Byla AS-756-73-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko, Vaidos Urmonaitės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų I. N. , J. V. , V. V. (V. V. ), Z. S. ir L. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 15 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų I. N. , J. V. , V. V. , Z. S. skundą atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „JGK Statyba“ dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimu atmetė pareiškėjų skundą atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „JGK Statyba“ dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus kaip nepagrįstą.

5Lietuvos vyriausiais administracinis teismas 2007 m. spalio 1 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

6Tretysis suinteresuotas asmuo administracinėje byloje UAB ,,JGK Statyba“ teismui pateikė prašymą dėl patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimo. Nurodė, kad patirtas atstovavimo išlaidas patvirtina 2005 m. birželio 20 d. kvitas LAT Nr. 149474 ir 2006 m. lapkričio 7 d. pinigų priėmimo kvitas LAT Nr. 362863.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 15 d. nutartimi priteisė trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB ,,JGK Statyba“ iš pareiškėjų I. N. , J. V. , V. V. , Z. S. 1 752,50 Lt išlaidų dalyvavusios byloje advokatės pagalbai apmokėti po 350,50 Lt iš kiekvieno pareiškėjo.

9Teismas nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 5 ir 6 dalis, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, taip pat turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Minėto kodekso 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra numatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio. Tokios šiuo metu galiojančios rekomendacijos yra patvirtintos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.lR-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisimo, užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau - Rekomendacijos).

10Tretysis suinteresuotas asmuo prašo atlyginti išlaidas, susijusias su advokato pagalba pasirengiant teismo posėdžiui ir atstovavimui Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Šias išlaidas patvirtina 2005 m. birželio 23 d. atstovavimo sutartis su advokato G. L. kontora (I t., b. l. 147), 2005 m. birželio 20 d. kvito šaknelė serija LAT Nr. 149474 apie pinigų priėmimą (II t., b. 1. 19), 2006 m. lapkričio 7 d. pinigų priėmimo kvitas serija LAT Nr. 362863 (III t., b, l. 119). Iš 2005 m. birželio 28 d. teismo posėdžio protokolo (I t., b. 1. 195 - 198) matyti, kad trečiojo suinteresuoto asmens advokatė jame dalyvavo, o posėdis truko nuo 13.00 val. iki 14.00 val., iš 2005 m. rugsėjo 5 d. teismo posėdžio protokolo (II t. b. 1. b. l, 21 - 29) matyti, kad trečiojo suinteresuoto asmens advokatė jame dalyvavo, o posėdis truko nuo 13.00 val. iki 15.30 val., t. y. viso 3 val. 30 min., kas vadovaujantis Rekomendacijų 9 p. prilyginama 4 valandoms. Pagal Rekomendacijų 8.2 p., už ieškinio, priešieškinio, atsiliepimo į ieškinį ar priešieškinį surašymą nustatytas maksimalus priteistinas dydis yra 3 MMA. Atsižvelgiant į tai, kad byla sudėtinga, į atsiliepimo ir patikslinto atsiliepimo apimtį bei turinį, teismo nuomone, šiuo atveju taikytinas koeficientas 2 MMA. Už kitų advokato nurodytų pažymoje suteiktų paslaugų atlyginimo dydžių Rekomendacijos konkrečiai ir aiškiai nenustato. Pagal Rekomendacijų 10 p., už advokato teisinių paslaugų, nenumatytų šiose rekomendacijose, teikimą priteistino užmokesčio dydis nustatomas kaip už analogiškas teisines paslaugas, numatytas šiose rekomendacijose. Teismo nuomone, šiuo atveju advokatei pateiktų dokumentų, prijungtos administracinės bylos Nr. 1-622-05/2003 ir kitos medžiagos, susijusios su administracinės bylos nagrinėjimu teisme, analizė ir teisinis įvertinimas bei pasirengimas (susipažinimas su bylos medžiaga) administracinės bylos nagrinėjimui teisme turėtų būti prilyginamas atstovavimui teisme ir taikomas šiai advokato paslaugai apskaičiuoti Rekomendacijose nustatytas koeficientas, t. y. 0,15 MMA už l valandą, teismo nuomone 4 valandos yra pakankamas laiko tarpas susipažinimui su šios bylos medžiaga. Teismas konstatavo, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui viso priteistina 1752, 50 Lt atstovavimo išlaidų.

11III.

12Atskiruoju skundu pareiškėjai prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,JGK Statyba“ prašymą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. 2005 m. birželio 20 d. kvito šaknelė negali patvirtinti patirtų atstovavimo išlaidų, nes kvitas išrašytas iki atstovavimo sutarties su G. L. kontora sudarymo.

142. Prašomos priteisti sumos advokatams išmokėtos už teisinių paslaugų teikimą ne šioje, o kitose bylose.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis suinteresuotas asmuo UAB ,,KGK Statyba“ prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą ir atskirąjį skundą atmesti, priteisti iš pareiškėjų 350 Lt advokato pagalbai, surašant atsiliepimą į atskirąjį skundą, apmokėti.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

19Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 ir 6 dalis proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, taip pat turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atmetus pareiškėjų skundą, teisę į bylinėjantis patirtų išlaidų atlyginimą įgijo tretysis suinteresuotas asmuo byloje – UAB ,,JGK Statyba“.

20Tretysis suinteresuotas asmuo prašo atlyginti išlaidas, susijusias su advokatės atstovavimu šioje byloje. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalis). Civilinio proceso kodekso 98 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo bei laiko sąnaudas, priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau tekste – Rekomendacijos), kuriomis vadovaujantis apskaičiuojamas ir teisinės pagalbos išlaidų atlyginimas administracinėse bylose, patvirtintos Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu bei Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85.

21Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalis numato, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Tai reiškia, kad suinteresuotai šaliai gali būti priteistos tik pagrįstos išlaidos.

22Nagrinėjamu atveju tretysis suinteresuotas asmuo mano, kad jo išlaidas, susijusias su advokatės atstovavimu šioje byloje, patvirtina 2005 m. birželio 20 d. kvitas LAT Nr. 149474 ir 2006 m. lapkričio 7 d. pinigų priėmimo kvitas LAT Nr. 362863 bei 2005 m. birželio 23 d. atstovavimo sutartis (t. I, b. l. 147). Vilniaus apygardos administracinis teismas nutarė, kad paminėti dokumentai pakankami patvirtinti trečiojo suinteresuoto asmens patirtoms atstovavimo išlaidoms. Kolegija konstatuoja, kad tokia išvada – nepagrįsta. Byloje esantys įrodymai dėl patirtų atstovavimo išlaidų prieštaringi. 2005 m. birželio 20 d. kvite LAT Nr. 149474 nurodyta, kad pinigai šiuo kvitu sumokami pagal susitarimą Nr. 17/05, 2006 m. lapkričio 7 d. pinigų priėmimo kvite LAT Nr. 362863 nurodyta, kad šis kvitas išrašytas sutarties Nr. 24a/05 pagrindu, tačiau nei viena iš nurodytų sutarčių, kurių pagrindu buvo teikiamos paslaugos, taigi ir atliekami mokėjimai, į bylą nepateikta. Dėl šios priežasties, nesant pakankamai įrodymų, kas ir kokias paslaugas buvo įgaliotas teikti ir teikė, tinkamas teismo išlaidų atlyginimo klausimo išsprendimas negalimas. Be to, kaip matyti iš trečiojo suinteresuoto asmenų pateiktų pinigų priėmimo kvitų, jais mokėta už patarimą bei atstovavimą administracinėje byloje, tačiau pirmosios instancijos teismas pasisakė ir dėl teisės į išlaidų atlyginimą už atsiliepimo bei patikslinto atsiliepimo surašymą, taip pat advokato susipažinimą su administracine byla, nors byloje jokių duomenų apie tai, kad nurodytas paslaugas advokatas būtų teikęs, nėra.

23Atsižvelgiant į išdėstytą, pirmosios instancijos teismui visapusiškai ir objektyviai neištyrus visų bylos aplinkybių, susijusių su trečiojo suinteresuoto asmens teise į teismo išlaidų atlyginimą, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 15 d. nutartis naikintina ir prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 15 d. nutartį panaikinti ir prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimu... 5. Lietuvos vyriausiais administracinis teismas 2007 m. spalio 1 d. nutartimi... 6. Tretysis suinteresuotas asmuo administracinėje byloje UAB ,,JGK Statyba“... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 15 d. nutartimi... 9. Teismas nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44... 10. Tretysis suinteresuotas asmuo prašo atlyginti išlaidas, susijusias su... 11. III.... 12. Atskiruoju skundu pareiškėjai prašo Vilniaus apygardos administracinio... 13. 1. 2005 m. birželio 20 d. kvito šaknelė negali patvirtinti patirtų... 14. 2. Prašomos priteisti sumos advokatams išmokėtos už teisinių paslaugų... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis suinteresuotas asmuo UAB ,,KGK... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad pagal Administracinių... 20. Tretysis suinteresuotas asmuo prašo atlyginti išlaidas, susijusias su... 21. Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalis numato, kad... 22. Nagrinėjamu atveju tretysis suinteresuotas asmuo mano, kad jo išlaidas,... 23. Atsižvelgiant į išdėstytą, pirmosios instancijos teismui visapusiškai ir... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 15 d. nutartį... 27. Nutartis neskundžiama....