Byla e2-3692-911/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina Serdiukienė, sekretoriaujant Saturninai Kazbaraitytei, dalyvaujant trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta” atstovui Linui Mažoniui, nedalyvaujant ieškovės AAS „BTA Baltic Insurance Company“, Lietuvoje veikiančios per filialą, atstovui, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vitės valdos“ atstovui, trečiojo asmens „IF P&C Insurance AS“, veikiančio Lietuvoje per filialą, atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AAS „BTA Baltic Insurance Company“, Lietuvoje veikiančios per filialą, ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Vitės valdos“, tretiesiems asmenims UAB „Lamberta“, draudimo bendrovei „IF P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiančiai per filialą, dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė AAS „BTA Baltic Insurance Company“, Lietuvoje veikianti per filialą, kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 2966,11 Eur žalą, 6 procentų metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodė, jog ji Gyventojų turto draudimo taisyklių pagrindu su A. B. sudarė Gyventojų turto draudimo sutartį Nr. ( - ) ir apdraudė nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ). 2018 m. kovo 4 d. apdraustasis butas buvo užlietas sprogus bendrojo naudojimo karšto vandens vamzdžiui. Draudikas, vadovaujantis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, sumokėjo 2966,11 Eur draudimo išmoką dėl apgadinto apdraustojo turto. Teigia, jog gyvenamasis namas, esantis ( - ) yra administruojamas UAB „Vitės valdos“, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 ir 6.1015 straipsniais atsakomybė kyla UAB „Vitės valdos“, kuri privalo atlyginti padarytą žalą ieškovei. Teigia, jog avarijos priežastis – bendro naudojimo šildymo vamzdis. Už bendro naudojimo vamzdyno priežiūrą atsakinga atsakovė. Įrodymų, jog vandens išsiliejimo šaltinis yra kiti objektai, atsakovė nepateikė. Atsakovė turėjo vykdyti minėtų vamzdynų priežiūrą, sandarumą, tačiau įrodymų, jog tokius veiksmus atliko, atsakovė nepateikė. Atsakovė neatliko savo kaip administratoriaus pareigų prižiūrėti bendrojo naudojimo inžinerinę įrangą. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad ji gavusi pranešimą apie vamzdžių avarinę būklę, būtų atsisakiusi vykdyti administratoriaus funkcijas dėl negalėjimo vykdyti prievoles dėl ne nuo administratoriaus priklausančių priežasčių, tokiu būdu patvirtino, kad prisiėmė visas pasekmes dėl prievolių tinkamo nevykdymo (t. 1, 1-2 b.l, 176-178 b.l.).

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nedalyvavo. Apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Gautas prašymas bylą nagrinėti nedalyvaujant ieškovės atstovui.

72.

8Atsakovė UAB „Vitės valdos“ per nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į ieškinį. Prašo ieškovės ieškinį dėl turtinės žalos priteisimo atmesti pilna apimtimi kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovės visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodo, kad veikdama kaip daugiabučio namo adresu ( - )administratorius, bei įgyvendindama teisės aktų reikalavimus 2006 m. gegužės 2 d. sudarė Šilumos punktų įrenginių, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį Nr. 180 su UAB „Lamberta“, kurios pagrindu trečiajam asmeniui pavedė vykdyti daugiabučio gyvenamojo namo, adresu ( - ) šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų techninę priežiūrą. Teigia, jog atsakovė tinkamai vykdė savo, kaip bendrojo naudojimo objektų administratoriaus, Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas - organizavo daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, sudarydama šildymo sistemų priežiūros sutartį ir sutartiniais pagrindais pavesdama vykdyti funkcijas šios srities profesionalui - trečiajam asmeniui. Pažymi, jog ieškovė, reikšdama reikalavimą atsakovei, nenurodė, kokius neteisėtus veiksmus atliko atsakovė, taip pat nenurodė priežastinio ryšio tarp žalos atsiradimo bei atsakovės vykdomos veiklos. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros nevykdo, taip pat į tai, kad namo administratoriaus atsakomybė, vertinama pagal tai, kaip jis atlieka jam teisės aktais pavestas funkcijas, bei įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, akivaizdu, kad atsakovė šiuo atveju atliko visus jos kompetencijai priskirtus veiksmus. Nesant jokių duomenų, kad administratorius nevykdė ar netinkamai vykdė jam pavestų funkcijų - civilinė atsakomybė UAB „Vitės valdos" atžvilgiu negali kilti nebuvus visų būtinųjų sąlygų civilinei atsakomybei kilti. Pažymi, jog nusidėvėjusių vamzdžių, jų tarpe ir esančių namo patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose ar akivaizdžiai nematomų keitimo, atsakovė, kaip administratorius savo iniciatyva nevykdo, o vykdo tik gavęs namo patalpų savininkų pritarimą. Atsakovė 2014 m. gruodžio 1 d. organizuoto patalpų savininkų susirinkimo metu viešai informavo namo patalpų savininkus apie prastą namo karšto vandens dalies būklę, t. y. ėmėsi aktyvių veiksmų, rekomendavo atlikti remonto darbus, todėl, vertintina, kad atsakovė atliko visus jos kompetencijai priskirtinus veiksmus ir jokia atsakomybė atsakovės atžvilgiu negalima. Nurodo, jog atsakovė ėmėsi aktyvių veiksmų - informavo namo patalpų savininkus apie nepatenkinamą vamzdyno būklę, tačiau patys patalpų savininkai nepriėmė sprendimo dėl minėtų vamzdžių keitimo darbų atlikimo. Teigia, jog susirinkime dalyvavę patalpų savininkai nusprendė, kad name nustatytus defektus šalins vykdydami namo renovaciją (modernizaciją). Nenustačius būtinų sąlygų civilinei atsakomybei kilti, atsakovei taikyti civilinę atsakomybę nėra teisinio pagrindo, todėl ieškinys atsakovės atžvilgiu turi būti atmestas kaip nepagrįstas (t. 1, 29-32 b.l.; t. 2, 16-17 b.l.).

9Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas nedalyvavo. Apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Gautas prašymas bylą nagrinėti nedalyvaujant atsakovės atstovui.

103.

11Trečiasis asmuo UAB „Lamberta” teismui pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškovės ieškinį atmesti, priteisti trečiajam asmeniui UAB „Lamberta“ turėtas bylinėjimosi išlaidas. Teigia, jog 2006 m. gegužės 2 d. atsakovė su UAB „Lamberta“ sudarė šilumos punktų įrenginių, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį Nr. 180. Pagal pasirašytą sutartį UAB „Lamberta“ buvo pavesta vykdyti daugiabučių pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų nuolatinę techninę priežiūrą. Teigia, jog UAB „Lamberta“ negali būti laikoma atsakinga už pagal ieškinio reikalavimus atsiradusią žalą, kadangi prielaidą, kad žalą ieškovė patyrė dėl UAB „Lamberta“ veiksmų, kelia tik pati atsakovė, tačiau jos deklaratyvūs teiginiai prieštarauja faktinėms aplinkybėms ir yra tik atsakovės gynybinė pozicija. Ieškovė ieškinyje išdėstytų reikalavimų negrindžia aplinkybėmis, susijusiomis su trečiojo asmens UAB „Lamberta“ veikla, nereiškia trečiajam asmeniui jokių pretenzijų ir nenurodo jokių aplinkybių, sąlygojusių UAB „Lamberta“ atsakomybę už draudėjos patirtą žalą. 2018 m. kovo 5 d. raštu Nr. D-34 trečiasis asmuo UAB „Lamberta“ informavo atsakovą dėl trūkusio šildymo vamzdyno daugiabučiame name adresu ( - ). Trečiasis asmuo 2018 m. kovo 7 d. raštu Nr. D-37 atsakovei pranešė, kad 2018 m. kovo 5 d. lokalizavus palėpėje avariją, pakeičiant nesandaraus vamzdžio dalį, užpildžius vidaus šildymo sistemą, vamzdis trūko kitoje vietoje, trūkęs vamzdis buvo pakeistas papildomai. Pažymi, jog ieškovė buvo informuota apie avariją, ieškovei nurodyta, kad tikėtina vamzdžio trūkimo priežastis – vidinė vamzdžio korozija. 2018 m. rugsėjo 27 d. raštu Nr. D-135 trečiasis asmuo UAB „Lamberta“ atsakė į ieškovės 2018 m. rugsėjo 17 d. pretenziją Nr. R18/0017746, nurodydamas, kad apie ieškinyje nurodyto gyvenamojo namo vamzdyno avarinę būklę UAB „Lamberta“ atsakovei pranešė dar 2012 metais, atlikus gyvenamojo namo apžiūrą. Atsakovas, kaip daugiabutį gyvenamąjį namą administruojanti įmonė, su butų savininkais turėjo spręsti avarinio vamzdyno keitimo klausimą, tačiau jokių įrodymų apie tai byloje nėra. Ieškovės ir atsakovės byloje pateikti rašytiniai įrodymai nepatvirtina, kad patalpos buvo aplietos dėl UAB „Lamberta“ neteisėtų veiksmų ar neveikimo. Niekas nenustatė ir jokie rašytiniai įrodymai byloje nepatvirtina, kad vandens nuotėkį trūkus vamzdžiui galėjo sąlygoti neteisėti UAB „Lamberta“ veiksmai. 2006 m. gegužės 2 d. sudarytoje ilgalaikėje Šilumos punktų įrenginių, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje Nr. 180 numatytus įsipareigojimus UAB „Lamberta“ atliko tinkamai, pagal projektinę dokumentaciją, galiojusius techninius reglamentus ir jų keliamus reikalavimus. Dėl UAB „Lamberta“ kaltės nebuvo sugadinti ir/ar atstatyti jokie atsakovės ar trečiųjų asmenų įrengimai bei materialinės gėrybės, trečiojo asmens atstovai nebuvo kviesti ir nedalyvavo jokioje komisijoje, surašant aktus, sudarant darbų sąmatas ir vertinant ieškovės ieškinyje nurodytą žalą. Atsakovė elgiasi nesąžiningai, nes žinodama faktines patalpų užliejimo, vandeniui pratekėjus iš seno vamzdyno aplinkybes, ir turėdama visą trečiojo asmens žinotą atsakovei suteiktą informaciją, nepagrįstai dėl vandens užliejimo laiko atsakinga UAB „Lamberta“. Teigia, jog negali objektyviai spręsti, ar tikrai buvo aplietos lokalinėje sąmatoje nurodyto ploto patalpos ir ar realiai buvo padaryta nurodyto dydžio žala, nes UAB „Lamberta“ atstovai nebuvo kviesti nei ieškovei apžiūrint patalpas po įvykio, nei užfiksuojant turto sugadinimo faktą ar surašant patalpų užliejimo aplinkybes. Mano, jog apžiūrint patalpas po įvykio, ieškovas privalėjo pakviesti atsakovę ir/ar nesuinteresuotus asmenis, kad būtų išvengta vėlesnių ginčų įrodinėjant patį žalos atsiradimo faktą ir žalos dydį. Pažymi, jog nėra UAB „Lamberta“ civilinei atsakomybei atsirasti būtinųjų sąlygų, t. y. nėra neteisėtų veiksmų, taip pat nėra priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų bei kilusios žalos. Nenustatyta, kad dėl UAB „Lamberta“ veiksmų ar neveikimo išsiliejo vanduo iš trūkusio vamzdžio, ar kad kokie nors bendrovės veiksmai buvo neteisėti. Atsakovės administruojamų bendrojo naudojimo patalpų užliejimas įvyko ne dėl nuo UAB „Lamberta“ priklausiusių aplinkybių. Nesant trečiajam asmeniui taikytinų civilinės atsakomybės sąlygų, teisiškai reikšmingo priežastinio ryšio tarp UAB „Lamberta“ veiksmų ir atsiradusios žalos, nenustačius, kad dėl UAB „Lamberta“ neteisėtų veiksmų (neveikimo) įvyko atsakovės patalpų užliejimas, ar kad UAB „Lamberta“ elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, reikalavimai trečiajam asmeniui negali būti reiškiami ir nėra pagrindo teigti, kad priimtas teismo sprendimas gali turėti įtakos UAB „Lamberta“ teisėms ar pareigoms (t. 1, 47-51 b.l.).

12Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas Linui Mažonis prašė ieškinį atmesti, nes ieškinys neįrodytas. Teigia, jog gyvenamajame name adresu ( - ), buvo aplietos patalpos. Galima apliejimo priežastis – palėpėje trūkęs vamzdynas. Nėra įrodymų, jog žala kilo dėl suremontuoto trūkusio vamzdžio. Teigia, jog 2018 m. kovo 5 d. raštu informavo atsakovą dėl trūkusio vamzdžio. 2018 m. kovo 4 d. rastas trūkęs vamzdis palėpėje, avarija lokalizuota. 2018 m. kovo 5 d. atlikti vamzdyno virinimo darbai. Pakeitus nesandarų vamzdį ir užpildžius sistemą, vamzdis vėl trūko kitoje vietoje. Trūkęs vamzdis pakeistas papildomai. Ieškovė buvo informuota apie avariją, tikėtina avarijos priežastis – vidinė vamzdžio korozija. Ieškovė taip pat buvo informuota, jog 2012 m. atsakovei pranešta apie vamzdyno avarinę būklę. UAB „Lamberta“ dėl žalos įvertinimo jokių aplinkybių negali komentuoti, nes jokiose veiksmuose dėl žalos įvertinimo nedalyvavo.

134.

14Trečiasis asmuo „IF P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiantis per filialą, atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdyje trečiojo asmens atstovas nedalyvavo. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai. Neatvykimo priežastys nežinomos, prašymų negauta.

15Teismas

konstatuoja:

16ieškinys tenkinamas visiškai.

175.

18Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė UAB „Vitės valdos” teikia namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas (t. 1, 35 b. l.). Atsakovės administruojamame name, adresu ( - ), 2018 m. kovo 4 d. trūko šildymo vamzdis, esantis namo palėpėje (t. 1, 59, 61 b. l). Dėl šio įvykio buvo apgadintas minėtame name esantis butas Nr. X (t. 1, 6, 25, 58 b. l.). Butas, adresu ( - ), įvykio metu buvo apdraustas draudimo bendrovėje AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje, t. y. ieškovės (t. 1, 23-24 b. l.). Atsakovės administruojame name ( - ), 2018 m. kovo 5 d. pakartotinai įvyko šildymo vamzdyno avarija namo palėpėje (55 b. l.).

196.

20Atsakovė draudiminio įvykio metu buvo apdraudusi savo civilinę atsakomybę draudimo bendrovėje „IF P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiančioje per filialą. Sudarytas bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimas (polisas), draudimo sutarties galiojimo laikotarpis nuo 2017 m. balandžio 14 d. iki 2018 m. balandžio 13 d. (t. 1, 39-41 b. l.).

217.

22Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba, jeigu šie nepriima sprendimo, bendrojo naudojimo objektų administratorius. Atsakovė, veikdama kaip bendrojo naudojimo objektų administratorius, 2006 m. gegužės 2 d. sudarė šilumos punktų įrenginių, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį Nr. 180 su trečiuoju asmeniu UAB „Lamberta“. Minėta sutartimi trečiasis asmuo UAB „Lamberta“ įsipareigojo vykdyti daugiabučio pastato, adresu ( - ) vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų nuolatinę techninę priežiūrą. (t. 1, 64-66 b. l.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 patvirtintų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 4.9. punktu, administratorius teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka šaukia patalpų savininkų susirinkimą arba organizuoja balsavimą raštu dėl namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) pasirinkimo, namo šildymo būdo keitimo, namo šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymo pagal šiai sistemai nustatytus privalomuosius reikalavimus, apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, šilumos paskirstymo metodo, karšto vandens tiekėjo pasirinkimo ir dalyvauja įgyvendinant patalpų savininkų priimtus sprendimus. Atlieka namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) pasirengimo šildymo sezonui kontrolę. Byloje pateiktas 2014 m. gruodžio 1 d. daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), savininkų neįvykusio susirinkimo aktas. Minėtame akte nurodoma, jog „butų ir kitų patalpų savininkai informuoti, kad nepakeista skirstomojo šildymo ir vandentiekio vamzdyno dalis einanti per butus yra labai blogos būklės ir namo butų savininkams nepritarus jų keitimui, namo administratorius neneš materialinės atsakomybės įvykus avarijai“. (t. 2, 18 b. l.). Minėtas neįvykęs susirinkimas, kurio akte pateikta informacija apie netinkamą skirstomojo šildymo ir vandentiekio vamzdyno dalies einančios per butus būklę, buvo organizuotas 2014 m. gruodžio 1 d., t. y. prieš kelis metus iki 2018 m. kovo 4 d. įvykio, kurio metu atsakovės administruojamame name trūko šildymo vamzdis ir buvo apgadintas butas Nr. X. Byloje taip pat pateiktas 2012 m. kovo 15 d. gyvenamojo namo ( - ), apžiūros aktas su duomenimis, jog pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui 2011/2012 m. aktas neišduotas (t. 1, 57 b. l.). Minėtas aktas parengtas ir atsakovės darbuotojo pasirašytas, taip pat prieš kelis metus iki 2018 m. kovo 4 d. vandentiekio avarijos. Byloje nepateikti kiti gyvenamojo namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) dokumentai, kurių turinys paneigtų 2012 m. kovo 15 d. gyvenamojo namo ( - ), apžiūros akte, 2014 m. gruodžio 1 d. daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), savininkų neįvykusio susirinkimo akte nurodytą informaciją. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovei iki 2018 m. kovo 4 d. įvykio buvo žinoma apie vandentiekio vamzdyno netinkamą būklę gyvenamajame name, adresu ( - ).

238.

24Atsakovė teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodo, jog 2014 m. gruodžio 1 d. organizuoto patalpų savininkų susirinkimo metu viešai informavo namo patalpų savininkus apie prastą namo karšto vandens dalies būklę, t. y. ėmėsi aktyvių veiksmų, rekomendavo atlikti remonto darbus, todėl atsakovė atliko visus jos kompetencijai priskirtinus veiksmus ir jokia atsakomybė atsakovės atžvilgiu negalima. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.85 straipsnio 4 dalyje nurodoma, jog butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai priimami butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime, prieš dvi savaites Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka paskelbus apie susirinkimo sušaukimą ir jo darbotvarkę. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip (CK 4.85 straipsnio 1 dalis). 2014 m. gruodžio 1 d. daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), savininkų susirinkimo akte nurodoma, jog „butų ir kitų patalpų savininkai informuoti, kad nepakeista skirstomojo šildymo ir vandentiekio vamzdyno dalis einanti per butus yra labai blogos būklės ir namo butų savininkams nepritarus jų keitimui, namo administratorius neneš materialinės atsakomybės įvykus avarijai“ (t. 2, b. l. 18). Akte taip pat nurodoma, jog susirinkimas laikomas neįvykusiu, nes dalyvavo mažiau kaip ½ daugiabučio gyvenamojo namo patalpų savininkų. Teismas nesutinka su atsakovės teiginiu, jog susirinkime dalyvavę patalpų savininkai nusprendė, kad name nustatytus vandentiekio defektus šalins vykdydami namo renovaciją (modernizaciją). Kadangi 2014 m. gruodžio 1 d. daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), savininkų susirinkimas laikomas neįvykusiu, todėl jo metu negalėjo būti priimami sprendimai. Neįvykus butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimui, jų metu priimti sprendimai negalioja. Atsakovės teiginys, jog susirinkime dalyvavę patalpų savininkai nusprendė, kad name nustatytus defektus šalins vykdydami namo renovaciją (modernizaciją), atmetamas kaip nepagrįstas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. D1-961 patvirtinto Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo 6 punkte numatyta, jog tuo atveju, kai nustatyta tvarka sušauktas butų ir kitų patalpų (ar jų dalies) savininkų susirinkimas neįvyksta nesusirinkus sprendimui priimti pakankamam butų ir kitų patalpų (jų dalies) savininkų skaičiui ir susirinkimo organizatorius nusprendžia sušaukti pagal tą pačią darbotvarkę pakartotinį butų ir kitų patalpų (jų dalies) savininkų susirinkimą, jis organizuojamas ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo neįvykusio susirinkimo dienos šios Tvarkos aprašo 3, 4 ir 5 punktuose nustatyta tvarka. Pakartotinis susirinkimas šaukiamas vieną kartą. Atsakovė teigia, jog ji ėmėsi aktyvių veiksmų - informavo namo patalpų savininkus apie nepatenkinamą vamzdyno būklę, tačiau patys patalpų savininkai nepriėmė sprendimo dėl minėtų vamzdžių keitimo darbų atlikimo. Byloje nėra pateikta įrodymų, apie aktyvius atsakovės, kaip namo administratoriaus, veiksmus, siekiant pašalinti namo šildymo sistemos vamzdynų defektus. 2014 m. gruodžio 1 d. susirinkimo darbotvarkėje nėra nurodoma, jog bus sprendžiami vamzdynų defektų šalinimo klausimai. Apie tai, jog bus sprendžiami namo bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos defektų klausimai, informacija pateikta tik dalyvavusiems susirinkime butų ir kitų patalpų savininkams, kurių dalyvavo mažiau kaip pusė (t. 2, 19 b. l.). Darytina išvada, jog nedalyvavę susirinkime butų ir kitų patalpų savininkai nebuvo informuoti apie atsakovės turimą informaciją, kad nepakeista skirstomojo šildymo ir vandentiekio vamzdyno dalis, einanti per butus, yra labai blogos būklės ir namo butų savininkams nepritarus jų keitimui, namo administratorius neneš materialinės atsakomybės įvykus avarijai. Atsakovė neįrodė, jog organizavo pakartotinį gyvenamojo namo ( - ), butų ir kitų patalpų (jų dalies) savininkų susirinkimą arba organizavo balsavimą raštu vamzdyno defektų šalinimo klausimams spręsti per laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 1 d. (nuo neįvykusio susirinkimo dienos) iki 2018 m. kovo 4 d. (vandentiekio avarijos dienos). Teisė spręsti dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo jais priklauso būtent butų ir kitų patalpų savininkams, tačiau nesant pakartotinio susirinkimo ar balsavimo raštu, butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas dėl vandentiekio defektų šalinimo vykdant namo renovaciją (modernizaciją) nebuvo priimtas. Atsakovė, disponuodama informacija apie netinkamą vandentiekio vamzdyno būklę, įgyvendindama pareigą organizuoti namo techninę priežiūrą, privalėjo šaukti patalpų savininkų susirinkimą arba organizuoti balsavimą raštu dėl namo šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymo pagal šiai sistemai nustatytus privalomuosius reikalavimus (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 patvirtintų Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 4.6 punktas). Teismas sprendžia, jog atsakovė byloje neįrodė, jog ėmėsi aktyvių veiksmų ir tinkamai informavo gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkus apie šilumos ir karšto vandens bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos defektus ir būtinumą juos šalinti (CPK 178 str.).

259.

26Atsakovė UAB „Vitės valdos“ teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose prašė atsakove byloje laikyti faktinį daugiabučio gyvenamojo namo šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją UAB „Lamberta“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 patvirtintų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 4.6 punkte numatyta, jog administratorius, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų, jų inžinerinių sistemų naudojimą ir priežiūrą, žemės sklypų priežiūrą, organizuoja namo techninę priežiūrą, bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais patalpų savininkų naudojamo ir (ar) valdomo žemės sklypo priežiūrą. Atsakovė, organizuodama namo techninę priežiūrą, 2006 m. gegužės 2 d. sudarė šilumos punktų įrenginių, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį Nr. 180 su UAB „Lamberta“, kurios pagrindu trečiajam asmeniui pavedė vykdyti daugiabučio gyvenamojo namo, adresu ( - ), šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų techninę priežiūrą. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 patvirtinto Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo 20 punkte nurodoma, jog daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos bei išorinių atitvarų (langų, durų, sienų, stogo ir pan.) priežiūrą (eksploatavimą) organizuoja ir už ją atsako bendrojo naudojimo objektų valdytojas, vadovaudamasis šio Aprašo 1 priede išvardytų teisės aktų nuostatomis. Atsakovei, kaip bendrojo naudojimo objektų valdytojai, sudariusiai 2006 m. gegužės 2 d. šilumos punktų įrenginių, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį Nr. 180 su UAB „Lamberta“, neišnyko pareiga organizuoti daugiabučio namo techninę, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą ir už ją atsakyti. Kaip konstatuota sprendimo 8 punkte, atsakovė neįrodė, jog tinkamai informavo butų ir kitų patalpų savininkus apie būtinybę šalinti gyvenamojo namo šildymo ir vandentiekio vamzdyno defektus. Atsakovė, elgdamasi pasyviai, nevykdė tinkamai savo, kaip namo bendro naudojimo objekto administratoriaus pareigų. Trečiojo asmens UAB „Lamberta“ pranešime ieškovei dėl informacijos suteikimo apie 2018 m. kovo 4 d. įvykusią avariją atsakovės administruojamame name nurodoma, jog atvykus trečiojo asmens darbuotojui į avarijos vietą, buvo rastas trūkęs šildymo vamzdis palėpėje, vamzdyno avarija buvo lokalizuota. Pranešime teigiama, jog vamzdis galėjo trūkti dėl vidinės korozijos (t. 1, 61 b. l.). 2018 m. liepos 11 d. draudžiamojo įvykio tyrimo akte dėl 2018 m. kovo 4 d. įvykio adresu ( - ) nurodoma, jog „bendro naudojimo palėpėje sprogo karšto vandens vamzdžiai. <…> Kaimynai pastebėjo, kad per duris bėga vanduo. Apgadinta: lubos, tinkas, grindys, kilimas.” (t. 1, 25 b. l.). Taigi, iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog ( - )gyvenamajame name Nr. X esantis butas Nr. X buvo užlietas ir žala jam padaryta dėl 2018 m. kovo 4 d. trūkusio šildymo vamzdžio esančio palėpėje, t. y. dėl bendrojo naudojimo sistemos vamzdyno avarijos.

2710.

28Kaltas dėl žalos asmuo žalą turi atlyginti remiantis bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais (CK 6.263, 6.246–6.249 straipsniai). Kai žalos padaryta vienam iš bendrasavininkių dėl pastato defekto bendrojoje dalinėje pastato savininkų (valdytojų) nuosavybėje, CK 6.266 straipsnio nuostatos netaikytinos. Minėta, tokiu atveju žala atlyginama bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2009). Atsakovei tinkamai neinformavus butų ir kitų patalpų savininkų apie esamus šildymo ir vandentiekio vamzdyno defektus, nesušaukus pakartotinio butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo arba neorganizavus balsavimo raštu, butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas dėl namo šildymo ir vandentiekio vamzdyno defektų šalinimo nebuvo priimtas. Teismas sprendžia, jog atsakovė pažeidė pareigą organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų valdymą, priežiūrą ir tvarkymą. Atsakovė, būdama gyvenamojo namo bendrojo naudojimo sistemos valdytoja, neatliko veiksmų, kuriuos turėjo atlikti, t. y. nevykdydama administratoriaus pareigų elgėsi neteisėtai ir šis neveikimas yra priežastiniame ryšyje su butui, adresu ( - ), padaryta žala. Atsakovei pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ir tvarkyti gyvenamąjį namą adresu, ( - ). Atsakovė, žinodama apie gyvenamojo namo inžinerinės sistemos defektus bendrojoje dalinėje butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybėje, tačiau tinkamai neinformavusi savininkų apie būtinybę atlikti defektų šalinimo darbus, siekiant išvengti galimos avarijos, elgėsi neapdairiai bei nerūpestingai, todėl laikoma, jog atsakovė yra kalta dėl žalos atsiradimo (CK 6.248 straipsnio 3 dalis). Byloje nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos, t. y. atsakovės, kaip namo administratorės pareigų nevykdymas, žalos butui Nr. X atsiradimas, priežastinis ryšys tarp atsakovės neveikimo ir žalos atsiradimo bei atsakovės kaltė. Esant visoms civilinės atsakomybės sąlygoms, atsakovė laikoma atsakinga dėl 2018 m. kovo 4 d. butui adresu ( - ), padarytos žalos.

2911.

30Ieškovė, būdama draudike, apdraudusi 2018 m. kovo 4 d. įvykio metu užlietą butą Nr. X, gyvenamajame name adresu ( - ) ir išmokėjusi draudėjai draudimo išmoką įgijo teisę į subrogacinį reikalavimą. Remiantis CK 6.1015 straipsnio 1 dalies nuostatomis draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita. Pagal CK 6.1015 straipsnio 2 dalį reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Taigi žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK normas. Draudžiamojo įvykio tyrimo aktu ieškovė priėmė sprendimą išmokėti draudėjai 2966,11 Eur dydžio draudimo išmoką, kuri 2018 m. liepos 13 d. draudėjai bankinio mokėjimo nurodymu buvo išmokėta (t. 1, 25, 26 b. l.). Dėl minėto įvykio gyvenamojo namo bute Nr. X, 2018 m. birželio mėn. buvo atliekami remonto darbai, šalinami avarijos padariniai. Atliktų remonto darbų vertė – 2906,11 Eur, sugadinto turto vertė – 60 Eur (t. 1, 15, 20 b. l.). Kadangi byloje nustatytos visos atsakovės civilinės atsakomybės sąlygos dėl draudėjos turtui padarytos žalos, atsakovė privalo ieškovei sumokėti draudimo išmokos sumą. Ištyręs byloje esančius įrodymus – trečiojo asmens atstovo paaiškinimus, rašytinę bylos medžiagą, teismas daro išvadą, kad ieškovės ieškinio reikalavimas dėl 2966,11 Eur žalos priteisimo iš atsakovės yra pagrįstas, todėl tenkinamas.

3112.

32Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalys). Ieškovės reikalavimas priteisti 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas iš atsakovės yra pagrįstas, todėl tenkinamas.

3313.

34Kiti byloje nurodyti argumentai ir esantys įrodymai esminės reikšmės bylai neturi, todėl teismas atskirai jų neaptaria (CPK 185 str.).

3514.

36Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 67,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

3715.

38Byloje susidarė 1,79 Eur pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 92 str.). Kadangi ši suma nesudaro minimalios valstybei priteistinos išlaidų sumos – 3 Eur (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355), todėl ji nepriteisiama valstybei (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

39Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 268 -270 straipsniais, teismas

Nutarė

40ieškinį tenkinti.

41Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vitės valdos“, j. a. k. 140336910, 2966,11 Eur (du tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt šešis Eur 11 ct) žalos atlyginimo, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2966,11 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. kovo 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 67,00 Eur (šešiasdešimt septynis Eur) žyminį mokestį ieškovei AAS „BTA Baltic Insurance Company“, j. a. k. 40103840140, Lietuvoje veikiančiai per filialą, kodas 300665654.

42Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovė AAS „BTA Baltic Insurance Company“, Lietuvoje veikianti per... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nedalyvavo. Apie teismo posėdį... 7. 2.... 8. Atsakovė UAB „Vitės valdos“ per nustatytą terminą pateikė atsiliepimą... 9. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas nedalyvavo. Apie teismo posėdį... 10. 3.... 11. Trečiasis asmuo UAB „Lamberta” teismui pateikė atsiliepimą, kuriuo... 12. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas Linui Mažonis prašė... 13. 4.... 14. Trečiasis asmuo „IF P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiantis per... 15. Teismas... 16. ieškinys tenkinamas visiškai.... 17. 5.... 18. Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė UAB „Vitės... 19. 6.... 20. Atsakovė draudiminio įvykio metu buvo apdraudusi savo civilinę atsakomybę... 21. 7.... 22. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje numatyta,... 23. 8.... 24. Atsakovė teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodo, jog 2014 m.... 25. 9.... 26. Atsakovė UAB „Vitės valdos“ teismui pateiktuose procesiniuose... 27. 10.... 28. Kaltas dėl žalos asmuo žalą turi atlyginti remiantis bendraisiais žalos... 29. 11.... 30. Ieškovė, būdama draudike, apdraudusi 2018 m. kovo 4 d. įvykio metu... 31. 12.... 32. Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už... 33. 13.... 34. Kiti byloje nurodyti argumentai ir esantys įrodymai esminės reikšmės bylai... 35. 14.... 36. Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais... 37. 15.... 38. Byloje susidarė 1,79 Eur pašto išlaidos, susijusios su procesinių... 39. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 268 -270 straipsniais,... 40. ieškinį tenkinti.... 41. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vitės valdos“,... 42. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...