Byla 2K-401/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Vytauto Piesliako, Jono Algirdo Riepšo ir pranešėjo Benedikto Stakausko, sekretoriaujant dalyvaujant prokurorui A. Meškai, išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Panevėžio apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 1 d. nuosprendžio, kuriuo

2R. B. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 2 dalį (M. R. epizodas) laisvės atėmimu keturiems mėnesiams, pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 2 dalį (G. V. ir S. V. epizodas) laisvės atėmimu penkiems mėnesiams, pagal BK 187 straipsnio 3 dalį (G. V. ir S. V. epizodas) viešaisiais darbais šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 65 straipsniu, paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu, paskiriant subendrintą bausmę laisvės atėmimą vienuolikai mėnesių. Pritaikius BK 92 straipsnį, bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams, paskiriant auklėjamojo pobūdžio priemones: įspėjimą, elgesio apribojimą šešiems mėnesiams, įpareigojimą būti namuose nuo 23 iki 6 val., tęsti mokslą, uždraudžiant be institucijos, kontroliuojančios priemonės vykdymą, žinios, keisti gyvenamąją vietą.

3V. M. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 2 dalį (M. R. epizodas) laisvės atėmimu šešiems mėnesiams, pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (G. V. ir S. V. epizodas) laisvės atėmimu vieneriems metams, pagal BK 187 straipsnio 3 dalį (G. V. ir S. V. epizodas) areštu trisdešimčiai parų. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 65 straipsniu, paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu, paskiriant subendrintą bausmę – laisvės atėmimą vieneriems metams penkiems mėnesiams. Pritaikius BK 75 straipsnį, bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams, įpareigojant iki 2006 m. gruodžio 31 d. atlyginti nukentėjusiesiems padarytą žalą, iki 2006 m. kovo 1 d. užsiregistruoti darbo biržoje arba pradėti dirbti, bausmės vykdymo atidėjimo metu be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

4Tuo pačiu nuosprendžiu taip pat nuteisti T. M., I. M. ir I. Š., tačiau dėl šios nuosprendžio dalies kasaciniai skundai nėra paduoti.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, paaiškinimus,

Nustatė

6V. M. ir R. B. nuteisti už tai, kad veikdami bendrininkų grupe su T. M., 2005 m. birželio mėnesio pradžioje, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną ir valandą, Panevėžio r., Papojaus k., atplėšę lango rėmą įsibrovė į M. R. priklausantį gyvenamąjį namą, iš kur pagrobė jai priklausančio turto už 430 Lt, po to, tęsdami nusikalstamą veiką, įsibrovė į M. R. priklausantį ūkinį pastatą, iš kur pagrobė nukentėjusiajai priklausančio turto už 1540 Lt, iš viso pagrobė turto už 1970 Lt.

7V. M. ir R. B. nuteisti už tai, kad veikdami bendrininkų grupe su T. M., 2005 m. rugpjūčio 27 d., apie 12 val. 30 min., Panevėžio r., Černiauskynės k., pro nerakintas duris įsibrovė į G. V. ir S. V. priklausančius ūkinius pastatus, iš kurių pagrobė daiktus, kuriuos nukentėjusieji laikė beverčiais.

8V. M. ir R. B. nuteisti už tai, kad veikdami bendrininkų grupe su T. M., I. M., I. Š., tuo pačiu metu, toje pačioje sodyboje R. B. ir V. M. užkišus rankas į tarpą tarp durų ir staktos, traukiant duris į save, išlaužė G. V. ir S. V. priklausančio namo duris, sugadino nedidelės vertės svetimą turtą, padarydami 150 Lt turtinę žalą, be to įsibrovę pro išlaužtas duris į nukentėjusiesiems priklausantį gyvenamąjį namą pagrobė jiems priklausančio turto už 605 Lt. Bandant išnešti pagrobtą turtą, R. B. kojos spyriu išlaužė verandos duris, sugadindamas nedidelės vertės (150 Lt) svetimą turtą.

9Panevėžio apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas kasaciniu skundu prašo pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 1 d. nuosprendį:

10R. B. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (G. V. ir S. V. epizodas) paskirtą penkių mėnesių laisvės atėmimo bausmę ir pagal BK 187 straipsnio 3 dalį paskirtą šešių mėnesių viešųjų darbų bausmę, vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu subendrinti apėmimo būdu, paskiriant laisvės atėmimą penkiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šią bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (M. R. epizodas) paskirta keturių mėnesių laisvės atėmimo bausme, galutinę bausmę paskiriant laisvės atėmimą aštuoniems mėnesiams;

11V. M. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (G. V. ir S. V. epizodas) paskirtą vienerių metų laisvės atėmimo bausmę ir pagal BK 187 straipsnio 3 dalį paskirtą trisdešimties parų arešto bausmę, vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, subendrinti apėmimo būdu, paskiriant vienerių metų laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis šią bausmę subendrinti dalinio sudėjimo būdu su šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme, paskirta pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (M. R. epizodas), galutinę bausmę paskiriant laisvės atėmimą vieneriems metams penkiems mėnesiams. Kitas nuosprendžio dalis kasatorius prašo palikti nepakeistas.

12Kasatorius nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 52 15 punkte yra išaiškinta: jei įsibraunant į patalpą, saugyklą ar saugomą teritoriją ne tik pagrobiamas, bet ir sugadinamas ar sunaikinamas kitas svetimas turtas, veika kvalifikuojama kaip idealioji nusikalstamų veikų, numatytų BK 178 ar 180 ir 187 straipsniuose, sutaptis. Teismas, nukentėjusiųjų V. turto vagystės ir sugadinimo epizode R. B. ir V. M. teisingai paskyręs bausmes, netinkamai jas subendrino. Jis turėjo taikyti ne dalinio sudėjimo, o apėmimo būdą (BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktas, 6 dalis).

13Kasacinis skundas tenkintinas.

14Kasacinės instancijos teismas, nagrinėdamas baudžiamąją bylą, tikrina byloje priimtus procesinius sprendimus, dėl kurių paduotas skundas, tik teisės taikymo aspektu ( BPK 376 straipsnio 1 dalis), t. y. kasacine tvarka baudžiamoji byla nagrinėjama tuomet, kai skunde yra nurodyti apskundimo ir bylos nagrinėjimo kasaciniai pagrindai. Pagal BPK 369 straipsnį vienas iš tokių pagrindų – netinkamas baudžiamojo įstatymo pritaikymas. Dėl šio klausimo kolegija pasisako.

15Dėl bausmių subendrinimo, esant idealiajai nusikalstamų veikų sutapčiai

16Pirmosios instancijos teismas, paskyręs nuteistiesiems R. B. ir V. M. bausmes už kiekvieną nusikalstamą veiką atskirai ir skirdamas galutinę subendrintą bausmę, taikė dalinio sudėjimo būdą (BK 63 straipsnio 4 dalis). Toks baudžiamojo įstatymo taikymas neatitiko BK 63 straipsnyje numatytų bausmių skyrimo taisyklių, esant realiai ir idealiai nusikalstamų veikų sutapčiai. Teismas nustatė, kad nuteistieji, įsibraudami į V. priklausantį gyvenamąjį namą, atliko kelis veiksmus, atitinkančius skirtinguose BK straipsniuose numatytų nusikalstamų veikų sudėčių objektyviosios pusės požymius, tačiau visi veiksmai sekė vienas paskui kitą, buvo padaryti per labai trumpą laiko tarpą, esant bendram sumanymui pagrobti svetimą turtą. Šiuo atveju namo durų sugadinimas nebuvo savitikslis, nes buvo tik etapas siekiant konkretaus tikslo. Žinoma, lauždami duris R. B. bei V M. suvokė, kad gadina svetimą didesnės nei 1 MGL vertės turtą ir to norėjo, t. y. veikė tiesiogine tyčia, todėl jų veikoje yra baudžiamojo nusižengimo, numatyto BK 187 straipsnio 3 dalyje sudėtis. Tačiau ši veika buvo sudėtinė dalis veiksmų, kuriais pagrobtas svetimas turtas: išlaužiant duris įveikta kliūtis, trukdanti įgyvendinti išankstinį sumanymą, todėl šiuo atveju V. turto sugadinimas ir turto pagrobimas vertintini, kaip ideali nusikalstamų veikų sutaptis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 52 „Dėl teismų praktikos vagystės ir plėšimo baudžiamosiose bylose“ 15 punkte išaiškino, kad tais atvejais, kai įsibraunant į patalpą, saugyklą ar saugomą teritoriją ne tik pagrobiamas, bet ir sugadinamas ar sunaikinamas kitas svetimas turtas, veika kvalifikuojama kaip idealioji nusikalstamų veikų, numatytų BK 178 ar 180 ir 187 straipsniuose, sutaptis. Įstatymų leidėjas idealią sutaptį laiko mažiau pavojinga už realią. BK 63 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad esant šiai nusikalstamų veikų sutapčiai, bausmės turi būti subendrinamos apėmimo būdu. Teismas nuosprendžiu R. B. ir V. M. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (G.V. ir S. V. epizodas) ir pagal BK 187 straipsnio 3 dalį paskirtas bausmes bendrindamas dalinio sudėjimo būdu, netinkamai taikė bausmių subendrinimo taisykles: vadovaudamasis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis jis bausmes iš dalies sudėjo, nors pagal BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktą turėjo taikyti apėmimo būdą, t.y. griežtesne bausme apimti švelnesnę, kad galutinė subendrinta bausmė prilygtų griežčiausiai iš paskirtų už atskiras nusikalstamas veikas bausmei. Kadangi pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, jis keistinas (BPK 369 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 dalis).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 6 dalimi,

Nutarė

18Panevėžio miesto apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 1 d. nuosprendį pakeisti:

191. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu R. B. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį paskirtą penkių mėnesių laisvės atėmimo bausmę subendrinti apėmimo būdu su pagal BK 187 straipsnio 3 dalį paskirta šešių mėnesių viešųjų darbų bausme (G. V. ir S. V. epizodas), paskiriant laisvės atėmimą penkiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šią bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (M. R. epizodas) paskirta keturių mėnesių laisvės atėmimo bausme, galutinę subendrintą bausmę nustatyti laisvės atėmimą aštuoniems mėnesiams;

202. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu V. M. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį paskirtą vienerių metų laisvės atėmimo bausmę subendrinti apėmimo būdu su pagal BK 187 straipsnio 3 dalį paskirta trisdešimties parų arešto bausme (G. V. ir S. V. epizodas), subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą vieneriems metams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šią bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (M. R. epizodas) paskirta šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme, galutinę subendrintą bausmę nustatyti laisvės atėmimą vieneriems metams penkiems mėnesiams.

21Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. R. B. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 2 dalį (M. R.... 3. V. M. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 2 dalį (M. R.... 4. Tuo pačiu nuosprendžiu taip pat nuteisti T. M., I. M. ir I. Š., tačiau dėl... 5. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio... 6. V. M. ir R. B. nuteisti už tai, kad veikdami bendrininkų grupe su T. M., 2005... 7. V. M. ir R. B. nuteisti už tai, kad veikdami bendrininkų grupe su T. M., 2005... 8. V. M. ir R. B. nuteisti už tai, kad veikdami bendrininkų grupe su T. M., I.... 9. Panevėžio apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas kasaciniu skundu... 10. R. B. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (G. V. ir S. V. epizodas) paskirtą... 11. V. M. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (G. V. ir S. V. epizodas) paskirtą... 12. Kasatorius nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 m. birželio... 13. Kasacinis skundas tenkintinas.... 14. Kasacinės instancijos teismas, nagrinėdamas baudžiamąją bylą, tikrina... 15. Dėl bausmių subendrinimo, esant idealiajai nusikalstamų veikų... 16. Pirmosios instancijos teismas, paskyręs nuteistiesiems R. B. ir V. M. bausmes... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 6... 18. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 1 d. nuosprendį... 19. 1. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu R. B. pagal BK... 20. 2. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu V. M. pagal BK... 21. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....