Byla 2S-276-343/2014
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka nagrinėdama pareiškėjo A. Ž. atskirąjį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo A. Ž. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas kreipėsi į Prienų rajono apylinkės teismą su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo ir prašė:

4(1) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog nuo 1941 m. iki 1951 m. spalio 2 d. pareiškėjas gyveno kaip šeimos narys pas senelį A. J., M. sūnų, gim. 1881 m., ( - ). Pareiškėjo asmens duomenys buvo pakeisti į J. J., A. sūnus, gim. 1948 m., iš A. Ž., J. (J.) sūnus, gim. 1940-02-25;

5(2) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog 1951 m. spalio 4 d. raporte, parengtame Valstybės saugumo ministerijos Jiezno rajono skyriaus viršininko pavaduotojo leitenanto Š., adresuotame šio skyriaus viršininkui vyresniajam leitenantui M., apie buožės šeimos, gyvenusios duomenys neskelbtini) (šeimos galva - J. A., M. sūnus, gim. 1881 m.), trėmimą įrašas devintoje eilutėje „anūkas J. J., A. sūnus, g. 1948 m.“ priklauso A. Ž., J., a.k. ( - )

6(3) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog 1951 m. spalio 10 d. raporte, parengtame Valstybės saugumo ministerijos Jiezno rajono skyriaus viršininko vyresniojo leitenanto M., adresuotame Valstybės saugumo ministerijos Kauno apskrities Valdybos viršininkui pulkininkui S., apie buožės šeimos, gyvenusios duomenys neskelbtini) (šeimos galva - J. A., M., gim. 1881 m.), trėmimą įrašas apie penktą šeimos narį „anūkas J. J., A. s., g. 1948 m.“ priklauso A. Ž., J., a.k. ( - )

7(4) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog 1974 m. gegužės 9 d., pareiškėjas dėl politinių motyvų buvo užpultas ir išmestas iš 4-ojo aukšto daugiabučio gyvenamojo namo Vilniuje, Raudonosios Armijos pr. 54-29 (Savanorių pr. 54-29);

8(5) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog nuo 1974 m. gegužės 9 d. iki 1974 m. gegužės 31 d., pareiškėjui buvo atsisakoma daryti chirurginę operaciją Vilniaus miesto Pirmoje Tarybinėje ligoninėje. Jam buvo nustatyta diagnozė: kaukolės temporalinio kampo bei kaukolės bazės lūžimas. Atsisakant suteikti neatidėliotiną būtiną chirurgų pagalbą, minėta įstaiga, neatsižvelgdama į prašymus būti operuojamam, miego metu išvežė pareiškėją į Vilniaus miesto psichiatrinę ligoninę;

9(6) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog nuo 1974 m. gegužės 31 d. iki 1974 m. birželio 19 d. pareiškėjas buvo priverstinai gydytas Vilniaus miesto psichiatrinėje ligoninėje, kurioje, remiantis ligoninės specifika, nebūna specialistų (neurochirurgų), galinčių atlikti neatidėliotiną būtiną chirurginę operaciją;

10(7) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog dėl politinių motyvų nuo 1974 m. gegužės 9d. iki 1974 m. birželio 26 d., pareiškėjui buvo uždelsta neatidėliotina galvos įspraustinio kaktikaulio lūžimo operacija.

11Nurodė, jog prašomi nustatyti juridiniai faktai reikalingi Kauno administraciniam teismui administracinėje byloje Nr. I-103-423/2012 pagal pareiškėjo skundą atsakovams VSDF Valdybai prie Sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos bei VSDFV Alytaus skyriui tam, kad būtų teisingai išnagrinėta byla.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Prienų rajono apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 11 d. nutartimi pareiškėjo pareiškimą dėl juridinių faktų nustatymo atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

14Teismas nustatė, kad pareiškėjas pareiškimu iš tiesų siekia, kad būtų nustatyti ne juridinę reikšmę turintys faktai, o įrodomieji faktai, t.y. faktai, kurių pagrindu teismas sprendžia apie tam tikrų reikšmingų bylos aplinkybių egzistavimą, kuriomis vėliau jis galėtų pagrįsti savo skundo, nagrinėjamo Kauno apygardos administraciniame teisme administracinėje byloje Nr. I-468-423/2013, reikalavimus. Pareiškėjas nenurodė, kokių konkrečių jo asmeninių ar turtinių teisių atsiradimą, pasikeitimą ar pabaigą, kiekvienas iš tų faktų nulems. Teismas sprendė, kad pareiškėjo nurodyti įrodomieji faktai nenustatinėjami CPK 444 straipsnio nustatyta tvarka.

15III. Atskirojo skundo argumentai

16Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Nesutikdamas su skundžiama nutartimi apeliantas nurodė tokius motyvus:

171. Pareiškimas turi būti priimtas remiantis įstatymo analogija. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 2 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-468-423/2013 (buv. Nr. I-103-423/2012) sustabdė bylos nagrinėjimą iki Prienų rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr.2-402-805/2012 išnagrinės pareiškėjo pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų, susijusių su pareiškėjo nukentėjimu bei su jo vykimu pas senelius A. J. ir A. J.;

182. Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba priėmė sprendimus, neteikti pareiškėjui antrinės teisinės pagalbos atnaujinant procesą civilinėje byloje Nr.2-1367-664/2011 ir civilinėje byloje Nr. 2-402-805/2012. Lietuvos ypatingajam archyvui pateikus rašytinius įrodymus apie ištremtus J. šeimoje bendrai gyvenusius asmenis, pareiškėjas prisiminė kaip jį vadino senelio A. J. šeimoje, todėl iškeldamas naują bylą, jis siekia nustatyti priežastinį ryšį, jog nukentėjo nuo 1939-1990 m. okupacijų režimo ir tapo sunkaus neįgalumo invalidu, dėl ko siekia iš valstybės invalidumo ir senatvės pensijų perskaičiavimo.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.) nėra nustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

21Bylos nagrinėjimo dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo pareiškimą dėl juridinių faktų nustatymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

22Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ar pareigos. Tais atvejais, kai juridiniai faktai nėra akivaizdūs arba nėra juos patvirtinančių dokumentų ir asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės, įstatymas numato galimybę suinteresuotam asmeniui kreiptis į teismą su prašymu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą. Remiantis įstatymo reikalavimais teismas gali nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisinių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 straipsniai). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme. Faktai, išvardinti CPK 444 straipsnyje, yra juridiniai ne bet kada ir ne kiekvieno asmens atžvilgiu, o tik esant tam tikrai įstatymo apibrėžtai situacijai. Teismine tvarka nustatomi tik tokie faktai, su kuriais susietas asmens subjektinės teisės atsiradimas, pasikeitimas, pabaiga. Pareiškėjo pareiga - aiškiai nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas prašymas, bei aiškiai suformuluoti teismui prašymą, taip pat pateikti įrodymus, patvirtinančius prašomą nustatyti faktą (CPK 178 straipsnis). Taigi prašymas nustatyti faktą reiškia, kad pareiškėjas žino arba bent turi žinoti, kokia materialioji teisė prašomam nustatyti faktui suteikia juridinę reikšmę ir kokios jo asmeninės ar turtinės teisės atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia. Norint nustatyti, ar faktas turi juridinę reikšmę, ar neturi, reikia išaiškinti, kodėl faktas turi būti nustatytas. Įrodinėjimo dalyką civilinėse bylose sudaro: materialinio teisinio pobūdžio juridiniai faktai, kurių pagrindu byloje dalyvaujantiems asmenims atsiranda teisės ir pareigos, bei įrodomieji faktai, kurių pagrindu teismas sprendžia apie reikšmingų bylos aplinkybių egzistavimą.

23Pareiškime nurodoma, kad juridiniai faktai pareiškėjui reikalingi Kauno apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-468-423/2013, iškeltoje pagal pareiškėjo skundą atsakovams VSDF Valdybai prie Sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos bei VSDFV Alytaus skyriui, tam, kad būtų teisingai išspręsta byla. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškimu pareiškėjas (4-7 reikalavimai) siekia nustatyti ne juridinę reikšmę turinčius faktus, bet įrodomuosius faktus, kuriais galėtų pagrįsti savo skundo paduodant Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui reikalavimus, todėl šie įrodomieji faktai CPK 444 straipsnyje nustatyta tvarka nenustatinėjami. Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad pareiškėjo skundas Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 30 d. priimtu sprendimu administracinėje byloje Nr. I-468-423/2013 (buv. Nr. I-103-423/2012) dėl sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus yra išnagrinėtas. Minėtas teismo sprendimas yra apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (adm. b. Nr. AS-552-272-14). Prienų rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 19 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-402-805/2012 išnagrinėjęs pareiškėjo A. Ž. pareiškimą, kuriuo pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad: nuo 1941 m. iki 1951 m. spalio 2 d. buvo globojamas savo senelių A. J., M., gim. 1881 m., ir A. J., gim. 1889 m., duomenys neskelbtini), ir buvo A. J. ir A. J. šeimos narys, pareiškimą atmetė. Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 27 d. nutartimi (c. b. Nr. 2A-241-273/2013) Prienų rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. sprendimą paliko nepakeistą. Pareiškėjas dėl minėtų teismų procesinių sprendimų yra padavęs kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Pareiškimo 1-as reikalavimas yra tapatus reikalavimui, kuris buvo pareikštas Prienų rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.2-402-805/2012, todėl šį reikalavimą atsisakytina priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu. 2-ame ir 3-ame pareiškimo reikalavimuose prašomi nustatyti faktai yra įrodomieji ir CPK 444 straipsnyje nustatyta tvarka nenustatinėjami.

24Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi, nurodo, kad pareiškimą teismas privalėjo priimti remdamasis įstatymo analogija, kadangi Prienų rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-402-805/2012 priėmė panašų pareiškėjo pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų, susijusių su pareiškėjo nukentėjimu bei su jo vykimu pas senelius A. J. ir A. J., nustatymo. CPK 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas privalo nagrinėti bylas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais. Teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais. Pagal CPK 3 straipsnio 6 dalį įstatymo analogija pripažįstamas panašius materialinius arba procesinius santykius reglamentuojančio įstatymo taikymas nesant įstatymo, reglamentuojančio ginčo materialinį arba procesinį santykį. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškimo dėl juridinio fakto priėmimo klausimą, privalo vadovautis aukščiau nurodytomis įstatymo nuostatomis, o ne remtis pareiškėjo užvestose bylose priimtais teismų procesiniais sprendimais.

25Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teismas, atsisakydamas priimti pareiškimą, iš esmės pareiškimo priėmimo klausimą išsprendė teisingai. Netinkamas procesinės teisės normos (CPK 137 str. 2 d. 1 p. vietoje CPK 137 str. 2 d. 5 p.), kuriuo turėjo būti atsisakyta priimti 1-ą pareiškimo reikalavimą bei atskirajame skunde nurodyti motyvai nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Todėl, įvertinus anksčiau nurodytą, teismas daro išvadą, jog atskirasis skundas atmestinas.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

27Atskirojo skundo netenkinti.

28Prienų rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

29Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas kreipėsi į Prienų rajono apylinkės teismą su pareiškimu... 4. (1) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog nuo 1941 m. iki 1951 m.... 5. (2) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog 1951 m. spalio 4 d.... 6. (3) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog 1951 m. spalio 10 d.... 7. (4) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog 1974 m. gegužės 9 d.,... 8. (5) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog nuo 1974 m. gegužės 9... 9. (6) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog nuo 1974 m. gegužės 31... 10. (7) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog dėl politinių motyvų... 11. Nurodė, jog prašomi nustatyti juridiniai faktai reikalingi Kauno... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Prienų rajono apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 11 d. nutartimi... 14. Teismas nustatė, kad pareiškėjas pareiškimu iš tiesų siekia, kad būtų... 15. III. Atskirojo skundo argumentai... 16. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Prienų rajono apylinkės... 17. 1. Pareiškimas turi būti priimtas remiantis įstatymo analogija. Kauno... 18. 2. Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba priėmė... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Bylos nagrinėjimo dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 22. Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas,... 23. Pareiškime nurodoma, kad juridiniai faktai pareiškėjui reikalingi Kauno... 24. Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo skundžiama... 25. Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teismas,... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 27. Atskirojo skundo netenkinti.... 28. Prienų rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartį palikti... 29. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....