Byla e2YT-2065-377/2020
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Gražina Gudžiūnienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos G. J. atstovo advokato Piotro Orlovo patikslintą pareiškimą suinteresuotam asmeniui R. B. dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja G. J. patikslintu pareiškimu prašo: 1) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad B. R., gimęs ( - ) miręs( - ) yra Z - S. G. (P), gimusios( - ) mirusios ( - ) , brolis, o Z - S. G. (P) yra B. R., sesuo; 2) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad B. R., gimęs( - ) miręs ( - ) yra G. J., gimusios ( - ) dėdė, o G. J. yra B. R. dukterėčia.

5Pareiškime nurodė, kad L. Č. (pareiškėjos močiutė) ir Z. G. buvo sudarę santuoką, tačiau santuokos sudarymo faktą patvirtinantys dokumentai nėra išlikę. L. Č. – G ir Z. G. ( - ) gimė dukra Z - S. G.. L. Č. - G ir K. R. ( - ) sudarė santuoką, kuri buvo įregistruota Vilkijos rajono civilinės būklės įrašų biure. Sutuoktiniams suteiktos R ir R pavardės. L. R. ir K. R. ( - ) gimė sūnus B. R. (pareiškėjos dėdė). B. R. gimimo liudijimas buvo išduotas praėjus beveik keturiems mėnesiams po B. R. gimimo, todėl B. R. gimimo liudijime jau nurodyta L. G. santuokinė pavardė - R. Pareiškėjos mama Z - S. G. ir K. P. ( - ) sudarė santuoką. Z - S. P. ir K. P. ( - ) gimė dukra G. P. (pareiškėja). ( - ) Z S. P. mirė. Pareiškėja G. P. ir R. J. ( - ) sudarė santuoką. Po santuokos sudarymo pareiškėjai suteikta J pavardė. ( - ) mirė L. R., o ( - ) mirė K. R.. ( - ) mirė B. R., pareiškėjos dėdė. B. R. šeimos nebuvo sukūręs. Pareiškėja G. J. kreipėsi į Jurbarko rajono 2-ajį notarų biurą dėl palikimo, atsiradusio po jos dėdės mirties, priėmimo, užvesta byla dėl palikimo priėmimo. Pareiškėja G. J. šiai dienai negali užbaigti paveldėjimo bylos, kadangi neturi išsaugojusi L. Č. ir Z. G. sutuoktuvių liudijimo, todėl notarui kyla abejonės dėl Z-S. G. (pareiškėjos mamos) ir B. R. (pareiškėjos dėdės) tarpusavio giminystės ryšių, be to, kyla abejonės ir dėl pareiškėjos G. J. bei B. R. giminystės ryšių, todėl pareiškėja yra priversta kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo. Pareiškėja pareiškime taip pat nurodo, kad Z - S. G. (P) ir B. R. buvo brolis ir sesuo, kadangi jų abiejų mama buvo L. Č.-G-R. Z-S. G. (P) buvo L. Č. - G - R dukra iš pirmosios santuokos, sudarytos su Z. G.. Tuo tarpu B. R. buvo L. Č. - G - R sūnus iš antrosios santuokos. Nurodytos aplinkybės bei išlikę Z - S. G. (P) ir B. R. gimimo liudijimai patvirtina, kad kraujo ryšys tarp pareiškėjos mamos ir pareiškėjos dėdės buvo.

6Suinteresuotas asmuo - R. B. atsiliepimais į pareiškėjos pareiškimą nurodo, kad sutinka su G. J. pareiškimu ir prašo jį tenkinti. Nurodo, kad Z S. P. yra jos ir pareiškėjos mama, mirusi ( - ) Z S. P. ir B. R. buvo brolis ir sesuo. Kol mama buvo gyva B. R. ir mama nuolat palaikydavo tarpusavio ryšius, atitinkamai bendravo su dėde ji ir jos sesuo (pareiškėja). Kadangi B. R. šeimos sukūręs nebuvo, todėl ji ir pareiškėja, jos sesuo G. J. yra vieninteliai likę artimi giminaičiai. Po dėdės mirties ji į notarų biurą nesikreipė dėl paliko priėmimo, palikimo priimti nepageidauja.

7Byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 443 str. 3 d.). Pareiškėjai ir suinteresuotam asmeniui apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 str. 3 d.).

8Teismas

konstatuoja:

9Pareiškimas tenkintinas visiškai.

10Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjos G. J. ir suinteresuoto asmens R. B. tėvai Z - S. G. (P) ir K. P.. M. Z. - S. G. (P) tėvai buvo L. Č. (G) ir Z. G.. Pareiškėjos močiutė buvo sudariusi su Z. G. santuoką, tačiau santuokos sudarymo faktą patvirtinantys dokumentai nėra išlikę. Iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2020 m. vasario 17 d. pažymos apie santuoką matyti, kad Raudonės valsčiuje ( - ) civilinės būklės santuokos aktų įrašų knygose Z. G. ir L. Č. santuokos duomenų nerasta. Tačiau bylos medžiaga nustatyta, kad jų santuokos metu gimė pareiškėjos mama Z S. G., kuri( - ) sudarė santuoką su K. P. ir tapo P.

11Iš 1952 m. birželio 29 d. santuokos liudijimo matyti, kad pareiškėjos močiutė L. Č. (G) ( - ) sudarė santuoką su K. R., kuri buvo įregistruota Vilkijos rajono civilinės būklės aktų įrašų biure. Buvo suteiktos pavardės R ir R. L. R. ir K. R. ( - ) gimė sūnus B. R. (pareiškėjos dėdė).

12Iš mirties liudijimų matyti, kad pareiškėjos mama Z S. P. mirė ( - ) ; pareiškėjos močiutė L. R. mirė( - ) o jos sutuoktinis K. R. mirė( - ) . ( - ) mirė pareiškėjos dėdė B. R.. Pastarasis šeimos sukūręs nebuvo. Todėl vienintelė jo turto paveldėtojai liko pareiškėja bei suinteresuotas asmuo ( pareiškėjos sesuo R. B.).

13Bylos duomenimis nustatyta, kad Z - S. G. (P) ir B. R. buvo brolis ir sesuo, kadangi jų abiejų mama buvo L. Č. - G- R. Z - S. G. (P) buvo L. Č. - G – R dukra iš pirmosios santuokos, sudarytos su Z. G., o B. R. buvo L. Č. - G - R sūnus iš antrosios santuokos su K. R.. Taigi, šių aplinkybių visetas bei išlikę Z-S. G. (P) ir B. R. gimimo liudijimai patvirtina, jog kraujo ryšys tarp pareiškėjos mamos ir pareiškėjos dėdės buvo.

14Teismų praktikoje išaiškinta, kad ypatingosios teisenos tvarka teismas kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, bet tik tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Iš aukščiau aptartų faktinių aplinkybių matyti, kad pareiškėja, mirus dėdei B. R. kreipėsi į notarų biurą pagal paskutiniąją dėdės gyvenamąją vietą. Iš pažymos apie paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą matyti, kad B. R. paskutinė deklaruota gyvenamoji vieta adresu( - ) . Iš pareiškėjos pareiškimo nustatyta, jog pareiškėjai kreipiantis į Jurbarko rajono 2-ojo notarų biuro notarą dėl paveldėjimo teisės į mirusio dėdės palikimo priėmimo, notaras, susipažinęs su pareiškėjos pateiktais turimais giminystės ryšį patvirtinančiais dokumentais nustatė, jog nėra pateiktas L. Č. ir Z. G. sutuoktuvių liudijimas, todėl paveldėjimo teisės liudijimas negali būti išduotas visapusiškai neįsitikinus, kad Z - S. G. (P) gimimo liudijime nurodyta moteris (mama) - L. Č., ir B. R. gimimo liudijime nurodyta moteris (mama) - L. G. - R yra tas pats asmuo.

15Kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme (CP K 444, 445 straipsniai; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010). Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 447 straipsnis numato, kad pareiškime dėl juridinio fakto nustatymo turi būti nurodoma: 1) kuriam tikslui reikia nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą; 2) priežastis, dėl kurių negalima gauti ar atkurti dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą; 3) įrodymai, patvirtinantys juridinę reikšmę turintį faktą, taip pat patvirtinantys, kad pareiškėjas negali gauti reikiamų dokumentų arba kad negalima prarastų dokumentų atkurti.

16Suinteresuotas asmuo - pareiškėjos sesuo R. B. atsiliepimu į pareiškėjos dėl prašymo nustatyti juridinį faktą prieštaravimų nereiškia, neprašo nustatyti juridinio fakto, kuris patvirtintų jos ir B. R. giminystės ryšius, kadangi dėl palikimo priėmimo, atsiradusio po B. R. mirties, į notarų biurą nesikreipė ir priimti palikimą nepageidauja.

17Juridinis faktas nustatytinas patvirtinti, jog B. R. ir Zenona - S. G. (P yra brolis ir sesuo, o B. R. yra G. J. dėdė, bei atitinkamai, kad G. J. yra B. R. dukterėčia. Minėto juridinio fakto nustatymas reikalingas tam, kad pareiškėja galėtų įgyti atitinkamas teises ir pareigas bei priimti palikimą, atsiradusį po dėdės B. R. mirties, kadangi po B. R. mirties liko paveldimas nekilnojamasis turtas. Pareiškėja neturi kitų galimybių ne teismo tvarka įrodyti esamą giminystės ryšį.

18Laikytina, jog byloje iš pateiktų rašytinių dokumentų įrodyta, jog B. R. ir Z - S. G. (P) yra brolis ir sesuo, o B. R. yra G. J. dėdė, bei pareiškėja G. J. yra B. R. dukterėčia. Pareiškėja negali gauti neteismine tvarka giminystės santykius įrodančių dokumentų.

19Teismas, įvertinęs surinktus įrodymus, daro išvadą, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas (CPK 444 str. 2 d. 1 p., 8 p.). Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas dėl giminystės santykių nustatymo bei paveldėjimo tikslu (CPK 448 str. 1 d).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 8 punktu, 448 straipsniu, teismas

Nutarė

21Pareiškimą patenkinti visiškai.

22Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jog B. R., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) miręs ( - ) yra Z-S. G. (P), gimusios ( - ) , mirusios ( - ) brolis, o Z-S. G. (P), gimusi( - ) , mirusi ( - ) yra B. R., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ) , mirusio ( - ) , sesuo.

23Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad B. R., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) miręs ( - ) yra G. J., asmens kodas ( - ) dėdė, o G. J. yra B. R. dukterėčia.

24Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas giminystės santykio nustatymo bei palikimo priėmimo tikslu.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmus.

Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Gražina Gudžiūnienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos G.... 3. Teismas... 4. Pareiškėja G. J. patikslintu pareiškimu prašo: 1) nustatyti juridinę... 5. Pareiškime nurodė, kad L. Č. (pareiškėjos močiutė) ir Z. G. buvo sudarę... 6. Suinteresuotas asmuo - R. B. atsiliepimais į pareiškėjos pareiškimą... 7. Byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 443 str. 3 d.). Pareiškėjai... 8. Teismas... 9. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 10. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjos G. J. ir suinteresuoto asmens R.... 11. Iš 1952 m. birželio 29 d. santuokos liudijimo matyti, kad pareiškėjos... 12. Iš mirties liudijimų matyti, kad pareiškėjos mama Z S. P. mirė ( - ) ;... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad Z - S. G. (P) ir B. R. buvo brolis ir sesuo,... 14. Teismų praktikoje išaiškinta, kad ypatingosios teisenos tvarka teismas... 15. Kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę... 16. Suinteresuotas asmuo - pareiškėjos sesuo R. B. atsiliepimu į pareiškėjos... 17. Juridinis faktas nustatytinas patvirtinti, jog B. R. ir Zenona - S. G. (P yra... 18. Laikytina, jog byloje iš pateiktų rašytinių dokumentų įrodyta, jog B. R.... 19. Teismas, įvertinęs surinktus įrodymus, daro išvadą, kad prašomas... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 21. Pareiškimą patenkinti visiškai.... 22. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jog B. R., asmens kodas ( -... 23. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad B. R., asmens kodas ( - )... 24. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas giminystės santykio nustatymo... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos...