Byla e2-36-743/2016
Dėl privalomojo nurodymo vykdymo pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui G. M. su trečiuoju asmeniu Veisiejų regioninio parko direkcija

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant Rūtai Stanulienei, dalyvaujant ieškovės atstovei Daivai Gvildienei, atsakovui G. M., jo atstovui advokatui Liutaurui Kinderiui, trečiajam asmeniui – Veisiejų regioninio parko direkcijos direktorei Linai Žukauskienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl privalomojo nurodymo vykdymo pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui G. M. su trečiuoju asmeniu Veisiejų regioninio parko direkcija.

3Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškiniu prašoma įpareigoti atsakovą G. M. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pakeisti stoginės, esančios žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )) ( - ), stogą į dvišlaitį; jei šio įpareigojimo atsakovas per teismo nustatytą terminą neįvykdys, įpareigoti atsakovą mokėti 30 Eur baudą į sąskaitą Nr. LT477300010126228899 (įmokos kodas 5445), už kiekvieną uždelstą įpareigojimo nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo.

5Ieškinys grindžiamas šiais argumentais. 2015 m. kovo 27 d. faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktu Nr. FAK-259-(14.53) nustatyta, kad žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )) Lazdijų r. ( - ), priklausančiame atsakovui G. M., Dumblinio ežero apsaugos zonoje, pastatyta 9,30 m x 3,23 m dydžio, 2,90 m aukščio stoginė. Žemės sklypas patenka į Veisiejų regioninio parko teritoriją. 2015 m. kovo 30 d. G. M. pateikė paaiškinimą, kad stoginę pastatė 2014 m. liepos mėnesį. Veisiejų regioninio parko direkcija 2015 m. balandžio 27 d. raštu informavo, kad stoginės statyba galima, tačiau architektūriniai sprendiniai turi atitikti Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamento (toliau – Reglamentas) 19.3 punkte įtvirtintą nuostatą, kad tradiciniai pagalbinio ūkio pastatai – vienaukščiai, dvišlaičiu stogu. 2015 m. gegužės 26 d. atsakovui surašytas privalomasis nurodymas, kuriuo iš atsakovo pareikalauta ne vėliau kaip iki 2015 m. rugpjūčio 26 d. pakeisti stoginės stogą iš vienšlaičio į dvišlaitį. 2015 m. rugsėjo 4 d. aktu konstatuota, kad atsakovas įpareigojimo neįvykdė. Stoginė yra I grupės nesudėtingas inžinerinis statinys, jam statybos projekto rengti neprivaloma, nes neprivalomi statybą leidžiantys dokumentai, tačiau statiniai privalo būti statomi laikantis teisės aktų reikalavimų. Reglamento 19.3 punktas nustato, kad tradiciniai pagalbinio ūkio pastatai statomi vienaukščiai, dvišlaičiu stogu, o sistemiškai aiškinant visas Reglamento nuostatas, spręstina, kad Reglamento 19.3 punkto reikalavimas taikytinas ne tik pastatams, bet ir statiniams. Kadangi stoginė vienšlaičiu stogu šiame žemės sklype negalima, remiantis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi, surašytas privalomasis nurodymas atsakovui. Kadangi atsakovas privalomojo nurodymo neįvykdė, prašo ieškinį patenkinti, įpareigoti atsakovą pakeisti vienšlaitį stogą į dvišlaitį per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 273 straipsnio 3 dalimi, prašo sprendime nustatyti, kad tuo atveju, jeigu atsakovas per teismo nustatytą terminą savavališkos statybos padarinių nepašalins, įpareigoti jį mokėti 30 Eur baudą už kiekvieną uždelstą įpareigojimo dieną.

6Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nesutikimas grindžiamas šiais argumentais. Pagal Reglamento 19.3 punktą tradiciniai pagalbinio ūkio pastatai turi būti vienaukščiai, dvišlaičiu stogu. Stogine priskiriama inžinerinių statinių grupei ir laikoma inžineriniu statiniu, o ne pastatu, todėl Reglamento 19.3 punkto nuostata šiam statiniui negali būti taikoma. Be to, ši nuostata skirta tik tradiciniams pagalbinio ūkio pastatams, o pagal Reglamento 16 punktą stoginė nepriskirta tradiciniams pastatams. Stoginė pastatyta gyvuliams nuo saulės, vėjo ar lietaus pasislėpti, ji pastatyta iš tradicinių medžiagų ir ji atitinka aplinką, kraštovaizdį, nekontrastuoja su kitais elementais, todėl remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnio nuostatomis, stoginės perstatymas prieštarautų protingumo principui. Pažymi ir tai, kad Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad jeigu statybos patikrinimo metu kyla įtarimų, kad statinio statyba toje vietoje pagal teisės aktus negalima, o tokio statinio statybos atveju pagal teisės aktų reikalavimus neprivaloma parengti statinio projektą, inspekcijos pareigūnas privalomąjį nurodymą pašalinti nustatytus pažeidimus (nugriauti statinį ar jo dalį) surašo tik gavęs atitinkamų viešojo administravimo subjektų išvadas, kad tokio statinio statyba toje vietoje negalima. Kadangi iš Veisiejų regioninio parko direkcijos išvados matyti, kad stoginės statyba galima, ieškovė neturėjo teisės surašyti privalomojo nurodymo. Šiais argumentais prašo ieškinį atmesti. Atmetus ieškinį, prašo netenkinti ir ieškovės reikalavimo CPK 273 straipsnio pagrindu skirti baudą, kurios dydis yra nepagrįstas, neatitinka pagrindinio reikalavimo masto, yra aiškiai jam neproporcingas, o CPK 273 straipsnio 3 dalis nenumato galimybės skirti tokio pobūdžio baudos.

7Trečiasis asmuo Veisiejų regioninio parko direkcija prašo ieškinį patenkinti ieškinyje nurodytais argumentais. Pažymi, kad Reglamente įtvirtintas siekis išsaugoti bendrą kraštovaizdžio struktūrą ir jo estetinę vertę, erdvinį raiškumą ir raiškius reljefo bei hidrografinio tinklo elementus, išlaikyti gamtinių, kultūrinių kompleksų ir objektų vertę, išlaikyti tradicinės etnografinio regiono architektūros pobūdį: formas, dydžius, statybos produktus, spalvas, statiniai regioniniame parke projektuojami, statomi, rekonstruojami ar kapitališkai remontuojami ar planavimo dokumentai rengiami, įvertinus kraštovaizdžio ypatumus ir tradicinės Dzūkijos etnografinio regiono planavimo ir architektūros savitumus (Reglamento 10 - 10.4 punktai), kiti sodybos pastatai, architektūriniais sprendimais turi būti priderinti prie tradicinių pastatų (Reglamento 16 punktas), todėl atsakovo stoginė vizualiai turi derėti su esamos sodybos tradiciniais pastatais.

8Byloje nustatyta, kad atsakovas G. M. jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype Lazdijų r. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), 2014 m. liepos mėnesį pastatė I grupės nesudėtingą inžinerinį statinį – stoginę. Stoginė yra vienšlaičiu stogu, todėl pastatyta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Teismo išvados grindžiamos šiais įrodymais.

92015 m. kovo 27 d. faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktu Nr. FAK-259-(14.53) ir fotonuotraukomis nustatyta, kad Lazdijų r. ( - ), žemės sklype, priklausančiame G. M., pastatytas I grupės nesudėtingas inžinerinis statinys - 9,30 m x 3,23 m ploto, 2,90 aukščio stoginė. 2015 m. balandžio 16 d. raštu Nr. 2D-5329-(14.17) ieškovė, remdamasi Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 7 dalimi, paprašė pateikti išvadą, ar stoginės statyba G. M. žemės sklype nurodytoje vietoje yra galima. Veisiejų regioninio parko direkcija 2015 m. balandžio 27 d. raštu Nr. 118(18) pateikė išvadą, kad G. M. žemės sklype Lazdijų r. ( - ), stoginės buvimo vietoje, stoginės statyba galima, tačiau architektūriniai sprendiniai turi atitikti Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamento 19.3 punkte įtvirtintą nuostatą - tradiciniai pagalbiniai ūkio pastatai – vienaukščiai, dvišlaičiu stogu. 2015 m. gegužės 26 d. privalomuoju nurodymu Nr. PN-517-(14.29) G. M. įpareigotas Lazdijų r. ( - ) esančiame žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), pastatytos stoginės stogą pakeisti į dvišlaitį iki 2015 m. rugpjūčio 26 d. 2015 m. rugsėjo 4 d. privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktu Nr. RE-219-(14.29) bei fotonuotraukomis nustatyta, kad atsakovas G. M. 2015 m. gegužės 26 d. privalomojo nurodymo Nr. PN-517-(14.29) dėl stoginės stogo pakeitimo į dvišlaitį neįvykdė. Fotonuotraukose Nr. 1 – Nr. 5 matyti stoginė, bendras kraštovaizdis stoginės buvimo vietoje, gyvenamasis namas su prie jo esančiu vienšlaičiu stogo prieangiu. Kolektyvinės monografijos ,,Dzūkijos tradicinė kaimo architektūra“ ištraukoje matyti, kad tradicinėje kaimo architektūroje nors ir vyrauja pastatai dvišlaičiu stogu, tačiau sutinkami ir vienšlaičiai prieangiai bei ūkio pastatai, tiek kaip priestatai, tiek kaip atskiri pastatai.

102010 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-812 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 ,,Nesudėtingi statiniai“ 5.3 punktas nustato, kad stoginė – inžinerinis statinys, stogas ant stulpų (gali būti su galinėmis sienomis ar be jų) žmonėms ar daiktams pridengti nuo kritulių ir saulės, kuris gali būti atskiras statinys ar priestatas prie kito pastato. 7 punkte nustatyta, kad nesudėtingų statinių sąrašas pateikiamas Reglamento priede. Šio priedo 1 ir 2 lentelėse nurodyti objektai laikomi nesudėtingais statiniais tik tais atvejais, jei jie atitinka Statybos įstatyme nustatytą statinio apibrėžtį. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį statinys – pastatas arba inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas. Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 ,,Nesudėtingi statiniai“ priedo ,,Nesudėtingų statinių sąrašas. Inžineriniai statiniai“ (2 lentelė) nurodyti inžineriniai statiniai apibrėžiant jų parametrus. Įvertinus atsakovo stoginės pločio, ilgio ir aukščio parametrus, paminėtą teisinį reglamentavimą, pripažintina, kad atsakovo G. M. stoginė yra I grupės nesudėtingas inžinerinis statinys. Remiantis Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 23 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 2010 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-826 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 ,,Statybą leidžiantys dokumentai“ 32 punktu, 6 priedo ,,Atvejai, kada privalomas rašytinis pritarimas statinio projektui“ 2 punktu, atsakovo pastatytam I grupės nesudėtingam inžineriniam statiniui statybos projekto rengti neprivaloma, nes neprivalomas statybą leidžiantis dokumentas – rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui. Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 ,,Nesudėtingi statiniai“ 8 punkte nustatyta, kad nesudėtingi statiniai valstybiniuose parkuose, valstybiniuose rezervatuose, valstybiniuose draustiniuose, biosferos rezervatuose turi atitikti specialiuosius projektavimo ir statybos reikalavimus, nustatytus saugomų teritorijų individualiuose apsaugos reglamentuose ir saugomų teritorijų regioniniuose architektūriniuose reglamentuose. Reglamente nustatant reikalavimus veiklai visose Veisiejų regioninio parko funkcinio prioriteto zonose, reikalavimai inžineriniams statiniams reglamentuoti 13 punkte, kuriame nustatyta, kad inžineriniai statiniai projektuojami, statomi (tiesiami), rekonstruojami ar kapitališkai remontuojami kuo mažiau keičiant kraštovaizdžio pobūdį. Kraštovaizdis - tai žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų ir reljefo, pažemio oro, paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvūnų organizmų) ir/ar antrapogeninių (archeologinių liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų ir informacinio lauko) komponentų, susijusių medžiaginiais, energetiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys. Atsakovo pastatyta stoginė pagal dydį, statybos produktus, spalvas išlaiko tradicinės etnografinio regiono architektūros pobūdį. Iš pateiktos monografijos, trečiojo asmens paaiškinimų spręstina, kad vienšlaičiai stogai, nors ir nevyrauja, tačiau sutinkami tradicinėje Dzūkijos kaimo architektūroje statant prieangius, ūkinius pastatus. Įvertinus tai, nėra pagrindo pripažinti, kad ginčo stoginė pažeidžia Reglamento 13 punkto reikalavimus. Tvirtinti, kad Reglamento 19 punkto reikalavimai turi būti taikomi ne tik pastatams, kaip nurodyta Reglamente, bet ir statiniams, nėra pagrindo, kadangi Reglamente nustatant reikalavimus veiklai visose regioninio parko funkcinio prioriteto zonose, aiškiai diferencijuoti reikalavimai pastatams bei inžineriniams statiniams, aiškiai apibrėžtos tikslios jų sąvokos, todėl nėra jokio pagrindo šiose teisės normose įtvirtintos įstatymo leidėjo valios aiškinti kitaip. Tačiau Reglamente numatyti ir papildomi reikalavimai veiklai atskirose regioninio parko funkcinio prioriteto zonose (Reglamento 9.2 punktas). Nustatant papildomus reikalavimus veiklai konservacinio funkcinio prioriteto zonose (rezervatuose ir draustiniuose), Reglamento 28 punkte nustatyta, kad regioninio parko draustiniuose statomiems sodybų statiniams taikomos šio Reglamento 16, 19 ir 20.1.1 punktų nuostatos. 2009 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 328 ,,Dėl Veisiejų regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonų ribų plano patvirtino“ 2 punkte nustatyta, kad Veisiejų regioninio parko konservacinio prioriteto zoną sudaro Liūnelio, Liubelio ir Skaisčio gamtiniai rezervatai, Morkavo ir Ringėliškės botaniniai-zoologiniai draustiniai, Baltosios Ančios ir Ilgininkų hidrografiniai draustiniai, Ančios ir Šlavanto kraštovaizdžio draustiniai ir Veisiejų urbanistinis draustinis. Sugretinus šiame plane apibrėžtas zonų ribas su atsakovo G. M. žemės sklypo ribomis kadastro žemėlapio ištraukoje, matyti, kad dalis jo žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) patenka į Ilgininkų hidrografinio draustinio zoną ir ginčo stoginė pastatyta būtent šioje konservacinio funkcinio prioriteto zonoje. Atsižvelgus į tai, ginčo stoginei turi būti taikomi ne tik Reglamento 13 punkte inžineriniams statiniams taikomi reikalavimai, bet ir Reglamento 28 punkte nustatyti sodybų statiniams taikomi reikalavimai. Tai reiškia, kad konservacinio funkcinio prioriteto zonoje statomi statiniai turi atitikti sodybų pastatams keliamus reikalavimus, numatytus Reglamento 19 punkte, tarp kurių yra ir reikalavimas, jog jie būtų vienaukščiai, dvišlaičiu stogu. Šio reikalavimo atsakovo pastatyta ginčo stoginė neatitinka ir tuo pažeidžia Reglamento 28 punkto reikalavimus, o tuo pačiu ir Statybos įstatymo 6 straipsnio reikalavimus, todėl stoginė pastatyta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

11Atsakovo atstovas nurodo, kad privalomasis nurodymas atsakovui surašytas pažeidžiant procedūrinius reikalavimus, nes remiantis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 7 dalimi privalomojo nurodymo surašymas dėl statinio, kuriam pagal teisės aktų reikalavimus neprivaloma parengti statinio projektą, galimas tik gavus išvadą, kad tokio statinio statyba toje vietoje negalima, tuo tarpu Veisiejų regioninio parko direkcijos išvada patvirtina, kad ginčo statinio statyba jo buvimo vietoje yra galima. Šie argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad jeigu statybos patikrinimo metu nustatoma teisės aktų ar statinio projekto sprendinių (išskyrus šio straipsnio 10 dalyje nurodytus atvejus) pažeidimų, inspekcijos pareigūnas surašo privalomąjį nurodymą statytojui per privalomajame nurodyme nustatytą, bet ne ilgesnį negu 6 mėnesių terminą šiuos pažeidimus pašalinti: pagal privalomąjį nurodymą pakeisti statinio projektą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su projektine dokumentacija, ar atlikti reikalingus statybos darbus, kad statinys (jo dalis) atitiktų statinio projekto sprendinius ir (ar) teisės aktų reikalavimus. Iš aukščiau aptartų argumentų matyti, kad ginčo stoginė pastatyta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, todėl pripažintina, kad atsakovui 2015 m. gegužės 26 d. privalomasis nurodymas Nr. PN-517-(14.29) surašytas pagrįstai, nepažeidžiant nustatytos procedūros reikalavimų.

12Jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti ar pan.) draudžiama. Teismas, statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.103 straipsnio 1,3 dalis). Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad jeigu privalomasis nurodymas neįvykdytas, įvykdytas iš dalies, įvykdytas netinkamai, dėl įpareigojimo vykdyti privalomąjį nurodymą inspekcija per 2 mėnesius nuo šio nurodymo įvykdymo termino pabaigos dienos kreipiasi į teismą. Šio teisinio reglamentavimo kontekste, aukščiau aptartų įrodymų kontekste pripažinus, kad atsakovo G. M. statinys – stoginė, yra pastatyta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, o atsakovas per nustatytą terminą neįvykdė 2015 m. gegužės 26 d. privalomojo nurodymo Nr. PN-517-(14.29), jis sprendimu įpareigotinas šį privalomąjį nurodymą įvykdyti per teismo nustatytą terminą.

13Nustatant terminą nurodymui įvykdyti, pažymėtina, kad terminas turėtų būti realus, atspindintis statytojui būtinų atlikti procedūrų apimtį, tačiau ne per ilgas, kadangi viešojo intereso požiūriu teisės aktus pažeidžianti statyba negali būti toleruojama. Šio viešojo intereso kontekste įvertinus nurodymui atlikti būtinų statybos darbų apimtį, materialinių išteklių poreikį, būtinumą užtikrinti tinkamas sąlygas gyvūnams, spręstina, kad nustatytinas 6 mėnesių terminas, kuris, jeigu nurodymas bus vykdomas be nepagrįsto delsimo ar kitokių nenumatytų kliūčių, yra protingas ir pakankamas pašalinti nustatytus teisės aktų pažeidimus.

14Ieškovė prašo, kad atsakovui per nustatytą terminą neįvykdžius įpareigojimo, jis būtų įpareigotas mokėti 30 Eur baudą ieškovės naudai už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo. CPK 273 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta norma, leidžianti skirti atsakovui, per nustatytą terminą neįvykdžiusiam sprendimo, baudą, taikytina tik tuomet, jeigu teismo sprendime nurodytus veiksmus gali atlikti tik pats atsakovas, todėl sprendime nustačius terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, nurodytina ir kokio dydžio bauda atsakovui bus skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys teismo sprendimo. Pripažintina, kad privalomąjį nurodymą gali įvykdyti tik pats atsakovas, todėl ieškovės reikalavimas fakultatyviuoju sprendimu nustatyti ir sprendimo neįvykdymo teisines pasekmes tenkintinas. Ieškovė prašo nustatyti 30 Eur dydžio baudą, tačiau įvertinus ieškinio reikalavimo apimtį, pobūdį, sprendimo neįvykdymo įtaką ieškovės interesams, nustatytina 10 Eur dydžio bauda už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną. Atsakovo atstovo argumentai, kad CPK 273 straipsnio 3 dalis nenumato galimybės skirti tokio pobūdžio baudos, atmestini kaip nepagrįsti, nes sisteminė CPK 273 ir 771 straipsnių analizė leidžia pripažinti šį ieškovės reikalavimą teisėtu.

15Bylinėjimosi išlaidas sudaro: 41 Eur – mokėtino žyminio mokesčio už neturtinį reikalavimą, nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų klausimą pažymėtina, kad byla iškelta teisme dėl atsakovo statybos, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad jos statinys pastatytas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, jis įpareigotinas pašalinti pažeidimus, todėl kaltas dėl bylinėjimosi proceso ir turi atlyginti bylinėjimosi išlaidas valstybei (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

16Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės ir 8,58 Eur kelionės išlaidas, susijusias su vykimu į teismo posėdį. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovės ieškinys pripažintas pagrįstu, jos turėtas išlaidas patvirtina pridėtas įsakymo išrašas, degalų pirkimo kvito kopija, tarnybinio lengvojo automobilio kelionės lapo kopija, šios išlaidos pripažintinos būtinomis ir pagrįstomis išlaidomis bylai išnagrinėti (CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas), todėl priteistinos iš atsakovo, nes ieškinys tenkinamas (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270, 273 straipsniais, teisėja

Nutarė

18Ieškinį patenkinti.

19Įpareigoti atsakovą G. M., a. k. ( - ) per šešis mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti 2015 m. gegužės 26 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus privalomąjį nurodymą Nr. PN-517-(14.29) ir pakeisti stoginės, esančios žemės sklype Lazdijų r. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), stogą iš vienšlaičio į dvišlaitį.

20Jeigu šio įpareigojimo atsakovas per teismo nustatytą terminą neįvykdys, skirti atsakovui G. M., a. k. ( - ) 10 Eur (dešimties eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos naudai (sąskaitos Nr. LT477300010126228899, įmokos kodas 5445).

21Priteisti iš atsakovo G. M., a. k. ( - ) 41 Eur (keturiasdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant jas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“, arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, arba Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, arba Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, arba Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele“ banke, arba Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas – 5660. Jas galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale.

22Priteisti iš atsakovės G. M., a. k. ( - ) 8,58 Eur (aštuonis eurus 58 centus) bylinėjimosi išlaidų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, j. a. k. 288600210, sumokant jas į sąskaitą LT 977300010002458424, įmokos kodas – 7290.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl privalomojo... 3. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškiniu prašoma įpareigoti atsakovą G. M. per tris mėnesius nuo teismo... 5. Ieškinys grindžiamas šiais argumentais. 2015 m. kovo 27 d. faktinių... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nesutikimas grindžiamas šiais argumentais.... 7. Trečiasis asmuo Veisiejų regioninio parko direkcija prašo ieškinį... 8. Byloje nustatyta, kad atsakovas G. M. jam nuosavybės teise priklausančiame... 9. 2015 m. kovo 27 d. faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktu Nr.... 10. 2010 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.... 11. Atsakovo atstovas nurodo, kad privalomasis nurodymas atsakovui surašytas... 12. Jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne... 13. Nustatant terminą nurodymui įvykdyti, pažymėtina, kad terminas turėtų... 14. Ieškovė prašo, kad atsakovui per nustatytą terminą neįvykdžius... 15. Bylinėjimosi išlaidas sudaro: 41 Eur – mokėtino žyminio mokesčio už... 16. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės ir 8,58 Eur kelionės išlaidas,... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270, 273 straipsniais,... 18. Ieškinį patenkinti.... 19. Įpareigoti atsakovą G. M., a. k. ( - ) per šešis mėnesius nuo sprendimo... 20. Jeigu šio įpareigojimo atsakovas per teismo nustatytą terminą neįvykdys,... 21. Priteisti iš atsakovo G. M., a. k. ( - ) 41 Eur (keturiasdešimt vieną eurą)... 22. Priteisti iš atsakovės G. M., a. k. ( - ) 8,58 Eur (aštuonis eurus 58... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...