Byla 2A-988-253/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Albinos Pupeikienės, kolegijos teisėjų Almanto Padvelskio, Broniaus Valiaus, sekretoriaujant Daliai Rimgailienei, dalyvaujant ieškovams A. S., T. M., ieškovų atstovui profesinės sąjungos „Uostininkas“ pirmininkui A. B., atsakovės UAB „Malkų įlankos terminalas“ atstovams A. Š. ir advokatui Rokui Venslauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB „Malkų įlankos terminalas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-02-10 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų T. M., A. S., atstovaujamų profesinės sąjungos ,,Uostininkas“, ieškinį atsakovei UAB ,,Malkų įlankos terminalas“, dėl teisių gynimo ir žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl atsakovės veiksmų pripažinimo neteisėtais, priteisiant ieškovų T. M. naudai 1 424,67 Lt ir A. S. naudai 1 400,61 Lt atlyginimo už prastovos laiką ir po 500 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Ieškovai nurodė, kad 2010 m. sausio mėnesį T. M. ir A. S. už prastovos laiką buvo mokama 2/3 vidutinio darbo užmokesčio, 2010 m. vasario mėnesį T. M. apmokėta už 17 prastovos valandų, o A. S. – už 5.30 valandas, už kitą prastovos laiką ieškovams apmokėta minimaliu tarifu. Nurodė, kad atsakovei buvo siūlyta šį ginčą išspręsti pagal darbo ginčų sprendimo tvarką, tačiau atsakovė darbo ginčo nesprendė.

3Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė pateiktą ieškinį atmesti. Nurodė, kad, kai darbuotojai atsakovės reikalavimu likdavo savo darbo vietose, už prastovas buvo mokamas 2/3 vidutinio darbo užmokesčio atlygis už prastovos valandą. Prastovos metu nebūnant darbo vietoje buvo mokamas Vyriausybės nustatytas minimalus valandinis atlygis už kiekvieną prastovos valandą. Nurodė, kad per pirmąjį 2010 metų ketvirtį įmonėje nebuvo įdarbintas nei vienas naujas darbuotojas, nebuvo įsteigtas nei vienas naujas etatas ar atlikta kitų su darbuotojų darbo organizavimu susijusių pertvarkymų. Atkreipė dėmesį, kad atsakovė visa laiką bendradarbiavo su darbuotojais ir jų atstovais sprendžiant prastovų apmokėjimo klausimus. Nurodė, kad viena iš esminių žalos atlyginimo sąlygų yra žalos padarymas neteisėtais veiksmais, bet darbdavė darbuotojų atžvilgiu neatliko neteisėtų veiksmų.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-02-10 sprendimu ieškinį tenkino. Teismas nustatė, kad darbdavė vien savo nuožiūra, nederindama su darbuotojais, prisiskyrė sau teisę nuspręsti, kad nėra darbo pagal prastovoje esančio darbuotojo profesiją, specialybę, kvalifikaciją, ir nusprendė esamo darbo darbuotojams nesiūlyti. Darbdavė samdė pagalbinius darbuotojus, nors šiuos darbus galimai galėjo atlikti ir įmonės darbuotojai. Teismas konstatavo, kad atsakovė ieškovams nesiūlė įmonėje esamo kito darbo ir taip pažeidė LR DK 195 str. 3 d. nuostatą, todėl pripažino ieškovų teisę į 2/3 vidutinio valandinio darbo užmokesčių dydžio, buvusio iki prastovos, atlyginimą. Taip pat teismas nustatė, kad ieškovai dėl darbdavės veiksmų patyrė nepatogumų, nes darbdavė, pažeidė pareigą veikti sąžiningai, piktnaudžiavo savo teise, todėl ieškovams priteisė neturtinės žalos atlyginimą.

5Apeliaciniu skundu atsakovė prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-02-10 sprendimą panaikinti ir ieškovų ieškinį atmesti. Nurodo, kad teismas nesiaiškino ir netyrė ar UAB ,,CV Žemaitija“ darbuotojų atliekami pagalbiniai darbai galėjo būti pavedami atlikti ieškovams ir ar tokių darbų prastovų metu buvo. Apeliantės teigimu, ieškovų atliekami krovos darbai ir UAB ,,CV Žemaitija“ darbuotojų atliekami pagalbiniai darbai turi būti atliekami tuo pačiu metu ir visais ieškovams skelbtų prastovų atvejais pagalbinių darbų, kurių atlikimas pavestas UAB ,,CV Žemaitija“ darbuotojams, nebuvo, todėl pavesti juos atlikti ieškovams atsakovė objektyviai negalėjo. Nurodo, kad darbuotojų kvalifikacinius gebėjimus ir galimybę prastovos metu atlikti kitą darbą vertino ir derino kiekvienu atveju – prastovos lapuose buvo nurodoma, kad prastova skelbiama įmonėje nesant darbo ir neturint galimybės pasiūlyti kito darbo. Atsakovė darbo ieškovams nepasiūlė pagrįstai, todėl neatliko neteisėtų veiksmų, o ieškovai neįrodė darbdavės atsakomybės sąlygų bei patirtos neturtinės žalos fakto, todėl teismas nepagrįstai priteisė neturtinės žalos atlyginimą ieškovams.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą prašoma apeliacinio skundo netenkinti ir nurodoma, kad apeliantė patvirtina, jog pagalbiniai darbai buvo atliekami, o darbuotojams jie nebuvo siūlomi. Nurodo, kad ieškovas T. M. buvo kvalifikuotas atlikti pagalbinius darbus, taigi ieškovai galėjo dirbti pagalbinius darbus, kuriuos tuo metu atliko laikini darbuotojai, o apeliantė nepateikė įrodymų, kad ieškovams kitas darbas buvo siūlytas ar, kad jie darbo atsisakė. Taip pat nurodo, kad neteisėta darbdavės veikla – įstatymų reikalavimų nepaisymas – turėjo tiesioginę įtaką ieškovų savijautai, jie turėjo aiškintis su darbdave, prašė sudaryti darbo ginčų komisiją, tai daryti darbdavė atsisakė, todėl ieškovai patyrė dvasinį diskomfortą.

7Apeliacinis skundas tenkintinas.

8Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl apmokėjimo darbuotojams už prastovos ne dėl jų kaltės laiką dydžio. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovai prastovose, už kurias sumokėtas minimalus Vyriausybės nustatytas valandinis atlygis, buvo: A. S. 2010 m. vasario mėn. – 52,30 val., o 2010 m. kovo mėn. 56 val., T. M. 2010 m. vasario mėn. 68,30 val., o 2010 m. kovo mėn. 42 val. (t. 1, b. l. 10). 2010-01-28 priimtas atsakovės direktoriaus įsakymas Nr. 10-11 dėl prastovos skelbimo, kuriame, sumažėjus krovos darbų apimtims bei nesant galimybės pasiūlyti darbuotojams kito darbo atitinkančio jų specialybę, kvalifikaciją ir išsilavinimą, nustatoma nuo 2010-02-01 laikytis prastovos skelbimo taisyklių. Minėtame įsakyme numatyta, remiantis LR DK 195 str. 1 d., mokėti už kiekvieną prastovos valandą Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį (4,85 Lt) (t. 1, b. l. 37-38).

9Darbdaviui ir administracijai įstatymo keliama pareiga tinkamai organizuoti darbuotojų darbą (LR DK 229 str.). Prastova ne dėl darbuotojo kaltės yra tokia padėtis darbovietėje, kai darbdavys neduoda darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl tam tikrų objektyvių priežasčių (gamybinių ar kt.) (LR DK 122 str. 1 d.). LR DK 195 str. nustatyta mokėjimo už prastovos laiką tvarka. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prastovos ne dėl darbuotojo kaltės laikas apmokamas ne mažesniu nei Vyriausybės nustatytu minimaliuoju valandiniu atlygiu už kiekvieną prastovos valandą. Ieškovai ieškinyje nurodo, kad už prastovos laiką, kadangi jiems nebuvo pasiūlytas kitas darbas, jiems turėjo būti mokamas 2/3 vidutinio darbo užmokesčio už kiekvieną prastovos valandą. LR DK 195 str. 3 d. numato, kad jeigu darbuotojui prastovos atveju nepasiūloma įmonėje esančio kito darbo pagal jo profesiją, specialybę, kvalifikaciją, kurį jis galėtų dirbti nepakenkdamas savo sveikatai, jam už kiekvieną prastovos valandą mokamas jo dviejų trečdalių vidutinio valandinio darbo užmokesčio dydžio, buvusio iki prastovos, atlygis, bet ne mažesnis nei Vyriausybės patvirtintas minimalusis valandinis atlygis už kiekvieną prastovos valandą. Šioje nuostatoje numatyto atlyginimo už prastovos laiką taikymui būtinos šios sąlygos: 1) darbuotojo buvimas prastovoje ne dėl jo kaltės; 2) įmonėje turi būti kito darbo (laisva darbo vieta) pagal darbuotojo profesiją, specialybę, kvalifikaciją, kurį jis galėtų dirbti nepakenkdamas savo sveikatai; 3) darbdavys nepasiūlo šio darbo darbuotojui.

10Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės pozicija, kad vien aplinkybė, jog 2009-04-09 su UAB „CV Žemaitija“ buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis dėl aprūpinimo darbdavio reikalavimus atitinkančiais darbuotojais, esant atskiram užsakymui, nesudaro pagrindo vertinti, kad bendrovėje buvo kito darbo, kurį prastovų atveju buvo galima pavesti atlikti ieškovams. Iš krovos darbų technologinės kortelės matyti, kad vykdant krovos darbus, į šiuos darbus vykdančios brigados sudėtį įeina hidromanipuliatoriaus-ekskavatoriaus operatorius, dokeris mechanizatorius bei 1-2 pagalbiniai darbuotojai. Byloje pateikti duomenys apie pagalbinių darbuotojų ir ieškovų bei kitų hidromanipuliatoriaus operatorių dirbtas valandas patvirtina, kad vykdant krovos darbus, hidromanipuliatoriaus-ekskavatoriaus operatorių ir pagalbinių darbuotojų atliekami krovos darbai buvo vykdomi tuo pačiu metu (t. 2, b. l. 140, t. 3, b. l. 10). Taigi darytina išvada, kad hidromanipuliatoriaus-ekskavatoriaus operatoriai ir pagalbiniai darbuotojai, siekdami efektyviai atlikti būtinus krovos proceso veiksmus, darbdavio pavestas darbo funkcijas turi atlikti nustatytu metu, kai yra tokių darbų poreikis. Nagrinėjamoje byloje šie darbai turėjo būti atliekami tuo pačiu metu.

11Be to, iš pateiktų duomenų apie atsakovės iš UAB CV „Žemaitija“ pasamdytų pagalbinių darbuotojų 2010 m. vasario ir kovo mėn. UAB „Malkų įlankos terminalas“ dirbtą laiką matyti, kad ieškovams skelbtų prastovų laikas nesutampa su pagalbinių darbuotojų darbo laiku, t. y. tuo metu, kai įmonėje dirbo pagalbiniai darbuotojai, ieškovams prastovos nebuvo skelbiamos arba buvo skelbiamos kitu laiku, nei pagalbinių darbuotojų darbo laikas (t. 2, b. l. 90). Ieškovai šiuos atsakovo pateiktus nurodytus duomenis pripažįsta ir jų iš esmės neginčija. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino, kad tuo metu, kai buvo samdomi UAB CV „Žemaitija“ pagalbiniai darbuotojai, ieškovai galėjo atlikti pagalbinius darbus.

12Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovai nepateikė kitų įrodymų, patvirtinančių, kad kitais 2010 m. vasario – kovo mėn. ieškovams skelbtų prastovų atvejais, t. y. ne iš UAB „CV Žemaitija“ pasamdytų pagalbinių darbuotojų darbo metu, bendrovėje buvo kito darbo pagal ieškovų profesiją, specialybę, kvalifikaciją, kurį jie būtų galėję dirbti nepakenkdami savo sveikatai ir kad šis darbas nebuvo siūlomas ieškovams. Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2006 priimtos nutarties, kuria remiasi šalys, ratio decidendi ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės skiriasi, todėl nagrinėjamoje byloje nurodyta nutartimi negalima remtis.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Malkų įlankos terminalas“ vykdo krovos darbus, kurie yra planuojami iš anksto, tačiau priklauso nuo laivų bei vagonų atvykimo. Darbo grafikas sudaromas ateinančiam mėnesiui. Sudarant darbo grafiką planuojama, kad dieninėje pamainoje turi dirbti du operatoriai ir dokininkai, o naktinėje pamainoje bent vienas operatorius ir dokininkas, bei planuojama, kad kiekvieną dieną abiejose pamainose bus darbo. Paskelbtuose ginčo laikotarpio grafikuose nurodyta, kad esant būtinybei darbo grafikas keičiamas ir derinamas su kiekvienu darbuotoju asmeniškai (t. 1, b. l. 100, 142). Darbo planai ateinančiai pamainai ir kitai darbo dienai suderinami iki 17 val. (t. 2, b. l. 164-171). Atsakovės atstovas A. Š. parodė, kad nesant laivų bei vagonų, pakrova negali vykti, todėl iš anksto nustatyti darbų planai gali keistis ir yra skelbiamos prastovos. Kaip matyti iš bylos duomenų, 2010 m. vasario – kovo mėn. išvažiuojančių ir įvažiuojančių krovinių krovos srautas atsakovės bendrovėje buvo ženkliai sumažėjęs, 2010 m. I ketvirtį, t. y. ginčo laikotarpiu įmonė patyrė 440 758,80 Lt nuostolį, šiuo laikotarpiu bendrovėje nebuvo priimta naujų darbuotojų (t. 2, b. l. 43, 47, 39-41). Įvertinusi bylos medžiagą, pateiktus duomenis apie laivų bei vagonų judėjimą UAB „Malkų įlankos terminale“ 2010 m. vasario – kovo mėn., leidimo krauti suteikimo, krovos pradžios ir pabaigos laiką, muitinės procedūrų atlikimo laiką (t. 1, b. l. 102, 104-111, 146-154, t. 2, b. l. 89, 144), teisėjų kolegija daro išvadą, kad yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad bendrovėje nebuvo ne tik darbo pagal prastovose buvusių ieškovų profesiją, specialybę, kvalifikaciją, bet ir bet kokio kito darbo, kurį būtų galima buvę pasiūlyti prastovoje esantiems darbuotojams (LR DK 122 str. 2 d.). Atvejais, kai nėra LR DK 195 str. 3 d. numatytų sąlygų visumos, minėtoje įstatymo nuostatoje numatytas apmokėjimo už prastovos laiką dydis negali būti taikomas. Tokiu atveju, prastovoje esančiam darbuotojui už prastovos laiką mokama pagal LR DK 195 str. 1 d., t. y. apmokama ne mažesniu nei Vyriausybės nustatytu minimaliuoju valandiniu atlygiu už kiekvieną prastovos valandą. Esant pirmiau paminėtoms aplinkybėms, atsakovės veiksmuose nenustačius neteisėtų veiksmų, nėra pagrindo tenkinti ieškovų ieškinio reikalavimų dėl neturtinės žalos priteisimo.

14Įvertinus bylos aplinkybes ir byloje esančius įrodymus, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas tenkintinas – Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-02-10 sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas – ieškinį atmesti (LR CPK 326 str. 1 d. 2 p.). Apeliacinės instancijos teismui priėmus naują sprendimą, teismas atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (LR CPK 93 str. 4 d.). Tenkinus atsakovės apeliacinį skundą, jai iš ieškovų priteistinas 115 Lt žyminis mokestis už apeliacinį skundą, taip pat 3 500 Lt išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme, kadangi jos yra pagrįstos jas patvirtinančiais įrodymais (t. 2, b. l. 74-75, 95-96) ir neviršija LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytų advokatų paslaugų įkainių (LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1d., 4 d., 98 str. 1 d., 2 d.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326-331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

16panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-02-10 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

17Priteisti iš ieškovų T. M., a/k ( - ) ir A. S., a/k ( - ) po 57,50 Lt žyminio mokesčio ir po 1 750 Lt išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme atsakovės UAB „Malkų įlankos terminalas“, įmonės kodas 141890873, naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai