Byla A-63-313-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,

2sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovei Aušrai Gliebienei,

4atsakovo atstovui Ryčiui Kalinauskui,

5trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams Rokui Didžiapertriui, Levui Janušauskui, Laurai Jasilienei, Vladai Banevičienei,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-06-23 sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skundą atsakovui Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno miesto savivaldybės administracijai, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, viešajai įstaigai Centrinė projektų valdymo agentūra, savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“, Sygnity S. A., EMtest a. s., UAB „Atea“, UAB „Empirija“, R&G Plus Sp. z. o. o. dėl įsakymo panaikinimo.

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8I.

9pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2011-03-17 įsakymą Nr. T-30 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamo projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0012 vykdytojui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai skirtos finansavimo lėšų sumos grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas), kuriuo nuspręsta: 1) pripažinti projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0012 „Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimas“ (toliau – ir Projektas) išlaidų sumą 4 799 246,68 Lt netinkamomis finansuoti išlaidomis; 2) nustatyti, kad Projekto vykdytojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija per 60 kalendorinių dienų nuo Įsakymo įsigaliojimo dienos privalo grąžinti 4 799 246,68 Lt, iš jų 4 695 649,11 Lt Europos Sąjungos fondų lėšų ir 103 597,57 Lt valstybės biudžeto lėšų, o už kiekvieną uždelstą dieną, jei vykdytojas vėluoja grąžinti lėšas, – mokėti 0,03 procento dydžio delspinigius.

10Pareiškėjas prašyme (I t., b. l. 1-16) nurodė ir teismo posėdyje jo atstovė paaiškino, kad skundžiamas Įsakymas, kuriuo Projekto išlaidų suma, t. y. 4 799 246,68 Lt, pripažinta netinkamomis finansuoti išlaidomis, o pareiškėjas yra įpareigotas šias lėšas grąžinti per 60 kalendorinių dienų nuo Įsakymo įsiteisėjimo dienos, prieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatoms (toliau – ir VAĮ), Lietuvos Respublikos finansų ministro (toliau – ir Finansų ministras) 2004-01-28 įsakymu Nr. 1K-033 patvirtintoms Lietuvos 2004 - 2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklėms (toliau – ir Administravimo ir finansavimo taisyklės), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-05-30 nutarimu Nr. 590 patvirtintoms Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėms ir yra neteisėtas bei nepagrįstas. Faktinis pagrindas priimti skundžiamą įsakymą, kuriuo Projekto išlaidų suma (4 799 246,68 Lt) pripažinta netinkamomis finansuoti išlaidomis, buvo 2011 m. sausio 17-21 d. atlikta Projekto patikra vietoje. Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – ir Agentūra), įgyvendinanti patikrą, informuodama apie planuojamą atlikti patikrą vietoje, nenurodė patikros apimties, tikslų bei tikrinamų rodiklių, todėl pažeidė Finansų ministro 2004-01-28 įsakymu Nr. 1K-033 patvirtintų Lietuvos 2004 - 2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisykles. Iš anksto nenurodžius patikros vietoje apimties, Projekto vykdytojo atstovai objektyviai negalėjo pateikti atsakymų į patikros metu iškilusius klausimus, nes atitinkamus paaiškinimus gali pateikti tik tam tikri specialistai, atlikę konkrečius atskirų programų sukūrimo ir įdiegimo paslaugas. Taigi atliekant 2011 m. sausio 17-21 d. patikrą nebuvo sudarytos sąlygos kokybiškam specialistų dalyvavimui ir tokiu būdu nebuvo užtikrintas objektyvus patikros atlikimas, užtikrinantis dalyvių lygiateisiškumą ir patikros bei išvadų skaidrumą (VAĮ 3 str., 8 str.), kas lėmė neteisingai apskaičiuotą grąžintinų lėšų dydį. Su pateiktais dokumentais, kurių pagrindu buvo priimtas ginčijamas įsakymas, pareiškėjui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai nebuvo pateikta patikros vietoje ataskaita, taigi Agentūra nesilaikė Administravimo ir finansavimo taisyklių 189 punkto nuostatų, kas lėmė procedūrinių reikalavimų pažeidimą. Agentūra nevertino Administravimo ir finansavimo taisyklių 190 punkto nuostatų, nepagrindė, kad padaryti Projekto pažeidimai yra esminiai ir negali būti projekto vykdytojo ištaisyti. Šios aplinkybės patvirtina, kad vykdančioji institucija iš esmės atliko neskaidrų ir nemotyvuotą tyrimą, lėmusį neteisėto ir nepagrįsto ginčijamo Įsakymo priėmimą. Skundžiamo Įsakymo preambulėje nurodoma, kad Įsakymas yra priimtas atsižvelgiant į Agentūros 2011-03-01 raštą Nr. 2011/2-2411 „Dėl pažeidimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotame projekte Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0012-6“ (toliau – ir 2011-03-01 Raštas) ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisijos 2011-03-17 posėdžio protokole Nr. PSK-7 (toliau – ir Protokolas) pateiktą išvadą. Pačiame Įsakyme iš esmės nenurodytos faktinės jo priėmimo aplinkybės. Agentūra 2011-03-01 Rašte nepateikė išsamių paaiškinimų, nepagrindė, kokia metodika remiantis buvo atlikta Projekto patikra vietoje, bei kaip buvo apskaičiuotas grąžintinių lėšų dydis, o tik formaliai nurodė, kad siūlomų susigrąžinti lėšų dydis yra paskaičiuotas teisingai. Informacinės visuomenės plėtros komiteto Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisija (toliau – ir Komisija) formaliai tik perrašė 2011-03-01 Rašte nurodytus argumentus, tačiau jų nevertino, nepateikė savo pastabų ir motyvų, dėl ko priėmė nepagrįstą ir neteisėtą išvadą, o tai sudaro teisinį ir faktinį pagrindą panaikinti ir skundžiamą Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus Įsakymą. Komisija, vadovaudamasi Agentūros 2011-03-01 raštu, protokole nurodė, kad Projektas įgyvendinamas netinkamai dėl Projekto vykdytojo ir partnerių kaltės bei aplaidumo, o ne dėl objektyvių aplinkybių, kurių buvo neįmanoma numatyti projekto paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir paramos projektui skyrimo metu, tačiau tokios išvados nepagrindė, nenurodė jokių savarankiškų motyvų, kodėl padarė aukščiau minėtą išvadą ir kodėl sutiko su Agentūros 2011-03-01 rašte išdėstyta pozicija, tik formaliai perrašė Administravimo ir finansavimo taisyklių 223 punkto nuostatas. Formalus teisės normos perrašymas negali būti laikomas atitinkančiu VAĮ 3 str. 1 ir 3 punkto bei 8 straipsnio nuostatas ir nėra pakankamas pagrindas priimti teisėtą ir pagrįstą viešojo administravimo subjekto aktą. Darydama išvadą, kad Projektas įgyvendinamas netinkamai dėl Projekto vykdytojo ir partnerių kaltės bei aplaidumo, o ne dėl objektyvių aplinkybių, kurių buvo neįmanoma numatyti projekto paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir paramos projektui skyrimo metu, Komisija nevertino aplinkybės, kad Projekto iškeltas tikslas ? tarp miestų suderinta elektroninio bilieto sistema, kurios neįmanoma pasiekti neįdiegus bilietų platinimo ir apskaitos sistemų, tačiau šioms sistemoms Vilniaus ir Klaipėdos miestams finansavimas nebuvo skirtas, t. y. šie miestai bilietų platinimo ir apskaitos sistemų įdiegimą turi finansuoti savo lėšomis. Taigi jau Projekto paraiškos vertinimo metu buvo žinoma aplinkybė, kad projekto tikslo pasiekimas priklauso ne tik nuo finansavimo sutarties vykdymo, nes galutiniam Projekto tikslo pasiekimui yra reikalingas papildomas finansavimas. Todėl šios aplinkybės kontekste turi būti vertinamas ir teisinis sankcijos skyrimo pagrindas, t. y. Administravimo ir finansavimo taisyklių 212.4 punktas, numatantis, kad pažeidimas gali būti nustatomas, jei projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) negali pasiekti paramos sutartyje nustatytų projekto tikslų ir (ar) uždavinių. Iš Protokolo turinio matyti, kad Komisija, kurios išvada buvo pagrindas priimti skundžiamą Įsakymą, nevertino, ar nėra teisinio ir faktinio pagrindo pavesti iš naujo viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai atlikti įtariamo pažeidimo tyrimą, pagrįsti ir motyvuoti grąžintinių lėšų dydį, nors faktinės aplinkybės patvirtina, kad viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra padarė klaidų tiek vertindama projekto elementų įgyvendinimą, tiek apskaičiuodama grąžintinų lėšų dydį. Agentūra 2011-03-01 rašte rėmėsi Administravimo ir finansavimo taisyklių 212.4 punktu. Tačiau nei Agentūra, nei atsakovas nenagrinėjo šios teisės normos turinio ir taikymo faktinių aplinkybių. Administravimo ir finansavimo taisyklių 212.4 punktas aiškintinas kaip įpareigojantis įgyvendinančiąja ir tarpinę institucijas nustatyti ir pagrįsti aplinkybę, kad projekto vykdytojas negali, t. y. ne(be)turi galimybių, pasiekti paramos sutartyje nustatytų projekto tikslų ir (ar) uždavinių. Nagrinėjamos bylos kontekste tokių aplinkybių nenustatyta ir neištirta. Komisija 2011-03-17 posėdžio metu nevertino Agentūros 2011-03-01 rašto dviprasmiškumo. Minėtame dokumente teigiama, kad „<...> techninės priemonės, reikalingos projekto rezultatams pasiekti, įgyvendintos. CPVA, patvirtindama galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, patvirtino, kad projekto veiklos atliktos ? sukurta infrastruktūra, skirta elektroninio bilieto bei keleivių informavimo paslaugumas teikti <...>“. Tai reiškia, kad, 2009 m. birželio 16 - 23 d. atlikus Projekto patikrą vietoje, jau buvo patvirtintas projekto įgyvendinimas, t. y. konstatuota, kad iš esmės pasiektas Projekto tikslas ir uždaviniai. Tačiau toliau nurodoma, kad numatytas projekto tikslas nepasiektas. Tokia išvada prieštarauja ankstesniam to paties dokumento, o taip pat ir 2009 m. birželio 16 - 23 d. atliktos Projekto patikros vietoje vertinimui. Tai esą pagrindžia ne tik vertinimo išvados, bet taip pat ir skundžiamo Įsakymo nepagrįstumą, o kartu sudaro prielaidas abejoti patikros ir jos pagrindu pateiktų išvadų teisėtumu ir pagrįstumu. Po 2011 m. sausio 18-21 d. atliktos Projekto patikros vietoje Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir miestai partneriai pateikė savo komentarus ir argumentus dėl atliktos patikros išvadų ydingumo. Agentūra atsižvelgė tik į dvi technines klaidas, kurias 2011-02-10 rašte Nr. (A27/128)-R-660 nurodė Kauno miesto savivaldybės administracija, tačiau esminių pastebėjimų ar argumentų nevertino ir į juos neatsižvelgė. Komisija apskritai savarankiškai nevertino projekto vykdytojo ir miestų partnerių pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakė. Taigi Įsakymas nepagrįstas jokiais konkrečiais duomenimis (faktais) ir pagal savo turinį pažeidžia VAĮ įtvirtintą objektyvumo principą. Įsakyme jo priėmimui reikšmingos faktinės aplinkybės neanalizuotos, nepateikta teisės normų analizė, jų nesiejo su konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis. Atsakovas, priimdamas Įsakymą, nesilaikė keliamo reikalavimo individualų teisės aktą pagrįsti konkrečiais faktais, kurie neabejotinai patvirtintų, jog buvo pagrindas taikyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai sankcijas ir įpareigoti grąžinti atitinkamą lėšų dydį. Nurodyti viešojo administravimo subjekto padaryti pažeidimai esminiai ir dėl to Įsakymas negali būti vertinamas kaip pagrįstas ir teisėtas. 2010-10-12 susitarimo Nr. BPD2044-ERPF-3.3.0-02-04/0012-06 dėl paramos teikimo projektams, įgyvendinantiems Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3 prioriteto 3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“, sutarties Nr. BPD2044-ERPF-3.3.0-02-04/0012-05 pakeitimo 3 punktas numatė, kad įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į Finansinės paramos taisyklių 5.2 punktą, spręs klausimą dėl siūlymo teikimo tarpinei institucijai dėl išmokėtų paramos lėšų grąžinimo. Finansinės paramos taisyklių 5.2.2 punktas numato, kad sprendimas priimamas ir lėšos turi būti susigrąžinamos, jeigu projekto vykdytojas nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių, ir (arba) paramos sutarties ir dėl to projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta didesnė nei priklauso lėšų suma. Tačiau ginčijamą Įsakymą priėmusi institucija nesivadovavo ir nevertino Finansinės paramos taisyklių 5.2.2 punkto nuostatų, dėl ko yra teisinis pagrindas pripažinti Įsakymą neteisėtu ir nepagrįstu (ABTĮ 89 str. 1 p.). Vien aplinkybė, kad nebuvo pasiektas tam tikras vykdomo projekto tikslas ir (ar) uždaviniai, nėra pakankamas pagrindas taikyti sankciją. Tam, kad atsakovo priimtas Įsakymas galėtų būti laikomas teisėtu, būtina nustatyti, kad projekto vykdytojas (pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija) nesilaikė teisės aktų ir (ar) paramos sutarties nuostatų ir dėl to jam buvo išmokėta didesnė, nei priklauso, lėšų suma. Lingvistiniu ir sisteminiu teisės aiškinimo metodais išanalizavęs pastarąją Finansinės paramos taisyklių nuostatą (5.2.2 punktą), pareiškėjas padarė išvadą, jog įpareigojimo grąžinti gautą paramą (gautos paramos dalį) pagrindas yra siejamas ne su bet kokiais teisės aktų (paramos sutarties) nuostatų pažeidimais, dėl kurių buvo išmokėta didesnė nei priklauso paramos suma, t. y. turi būti nustatytos dvi sąlygos, kurių visumos egzistavimas yra privalomas: 1. Paramos sutarties nuostatų pažeidimas; 2. Išmokėtų didesnių, nei priklauso, lėšų nustatymas. Šiuo atveju nei atsakovas, nei Agentūra nepagrindė ir aiškiai nenurodė konkrečių paramos nuostatų pažeidimų ir tokių pažeidimų atveju išmokėtų didesnių, nei priklausančių Projekto vykdytojui, lėšų. Finansinės paramos taisyklių 5.2.2 punkto požiūriu, atliktas paskaičiavimas yra ydingas ir nepagrįstas, kadangi sankciją taikanti institucija privalėjo vertinti tik tas galimai neįgyvendintas veiklas (sričių elementus), kurioms buvo išmokėta didesnė, nei priklauso lėšų, suma. Šiuo atveju visi Projekto elementai, finansuojami tiek Europos sąjungos lėšomis, tiek Projekto vykdytojo (miestų partnerių) buvo vertinami, o tai lėmė klaidingą projekto įgyvendinimo procento nustatymą bei nepagrįstai apskaičiuotą ir taikytą sankciją. Galutinį sprendimą priimanti institucija, t. y. atsakovas, minėta teisės norma nesivadovavo ir nurodytų faktinių aplinkybių netyrė. Todėl pareiškėja yra įpareigojama grąžinti ir tą lėšų, kurios buvo tinkamai panaudotos Projekto veikloms įgyvendinti, dalį neesant atitinkamo sutarties pažeidimo ? tokiu atveju finansinės sankcijos yra taikomos ne todėl, kad buvo išmokėta didesnė, nei priklauso lėšų suma, o todėl, kad projekto vykdytojas dėl tam tikrų priežasčių neįgyvendino Projekto priemonės, kuriai finansavimas nebuvo skirtas. Pažymėjo, kad taikant atitinkamą sankciją reikia atsižvelgti į bendrai teisėje laikomus principus, kurie sąlygoja taikomos sankcijos mastą ? projekto įgyvendinimo apimtį, objektyvias aplinkybes, dėtas pastangas, kaltę ir panašiai. Tačiau Agentūra šių aplinkybių nesiaiškino, neteisingai taikė teisės aktus, ydingai atliko grąžintinų lėšų dydžio apskaičiavimą, o atsakovas rėmėsi formaliais kriterijais, dėl kurių skundžiamas įsakymas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu (ABTĮ 89 str. 1 ir 3 p.).

11Atsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – ir atsakovas; komitetas) atsiliepime į pareiškėjo prašymą (III t. b. l. 48-56) ir teismo posėdyje jo atstovas nurodė, kad su prašymu nesutinka, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad atsakovas, priimdamas sprendimą, kuris buvo įformintas skundžiamame Įsakyme (toliau ? ir Sprendimas), vadovavosi Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Finansų ministro 2004-01-28 įsakymu Nr. 1K-033 (Žin., 2004, Nr. 19-599; 2005, Nr. 21-667; 2010, Nr. 50-2444), 222 punktu, Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į LR valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2005-05-30 nutarimu Nr. 590 (Žin., 2005, Nr. 69-2469; 2010, Nr. 33-1570), 8.1 punktu, Finansų ministro 2010-12-13 įsakymu Nr. 1K-376 „Dėl delspinigių už pavėluotą grąžinti finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas bei palūkanų už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną dydžio nustatymo 2011 m. pirmajam ketvirčiui“ (Žin., 2010, Nr. 147-7540), taigi turėjo teisinį pagrindą Įsakymui priimti. Priimdamas Sprendimą, atsakovas vadovavosi šiais faktais, argumentais ir įrodymais: viešosios įstaigos Agentūros 2011-03-01 raštu Nr. 2011/2-2411 pateiktu pasiūlymu, Komisijos 2011-03-17 posėdžio protokole Nr. PSK-7 pateikta išvada. Atsakovo vertinimu, pareiškėjo argumentas, jog Agentūra nevertino ir neatsižvelgė į jo bei projekto partnerių – Klaipėdos ir Kauno miestų savivaldybių administracijų – pateiktus pastebėjimus ir paaiškinimus dėl 2011 m. sausio 18-21 d. projekto patikros metu nustatytų trūkumų ir neatitikimų, yra nepagrįstas. Tai, kad pastabos buvo išnagrinėtos ir į dalį jų buvo atsižvelgta, yra užfiksuota pažeidimo tyrimo išvados punkte Nr. 12 „Komentarai“ bei į Komiteto siųstame 2011-03-01 rašte Nr. 2011/2-2411 dėl pažeidimo nustatymo. Šio rašto 5 priede užfiksuota detali Agentūros atlikta visų projekto partnerių pateiktų pastabų analizė. Aplinkybę, kad Komitetas įsigilino į Sprendimo faktines aplinkybes patvirtina tai, kad Komiteto sudaryta Komisija, vertindama Agentūros pateiktą pasiūlymą, nepriėmė sprendimo po to, kai gavo pasiūlymą, o nustačiusi tam tikrų tikslintinų aplinkybių, kreipėsi į Agentūrą prašydama jas paaiškinti, gavusi Agentūros paaiškinimus juos nagrinėjo, ir tik nustačius, kad visos faktinės aplinkybės yra pagrįstos, priėmė sprendimą teikti atsakovui siūlymą pareikalauti iš Projekto vykdytojo grąžinti sumokėtų su pažeidimu susijusių paramos lėšų dalį, kurią sudaro 4 799 246,68 Lt. Atsakovo paskirtas Pažeidimo kontrolierius S. R. 2011 m. sausio 18-21 d. dalyvavo atliekant Projekto patikrą vietoje, bei asmeniškai matė faktus, kurie buvo nustatyti patikros metu. Ši informacija buvo pristatyta ir Komisijoje. Dauguma Komisijos narių dalyvavo 2011-02-11 susitikime su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Kauno miesto savivaldybės administracijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovais bei kitų byloje dalyvaujančių trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovais, kuriame buvo detaliai aptarti patikros metu nustatyti faktai, išklausyti pareiškėjo, Kauno miesto savivaldybės administracijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovų bei kitų trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovų paaiškinimai. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, vertina, kad nepagrįsta yra išvada, jog atsakovas priimdamas sprendimą veikė formaliai ir neįsigilino į aplinkybes, neteikė savo motyvų, o faktas, kad jis iš esmės pritarė Agentūros pateiktam siūlymui ir jo nekeitė, negali būti laikomas aplinkybe, patvirtinančia, kad priimdamas sprendimą jis veikė formaliai ir neįsigilino į aplinkybes, neteikė savo motyvų. Nei Agentūros 2011-03-01 rašte Nr. 2011/2-2411, nei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Kauno miesto savivaldybės administracijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pateiktuose raštuose dėl patikros išvadų, nei pagal kitą atsakovo disponuojamą informaciją nebuvo aplinkybių, kurios patvirtintų, kad nustatyti pažeidimai atsirado ne dėl projekto vykdytojo ir partnerių kaltės ir aplaidumo. Todėl šios aplinkybės ir nebuvo nurodytos Komisijos sprendime. Komisija vertino Agentūros pateiktą atsakymą ir atsižvelgdama į tai, kad jame buvo atsakyta į jos užduotus klausimus, priėmė galutinį savo sprendimą. Pažeidimo faktas buvo nustatytas po to, kai projekto įgyvendinimui nustatytas terminas jau buvo pasibaigęs, todėl paramos sutartyje nustatytais terminais projekto vykdytojas niekaip negalėjo pasiekti paramos sutartyje nustatytų projekto tikslų ir (ar) uždavinių. Agentūros 2011-03-01 rašte nebuvo dviprasmiškumų, nes patvirtinus galutinę projekto ataskaitą buvo patvirtinta, kad „bazinės techninės priemonės, reikalingos projekto rezultatams pasiekti, įgyvendintos, tačiau siekiant užtikrinti tinkamą sistemos veikimą, projekto vykdytojui tikslinga užtikrinti šių veiklų įgyvendinimą: apmokyti ir įpareigoti visuomeninio transporto vairuotojus naudotis transporto priemonių sisteminiais kompiuteriais; pašalinti transporto priemonių techninės ir programinės įrangos defektus; realizuoti (ar įpareigoti tai atlikti apskaitos operatorių) ir su kortelių valdymo programine įranga integruoti kortelių apskaitos programinę įrangą; programiškai realizuoti duomenų mainų interoperabilumą tarp projekto miestų; užtikrinti elektroninių kartinių e-bilieto kortelių pildymo bei platinimo galimybes. Pažeidimo tyrimas bei sprendimo dėl jo priėmimas buvo atliekamas vadovaujantis teisės aktuose nustatytomis procedūromis ir visi procedūriniai veiksmai, kurie pagal juos yra privalomi, buvo atlikti. Agentūra pareiškėjo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų pateiktuose raštuose nurodytą informaciją įvertino ir pagal tai patikslino savo išvadą. Pareiškėjas gavo visus su Įsakymo priėmimu susijusius dokumentus. Taigi, Įsakymas pagrįstas konkrečiais duomenimis (faktais) (Agentūros patikros rezultatai, Agentūros pažeidimo tyrimo rezultate pateiktas pasiūlymas atsakovui). Prašyme nėra pateikta aplinkybių, kurios patvirtintų, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Kauno miesto savivaldybės administracija, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendinę projektą nepadarė pažeidimų, kurie buvo nustatyti patikros metu. Atsakovas daro išvadą, kad Prašyme esminės Sprendimo priėmimo faktinės aplinkybės (nustatyti pažeidimai) nėra ginčijami. Atsižvelgiant į patirtų projekto išlaidų pobūdį ir į tai, kad nėra įmanoma tiesiogiai išskirti išlaidų, susijusių su neteikiamomis paslaugomis, finansinės korekcijos dydis įvertintas ekspertiniu būdu remiantis finansinės korekcijos skaičiavimo lentele. Susitarimo 2 punkte suformuluota sąlyginė nuostata termino atžvilgiu, nurodanti, kad jei projekto vykdytojas iki papildomo susitarimo 1 p. nustatytos dienos įgyvendins visas šiame punkte numatytas priemones, jam suteikiama galimybė (daugiau laiko) įgyvendinti papildomo susitarimo 2 punkte numatytą priemonę. Pažymėjo, kad ši veika yra būtina projektui tikslui pasiekti, todėl vertinant, ar buvo pasiekti projekto tikslai, buvo vertinamas ir šios veikos įgyvendinimas, kuris, atsižvelgiant į tai, kad nebuvo įvykdytos Susitarimo 1 punkte nurodytos veikos, jau turėjo būti pasibaigęs. Dėl nurodytų aplinkybių nesutinka su pareiškėjo teiginiai, kad buvo vertinamos veikos, kurios dar neturėjo būti įgyvendintos yra nepagrįstos. Vertinant situaciją patikros vietoje metu ir nustatant finansinės korekcijos dydį tikslingai pasirinktos skirtingos vertinimo metodikos. Finansinės korekcijos dydžio nustatymas vadovaujantis penkiais kriterijais yra objektyvesnis ir tinkamai atspindi nustatytų trūkumų reikšmę Projekte numatytos paslaugos (e-bilieto), sistemos funkcionalumo ir Projekto tikslo pasiekimo požiūriu. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo argumentai, kad apskaičiuojant grąžintinų lėšų dydį buvo vadovaujamasi neapibrėžtais kriterijais, yra nepagrįsti. Pareiškėjo argumentai, jog Agentūra, nenurodydama patikros apimties ir tikslų, nepateikdama patikros vietoje ataskaitos ar nesuformulavusi pareiškėjai reikalavimų nustatytiems neatitikimams pašalinti, pažeidė Projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemones, teikimo, vertinimo ir atrankos taisyklių, nepagrįsti, nes ši informacija, atliekant projekto tęstinumo (ex-post) patikrą vietoje, neturi būti nurodoma ar teikiama. Agentūra 2011 m. sausio 18-21 d. projekto patikros metu tikrino įsipareigojimų pagal paramos sutartį, vykdymą, įskaitant paramos lėšomis įgyto turto naudojimą, finansuotos viešosios paslaugos teikimą (jos apimtį), taip pat įsipareigojimus, numatytus Susitarime. Patikros vietoje metu, atliekant Susitarime numatytų priemonių patikrinimą, taip pat nustatyta ir patikros rezultatuose užfiksuota, kad situacija projekte ženkliai pablogėjo, lyginant su 2009 m. birželio 16-23 d. neplaninės patikros metu užfiksuota situacija (demontuota didžioji dalis švieslenčių, nutrauktas dalies paslaugų teikimas internetu ir pan.). Nustatytos aplinkybės reiškia, kad projekto tikslas nebūtų pasiektas ir viešoji paslauga nebūtų teikiama ta apimtimi, kuria buvo finansuota, net jei būtų įgyvendintos visos Susitarime numatytos priemonės. Taigi patikros metu nustatyta, kad pareiškėja nevykdo projekto tęstinumo, t. y. neteikia viešosios paslaugos tokia apimtimi, kaip numatyta paramos sutartyje. Atsižvelgęs į paminėtas aplinkybes, vertina, kad pagrindo teigti, kad priimant Įsakymą buvo pažeistos Finansų ministro 2004-01-28 įsakymu Nr. 1K-033 patvirtintos Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklės nėra pagrindo, o pareiškėjo argumentai, kad 2011 m. sausio 18-21 d. projekto tęstinumo (ex-post) patikra buvo atlikta neskaidriai bei pažeidžiant teisės aktuose nustatytus procedūrinius reikalavimus, yra visiškai nepagrįsti ir atmestini. Atsakovas, priimdamas sprendimą, kuris įformintas įsakyme, vadovavosi Agentūros 2011-03-01 rašte nurodytais faktais, kuriuos patvirtino Komisija. Nurodyta, kad dalis finansavimo, skirto projektui, panaudota neefektyviai ? dalis išlaidų nebuvo būtinos projektui įgyvendinti tokia apimtimi, kokia ji nustatyta po 2011 m. sausio 18-21 d. atliktos patikros; būtent tokia dalimi proporcingai projekto finansavimo šaltiniams ir buvo priimtas sprendimas sumažinti paramą projekto vykdytojui. Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, atsakovas vertina, kad Įsakymas atitinka LR Vyriausybės 2005-05-30 nutarimu Nr. 590 patvirtintų Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, gražinimo į LR valstybės biudžetą taisyklių 5.2.2 punkto nuostatas, nes iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareikalauta tokia suma, kuri neturėjo jam būti išmokėta atsižvelgiant į 2011 m. sausio 18-21 d. atliktos patikros metu užfiksuotą projekto įgyvendinimo apimtį, bei šios išlaidos pripažintos netinkamomis.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“) su pareiškėjo prašymu sutiko ir prašė jį tenkinti. Atsiliepime (II t., b. l. 23-31) ir teismo posėdyje jo atstovai palaikė pareiškėjo išdėstytus argumentus ir nurodė, kad nors 2011-01-27 Projekto patikros vietoje atlikimo lape yra įvardintas konkretus tikslas, tačiau realiai atliekant Projekto patikrą vietoje, įgyvendinančiosios institucijos atstovai tikrino ir vertino ne tik 2010-10-12 susitarime nurodytų priemonių įgyvendinimą, bet taip pat vertino ir teikė pastabas dėl priemonių, nepatenkančių į 2010 šio susitarimo 1 punkte nurodytų priemonių sąrašą, t.y. iš naujo vertino tas Projekto dalis, kurių įvertinimas buvo atliktas anksčiau. Atliekant 2011 m. sausio 17-21 d. patikrą nebuvo sudarytos sąlygos kokybiškam specialistų dalyvavimui ir tokiu būdu nebuvo užtikrintas objektyvus patikros atlikimas, užtikrinantis dalyvių lygiateisiškumą ir patikros bei išvadų skaidrumą, kas lėmė neteisingai apskaičiuotą grąžintinų lėšų dydį. Atsižvelgiant į procedūrinius pažeidimus, nustatytus netikslumus, įstatymo normų pažeidimus, 2011 m. sausio 17-21 d. atliktos Projekto patikros vietojo išvados negalėjo būti pagrindas skundžiamam Įsakymui priimti, todėl skundžiamas įsakymas nėra teisėtas, objektyvus, pagrįstas. Projekto dalyvių pateikti paaiškinimai nebuvo objektyviai analizuojami, nebuvo atliekamas pakartotinis jų tyrimas. Atsakovas savarankiškai neįvertino projekto vykdytojo ir miestų partnerių pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakė, nors šie raštai ir turi esminės reikšmės sprendžiant atliktos patikros vietoje išsamumą, pagrįstumą. Tarpinė institucija, neatsižvelgdama į procedūrinius pažeidimus, neįvertinusi, ar pažeidimas pagrįstai nustatytas, taip pat neįvertinusi galimybės, kad vykdančioji institucija iš esmės atliko neskaidrų ir nemotyvuotą tyrimą, priėmė nepagristą ir ginčijamą Įsakymą. Komisija, kurios išvada buvo pagrindas priimti skundžiamą Įsakymą, nepasisakė apie nustatytiną grąžintiną sumą, neanalizavo atliktų paskaičiavimų, nevertino, ar nėra teisinio ir faktinio pagrindo pavesti Agentūrai iš naujo atlikti įtariamo pažeidimo tyrimą, pagrįsti ir motyvuoti grąžintinių lėšų dydį. Agentūros 2011-03-17 raštas, kuriuo buvo pateiktas atsakymas į klausimus, leidžia daryti išvadą, kad nebuvo pateikti pagrįsti ir motyvuoti atsakymai, paaiškinantys grąžintinų lėšų dydžio apskaičiavimo tvarką ir metodiką, o tik pakartota 2011-03-01 rašte išdėstyta pozicija ir formaliai patvirtinta, kad grąžintinų lėšų dydis yra paskaičiuotas teisingai, nepateikiant išsamesnių paaiškinimų. Pažymėjo, jog taikant atitinkamą sankciją būtina atsižvelgti į bendrai teisėje taikomus principus, kurie sąlygoja taikomos sankcijos mastą ? projekto įgyvendinimo apimtį, objektyvias aplinkybes, dėtas pastangas, kaltę ir panašiai, tačiau Agentūra šių aplinkybių nesiaiškino, neteisingai taikė teisės aktus, ydingai atliko grąžintinų lėšų dydžio apskaičiavimą, o atsakovas rėmėsi formaliais kriterijais, dėl kurių ginčo įsakymas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija su pareiškėjos prašymu sutiko ir prašė jį tenkinti. Atsiliepime (III t., b. l. 58-62) ir teismo posėdyje jo atstovai palaikė pareiškėjo išdėstytus argumentus ir nurodė, kad Įsakymas buvo priimtas remiantis vien formaliais kriterijais, neatsižvelgus ir tinkamai neįvertinus visų aplinkybių, todėl negali būti laikomas teisingu ir pagrįstu.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra su pareiškėjo prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime (III t., b. l. 64-69) ir teismo posėdyje jos atstovai palaikė atsakovo atsiliepime nurodytus argumentus, paaiškino, kad 2011 m. sausio 18-21 d. projekto patikros metu tikrino įsipareigojimų pagal paramos sutartį, vykdymą, įskaitant paramos lėšomis įgyto turto naudojimą, finansuotos viešosios paslaugos teikimą (jos apimtį), taip pat įsipareigojimus, numatytus papildomame susitarime. Patikros vietoje metu, atliekant papildomame susitarime numatytų priemonių patikrinimą, taip pat nustatyta ir patikros rezultatuose užfiksuota, kad situacija projekte ženkliai pablogėjo, lyginant su 2009 m. birželio 16-23 d. neplaninės patikros metu užfiksuota situacija. Nustatytos aplinkybės reiškia, kad Projekto tikslas nebūtų pasiektas ir viešoji paslauga nebūtų teikiama ta apimtimi, kuria buvo finansuota, net jei būtų įgyvendintos visos papildomame susitarime numatytos priemonės. Taigi patikros metu nustatyta, kad pareiškėjas nevykdo Projekto tęstinumo, t. y. neteikia viešosios paslaugos tokia apimtimi, kaip numatyta paramos sutartyje. Nesutiko su pareiškėjo teiginiais, kad paramos lėšomis įsigyti spausdintuvai (skirti įsigyti bilietus transporto priemonėse) neturi būti naudojami elektroninių bilietų įsigijimui, o skirti naudoti kartinių popierinių bilietų įsigijimui ir tai nepažeidžia paramos sutarties nuostatų. Paramos lėšomis įgytas ar sukurtas turtas gali būti naudojamas tik projekto tikslui įgyvendinti. Projekte nebuvo numatyta investuoti į infrastruktūrą, nesusijusią su elektroninio bilieto paslaugų teikimu. Taigi konstatuota, kad pareiškėjas pažeidė paramos sutarties ir teisės aktų nuostatas dėl projekto tęstinumo užtikrinimo ir paramos lėšomis įgyto turto naudojimo. Agentūros vertinimu, pareiškėjas klaidingai interpretuoja teisės aktų nuostatų taikymą dėl procedūrinių veiksmų atlikimo. Agentūra tinkamai, laikydamasi teisės aktais nustatytos tvarkos ir viešojo administravimo principų atliko paramos sutarties 50 punkte bei Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, patvirtintose LR Vyriausybės 2001-05-31 nutarimu Nr. 649, 11.7 punkte jai pavestas kontrolės ir priežiūros funkcijas. Patikrinimų metu nustatyta, kad Papildomo susitarimo 1 punkte nustatyti įsipareigojimai nebuvo įvykdyti pakankama apimtimi, viešosios elektroninio bilieto bei keleivių informavimo paslaugos, kaip jos aprašytos projekto dokumentuose, teikiamos tik iš dalies, pilnai neišnaudojamos sukurtos infrastruktūros galimybės bei nesukurtas tinkamas sąveikumas tarp projekte dalyvavusių miestų, todėl numatytas projekto tikslas nėra pilnai pasiektas ir finansuotos viešosios paslaugos nėra teikiamos paramos sutartyje numatyta apimtimi. Tai, kad paramos lėšomis nebuvo finansuojama dalis išlaidų, skirtų projekto tikslui pasiekti, neatleidžia pareiškėjo nuo atsakomybės jas finansuoti savo lėšomis. Ginčijamame finansinės korekcijos skaičiavime, projektas pagal atskirus projekto tikslo aspektus buvo suskirstytas į tris pagrindines sritis, kiekvienai jų priskiriant konkrečius elementus, pagal paramos sutartyje pateiktą projekto aprašymą. Atsižvelgiant į patikros vietoje rezultatus buvo įvertintas kiekvienos srities, kiekvieno elemento įgyvendinimo laipsnis pagal kiekvieną miestą atskirai. Iš gautų rezultatų išvestas bendras srities įgyvendinimo laipsnis. Atsižvelgiant į patirtų projekto išlaidų pobūdį ir į tai, kad nėra įmanoma tiesiogiai išskirti išlaidų, susijusių su neteikiamomis paslaugomis, finansinės korekcijos dydis įvertintas ekspertiniu būdu remiantis finansinės korekcijos skaičiavimo lentele. Papildomo susitarimo 2 punkte suformuluota sąlyginė nuostata termino atžvilgiu, nurodanti, kad jei projekto vykdytojas iki papildomo susitarimo 1 punkte nustatytos dienos įgyvendins visas šiame punkte numatytas priemones, jam suteikiama galimybė (daugiau laiko) įgyvendinti papildomo susitarimo 2 punkte numatytą priemonę. Papildomo susitarimo 2 punkte nustatyta priemonė yra neatsiejama nuo projekto tikslo įgyvendinimo, t. y. būtina projekto tikslui pasiekti. Dėl to, jos neįgyvendinimas buvo vertinamas taikant finansinę korekciją. 2011-01-27 patikros vietoje atlikimo lape pateikiamos priemonių rūšys ir įgyvendinimo laipsniai nėra naudojami finansinės korekcijos skaičiavimo lentelėje, nes šių dviejų dokumentų paskirtys yra visiškai skirtingos. Pirmuoju atveju, patikros lape priemonės, įvardintos kaip patikros objektas, atspindi papildomame susitarime įvardintas priemones. Patikros metu buvo vertinamas konkrečių priemonių įgyvendinimo laipsnis pagal kiekvieną miestą atskirai. Finansinės korekcijos skaičiavimo metu buvo siekiama įvertinti visų projekto veiklų konkretų įgyvendinimo lygį. Patikra vietoje ir pažeidimo tyrimas yra atskiri procesai, vykdomi pagal atskiras metodikas ir taisykles, todėl šių procesų metu taikomi klausimai ir jų vertinimo kriterijai neturi sutapti.

15II.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011-06-23 sprendimu pareiškėjo prašymą patenkino iš dalies. Panaikino Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011-03-17 įsakymą Nr. T-30 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamo projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0012 vykdytojui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai skirtos finansavimo lėšų sumos grąžinimo“. Įpareigojo Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie Susisiekimo ministerijos iš naujo įvertinti faktines aplinkybes ir priimti pagrįstą ir motyvuotą sprendimą, atitinkantį administraciniam aktui keliamus reikalavimus.

17Teismas nustatė, kad pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su partneriais, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis, Kauno miesto savivaldybės administracija ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2005-06-28 Paramos teikimo projektams, įgyvendinantiems Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3 prioriteto 3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ sutarties (toliau ? Paramos sutartis) pagrindu įgyvendina projektą „Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimas“ (Projektas). Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktorius 2011-03-17 priėmė įsakymą Nr. T-30 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamo projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0012 vykdytojui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai skirtos finansavimo lėšų sumos grąžinimo“, kuriuo buvo nuspręsta pripažinti Projekto išlaidų sumą 4 799 246,68 Lt netinkamomis finansuoti išlaidomis ir nustatyti, jog Projekto vykdytojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija per 60 kalendorinių dienų nuo Įsakymo įsigaliojimo dienos privalo grąžinti 4 799 246,68 Lt, iš jų 4 695 649,11 Lt Europos Sąjungos fondų lėšų ir 103 597,57 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (II t., b. l. 151-152). Nustatė, kad ginčas kilo dėl Įsakymo teisėtumo: pareiškėjos įsitikinimu, skundžiamas atsakovo 2011-03-17 Įsakymas neatitinka reikalavimų, numatytų Viešojo administravimo įstatyme: pažeidžia šio įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 punktuose įtvirtintus įstatymo viršenybės bei objektyvumo principus, taip pat VAĮ 8 straipsnio 1 dalies nuostatą, numatančią, jog individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

18Teismas nustatė, kad atsakovas skundžiamą 2011-03-17 Įsakymą priėmė vadovaudamasis: 1) Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Finansų ministro 2004-01-28 įsakymu Nr. 1K-033 (Žin., 2004, Nr. 19-599; 2005, Nr. 21-667; 2010, Nr. 50-2444), 222 punktu, kuris numato, kad Tarpinė institucija, gavusi įgyvendinančiosios institucijos siūlymą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo siūlymo gavimo dienos išnagrinėja jį ir priima sprendimą: <...> sumažinti paramą projekto vykdytojui ir pareikalauti grąžinti sumokėtų su pažeidimu susijusių paramos lėšų dalį <..>“; 2) Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į LR valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2005-05-30 nutarimu Nr. 590 (Žin., 2005, Nr. 69-2469; 2010, Nr. 33-1570), 8.1 punktu, kuris numato „<...> įsakyme nurodyti projekto vykdytojui per terminą, ne ilgesnį kaip 60 kalendorinių dienų nuo priimto įsakymo įsigaliojimo, grąžinti lėšas į šiame įsakyme nurodytą banko sąskaitą iš kurios jos pervedamos į LR valstybės iždo sąskaitą <...>“; 3) Finansų ministro 2010-12-13 įsakymu Nr. 1K-376 „Dėl delspinigių už pavėluotą grąžinti finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas bei palūkanų už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną dydžio nustatymo 2011 m. pirmajam ketvirčiui“ (Žin., 2010, Nr. 147-7540). Priimdamas 2011-03-17 Įsakymą, atsakovas atsižvelgė į Agentūros 2011-03-01 raštu Nr. 2011/2-2411 pateiktą pasiūlymą, kuriame nurodyta, kad Agentūra projekte Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0012 „Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimas“ nustatė Europos Sąjungos finansinės paramos panaudojimo pažeidimą ? projekto vykdytojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pažeidė Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių 212.4 punktą ir atsakovo Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisijos 2011-03-17 posėdžio protokole Nr. PSK-7 pateiktą išvadą. Remdamasis paminėtais dokumentais ir teisės aktų nuostatomis, atsakovas Įsakymo 1 punktu pripažino Projekto išlaidų sumą 4 799 246,68 Lt netinkamomis finansuoti išlaidomis, ir Įsakymo 2 punktu nustatė, kad Projekto vykdytojas (pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybė) per 60 kalendorinių dienų nuo Įsakymo įsigaliojimo dienos privalo grąžinti 4 799 246,68 Lt, iš jų 4 695 649,11 Lt Europos Sąjungos fondų lėšų ir 103 597,57 Lt LR valstybės biudžeto lėšų (Įsakymo 2.1 punktas), o jei vykdytojas vėluoja grąžinti lėšas, mokėti 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (Įsakymo 2.2 punktas). Agentūros, vykdančios Projekto tęstinumo priežiūrą, 2011-03-01 rašte Nr. 2011/2-2411 (II t., b. l. 34-38) nurodoma, kad 2011 m. sausio 18-21 d. po Projekto užbaigimo atlikus patikrą vietoje trečiųjų suinteresuotų asmenų miestuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje), kilo įtarimas, kad Projekto vykdytojas galimai pažeidė 2005-06-28 Paramos sutarties bei 2010-10-12 susitarimo Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0012-06 nuostatas. Įtariamas pažeidimas užregistruotas 2011-01-28. Atlikus tyrimą nustatytas pažeidimas bei 2011-02-25 Pažeidimo tyrimo išvadoje konstatuota, kad Paramos sutartyje numatytas projekto tikslas nėra pilnai pasiektas ir elektroninio bilieto paslaugos teikiamos nepilna apimtimi. 2011 m. sausio 18-21 d. atliktos projekto patikros vietoje metu buvo užfiksuota, kad: 1) techniniai defektai pašalinti tik iš dalies, kadangi: Vilniuje keleivių informavimo sistema neveikia, taip pat ištaisyti ne visi defektai transporto priemonėse; Klaipėdoje keleivių informavimo sistema įdiegta, tačiau veikia netinkamai - švieslentės nerodo realaus transporto priemonių atvykimo laiko; taip pat ištaisyti ne visi defektai transporto priemonėse; 2) kortelių apskaitos programinė įranga realizuota ir integruota su kortelių valdymo programine įranga tik iš dalies, nes šis Susitarime nurodytas įsipareigojimas įgyvendintas tik Kaune. Patikros metu nustatyti šie sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo trūkumai: Vilniuje kartinių ir laikinių e.bilietų apskaitos programinė įranga netinkamai integruota su kortelių apskaitos programine įranga. Kelis kartus reikalaujamas naujos kortelės mokestis – pildant kartinį bilietą pildant laikinį bilietą vieno miesto kortelę pildant kitame mieste; Klaipėdoje kartinių ir laikinių e.bilietų apskaitos programinė įranga netinkamai integruota su kortelių apskaitos programine įranga. Kelis kartus reikalaujamas naujos kortelės mokestis – pildant kartinį bilietą pildant laikinį bilietą; 3) Programinėmis priemonėmis nerealizuotas duomenų mainų sąveikumas tarp projekto miestų ir ta pačia elektronine kortele negalima naudotis kiekviename projekto mieste, kadangi nėra keitimosi informacija tarp miestų bilietų sistemų pasitelkiant programines priemones; 4) Elektroninių kartinių elektroninio bilieto kortelių pildymo bei platinimo galimybė užtikrinta tik iš dalies, nes tik iš dalies sukurta kartinių elektroninių bilietų įsigijimo bei papildymo sistema, pavyzdžiui, visuose trijuose projekto miestuose nėra galimybės elektroninį bilietą įsigyti transporto priemonėje, Vilniuje kartinių bilietų platinimas gali būti vykdomas tik trijuose taškuose, internetu nėra galimybės įsigyti tiek laikinių tiek kartinių elektroninių bilietų Vilniuje bei kartinių elektroninių bilietų Klaipėdoje; 5) Papildomo susitarimo 1.5 punkte nurodyta pareiga „užtikrinti ketvirto brandos lygio elektroninių viešųjų paslaugų (viešojo transporto elektroninis bilietas – apmokėjimas už transportą ir bilietų infrastruktūrą) visuomeniniame transporte teikimą“ įvykdyta tik iš dalies, kadangi ketvirto brandos lygio elektroninių viešųjų paslaugų visuomeniniame transporte teikimas Vilniuje nėra užtikrintas (internetu nėra galimybės įsigyti nei laikinių nei kartinių elektroninių bilietų), o Klaipėdoje jis užtikrinamas tik iš dalies (internetu nėra galimybės įsigyti kartinių elektroninių bilietų). 6) Vilniuje ir Klaipėdoje dalis švieslenčių nepaženklintos privalomais viešinimo ženklais; 7) Klaipėdos miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą iš paramos lėšų įsigytą turtą perduoti VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“, negavusi Agentūros ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto sutikimo. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes Pažeidimo tyrimo išvadoje konstatuota, kad Susitarimo 1 punkte nustatyti įsipareigojimai nebuvo įvykdyti pakankama apimtimi, viešosios elektroninio bilieto bei keleivių informavimo paslaugos, kaip jos aprašytos projekto dokumentuose, teikiamos tik iš dalies, pilnai neišnaudojamos sukurtos infrastruktūros galimybės bei nesukurtas tinkamas sąveikumas tarp projekte dalyvavusių miestų, todėl numatytas projekto tikslas nėra pilnai pasiektas ir paslaugos teikiamos ne visa apimtimi. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuota, kad dalis finansavimo, skirto projektui, panaudota neefektyviai - dalis išlaidų nebuvo būtinos projektui įgyvendinti tokia apimtimi, kokia ji nustatyta po 2011 m. sausio 18-21 d. atliktos patikros. Atsakovo Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisija 2011-03-17 posėdžio metu konstatavo, jog įvertinus trečiojo suinteresuoto asmens Centrinės projektų valdymo agentūros 2011-03-01 raštu Nr. 2011/2-2411 pateiktas faktines aplinkybes, darytina išvada, jog Projektas įgyvendinamas netinkamai dėl Projekto vykdytojo ir partnerių kaltės bei aplaidumo, o ne dėl objektyvių aplinkybių, kurių buvo neįmanoma numatyti projekto paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir paramos projektui skyrimo metu (II t., b. l. 149-150).

19Teismas pabrėžė, kad Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 8 dalyje administracinis aktas apibrėžiamas kaip viešojo administravimo subjekto išleistas nustatytos formos teisės aktas. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais (VAĮ 3 str. 1 p.). LR viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis numato, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (VAĮ 8 str. 2 d.). Pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinio teismas formuodamas teisminę praktiką yra ne kartą pažymėjęs, kad viešojo administravimo sistemai priklausančių kompetentingų institucijų sprendimai turi būti aiškūs, tikslūs, nedviprasmiški, leidžiantys suinteresuotam subjektui suvokti, kokios priežastys lėmė vienokį ar kitokį valdžios institucijos sprendimą; teisės aktas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis (VAĮ 8 str. 1 d.). (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1395/2008; 2007-02-15 nutartis administracinėje byloje Nr. A17-174/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 1 (11), 2007; 2007-11-05 nutartis administracinėje byloje Nr. A5-990/2007, 2007-11-05 nutartis administracinėje byloje Nr. A5-964/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 3 (13), 2007).

20Teismas nustatė, kad Komitetas yra viešojo administravimo subjektas, todėl privalo vadovautis bendraisiais viešosios teisės principais, įtvirtintais Viešojo administravimo įstatyme. Vienas iš valstybės administravimo principų, įtvirtintų minėto įstatymo 3 straipsnio 2 punkte, yra objektyvumo principas, kad sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs. Tai reiškia, kad viešojo administravimo subjekto sprendimai turi atitikti tikrąsias faktines aplinkybes, kurios nustatomos išaiškinus visas aplinkybes, turinčias reikšmės priimant sprendimą ir nešališkai vertinant įrodymus. Šio įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintas įstatymo viršenybės (teisėtumo) principas, reiškiantis, jog viešojo administravimo subjekto veikla turi remtis įstatymu ir atitikti jo reikalavimus, o atlikdamas administracinius veiksmus, susijusius su asmenų teisėmis ir laisvėmis, šis subjektas negali peržengti jam įstatymų suteiktos kompetencijos ribų.

21Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir LR ABTĮ) 89 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad skundžiamas aktas (ar jo dalis) turi būti panaikintas, jeigu jis yra: 1) neteisėtas iš esmės, t. y. savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams; 2) neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas administravimo subjektas; 3) neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Vertindamas ginčo sprendimą VAĮ 8 straipsnio 1 dalies bei 2 dalies nuostatų kontekste, teismas konstatavo, kad skundžiamas atsakovo Informacinės visuomenės plėtros komiteto 2011-03-17 Įsakymas nėra pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais), o taikomos poveikio priemonės nėra motyvuotos. Skundžiamame Įsakyme atsakovas nurodė teisės aktus, kuriais rėmėsi, taip pat Agentūros 2011-03-01 raštą Nr. 2011/2-2411 bei 2011-03-17 Komisijos posėdžio protokolą Nr. PSK-7. Teismas pažymėjo, kad administracinio akto pagrindimas nustatytais faktais ir teisės normomis gali būti nurodytas ir ne tame pačiame akte, tačiau turi būti susiejamas su kitais sprendimą priimančios institucijos tuo klausimu parengtais ir galutinį sprendimą pagrindžiančiais dokumentais. Nors atsakovas nurodė, kad skundžiamą Įsakymą priėmė atsižvelgdamas į Agentūros 2011-03-01 raštą Nr. 2011/2-2411 bei 2011-03-17 Komisijos posėdžio protokolą Nr. PSK-7, tačiau teismas atkreipė dėmesį, kad šie dokumentai nėra skundžiamo įsakymo sudėtinė dalis. Teismas pažymėjo, kad atsakovas, kaip institucija, kompetentinga priimti sprendimą dėl paramos sutarties nutraukimo, priimdama skundžiamą 2011-03-17 Įsakymą turėjo visapusiškai įvertinti ir aprobuoti pažeidimą nustačiusios institucijos – trečiojo suinteresuoto asmens Centrinės projektų valdymo agentūros nustatytus faktus, nurodytus Agentūros 2011-03-01 rašte, ir su juo pateiktą medžiagą ir šį vertinimą pateikti savo priimtame galutiniame sprendime – 2011-03-17 įsakyme, tačiau to nepadarė. Be to, Agentūros rašte bei Komisijos 2011-03-17 posėdžio protokole nėra įvardinta, kuo konkrečiai vadovaujantis buvo vertinamas Projekto įgyvendinimas, kur nustatyta ir kuo pagrįsta Agentūros taikyta Projekto vertinimo metodika bei jos kriterijai. Šiuose dokumentuose nėra aiškiai nurodyta, kokia metodika vadovaujantis buvo vertinama Projekto patikra vietoje, ir kaip buvo apskaičiuotas grąžintinų lėšų dydis. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo prašyme nurodyti prieštaravimai skundžiamame atsakovo Įsakyme neaptarti, neįvertinti ir nepašalinti, nepateiktas grąžintinų lėšų paskaičiavimo pagrįstumas. Minėtus prieštaravimus ir netikslumus atsakovas bandė aiškinti pateikdamas teismui atsiliepimą į pareiškimą, kuriame detaliau argumentavo ir grindė skundžiamo 2011-03-17 įsakymo motyvus ir priėmimo pagrįstumą, Projekto vertinimo metu taikytas metodikas ir kriterijus. Tačiau, kaip minėta, vadovaujantis VAĮ 8 straipsniu, visos objektyvios aplinkybės, turinčios įtakos galutinio sprendimo priėmimui, turi būti aptartos, įvertintos ir išaiškintos sprendime, t. y. šiuo atveju ? skundžiamame atsakovo 2011-03-17 Įsakyme. Atsakovui to nepadarius, yra pažeidžiama pareiškėjo teisė žinoti, kokius pažeidimus jis padarė, ir ribojama galimybė tinkamai apsiginti.

22Ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas konstatavo, kad skundžiamas atsakovo 2011-03-17 Įsakymas nėra pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis ir tinkamai motyvuotas, todėl neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies bei 2 dalies nuostatų ir negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu. Nustatęs šias faktines ir teisines aplinkybes, skundžiamą Įsakymą teismas panaikino, kaip neatitinkantį minėto įstatymo 8 straipsnyje numatytų reikalavimų ir atsakovą įpareigojo iš naujo objektyviai įvertinti faktines aplinkybes ir priimti pagrįstą ir motyvuotą sprendimą, atitinkantį administraciniam aktui keliamus reikalavimus (LR ABTĮ 57 str., 88 str. 1 d. 2 p.).

23III.

24Atsakovas Komitetas apeliaciniu skundu (III t., b. l. 146-155) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-06-23 sprendimą ir priimti naują sprendimą – Įsakymą palikti galioti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

251. Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklėse (toliau – Administravimo ir finansavimo taisyklės), patvirtintose finansų ministro 2004-01-28 įsakymu Nr. 1K-033 (Žin., 2004, Nr. 19-599; 2005, Nr. 21-667), nustatyta Komitetui ir Agentūrai pavestų aukščiau nurodytų įgaliojimų įgyvendinimo tvarka. Atsižvelgiant į tai, pagal Administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytą tvarką, Agentūra atliko pažeidimo tyrimą ir, vadovaudamasi Administravimo ir finansavimo taisyklių 221 punktu, pateikė siūlymą Komitetui, o Komitetas, vadovaudamasis Administravimo ir finansavimo taisyklių 222 punktų, priėmė sprendimą susigrąžinti dalį Projekto vykdytojui skirto finansavimo. Atkreipia dėmesį į tai, kad tiek BPD taisyklės, tiek Administravimo ir finansavimo taisyklės labai aiškiai atskiria Komiteto ir Agentūros funkcijas, o taip pat ir atsakomybes. Tuo tarpu teismas tinkamai neįvertino aplinkybės, kad vykdyti pažeidimo tyrimą ir po to pateikti tam tikrą siūlymą, vadovaujantis Administravimo ir finansavimo taisyklių 221 punktu, gali tik Agentūra; tuo tarpu Komitetas nėra įgaliotas tirti galimus pažeidimus, tačiau turi teisę priimti Administravimo ir finansavimo taisyklių 222 punktu nurodytus sprendimus, remdamasis Agentūros siūlymu. Vadinasi, savarankiškas pažeidimo tyrimas būtų Komitetui suteiktų įgaliojimų viršijimas, tokiu būdu Komitetas būtų pažeidęs Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintą įstatymo viršenybės (teisėtumo) principą, reiškiantį, jog viešojo administravimo subjekto veikla turi remtis įstatymu ir atitikti jo reikalavimus, o atlikdamas administracinius veiksmus, susijusius su asmenų teisėmis ir laisvėmis, šis subjektas negali peržengti jam įstatymų suteiktos kompetencijos ribų. Administravimo ir finansavimo taisyklių 224 punkte numatytas baigtinis sąrašas aplinkybių, kuomet Komitetas galėtų sudvejoti CPVA siūlymo pagrįstumu ir juo nesivadovauti.

262. Mano, kad teismas sprendime nepagrįstai nustatė aplinkybę, kad „Administracinio akto pagrindimas nustatytais faktais ir teisės normomis gali būti nurodytas ir ne tame pačiame akte, tačiau turi būti susiejamas su kitais sprendimą priimančios institucijos tuo klausimu parengtais ir galutinį sprendimą pagrindžiančiais dokumentais“. Atkreipia dėmesį, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendime nesivadovavo galiojančia teismų praktika, pagal kurią konstatuotina, kad „Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis įpareigoja viešojo administravimo subjektus pagrįsti administracinius sprendimus nustatytais faktais ir teisės aktų normomis. Jeigu iš viešojo administravimo subjekto priimto akto negalima daryti išvados, kokiais faktais ir/ar teisės normomis vadovaujantis šis administracinis aktas buvo priimtas, tokiu atveju įrodyti akto teisėtumą ir pagrįstumą turi aktą priėmęs viešojo administravimo subjektas, o pastarajam šių aplinkybių neįrodžius toks administracinis aktas negali būti pripažįstamas teisėtu (administracinės bylos Nr. A03-750/2004; A444-203/2005, A63-994/2008, Nr. A556-633/2008). Esama teismų praktika patvirtina, kad sprendimą priimančios institucijos valia neprivalo būti išdėstyta viename teisės taikymo rašytiniame akte, taip pat patvirtina, kad priimant sprendimą gali būti remiamasi ne tik jos pačios parengtais dokumentais – „administracinio akto pagrindimas nustatytais faktais ir teisės normomis nebūtinai privalo būti nurodytas pačiame akte, tačiau gali atsispindėti iš kitų su administracinio akto priėmimu susijusių dokumentų“ (administracinės bylos Nr. A03-750/2004; A444-203/2005). Pažymėtina, kad esama teismų praktika bylose, kuriose nagrinėjama iš esmės analogiška situacija, kai administracinis aktas priimamas remiantis kitos institucijos parengtu dokumentu, rodo, kad tokia situacija nedaro administracinio akto negaliojančiu (administracinė byla Nr. A261-1182/2010, Nr. A756-253/2010).

273. Atkreipia dėmesį, kad nors konstatavo, jog „vadovaujantis VAĮ 8 straipsniu, visos objektyvios aplinkybės, turinčios įtakos galutinio sprendimo priėmimui, turi būti aptartos, įvertintos ir išaiškintos sprendime, t. y. šiuo atveju – skundžiamame atsakovo 2011-03-17 Įsakyme; atsakovui to nepadarius, yra pažeidžiama pareiškėjo teisė žinoti, kokius pažeidimus jis padarė ir ribojama galimybė tinkamai apsiginti, tačiau detaliai nevertino, ar tiktai/faktiškai buvo pažeista Projekto vykdytojo teisė žinoti, kokius pažeidimus jis padarė, bei nesivadovavo esama teismų praktika tuo klausimu. Komitetas bei Agentūros Projekto vykdytojui Įsakymo priėmimo metu pateikė visus dokumentus, kuriais remiantis buvo priimtas sprendimas, taigi Projekto vykdytojas dar prieš kreipdamasis į teismą dėl Įsakymo žinojo visas faktines aplinkybes (patikros rezultatus, CPVA 2011 m. kovo 1 d. rašte Nr. 2011/2-2411, Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisijos 2011 m. kovo 17 d. posėdžio protokole Nr. PSK-7 nurodytas aplinkybes), kuriomis remiantis Įsakymas buvo priimtas. Teismas nukrypo nuo formuojamos administracinių teismų praktikos (administracinė byla Nr. A146- 397/2011).

284. 2011 m. sausio 18-21 d. vykusios patikros metu, Agentūra projekto tęstinumo priežiūrą vykdė pagal Paramos sutarties 50 punkte nustatytą teisę tikrinti aplinkybes, susijusias su projektu ir paramos sutartimi (joje numatytais įsipareigojimais) 10 metų po galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo (galutinė ataskaita patvirtinta 2009-06-25), ir pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintą Projekto tęstinumo (ex-post) priežiūros procedūrą. Planuodama atlikti projekto tęstinumo (ex-post) patikrą vietoje, Agentūra informuoja projekto vykdytojus ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas (patikra vietoje gali būti atliekama ir iš anksto neinformavus projekto vykdytojo). Projekto vykdytojas prašyme Vilniaus apygardos administraciniam teismui buvo nurodęs, kad Agentūra, 2011 m. sausio 18-21 d. vykdydama projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0012 „Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimas“ patikrą vietoje, pažeidė Administravimo ir finansavimo taisyklių 183 punkte nustatytą patikrų atlikimo tvarką. Atkreipia dėmesį, kad Agentūros 2011 m. kovo 1 d. rašte Nr. 2011/2-2411 yra aiškiai nurodyta, kad buvo atlikta Projekto patikra vietoje (po projekto užbaigimo), todėl Projekto vykdytojas neturėjo jokio pagrindo motyvuoti, kad buvo pažeistos Administravimo ir finansavimo taisyklių 183 punkto nuostatos, nes pagal šį punktą patikros atliekamos tik projektų įgyvendinimo metu. Itin svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Projekto patikra vietoje vyko po Projekto užbaigimo, t. y. visos veiklos ir paslaugos, kurios turėjo būti sukurtos pagal Projekto tikslus ir uždavinius, jau turėjo funkcionuoti ir joks pasirengimas patikrinti šių paslaugų funkcionavimą nėra ir nebuvo būtinas. Nesutinka su teismo išvada, kad „nėra aiškiai nurodyta, kokia metodika vadovaujantis buvo vertinama Projekto patikra vietoje“, nors nei vienas galiojantis teisės aktas, reglamentuojantis Projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemones, nenumato jokių projekto patikrų metodikų apskritai.

294. Agentūra 2011-03-01 rašte Nr. 2011/2-2411 konstatavo, kad „Paramos sutartyje numatytas projekto tikslas nėra pilnai pasiektas ir elektroninio bilieto paslaugos teikiamos nepilna apimtimi“. Taip pat buvo nurodyta, kad „Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad dalis finansavimo, skirto projektui panaudota neefektyviai – dalis išlaidų nebuvo būtinos projektui įgyvendinti tokia apimtimi, kokia ji nustatyta po 2011 m. sausio 18-21 d. atliktos patikros. Agentūra Projekto dalį, kuri neįgyvendinta ar netinkamai įgyvendinta, nustatė ekspertiniu būdu vertindama, kokie projekto tikslai buvo nustatyti Paramos sutartyje ir kokie rezultatai pasiekti ir užfiksuoti pažeidimo tyrimo metu. Įgyvendinimo lygiui nustatyti buvo pasitelktas 5 lygių gradavimas, kuris tarptautinėje praktikoje yra visuotinai pripažįstamas. Atskirai buvo vertinamos kiekvieno Projekte dalyvaujančio miesto įgyvendintos veiklos. Atsakovas įsitikinęs, kad vadovaujantis tokia vertinimo procedūra buvo užtikrintas labiausiai objektyvus Projekto vykdytojo atžvilgiu vertinimas. Tuo tarpu Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendime nurodoma, kad „Agentūros rašte bei Komisijos 2011-03-17 posėdžio protokole nėra įvardinta, kuo konkrečiai vadovaujantis buvo vertinimas Projekto įgyvendinimas, kur nustatyta ir kuo pagrįsta Agentūros taikyta Projekto vertinimo metodika bei jos kriterijai“. Mano, kad teismas neteisingai įvertino šias aplinkybes, nes iš Administravimo ir finansavimo taisyklių 221 punkto nuostatų konstatuotina, kad reikalaujama grąžinti sumokėtų su pažeidimu susijusių paramos lėšų dalį, t. y. tai, kas ir buvo siūloma CPVA 2011 m. kovo 1 d. rašte Nr. 2011/2-2411, taip kaip ir buvo apskaičiuota dėl nustatyto pažeidimo sumažinta finansavimo suma, t.y. vertinant kokia apimtimi projekto veiklos buvo įgyvendintos ir kokia apimtimi neįgyvendintos bei atsižvelgiant į neįgyvendintų Projekto veiklų bei tikslų apimtį, nustatant siūlomą susigrąžinti finansavimo dalį. Komiteto įsitikinimu, teismas sprendime padarė nemotyvuotą išvadą, kad „Pareiškėjo prašyme nurodyti prieštaravimai skundžiamame atsakovo Įsakyme neaptarti, neįvertinti ir nepašalinti, nepateiktas grąžintinų lėšų paskaičiavimo pagrįstumas“.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atsiliepimu (III t., b. l. 174-181) prašo Komiteto apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti skundžiamą Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą. Atsiliepime dėsto:

311. Nesutinka su Komiteto pozicija, kad nėra pagrindo remtis Administravimo ir finansavimo taisyklių 183 punktu. Komitetas nei savo atsiliepime, nei teismo posėdžio metu, nei apeliaciniame skunde nenurodė, kokia patikros atlikimo tvarka ar, kaip nurodė Vilniaus apygardos administracinis teismas, metodika, buvo vadovaujantis atliekant patikrą. Komitetas nurodo, kad patikra buvo atlikta po projekto įgyvendinimo, tačiau SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atkreipia dėmesį, kad nesant atskiro norminio teisės akto, nurodančio, kokia tvarka, procedūromis ar metodika vadovaujamasi atliekant patikrą po projekto įgyvendinimo, turi būti remiamasi bendromis nuostatomis, reglamentuojančiomis projekto patikrą, ar taikoma teisės analogija.

322. Pažymi, kad 2011 m. sausio 17-21 d. atliktos projekto patikros vietoje pagrindu, 2011-03-01 raštu Nr. 2011/2-2411 buvo pateiktas Centrinės Agentūros siūlymas, todėl atliktos patikros procedūriniai pažeidimai turi esminės reikšmės priimant skundžiamą Įsakymą. Pažymi, kad procedūriniai pažeidimai, atlikti vykdant 2011 m. sausio 17-21 d. patikrą, analizuoti ir apie juos plačiau pasisakyta SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2011 m. balandžio 29 d. atsiliepime Nr. 478 bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2011-04-14 prašyme Nr. A104-1608(3.11.1.-TD). Atsakovas, neatsižvelgdamas į procedūrinius pažeidimus, neįvertinęs, ar pažeidimas pagrįstai nustatytas, taip pat neįvertinęs galimybės, kad Įgyvendinančioji institucija (Agentūra) iš esmės atliko neskaidrų ir nemotyvuotą tyrimą, priėmė nepagrįstą ir ginčijamą Įsakymą.

333. Nesutinka su Komiteto pozicija, kad Komitetas negali pats objektyviai išanalizuoti visos situacijos, pirminių dokumentų, atžvelgti į pateiktas pastabas, įvertinti ir tirti padarytą pažeidimą. Tokią savo poziciją grindžia Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001-05-31 nutarimu Nr. 649 patvirtintose Institucijų, atsakingų už Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių 10.4. punkto, Administravimo ir finansavimo taisyklių 222, 223, 224 punktų sistemine analize.

344. Įsakymo preambulėje numatyta, kad faktinis administracinio teisės akto priėmimo pagrindas yra 2011-03-01 raštas Nr. 2011/2-2411 „Dėl pažeidimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotame projekte Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0012-6“, Informacinės visuomenės plėtros Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisijos (toliau – ir Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisijos) 2011-03-17 posėdžio protokolas Nr. PSK-7. Pačiame Įsakyme neanalizuojamos faktinės Įsakymo priėmimo aplinkybės, todėl Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintų objektyvumo ir įstatymo viršenybės principų laikymasis turi būti užtikrintas priimant tuos sprendimus ir išvadas, kurių pagrindu buvo priimtas ginčijamas Įsakymas, t. y. viešosios įstaigos CPVA 2011-03-01 raštas Nr. 2011/2- 2411 „Dėl pažeidimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotame projekte Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0012-6“, Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisijos 2011-03-17 posėdžio protokolas Nr. PSK-7. Pažymi, kad Komitetas yra viešojo administravimo subjektas, todėl privalo vadovautis Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais bendraisiais viešosios teisės principais (2 str. 8 d., 3 str. 1 d. 2 p., 8 str. 1 d.). Lietuvos vyriausiasis administracinio teismas formuodamas teisminę praktiką yra ne kartą pažymėjęs, kad viešojo administravimo sistema priklausančių kompetentingų institucijų sprendimai turi būti aiškūs, tikslūs, nedviprasmiški leidžiantys suinteresuotam subjektui suvokti, kokios priežastys lėmė vienokį ar kitokį valdžios institucijos sprendimą; teisės aktas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis (VAĮ 8 str. 1 d.) (administracinės bylos Nr. A556-1395/2008; Nr. A17-174/2007, Nr. A5-990/2007). Sutinka Vilniaus apygardos administracinio teismo nuomone, kad „< ....> skundžiamas atsako Informacinės visuomenės plėtros komiteto 2011-03-17 Įsakymas nėra pagristas objektyviais duomenimis (faktais), o taikomos poveikio priemonės nėra motyvuotos. Sutinka su teismo argumentais, kad „Atsakovas, kaip institucija, kompetentinga priimti sprendimą dėl paramos sutarties nutraukimo, priimdama skundžiamą 2011-03-17 Įsakymą turėjo visapusiškai įvertinti ir aprobuoti pažeidimą nustačiusios institucijos – trečiojo suinteresuoto asmens Centrinės projektų valdymo agentūros nustatytus faktus, nurodytus Agentūros 2011-03-01 rašte, ir su juo pateiktą medžiagą ir ši vertinimą pateikti savo priimtame galutiniame sprendime – 2011-03-17 įsakyme, tačiau to nepadarė.

356. Agentūra 2011 m. kovo 1 d. rašte Nr. 2011/2-2411 „Dėl pažeidimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotame projekte Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0012-6“ nurodyta, kad buvo pažeistas Administravimo ir finansavimo taisyklių 212.4 punktas, kuris nustato: „Pažeidimas gali būti nustatomas, jei projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) negali pasiekti paramos sutartyje nustatytų projekto tikslų ir (ar) uždavinių“. Nors šia norma yra remiamasi, tačiau, išanalizavus Agentūros 2011 m. kovo 1 d. raštą Nr. 2011/2-2411 „Dėl pažeidimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotame projekte Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0012-6“, akivaizdu, kad aplinkybių, jog projekto vykdytojas negali, neturi galimybių pasiekti paramos sutartyje nustatytų projekto tikslų ir (ar) uždavinių nepagrindė. Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisijos 2011-03-17 posėdžio protokole Nr. PSK-7 formaliai nurodoma, kad „Projektas įgyvendinamas netinkamai dėl Projekto vykdytojo ir partnerių kaltės bei aplaidumo, o ne dėl objektyvių aplinkybių, kurių buvo neįmanoma numatyti projekto paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir paramos projektui skyrimo metu“, tačiau tokios išvados Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisija nepagrindė, nenustatė ir netyrė, o vadovavosi tik Agentūros 2011-03-01 raštu Nr. 2011/2-2411 „Dėl pažeidimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotame projekte Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02- 04/0012-6“.

367. Atsižvelgiant į Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisijos 2011-03-17 d. posėdžio protokolo Nr. PSK - 7 turinį, darytina išvada, kad Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisijai, nagrinėjant 2011-03-01 rašte Nr. 2011/2-241 „Dėl pažeidimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotame projekte Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0012-6“ išdėstytus motyvus ir siūlymą, kilo klausimų susijusių su atliktos patikros metodika bei grąžintinų lėšų dydžio nustatymo vertinimu, t. y. dėl Agentūros pateiktų išvadų teisėtumo ir pagrįstumo. Išanalizavus 2011-03-17 rašte Nr. 2011/2-3011 pateiktus atsakymus, akivaizdu, kad nebuvo pateikta išsamių paaiškinimų, nepagrįsta, kokia metodika remiantis buvo atlikta projekto patikra vietoje, bei kaip buvo apskaičiuotas grąžintinų lėšų dydis. Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisija tik formaliai perrašė 2011-03-17 rašte Nr. 2011/2-3011 nurodytus argumentus, tačiau jų nevertino, nepateikė savo pastabų ir motyvų, dėl ko priėmė nepagrįstą ir neteisėtą išvadą, o tai sudaro teisinį ir faktinį pagrindą panaikinti skundžiamą įsakymą. Be to, Komitetas neanalizavo, savarankiškai neįvertino projekto vykdytojo ir miestų partnerių pateiktų argumentų (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2011-02-11 raštas Nr. A51-3048(2.8.3.18-AD12), Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2011-02-11 raštas Nr. (4.83.)R2-508, Kauno miesto savivaldybės administracijos 2011-02-10 raštas Nr. (A27/128)-R-660) bei dėl jų nepasisakė, nors šie raštai ir turi esminės reikšmės sprendžiant 2011 m. sausio 17-21 d. atliktos patikros vietoje išsamumą, pagrįstumą.

378. Atkreipia dėmesį, kad Komitetas apeliaciniame skunde remiasi teismų praktika, kuri nebuvo analizuojama ir pateikta pirmoje instancijoje. Nurodytos teismų praktikos tezės/sakiniai yra ištraukti iš konteksto, minimos bylos nėra aptartos, aplinkybės nesusietos su realia situacija.

38Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu (III t., b. l. 183-186) prašo Komiteto apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-06-23 sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo:

391. Nesutinka, kad teisės aktuose, reglamentuojančiuose struktūrinių fondų administravimo sistemą, yra aiškiai atskirtos tarpinės institucijos (nagrinėjamu atveju – Komiteto) bei įgyvendinančios institucijos (Agentūros) kompetencijos ribos. Apelianto nuomone, atlikti Projekto įgyvendinimo tyrimą, nustatyti pažeidimus pagal priskirtas funkcijas gali tik Agentūra, tuo tarpu apeliantas turi teisę priimti Administravimo ir finansavimo taisyklių 222 punkte nurodytus sprendimus, tačiau nėra įgaliotas tirti galimus pažeidimus. Kauno miesto savivaldybės administracijos vertinimu, skundžiamame teismo sprendime nėra nurodyta, jog Apeliantas, prieš priimdamas galutinį sprendimą pagal Administravimo ir finansavimo taisyklių 222 punktą, turi pareigą atlikti Projekto vykdymo patikrinimą, teismo sprendime nėra kalbama apie tai, jog Apeliantas privalėjo atlikti savarankišką pažeidimo tyrimą.

402. Projekto vykdytojas (pareiškėjas) buvo informuotas tik apie priimtą Įsakymą, nepateikus dokumentų, kurie, kaip teigia Apeliantas, buvo tinkamas faktinis ginčijamo administracinio akto pagrindas. Todėl akivaizdu, kad pačiame Įsakyme neaptarus ir neįvertinus tariamai padarytų pažeidimų, vykdant Projektą, taip pat nenurodžius, kokiu pagrindu ir kokia metodika remiantis buvo apskaičiuotas grąžintinų paramos lėšų dydis, pareiškėjui buvo apribota galimybė įvertinti tiek Įsakymo teisėtumą, tiek galimą savo teisių pažeidimą. Pritaria teismo nuomonei, minėtuose dokumentuose nustatyti faktai ir aplinkybės turėjo būti įvertinti ir aprobuoti, o šis vertinimas privalėjo būti pateiktas priimtame galutiniame sprendime – Įsakyme.

413. Net iš pateiktų papildomų dokumentų nėra aiškūs Įsakymo priėmimo motyvai, ir, svarbiausia, pritaikytos sankcijos pagrindas. Taisyklių 222 punktas numato galimybę taikyti sankcijas, čia nurodyti galimi sprendimų variantai, kuriuos gali priimti tarpinė institucija, gavusi įgyvendinančios institucijos siūlymą. Nors Įsakyme nebuvo nurodytas konkretus šioje teisės normoje nurodytas variantas, galima numanyti, jog buvo vadovaujamasi Taisyklių 222.1.2 punktu, t. y. nuspręsta sumažinti paramą Projekto vykdytojui ir pareikalauti grąžinti sumokėtų su pažeidimu susijusią paramos lėšų dalį. Prieš taikydamas sankciją, Apeliantas visų pirma turėjo teisingai apskaičiuoti, kokia paramos dalis buvo susijusi su konstatuotais pažeidimais, nes galima reikalauti grąžinti tik tą paramos lėšų dalį, kuri tiesiogiai susijusi su nustatytu pažeidimu. Įpareigojimo grąžinti gautos paramos dalį pagrindas turi būti siejamas ne su bet kokiais teisės aktų ar paramos sutarties nuostatų pažeidimais, bet su pažeidimais, dėl kurių buvo išmokėta didesnė nei priklauso paramos suma, tačiau jokie dokumentai, patvirtinantys tokius skaičiavimus, byloje pateikti nebuvo.

424. Vertinant Įsakymo teisėtumą, itin svarbu nustatyti, kaip Apeliantas apskaičiavo su Agentūros nustatytais pažeidimais susijusių lėšų dalį, tačiau nei Įsakyme, nei su jo priėmimu susijusiuose dokumentuose, nei bylos nagrinėjimo metu Apelianto pateiktuose procesiniuose dokumentuose bei paaiškinimuose nebuvo pagrįsta, kokia metodika vadovaujantis buvo apskaičiuota grąžintinų lėšų suma. Analizuojant Agentūros 2011-03-17 raštą, galima daryti išvadą, kad toks klausimas kilo ir Apeliantui, todėl buvo paprašyta papildomų paaiškinimų, tačiau ir papildomoje informacijoje Agentūra nepagrindė, kuo remdamasi nurodė būtent tokią grąžintinų lėšų dalį, konstatuodama, kad ši lėšų dalis „apskaičiuota teisingai“, nors pagal šį skaičiavimą nėra galimybės patikrinti, ar Projekto įgyvendinimas įvertintas teisingai ir ar teisingai apskaičiuotas grąžintinų lėšų dydis. Kadangi vertinimo metu nebuvo nustatyta konkrečiai Projekto daliai įvykdyti panaudota lėšų suma, todėl nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog šis vertinimas labiausiai objektyvus Projekto vykdytojo atžvilgiu, nes iš tiesų vertinimas yra nekonkretūs ir netikslus. Vertina, jog Agentūra apskaičiuodama grąžintinų lėšų dydį pažeidė Taisyklių 222.1.2 punkto, Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2005-05-30 nutarimu Nr. 590 5.2.2 punkto, nuostatas.

43Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu (IV t., b. l. 1-13) prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palinkti nepakeistą. Atsiliepime dėsto:

441. Sutinka su teismo išvada, kad atsakovo priimtas Įsakymas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje numatytų reikalavimų. Pabrėžia, kad atsakovas, prieš priimdamas vienokį ar kitokį sprendimą, privalo įvertinti ar Agentūros tyrimas dėl pažeidimo yra atliktas tinkamai. Administravimo ir finansavimo taisyklių 222.1.3 p. numatyta, kad tarpinė institucija, gavusi vieną iš Taisyklių 221 punkte nurodytų įgyvendinančios institucijos siūlymų gali pateikti įgyvendinančiajai institucijai užklausą dėl papildomos informacijos ir (ar) dokumentų pateikimo. 224 p. numatyta, kad kilus įtarimui, kad įgyvendinančioji institucija suklydo tirdama ir (ar) nustatydama pažeidimą ir (ar) paaiškėjus naujoms aplinkybėms, tarpinė institucija paveda įgyvendinančiajai institucijai iš naujo atlikti įtariamo pažeidimo tyrimą ir nustato terminą, per kurį turi būti atliktas pakartotinis įtariamo pažeidimo tyrimas.

452. Pirmos instancijos teismas, nenukrypdamas nuo Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo praktikos pagrįstai konstatavo, kad administracinio akto pagrindimas nustatytais faktais ir teisės normomis nebūtinai privalo būti nurodytas pačiame akte, tačiau gali atsispindėti iš kitų su administracinio akto priėmimu susijusių dokumentų. Tačiau tokiu atveju Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintų objektyvumo ir įstatymo viršenybės principų laikymasis turi būti užtikrintas, priimant tuos sprendimus ir išvadas, kurių pagrindu buvo priimtas ginčijamas Įsakymas, t. y. Agentūros 2011-03-01 raštas Nr. 2011/2-2411, 2011-03-17 raštas Nr. 2011/2-3011 ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisijos 2011-03-17 posėdžio protokolas Nr. PSK-7. Tokiu būdu pirmos instancijos teismas, nustatęs daug Įsakymo trūkumų, visiškai pagrįstai konstatavo, kad skundžiamas įsakymas neatitiko Viešojo administravimo įstatymo 8 str. nustatytų reikalavimų.

463. Sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad „nėra aiškiai nurodyta, kokia metodika vadovaujantis buvo vertinama Projekto patikra vietoje“. Atliekant 2011 m. sausio 17-21 d. patikrą nebuvo sudarytos sąlygos kokybiškam specialistų dalyvavimui ir tokiu būdu nebuvo užtikrintas objektyvus patikros atlikimas, užtikrinantis dalyvių lygiateisiškumą ir patikros bei išvadų skaidrumą (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 str., 8 str.), kas lėmė neteisingai apskaičiuotą grąžintinų lėšų dydį. Ydingai atlikta 2011 m. sausio 18-21 d. Projekto patikra ir jos išvados negali būti laikomas skaidriu ir nešališku Įsakymo priėmimo pagrindu. Atkreipia dėmesį, kad apeliaciniame skunde atsakovas nurodė, kad šiuo atveju buvo atliekama projekto patikra po projekto užbaigimo, o tokių patikrų atlikimo, jų nuomone, Administravimo bei finansavimo taisyklių 183 straipsnis nereglamentuoja. Tačiau trečiosios suinteresuoto asmens manymu, tokiu atveju atsakovas pats pripažino, kad patikra vietoje buvo atlikta nesilaikant jokių teisės aktų reikalavimų, t. y. Agentūros nuožiūra.

474. Mano, kad pirmos instancijos teismo išvada, kad „CPVA rašte bei Komisijos 2011-03-17 protokole nėra įvardinta, kuo konkrečiai vadovaujantis buvo vertinamas Projekto įgyvendinimas, kur nustatyta ir kuo pagrįsta Agentūros taikyta Projekto vertinimo metodika bei jos kriterijai“, yra pagrįsta, o atsakovo apeliaciniame skunde dėstomi argumentai nepagrindžia, kad buvo priimtas motyvuotas sprendimas. Vertina, kad Įsakymas nepagrįstas jokiais konkrečiais duomenimis (faktais). Informacinės visuomenės plėtros komiteto Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisijos 2011-03-17 posėdžio protokole Nr. PSK-7 tik abstrakčiai nurodoma, kad „Projektas įgyvendinamas netinkamai dėl Projekto vykdytojo ir partnerių kaltės bei aplaidumo, o ne dėl objektyvių aplinkybių, kurių buvo neįmanoma numatyti projekto paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir paramos projektui skyrimo metu“. Toks administracinis sprendimas pagal savo turinį pažeidžia Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintą objektyvumo principą. Įsakyme jo priėmimui reikšmingos faktinės aplinkybės neanalizuotos, nepateikta teisės normų analize, jas nesiejo su konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis. Remiantis išdėstytais argumentais atsakovas, priimdamas Įsakymą nesilaikė keliamo reikalavimo individualų teisės aktą pagrįsti konkrečiais faktais, kurie neabejotinai patvirtintų, jog buvo pagrindas taikyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai sankcijas ir įpareigoti grąžinti atitinkamą lėšų dydį. Nurodyti viešojo administravimo subjekto padaryti pažeidimai esminiai ir dėl to Įsakymas negali būti vertinamas kaip pagrįstas ir teisėtas.

485. Mano, kad pirmos instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo, kad atsakovas netinkamai pagrindė grąžintinų lėšų paskaičiavimą.

496. Pažymi, kad LR ABTĮ 136 straipsnyje yra numatyta, kad teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą patikrina tiek apskųstosios, tiek neapskųstosios sprendimo dalių teisėtumą ir pagrįstumą taip pat sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tų asmenų atžvilgiu, kurie skundo nepadavė. Atsižvelgiant į šiame atsiliepime išdėstytus argumentus, vertina, kad pirmos instancijos teismas nustatęs, kad ginčijamas aktas neatitinka administraciniam aktui keliamų reikalavimų, turėjo panaikinti ginčijamą aktą, kaip tai numatyta LR ABTĮ 88 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 89 straipsnyje bei neturėjo pagrindo įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti faktines aplinkybes, kadangi nei pareiškėjas, nei atsakovas to neprašė.

50Agentūra atsiliepimu (III t., 187-190) palaiko Komiteto apeliacinį skundą jame išdėstytais motyvais ir prašo jį tenkinti. Atsiliepimą iš esmės grindžia argumentais, pateiktais atsiliepime į pareiškėjo skundą pirmosios instancijos teismui.

51Teisėjų kolegija

konstatuoja:

52IV.

53Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

54Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo reikalavimo sugrąžinti išmokėtą su pažeidimu susijusią paramos dalį – 4 799 246,68 Lt, kuri pripažinta netinkamomis finansuoti išlaidomis.

55Pareiškėjas su skundu (I t., b. l. 1–16) į Vilniaus apygardos administracinį teismą kreipėsi ginčydamas Informacinės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011-03-17 įsakymą Nr. T-30 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamo projekto Nr. BPD2004-ERPF-.0-02-04/0012 vykdytojui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai skirtos finansavimo lėšų sumos grąžinimo“ ( Toliau-Įsakymas), kuriuo nuspręsta pripažinti paminėto projekto „Elektroninio bilieto viešėjame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimas“ ( toliau-Projektas) išlaidų sumą 4 799 246,68 Lt netinkamomis finansuoti išlaidomis, bei nustatyta, kad projekto vykdytojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija per 60 kalendorinių dienų nuo Įsakymo įsigaliojimo dienos privalo grąžinti 4 799 246,68 Lt, iš jų 4 695 649,11 Lt Europos Sąjungos fondų lėšų ir 103 597,57 Lt valstybės biudžeto lėšų, o už kiekvieną uždelstą dieną, jei vykdytojas vėluoja grąžinti lėšas,- mokėto 0,03 procento dydžio delspinigius.

56Iš pareiškėjo ginčijamo Įsakymo turinio matyti, jog įpareigojimas grąžinti gautas paramos sumas buvo priimtas, vadovaujantis Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 ( Žin., 2004,Nr. 19-599; Nr. 21-667; 2010, Nr. 50-2444), 222 punktu, Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 ( Žin., 2005, Nr. 69-2469; 2010, Nr. 33-1570), 8.1 punktu, (toliau – ir Finansinės paramos grąžinimo taisyklės), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1K-376 „Dėl delspinigių už pavėluotą grąžinti finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas bei palūkanų už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną dydžio nustatymo 2011 m. pirmajam ketvirčiui“ (Žin., 2010, Nr. 147-7540) ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros ( toliau- CPVA) 2011 m. kovo 1 d. raštu Nr. 2011/2-2411 pateiktą pasiūlymą, kuriame nurodyta , kad CPV agentūra projekte Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0012 „Elektroninio bilieto viešėjame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimas“( toliau-Projektas) nustatė Europos Sąjungos finansinės paramos panaudojimo pažeidimą-projekto vykdytojas-Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau-Projekto vykdytojas) pažeidė Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių 212.4 punktą, ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie susisiekimo ministerijos ( toliau-Komitetas) Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisijos 2011 m. kovo 17 d. posėdžio protokole Nr. PSK-7 pateiktą išvadą. Administravimo ir finansavimo taisyklių 212.4 punkte numatyta, jog sprendimas susigrąžinti lėšas priimamas ir lėšos turi būti susigrąžinamos, jeigu nustatomas Europos Sąjungos finansinės paramos panaudojimo pažeidimas, šis pažeidimas gali būti nustatomas, jei projekto vykdytojas negali pasiekti paramos sutartyje nustatytų projekto tikslų ir (ar) uždavinių.

57Įsakyme kitų įpareigojimo grąžinti gautos paramos dalį pagrindų nenurodoma, todėl darytina išvada, jog atsakovo priimtas įpareigojimas yra siejamas su teisės aktų bei Sutarties nuostatų pažeidimais pareiškėjui įgyvendinant Projektą.

58Nagrinėjamu atveju taip pat pastebėtina, jog, konkretūs pareiškėjo padaryti teisės aktų (Sutarties nuostatų) pažeidimai Įsakyme nenurodomi, nepateikiama pažeidimo esmė (faktinės aplinkybės). Todėl Pareiškėjas, atsižvelgdamas į šią aplinkybę, skunde pirmosios instancijos teismui, Įsakymo neteisėtumą, grindžia aplinkybe, jog jis neatitinka Viešojo administravimo įstatymo individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų.

59Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnis nustato, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos (1 d.). Jame turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (2 d.), o pats aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu (3 d.).

60Vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus (Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 str. 1 d.) ne kartą yra konstatavęs, jog Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostata, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis įpareigoja viešojo administravimo subjektus motyvuoti priimamus sprendimus, t. y. pagrįsti nustatytais objektyviais duomenimis (faktais) ir konkrečiai nurodytomis atitinkamų teisės aktų normomis. Sprendime turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos (2007 m. vasario 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17–174/2007, Administracinė jurisprudencija Nr. 1(11), 2007; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5–990/2007, 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5–964/2007, Administracinė jurisprudencija Nr. 3 (13), 2007).

61Iš to seka, kad individualus administracinis aktas paprastai turėtų būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis įvertinimas. Tačiau, praktikoje neretai susiklosto tokios faktinės situacijos, kai individualaus administracinis aktas būna atitinkamo prieš tai atlikto darbo įteisinimas, kuriame formuluojamos visuomeninių – teisinių santykių dalyviams konkrečios teisės bei pareigos, sukeliančios teisinius padarinius. Toks dokumentas jau įgyja teisinę galią ir gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, bet iki tokio akto priėmimo atliktas darbas, gauta informacija, įforminta bet kokios formos dokumente (ataskaitoje, patikrinime, išvadoje ir kt.), atspindintys individuliam administraciniam aktui priimti reikalingus duomenis, paprastai neskundžiama Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Tai tik išvada, tarnaujanti individualiam administraciniam aktui priimti. Pirminėje informacijoje atspindėti faktai nebūtinai turėtų būti perkėlinėjami į administracinį aktą, tad priimant individualų administracinį aktą neretai pakanka padaryti nuorodą į atitinkamą šaltinį (žr. nutartį administracinėje byloje Nr. A556–633/2008, Nr. A-756-253/2010).

62Ginčijamame Įsakyme yra pateikiamos nuorodos į Centrinės projektų valdymo agentūros atliktos patikros vietoje nustatytus pažeidimus, nurodytus agentūros 2011 m. kovo 1 d. rašte Nr. 2011/2-2411 (II t., b. l. 154–155) bei Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisijos 2011 m. kovo 17 d. posėdžio protokolą . Šiuose dokumentuose, kaip matyti iš jų turinio, yra aiškiai nurodytos faktinės aplinkybės bei teisės aktų nuostatos, kurių pažeidimu pareiškėjas yra kaltinamas. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes bei į tai, kad tų pačių duomenų dubliavimas keliose vietose būtų perteklinis, prieštaraujantis gero administravimo principui, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, jog ginčijamas Įsakymas iš esmės atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje numatytus individualaus administracinio akto turinio reikalavimus.

63Esant šioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo argumentai dėl Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų pažeidimo, kurių pagrindu buvo panaikintas skundžiamas įsakymas, pripažįstami nepagrįstais.

64Nagrinėjamoje byloje atsakovas reikalavimą grąžinti gautos paramos dalį sieja su pareiškėjo galimai padarytais Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Sutarties nuostatų pažeidimais, todėl tam, kad atsakovo priimtas Įsakymas būtų laikomas teisėtu, būtina nustatyti, kad projekto vykdytojas (nagrinėjamu atveju – pareiškėjas) nesilaikė teisės aktų ir (ar) paramos sutarties nuostatų ir dėl to jam buvo išmokėta didesnė, nei priklauso, lėšų suma.

652011 m. sausio 18-21 d. vykusios patikros metu CPVA projekto tęstinumo priežiūrą vykdė pagal Paramos sutarties 50 punkte nustatytą teisę tikrinti aplinkybes, susijusias su projektu ir paramos sutartimi ( sutartyje numatytais įsipareigojimais) 10 metų po galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo ( galutinė ataskaita patvirtinta 2009 m. birželio 25 d.) ir pagal CPVA direktoriaus įsakymu patvirtintą Projekto tęstinumo priežiūros procedūrą. Nagrinėjamu atveju projekto patikra buvo atlikta vietoje po projekto užbaigimo, t.y., visos paslaugos turėjo būti sukurtos pagal Projekto tikslus ir uždavinius ir jau turėjo funkcionuoti. Šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas nevertino.

66Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, iš esmės sprendimą pagrindė tik teismo manymu, Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų pažeidimu, netirdamas, ar pareiškėjas pažeidė teisės aktų bei Sutarties nuostatas. Taigi, pirmosios instancijos teismas iš esmės pažeidimo netyrė.

67Kaip jau minėta, priimdamas 2011-03-17 Įsakymą, atsakovas atsižvelgė į trečiojo suinteresuoto asmens VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2011-03-01 raštu Nr. 2011/2-2411 pateiktą pasiūlymą, kuriame nurodyta, kad Agentūra projekte Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0012 „Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimas“ nustatė Europos Sąjungos finansinės paramos panaudojimo pažeidimą ? projekto vykdytojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pažeidė Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių 212.4 punktą ir atsakovo Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisijos 2011-03-17 posėdžio protokole Nr. PSK-7 pateiktą išvadą. Remdamasis paminėtais dokumentais ir teisės aktų nuostatomis, atsakovas Įsakymo 1 punktu pripažino Projekto išlaidų sumą 4 799 246,68 Lt netinkamomis finansuoti išlaidomis, ir Įsakymo 2 punktu nustatė, kad Projekto vykdytojas (pareiškėja Vilniaus miesto savivaldybė) per 60 kalendorinių dienų nuo Įsakymo įsigaliojimo dienos privalo grąžinti 4 799 246,68 Lt, iš jų 4 695 649,11 Lt Europos Sąjungos fondų lėšų ir 103 597,57 Lt LR valstybės biudžeto lėšų (Įsakymo 2.1 punktas), o jei vykdytojas vėluoja grąžinti lėšas, mokėti 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (Įsakymo 2.2 punktas).

68Trečiojo suinteresuoto asmens Centrinės projektų valdymo agentūros, vykdančios Projekto tęstinumo priežiūrą, 2011-03-01 rašte Nr. 2011/2-2411 (II t., b. l. 34-38) nurodoma, kad 2011 m. sausio 18-21 d. po Projekto užbaigimo atlikus patikrą vietoje trečiųjų suinteresuotų asmenų miestuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje), kilo įtarimas, kad Projekto vykdytojas galimai pažeidė 2005-06-28 Paramos sutarties bei 2010-10-12 susitarimo Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0012-06 nuostatas. Įtariamas pažeidimas užregistruotas 2011-01-28. Atlikus tyrimą nustatytas pažeidimas bei 2011-02-25 Pažeidimo tyrimo išvadoje konstatuota, kad Paramos sutartyje numatytas projekto tikslas nėra pilnai pasiektas ir elektroninio bilieto paslaugos teikiamos nepilna apimtimi. 2011 m. sausio 18-21 d. atliktos projekto patikros vietoje metu buvo užfiksuota, kad: 1) techniniai defektai pašalinti tik iš dalies, kadangi: Vilniuje keleivių informavimo sistema neveikia, taip pat ištaisyti ne visi defektai transporto priemonėse; Klaipėdoje keleivių informavimo sistema įdiegta, tačiau veikia netinkamai - švieslentės nerodo realaus transporto priemonių atvykimo laiko; taip pat ištaisyti ne visi defektai transporto priemonėse; 2) kortelių apskaitos programinė įranga realizuota ir integruota su kortelių valdymo programine įranga tik iš dalies, nes šis Susitarime nurodytas įsipareigojimas įgyvendintas tik Kaune. Patikros metu nustatyti šie sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo trūkumai: Vilniuje kartinių ir laikinių e.bilietų apskaitos programinė įranga netinkamai integruota su kortelių apskaitos programine įranga. Kelis kartus reikalaujamas naujos kortelės mokestis - pildant kartinį bilietą pildant laikinį bilietą vieno miesto kortelę pildant kitame mieste; Klaipėdoje kartinių ir laikinių e.bilietų apskaitos programinė įranga netinkamai integruota su kortelių apskaitos programine įranga. Kelis kartus reikalaujamas naujos kortelės mokestis - pildant kartinį bilietą pildant laikinį bilietą. 3) Programinėmis priemonėmis nerealizuotas duomenų mainų sąveikumas tarp projekto miestų ir ta pačia elektronine kortele negalima naudotis kiekviename projekto mieste, kadangi nėra keitimosi informacija tarp miestų bilietų sistemų pasitelkiant programines priemones. 4) Elektroninių kartinių elektroninio bilieto kortelių pildymo bei platinimo galimybė užtikrinta tik iš dalies, nes tik iš dalies sukurta kartinių elektroninių bilietų įsigijimo bei papildymo sistema, pavyzdžiui, visuose trijuose projekto miestuose nėra galimybės elektroninį bilietą įsigyti transporto priemonėje, Vilniuje kartinių bilietų platinimas gali būti vykdomas tik trijuose taškuose, internetu nėra galimybės įsigyti tiek laikinių tiek kartinių elektroninių bilietų Vilniuje bei kartinių elektroninių bilietų Klaipėdoje. 5) Papildomo susitarimo 1.5 punkte nurodyta pareiga „užtikrinti ketvirto brandos lygio elektroninių viešųjų paslaugų (viešojo transporto elektroninis bilietas - apmokėjimas už transportą ir bilietų infrastruktūrą) visuomeniniame transporte teikimą“ įvykdyta tik iš dalies, kadangi ketvirto brandos lygio elektroninių viešųjų paslaugų visuomeniniame transporte teikimas Vilniuje nėra užtikrintas (internetu nėra galimybės įsigyti nei laikinių nei kartinių elektroninių bilietų), o Klaipėdoje jis užtikrinamas tik iš dalies (internetu nėra galimybės įsigyti kartinių elektroninių bilietų). 6) Vilniuje ir Klaipėdoje dalis švieslenčių nepaženklintos privalomais viešinimo ženklais; 7) Klaipėdos miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą iš paramos lėšų įsigytą turtą perduoti VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“, negavusi Agentūros ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto sutikimo.

69Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes Pažeidimo tyrimo išvadoje konstatuota, kad Susitarimo 1 punkte nustatyti įsipareigojimai nebuvo įvykdyti pakankama apimtimi, viešosios elektroninio bilieto bei keleivių informavimo paslaugos, kaip jos aprašytos projekto dokumentuose, teikiamos tik iš dalies, pilnai neišnaudojamos sukurtos infrastruktūros galimybės bei nesukurtas tinkamas sąveikumas tarp projekte dalyvavusių miestų, todėl numatytas projekto tikslas nėra pilnai pasiektas ir paslaugos teikiamos nevisa apimtimi. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuota, kad dalis finansavimo, skirto projektui, panaudota neefektyviai - dalis išlaidų nebuvo būtinos projektui įgyvendinti tokia apimtimi, kokia ji nustatyta po 2011 m. sausio 18-21 d. atliktos patikros.

70Atsakovo Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisija 2011-03-17 posėdžio metu konstatavo, jog įvertinus trečiojo suinteresuoto asmens Centrinės projektų valdymo agentūros 2011-03-01 raštu Nr. 2011/2-2411 pateiktas faktines aplinkybes, darytina išvada, jog Projektas įgyvendinamas netinkamai dėl Projekto vykdytojo ir partnerių kaltės bei aplaidumo, o ne dėl objektyvių aplinkybių, kurių buvo neįmanoma numatyti projekto paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir paramos projektui skyrimo metu (II t., b. l. 149-150).

71Iš minėtų dokumentų turinio darytina išvada, kad skundžiamas įsakymas buvo pagrįstas objektyviais duomenimis, tačiau pirmosios instancijos teismas jų neanalizavo ir iš esmės dėl jų nepasisakė.

72LR ABTĮ 89 str. 1 dalyje nurodoma, kad skundžiamas aktas (ar jo dalis) turi būti panaikintas, jeigu jis yra: 1) neteisėtas iš esmės, t. y. savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams; 2) neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas administravimo subjektas; 3) neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Vertindamas ginčo sprendimą VAĮ 8 str. 1 dalies bei 2 dalies nuostatų kontekste, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nors skundžiamas atsakovo Informacinės visuomenės plėtros komiteto 2011-03-17 Įsakyme nėra objektyvių duomenų (faktų), o taikomos poveikio priemonės nėra motyvuotos, tačiau skundžiamame Įsakyme atsakovas nurodė teisės aktus, kuriais rėmėsi priimdamas įsakymą, taip pat jį pagrindė Agentūros 2011-03-01 raštu Nr. 2011/2-2411 bei 2011-03-17 Komisijos posėdžio protokolu Nr. PSK-7, kuriuose nurodyti nustatyti faktai ir poveikio priemonių motyvacija.

73Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad administracinio akto pagrindimas nustatytais faktais ir teisės normomis gali būti nurodytas ir ne tame pačiame akte, tačiau turi būti susiejamas su kitais sprendimą priimančios institucijos tuo klausimu parengtais ir galutinį sprendimą pagrindžiančiais dokumentais. Nors Atsakovas įsakymas grindžiamas ir Agentūros 2011-03-01 raštu Nr. 2011/2-2411 bei 2011-03-17 Komisijos posėdžio protokolu Nr. PSK-7, tačiau pirmosios instancijos teismas sprendime teigia, kad šie dokumentai nėra skundžiamo įsakymo sudėtinė dalis. Teisėjų kolegija, tokią pirmosios instancijos teismo išvadą pripažįsta klaidinga.

74Teisėjų kolegija daro išvadą, kad konstatavus, jog skundžiamas atsakovo įsakymas atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas , tačiau pirmosios instancijos teismui iš esmės nevertinus, ar pareiškėjas pažeidė teisės aktų bei Sutarties nuostatas, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla grąžintina nagrinėti iš naujo.

75Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

76Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos apeliacinį skundą iš dalies patenkinti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 23 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

77Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovei Aušrai Gliebienei,... 4. atsakovo atstovui Ryčiui Kalinauskui,... 5. trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams Rokui Didžiapertriui, Levui... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 7. Teisėjų kolegija... 8. I.... 9. pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – ir... 10. Pareiškėjas prašyme (I t., b. l. 1-16) nurodė ir teismo posėdyje jo... 11. Atsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo savivaldybės įmonė „Susisiekimo... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija su... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra su pareiškėjo prašymu nesutiko ir... 15. II.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011-06-23 sprendimu pareiškėjo... 17. Teismas nustatė, kad pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės... 18. Teismas nustatė, kad atsakovas skundžiamą 2011-03-17 Įsakymą priėmė... 19. Teismas pabrėžė, kad Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 8 dalyje... 20. Teismas nustatė, kad Komitetas yra viešojo administravimo subjektas, todėl... 21. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 22. Ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas konstatavo, kad skundžiamas... 23. III.... 24. Atsakovas Komitetas apeliaciniu skundu (III t., b. l. 146-155) prašo... 25. 1. Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir... 26. 2. Mano, kad teismas sprendime nepagrįstai nustatė aplinkybę, kad... 27. 3. Atkreipia dėmesį, kad nors konstatavo, jog „vadovaujantis VAĮ 8... 28. 4. 2011 m. sausio 18-21 d. vykusios patikros metu, Agentūra projekto... 29. 4. Agentūra 2011-03-01 rašte Nr. 2011/2-2411 konstatavo, kad „Paramos... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atsiliepimu... 31. 1. Nesutinka su Komiteto pozicija, kad nėra pagrindo remtis Administravimo ir... 32. 2. Pažymi, kad 2011 m. sausio 17-21 d. atliktos projekto patikros vietoje... 33. 3. Nesutinka su Komiteto pozicija, kad Komitetas negali pats objektyviai... 34. 4. Įsakymo preambulėje numatyta, kad faktinis administracinio teisės akto... 35. 6. Agentūra 2011 m. kovo 1 d. rašte Nr. 2011/2-2411 „Dėl pažeidimo... 36. 7. Atsižvelgiant į Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo... 37. 8. Atkreipia dėmesį, kad Komitetas apeliaciniame skunde remiasi teismų... 38. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija... 39. 1. Nesutinka, kad teisės aktuose, reglamentuojančiuose struktūrinių fondų... 40. 2. Projekto vykdytojas (pareiškėjas) buvo informuotas tik apie priimtą... 41. 3. Net iš pateiktų papildomų dokumentų nėra aiškūs Įsakymo priėmimo... 42. 4. Vertinant Įsakymo teisėtumą, itin svarbu nustatyti, kaip Apeliantas... 43. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 44. 1. Sutinka su teismo išvada, kad atsakovo priimtas Įsakymas neatitinka... 45. 2. Pirmos instancijos teismas, nenukrypdamas nuo Lietuvos Vyriausiojo... 46. 3. Sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad „nėra aiškiai... 47. 4. Mano, kad pirmos instancijos teismo išvada, kad „CPVA rašte bei... 48. 5. Mano, kad pirmos instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo, kad... 49. 6. Pažymi, kad LR ABTĮ 136 straipsnyje yra numatyta, kad teismas, apeliacine... 50. Agentūra atsiliepimu (III t., 187-190) palaiko Komiteto apeliacinį skundą... 51. Teisėjų kolegija... 52. IV.... 53. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 54. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo reikalavimo sugrąžinti... 55. Pareiškėjas su skundu (I t., b. l. 1–16) į Vilniaus apygardos... 56. Iš pareiškėjo ginčijamo Įsakymo turinio matyti, jog įpareigojimas... 57. Įsakyme kitų įpareigojimo grąžinti gautos paramos dalį pagrindų... 58. Nagrinėjamu atveju taip pat pastebėtina, jog, konkretūs pareiškėjo... 59. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnis nustato, kad individualus... 60. Vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vienodą administracinių... 61. Iš to seka, kad individualus administracinis aktas paprastai turėtų būti... 62. Ginčijamame Įsakyme yra pateikiamos nuorodos į Centrinės projektų valdymo... 63. Esant šioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo argumentai dėl... 64. Nagrinėjamoje byloje atsakovas reikalavimą grąžinti gautos paramos dalį... 65. 2011 m. sausio 18-21 d. vykusios patikros metu CPVA projekto tęstinumo... 66. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, iš esmės sprendimą... 67. Kaip jau minėta, priimdamas 2011-03-17 Įsakymą, atsakovas atsižvelgė į... 68. Trečiojo suinteresuoto asmens Centrinės projektų valdymo agentūros,... 69. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes Pažeidimo tyrimo... 70. Atsakovo Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisija... 71. Iš minėtų dokumentų turinio darytina išvada, kad skundžiamas įsakymas... 72. LR ABTĮ 89 str. 1 dalyje nurodoma,... 73. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad administracinio akto... 74. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 75. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 76. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos... 77. Nutartis neskundžiama....