ (toliau – Tiekėjas) nurodė, kad pateikė atsakovui AB „Lietuvos dujos“ (toliau – Perkančioji organizacija) pasiūlymą valymo paslaugų viešajame pirkime skelbiamų derybų būdu (pirkimo Nr. 91731) (toliau – Pirkimas) ir pasiūlymų vertinimo procedūros metu gavo penkis AB „Lietuvos dujos“ viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) paklausimus dėl neįprastai mažos kainos pirmoje Pirkimo objekto dalyje. Tiekėjo teigimu, jis į visus paklausimus atsakė raštu, tačiau Perkančioji organizacija 2010-12-06 raštu Nr. 7-44-1583 pranešė, kad ieškovo pasiūlymas atmestas, vadovaujantis VPĮ 40 straipsnio 1 punkto bei Pirkimo sąlygų 14.4 ir 15.1.3 punktų nuostatomis, kadangi ieškovas nepateikė siūlomos kainos pagrįstumo įrodymų. Laimėtoju pripažintas UAB „Ainava“. 2010-12-09 ieškovas Perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kuri buvo atmesta, nurodant, kad Komisija tinkamai aiškino ir taikė neįprastai mažos kainos institutą, Pirkimo sąlygų kainodaros taisykles ir nepadarė VPĮ pažeidimų; ieškovas neįrodė ir nepagrindė pasiūlyme nurodytos itin žemos kainos realumo, jo teiginiai prieštarauja Komisijos atlikto ekonominio pasiūlymo vertinimo rezultatams, neatitinka minimalaus teisės aktų nustatyto įkainio; ieškovas nė viename atsakyme nepateikė realių įrodymų, patvirtinančių mažesnę nei rinkos kainą, nepateikė išsamių duomenų, kokios išlaidos bus dengiamos iš kitos bendrovės vykdomos veiklos ir nėra įtrauktos į pasiūlymo kainą; ieškovo pasiūlyme nurodytos išlaidos yra nepakankamos ir nepagrįstai mažos. Tiekėjas su tokiu Perkančiosios organizacijos sprendimu nesutinka, nes ji neteisingai ir nepagrįstai aiškino ir taikė neįprastai mažos kainos institutą, Pirkimo sąlygų kainodaros taisykles, netinkamai vertino pateiktus įrodymus, pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principus bei viešųjų pirkimų tikslą. Ieškovo vertinimu, jis Perkančiajai organizacijai pateikė detalius duomenis, įrodančius pasiūlytos kainos pagrįstumą, ir nurodė aplinkybes, kurios leidžia tokią kainą siūlyti: a) ieškovas teiks paslaugas nuosava technika, b) valymo, higienos priemones ir smulkų inventorių itin palankiomis sąlygomis perka iš vieno tiekėjo, c) paslaugas teiks kvalifikuoti darbuotojai, d) techniniai sprendimai užtikrins galimybę efektyviau panaudoti turimus darbo išteklius, e) ieškovas pateikė kainos išskaidymą į detalias sudedamąsias dalis visai pirmos pirkimo objekto dalies apimčiai, f) ieškovas pateikė duomenis apie planuojamus etatus, darbo užmokestį ir patvirtino, kad nurodytas darbuotojų skaičius užtikrins darbų vykdymą, g) ieškovas nurodė, kad pasiūlymo kainos sudedamosios dalys, nurodytos 1 priede, yra pateiktos įvertinus kompleksinės paslaugos dalis, nurodė, kad pasiūlymui taikoma nuolaida yra išskaičiuota iš kompleksinių paslaugų pelno, h) ieškovas pagrindė, kad jo sąnaudos darbo užmokesčiui yra sąlyginai nedidelės ir i) ieškovas patvirtino, kad teikdamas paslaugas užtikrins teisės aktų laikymąsi. Ieškovo vertinimu, atsakovas, atmesdamas pasiūlymą, nemotyvavo, kokių konkrečiai kainos pagrįstumo ieškovas nepateikė, nors privalėjo nustatyti, ar ieškovas bus pajėgus įvykdyti sutartį pasiūlyta kaina, ar ieškovas gali prisiimti riziką, siūlydamas pigesnes paslaugas. Ieškovo galimybes buvo būtina vertinti visos įmonės veiklos kontekste, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Dussmann Service“ yra tarptautinės įmonės dalis, žinomos kaip viena stambiausių privataus kapitalo kompleksinių paslaugų tiekėjų visame pasaulyje. UAB „Dussmann Service“ grynasis pelnas 2009 metais siekė 2 026 262 Lt, todėl pelningai dirbanti įmonė turi galimybę paslaugas teikti už savikainą ar net mažesnę kainą, galimus nuostolius būtų galimybė dengti iš kitos vykdomos veiklos. Atsakovas neturėjo pagrindo remtis aplinkybe, kad ieškovas gaus nepakankamai pajamų iš paslaugų ir dėl to nevykdys savo įsipareigojimų darbuotojams, nemokės mokesčių ir t. t. Atsakovas turtų nustatyti ne kainos sudėtinių dalių, o bendros pasiūlymo kainos pagrįstumą ir pasiūlymą galėjo atmesti tik tuo atveju, jeigu bendra pasiūlymo kaina yra nepagrįsta. Atsakovas nevertino ieškovo bendros pasiūlytos kainos pagrįstumo, o rėmėsi tik kelių į pasiūlymo kainą įskaičiuotų paslaugų kainų sudedamųjų dalių neatitikimu savo prielaidoms, kokios tos kainos turėtų būti. Atsakovas neteisingai aiškina Pirkimo sąlygų nuostatas, susijusias su kainodaros taisyklių nustatymu, kadangi ieškovo pasiūlytas kainos sudedamasis dalis vertina kaip įkainius, nors Pirkimo dokumentuose reikalavo pateikti fiksuotą pasiūlymo kainą. Nagrinėjamame Pirkime atsakovas Pirkimo sąlygų 1 priede nurodė pakankamai tikslius perkamų paslaugų kiekius, todėl ieškovas turėjo galimybę įvertinti kompleksinės paslaugos teikimo išlaidas ir prisiimti riziką dėl išlaidų dydžio. Atsakovas, Pirkimo sąlygose nustatęs dviprasmiškas kainodaros taisykles, neturėjo teisės piktnaudžiauti ir atmesti ieškovo pasiūlymą, kadangi ieškovas yra pasirengęs pasirašyti Sutarties projektą ir vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Perkančioji organizacija privalo ne tik kreiptis į tiekėją dėl pasiūlytos kainos pagrįstumo, bet ir realiai sekti įsitikinti tokios kainos pagrįstumu. Atsakovas esą siekė ne įsitikinti ieškovo pasiūlytos kainos pagrįstumu, o bet kokia kaina atmesti ieškovo pasiūlymą. Atsakovas siekia neracionaliai ir neskaidriai naudoti pirkimui skirtas lėšas, kadangi siekia sudaryti sutartį, kurios kaina beveik dvigubai didesnė už ieškovo pasiūlytą kainą. Ieškovas pažymėjo, kad jis nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose (b. l. 1-12).

4Atsakovas AB „Lietuvos dujos“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir atsiliepime nurodė, kad neįprastai mažos kainos institutas atlieka svarbų vaidmenį perkančiajai organizacijai pasirenkant tiekėją, nustatant ar pasiūlymas yra realus, o tiekėjas sąžiningas, todėl viešųjų pirkimų komisija turi dėti visas pastangas, kad pirkimo procedūros vyktų sklandžiai, atrinktas tiekėjas atitiktų pirkimo dokumentų ir įstatymo reikalavimus, o sudaryta sutartis nepažeistų Perkančiosios organizacijos teisių ir teisėtų interesų. Pagal Lietuvos Respublikos teismu praktiką pripažįstama, kad siūloma žymiai mažiausia kaina gali būti ekonomiškai nepagrįsta, sukelti pagrįstų abejonių tiekėjo gebėjimu laiku ir tinkamai vykdyti viešojo pirkimo sutartį ar įtarimų dėl elgesio galimo nesąžiningumo. Neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, suponuoja perkančiajai organizacijai pareigą atmesti tokį pasiūlymą. AB „Lietuvos dujos“ valymo paslaugos yra neatskiriama šios bendrovės veiklos dalis, užtikrinantį sklandų darbą, nes be valymo paslaugų bendrovė negali tinkamai veikti, užtikrinti darbuotojų teisę į saugias darbo sąlygas ir inžinierinių sistemų funkcionavimą, gaisrų prevenciją. AB „Lietuvos dujos“ yra pripažinta nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbia įmone, todėl sklandi, efektyvi ir saugi bendrovės veikla yra viešasis interesas. AB „Lietuvos dujos“ pareigą vykdyti valymo darbus numato imperatyvios teisės normos. AB „Lietuvos dujos“ Komisija, įvertinusi ieškovo pasiūlymą, nustatė, kad jo nurodyta kaina yra neįprastai maža, todėl buvo paprašyta pateikti įrodymus, pagrindžiančius pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą. Komisijos sprendimo pripažinti pasiūlytą kainą neįprastai maža ieškovas UAB „Dussmann service“ neginčija. Atsakovas laikėsi Pirkimo dokumentuose, VPĮ ir teismų praktikoje suformuluotų reikalavimų perkančiajai organizacijai, taikant neįprastai mažos kainos pagrindimo institutą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo 2010-11-25 rašte nurodyta informacija buvo deklaratyvi bei nesusieta su pasiūlyme nurodytos kainos dydžiu, atsakovas pateikė ieškovui paklausimus, į kuriuos buvo gauti atsakymai, nepateikiant tokią informaciją patvirtinančių įrodymų. Priešingai, Tiekėjas vengė tiesių ir aiškių atsakymų Perkančiajai organizacijai, nors į jį net penkis kartus buvo kreiptasi dėl itin mažos pasiūlymo kainos pagrindimo objektyviais įrodymais. Komisija, išsamiai išanalizavusi Tiekėjo pasiūlymą, nustatė visą eilę aplinkybių, patvirtinančių, kad Tiekėjo pasiūlyta kainas yra ekonomiškai nepagrįsta, ir apie tokias aplinkybes pranešė UAB „Dussmann Service“. Perkančiajai organizacijai buvo žinoma viešoje erdvėje pasirodę pranešimai, kad UAB „Dussmann Service“ galimai piktnaudžiauja darbo teisės normomis ir konfliktuoja su darbuotojais. UAB „Dussmann Service“ atsakymuose į prašymus pagrįsti pasiūlytą kainą ir pateikti papildomus duomenis teikė informaciją apie tariamai pažangią bendrovės veiklą, , turimus mechanizmus, tačiau šios informacijos sąmoningai niekaip nesiejo su pasiūlyta kaina, nepagrindė, kiek nurodomos priemonės leidžia sutaupyti, sumažinti faktines sąnaudas ir gauti ekonominį efektą, leidžiantį pateikti neįprastai mažą kainą: a) Tiekėjas išvardino turimą įrangą, tačiau tokių aplinkybių nepagrindė įrodymais, nenurodė, kokį ekonominį konkretų efektą sukuria turima įranga; b) nurodė, kad higienos priemones ir smulkų inventorių palankiomis kainomis perka iš vieno tiekėjo, tačiau nepateikė atitinkamų įrodymų, nenurodė taikomų nuolaidų dydžio bei kaip tokia aplinkybė ir kokiu mastu įtakoja pasiūlymo kainą; c) išvardijo taikomus techninius sprendimus, tačiau nenurodė, kaip tokie sprendimai įtakoja pasiūlymo kainą ir kokiu mastu; d) nurodė, kad dalį darbų atliks subrangovas, tačiau nepagrindė įrodymais, kad turi galimybę įsigyti iš subrangovų už pasiūlyme (pagrindime) nurodytus įkainius; e) teigė, kad panaudos kituose objektuose dirbančių darbuotojų pajėgumus, tačiau nepateikė jokių įrodymų, kad UAB „Dussmann Service“ teikia paslaugas kitiems užsakovams, ir nepagrindė aplinkybių, kad kituose objektuose dirbantys darbuotojai turi galimybę dirbti ir AB „Lietuvos dujos“ objektuose; g) teigė, kad paslaugas teiks specializuota mobili brigada, tačiau nepateikė įrodymų, kad tokia brigada egzistuoja, ir nenurodė jos išlaikymui patiriamų sąnaudų, h) pateiktuose paaiškinimuose ieškovas toms pačioms išlaidų grupėms nurodė skirtingas sumas, tarpusavyje prieštaraujančius paaiškinimus. Atsakovo vertinimu, ieškovo ieškinyje išdėstyti argumentai yra nepagrįsti, nes darbo užmokesčio fondui yra būtina 376 996,98 Lt suma (ieškovas nurodė 375 420 Lt); teritorijos priežiūros paslaugos ir sniego valymo paslaugos yra skirtingos, todėl teritorija turi būti prižiūrėta ir tuo laikotarpiu, kai yra teikiamos sniego valymo paslaugos; ieškovo teiginys, kad atsakovas nepagrįstai skaičiuoja valymo laiko ir darbo užmokesčio sąnaudas, yra deklaratyvus. Kadangi ieškinyje ieškovas kitų argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, kurie paneigtų Komisijos 2010-12-20 atsakyme į pretenziją nurodytus motyvus ir skaičiavimus, nepateikė, atsakovas apie juos nepasisakė. Atsakovo teigimu, pasiūlymo kainą pagrindžiančių argumentų ir įrodymų pateikimas su pretenzija, ieškiniu ar nagrinėjant bylą yra pavėluotas, todėl ieškovo argumentai dėl galimų nuostolių padengimo lėšomis, gautomis iš kitų ieškovo veiklų, todėl negali būti tinkamu ieškinio pagrindu. Kuomet tiekėjo patiriamos sąnaudos viršija jo gaunamas pajamas, teismų praktikoje pripažįstama, kad tiekėjams gali būti keliami didesni jų pateikiamos informacijos aiškumo, detalumo, suprantamumo reikalavimai. Tiekėjas, teikdamas paaiškinimus Perkančiajai organizacijai, apskritai neigė, kad bus patiriamas nuostolis, ir tik pretenzijoje bei ieškinyje iškėlė naują versiją. Išsamios informacijos nepateikimo pateisinti siekiu užtikrinti konfidencialumą negalima. Į neįprastai mažos kainos pagrindimą turi būti įtrauktos visos tiekėjo išlaidos, kurias jis patirs vykdydamas sutartį ir visos kainos pagrindimas, nepagrindus jos sudedamųjų dalių, yra neįmanomas. Pirkimo sąlygose nustatytos kainodaros taisyklės nebuvo dviprasmiškos, jos buvo aiškios bei neprieštaraujančios imperatyviems įstatymo reikalavimams, ieškovas dėl sąlygų neaiškumo nesikreipė ir jokių pretenzijų nereiškė. Pirkimo dokumentuose buvo nurodyti sąlyginiai paslaugų atlikimo kiekiai tik todėl, kad didelę perkamų paslaugų dalį sudaro sniego valymas ir vejos pjovimas, tokių paslaugų skaičiaus iš anksto numatyti negalima, nes jis priklauso nuo būsimų oro sąlygų. Atsakovo vertinimu, ieškovas pažeidė bendradarbiavimo pareigą, nes atsakymuose į net penkis Perkančiosios organizacijos prašymus teikė abstrakčius ir nepagrindžiančius neįprastai mažos kainos (jos dalių) atsakymus, kurie prieštaravo tarpusavyje (b. l. 178-191).

5Tretysis asmuo su ieškiniu taip pat nesutiko ir nurodė, kad ieškovo pasiūlyta kaina buvo 15 ir daugiau procentų mažesnė (tiksliau – 48,9 procento) už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai atmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį bei beveik du kartus mažesnė už laimėjusi tiekėjo UAB „Ainava“ kainą. Todėl ji akivaizdžiai buvo neįprastai maža ir ypatingai ženkliai besiskirianti nuo kitų tiekėjų pasiūlytos kainos. Atsakovas tinkamai vykdė VPĮ nustatytas pareigas ir net keletą kartų pateikė ieškovui reikalavimą pagrįsti siūlomą kainą. Tačiau kiekvieną kartą ieškovas pateikdavo neišsamius, nepatikimus, deklaratyvius ar nepakankamus duomenis. Kadangi ieškovas nesugebėjo pateikti tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų ir išsklaidyti Perkančiosios organizacijos abejones, jo pasiūlymas pagrįstai buvo atmestas. UAB „Ainava“ įsitikinimu, vien tik tiekėjo deklaracijos, kad jis tikrai sugebės suteikti paslaugas už tam tikrą kainą, kuomet kyla neįprastai mažos kainos problema, nepakanka. Ieškovas privalėjo pateikti objektyvius duomenis, įrodymus, kurie leistų Perkančiajai organizacijai pilnai įsitikinti tuo, kad tiekėjas tikrai sugebės suteikti paslaugas ar pristatyti prekes už tam tikrą kainą, o ne pakartotinai deklaruoti savo sugebėjimus. Tačiau ieškovas jokių objektyvių duomenų, konkrečių skaičiavimų, jų pagrindimo ar kitokių įrodymų nepateikė nei susirašinėjime su atsakovu, nei teismui. Ieškovo nurodyti paslaugų įkainiai akivaizdžiai prasilenkia su realiomis paslaugų kainomis, vertinant objektyviai už kokią kainą galima suteikti paslaugą. Trečiojo asmens paskaičiavimais, teritorijos priežiūros ir tvarkymo tinkamo paslaugų suteikimo nėra įmanoma užtikrinti už bendrą 23 459,41 Lt sumą, nes tokiu atveju vienas darbuotojas per vieną valandą turėtų suspėti išvalyti 2641 kv.m., kuomet realiai galima išvalyti tik 600 – 700 kv.m. Nors ieškovas teigė, kad gali naudoti šlavimo mašiną, tačiau jis nenumatė tokios mašinos eksploatacinių bei amortizacijos sąnaudų ir nepateikė duomenų, kad kiekviename objekte turės tokias mašinas. Ieškovo teiginys, kad teritorijos priežiūros paslaugos bus teikiamos 9 mėnesius, nes likusius 3 mėnesius bus teikiamos sniego valymo paslaugos, visiškai klaidingas, nes teritorija turi būti valoma kiekvieną dieną, o sniego valymas galimas apie 20 kartų, todėl susidaro situacija, kas ieškovas ketino Perkančiajai organizacijai teikti mažesnės nei reikalinga apimties paslaugas. Pagal ieškovo pateikiamus duomenis, vieno kvadratinio metro teritorijos priežiūra per dieną kainuoja vos 0,0018 Lt. Tokia kaina yra aiškiai nepagrįsta realiomis sąnaudomis. UAB „Ainava“ teigimu, realiai tokia kaina yra septynis kartus didesnė – siekia apie 0,013 Lt už kv. m. Ieškovo duomenimis, kasdienio patalpų valymo paslaugą jis teigė galėsiąs suteikti už bendrą 408 564,31 Lt, 375 420,96 Lt sumą skiriant darbuotojų atlyginimams. Realiai darbuotojų atlyginimams būtina 376 996,98 Lt suma. Ieškovas taip pat nėra numatęs absoliučiai jokių išlaidų teikiamų paslaugų kokybės kontrolei, nors net minimaliausiais skaičiavimais tam būtina 12 583,68 Lt suma. UAB „Ainava“ paskaičiavimu, ieškovas, teikdamas stiklinių ir kitų paviršių valymo paslaugas pagal siūlomą kainą ne tik negaus savo nurodomo 18 130,99 Lt pelno, bet patirs mažiausiai 69 774,02 Lt nuostolį. Ieškovo nurodyta sniego valymo paslaugos kaina, vejos priežiūros paslaugos kaina taip pat nepagrįsta, nes ieškovas numatė aiškiai per mažus pajėgumus, nes vien degalams įsigyti yra būtina keliasdešimt kartų didesnė suma. Ieškovo 2010-12-01 rašto Nr. 393 prieštarauja 2010-11-30 rašto Nr. 391 turiniui, todėl atsakovui turėjo būti aišku, kad Tiekėjas teikia klaidingą informaciją apie save. Tretysis asmuo pateikė ir 2010-11-25 bei 2010-11-30 ieškovo rašytų raštų prieštaraujančius duomenis. Ieškovas aplinkybių, kad jis turi teisę siūlyti konkurencingą kainą , o jo gaunama nauda gali pasireikšti nebūtinai gaunamu pelnu, bet konkurencingumo padidėjimu ir rinkos išsiplėtimu, nenurodė nė viename iš Perkančiajai organizacijai teiktų paaiškinimų, todėl jomis negali remtis. Be to, tokia ieškovo pozicija rodo jo nenuoseklumą, nes paaiškinimuose Perkančiajai organizacijai įrodinėjo, kad gaus pelną, o ieškinyje jau kalbama apie galimybę paslaugas teikti už savikainą ar net mažesnę kainą. Vien kitokios nei pelnas ekonominės naudos gavimas nereiškia tiekėjo gebėjimo tinkamai vykdyti sutartį už pasiūlyme nurodytą kainą. Perkančioji organizacija neatmetė ieškovo pasiūlymo vien dėl neįprastai mažos kainos, atmetimą lėmė tai, kad ieškovas nepagrindė neįprastai mažos kainos. Vien tik gera įmonės finansinė būklė nėra pagrindas pasiūlymą vertinti pagrįstu. Teigti, kad Perkančioji organizacija piktnaudžiavo Konkurso sąlygomis, nėra jokio pagrindo, nes sąlygos buvo aiškios, niekas dėl jų išaiškinimo nesikreipė, nereiškė jokių pretenzijų, jokie ginčai dėl sąlygų nebegalimi. Ieškovo teiginiai, kad pirkimo sutarties sudarymas pažeidžia viešųjų pirkimų tikslą, nepagrįsti, nes ieškovas nesugebėjo pagrįsti to, kad jis už siūlomą kainą tinkami suteiks būtinas paslaugas (b. l. 138-152).

6Ieškovo ieškinys netenkintinas.

7Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010 -09-07 AB „Lietuvos dujos" Viešųjų pirkimų komisijos protokolu Nr. 44-100907/4 buvo patvirtintos AB „Lietuvos dujos" skelbiamų derybų sąlygos „Valymo paslaugos", vykdant viešą pirkimą patalpų valymo, teritorijos priežiūros ir valymo paslaugoms įsigyti (toliau – Pirkimas) (b. l. 13-93). Apie Pirkimą paskelbta 2010-09-26 leidinio „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai" Nr. 73 ir CVP IS (pirkimo Nr. 94913) bei 2010 m. rugsėjo 28 d. Europos Sąjungos oficialiame leidinyje (pirkimo Nr. 2010/S 188-287598). Pasiūlymus 1 pirkimo objekto daliai pateikė UAB „Vitaresta", UAB „Ainava" ir UAB „Dussmann service" pasiūlymai. 2010-12-06 raštu Nr. 7-44-1583 Perkančioji organizacija 2010-12-06 raštu Nr. 7-44-1583 pranešė, kad ieškovo pasiūlymas atmestas, vadovaujantis VPĮ 40 straipsnio 1 punkto bei Pirkimo sąlygų 14.4 ir 15.1.3 punktų nuostatomis, kadangi ieškovas nepateikė siūlomos kainos pagrįstumo įrodymų (b. l. 109). Perkančioji organizacija, įvertinusi galutinius pasiūlymus, laimėtoju pripažino UAB „Ainava“ (b. l. 110). Ieškovas UAB „Dussmann service" 2010-12-09 pateikė Perkančiajai organizacijai pretenziją, prašydamas panaikinti atsakovo AB „Lietuvos dujos“ sprendimą, kuriuo buvo atmestas UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas pirmoje Pirkimo objekto dalyje ir apie kurį ieškovas buvo informuotas atsakovo 2010-12-06 raštu Nr. 7-44-1583; panaikinti atsakovo AB „Lietuvos dujos“ sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo pasiūlymas, nustatyta pasiūlymų eilė, ir atnaujinti pasiūlymų vertinimą, pripažįstant, kad ieškovas pagrindė pasiūlytą neįprastai mažą kainą, iš naujo nustatyti pasiūlymų eilę (b. l. 111-118). Perkančioji organizacija 2010-12-20 raštu pranešė ieškovui, kad pretenzija atmesta, joje pareikšti reikalavimai nepatenkinti (b. l. 119-121).

8Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) ir kituose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. Pagal šio straipsnio 2 dalį pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir pareikalauti, kad būtų pateikti tokią informaciją ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (VPĮ 32 str. 1 d.).

9Racionalaus lėšų panaudojimo tikslas negali būti suabsoliutinamas, paneigiant imperatyvius viešųjų pirkimų principus ir kitus įstatymo įsakmius reikalavimus. VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti dalyvio pagrįsti siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Remiantis VPĮ 40 straipsniu, išskirtini du pagrindiniai neįprastai mažos kainos instituto taikymo etapai: neįprastai mažų kainų (įtartinų pasiūlymų) nustatymas ir tokių kainų pagrindimo įvertinimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas neįprastai mažos kainos institutą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktiką, 2010 m. gegužės 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010 nurodė, kad neįprastai mažos kainos instituto nuostatų nustatyta privaloma tokio pasiūlymo vertinimo procedūra pagrįsta rungtyniškumo principu, reiškiančiu perkančiosios organizacijos pareigą, susipažinus su visais pasiūlymais ir prieš nusprendžiant sudaryti viešojo pirkimo sutartį, iš pradžių raštu paprašyti patikslinimų dėl pasiūlymo, įtariamo esant neįprastu, elementų, kurių pagrindu perkančiajai organizacijai konkrečiai ir kilo abejonių, bei pareigą vėliau įvertinti šį tiekėjo pasiūlymą pagal jo pateiktus paaiškinimus. Atsižvelgiant į veiksmingos konkurencijos skatinimo viešuosiuose pirkimuose tikslą, būtina, kad ši galimybė būtų kaip galima platesnė ir visapusiškesnė, o tiekėjui turi būti leidžiama be jokių apribojimų pateikti visus paaiškinimus, kurie, jo manymu, yra tinkami, atsižvelgiant į viešojo pirkimo pobūdį. Taigi, aktyvūs turi būti tiek tiekėjas, tiek perkančioji organizacija, kuriai nėra draudžiama ir kelis kartus kreiptis į tiekėją, kad jis pateiktų papildomus duomenis, patvirtinančius jo siūlomos kainos pagrįstumą.

10UAB „Dussmann service" pretenzijoje Perkančiajai organizacijai buvo išdėstyti nesutikimo su sprendimu atmesti pasiūlymą motyvai, susiję tik su neįprastai mažos kainos pagrindimo įvertinimu. Tiekėjas pretenzijoje išreiškė poziciją, pritariančią Perkančiosios organizacijos veiksmams, nustatant, kad Tiekėjo pasiūlyta 860 692 Lt kaina pirmoje pirkimo objekto dalyje buvo daugiau kaip 15 procentų mažesnė už pasiūlymus pateikusių visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, aritmetinį vidurkį, t. y. kad Tiekėjo pasiūlyta kaina atitinka neįprastai mažos kainos kriterijus. Neįprastai mažos kainos nustatymo ieškovas neginčija ir ieškiniu. Todėl nagrinėjamuoju atveju aktualios aplinkybės ne dėl to, ar Perkančioji organizacija pagrįstai nusprendė, kad ieškovo pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, ginčo esmė yra tame, ar Perkančioji organizacija pagrįstai pripažino ieškovą neįvykdžiusiu pareigos tinkamai pagrįsti jo pasiūlytą neįprastai mažą kainą.

11Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, Perkančioji organizacija 2010-11-24 raštu Nr. 7-44-1522 pranešė ieškovui UAB „Dussmann service", kad Komisija nustatė, jog 1 pirkimo objekto daliai pateiktame pasiūlyme UAB „Dussmann service" nurodyta paslaugų kaina yra neįprastai maža ir pareikalavo pateikti įrodymus, pagrindžiančius pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą. Perkančioji organizacija rašte taip pat nurodė, kokiu būdu toks pagrindimas gali būti atliekamas (b. l. 94). Teismo vertinimu, Tiekėjui aiškiai buvo nurodyta, kokio lygio ir informatyvumo paaiškinimų bei juos pagrindžiančių įrodymų reikalauja Perkančioji organizacija, todėl 2010-11-25 raštu pateikto UAB „Dussmann service" atsakymo (b. l. 95-97) jokiu būdu negalima pripažinti iškeltus reikalavimus atitinkančiu paaiškinimu. Kaip matyti iš šio rašto turinio, Tiekėjas apsiribojo lakonišku paaiškinimu, kad valymo paslaugas atliks turima nuosava įranga bei skirs investicijų į naujos įsigijimą tiek, kad būtų užtikrinta valymo darbų kokybė ir padidintas darbo našumas, nurodė technikos pavadinimus, aplinkybę, kad valymo, higienos priemones bei smulkųjį valymo inventorių perka centralizuotai iš vieno tiekėjo, kad paslaugas atliks kvalifikuoti darbuotojai, daliai paslaugų atlikti bus pasitelkti subrangovai, esą naudojasi motininės įmonės patirtimi ir naujausiomis technologijomis, investuoja į šiuolaikinius valdymo sprendimus, naują įrangą, darbo efektyvumui didinti taiko darbo specializavimą – sudarytos ir apmokytos mobilios specializuotos darbuotojų grupės, naudojasi veiklos specifikos teikiamais privalumais, ekonominį efektą gauna iš jau turimos įrangos, o turima patirtis leidžia optimaliai naudoti turimus išteklius. Jokių konkrečių duomenų ir juos pagrindžiančių įrodymų, paneigiančių Komisijos vertinimą, kad pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, ieškovas nepateikė, nors, būdamas atitinkamos srities profesionalas, turintys didelę patirtį, neabejotinai privalėjo suprasti, kokiu būdu ir kokiomis priemonėmis privalo pagrįsti tokias aplinkybes. Todėl vertintina, kad ieškovas aptartame etape pareigos bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija tinkamai neįvykdė. Nepaisant to, 2010-11-25 laišku Perkančioji organizacija kreipėsi į Tiekėją, pareikalaudama konkrečių atsakymų, koks planuojamas personalo skaičius kiekviename objekte, dėl vejos pjovimo, sniego valymo, vejos trešimo bei gėlynų priežiūros (b. l. 98). Atsakyme į pastarąjį raštą Tiekėjas nurodė objektuose planuojamų etatų skaičių, jiems skirtą darbo užmokesčio dydį ir patikino, kad nurodytas etatų skaičius užtikrins tinkamą paslaugų vykdymą, nes bus pasitelkti subrangovai, spec. darbų operatoriai, o vejos tręšimo, laistymo bei gėlynų priežiūros darbai bus priskirti etatiniams darbuotojams (b. l. 99). Pripažinti, kad antruoju paaiškinimo raštu Tiekėjas pagrindė, jog gebės laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, taip pat nėra pagrindo. 2010-11-29 laišku Perkančioji organizacija dar kartą kreipėsi į UAB „Dussmann service", reikalaudama konkrečių paslaugų eilučių pagrindimo, labai aiškiai ir konkrečiai nurodydama, kokius duomenis Tiekėjas privalo pateikti (b. l. 100-101). 2010-11-29 raštu Tiekėjas reikalaujamų duomenų nepateikė, tačiau pareiškė Perkančiajai organizacijai, kad Konkurso medžiagoje nebuvo informacijos, kad 1 pirkimo objekto dalies visos paslaugos yra išskirtos ir bus apmokama už faktiškai atliktas paslaugas, nurodė, kad dalies paslaugų įkainiai yra pateikti, o kiti skaičiuoti kaip kompleksinės paslaugos, todėl išskyrimas į dalis būtų netikslus (b. l. 102). Tuomet 2010-11-30 laišku Perkančioji organizacija Tiekėjui nurodė, kuriuose konkrečiai Pirkimo sąlygų punktuose yra nurodyta, jog vykdant sutartį bus atsiskaitoma už faktiškai suteiktas paslaugas, ir pakartotinai pareikalavo pateikti siūlomos kainos pagrindimo įrodymus, atkreipdama dėmesį, kad komisija nėra gavusi 2010-11-29 rašte prašomos informacijos, ir paaiškindama tokio nepateikimo pasekmes (b. l. 103). Tą pačią dieną raštu Nr. 391 UAB „Dussmann service" pateikė Komisijai duomenis, kokiu būdu ji ketina paskirstyti 1-os pirkimo objekto dalies kainą, nurodydama, kad tai yra pasiūlymo bei nuolaidos pagrindimas (b. l. 104-105). Perkančioji organizacija 2010-11-30 laišku dar kartą pareikalavo Tiekėjo paaiškinimo dėl siūlomos kainos pagrįstumo, pateikdama konkrečius argumentus, kodėl Tiekėjo siūlomą kainą būtina pagrįsti – kokie yra akivaizdūs neatitikimai (b. l. 106). Į pastarąjį laišką UAB „Dussmann service" pateikė 2010-12-01 raštą Nr. 393, kuriame išdėstė bendro pobūdžio prielaidas, pvz. kad nurodytas darbuotojų skaičius nereiškia, jog jie dirbs visą dieną, bei galimybės – panaudoti mechaninę vakuuminę mašiną, kurios darbui papildomos investicijos nebuvo nurodytos, kad kai kuriuos darbus atliks spec. brigada, kuriai etatų skaičius nenumatytas ir t. t. (b. l. 108). Teismo vertinimu, pripažinti, kad Tiekėjas tokiu būdu tinkamai atsakė Perkančiajai organizacijai į eilėje raštų suformuluotus klausimus ir pateikė įrodymus, leidžiančius Komisijai įsitikinti siūlomos ir neįprastai maža pripažintos kainos ekonominiu pagrįstumu bei pašalinančius abejones dėl Tiekėjo nesugebėjimo laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, nėra pagrindo. Todėl teismas sprendžia, kad Komisija pagrįstai atmetė UAB „Dussmann service" pasiūlymą pirmai Pirkimo objekto daliai, pripažinusi, kad Tiekėjas nepateikė tinkamų siūlomos kainos pagrįstumo įrodymų (b. l. 109). Tiekėjui buvo sudarytos visos galimybės paaiškinti ir pagrįsti savo pasiūlymą ir aplinkybių, kad tokia ieškovo teisė būtų kaip nors ribojama ar kad Perkančioji organizacija būtų atsisakiusi priimti ir vertinti kokį nors paaiškinimą, nėra. Ieškovo motyvas, esą pakartotinis Perkančiosios organizacijos reikalavimas pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą rodo ne siekį įsitikinti ieškovo pasiūlytos kainos pagrįstumu, o bet kokia kaina atmesti ieškovo pasiūlymą, nėra nepagrįstas objektyviu vertinimu. Teismo nuomone, netinkamas ieškovo bendradarbiavimo pareigos supratimas ir vykdymas suponavo situaciją, įpareigojančią Perkančiąją organizaciją per kelis kartus siekti išsiaiškinti visas aplinkybes, būtinas neįprastai mažos pasiūlymo kainos vertinimo procedūrai atlikti.

12Pažymėtina, kad Tiekėjas, reikšdamas pretenziją ir kreipdamasis į teismą, taip pat nepateikė konkretaus neįprastai mažos kainos ekonominio pagrindimo bei atitinkamas aplinkybes patvirtinančių įrodymų, nepašalino prieštaravimų, kurie akivaizdžiai pavaizduoti trečiojo asmens atsiliepime sudarytoje duomenų lentelėje (b. l. 147). Todėl pripažinti, kad Perkančioji organizacija netinkamai aiškino ir taikė neįprastai mažos kainos institutą, Pirkimo sąlygų kainodaros taisykles, Tiekėjo pateiktus kainos pagrįstumo įrodymus bei pažeidė nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principus bei viešųjų pirkimų tikslą, nėra jokio objektyvaus pagrindo.

13Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, konstatuojant, kad ieškovas neįrodė aplinkybių, kuriomis grindė savo reikalavimus, ieškovo UAB „Dussmann Service“ ieškinys netenkintinas (CPK 178 str.).

14Ieškovo UAB „Dussmann Service“ bylinėjimosi išlaidos siekia 10 354,58 Lt (b. l. 232-255). Atsakovas AB „Lietuvos dujos“ patyrė 11 858 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas (b. l. 256-257), o tretysis asmuo UAB „Ainava“ patyrė 3279,10 Lt atstovavimo išlaidas (b.l. 195-198, 258-260).

15Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Šio kodekso 47 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises ir pareigas, išskyrus įstatyme išvardintas išimtis. Tokiu būdu, ir tretieji asmenys turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, jeigu teismo sprendimas priimtas naudai tos šalies, kurios interesus gynė tretysis asmuo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio komentaras).

16Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis reglamentuoja, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbą ir laiko sąnaudas, yra priteisiamo ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Todėl teismas, atsižvelgdamas į Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio nuostatas, vertindamas, kad byla iš esmės nebuvo sudėtinga, nereikalavo išskirtinių specialių žinių, buvo nagrinėjama teisme, esančiame toje pačioje vietovėje, kaip ir advokato darbo vieta, į tai, kad joje nekonstatuotas teisinių klausimų naujumas, ir suteiktų paslaugų pobūdį (atsakovas ir tretysis asmuo paruošė atsiliepimus į ieškinį, rinkti įrodymai ir suteiktos atstovavimo paslaugos nagrinėjant bylą (bendra parengiamojo posėdžio ir bylos nagrinėjimo iš esmės posėdžio laiko trukmė viršija 2 valandą), sprendžia, kad 3000 Lt suma atstovavimo išlaidoms atlyginti yra pagrįsta. Todėl iš ieškovo UAB „Dussmann Service“ atsakovo AB „Lietuvos dujos“ ir trečiojo asmens UAB „Ainava“ naudai priteistini po 3000 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. 1 ir 2 d.), netenkinant pareikštų prašymų visa apimtimi.

17Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, tokiai šaliai tenka ir teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo pareiga (CPK 96 str.). Todėl iš ieškovo valstybei priteistini 19,20 Lt teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270, 273 straipsniais,

19Civilinio proceso kodekso 259, 263-270, 279, 293 straipsniais, teismas

Nutarė

20Ieškovo UAB „Dussmann Service“ ieškinio netenkinti.

21Priteisti iš ieškovo UAB „Dussmann Service“ atsakovo AB „Lietuvos dujos“ ir trečiojo asmens UAB „Ainava“ naudai po 3000 Lt (tris tūkstančius litų) atstovavimo išlaidoms atlyginti.

22Likusioje dalyje prašymų dėl atstovavimo išlaidų netenkinti.

23Priteisti iš ieškovo UAB „Dussmann Service“ valstybei 36 Lt (trisdešimt šešis litus) teismo išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų išsiuntimu, atlyginti.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Aldona Tilindienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas UAB „Dussmann Service“ prašė panaikinti atsakovo AB „Lietuvos... 3. Ieškovas UAB „Dussmann Service“ (toliau – Tiekėjas) nurodė, kad... 4. Atsakovas AB „Lietuvos dujos“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir... 5. Tretysis asmuo su ieškiniu taip pat nesutiko ir nurodė, kad ieškovo... 6. Ieškovo ieškinys netenkintinas.... 7. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010 -09-07 AB... 8. Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) ir kituose teisės aktuose yra... 9. Racionalaus lėšų panaudojimo tikslas negali būti suabsoliutinamas,... 10. UAB „Dussmann service" pretenzijoje Perkančiajai organizacijai buvo... 11. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, Perkančioji... 12. Pažymėtina, kad Tiekėjas, reikšdamas pretenziją ir kreipdamasis į... 13. Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, konstatuojant, kad ieškovas... 14. Ieškovo UAB „Dussmann Service“ bylinėjimosi išlaidos siekia 10 354,58 Lt... 15. Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios... 16. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis reglamentuoja, kad šaliai, kurios... 17. Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 19. Civilinio proceso kodekso 259, 263-270, 279, 293 straipsniais, teismas... 20. Ieškovo UAB „Dussmann Service“ ieškinio netenkinti.... 21. Priteisti iš ieškovo UAB „Dussmann Service“ atsakovo AB „Lietuvos... 22. Likusioje dalyje prašymų dėl atstovavimo išlaidų netenkinti.... 23. Priteisti iš ieškovo UAB „Dussmann Service“ valstybei 36 Lt (trisdešimt... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...