Byla 2-2062-160/2013
Dėl skolos priteisimo (tretieji asmenys – UAB „Litas prie lito“, AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, UAB „Bankroto centras“)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zita Smirnovienė, sekretoriaujant Laisvidai Versekienei, dalyvaujant AB DNB banko atstovei I. U., atsakovų restruktūrizuojamos UAB „Lipnus“, G. P. ir trečiojo asmens UAB „Litas prie lito“ atstovei advokatei V. R., trečiojo asmens AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ atstovui advokatui Ž. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB DNB banko ieškinį atsakovams G. P. ir UAB „Lipnus“ dėl skolos priteisimo (tretieji asmenys – UAB „Litas prie lito“, AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, UAB „Bankroto centras“),

Nustatė

2AB DNB bankas prašė solidariai priteisti iš G. P. ir UAB „Lipnus“ 936467,77 EUR skolos, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas. Paaiškino, kad pagal 2008-05-14 kreditavimo sutartį Nr. K-2400-2008-233 bankas suteikė kredito gavėjui UAB „Litas prie lito“ 1158480,07 EUR kreditą su kintama palūkanų norma terminui iki 2011-03-31, tarpinius kredito grąžinimo terminus ir sumas numatant kredito grąžinimo grafike (kreditavimo sutarties specialiosios dalies 2, 3, 4, 5 p.). Sutarties sąlygos iš dalies buvo keičiamos 2008-09-22 susitarimu Nr. K-2400-2008-233/1, 2009-12-22 susitarimu Nr. K-2400-2008-233/2, pagal kurį kredito gavėjui atidėtas susidariusio 14640,25 EUR įsiskolinimo dengimas (susitarimo 1.2 p.) ir 2011-05-31 susitarimu Nr. K-2400-2008-233/3, pagal kurį galutinis kredito grąžinimo terminas nustatytas iki 2012-12-31, tarpiniais kredito grąžinimo terminus ir sumas nustatant kredito grąžinimo grafike (susitarimo 1.1 p.). Praleidus kreditavimo sutartyje nustatytus kredito (jo dalių) grąžinimo terminus UAB „Litas prie lito“ įsipareigojo mokėti papildomas palūkanas (kreditavimo sutarties bendrosios dalies 16 p.), o už laiku nesumokėtas palūkanas, papildomas palūkanas – 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos (kreditavimo sutarties bendrosios dalies 34 p.). Prievolių įvykdymo užtikrinimui sudaryta 2008-05-14 laidavimo sutartis Nr. 144-08L su UAB „Lipnus“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Lipnūs produktai“) bei 2008-05-14 laidavimo sutartis Nr. 145-08L su G. P., kuriomis laiduotojai įsipareigojo atsakyti solidariai ta pačia apimtimi kaip UAB „Litas prie lito“ visu savo turtu, jei kredito gavėjas neįvykdys ar netinkamai įvykdys prievoles bankui (laidavimo sutarčių 1.1, 2.1.1 p.). UAB „Litas prie lito“ kreditavimo sutartimi su vėlesniais pakeitimais ir papildymais prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai – nustatytais terminais nedengė kredito, nemokėjo palūkanų ir delspinigių. 2012-03-16 raštu Nr. 30.58.37/484 bankas informavo kredito gavėją apie įsipareigojimų netinkamą vykdymą. Kadangi prievolės ir toliau buvo vykdomos netinkamai, 2012-04-16 raštu Nr. 30.58.17/628 kredito gavėjas ir laiduotojai buvo įspėti, kad iki 2012-05-31 nepadengus įsiskolinimo, kreditavimo sutartis sekančią dieną po termino suėjimo vienašališkai nutraukiama. Per nustatytą terminą įsiskolinimas padengtas nebuvo, todėl 2012-06-01 kreditavimo sutartis nutraukta. Skolą 2012-07-31 dienai sudaro: negrąžintas kreditas –896596,31 EUR, palūkanos 38877,80 EUR, delspinigiai 993,66 EUR, viso 936467,77 EUR (3233435,92 Lt). Prievolių įvykdymas yra užtikrintas dalies AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ akcijų įkeitimu ir bankas yra kreipęsis į notarą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš UAB „Litas prie lito“, todėl bankas prašo priteisti 936467,77 EUR skolą bei procesines palūkanas solidariai tik iš laiduotojų UAB „Lipnus“ ir G. P. (CK 6.81 str. 3 d.).

3G. P. ir UAB „Lipnus“ atsiliepimu prašo ieškinį atmesti. Paaiškino, kad laidavimo sutarčių 2.3.1 p. numato, jog bankui negavus tinkamo skolininko prievolių vykdymo pagal kreditavimo sutartį bankas turi teisę savo pasirinkimu atlikti vieną, kelis ar visus 2.3.1.1. - 2.3.1.4 p. p. išvardytus veiksmus. Tačiau ieškovas pats pripažino, kad į pagrindinį skolininką UAB „Litas prie lito“ dėl skolos išieškojimo jis nėra kreipęsis ir tik tariamai yra atlikęs veiksmus dėl išieškojimo pagal įkeitimo lakštus. Taigi ieškovas net nėra bandęs ar atlikęs jokių veiksmų dėl skolos išieškojimo iš pagrindinio skolininko UAB „Litas prie lito“, nors skolininkas sąžiningai dalyvavo derybose ir sprendimų paieškoje dėl įsiskolinimo grąžinimo. Todėl nors CK 6.6 str. numato solidariąją skolininkų pareigą, tačiau laidavimo institutas nesuteikia pagrindo ieškovui, piktnaudžiauti reiškiant reikalavimą laiduotojams, „apeinant“ pagrindini skolininką, kuris gavo tiesioginę naudą iš kreditoriaus. Skolininko prievolės yra užtikrintos AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ 11915 vnt. akcijų įkeitimu, kurios nuosavybės teise priklauso UAB „Litas prie lito“. Kreditavimo sutartis buvo sudaryta specialiam tikslui – tų pačių AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ akcijų įsigijimui. Taigi ieškovas kreditavo skolininką šioms akcijoms pirkti, tuo tikslu 2008 m. balandžio mėn. ieškovas atliko rizikos vertinimą ir pateikė įsigijimo rizikos įvertinimo ataskaitą“, kurioje ieškovas nurodė, kad vertė svyruoja nuo 9,5 mln. (likvidacinė vertė) iki 13,7 mln. Lt (vertė apskaičiuota taikant pinigų srautų metodą). Ataskaitoje pažymėta, kad vertinimas atliktas išsamiai, ilgalaikėje perspektyvoje ir atspingi realią situaciją. Taigi iš esmės ieškovas klaidina teismą, jog iš įkeisto turto jis gali susigrąžinti tik nedidelę dalį skolos, t. y. 834050 Lt. AB DNB bankas veikia kaip finansinių paslaugų profesionalas, užsiimantis atskira profesinės rūšies veikla, kuriai keliami aukšti apdairumo ir rūpestingumo standartai. Ieškovo pagrindinė prievolė buvo prieš sukuriant kreditavimo santykius su UAB „Litas prie lito“ konkrečiomis sutarties sąlygomis, įsitikinti, kad klientų finansinė ir ekonominė būklė bei jos prognozės leidžia tikėtis, kad klientas sugebės įvykdyti įsipareigojimus. Ieškovo – banko veikla vykdoma prisiimant su ja susijusias rizikas ir pavojus, kas įpareigoja būti itin atidžiam ir rūpestingam, nesėkmės atveju jam tenka nuostoliu našta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-06-13 nutartis Nr. 3K-3-645/2001). Ieškovas nepateikė duomenų, kaip buvo vertinama UAB „Litas prie lito“ turtinė padėtis ir galimybės vykdyti prievolę. Ieškovas neturėjo teisės sudaryti laidavimo sutarčių su atsakovais, neįvertinus ir neįsitikinus. kokia yra kredito gavėjo turtinė padėtis, galimybė pagal laidavimo sutartis vykdyti prievole už skolininką. Laidavimo sutartį Nr. 144-08L pasirašė vienasmenis UAB „Lipnus“ valdymo organas direktorius T. S., kuriam pagal 2008-05-14 dienai galiojusių bendrovės įstatų 8.4.1 p. buvo uždrausta laiduoti ar garantuoti už kitų asmenų prievoles, jeigu jos viršija 1/20 įstatinio kapitalo sumos, kuris tuo metu buvo 200000 Lt. Ieškovas žinojo ir negalėjo nežinoti, kad laidavimo sutartis yra negaliojanti, bei žinojo ir apie tai, kad UAB „Lipnus“ turėjo įsipareigojimų Danske bank AS Lietuvos filialui (tuo metu AB SAMPO bankui) pagal kredito limito sutartį Nr. K200612-2022, kuri neleido UAB „Lipnus“ laiduoti. Taigi ieškovas laidavimo sutartį Nr. 144-08L sudarė savo rizika bei siekė nepagrįsto pranašumo prieš kitą finansinę įstaigą neturėdamas tam teisinio pagrindo.

4AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ atsiliepimu prašo ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad UAB „Litas prie lito“ įregistruota VĮ Registrų centre 2008-03-14 su 10000 Lt įstatyminiu kapitalu. UAB „Litas prie lito“ įsigijo 12077 vnt. AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ ir 2012-09-01 valdė 36,96 % nuo visų AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ akcijų. AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ įstatinis kapitalas yra 2287180 Lt padalintas į 32674 vardines akcijas, vienos akcijos nominali vertė 70 Lt, 16883 akcijų (51,67 %) priklauso valstybei. UAB „Litas prie lito“ vadovai nuo įsteigimo datos pasikeitė penkis kartus, galutinis naudos gavėjas nežinomas. 2009-01-12 šios bendrovės akcijas įsigijo UAB „Lipnus“, kuris 2010-09-28 kreipėsi į AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ su paraiška 2 mln. Lt paskolai gauti. AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, negavusi reikalingų dokumentų bei įvertinusi paskolos suteikimo rizikas, priėmė neigiamą sprendimą dėl paskolos suteikimo. Nepatenkinus šių reikalavimų, AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ įmonės administracija, jos vadovas buvo terorizuojami, nepagrįstai kaltinamas, bauginamas žodžiu ir įvairiais raštais. Lietuvos advokatūros advokatų taryba, išnagrinėjusi medžiagą dėl UAB „Litas prie lito“ atstovės advokatės V. R. profesinės veiklos, nusprendė iškelti advokatei drausmės bylą dėl Advokatūros įstatymo ir Lietuvos advokatų profesinės etikos kodekso pažeidimo. Nepaisant to, UAB „Litas prie lito“ pradėjo teisminius procesus prieš AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, kuriais siekiama pakeisti AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ vadovus, realiai perimti bendrovės valdymą bei pradėti disponuoti bendrovės piniginėmis lėšomis. UAB „Litas prie lito“ priimami sprendimai realiai buvo žalingi tiek AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, tiek pačiai įmonei, kadangi 2010-04-22 įvykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime balsavo prieš pelno paskirstymą, tuo būdu atsisakydami jiems priklausančios dividendų dalies. Tai ženkliai padidino AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ laikomas pinigines lėšas banke AB „Snoro bankas“ ir, kadangi šio banko sąskaita buvo naudojama einamiesiems AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ atsiskaitymams, piniginės lėšos išaugo iki 1298247 Lt. Po banko AB „Snoro bankas“ bankroto, AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ bei jos akcininkas UAB „Litas prie lito“ patyrė nuostolių, nes tapo neįmanoma atgauti visas šiame banke turėtas pinigine lėšas. AB DNB ir UAB „Litas prie lito“ kredito paskirtis buvo AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ akcijų pirkimas, todėl prieš perkant akcijas UAB „Litas prie lito“ turėjo žinoti kiek gali maždaug planuoti kasmet gauti dividendų ir koks įsigytų akcijų atsiperkamumas. AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ nuosavo kapitalo grąžos vidurkis per 2008-2011 m. laikotarpį – 12 procentų, UAB „Litas prie lito“ gauti dividendai per 2009-2012 m. laikotarpį – 747802 Lt. Taigi akcijos atsipirktų per 35 metus.

5Trečiasis asmuo UAB „Litas prie lito“ priešieškiniu prašo pripažinti kreditavimo sutarties sudarytos tarp UAB „Litas prie lito“ ir AB DNB banko Nr. K-2400-2008-233 nutraukimą neteisėtu (t. II, b. l. 63-68). Paaiškino, kad 2012-04-16 bankas pranešė, kad įsiskolinimą sudaro 85677,15 EUR, negrąžinus pradelsto kredito ir neatnaujinus mokėjimų pagal sutartį, bankas vienašališkai nuo 2008-05-14 nutrauks kreditavimo sutartį bei pradės vykdyti priverstinį skolos išieškojimą iš įkeisto turto. Tačiau tokiam sutarties nutraukimui neegzistuoja joks realus teisinis ar faktinis pagrindas. UAB „Litas prie lito“ nepadarė esminio sutarties pažeidimo. Nei viena iš šalių negalėjo numatyti AB „Informacinio verslo paslaugų įmonės“ suvaržymų UAB „Litas prie lito“ dėl ko įmonės investicijų atsiperkamumas yra sustabdytas, ko pasėkoje įmonė negali nustatytu grafiku mokėti įmokų bankui. Už pradelstus mokėjimus atsakinga ne tik UAB „Litas prie lito“, tačiau ir pats bankas, kuris vertino visą investicinio paketo riziką UAB „Litas prie lito“ perkant AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ akcijas. Ieškovo veiksmai ir akcijų vertės skirtingas vertinimas įvertinus akcijų įsigijimo riziką ir vertinant situaciją susidariusią šiai dienai vertintini kaip nepakankamas atidumas ir rūpestingumas, bei nesąžiningumas vykdant savo tiesioginę veiklą, todėl atsakovai ir UAB „Litas prie lito“ už šią aplinkybę nėra atsakingi. Susiklosčiusi situacija tarp UAB „Litas prie lito“ ir AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ turėjo būti vertinama, kaip aplinkybė, jog suinteresuotam asmeniui tapo sudėtingiau vykdyti sutartį nei kitai šaliai ir, kad tokia situacija susiklostė ne dėl UAB „Litas prie lito“ kaltės, todėl prieš nutraukdamas sutartį bankas turėjo svarstyti klausimą dėl sutarties pakeitimo, o tik tada, jei būtų nustatytas faktas, jog sutarties išsaugojimas nėra galimas – nutraukti sutartį. AB DNB bankas elgiasi nesąžiningai ir siekia diktuoti savo sąlygas finansinių sunkumų patiriančiai UAB „Litas prie Lito“. Tai patvirtina faktas, jog trečiajam asmeniui priklauso AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ 11915 paprastųjų vardinių akcijų, suteikiančių 11915 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime (visas akcijų bei balsų skaičius sudaro 32674), pagrindinis akcijų paketas (51,67 %) priklauso valstybei. AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ veikla yra pelninga (2012 metais pagrindinės veiklos pajamos sudarė 2397045 Lt, turtas – 3730464 Lt), todėl trečiojo asmens turimo įmonės akcijos yra sėkmingai naudojamos bendrovės veikloje ir užtikrina jos tęstinumą. UAB „Litas prie lito“ prievolės yra užtikrintos AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ akcijų įkeitimu. Bankas atlikęs rizikos vertinimą nustatė, jog akcijų vertė svyruoja nuo 9,5 mln. (likvidacinė vertė) iki 13,7 mln. Lt (vertė apskaičiuota taikant pinigų srautų metodą), tačiau teismui nurodė, jog iš įkeisto turto jis esą gali susigrąžinti tik nedidelę dalį skolos (834050 Lt). Bankas tokiais savo veiksmais padarė UAB „Litas prie lito“ didelę žalą, bei piktnaudžiavo savo turimomis teisėmis, ir elgėsi nesąžiningai. Bankas taip pat galimai siekia perimti įtaką atsiskaitymo paslaugas teikiančioje AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ ir tokiu būdu įgyti konkurencinį pranašumą kredito įstaigų rinkoje.

6UAB „Lipnus“ ir G. P. priešieškiniu prašo pripažinti laidavimo sutartis Nr. 144-08L ir Nr. 145-08L negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento (t. II, b. l. 76-79). Paaiškino, kad neturėjo teisės sudaryti laidavimo sutarčių su atsakovais, laidavimo sutartys yra negaliojančios. Laidavimo sutartį Nr. 144-08L pasirašė vienasmenis UAB „Lipnus“ valdymo organas direktorius T. S., nors 2008-05-14 dienai galiojusių bendrovės įstatų 8.4.1 punktas vadovui aiškiai draudė laiduoti ar garantuoti už kitų asmenų prievoles, jeigu jos viršija 1/20 įstatinio kapitalo sumos, kuri tuo metu buvo 200000 Lt. Ieškovas žinojo, kad UAB „Lipnus“ turėjo įsipareigojimų kitai kredito įstaigai, t. y. Danske bank AS Lietuvos filialui, kuri neleido UAB „Lipnus“ laiduoti. Ieškovui buvo žinoma, kad laiduotojai neturi pakankamai turto 1158480,07 EUR kredito sumai užtikrinti. Taigi bankui buvo nesvarbu ar atsakovu yra mokūs, todėl bankas pažeidė Finansinių įstaigų įstatymo nuostatas dėl rizikos įvertinimo.

7Trečiasis asmuo AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ prašo UAB „Litas prie lito“, G. P. ir UAB „Lipnus“ priešieškinius atmesti (t. II, b. l. 92-98). Paaiškino, kad AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ yra sėkmingai dirbanti valstybės valdoma įmonė. AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ jokių suvaržymų UAB „Litas prie lito“ nėra padariusi, o pastarasis nepateikė nei vieno įrodymo, patvirtinančio tokius suvaržymus. Priešingai, UAB „Litas prie lito“ pradėjo teisminius procesus, dėl ko AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ apie 1,5 metų neturėjo veikiančios valdybos. UAB „Litas prie lito“ ir kitais veiksmais trukdo AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ veiklai – priima žalingus sprendimus, neteikia informacijos ir kt. Ieškovas jau buvo keitęs kreditavimo sutartį, tačiau UAB „Litas prie lito“ ir toliau netinkamai vykdė sutartį. AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ akcijų vertės galėjo kisti, atsižvelgiant į rinkos pokyčius bei destruktyvius UAB „Litas prie lito“ veiksmus. UAB „Lipnūs produktai“ direktorius laidavimo sutartį pasirašė kaip šios įmonės vadovas, o G. P. kaip fizinis asmuo, todėl negali ginčyti, jog laidavimo sutartis pasirašyta viršijant įmonės vadovo įgaliojimus. UAB „Lipnus“ nepateikė įrodymų, jog laidavimo sutartis prieštaravo įmonės tikslams ar kad bankas buvo nesąžiningas.

8AB DNB bankas prašo UAB „Lipnus“ ir G. P. bei UAB „Litas prie lito“ priešieškinius atmesti (t. II, b. l. 99-108). Paaiškino, kad UAB „Lipnus“ direktoriui buvo pavesta tvarkyti visus reikalus, susijusius su laidavimu, įmonės įstatuose nėra draudimo sudaryti laidavimo sutarčių, todėl nėra jokio pagrindo konstatuoti, jog laidavimo sutartis Nr. 144-08L sudaryta pažeidžiant juridinio asmens valdymo organo kompetenciją. Tai, kad UAB „Lipnus“ negalėjo sudaryti laidavimo sutartį, kadangi buvo sudaręs laidavimo sutartį su kita kredito įstaiga, nereiškia, jog UAB „Lipnus“ neprivalo vykdyti ginčo laidavimo sutarties. Bankas neprivalėjo vertinti laiduotojų finansinės padėties, tačiau rizikos vertinimą atliko. Teiginiai dėl AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ akcijų vertės yra nepagrįsti, kadangi akcijų vertė šiai dienai gali skirtis. Tarp banko ir UAB „Litas prie lito“ sudarytos kreditavimo sutarties sąlygos buvo aptartos sutarties bendrojoje dalyje, kurių trečiasis asmuo neginčija. Kreditavimo sutarties sąlygos buvo keičiamos 3 kartus, tačiau kredito gavėjas ir toliau netinkamai vykdė prisiimtus įsipareigojimus. Kreditavimo sutartis nutraukta CK 6.217 str. 5 d. ir kreditavimo sutarties 41.1. p. pagrindu, bankas laikėsi sutartyje nustatytos nutraukimo tvarkos ir procedūrų. UAB „Litas prie lito“, pareikšdamas priešieškinį, siekia užvilkinti skolos priteisimą iš laiduotojų, kadangi įsipareigojimai pagal kredito sutartį turėjo būti įvykdyti iki 2012-12-31, todėl nepriklausomai nuo priešieškinio išnagrinėjimo rezultato, kreditavimo sutartis negalės būti vykdoma. Be to, priešieškinyje net nėra reiškiamas reikalavimas dėl kreditavimo sutarties sąlygų keitimo. UAB „Litas prie lito“ taip pat yra pelno siekiantis verslo subjektas, todėl taip veikia savo rizika. Banko prisiimta rizika apima aplinkybes, kai skolininkai negali atsiskaityti, tačiau banko rizika neapima aplinkybių, dėl kurių skolininkai negali grąžinti skolos.

9UAB „Lipnus“ ir G. P. atsiliepimu į UAB „Litas prie lito“ priešieškinį prašo pripažinti kreditavimo sutarties sudarytos tarp UAB „Litas prie lito“ ir AB DNB banko Nr. K-2400-2008-233 nutraukimą neteisėtu (t. II, b. l. 109-110). Paaiškino, kad bankas negali išvengti rizikos prisiimtos dėl privačiam investuotojui pasiūlyto finansinio produkto. Abu verslo partneriai negali išvengti rizikos, privalo kartu dėti pastangas galimai grėsmei ir žalai išvengti. Bankui buvo žinoma apie trečiojo asmens patiriamus finansinius sunkumus, todėl turėjo svarstyti klausimą dėl kreditavimo sutarties pakeitimo ir išsaugojimo.

10UAB „Litas prie lito“ atsiliepimu į UAB „Lipnus“ ir G. P. priešieškinį prašo pripažinti laidavimo sutartis Nr. 144-08L ir Nr. 145-08L negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento (t. II, b. l. 111-112). Paaiškino, kad bankas prieš sudarydamas laidavimo sutartis surinko visą reikiamą informaciją, todėl jam buvo žinoma, kad laiduotojai neturi pakankamai turto 1158480,07 EUR kredito sumai užtikrinti.

11Ieškovo ir trečiojo asmens AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ prašymu G. P. buvo įpareigotas už priešieškinį sumokėti dalį žyminio mokesčio – 3000 Lt (nutartis t. II, b. l. 168). Jo atstovė paaiškino, kad žyminio mokesčio atsakovas nesumokėjo, nes neišgali jo sumokėti. Todėl G. P. priešieškinys paliekamas nenagrinėtu CPK 296 str. 1 d. 7 p. pagrindu.

12Faktinės aplinkybės.

13Tiek ieškiniu, tiek priešieškiniu keliami reikalavimai yra kildinami iš 2008-05-14 tarp AB DnB NORD banko ir UAB „Litas prie lito“ sudarytos kreditavimo sutarties, pagal kurią AB DnB NORD bankas UAB „Litas prie lito“ suteikė 1158480,07 EUR paskolą, kurios grąžinimo terminas sutarties sudarymo metu buvo sutartas 2011-03-31, kredito grąžinimui sudarytas grafikas dėl kasmėnesinių sumų mokėjimo (t. I, b. l. 5-10). 2008-09-22 susitarimu Nr. K-2400-2008-233/1 kredito suteikimo terminas pakeistas į 2008-11-29, pataisytas kredito gražinimo grafikas (t. I, b. l. 11-13). 2009-12-22 susitarimu Nr. K-2400-2008-233/2 kreditavimo sąlygos pakeistos pakeičiant laiku negrąžinto kredito ir priskaičiuotų palūkanų grąžinimo grafiką (t. I, b. l. 14-16). 2011-05-31 susitarimu Nr. K-2400-2008-233/3 kreditavimo sąlygos pakeistos pakeičiant galutinį kredito grąžinimo terminą į 2012-12-31 ir pakeičiant negrąžinto kredito ir palūkanų mokėjimo grafiką (t. I, b. l. 17-19). Taigi kreditą UAB „Litas prie lito“ turėjo grąžinti iki 2012-12-31.

142008 m. balandžio mėn. AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ įsigijimo rizikos įvertinimo ataskaita rodo, kad bendrovės 100 procentų akcijų paketo rinkos kaina svyruoja nuo 9,5 mln. iki 13,7 mln. Ataskaitoje DnB NORD investicinės bankininkystės specialistai pasisakė, kad ataskaitoje pateikti duomenys iš esmės atspindi realią situaciją apie bendrovę ir rinką, bet DnB NORD neatsako už Corzona Holding NV ar bet kurios kitos šalies nuostolius, kuriuos ji patirtų priimdama sprendimus, vadovaudamasi šiame dokumente pateikta informacija ir prognozėmis (t. I, b. l. 67-73).

152008-05-14 UAB „Lipnūs produktai“ vienintelio akcijų savininko atstovas T. S. leido UAB „Lipnūs produktai“ laiduoti UAB „Litas prie lito“ vardu 3 metų terminui gaunamą 1158480,07 Lt kreditą AB DnB NORD banke (t. II, b. l. 162-163).

162008-05-14 laidavimo sutartimi UAB „Lipnūs produktai“ įsipareigojo atsakyti bankui ta pačia apimtimi, kaip ir skolininkas pagal UAB „Litas prie lito“ sudarytą kreditavimo sutartį (t. I, b. l. 20). 2008-05-14 laidavimo sutartimi Nr. 145-08 L G. P. įsipareigojo atsakyti bankui ta pačia apimtimi, kaip ir skolininkas pagal UAB „Litas prie lito“ sudarytą kreditavimo sutartį (t. I, b. l. 21). Sudarant kreditavimo sutarčių pakeitimus, su pakeitimais susipažino ir patvirtino, kad pagal pakeitimus atsakomybė laiduotojams išlieka tokia pat, kaip ir skolininkui abu laiduotojai – UAB „Lipnūs produktai“ ir G. P. (t. I, b. l. 12, 15, 18-19).

17Įkeitimo lakštai (t. I, b. l. 25-32) tvirtina, kad kredito grąžinimo užtikrinimui UAB „Litas prie lito“ 2008-06-04 įkeitė 70, 2008-10-16 – 136, 2008-11-14 – 160 paprastųjų vardinių AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ akcijų, kurių vieneto nominali vertė 70 Lt.

182012-03-16 AB DnB banko paskolų restruktūrizavimo departamentas raštu Nr. 30.58.37/484 UAB „Litas prie lito“ nurodė, kad skolininkas pažeidžiant kreditavimo sutarties sąlygas gautų dividendų iš AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ nepervedė bankui, kaip buvo sutarta, vidutiniškai dengė tik 45 procentus bendros kredito įmokos, ir kad bankui nepriimtinas pasiūlymas restruktūrizuoti kreditą pratęsiant grąžinimo terminą iki 2016-12-31, pirmus metus mokant tik palūkanas (t. I, b. l. 22).

192012-04-16 raštu Nr. 30.58.17/628 AB DnB banko paskolų restruktūrizavimo departamentas UAB „Litas prie lito“ ir laiduotojams pranešė, kad negrąžinta kredito suma 2012-04-16 dienai sudaro 61549,86 Lt, nesumokėta palūkanų suma – 23973,30 Lt, nesumokėta delspinigių suma – 153,99 Lt. Įspėjo, kad negrąžinus šių sumų iki 2012-05-31, kredito sutartis su vėlesniais jos pakeitimais bus nutraukta kitą dieną (t. I, b. l. 23-24).

202012-05-16 UAB „Litas prie lito“ AB DNB bankui pranešė, jog neegzistuoja realus teisinis bei faktinis pagrindas sutarties nutraukimui, nes bendrovė atlieka mokėjimus bankui, o apie pradelstų mokėjimų priežastis buvo pranešta ir žodžiu ir raštu. Sutartimi buvo atliktos investicijos įsigyjant AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ akcijas, kurių paketo įsigijimo riziką vertino bankas. Todėl dalį rizikos turi prisiimti ir bankas. Kadangi abu verslo partneriai prisiėmė riziką, privalo kartu dėti pastangas galimai grėsmei pašalinti ir žalai išvengti (t. I, b. l. 64).

21UAB „Lipnūs produktai“ įstatų 8.4.1. punktu nustatyta, kad bendrovės vadovas neturi teisės priimti sprendimų perleisti, išnuomoti ar įkeisti didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto dalį, taip pat laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievolių, didesnių kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymą (t. I, b. l. 74-81).

222006-12-13 kredito limito sutartis Nr. K200612-2022 tvirtina, kad UAB „Lipnūs produktai“ AB Sampo bankas suteikė ilgalaikį 768797,06 Lt kreditą iki 2013-01-13 (t. I, b. l. 82), Danske bankas 2012-08-03 raštu Nr. dnk1207200 UAB „Lipnus“ pranešė, kad įmonė laiduodama už UAB „Litas prie lito“ kredito grąžinimą, pažeidė susitarimą su Danske bankas suteikiant kredito liniją be banko sutikimo nesuteikti laidavimo kitiems asmenims (t. I, b. l. 84).

232012-10-22 Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Lipnus“ iškelta restruktūrizavimo byla (t. I, b. l. 202-203). 2013-02-05 AB DnB bankas administratoriui UAB „Bankroto centras“ pareiškė kreditorinį reikalavimą 936467,77 EUR sumai (t. II, b. l. 34). 2013-02-04 patvirtintas kreditorinių reikalavimų sąrašas, kuriame AB DNB banko kreditorinis reikalavimas nėra įtrauktas (t. II, b. l. 49-50).

242012-11-21 notaras išdavė 3 vykdomuosius įrašus dėl 936467,77 EUR ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo (t. II, b. l. 37-39).

25Juridinių asmenų registro išrašas tvirtina, kad UAB „Lipnus“ (buvęs pavadinimas iki 2009-01-12 UAB „Lipnūs produktai“) akcininkas iki 2008-01-17 buvo G. P., nuo 2008-01-17 – Corzona Capital Limited, JA k. C43185. Nuo 2011-06-23 iki 2012-06-07 G. P. buvo UAB „Lipnus“ vadovu (t. II, b. l. 184-186).

262008-03-18 UAB „Litas prie lito“ prašymo gauti kreditą nagrinėjimo dokumentai tvirtina, kad UAB „Litas prie lito“ vieninteliu akcininku nuo 2008-03-14 iki 2009-01-12 buvo G. P., nuo 2009-01-12 vienintelis akcininkas UAB „Lipnus“ ( t. II, b. l. 182-183).

27Dėl kredito sutarties vienašališko nutraukimo

28Pagal CK 6.217 str. 1 d. šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Šio straipsnio 5 d. nustatyta, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais. Kreditavimo sutarties 38 puntu šalys susitarė, kad esant sutarties nutraukimo pagrindams bankas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą prieš 10 dienų išsiųsdamas kredito gavėjui raštišką pranešimą nutraukti sutartį. Sutarties 41.1. punktu šalys sutarė, kad sutarties nutraukimo pagrindu yra aplinkybė, kai kredito gavėjas sutartyje nustatytais terminais negrąžina bankui bent vienos kredito dalies ir/arba nemoka palūkanų, papildomų palūkanų, delspinigių, baudų bei kitų sutartyje numatytų mokėjimų. Kadangi šalys sutarė vienašališko sutarties nutraukimo pagrindą, nutraukiant sutartį šiuo pagrindu CK 6.217 str. 2 d. išdėstytos sutarties nutraukimo sąlygos nesvarstomos (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką civilinėje byloje Nr. 3K-7-306/2012). 2012-04-16 raštu Nr. 30.58.17/628 AB DnB banko paskolų restruktūrizavimo departamentas UAB „Litas prie lito“ ir laiduotojams pranešė, kad negrąžinta kredito suma 2012-04-16 dienai sudaro 61549,86 Lt, nesumokėta palūkanų suma – 23973,30 Lt, nesumokėta delspinigių suma – 153,99 Lt. Įspėjo, kad negrąžinus šių sumų iki 2012-05-31, kredito sutartis su vėlesniais jos pakeitimais bus nutraukta kitą dieną (t. I, b. l. 23-24). 2012-05-16 UAB „Litas prie lito“ AB DNB bankui pranešė, jog neegzistuoja realus teisinis bei faktinis pagrindas sutarties nutraukimui, nes bendrovė atlieka mokėjimus bankui, o apie pradelstų mokėjimų priežastis buvo pranešta ir žodžiu ir raštu. Sutartimi buvo atliktos investicijos įsigyjant AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ akcijas, kurių paketo įsigijimo riziką vertino bankas. Todėl dalį rizikos turi prisiimti ir bankas. Kadangi abu verslo partneriai prisiėmė riziką, privalo kartu dėti pastangas galimai grėsmei pašalinti ir žalai išvengti (t. I, b. l. 64). Iš UAB „Litas prie lito“ atstovės paaiškinimų seka, kad bendrovė siekė pakeisti sutarties sąlygas, tačiau su banku susitarti nepavyko. Taigi šalys sutarties sąlygų nepakeitė pagal UAB „Litas prie lito“ pageidavimus, o pakeisti sutarties sąlygas CK 6.204 str. nustatytais pagrindais teismo keliu UAB „Litas prie lito“ nepasinaudojo. Todėl argumentai, kad dėl sutarties netinkamo vykdymo yra atsakinga susiklosčiusi situacija dėl AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ akcijų vertinimo neatitikimo tikrajai padėčiai, banko netinkamo paskolos rizikos įvertinimo, negali būti laikomi pagrindu pripažinti, kad sutartis buvo nutraukta neteisėtai. Kreditavimo sutartis buvo sudaryta trijų metų laikotarpiui, taigi trumpalaikė. Per tą laiką du kartus buvo keistos sutarties sąlygos atidedant mokėjimus, sutarties pasibaigimo ir galutinio atsiskaitymo terminas perkeltas iki 2012-12-31. Nuo 2011-11-30 buvo pradelsiami mokėjimai (t. I, b. l. 24), 2012-05-14 negrąžinta kredito suma sudarė 61549,86 EUR, nesumokėta palūkanų 23973,30 EUR, nesumokėta delspinigių 153,99 EUR (t. I, b. l. 23). Taigi UAB „Litas prie lito“ sutartyje numatytais terminais neatliko dalies mokėjimų, todėl pagal sutartį ieškovas turėjo teisę sutartį nutraukti vienašališkai. Šiuo metu yra suėjęs sutarties įvykdymo terminas, jei sutartis būtų buvusi vykdoma, tačiau UAB „Litas prie lito“ nesiėmė veiksmų bent dalį likusios skolos sumokėti. Tai tik patvirtina, kad pagrindas nutraukti sutartį buvo. Todėl priešieškinys dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu atmetamas.

29Dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

30Atsakovas UAB „Lipnus“ laidavimo sutartis pripažinti negaliojančiomis prašo tuo pagrindu, kad bankas, sudarydamas sutartį su UAB „Lipnus“ žinojo, kad UAB „Lipnus“ pagal įstatus negalėjo laiduoti už sandorį, kurio vertė didesnė nei 20 procentų šios bendrovės įstatinio kapitalo. Šie argumentai negali būti laikomi pagrindu laidavimo sutartims pripažinti negaliojančiomis. Kaip matyti iš Juridinių asmenų registro išrašų, UAB „Lipnus“ (buvęs pavadinimas iki 2009-01-12 UAB „Lipnūs produktai“) akcininkas iki 2008-01-17 buvo G. P., nuo 2008-01-17 – Corzona Capital Limited, JA k. C43185. Nuo 2011-06-23 iki 2012-06-07 G. P. buvo UAB „Lipnus“ vadovu (t. II, b. l. 184-186). UAB „Litas prie lito“ vieninteliu akcininku nuo 2008-03-14 iki 2009-01-12 buvo G. P., nuo 2009-01-12 vienintelis akcininkas UAB „Lipnus“ ( t. II, b. l. 182-183). Taigi bendrovės ir atsakovas G. P. yra tampriai susiję ir jų interesai tapatūs. Todėl laiduojant už UAB „Litas prie lito“ kredito grąžinimą, tiek G. P., tiek UAB „Lipnus“ buvo žinoma apie UAB „Litas prie lito“ verslą, verslo riziką, galimybes grąžinti kreditą sutartu laiku bei atsakomybę kredito negrąžinus. 2008-05-14 UAB „Lipnūs produktai“ vienintelio akcijų savininko atstovas T. S. leido UAB „Lipnūs produktai“ laiduoti UAB „Litas prie lito“ vardu 3 metų terminui gaunamą 1158480,07 Lt kreditą AB DnB NORD banke (t. II, b. l. 162-163). Todėl laikyti, kad laidavimo sutartys negalioja dėl to, kad buvo pažeisti UAB „Lipnus“ įstatai ar UAB „Lipnus“ susitarimas su kitu banku dėl draudimo UAB „Lipnus“ laiduoti kitų asmenų paskolų grąžinimus, nepagrįsta. Šiuo atveju atsakomybę už sutarčių sudarymą, jei laidavimo sutartys padarė nuostolių bendrovei, turėtų prisiimti asmenys, viršiję bendrovės jiems suteiktus įgaliojimus.

31Dėl skolos priteisimo

32Pagal CK 6.81 str. 1 d. kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Kadangi laidavimo sutartimis laiduotojų ir skolininko atsakomybė nustatyta lygi, skolininkas ir laiduotojai už kredito sutartimi sutartų sąlygų įvykdymą atsako solidariai. Pagal CK 6.6 str. 4 d. jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Todėl atmestinas atsakovų argumentas, kad ieškovas neturėjo teisės prisiteisti skolos iš laiduotojų kol neišsemtos visos galimybės skolą išsiieškoti iš UAB „Litas prie lito“.

33Skolos dydis paskaičiuotas 2012-07-31 dienai. Tuo laiku UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byla dar nebuvo iškelta. Todėl paskaičiuotas 936467,77 EUR skolos dydis iš atsakovų priteisiamas solidariai. Procesinės kasmetinės palūkanos, remiantis CK 6.210 str. 1 d. fiziniam asmeniui skaičiuojamos 5 procentų, remiantis CK 6.210 str. 2 d. juridiniam asmeniui 6 procentų nuo priteistos ir neįvykdytos skolos sumos. Kadangi UAB „Lipnus“ iškelta restruktūrizavimo byla, remiantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 str. 1 d. 2 p. įsiteisėjus teismo sprendimui nutraukiamas palūkanų skaičiavimas. Todėl 6 procentų procesinės palūkanos UAB „Lipnus“ nuo priteistos sumos skaičiuojamos iki 2012-10-06, o bendras procesinių palūkanų dydis nuo priteistos sumos iki 2012-10-06 negali viršyti 6 procentų.

34Bylinėjimosi išlaidos.

35Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinį patenkinus iš atsakovų lygiomis dalimis priteisiamos žyminio mokesčio išlaidos. Ieškovas sumokėjo 36344,00 Lt žyminio mokesčio (t. I, b. l. 37), atsakovai turi atlyginti ieškovui po 18172 Lt.

36Pagal CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą. Priteistina atlyginimo suma negali būti didesnė už teisingumo ministro bei Lietuvos advokatų tarybos pirmininko patvirtintose rekomendacijose nustatytąją. Ieškovas pateikė mokėjimo advokatui dokumentus – 3146 Lt mokėjimo pavedimą (t. I, b. l. 113). Remiantis „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“, patvirtintų 2004-04-02 teisingumo ministro įsakymu Nr.1R-85 maksimaliai priteistina suma ieškinio padavimo metu buvo už ieškinio surašymą, atsiliepimo į priešieškinį surašymą buvo po 2550 Lt. Kadangi byloje buvo rašomas ieškinys, du atsiliepimai į priešieškinius, prašoma priteisti suma nesiekia rekomendacijomis nustatytosios ribos, todėl iš atsakovų priteistina lygiomis dalimis.

37Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 259, 279 straipsniais

Nutarė

38Ieškinį tenkinti, UAB „Litas prie lito“ ir UAB „Lipnus“ priešieškinius atmesti, G. P. priešieškinį palikti nenagrinėtu.

39Priteisti AB DNB banko (j. a. k. 112029270) naudai solidariai iš G. P. (a. k. ( - ) ir UAB „Lipnus“ (j. a. k. 134819954) 936467,77 EUR (devyni šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt septyni EUR 77 ct) skolos, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas skaičiuojamas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-08-06) iki 2012-10-06 ir 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 2012-10-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

40Priteisti AB DNB banko (j. a. k. 112029270) naudai iš G. P. (a. k. ( - ) ir UAB „Lipnus“ (j. a. k. 134819954) po 18172 Lt (aštuoniolika tūkstančių šimtas septyniasdešimt du Lt) žyminio mokesčio atlyginimui ir po 1573 Lt (tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt trys Lt) advokato pagalbai atlyginti.

41Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zita Smirnovienė,... 2. AB DNB bankas prašė solidariai priteisti iš G. P. ir UAB „Lipnus“... 3. G. P. ir UAB „Lipnus“ atsiliepimu prašo ieškinį atmesti. Paaiškino, kad... 4. AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ atsiliepimu prašo ieškinį... 5. Trečiasis asmuo UAB „Litas prie lito“ priešieškiniu prašo pripažinti... 6. UAB „Lipnus“ ir G. P. priešieškiniu prašo pripažinti laidavimo sutartis... 7. Trečiasis asmuo AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ prašo UAB... 8. AB DNB bankas prašo UAB „Lipnus“ ir G. P. bei UAB „Litas prie lito“... 9. UAB „Lipnus“ ir G. P. atsiliepimu į UAB „Litas prie lito“... 10. UAB „Litas prie lito“ atsiliepimu į UAB „Lipnus“ ir G. P.... 11. Ieškovo ir trečiojo asmens AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“... 12. Faktinės aplinkybės.... 13. Tiek ieškiniu, tiek priešieškiniu keliami reikalavimai yra kildinami iš... 14. 2008 m. balandžio mėn. AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“... 15. 2008-05-14 UAB „Lipnūs produktai“ vienintelio akcijų savininko atstovas... 16. 2008-05-14 laidavimo sutartimi UAB „Lipnūs produktai“ įsipareigojo... 17. Įkeitimo lakštai (t. I, b. l. 25-32) tvirtina, kad kredito grąžinimo... 18. 2012-03-16 AB DnB banko paskolų restruktūrizavimo departamentas raštu Nr.... 19. 2012-04-16 raštu Nr. 30.58.17/628 AB DnB banko paskolų restruktūrizavimo... 20. 2012-05-16 UAB „Litas prie lito“ AB DNB bankui pranešė, jog neegzistuoja... 21. UAB „Lipnūs produktai“ įstatų 8.4.1. punktu nustatyta, kad bendrovės... 22. 2006-12-13 kredito limito sutartis Nr. K200612-2022 tvirtina, kad UAB... 23. 2012-10-22 Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Lipnus“ iškelta... 24. 2012-11-21 notaras išdavė 3 vykdomuosius įrašus dėl 936467,77 EUR ir 6... 25. Juridinių asmenų registro išrašas tvirtina, kad UAB „Lipnus“ (buvęs... 26. 2008-03-18 UAB „Litas prie lito“ prašymo gauti kreditą nagrinėjimo... 27. Dėl kredito sutarties vienašališko nutraukimo... 28. Pagal CK 6.217 str. 1 d. šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis... 29. Dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.... 30. Atsakovas UAB „Lipnus“ laidavimo sutartis pripažinti negaliojančiomis... 31. Dėl skolos priteisimo... 32. Pagal CK 6.81 str. 1 d. kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas... 33. Skolos dydis paskaičiuotas 2012-07-31 dienai. Tuo laiku UAB „Lipnus“... 34. Bylinėjimosi išlaidos.... 35. Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas... 36. Pagal CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas... 37. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 259, 279 straipsniais... 38. Ieškinį tenkinti, UAB „Litas prie lito“ ir UAB „Lipnus“... 39. Priteisti AB DNB banko (j. a. k. 112029270) naudai solidariai iš G. P. (a. k.... 40. Priteisti AB DNB banko (j. a. k. 112029270) naudai iš G. P. (a. k. ( - ) ir... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...