Byla 2-7117-881/2011
Dėl BUAB „Elwo“ kreditorių 2011 m. rugsėjo 5 d. susirinkimo nutarimų Nr. 9, 10 panaikinimo ir 2011 m. rugsėjo 12 d. BUAB „Elwo“ kreditorių komiteto nutarimų Nr. 1, 2, 3, 4, 5 panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, sekretoriaujant Silvijai Dovgerd, Ritai Sindikaitei, dalyvaujant ieškovo AB ,,SEB bankas“ atstovui M. B., atsakovo BUAB ,,Elwo“ atstovo Asociacijos Intekta įgaliotam asmeniui Zdislavui Juchnevičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB ,,SEB bankas“ skundą dėl BUAB „Elwo“ kreditorių 2011 m. rugsėjo 5 d. susirinkimo nutarimų Nr. 9, 10 panaikinimo ir 2011 m. rugsėjo 12 d. BUAB „Elwo“ kreditorių komiteto nutarimų Nr. 1, 2, 3, 4, 5 panaikinimo,

Nustatė

3ieškovas AB ,,SEB bankas“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti 2011 m. rugsėjo 5 d. BUAB „Elwo“ kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus Nr. 9, Nr. 10 dėl pavedimo sutarties teksto patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo kreditorių susirinkimo pirmininkui UAB „Elwo“ vardu sudaryti su bankroto administratoriumi pavedimo sutartį, panaikinti 2011 m. rugsėjo 12 d. BUAB „Elwo“ kreditorių komiteto priimtus nutarimus Nr. 1, 2, 3, 4, 5. Nurodo, jog minėti BUAB ,,Elwo“ kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimai priimti pažeidžiant įstatymo normas, todėl turi būti panaikinti. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 4 dalies nuostatas, pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, tačiau teismo paskirtasis administratorius į darbotvarkę įtraukė tik klausimą dėl pavedimo sutarties teksto patvirtinimo, tuo tarpu klausimo dėl administravimo išlaidų sąmatos ir atlyginimo administratoriui apskritai neįtraukė. Kreditoriai UAB ,,Vilniaus energija“ ir AB ,,SEB bankas“ susirinkimo metu nurodė, kad 2011 m. rugsėjo 5 d. kreditorių susirinkimui nebuvo pateikta tvirtinti administravimo išlaidų sąmata ir nenumatyti administravimo išlaidų limitai, todėl balsavo prieš siūlomą nutarimą. Tai pat pažymėjo, jog siūlomos pavedimo sutarties 4 punkte buvo nurodyta, kad administravimo išlaidų sąmata yra neatskiriama pavedimo sutarties dalis ir privalo būti pridėta prie pavedimo sutarties, tačiau kreditoriams šis priedas pateiktas nebuvo. Be to, 2011 m. rugsėjo 5 d. kreditorių susirinkime iš viso nebuvo svarstytas klausimas dėl sumos, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu. Šis klausimas buvo nagrinėjamas tik 2011 m. rugsėjo 12 d. kreditorių komiteto posėdyje, taigi nutarimas, kuris buvo priimtas pažeidžiant Įmonių bankroto įstatymo nuostatas, privalo būti panaikintas. Ieškovas taip pat pažymi, jog turi būti panaikintas ir 2011 m. rugsėjo 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 10, nes kol nėra išspręstas klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos ir atlyginimo administratoriui nustatymo, įgaliojimų suteikimas administratoriui netenka prasmės. 2011 m. rugsėjo 5 d. kreditorių susirinkimas nutarimu Nr. 5 išrinko kreditorių komitetą ir patvirtino kreditorių komiteto darbo reglamentą. Įmonių bankroto įstatymo 25 straipsnio 3 dalis numato, kad kreditorių komiteto teises nustato kreditorių susirinkimas. Kadangi nei kreditorių susirinkimo nutarime Nr. 5, nei kreditorių komiteto darbo reglamente nebuvo nurodyta kokios teisė suteikiamos kreditorių komitetui, todėl nėra aišku, kokie įgaliojimai buvo suteikti kreditorių komitetui, t. y. kokius klausimus jis galėjo svarstyti, taigi kreditorių komitetas neturėjo teisės svarstyti klausimų, kurie priskirti kreditorių susirinkimo kompetencijai.

4Atsakovas BUAB „Elwo“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškovo skundu nesutinka ir prašo skundą atmesti. Nurodo, jog bankroto administratoriaus kreditorių susirinkimui pateiktame balsavimo biuletenyje buvo pasiūlyta patvirtinti pavedimo sutarties tekstą bei suteikti įgaliojimus kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti pavedimo sutartį su administratoriumi. Kreditorių dauguma pritarė šiam nutarimui, taigi nutarimas buvo priimtas balsų dauguma, nepažeidžiant Įmonių bankroto įstatymo nuostatų. Pažymi, jog pavedimo sutarties teksto patvirtinimas ir įgaliojimų suteikimas kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti pavedimo sutartį, neįpareigoja pirmininko pasirašyti pavedimo sutarties kol nepatvirtinta administravimo išlaidų sąmata. Be to, 2011 m. rugsėjo 5 d. protokole, ties ginčijamu nutarimu Nr. 10 yra aiškiai pažymėta ieškovo pozicija, kad AB ,,SEB bankas“ atstovas, kaip kreditorių komiteto pirmininkas, balsavo ,,prieš“, nurodydamas, kad pasirašys su administratoriumi pavedimo sutartį, kai bus patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. Bankroto administratorius sutiko su kreditorių susirinkimo pirmininku ir įsipareigojo pirmajame kreditorių komiteto posėdyje pateikti administravimo išlaidų sąmatos projektą. Kadangi ieškovas neginčija 2011 m. rugsėjo 5 d. nutarimo Nr. 5, kuriuo buvo išrinktas kreditorių komitetas, darytina išvada, kad jis pritaria, jog kreditorių komitetas buvo išrinktas teisėtai. 2011 m. rugsėjo 12 d. vykusiame kreditorių komiteto posėdyje buvo svarstomas administravimo išlaidų projektas, už kurį balsavo 3 iš 5 kreditorių komiteto narių, tarp jų ir ieškovas.

5Ieškinys atmetamas.

6CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 29 d. nutartimi atsakovui UAB ,,Elwo“ iškėlė bankroto bylą. Atsakovo administratoriumi teismas paskyrė J. G., tačiau Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 29 d. nutartimi atsakovo administratoriumi buvo paskirta Asociacija Intekta.

8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33 ,,Dėl įstatymų taikymo įmonių bankroto bylose“ 16 punkte išaiškinta, kad teismine tvarka nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo ar komiteto nutarimų teisėtumo būtina patikrinti, ar tie nutarimai priimti nepažeidžiant įstatymu nustatytos jų priėmimo tvarkos.

9Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos. Šiame susirinkime turi būti išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas. Kol jis išrenkamas, kreditorių susirinkimui pirmininkauja administratorius. Kreditorių susirinkimo pirmininku laikomas išrinktas asmuo, už kurį balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų sumos. Kai kreditorių susirinkimo pirmininkas renkamas iš kelių asmenų, kreditorių susirinkimo pirmininku laikomas išrinktas asmuo, už kurį balsavusių kreditorių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma yra didžiausia, palyginti su balsavusių už kitas kandidatūras kreditorių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma.

10Ieškovas AB ,,SEB bankas“ neginčija kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų Nr. 9 ir 10, o taip pat kreditorių komiteto nutarimų Nr. 1, 2, 3, 4, ir 5 teisėtumo tuo pagrindu, jog nutarimai priimti pažeidžiant įstatymu nustatytą jų priėmimo tvarką, t. y. neginčija nutarimų priėmimo formos. Tačiau ginčija šių nutarimų turinį tuo aspektu, jog kreditorių susirinkimas, pirmajame kreditorių susirinkime nepatvirtinęs administravimo sąmatos, kaip to reikalauja Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 4 dalies normos, ir balsuodamas už pavedimo sutarties teksto tvirtinimą bei įgaliojimų kreditorių susirinkimo pirmininkui UAB ,,Elwo“ vardu sudaryti su bankroto administratoriumi pavedimo sutartį, pažeidė įstatymo reikalavimus, o kreditorių komitetas neturėdamas jam suteiktų kreditorių susirinkimo įgaliojimų, negalėjo svarstyti klausimų, kurie nebuvo priskirti kreditorių komiteto kompetencijai, todėl nutarimai turi būti panaikinti.

11Iš bylos medžiagos matyti, jog 2011 m. rugsėjo 5 d. įvyko BUAB ,,Elwo“ kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo 86,39 % visų finansinių reikalavimų sumos turintys kreditoriai (b. l. 6). Kreditorių susirinkimo darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai: kreditorių susirinkimo darbo reglamento nustatymas; bankroto administratoriaus ataskaita; kreditorių susirinkimo primininko rinkimai; kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos nustatymas; kreditorių komiteto rinkimas ir kreditorių komiteto darbo reglamento nustatymas; informacijos apie bendrovės bankroto procedūrų eigą teikimo tvarkos nustatymas; įmonės turto pardavimo tvarkos nustatymas; procedūros pasirinkimo klausimas; pavedimo sutarties teksto tvirtinimas; įgaliojimų suteikimas kreditorių susirinkimo pirmininkui UAB ,,Elwo“ vardu sudaryti su bankroto administratoriumi pavedimo sutartį; einamieji klausimai.

12Kreditorių susirinkimo metu balsų dauguma buvo nustatytas kreditorių susirinkimo darbo reglamentas, patvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita, BUAB ,,Elwo“ kreditorių susirinkimo pirmininku išrinktas AB ,,SEB bankas“ atstovas, patvirtinta bankroto administratoriaus pasiūlyta kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka, patvirtintas kreditorių komiteto darbo reglamentas ir išrinktas kreditorių komitetas, susidedantis iš AB ,,SEB bankas“, darbuotojų atstovės S. V., UAB ,,SLO Lithuania“, UAB ,,Elektrokomplektas“, UAB ,,Literna“, patvirtinta bankroto administratoriaus pasiūlyta informacijos apie bendrovės bankroto procedūrų eigą teikimo tvarka, patvirtinta bankroto administratoriaus pasiūlyta turto pardavimo tvarka, administratorius įpareigotas kreiptis į teismą dėl BUAB ,,Elwo“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtintas pavedimo sutarties tekstas. Be to, buvo nuspręsta, kad artimiausiame kreditorių komiteto posėdyje bus svarstomas administratoriaus pateiktas administravimo išlaidų sąmatos projektas (b. l. 6-11).

132011 m. rugsėjo 12 d. įvyko BUAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto posėdis, kuriame dalyvavo visi išrinktieji kreditorių komiteto nariai. Kreditorių komiteto posėdyje buvo nutarta patvirtinti kreditoriaus AB ,,SEB bankas“ pateiktą pakoreguotą kreditorių susirinkimo sušaukimo bei informacijos apie bendrovės bankroto procedūrų eigą teikimo tvarką, pakoreguotą kreditorių komiteto darbo reglamentą, pakoreguotą įmonės kilnojamojo turto pardavimo tvarką, o taip pat patvirtinti administratoriaus pasiūlytą administravimo išlaidų sąmatą (b. l. 12-13).

14Kreditorius AB ,,SEB bankas“ ginčija 2011 m. rugsėjo 5 d. BUAB „Elwo“ kreditorių susirinkimo priimto nutarimo Nr. 9, kuriuo buvo patvirtintas pavedimo su administratoriumi sutarties tekstas ir nutarimo Nr. 10, kuriuo buvo suteikti įgaliojimai kreditorių susirinkimo pirmininkui sudaryti UAB „Elwo“ vardu su bankroto administratoriumi pavedimo sutartį, teisėtumą, o taip pat 2011 m. rugsėjo 12 d. BUAB „Elwo“ kreditorių komiteto priimtų nutarimų Nr. 1, kuriuo pakoreguota kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, Nr. 2, kuriuo pakoreguota informacijos apie bendrovės bankroto procedūrų eigą teikimo tvarka, Nr. 3, kuriuo pakoreguotas kreditorių komiteto darbo reglamentas, Nr. 4, kuriuo pakoreguota įmonės kilnojamojo turto pardavimo tvarka bei Nr. 5, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata.

15Iš esmės ginčas byloje kilo dėl kreditorių komiteto kompetencijos, sprendžiant atskirus su bankroto proceso vykdymu susijusius klausimus, tarp jų ir dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo.

16Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 2 dalis nustato, jog administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos (ĮBĮ 36 str. 4 d.). Administratoriaus atlyginimo suma (atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti ir (arba) bankrutavusi įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį bei jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų bei pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir kiekį) ir jo mokėjimo tvarka (atlyginimo suma gali būti išmokama visa iš karto baigus bankroto procesą arba dalimis vykdant bankroto procesą) nustatoma pavedimo sutartyje (ĮBĮ 36 str. 5 d.).

17Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 5 punkte taip pat numatyta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką. Kreditorių susirinkimas turi teisę išrinkti bankrutuojančios įmonės kreditorių komitetą, keisti jo sudėtį, perduoti jam visas ar dalį kreditorių susirinkimo teisių (ĮBĮ 23 str. 2 d.).

18Atsakovo pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 5 buvo išrinktas bankrutuojančios bendrovės kreditorių komitetas ir patvirtintas kreditorių komiteto darbo reglamentas. Ieškovas, kuris ir pats buvo išrinktas į kreditorių komitetą, neginčija nei kreditorių komiteto išrinkimo fakto, nei sudėties, nei darbo reglamento turinio. Be to, nė vienas iš bankrutuojančios įmonės kreditorių nekvestionuoja, kad BUAB ,,Elwo“ bankroto procedūrų operatyviam ir sklandžiam vykdymui yra būtinas kreditorių komitetas, o kaip jau minėta, Įmonių bankroto įstatymas suteikia kreditorių susirinkimui teisę išrinkti bankrutuojančios įmonės kreditorių komitetą, keisti jo sudėtį, perduoti jam visas ar dalį kreditorių susirinkimo teisių, todėl teismas sprendžia, jog išrinkus kreditorių komitetą, kreditorių susirinkimas jam perdavė visas kreditorių susirinkimo teises (įgaliojimai) sprendžiant su bankroto procedūromis susijusius klausimus, tarp jų ir teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (Lietuvos apeliacinio teismo 2001 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-509/2011). Tokią išvadą teismas daro remdamasis tuo, jog kreditorių susirinkimas nenurodė ir nedetalizavo, kokių teisių jis neperduoda kreditorių komitetui, t. y. kreditorių susirinkimas nenutarė, kad kreditorių komitetui perduoda tik dalį kreditorių susirinkimo teisių, todėl nuo kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5, kuris nėra nuginčytas, priėmimo momento visos kreditorių susirinkimo teisės perėjo kreditorių komitetui, taigi kreditorių komiteto priimti nutarimai tapo privalomi tolesnėse bankroto procedūrose visiems kreditoriams (ĮBĮ 24 str. 4 d., 25 str. 3 d.).

19Kadangi Įmonių bankroto įstatymas nors ir nustato pareigą pirmajam kreditorių susirinkimui tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, tačiau nedraudžia šią savo teisę pavesti kreditorių susirinkimui, kas ir buvo padaryta nagrinėjamu atveju, todėl teismas sprendžia, jog ieškovo nurodytas pagrindas nėra pakankamas panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 9 ir 10, o taip pat kreditorių komiteto nutarimus Nr. 1, 2, 3, 4, 5. Tai, kad administravimo sąmata nebuvo patvirtinta jau per pirmąjį kreditorių susirinkimą, nepažeidžia kreditorių teisių ir teisėtų interesų. Toks administravimo išlaidų nepatvirtinimas reiškia, jog pažeidžiami bankrutuojančios įmonės administratoriaus interesai, t. y. teisė gauti atlygį už bankroto procedūrų vykdymą, tačiau šioje byloje administratorius jokių pretenzijų dėl to nereiškia. Priešingai, dar pirmojo kreditorių susirinkimo metu, paaiškėjus, jog prie pavedimo sutarties teksto trūksta būtinojo jos priedo – administravimo išlaidų sąmatos – administratorius įsipareigojo nedelsiant, t. y. pirmajame kreditorių komiteto posėdyje, kuris buvo planuojamas jau 2011 m. rugsėjo 12-15 dienomis, pateikti administravimo išlaidų projektą. Šios aplinkybės rodo, jog administratorius ir pats nebuvo pakankamai atidus, tačiau tai nesudaro pagrindo naikinti kreditorių susirinkimo balsų dauguma priimtų nutarimų, o taip pat daryti išvadą, jog visi tiek kreditorių susirinkimo, tiek kreditorių komiteto nutarimai, susiję su pavedimo sutarties ir administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimu, yra neteisėti. Kaip jau buvo minėta, nenuginčijus pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5, kuriuo buvo išrinktas bankrutuojančios bendrovės kreditorių komitetas, patvirtintas kreditorių komiteto darbo reglamentas, ir kartu buvo perduotos visos kreditorių susirinkimo teisės kreditorių komitetui, nėra pagrindo naikinti teisėtus kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimus, nors vienas ar keli bankrutuojančios įmonės kreditoriai ir balsavo ,,prieš“ minėtų nutarimų priėmimą.

20Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 258 straipsniu, 290-291 straipsniais, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymu,

Nutarė

21ieškovo AB ,,SEB bankas“ skundą dėl BUAB „Elwo“ kreditorių 2011 m. rugsėjo 5 d. susirinkimo nutarimų Nr. 9, 10 panaikinimo ir 2011 m. rugsėjo 12 d. BUAB „Elwo“ kreditorių komiteto nutarimų Nr. 1, 2, 3, 4, 5 panaikinimo atmesti.

22Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. ieškovas AB ,,SEB bankas“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas... 4. Atsakovas BUAB „Elwo“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė,... 5. Ieškinys atmetamas.... 6. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 7. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 29 d. nutartimi atsakovui UAB... 8. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33... 9. Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog pirmasis... 10. Ieškovas AB ,,SEB bankas“ neginčija kreditorių susirinkimo priimtų... 11. Iš bylos medžiagos matyti, jog 2011 m. rugsėjo 5 d. įvyko BUAB ,,Elwo“... 12. Kreditorių susirinkimo metu balsų dauguma buvo nustatytas kreditorių... 13. 2011 m. rugsėjo 12 d. įvyko BUAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto posėdis,... 14. Kreditorius AB ,,SEB bankas“ ginčija 2011 m. rugsėjo 5 d. BUAB „Elwo“... 15. Iš esmės ginčas byloje kilo dėl kreditorių komiteto kompetencijos,... 16. Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 2 dalis nustato, jog administravimo... 17. Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 5 punkte taip pat numatyta, kad... 18. Atsakovo pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 5 buvo išrinktas... 19. Kadangi Įmonių bankroto įstatymas nors ir nustato pareigą pirmajam... 20. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 21. ieškovo AB ,,SEB bankas“ skundą dėl BUAB „Elwo“ kreditorių 2011 m.... 22. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama...