Byla A-525-1878-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Stasio Gudyno (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės,

2sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovams Leonui Alesionkai ir Sigitui Rudokui,

4atsakovo atstovui Jurgitai Karčiauskienei,

5trečiajam suinteresuotam asmeniui E. T.,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje prašymą atsakovui Pasvalio rajono savivaldybės tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui E. T. dėl sprendimo panaikinimo.

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8I.

9Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Panevėžio apskrityje (toliau – ir Vyriausybės atstovas) prašymu (b.l. 2–4) kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti 2007 m. rugpjūčio 22 d. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) sprendimą Nr. T1-136 „Dėl E. T. išrinkimo į UAB „Pasvalio butų ūkis“ direktoriaus pareigas“ (toliau – ir Sprendimas).

10Nurodė, kad Taryba 2007 m. rugpjūčio 22 d. Sprendimo 1 dalimi nusprendė išrinkti E. T. į UAB „Pasvalio butų ūkis“ direktoriaus pareigas, pareigas pradedant eiti nuo 2007 m. rugpjūčio 27 d.. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo (toliau – ir Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas) 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, motyvuotu teikimu Nr. 2.1-10T pasiūlė Tarybai panaikinti Sprendimą, tačiau 2007 m. spalio 29 d. Pasvalio rajono savivaldybės mero rašte Nr. ARB-1479 Taryba atsisakė patenkinti Vyriausybės atstovo teikimą. Pažymėjo, kad 2007 m. birželio 6 d. Taryba priėmė sprendimą Nr. T1-53, kurio 1 dalimi nusprendė atleisti E. T. iš Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų nuo 2007 m. birželio 18 d. Remdamasis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 18 straipsniu, savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymu (patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės mero 2003 m. spalio 27 d. potvarkiu Nr. 86), E. T. 2006 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. DV-422 ir 2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. DV-29, padarė išvadą, kad Sprendimas pažeidžia Įstatymo 18 straipsnį, nes E. T. negalėjo būti išrinktas eiti UAB „Pasvalio butų ūkis“ direktoriaus pareigas.

11Atsakovas Taryba atsiliepimu į prašymą (b.l. 19 – 21) prašė pareiškėjo prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

12Nurodė, kad Sprendimas neprieštarauja įstatymams, nes Taryba yra UAB „Pasvalio butų ūkis“ steigėja ir vienintelė akcininkė, kurios raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams. Atsižvelgdamas į UAB „Pasvalio butų ūkis“ įstatų (toliau – ir Įstatai) 46, 47, 51.3 punktus, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir Akcinių bendrovių įstatymas) 20 ir 34 straipsnius, faktą, kad UAB „Pasvalio butų ūkis“ valdyba nesudaryta, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) 29 straipsnį, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymą, padarė išvadą, kad Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius E. T. įsakymų, tiesiogiai susijusių su sprendimų priėmimu UAB „Pasvalio butų ūkis“ valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos bei kontrolės srityse, nepriėmė ir negalėjo priimti. Pabrėžė, kad per paskutinius jo darbo metus jo tarnyba nebuvo tiesiogiai susijusi su minėtos bendrovės veiklos priežiūra ar kontrole, jis nedalyvavo svarstant ir priimant bendrovei palankius sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Pažymėjo, kad pareiškėjas privalėjo pagal Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą motyvuotu teikimu siūlyti savivaldybės administracijos direktoriui panaikinti jo nurodomus įsakymus (2006 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. DV-422 ir 2007 m. sausio 11 d. įsakymą Nr. DV-29), tačiau to nepadarė, nes Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymą Nr. DV-422 išleido vadovaudamasis Tarybos kolegijos 2006 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. K-8, o įsakymu Nr. DV-29 patvirtino daugiabučių namų, kuriems priskirtas bendrojo naudojimo patalpų administratorius, sąrašą.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo E. T. atsiliepimu į prašymą (b.l. 55–57) prašė prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

14Nurodė, kad Įstatymo 18 straipsnis įtvirtina aplinkybes, kada nustatomas ribojimas vienerius metus dirbti įmonėje, nustojus eiti pareigas valstybės tarnyboje. Tos aplinkybės siejamos su tuo, kad tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba asmuo dalyvavo svarstant ir priimant palankius tokiai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Pažymėjo, kad, renkant jį UAB „Pasvalio butų ūkis“ direktoriumi, jo veiksmai buvo pasyvūs, jis jokių pažeidimų nepadarė. Atsižvelgdamas į Įstatų 2 punktą, pabrėžė, kad UAB „Pasvalio butų ūkis“ turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, o tuo atveju, jeigu jis, būdamas savivaldybės administracijos direktoriumi, būtų tokią nuostatą pažeidęs, Vyriausybės atstovas būtų pateikęs skundą teismui, tačiau to nepadarė. Nurodė, jog pagal sukurtos interneto ir intraneto sistemos Pasvalio rajone teikiamos paslaugos susitarimą UAB „Pasvalio butų ūkis“ nebuvo jo, kaip savivaldybės administracijos direktoriaus, priežiūroje ar kontrolėje. Įsakymas Nr. DV-422 nesusijęs su kontrole, priežiūra, valstybės užsakymu, finansine parama, jis nėra savarankiškas aktas, nes priimtas įtakojus aukštesnei institucijai – Tarybos kolegijai. Pabrėžė, kad įsakymas Nr. DV-29 taip pat nesusijęs nė su viena iš minėtų aplinkybių, o juo pakeičiamas kitas įsakymas (2006-07-11 Nr. DV-364), priimtas daugiau kaip prieš vienerius metus iki jo išrinkimo į UAB „Pasvalio butų ūkis“ direktoriaus pareigas. Nurodė, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vienbalsiai nusprendė (pagal Vyriausybės atstovo prašymą), kad nėra pakankamo pagrindo konstatuoti, jog, vykdant Tarybos sprendimą, sudaryta darbo sutartis priimti jį į UAB „Pasvalio butų ūkis“ direktoriaus pareigas pažeidžia Įstatymo nuostatas.

15II.

16Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. sausio 24 d. sprendimu (b.l. 110–112) skundą patenkino ir panaikino Sprendimą.

17Teismas, remdamasis Įstatais ir Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsniu, pažymėjo, kad UAB „Pasvalio butų ūkis“ yra Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojama įmonė. Atsižvelgdamas į Įstatymo 18 straipsnį, Pasvalio rajono savivaldybės mero 2004 m. sausio 30 d. potvarkiu Nr. MV-8 patvirtinto administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo (toliau – ir Pareigybės aprašymas) 4, 37.1, 37.2 punktus, faktą, kad E. T. , būdamas administracijos direktoriumi, išleido įsakymus Nr. DV-422 ir Nr. DV-29, padarė išvadą, kad E. T. , eidamas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, priėmė UAB „Pasvalio butų ūkis“ palankius sprendimus teikti finansinę paramą. Vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymo ir naudojimo taisyklių (Tarybos 2004-02-25 sprendimas Nr. T1-88) (toliau – ir Taisyklės) 3 punktu, pabrėžė, kad nepagrįstas atsakovo teiginys, jog sprendimą dėl tokių lėšų skyrimo priima savivaldybės kolegija, o, priimdamas minėtus įsakymus, E. T. vykdė jam suteiktus įgaliojimus ir neturi reikšmės, kokiu pagrindu tokie įgaliojimai suteikti (įstatymu ar Tarybos sprendimais).

18III.

19Atsakovas Taryba apeliaciniu skundu (b.l. 116–119) prašo Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Apeliacinis skundas grindžiamas iš dalies tokiais pačiais motyvais kaip ir atsiliepimas į prašymą pirmosios instancijos teismui, taip pat pateikiami tokie pagrindiniai argumentai:

201. Pažymi, kad Įstatymo 18 straipsnyje nurodyta sąvoka „įmonė“ aiškintina pagal Įstatymo 2 straipsnio 7 dalį, todėl ribojimai užimti tam tikras pareigas Įstatyme siejami su privataus kapitalo įmonėmis, o UAB „Pasvalio butų ūkis nėra privataus kapitalo įmonė, ji yra savivaldybei priklausančio akcinio kapitalo įmonė, kurios vienintelis steigėjas ir akcininkas yra Taryba, o jos priimti sprendimai prilygsta bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

212. Remdamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 6 dalimi, faktu, kad UAB „Pasvalio butų ūkis“ nei stebėtojų taryba, nei valdyba nėra sudaryta, Įstatų 24 straipsniu, pabrėžia, jog visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę bet kada atšaukti jo išrinktą bendrovės vadovą, todėl daro išvadą, kad tokios akcinės bendrovės vadovas yra pavaldus ir kontroliuojamas tik visuotinio akcininkų susirinkimo, o nagrinėjamu atveju – Tarybos.

223. Vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsniu, pažymi, kad savivaldybės administracijos direktoriui Vietos savivaldos įstatymu suteikta teisė koordinuoti ir kontroliuoti tik viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbą, o ne savivaldybei priklausančio akcinio kapitalo įmonę.

234. Atsižvelgia į Pareigybės aprašymo 4 punktą bei sąvokos „organizuoti reikšmę“ (Lietuvių kalbos žodynas: elektroninis variantas) ir pažymi, kad minėtai sąvokai reikšmė kontroliuoti ar prižiūrėti nėra priskiriama. Remiasi Pareigybės aprašymo 37.2 punktu ir nurodo, kad jis turi būti aiškinamas taip, kad UAB „Pasvalio butų ūkis“ vadovą skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Taryba savo sprendimu, kuriame suteikia įgaliojimus administracijos direktoriui sudaryti su paskirtu asmeniu darbo sutartį ar atitinkamai ją nutraukti. Daro išvadą, jog administracijos direktorius ne kontroliuoja ar prižiūri, o tik organizuoja savivaldybei pavaldžių įstaigų bei įmonių darbą, įgaliotas Tarybos sudaro ar nutraukia su asmeniu darbo sutartį.

245. Vadovaudamasis Taisyklių 3 ir 5 punktais, faktu, kad Tarybos kolegiją iš Tarybos narių sudaro Taryba, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento (patvirtintas 2003-05-07 sprendimu Nr. 25) 66 ir 70 punktais, įsakymu Nr. DV-422, pabrėžia, jog negalima daryti išvados, kad įsakymu Nr. DV-422 E. T. kaip administracijos direktorius dalyvavo ir priėmė UAB „Pasvalio butų ūkis“ palankų sprendimą teikti paramą.

256. Pažymi, kad įsakymas Nr. DV-29 nepatvirtina jokios Įstatymo 18 straipsnyje nurodytos aplinkybės.

26Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 122 – 125) prašo Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime pareiškėjas sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytais argumentais ir padarytomis išvadomis, taip pat pateikiami šie papildomi nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

271. Vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalies 6 punktu, Pareigybės aprašymo 4, 21, 25, 37.1 ir 37.2 punktais, daro išvadą, kad administracijos direktoriaus tarnyba tiesiogiai susijusi si UAB „Pasvalio butų ūkis“ priežiūra ir kontrole.

282. Nurodo, kad pagal Įstatų 10 punktą UAB „Pasvalio butų ūkis“ yra įstaiga (įmonė), teikianti viešąsias (komunalines) paslaugas.

29Trečiasis suinteresuotas asmuo E. T. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 127–128) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Atsiliepime pateikiami iš esmės tokie patys argumentai kaip ir atsiliepime į prašymą pirmosios instancijos teismui.

30Taip pat nurodo, kad visiškai palaiko Tarybos apeliacinį skundą. Pažymi, kad Panevėžio apygardos administraciniam teismui panaikino Sprendimą, tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas (administracinė byla Nr. I-1719-38/2008), išnagrinėjęs tas pačias aplinkybes, padarė išvadą, jog nėra pagrindo atleisti E. T. iš teisėtai einamų UAB „Pasvalio butų ūkis“ direktoriaus pareigų.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32IV.

33Apeliacinis skundas netenkintinas.

34Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) 18 straipsnis (ginčo sprendimo priėmimo metu galiojusi 2001 04 10 įstatymo Nr. IX-244 redakcija) nustatė, kad asmuo, nustojęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, vienerius metus neturi dirbti įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos bei kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su šių įmonių veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo dalyvavo svarstant ir priimant palankius šioms įmonėms sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

352007 06 06 Pasvalio rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-53 „Dėl E. T. atleidimo iš savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų“ atleido E. T. iš Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų nuo 2007 06 18.

362007 08 22 Pasvalio rajono savivaldybės taryba ginčo sprendimu Nr. T1-136 „Dėl E. T. išrinkimo į UAB „Pasvalio butų ūkis“ direktoriaus pareigas“ (toliau – Sprendimas) išrinko E. T. į UAB „Pasvalio butų ūkis“ direktoriaus pareigas, pradedant eiti pareigas nuo 2007 08 27. Taigi, nuo atleidimo iš savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų iki paskyrimo UAB „Pasvalio butų ūkis“ direktoriumi vieneri metai nepraėjo.

37Rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnyje (2003 m. liepos 4 d. įstatymo Nr. IX-1693 redakcija) numatytą rajono savivaldybės administracijos direktoriaus kompetenciją bei Įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje (2006 06 22 įstatymo Nr. IX-244 redakcija) pateikiamą sąvoką yra asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje.

38Pagal Įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje pateikiamą sąvoką įmonėmis šio Įstatymo prasme laikomis visų rūšių ūkinės, komercinės, kredito ir finansinės įmonės, bendrovės, įstaigos, bendrijos, asociacijos, susivienijimai ir organizacijos, kas reiškia, jog UAB „Pasvalio butų ūkis“, nepriklausomai nuo šios bendrovės akcijų pasiskirstymo, Įstatymo prasme yra įmonė.

39Byloje nustatyta, kad Pasvalio rajono savivaldybei priklauso 100 procentų UAB „Pasvalio butų ūkis“ akcijų, todėl pagal Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 6 dalies nuostatas UAB „Pasvalio butų ūkis“ yra Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojama įmonė.

40Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalies (2003 m. spalio 14 d. įstatymo Nr. IX-1764 redakcija) 6 punktas nustatė, kad savivaldybės administracijos direktorius koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbą. Pasvalio rajono savivaldybės mero 2004 01 30 potvarkiu Nr. MV-8 patvirtintų savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo 21 punktas numato, kad savivaldybės administracijos direktoriaus funkcija yra koordinuoti ir kontroliuoti viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbą. Šių nuostatų 25 punktas nustato, kad savivaldybės administracijos direktorius organizuoja komunalinių paslaugų teikimą, 37.1 punktas numato, kad savivaldybės administracijos direktorius turi teisę leisti įsakymus, privalomus savivaldybės įmonėms, o 37.2 punktas nustato, kad jis turi teisę skirti ir atleisti savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovus bei vyriausiuosius buhalterius.

41Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 18 dalis nustato, kad viešoji paslauga tai valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas. UAB “Pasvalio butų ūkis” įstatų 10.1-10.7 punktai tvirtina, kad ši įmonė užsiima nekilnojamojo turto nuoma, nekilnojamojo turto tvarkyba, garo ir karšto vandens tiekimu, elektros įrangos ir kitų įtaisų, pastatų ir statinių įrengimu, vandentiekio ir panašių sistemų įrengimu, t.y. įmonės veikla susijusi su socialinių paslaugų teikimu asmenims, todėl konstatuotina, kad įmonė teikia viešąsias paslaugas.

42Esant nurodytoms faktinėms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog, atsižvelgiant į Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalies 6 punkte bei Pasvalio rajono savivaldybės mero 2004 01 30 potvarkiu Nr. MV-8 patvirtintų savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo 25, 37.1, 37.2 punktuose įtvirtintą savivaldybės administracijos direktoriaus kompetenciją, šioje byloje trečiuoju suinteresuotoju asmeniu esančio E. T. tarnyba Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigose buvo tiesiogiai susijusi su UAB “Pasvalio butų ūkis” veiklos priežiūra ar kontrole. Todėl E. T., nepraėjus vienerių metų laikotarpiui nuo jo atleidimo iš Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų, negalėjo būti paskirtas (išrinktas) UAB „Pasvalio butų ūkis“ direktoriumi. Konstatuotina, kad 2007 08 22 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-136 „Dėl E. T. išrinkimo į UAB „Pasvalio butų ūkis“ direktoriaus pareigas“ savo turiniu prieštarauja Įstatymo 18 straipsniui, todėl pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai šį atsakovo sprendimą panaikino.

43Esant nustatytai aplinkybei, kad savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybė yra susijusi su UAB “Pasvalio butų ūkis” veiklos priežiūra ar kontrole, bylai nebėra aktualu ar dirbdamas šioje pareigybėje E. T. dalyvavo svarstant ir priimant palankius šiai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

44Esant išdėstytoms aplinkybėms kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo pilnai ir visapusiškai, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, procesinės teisės normų pažeidimų nepadarė, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais pagrindo nėra.

45Teismo kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

46Apeliacinį skundą atmesti.

47Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

48Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovams Leonui Alesionkai ir Sigitui Rudokui,... 4. atsakovo atstovui Jurgitai Karčiauskienei,... 5. trečiajam suinteresuotam asmeniui E. T.,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 7. Teisėjų kolegija... 8. I.... 9. Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Panevėžio apskrityje (toliau – ir... 10. Nurodė, kad Taryba 2007 m. rugpjūčio 22 d. Sprendimo 1 dalimi nusprendė... 11. Atsakovas Taryba atsiliepimu į prašymą (b.l. 19 – 21) prašė pareiškėjo... 12. Nurodė, kad Sprendimas neprieštarauja įstatymams, nes Taryba yra UAB... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo E. T. atsiliepimu į prašymą (b.l. 55–57)... 14. Nurodė, kad Įstatymo 18 straipsnis įtvirtina aplinkybes, kada nustatomas... 15. II.... 16. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. sausio 24 d. sprendimu... 17. Teismas, remdamasis Įstatais ir Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsniu,... 18. III.... 19. Atsakovas Taryba apeliaciniu skundu (b.l. 116–119) prašo Panevėžio... 20. 1. Pažymi, kad Įstatymo 18 straipsnyje nurodyta sąvoka „įmonė“... 21. 2. Remdamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,... 22. 3. Vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsniu, pažymi, kad... 23. 4. Atsižvelgia į Pareigybės aprašymo 4 punktą bei sąvokos „organizuoti... 24. 5. Vadovaudamasis Taisyklių 3 ir 5 punktais, faktu, kad Tarybos kolegiją iš... 25. 6. Pažymi, kad įsakymas Nr. DV-29 nepatvirtina jokios Įstatymo 18... 26. Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 122 – 125) prašo... 27. 1. Vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalies 6 punktu,... 28. 2. Nurodo, kad pagal Įstatų 10 punktą UAB „Pasvalio butų ūkis“ yra... 29. Trečiasis suinteresuotas asmuo E. T. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l.... 30. Taip pat nurodo, kad visiškai palaiko Tarybos apeliacinį skundą. Pažymi,... 31. Teisėjų kolegija... 32. IV.... 33. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 34. Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje... 35. 2007 06 06 Pasvalio rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-53 „Dėl E.... 36. 2007 08 22 Pasvalio rajono savivaldybės taryba ginčo sprendimu Nr. T1-136... 37. Rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgiant į Lietuvos... 38. Pagal Įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje pateikiamą sąvoką įmonėmis šio... 39. Byloje nustatyta, kad Pasvalio rajono savivaldybei priklauso 100 procentų UAB... 40. Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalies (2003 m. spalio 14 d.... 41. Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 18 dalis nustato, kad viešoji... 42. Esant nurodytoms faktinėms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog,... 43. Esant nustatytai aplinkybei, kad savivaldybės administracijos direktoriaus... 44. Esant išdėstytoms aplinkybėms kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 45. Teismo kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140... 46. Apeliacinį skundą atmesti.... 47. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 24 d. sprendimą... 48. Nutartis neskundžiama....