Byla II-723-484/2009
Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos nutarimo panaikinimo

2Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, sekretoriaujant Renatai Paukštaitei, dalyvaujant pareiškėjui L. B., pareiškėjo atstovui A. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal pareiškėjo L. B. skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos nutarimo panaikinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus Kontrolės poskyrio vyriausiasis specialistas 2009-02-18 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą L. B., pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 2141 straipsnio 3 dalį, už tai, kad jis būdamas UAB „Lukoil Baltija“ Vilniaus filialo direktoriumi, ( - ) g., Vilniuje, įrengė išorinę vaizdinę „Lukoil“ reklamą, kurios įrengimo projektas nebuvo patikrintas ir patvirtintas Vilniaus m. savivaldybėje ir nepateikė įgaliotiems pareigūnams, reklamos leidimo ar patvirtinto reklamos projekto. Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad pareiškėjas šiais veiksmais pažeidė Vilniaus miesto tarybos 2005-12-21 sprendimu Nr. 1-998 patvirtintų Išorinės vaizdinės reklamos taisyklių (toliau – Taisyklės) 10.2 ir 12 punktų reikalavimus. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinė komisija 2009-04-02 nutarimu L. B., pagal LR ATPK 1241 straipsnio 3 dalį, paskyrė 500 Lt baudą.

6Pareiškėjas L. B. su skundu kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2009-04-02 nutarimą. Pareiškėjo teigimu, degalinės išorės apipavidalinimas įrengtas iki Taisyklių įsigaliojimo ir nesikeitė mažiausiai nuo 2004-06-20. Mano, kad Taisyklės negali būti pagrindu vertinti reklamos įrengimo teisėtumą, kadangi jos nėra taikomos retrospektyviai. Pareiškėjas taip pat pažymėjo, kad tariamą degalinės reklaminį apipavidalinimą sudaro prekių ženklai bei informacija apie parduodamas prekes ir nei vienas iš šių elementų negali būti prilygintas reklamai. Informacija apie parduodamas prekes nelaikytina reklama, nes atlieka kitokią, nei nurodyta Reklamos įstatyme, funkciją, o prekių ženklai, kai jie nėra naudojami su kita, pardavimus skatinančia, informacija taip pat nelaikytini reklama. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad Administracinė komisija, išnagrinėjusi bylą tik praėjus 43 dienoms nuo protokolo surašymo, pažeidė administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo terminus. O tai, kad komisijos nutarimas buvo paruoštas iš anksto, komisijos posėdžio metu ranka įrašant tik nuobaudos rūšį ir dydį, pareiškėjo nuomone, leidžia daryti išvadą, kad komisija iš esmės net netyrė pažeidimo sudėties ir aplinkybių, pažeisdama administracinio proceso normas ir pareiškėjo teisę į teisingą bylos išnagrinėjimą.(b. l. 2-5).

7Atsiliepime į pareiškėjo skundą, institucija, priėmusi skundžiamą nutarimą, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinė komisija (toliau – Komisija), prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Komisijos teigimu, priimdama skundžiamą nutarimą Komisija vadovavosi galiojančiomis taisyklėmis. UAB „Lukoil Baltija“ reklamos įrengimo projektas patvirtintas niekada nebuvo (duomenų apie jo suderinimą nepateikta). Todėl darytina išvada, kad išorinė vaizdinė reklama buvo įrengta neteisėtai. Komisija atsiliepime pažymėjo, kad išorinę reklamą reikėjo derinti su Vilniaus miesto savivaldybe ir iki Taisyklių įsigaliojimo. Vadovaujantis tuo metu galiojusiais Vilniaus miesto savivaldybės architektūros ir statybos skyriaus 1996-02-12 įsakymu Nr. 7-V ir Vilniaus miesto valdybos 1997-11-13 sprendimu Nr. 1841V, reklama turėjo būti derinama nuo 1996 metų. Institucijos nuomone, pareiškėjo pažeidimas laikytinas tęstiniu, nes neteisėta reklama nebuvo derinta nei pagal 2000 m. galiojusius teisės aktus, nei įsigaliojus Taisyklėms. L. B., kaip UAB „Lukoil Baltija“ Vilniaus filialo direktorius, administracinėn atsakomybėn buvo patrauktas pagrįstai (b. l. 44-45).

8Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovas skundą prašė tenkinti, remdamiesi jame nurodytais motyvais. Papildomai pažymėjo, kad šiuo metu su Vilniaus miesto savivaldybe derinamas reklamos įrengimo projektas. „Lukoil“ degalinių Vilniuje yra 19, ir visose yra ta pati situacija. 2004 metais savivaldybė suderinimų ir leidimų nereikalavo, apie tokį reikalavimą nebuvo žinoma. Pareiškėjo atstovo nuomone, paskirta nuobauda neadekvati padarytam pažeidimui.

9Skundas tenkintinas iš dalies. Nustatyta, kad L. B. administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinė nuobauda – 500 Lt bauda paskirta už tai, kad jis būdamas UAB „Lukoil Baltija“ Vilniaus filialo direktoriumi, ( - ) g., Vilniuje, įrengė išorinę vaizdinę „Lukoil“ reklamą, kurios įrengimo projektas nebuvo patikrintas ir patvirtintas Vilniaus m. savivaldybėje ir nepateikė įgaliotiems pareigūnams reklamos leidimo ar patvirtinto reklamos projekto. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005-12-21 sprendimu Nr. 1-998 (skelbtas 2006-01-07 dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ Nr. 5) patvirtintų Išorinės vaizdinės reklamos taisyklių 10.2 punkte nurodyta, kad reklamos skleidėjas įgyja teisę įrengti reklamą Savivaldybės teritorijoje patikrinus ir patvirtinus reklamos įrengimo projektą. Taisyklių 12 punkte numatyta, kad reklamos leidimas ir Savivaldybės administracijos patikrintas ir patvirtintas reklamos projektas ar jo kopija laikoma reklamos skleidėjo buveinėje ir toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje arba jų padaliniuose, kurie patys ar/ir jų produkcija ar paslaugos yra reklamuojamos. Administracinių teisės pažeidimų kodekso ir/ar Savivaldybės tarybos sprendimu įgaliotiems pareigūnams, atliekantiems reklamos įrengimo patikrinimą, reklamos skleidėjas arba jo įgalioti asmenys privalo pateikti patvirtintą reklamos leidimą ar patvirtintą projektą.

10LR ATPK 2141 str. 3 d. numatyta, kad Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų kitų reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas (išskyrus įstatymų uždraustos ar neteisėtos veiklos reklamos, taip pat prekių ar paslaugų, kurių gamyba ir (ar) pardavimas (teikimas) yra įstatymų uždrausti, reklamos skleidimą visuomenės informavimo priemonėse), taip pat savivaldybių tarybų patvirtintų išorinės reklamos įrengimo taisyklių nesilaikymas – užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

11Tai, kad L. B. pažeidė Išorinės vaizdinės reklamos taisyklių 10.2 punkto ir 12 punkto reikalavimus, įrodo administracinio teisės pažeidimo protokolo (b. l. 31), komisijos posėdžio protokolo (b. l. 30), pažeidimo vietos nuotraukų duomenys (b. l. 34), L. B. paaiškinimo duomenys (b. l. 30) .

12Pareiškėjas administracinėn atsakomybėn už LR ATPK 2141 straipsnio 3 dalies dispozicijoje numatytos veikos padarymą, patrauktas pagrįstai. Pareiškėjo veiksmai kvalifikuoti pagal LR ATPK 2141 straipsnio 3 dalį teisingai.

13Aplinkybių, darančių administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą, nenustatyta (LR ATPK 250 straipsnis). Pareiškėjui administracinę nuobaudą paskyrė tam įgaliotas pareigūnas.

14Pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kad nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje buvo surašytas tik praėjus 43 dienoms nuo protokolo surašymo, taip pažeidžiant administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo terminus, nepanaikina pareiškėjo administracinės atsakomybės ir negali būti besąlygišku pagrindu skundžiamam nutarimui panaikinti.

15L. B. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra.

16Kaip matyti iš skundžiamo nutarimo, pareiškėjui paskirtas administracinės nuobaudos, numatytos jam inkriminuoto teisės pažeidimo įstatymo sankcijoje, minimumas.

17Nuobaudos sąvoką ir jos taikymo bendruosius tikslus apibrėžia LR ATPK, kurio 20 straipsnyje nurodoma, kad administracinė nuobauda tai atsakomybės priemonė, skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų.

18Parenkant poveikio priemonę, kuri individualiu atveju prevencine ir nubaudimo prasme būtų efektyviausia, LR ATPK 30 str. 2 d. įpareigoja bylą nagrinėjantį subjektą atsižvelgti į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Nurodyti pagrindai, teisingumo ir protingumo kriterijai taip pat yra reikšmingi sprendžiant klausimą dėl mažesnės nei įstatymo numatyta administracinės nuobaudos skyrimo arba administracinės nuobaudos neskyrimo.

19Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio, numatančio galimybę skirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali, švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje arba administracinės nuobaudos neskirti, taikymas sietinas tik su tam tikrų išskirtinių aplinkybių, kurios gali būti vertinamos pažeidėjo naudai kaip ypatingai švelninančios jo atsakomybę, konstatavimu. Pažymėtina, kad Išorinės vaizdinės reklamos taisyklės patvirtintos 2005-12-21Vilniaus miesto tarybos sprendimu. Tačiau administracinėn atsakomybėn pareiškėjas patrauktas tik 2009 metais. Teismas taip pat įvertina, kad pareiškėjas ėmėsi priemonių pažeidimui pašalinti (b. l. 38-42). Pareiškėjo padarytas teisės pažeidimas sunkių pasekmių nesukėlė, žalos nepadarė. Šios aplinkybės leidžia pagrįstai tikėtis, kad administracinės nuobaudos tikslai gali būti pasiekti pareiškėjui paskiriant mažesnę nuobaudą nei LR ATPK 2141 straipsnio 3 dalies sankcijoje numatyta minimali (LR ATPK 301 straipsnio 1 dalis). Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 128 straipsniu,

Nutarė

20L. B. skundą tenkinti iš dalies.

21Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2009-04-02 nutarimą Nr. A11-2857 pakeisti.

22L. B. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 2141 straipsnio 3 dalį, pritaikius Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio 1 dalį, paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą – 150 litų baudą.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė,... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento... 6. Pareiškėjas L. B. su skundu kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti... 7. Atsiliepime į pareiškėjo skundą, institucija, priėmusi skundžiamą... 8. Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovas skundą prašė tenkinti,... 9. Skundas tenkintinas iš... 10. LR ATPK 2141 str. 3 d. numatyta, kad Lietuvos Respublikos reklamos... 11. Tai, kad L. B. pažeidė Išorinės vaizdinės reklamos taisyklių 10.2 punkto... 12. Pareiškėjas administracinėn atsakomybėn už LR ATPK 2141... 13. Aplinkybių, darančių administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną... 14. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kad nutarimas administracinio teisės... 15. L. B. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra.... 16. Kaip matyti iš skundžiamo nutarimo, pareiškėjui paskirtas administracinės... 17. Nuobaudos sąvoką ir jos taikymo bendruosius tikslus apibrėžia LR 18. Parenkant poveikio priemonę, kuri individualiu atveju prevencine ir nubaudimo... 19. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio,... 20. L. B. skundą tenkinti iš dalies.... 21. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2009-04-02... 22. L. B. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...