Byla 2-1203-840/2014
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Editai Juršienei, dalyvaujant pareiškėjos G. G. atstovei advokato padėjėjai Viktorijai Skridailaitei-Gribėnienei ir suinteresuotiems asmenims M. K. ir N. K., nedalyvaujant pareiškėjai G. G., suinteresuotiems asmenims A. Ž., M. Ž., J. S., V. I., S. T., Renei E. V. ir D. R. bei suinteresuotų asmenų Kaišiadorių rajono savivaldybės ir Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovams,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos G. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kaišiadorių rajono savivaldybei, Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, A. Ž., M. Ž., J. S., V. I., S. T., M. K., N. K., Renei E. V. ir D. R. dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.

3Teismas n u s t a t ė:

4Pareiškėja G. G. kreipėsi į teismą prašydama nustatyti, jog ji įgijo nuosavybės teisę įgyjamąja senatimi į ¼ dalį veršidės, unikalus Nr. ( - ), esančios adresu: ( - )(b.l. 3-6).

5Pareiškėjos G. G. atstovė advokato padėjėja Viktorija Skridailaitė-Gribėnienė teismo posėdžio metu visiškai palaikė atstovaujamosios pareiškimą ir prašė jį tenkinti.

6Pareiškėja G. G. savo reikalavimus grindžia šiais argumentais:

7- vadovaujantis Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymo nuostatomis, 1992-05-28 aukcione jos sutuoktinis – B. G. (b.l. 8-9), – šiuo metu miręs (b.l. 12), S. L., šiuo metu taip pat miręs (b.l. 24), ir R. E. V. bei D. R. nuosavybės teise įsigijo veršidę, esančią ( - ) (b.l. 114), kurios unikalus Nr. šiuo metu yra ( - ) ir adresas šiuo metu – ( - )Kiekvienam iš jų priklausė po ¼ dalį nurodytos veršidės (b.l. 10, 43-44, 113, Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byla Nr. 19398);

8- 1993-05-20 pardavimo aktu jos sutuoktinis B. G. iš S. L. už 10000,00 talonų įsigijo ¼ dalį veršidės (b.l. 11). Vyrai buvo sutarę sudaryti notarinės formos pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau taip jos ir nesudarė, dėl ko nuosavybės teisės į nurodytą veršidės dalį taip ir nebuvo įregistruotos teisės aktų nustatyta tvarka (b.l. 25, 28-29, 43-44);

9- nors notarinės formos pirkimo-pardavimo sutartis ir nebuvo sudaryta, tačiau pinigai buvo sumokėti ir nurodytos veršidės nurodyta ¼ dalis buvo perduota jos sutuoktiniui B. G., todėl šis nuo pat 1993-05-20 ją valdė ir naudojosi kaip savo;

10- 2000-02-15 jos sutuoktinis B. G. mirė (b.l. 12, 108). Visą po jo mirties likusį turtą paveldėjo ji ? pareiškėja G. G. – ir jai 2001-01-26 buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, tačiau tik į teisės aktų nustatyta tvarka jos sutuoktinio vardu registruotą ¼ dalį veršidės (b.l. 13-16, 110-112). Nors jos sutuoktinio B. G. iš S. L. įsigyta veršidės ¼ dalis nebuvo teisės aktų nustatyta tvarka registruota, tačiau ji kartu su visu mirusio sutuoktinio turtu perėmė ir nurodytą ¼ dalį veršidės, nepertraukiamai naudojosi ja ir valdė bei valdo iki šiol kaip savo, rūpinosi ja ir priima dėl jos visus sprendimus. Apie tai visi žinojo ir žino, niekas pretenzijų jai nereiškė: nei mirusio S. L. įpėdiniai, nei kiti bendrasavininkai – suinteresuoti asmenys R. E. V. ir D. R.;

11- 2011-09-03 ji ? pareiškėja G. G. – ir suinteresuoti asmenys R. E. V. ir D. R. teisės aktų nustatyta tvarka – notarinės formos pirkimo-pardavimo sutartimi – pardavė nuosavybės teisėmis turėtas, t.y. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas, nurodytos veršidės dalis suinteresuotam asmeniui M. K., iš viso: ¾ dalis (b.l. 17-23, 26-27, 30-42, 121-126);

12- kadangi suinteresuotam asmeniui M. K. buvo reikalinga visa veršidė, tai ji, o ne kas kitas, leido jam naudotis teisės aktų nustatyta tvarka Nekilnojamojo turto registre neįregistruota jos sutuoktinio B. G. iš S. L. įsigytą bei po sutuoktinio mirties jos perimtą likusia ¼ veršidės dalimi;

13- esant tokioms aplinkybės, kai ji ? pareiškėja G. G. – po sutuoktinio B. G. mirties 2000-02-15 daugiau nei dešimt metų nepertraukiamai, sąžiningai ir atvirai valdė ir valdo nurodytą ? ¼ ? Nekilnojamojo turto registre neįregistruotą veršidės dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 4.68 str. nuostatomis, ji ją įgijo nuosavybės teise įgyjamosios senaties būdu.

14Teismo posėdžio metu suinteresuoti asmenys M. K. ir N. K. su pareiškėjos G. G. pareiškimu sutiko, prašė jį tenkinti bei patvirtino pareiškėjos pareiškime nurodytas aplinkybes.

15Suinteresuoti asmenys J. S., S. T., D. R., Renė E. V., A. Ž. ir V. I. atsiliepimuose į pareiškėjos G. G. pareiškimą nurodė, jog pretenzijų į pareiškėjos nurodytą turtą nereiškia ir su pareiškimu sutinka (b.l. 135-136, 139, 141, 145, 147).

16Suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškėjos G. G. pareiškimą nurodė, jog neprieštaraus jo patenkinimui, jei pareiškėja įrodys pareiškime išdėstytas aplinkybes bei nurodyto nekilnojamojo daikto dalies valdymo teisėtumą, sąžiningumą, atvirumą ir nepertraukiamumą (b.l. 66-67).

17Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjos G. G. pareiškimą nepateikė.

18Apie šios bylos nagrinėjimo vietą ir laiką visiems suinteresuotiems asmenims yra tinkamai pranešta. Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 532 str., apie šios bylos iškėlimą ir nagrinėjimą teisme buvo paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b.l. 87-88, 106).

19Pareiškimas tenkintinas.

20Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti ir aiškinti įstatymus. Lietuvos Respublikos CPK 176 str. nuostatomis, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su nagrinėjamu dalyku. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 12 ir 178 str., šalys ir/ ar kiti byloje dalyvaujantys asmenys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (Lietuvos Respublikos CPK 182 str.). Lietuvos Respublikos CPK 185 str. nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

21Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-07 nutartis Nr. 3K-3-257/2010, 2010-01-22 nutartis Nr. 3K-3-13/2010, 2009-11-02 nutartis Nr. 3K-3-464/2009).

22Įgyjamoji senatis – tai pirminis nuosavybės teisės į daiktą įgijimo būdas (Lietuvos Respublikos CK 4.47 str. 1 d. 11 p.). Nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įgijimas įgyjamąja senatimi konstatuojamas tik esant šių sąlygų visetui:

231) asmuo nėra daikto savininkas, bet valdo jį kaip savą, t. y. sąžiningai įgijęs (užvaldęs) daiktą, valdo jį kaip nuosavą, nemanydamas, kad daikto savininkas yra kažkas kitas (Lietuvos Respublikos CK 4.22 str., 4.68 str.). Daikto valdymas kitu pagrindu, pvz., pagal nuomos sutartį, neatitinka nurodytos įstatymo sąlygos;

242) asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo. Tai reiškia, kad užvaldydamas daiktą asmuo turėjo būti pagrįstai įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į užvaldomą daiktą, ir per visą daikto valdymo laiką asmuo neturi žinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų (Lietuvos Respublikos CK 4.68 str., 4.70 str.);

253) asmuo valdo daiktą teisėtai (Lietuvos Respublikos CK 4.23 str., 4.68 str.). Teisėtu laikomas daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė. Daikto valdymas laikomas teisėtu, kol neįrodyta priešingai. Neteisėtu daikto valdymu laikomas per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus įgyto daikto valdymas. Antai pagal Lietuvos Respublikos CK 4.69 str. 3 d. įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama nuosavybės teisė į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus, todėl asmuo negali tokį daiktą teisėtai valdyti kaip savą;

264) daikto atviro valdymo sąlyga (Lietuvos Respublikos CK 4.68 str.). Ši sąlyga reiškia, kad asmuo valdo daiktą kaip savą nesislapstydamas;

275) nepertraukiamas daikto valdymas ne mažiau kaip dešimt metų (Lietuvos Respublikos CK 4.68 str., 4.71 str.). Asmuo, kuris sąžiningai įgijo (užvaldė) daiktą, bet nėra jo savininkas, yra netitulinis daikto valdytojas, jo teisės neginamos, jas užginčijus daikto savininkui ar kitiems asmenims, turintiems daikto valdymo teisę pagal įstatymus ar sutartį. Dėl to daikto valdymo terminas nutrūksta pareiškus teisėtą reikalavimą (ieškinį) dėl daikto grąžinimo ar daiktą valdančiam asmeniui pačiam pripažinus kito asmens teisę į jį.

28Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos CK 4.69 str. 3 d. įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama nuosavybės teisė į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus, todėl asmuo negali tokį daiktą teisėtai valdyti kaip savą.

29Įvertinęs teismo posėdžio metu duotus pareiškėjos G. G. atstovės advokato padėjėjos Viktorijos Skridailaitės-Gribėnienės ir suinteresuotų asmenų M. K. ir N. K. paaiškinimus bei ištirtus rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, jog pareiškėjos G. G. pareiškimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas. Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, jog pareiškėja G. G. po sutuoktinio B. G. mirties 2000-02-15 sąžiningai įgijo ir sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai bei kaip savą turtą valdė valstybei ar savivaldybei nepriklausančią ir daiktinių teisių į ją Nekilnojamojo turto registre neregistruotą ¼ dalį veršidės, unikalus Nr. ( - ), esančios adresu: ( - ), daugiau kaip dešimt metų ir per visą valdymo laikotarpį niekas kitas neįgyvendino savo teisių į šią veršidės dalį ir nepareiškė pretenzijų į ją.

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265-270 str. ir 533 str., teismas

Nutarė

31G. G. pareiškimą tenkinti.

32Nustatyti G. G. (a.k. ( - ) nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į ¼ dalį veršidės, unikalus Nr. ( - ), esančios adresu: ( - )

33Sprendimui įsiteisėjus, VĮ Registrų centrui grąžinti Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylą, inventorinis Nr. 19398.

34Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas n u s t a t ė:... 4. Pareiškėja G. G. kreipėsi į teismą prašydama nustatyti, jog ji įgijo... 5. Pareiškėjos G. G. atstovė advokato padėjėja Viktorija... 6. Pareiškėja G. G. savo reikalavimus grindžia šiais argumentais:... 7. - vadovaujantis Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymo... 8. - 1993-05-20 pardavimo aktu jos sutuoktinis B. G. iš S. L. už 10000,00... 9. - nors notarinės formos pirkimo-pardavimo sutartis ir nebuvo sudaryta, tačiau... 10. - 2000-02-15 jos sutuoktinis B. G. mirė (b.l. 12, 108). Visą po jo mirties... 11. - 2011-09-03 ji ? pareiškėja G. G. – ir suinteresuoti asmenys R. E. V. ir... 12. - kadangi suinteresuotam asmeniui M. K. buvo reikalinga visa veršidė, tai ji,... 13. - esant tokioms aplinkybės, kai ji ? pareiškėja G. G. – po sutuoktinio B.... 14. Teismo posėdžio metu suinteresuoti asmenys M. K. ir N. K. su pareiškėjos G.... 15. Suinteresuoti asmenys J. S., S. T., D. R., Renė E. V., A. Ž. ir V. I.... 16. Suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija... 17. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjos G. G. pareiškimą... 18. Apie šios bylos nagrinėjimo vietą ir laiką visiems suinteresuotiems... 19. Pareiškimas tenkintinas.... 20. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas... 21. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas... 22. Įgyjamoji senatis – tai pirminis nuosavybės teisės į daiktą įgijimo... 23. 1) asmuo nėra daikto savininkas, bet valdo jį kaip savą, t. y. sąžiningai... 24. 2) asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo. Tai reiškia,... 25. 3) asmuo valdo daiktą teisėtai (Lietuvos Respublikos CK 4.23 str., 4.68... 26. 4) daikto atviro valdymo sąlyga (Lietuvos Respublikos CK 4.68 str.). Ši... 27. 5) nepertraukiamas daikto valdymas ne mažiau kaip dešimt metų (Lietuvos... 28. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos CK 4.69 str. 3 d. įgyjamąja... 29. Įvertinęs teismo posėdžio metu duotus pareiškėjos G. G. atstovės... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265-270 str. ir 533 str.,... 31. G. G. pareiškimą tenkinti.... 32. Nustatyti G. G. (a.k. ( - ) nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją... 33. Sprendimui įsiteisėjus, VĮ Registrų centrui grąžinti Nekilnojamojo turto... 34. Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui...