Byla A-858-3029-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovams D. U., G. E., pareiškėjo asociacijos „Infobalt“ atstovui advokatui T. I., trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovams T. R., J. K., trečiojo suinteresuoto asmens Europos socialinio fondo agentūros atstovui A. S., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos „Infobalt“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (tretieji suinteresuoti – Europos socialinio fondo agentūra, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, UAB „Alna Business Solutions“, UAB „Midpoint systems“, UAB „Exigen services Lietuva“, UAB „Proact Lietuva“, UAB „BMS grupė“, „EVP International“, UAB, UAB „Associates“, bendra Lietuvos-Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė „VTEX“, UAB „Wilibox“, UAB „Konferencijų ir audiovizualinės sistemos“, uždaroji akcinė bendrovė „Sekasoft“, UAB „DocLogix“, UAB „Uniplicity“, uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos informacinės sistemos“, uždaroji akcinė bendrovė „Elgerta“, UAB „Informacinė raida“, uždaroji akcinė bendrovė „Compservis“, uždaroji akcinė bendrovė „Lema“, bendra Lietuvos-Rusijos-Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Tev“, UAB „Idamas“, uždaroji akcinė bendrovė „Lonus Technologies“, Verticus, UAB, No Magic Europe, UAB (buvęs pavadinimas – UAB „Baltijos programinė įranga“), uždaroji akcinė bendrovė „Elektroninės leidybos namai“, UAB „Mediaworks“, uždaroji akcinė bendrovė „Ex Datum“, UAB „Lexnet“, UAB „G. B.“, UAB „Baltsoft“, uždaroji akcinė bendrovė „Skaitos kompiuterių servisas“, UAB „HNIT-Baltic“, uždaroji akcinė bendrovė „Danet Baltic“, uždaroji akcinė bendrovė „B.G.M.“, UAB „BMS Plius“, uždaroji akcinė bendrovė „Leksinova“, uždaroji akcinė bendrovė „Teltonika“, „CID Baltic“, UAB (buvęs pavadinimas – UAB „Baltic Software Soliutions“), uždaroji akcinė bendrovė „Columbus IT Partner“, UAB „Alna Group“, UAB „Alna Intelligence“, uždaroji akcinė bendrovė „Skaidula“, uždaroji akcinė bendrovė „Kopijavimo sistemos“, UAB „Alna Software“, uždaroji akcinė bendrovė „Telekonta“, UAB „Belam telekomunikacijos“, uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos kompiuterių centras“, UAB „BMS sprendimai“, UAB „IT partneris“, uždaroji akcinė bendrovė „Iterija“, UAB „Coral Solutions“, UAB „Agmis“, UAB „Etronika“) dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas asociacija ,,Infobalt” (toliau – ir pareiškėjas, Asociacija) kreipėsi į teismą su skundu (t. I, b. l. 2-7, 11), prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir atsakovas, Ministerija) 2010 m. liepos 13 d. potvarkį Nr. A3-102 ,,Dėl poveikio priemonių už padarytą finansinį pažeidimą taikymo Europos socialinio fondo finansuojamo projekto ,,Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas stiprinant darbuotojų specialiuosius gebėjimus” vykdytojui asociacijai ,,Infobalt”, kuriuo priimtas sprendimas sumažinti nustatytą didžiausią projekto netiesioginėms išlaidoms kompensuoti skirtą sumą 127 568,20 litų (toliau – ir Potvarkis).

5Pareiškėjas nurodė, kad 2009 m. gegužės 1 d. Ministerija, Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ir Agentūra) ir pareiškėjas pasirašė trišalę paramos skyrimo projektui „Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas stiprinant darbuotojų specialiuosius gebėjimus” (toliau – ir Projektas) sutartį (toliau – ir Sutartis). Projektu siekiama kelti įmonių darbuotojų kvalifikaciją bei teikiamų paslaugų kokybę, naudoti pažangesnes technologijas, užtikrinti darnų įmonių vystymąsi. Šių tikslų siekiama vykdant bendruosius ir specialiuosius Asociacijai priklausančių narių (įmonių) darbuotojų mokymus (anglų kalbos, komandinio darbo ir pan.). Pažymėjo, jog, siekdama įsitikinti, ar vykdomi Sutartimi prisiimti įsipareigojimai, Agentūra, kaip įgyvendinančioji institucija, 2010 m. balandžio 29 d., 2010 m. gegužės 11 d. bei 2010 m. birželio 5 d. atliko neplanines patikras. Jų metu Projekte buvo nustatyti trys pažeidimai dėl to, kad anglų kalbos arba komandinio darbo mokymai nevyko taip, kaip tai buvo numatyta mėnesio planuojamų renginių grafikuose. Ministerijos sudaryta finansinių pažeidimų, įgyvendinant Lietuvos 2007 – 2013 m. struktūrinės paramos naudojimo strategiją ir veiksmų programą nagrinėjimo darbo grupė (toliau – ir Darbo grupė) 2010 m. liepos 7 d. vykusio posėdžio metu nutarė pritarti Agentūros siūlymui dėl netiesioginių išlaidų sumos sumažinimo 10 procentų. Dėl nustatytų pažeidimų Potvarkiu pareiškėjui buvo pritaikyta finansinė sankcija – 10 procentų arba 127 568,20 litų sumažinta Projektui skirtų netiesioginių išlaidų suma. Nurodė, kad 2010 m. liepos 26 d. remdamasis šalių bendradarbiavimo principu ir siekdamas derybų būdu išspręsti susidariusią situaciją raštu kreipėsi į Ministeriją prašydamas peržiūrėti priimtą sprendimą, nurodė tokio prašymo argumentus, tačiau Ministerija 2010 m. rugpjūčio 11 d. raštu informavo, jog pritaikyta poveikio priemonė nebus keičiama, kadangi nėra numatyta galimybė peržiūrėti jau priimtą sprendimą.

6Asociacijos teigimu, Agentūros nustatyti pažeidimai yra neesminiai, numatyti mokymai faktiškai įvyko ir vyko nustatytą valandų skaičių, o vienu atveju – net buvo atidirbti pakartotinai iš naujo (t. y. faktiškai tie patys mokymai vyko du kartus): 2010 m. balandžio 29 d. ryte vykę mokymai, nukėlus 30 min., dalyvių sutikimu vyko be pertraukėlių ir todėl baigėsi numatytu laiku, be to, buvo pakartotinai atidirbti iš naujo. Pažymėjo, jog iš anksto numatyti mokymai vyko, tačiau dėl objektyvių priežasčių, paaiškėjusių tik mokymų dieną (dėstytojos vėlavimas dėl sugedusio automobilio; jau atvykus į mokymus paaiškėjimas, kad mokymus kitą dieną dėl sodybos užimtumo būtina baigti anksčiau ir pan.), jie vyko šiek tiek kitomis sąlygomis, neturėjusiomis jokios reikšmės mokymų kokybei. Pareiškėjo vertinimu, mokymų įvykdymas šiek tiek kitu laiku ar vietoje turi būti vertinamas tik kaip sveikintinos ir atsakingos Projekte dalyvaujančių partnerių bei mokymų tiekėjų pastangos reaguoti į staiga paaiškėjusias iš anksto nenumatytas aplinkybes, prisiderinti prie jų ir, nepaisant jų, pravesti kokybiškus mokymus. Nurodė, kad Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443, (toliau – ir Taisyklės) 154 punkte numatyta, kad įgyvendinančioji institucija (t. y. Agentūra) privalo parengti ir patvirtinti Projektų patikrų vietose planavimo ir atlikimo tvarkos aprašą (toliau – ir Aprašas), kuris atitiktų Taisyklėse išdėstytus reikalavimus. Todėl patikros gali būti atliekamos ir pažeidimai nustatomi tik remiantis tokio Aprašo nuostatomis. Pareiškėjo žiniomis, Agentūra tokio Aprašo nėra parengusi ir patvirtinusi, nes šis Aprašas nėra viešai prieinamas. Atsižvelgiant į tai, Agentūros atliktos patikros negali būti laikomos teisėtomis, nes jos neturi teisinio pagrindo. Atkreipė dėmesį, jog administracinės procedūros metu pareiškėjas nedalyvavo tikrinant faktinius duomenis vietoje, neturėjo (ir iki šiol neturi) galimybės susipažinti su visa būtina informacija, iš pareiškėjo nebuvo prašyta pateikti paaiškinimų dėl nustatytų pažeidimų, todėl jis neturėjo galimybės pateikti savo nuomonės administracinės procedūros metu kilusiais klausimais. Atkreipė dėmesį į tai, kad viešai skelbiamame Agentūros parengtame „Dokumentų sąvade Europos socialinio fondo projekto vykdytojams” (toliau – ir Dokumentų sąvadas) yra numatyta, kad patikroje turėtų dalyvauti projekto vadovas, finansininkas bei kiti pagrindiniai administravimo komandos nariai, galintys atsakyti į Agentūros darbuotojų klausimus. Tuo tarpu nei vienoje atliktoje patikroje nei Projekto vadovas – Asociacijos vykdantis direktorius E. Ž., nei pareiškėjo finansininkas, nei kiti pagrindiniai Projekto administravimo komandos nariai nedalyvavo ir neturėjo galimybių pateikti savo paaiškinimų. Pareiškėjo teigimu, minėtais veiksmais Agentūra atlikdama patikrą vietoje pažeidė administracinei procedūrai taikomus reikalavimus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 19 ir 20 straipsniuose ir Taisyklių nuostatose. Agentūra, atlikdama patikras, o vėliau teikdama pasiūlymą dėl poveikio priemonių taikymo, pažeidė VAĮ įtvirtintus ūkio subjektų priežiūros principus. Pažymėjo, kad Agentūra, vykdydama Projekto įgyvendinimo kontrolę, nuo Sutarties pasirašymo dienos atliko net penkiolika Projekto įgyvendinimo neplaninių patikrų ir nė vienos planinės. Pareiškėjo teigimu šis patikrų skaičius ir formalių neatitikimų fiksavimas akivaizdžiai liudija, kad Agentūros vykdoma veikla uždeda neproporcingą priežiūros naštą Projekto vykdytojui ir Projekto partneriams. Patikros vykdomos, nepranešant Projekto vykdytojui, pažeidžiant planavimo reikalavimus (neatlikta nei viena planinė patikra). Metodinė pagalba taip pat nėra teikiama, nes yra atsisakoma pateikti informaciją apie galimas poveikių priemonių apimtis ir kitas pažeidimų pasekmes. Manė, kad Agentūra šiais veiksmais pažeidžia VAĮ nuostatas, todėl atliktos patikros ir jų pagrindu priimti sprendimai dėl poveikio priemonių taikymo yra neteisėti.

7Teigė, kad paskirta sankcija yra neteisėta, nes nėra numatyta nei Sutartyje, nei viešai paskelbtuose galiojančiuose teisės aktuose. Sutartyje numatyta bendro pobūdžio galimybė sumažinti Projekto finansavimą, tačiau nenumatyti tokios sankcijos dydžiai, t. y. kiek procentų ir kokiais atvejais gali būti mažinamas Projekto finansavimas. Pabrėžė, jog tokios sankcijos dydžiai nėra nurodyti ir Taisyklėse. Ministerijos 2010 m. rugpjūčio 11 d. pateiktame rašte Nr. (21.104-82) SD-5281 nurodoma, kad poveikio priemonės yra patvirtintos Agentūros direktoriaus įsakymu. Pareiškėjas pažymi, jog jam toks įsakymas yra nežinomas ir jis nebuvo viešai paskelbtas ar pateiktas, todėl pareiškėjui nėra aišku, kokiu pagrindu Projekto finansavimas buvo sumažintas būtent 10 procentų. Teigė, kad nustatant pažeidimus bei skiriant sankciją buvo remiamasi viešai nepaskelbtais Aprašu, Metodika bei Agentūros direktoriaus įsakymu, tuo pažeidžiant teisėtų lūkesčių principą. Paaiškino, kad pareiškėjas priėmė galutinį sprendimą teikti paraišką dėl paramos gavimo bei nustatė Projekto partnerių teises, pareigas ir atsakomybę, tik visapusiškai susipažinęs su Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais bei detaliai įvertinęs jų reikalavimus. Todėl teikdamas paraišką paramai gauti bei sudarydamas su partneriais Sutartį pagrįstai tikėjosi, jog neegzistuoja jokie kiti teisės aktai, galintys turėti esminės reikšmės Projekto vykdymui. Atkreipė dėmesį, jog valstybės pareigą užtikrinti pagarbą teisėtiems lūkesčiams ne kartą yra akcentavęs ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) (Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d., 2002 m. lapkričio 5 d., 2003 m. kovo 4 d., 2003 m. kovo 17 d., 2003 m. liepos 4 d. nutarimai). Pareiškėjo teigimu, pritaikyta finansinio pobūdžio sankcija yra neproporcinga nustatytiems neatitikimams. Manė, kad Agentūros nustatyti pažeidimai iš esmės turėtų būti laikomi niekiniais. Nežymūs nukrypimai nuo iš anksto sudaromo mokymų (renginių) grafiko, jokiu būdu negali būti vertinami kaip tyčiniai iš anksto numatyti pažeidimai. Tęstiniame Projekte nežymūs netikslumai ir neatitikimai iš anksto sudaromame mokymų grafike gali atsirasti dėl objektyvių priežasčių (dėstytojų ligos, force majeure ir pan.). Nurodė, jog Projekto partneriai apie reikalavimus pranešti apie pasikeitimus mokymų grafike sužinojo tik patikros dieną. Todėl siekiant aiškumo, kaip turi būti elgiamasi kai mokymų dieną ar net prasidėjus mokymams paaiškėja, kad mokymai dėl objektyvių priežasčių negali vykti grafike nurodytomis sąlygomis, Agentūra iš anksto turėjo būti parengusi tam tikrą procedūrą ir supažindinusi su ja tiek pareiškėją, tiek Projekto partnerius. Tačiau to nebuvo padaryta ir tuo buvo pažeisti VAĮ reikalavimai. Manė, kad iš Agentūros nustatytų pažeidimų, matyti, jog Agentūrai svarbu ne tai, ar mokymai apskritai (į)vyko (būtent tai turėtų būti laikoma Projekto esme ir Projekto tikslų siekimo priemone), bet ar jie minučių tikslumu vyko nurodytu metu ir nurodytose patalpose. Toks Agentūros vertinimas laikytinas formaliu, nelanksčiu ir prieštaraujančiu Projekto tikslams, VAĮ nuostatoms bei konstituciniams principais. Todėl ir sankcija už tokio pobūdžio pažeidimus neturėtų būti skiriama. Pabrėžė, jog nustatyti neatitikimai gera valia buvo ištaisyti bei buvo imtasi realių priemonių, kad tokie neatitikimai ateityje nepasikartotų. Manė, kad pritaikius finansinę sankciją buvo pažeistas Taisyklių 159 punktas, kuris numato, jog patikros vietoje metu nustačius neesminių neatitikimų, kurie nepažeidžia projekto finansavimo ir administravimo sutarties ir gali būti ištaisyti projekto vykdytojo, įgyvendinančioji institucija turi suformuluoti rekomendacijas ir nustatyti terminą, per kurį šios rekomendacijos turi būti įgyvendintos, o ne taikyti finansines sankcijas.

8Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (t. I, b. l. 122-126) nurodė, kad VAĮ nuostatos šiuo atveju netaikytinos, nes administracinė procedūra yra viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą (VAĮ 19 str. 1 d.). Teigė, kad Agentūra pažeidimo tyrimo išvadoje pažymėjo, jog ne kartą kreipėsi į pareiškėją primindama jam apie pareigą teikti informaciją apie planuojamų renginių grafikus ir kai jie keičiasi iš anksto apie tai pranešti Agentūrai. Pareiškėjui buvo žinoma apie tai, kad šių (ir kitų) pareigų nesilaikymas bus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas, už kurį bus pritaikytos Sutartyje numatytos poveikio priemonės. Be to, Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.3 punkte nustatyta, jog tuo atveju, kai Projektas įgyvendinamas su partneriais, partneriai, įskaitant ir Projekto vykdytoją, visi kartu ir kiekvienas (solidari atsakomybė) yra atsakingi už tinkamą Sutarties vykdymą. Paaiškino, kad Ministerijoje sudaryta Darbo grupė 2010 m. liepos 7 d. posėdyje išnagrinėjo Agentūros kontrolieriaus išvadą ir pateiktus dokumentus. Atsižvelgdama į kontrolieriaus išvadoje pateiktus faktus apie tai, kad pareiškėjas ne kartą buvo įspėtas apie pareigą informuoti Agentūrą apie Projekto renginių vietos ir laiko pasikeitimus, taip pat į nustatytų pažeidimų sistemišką pobūdį, Ministerija pritarė Agentūros siūlymui dėl finansinės sankcijos pritaikymo. Pažymėjo, kad teisės aktai nenustato Ministerijai jokių įgaliojimų revizuoti Agentūros pateikiamus dokumentus, spręsti dėl atliktų patikrinimų teisėtumo ir pagrįstumo ar savo iniciatyva organizuoti pakartotines patikras arba imtis kitokių veiksmų, gavus iš Agentūros atitinkamas išvadas. Ministerija kaip tarpinė institucija priima sprendimus remdamasi Agentūros išvadomis ir jas pagrindžiančiais dokumentais. Pareiškėjo informavimas apie šį dokumentą nei Sutartyje, nei teisės aktuose nėra numatytas, be to, supažindinimas su juo nesukeltų jokių teisinių pasekmių Projekto vykdytojui, nes tai nėra administracinis sprendimas. Nurodė, jog teisės aktai nenumato galimybės peržiūrėti pagal pareiškėjo prašymą jau priimtą sprendimą. Apie tai pareiškėjui buvo pranešta Ministerijos 2010 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. (21.104-82)SD-5281. Pažymėjo, kad vadovaujantis Sutarties 2.1.17 punktu pareiškėjas, gavęs Ministerijos sprendimą dėl Projekto finansavimo sumažinimo, turi per nurodytą terminą grąžinti sprendime nurodytą išmokėtų Projekto finansavimo lėšų sumą ir įvykdyti kitus sprendime nurodytus reikalavimus. Paaiškino, kad Taisyklių 154 punkte nustatyta, jog įgyvendinančioji institucija (Agentūra) turi parengti ir patvirtinti Aprašą, kuris atitiktų Taisyklių išdėstytus reikalavimus ir sudarytų sąlygas įgyvendinti nurodomas nuostatas. Pažymėjo, kad Agentūros patvirtintas Aprašas nenumato jokių naujų teisių ar pareigų projekto vykdytojui, o nustato darbines procedūras, kurios yra skirtos institucijos darbuotojams, atliekantiems patikras. Aprašas nėra norminio pobūdžio teisės aktas, todėl jo viešas paskelbimas nėra privalomas. Viešai turi būti skelbiami tik įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai, iš kurių paminėtini Taisyklės, Metodinės pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. IK-173 ir kiti aktai. Paaiškino, kad pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis Projekto įgyvendinimą, yra Sutartis, kurioje numatytos šalių teisės, pareigos, Projekto įgyvendinimo eiga, reikalavimai ir atsakomybė už pažeidimus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir LR CK) 6.189 straipsnio 1 dalimi, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Todėl Ministerija, vadovaudamasi viešai nepaskelbtais dokumentais, nepažeidė pareiškėjo teisėtų lūkesčių. Nurodė, kad pagrįstai, atsižvelgdamas į kontrolieriaus išvadoje pateiktus faktus apie tai, kad pareiškėjas ne kartą buvo įspėtas apie pareigą informuoti Agentūrą apie Projekto renginių vietos ir laiko pasikeitimus, taip pat į nustatytų pažeidimų sistemišką pobūdį, pritarė Agentūros siūlymui dėl finansinės sankcijos pritaikymo. Atkreipė dėmesį, kad paskirtoji sankcija sudaro vos 1,35 procento visų Projektui skirtų lėšų.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (t. II, b. l. 1-10). Atsiliepime į skundą nurodė, kad pareiškėjas pasirašydamas Sutartį įsipareigojo teisingai ir efektyviai planuoti veiklas užtikrinant, kad Projektas būtų įgyvendinamas sklandžiai ir pagal Projekto veiklų įgyvendinimo grafiką (Sutarties specialiųjų sąlygų 5.15.1 punktas), taip pat įsipareigojo bendradarbiauti su Projektą kontroliuojančiomis institucijomis, laiku teikti visą pageidaujamą informaciją, leisti ir sudaryti sąlygas tikrinti Projekto įgyvendinimą ir veiklą vietoje, įeiti į visas patalpas (Sutarties bendrųjų sąlygų 8.2 ir 2.1.13 punktai), laiku ir tinkamai pateikti įgyvendinančiajai institucijai visą reikiamą Projekto įgyvendinimo informaciją apie Projekto įgyvendinimo eigą (Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.12 punktas), įgyvendinančiosios institucijos nustatytais terminais teikti jai papildomą informaciją, šalinti mokėjimo prašymų, Projekto įgyvendinimo ataskaitų ir Projekto įgyvendinimo trūkumus, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su Projekto įgyvendinimu (Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.6 punktas). Agentūra, atsižvelgdama į minėtas Sutarties nuostatas bei siekdama užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimą, 2009 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. ESF-09-SD-08827 pareiškėjo prašė teikti informaciją apie mokymų grafiko pakeitimus. Rašte Agentūra taip pat atkreipė pareiškėjo dėmesį, kad Agentūros ar Ministerijos darbuotojams atlikus patikrą ir nustačius, kad veiklos nėra vykdomos, bus atliekamas pažeidimo tyrimas ir inicijuojamas Projekto vykdytojui skirtos paramos mažinimas. Agentūra 2010 m. balandžio 12 d. raštu Nr. ESF-10-SD-02534 papildomai atkreipė pareiškėjo dėmesį į suplanuotų veiklų vykdymo svarbą bei priminė pareigą nustatyta tvarka Agentūrai teikti (atnaujinti) planuojamų renginių grafikus, prašydama pareiškėjo užtikrinti, kad informacija apie Projekto renginius teikiamuose grafikuose būtų teisinga. Rašte pareiškėjui taip pat buvo pabrėžta, kad dėl žmogiškųjų išteklių plėtros, projektų specifiškumo, patikrinti realų renginių vykdymą Agentūros darbuotojai gali tik nuvykę į patikrą vietoje jų vykdymo metu, todėl teisingas ir tikslus Projekto renginių grafikas yra būtinas dokumentas Agentūrai tikrinant renginius, o jo nepateikimas eliminuoja Agentūros galimybes įsitikinti, kaip vykdomi (ar vykdomi) renginiai. Pareiškėjas minėtu raštu dar kartą papildomai buvo informuotas, kad renginio grafiko nepateikimas (neatnaujinimas) nustatyta tvarka yra šiurkštus pažeidimas, už kurio padarymą bus taikomos griežčiausios Sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 punkte numatytos poveikio priemonės. Pažymėjo, kad Sutarties bendrųjų sąlygų 2.3 punkte yra numatyta, kad Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, jog visi partneriai būtų tinkamai informuoti apie jų pareigas, susijusias su Sutarties vykdymu ir Projekto įgyvendinimu, taip pat laikytųsi visų įsipareigojimų, susijusių su Projekto įgyvendinimu, nustatytų Sutartyje ir Taisyklėse. Agentūros nuomone, išdėstytos aplinkybės (Sutarties nuostatos, Agentūros raštai) vienareikšmiškai patvirtina, kad pareiškėjas turėjo pareigą Projekto veiklas vykdyti tiksliai pagal Agentūrai teikiamus renginių grafikus, o atsiradus poreikiui pakeisti grafikuose nurodytą mokymų laiką, vietą ar kitas aplinkybes, nedelsdamas iš anksto pranešti Agentūrai. Pareiškėjui taip pat buvo žinoma, kad minėtų pareigų netinkamas vykdymas gali užtraukti pačių griežčiausių Sutartyje numatytų poveikio priemonių taikymą, taip pat ir Sutarties nutraukimą, todėl pareiškėjo skunde nurodytas teiginys, kad jis nežinojo, kokio elgesio iš jo reikalaujama, neatitinka tikrovės ir yra nepagrįstas, o pareiškėjo paaiškinimas, kad Projekto partneriai apie reikalavimus pranešti apie pasikeitimus mokymų grafike sužinojo tik patikros dieną, tik patvirtina, kad pareiškėjas Projektą administravo neatsakingai ir netinkamai vykdė savo įsipareigojimus dėl partnerių informavimo (Sutarties bendrųjų sąlygų 2.3 punktas). Nurodė, kad Agentūros darbuotojai skirtingu laiku atvyko du kartus į tuos pačius mokymus ir nustatė, kad mokymai nevyksta, be to, mokymų dalyvių parašai buvo renkami jau pasibaigus tariamiems mokymas, nepaisant Agentūros prašymo, kad dalyvių sąrašai būtų pildomi mokymų pradžioje. Abejones sukėlė ir tai, jog atsakingas darbuotojas negalėjo iš karto nurodyti dėstytojos pavardės. Trečią kartą patikrinti pareiškėjo taip pat nepavyko, nes jo teigimu užsiėmimai dėl kavinėje vyksiančių vestuvių baigėsi 40 min. anksčiau. Tačiau šios aplinkybės kavinės savininkė nepatvirtino ir nurodė, kad pareiškėjas atvykęs nebuvo. Agentūros teigimu, pareiškėjas, sužinojęs apie minėtą aplinkybę birželio 4 d. ryte, galėjo ir privalėjo informuoti Agentūrą telefonu, el. paštu ar kitomis priemonėmis, kad dėl nenumatytų aplinkybių birželio 5 d. pasikeis renginio vykdymo laikas, tačiau to nepadarė. Agentūros teigimu, nurodytos aplinkybės bei pareiškėjo paaiškinimai, akivaizdžiai parodo, kad pareiškėjas, sistemingai (tris kartus) nesudarydamas sąlygų Agentūrai patikrinti, kaip mokymai vyksta realiame laike, pažeidė Sutarties specialiųjų sąlygų 5.15.1 punktą bei Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.12, 2.1.13 bei 8.2 punktus. Pažymėjo kad Agentūra atliko pareiškėjo neplaninę patikrą, todėl pareiškėjo teiginys, kad neplaninių patikrų metu privalomai visais atvejais turi dalyvauti Projekto administracinio personalo darbuotojai, yra nepagrįstas ir prieštarauja neplaninių patikrų atlikimo logikai ir tikslams bei teisės aktų reikalavimams.

10Paaiškino, kad nuostatos dėl netinkamai įgyvendinamų projektų ir su tuo susijusių pažeidimų tyrimu, nustatymu ir finansavimo mažinimu yra įtvirtintos Sutarties bendrosiose sąlygose (9.1 ir 9.2 punktai), taip pat norminiuose teisės aktuose: Taisyklėse (191-199 punktai), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1225 patvirtintose Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklėse (62-74 punktai), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173 patvirtintose Metodinėse pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijose (toliau – ir Rekomendacijos). Šie dokumentai, nustatantys teises ir pareigas projektų vykdytojams bei struktūrinę paramą kontroliuojantiems subjektams, yra paskelbti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, todėl pareiškėjo teiginys, kad sprendimas sumažinti Projekto finansavimą buvo pritaikytas nesivadovaujant viešai paskelbtais teisės aktais, yra neteisingas. Tiek Agentūra teikdama pažeidimo tyrimo išvadą bei siūlydama Ministerijai sumažinti Projekto finansavimą, tiek Ministerija Potvarkiu sumažindama Projekto finansavimą veikė norminių teisės aktų nustatyta tvarka, todėl pareiškėjo teiginys, kad sprendimas sumažinti paramą yra neteisėtas, neturi jokio teisinio pagrindimo. Nurodė, jog, įvertinus administracinės procedūros apibrėžimą, akivaizdu, kad patikrų vietoje atlikimas nėra niekaip susijęs nei su skundo ar pranešimo nagrinėjimu, nei su Agentūros kaip viešojo administravimo subjekto veiksmų vertinimu, todėl pareiškėjo teiginys, kad buvo pažeistos VAĮ 19 ir 20 straipsnių nuostatos, yra teisiškai nepagrįstas, nereikšmingas. Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Finansų ministerija (toliau – ir Finansų ministerija), kuri yra Taisyklių nuostatų rengėja, 2010 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. ((24.16-01 )-5K-1018780)-6K-1008395 pareiškėjui nurodė, kad Agentūra naujų teisių ar pareigų projektų vykdytojams nenumato, o detalizuoja procedūras, kurios padėtų įgyvendinti norminiuose teisės aktuose pavestas funkcijas. Tai yra pagalbinė priemonė Agentūros pavestų funkcijų tinkamam įgyvendinimui. Rašte taip pat nurodyta, kad Agentūros vidaus dokumentai yra ne norminiai teisės aktai, o vidines Agentūros procedūras reglamentuojantys dokumentai, todėl jų skelbimas viešai nėra privalomas. Agentūra vykdydama patikras vietoje, jas atliko būtent taip, kaip nustato Taisyklės, t. y. norminis ir viešai paskelbtas teisės aktas, (vadovavosi neplaninės patikros principais, užpildė patikros vietoje lapą, patikrą atliko du darbuotojai ir t.t.). Agentūra vadovavosi Taisyklių nuostatomis, o nuorodų į Agentūros vidines tvarkas pažeidimo išvadoje nėra. Pareiškėjo reikalavimas Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo, tyrimo ir šalinimo procedūrą (toliau – ir Pažeidimų procedūra) paskelbti kaip norminį teisės aktą yra nepagrįstas, kadangi Pažeidimų procedūra nustato Agentūros darbuotojų atsakomybes, vidinę darbo organizavimo tvarką, vidinius terminus, duomenų įtraukimą į elektroninę sistemą ir jokių teisių ar pareigų projektų vykdytojams nenustato.

11Agentūra atkreipė dėmesį į tai, kad ji nedraudžia perkelti renginių vietos, datos ir laiko, tačiau siekdama užtikrinti kontrolės funkcijų vykdymą prašo, kad apie tai Agentūra būtų informuojama. Nurodė, kad Agentūros pateiktas siūlymas bei Ministerijos priimtas sprendimas dėl paramos sumažinimo yra proporcingas ir atitinka pažeidimo pobūdį. Paaiškino, kad, atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjo veiksmai nepranešant apie mokymų grafikų pakeitimus buvo susiję būtent su Projekto administracinio personalo netinkamais veiksmais, pareiškėjui buvo sumažintos netiesioginės Projekto išlaidos, kurios yra skirtos Projekto administraciniam personalui (administruojančio personalo darbo užmokestis, telefono, patalpų nuoma ir pan.), Projekto veikloms skirta tinkamų išlaidų suma sumažinta nebuvo. Nurodė, kad įvertinus bendrą Projekto biudžete nustatytą didžiausią Projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą (t. y. 17 221 717,00 litų), po finansinės korekcijos pritaikymo (t. y. finansavimo sumažinimo 1 27 568,20 litų), bendra Projekto vertė sumažėjo vos 0,74 proc. (17 221 717,00/127 568,20 litų). Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas toliau galės pasinaudoti Europos Sąjungos parama, tik mažesne apimtimi nei būtų galėjęs pasinaudoti, jeigu būtų tinkamai vykdęs sutartinius įsipareigojimus. Pažymėjo, kad faktiškai pareiškėjas negalės pasinaudoti tik 102 054 litų, o ne 127 568,20 litų parama, kadangi minėtą sumą taip pat sudaro ir 25 513,64 litų pareiškėjo nuosavų lėšų, kurias jis po finansavimo sumažinimo galės naudoti savo nuožiūra, neskirdamas jų Projekto įgyvendinimui.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Finansų ministerija su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (t. II, b. l. 157-162) išdėstė argumentus nurodytus atsakovo ir Agentūros atsiliepimuose. Papildomai paaiškino, kad Ministerijos sprendimas dėl finansavimo sumažinimo yra finansinė korekcija, kuria siekiama ne nubausti Projekto vykdytoją, bet apsaugoti valstybės biudžetą nuo nepagrįstų išlaidų, jei projektai yra administruojami pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Akcentavo, kad valstybei narei atsakomybė už pažeidimų nagrinėjimą ir už reikiamą finansinį koregavimą yra numatyta Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 (toliau – ir Reglamentas Nr. 1083/2006) 98 straipsnyje. Taikomos finansinės korekcijos yra reglamentuotos Taisyklių 198 punkte ir Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.1. punkte. Taigi, akivaizdu, kad Taisyklės ir Sutartis aiškiai numato finansinių korekcijų taikymo galimybę bei pačias finansines korekcijas. Šie dokumentai aiškiai pažymi, kad pažeidimo atveju projekto finansavimas ne tik kad gali būti sumažintas, bet netgi visiškai nutrauktas. Tai, kad šie dokumentai detaliai nenurodo finansinių korekcijų, t. y. jų nedetalizuoja iki tam tikros procentinės išraiškos, nereiškia, kad pareiškėjas negalėjo žinoti apie taikomas finansines korekcijas bei nereiškia, jog finansinė korekcija jam pritaikyta neteisėtai.

13II.

14Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 7 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino ir panaikino Potvarkį, kuriuo Asociacijai sumažintas finansavimas 127 568,20 litų ir pripažintos netinkamomis deklaruotos 154,98 litų išlaidos. Teismas nurodė, jog Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.15.1 punktas (t. I, b. l. 19) numato, kad Projekto vykdytojas įsipareigoja teisingai ir efektyviai planuoti veiklas ir išlaidas, užtikrinant, kad Projektas būtų įgyvendinamas sklandžiai ir pagal Projekto veiklų įgyvendinimo grafiką. Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.13, 2.1.14 punktai (t. I, b. l. 23) įpareigoja Projekto vykdytoją bendradarbiauti su Projektą prižiūrinčiais asmenimis, laiku teikti jiems prašomą informaciją, įgyvendinančios institucijos privalo nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, sudaryti sąlygas apžiūrėti Projekto įgyvendinimo ir (arba) administravimo vietą ir savo veiklą, susijusią su Projektu.

15Teismas pažymėjo, jog Agentūra neturi paruošusi metodikos, kuri reglamentuotų informavimo apie užsiėmimų pasikeitimus tvarką. Tiek savo raštuose pareiškėjui, tiek posėdžio metu Agentūros darbuotojas negalėjo paaiškinti, kaip ir kokiu būdu turėjo būti pranešta Agentūrai apie staigius užsiėmimų pasikeitimus vietos ir laiko prasme. Sutartis numato pareigą Agentūrai teikti informaciją, tačiau nereglamentuoja tvarkos, kaip tai turi būti daroma. Teismas paaiškino, jog apklausta liudytoja Agentūros darbuotoja posėdžio metu teigė, jog pareiškėjas prieš dieną turėtų pranešti apie prognozuojamus pasikeitimus. Ministerijos atstovė pažymėjo, jog užsiėmimai įvyko, o pareiškėjui skirta nuobauda tik už netinkamą informavimą apie užsiėmimų vietos ir laiko pasikeitimus. Atsižvelgiant į tai, teismo nuomone, skundas turi būti nagrinėjamas tik dėl nuobaudos skyrimo pagrįstumo už netinkamą informavimą. Teismas pabrėžė, jog visais atvejais užsiėmimų pasikeitimai vyko dėl priežasčių, kurių nebuvo galima prognozuoti iš anksto ir šios aplinkybės bylos nagrinėjimo metu nebuvo paneigtos. Todėl pareiškėjų paaiškinimai, kad jie objektyviai negalėjo to pranešti, teismo buvo pripažinti pagrįstais. Patys Agentūros darbuotojai, aiškindami inkriminuojamų faktų aplinkybes, teigė, kad informacija turėjo būti pateikta prieš dieną, o tvarkos, kuri reglamentuotų staigių pasikeitimų atvejus, nėra. Paskutinio patikrinimo atveju, kai užsiėmimai vyko ne dvi dienas, o tik pusantros dienos, dėl to, kad pirmą dieną buvo dirbama iki 22 val., t. y. dėl to kad buvo pailgintas užsiėmimų laikas, Agentūros atstovai negalėjo nei pakomentuoti, nei paaiškinti, kada ir kokiu būdu reikėjo pranešti apie pasikeitimus, nes antroji užsiėmimų diena buvo nedarbo diena. Pripažinus, kad užsiėmimai vyko, nors ne tuo laiku ir ne toje vietoje, kaip buvo suplanuota, pats nepranešimo apie tuos pasikeitimus faktas teismo buvo vertinamas kaip formalus, neesminis, nesukeliantis neigiamų pasekmių pažeidimas. Įvertinęs tą aplinkybę, kad Agentūra nėra nustačiusi, paruošusi taisyklių, kurios reglamentuotų informacijos apie staigius užsiėmimų pasikeitimus pateikimo tvarką ir būdus, teismas darė išvadą, jog paskirta nuobauda savo pinigine išraiška yra neproporcingai didelė ir nepateisinama atsakovo nurodytais argumentais. Todėl pareiškėjo skundas buvo tenkintas.

16Teismas pažymėjo, jog paramos lėšų panaudojimą plačiąja prasme administruoja tiek pareiškėjas, tiek pati Agentūra. Tvarka, kurios laikantis pareiškėjas turėtų informuoti Agentūrą, nereglamentuota, todėl teismui kilo klausimas, ar gali būti pripažinti tinkamu paramos lėšų panaudojimo kontroliavimu, administravimu Agentūros darbuotojų veiksmai, reikalaujant pasirinkti elgesio modelį, kuris galėtų atitikti, kurio nors Agentūros darbuotojo, atliekančio patikrinimą, subjektyvią nuomonę. Pabrėžė, jog visos šios aplinkybės yra tarpusavyje susiję ir neteisingas ir netikslus tvarkos reglamentavimas vienokiu ar kitokiu būdu sudaro galimybę pareiškėjui išvengti galimos kontrolės. Teismas konstatavo, jog su mokymais susijusias Projekto vykdytojo Agentūrai deklaruotas išlaidas 154,98 litus pripažinti netinkamomis išlaidomis nėra pagrindo.

17III.

18Atsakovas apeliaciniu skundu (t. IV, b. l. 116-119) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Apeliaciniame skunde yra nurodoma, jog Projekto vykdytojo pareiga bendradarbiauti su Agentūra ir pranešti jai apie visus pasikeitimus, susijusius su Projekto veikomis, yra nustatyta galiojančiais teisės aktais ir Sutartimi, kurioje nustatytos pagrindinės šalių teisės, pareigos, Projekto įgyvendinimo eiga, reikalavimai ir atsakomybė už pažeidimus. Sutartimi pareiškėjas įsipareigojo teisingai ir efektyviai planuoti veiklas ir išlaidas (Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.15.1 p.), teikti Agentūrai, Ministerijai ir kitoms kontroliuojančioms institucijoms duomenis ir dokumentus, reikalingus vertinant įgyvendintas veiklas, patirtas išlaidas ir pasiektus rodiklius (5.15.4 p.), bendradarbiauti su Projektą prižiūrinčiais ir kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti jiems prašomą informaciją, sudaryti jiems sąlygas apžiūrėti Projekto įgyvendinimo vietą ir savo veiklą, susijusią su Projektu, susipažinti su atitinkamais dokumentais, teikti papildomą informaciją (Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.13-2.1.14 p.). Sutarties 8.2 punkte nustatyta, kad Projekto vykdytojas privalo bendradarbiauti su minėtomis institucijomis ir asmenimis, laiku teikti jiems visą pageidaujamą informaciją, leisti ir sudaryti sąlygas jiems tikrinti Projekto įgyvendinimą ir veiklą vietoje. Analogiškos nuostatos įrašytos Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.13 punkte. Pabrėžia, jog pagrindinė priemonė pažeidimams išaiškinti yra patikros vietoje, kurias atlieka Agentūra.

19Nurodo, jog Taisyklėse įtvirtinta, jog tik per patikrą vietoje galima nustatyti, ar Projekto vykdytojo pateiktoje paraiškoje, mokėjimo prašymuose ir Projekto įgyvendinimo ataskaitose nurodyta informacija yra teisinga, ar tikrai atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kuriuos Projekto vykdytojas atsiskaitė įgyvendinančiajai institucijai, ar Projekto vykdytojas laikosi kitų Sutarties sąlygų (155 p.). Bylos nagrinėjimo metu ne kartą buvo akcentuota aplinkybė, jog, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, pareiškėjas buvo net kelis kartus informuotas apie būtinybę laiku teikti Agentūrai visą reikalaujamą informaciją apie Projekto eigą, tame tarpe ir apie vykdomų veikų grafiko pasikeitimus, kad Agentūra galėtų tinkamai atlikti patikras ir įsitikinti vykdomų mokymų tikrumu. Pažymi, jog Agentūra, atsižvelgdama į Sutarties specialiųjų sąlygų 5.15.1 punktą, kuris nustato pareiškėjui pareigą teisingai ir efektyviai planuoti veiklas, užtikrinant, kad Projektas būtų įgyvendinamas sklandžiai ir pagal projekto veiklų įgyvendinimo grafiką, 2009 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. ESF-09-SD-08827 bei 2010 m. balandžio 12 d. raštu Nr. ESF-10-SD-02534 pranešė apie renginių grafiko teikimo svarbą tvarką bei netinkamo pranešimo neigiamas pasekmes, t. y. paramos mažinimo galimybę. Šiuose raštuose buvo pateikta nuoroda į Dokumentų (http://www.esf.1t/lt/l/administravimas/vadovas). Šiame Dokumentų sąvade (107 psl.) nurodyta, jog renginių (mokymu) grafiką projektų vykdytojai privalo teikti Agentūrai elektroniniu paštu (Excel formatu) iki kiekvieno mėnesio 5 d., arba informuoti, kad einamąjį mėnesį renginiai nevyks. Papildomai renginių (mokymų) grafiką projektų vykdytojai gali teikti reguliariuoju paštu arba faksu. Jei numatoma organizuoti renginius mėnesio 1 – 5 d., tokie renginiai iš anksto turi būti įtraukti į prieš tai ėjusio mėnesio renginių grafiką. Esant renginių grafiko pakeitimams, visais atvejais Agentūra turi būti informuota raštu, faksu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 1 dieną iki pakeitimų. Todėl teismas sprendime nepagrįstai konstatavo, kad Agentūra nenustatė tvarkos, kaip pareiškėjas turi pranešti apie mokymų grafikų pasikeitimus, nes Dokumentų sąvade bei Agentūros pakartotinai siųstuose raštuose pareiškėjui buvo aiškiai nurodyta tokių pakeitimų pranešimo tvarka. Be to, Agentūra 2010 m. gegužės 5 d. raštu Nr. ESF-10SD-03414 „Dėl neplaninės patikros rezultatų” informavo pareiškėją apie atliktą patikrą ir įspėjo, kad pakartotinai nustačius apie mokymų vietos ar laiko pakeitimų nepranešimą ir/ar mokymų nevykimą ar imitavimą, galimas Sutarties nutraukimas (t. II, b. 1. 59).

20Pabrėžia, jog teismo pozicija pažeidžia Agentūros atliekamų patikrų tikslingumą, nes tokiu atveju Agentūra apskritai praranda galimybę patikrinti, ar užsiėmimai iš tiesų vyko kitu laiku. Pažymi, jog teismo sprendimas gali sukurti precedentą, iš esmės pažeidžiantį projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos patikrų mechanizmo prasmę ir visą Europos Sąjungos lėšų panaudojimo skaidrumo principą.

21Atsakovas teigia, jog pareiškėjas neginčija, jog pažeidimai buvo padaryti, t. y. mokymai nevyko nustatytu laiku pagal grafiką, todėl mano, kad finansinė korekcija buvo pritaikyta teisėtai, nes ta aplinkybė, kad mokymai vyko kitu laiku, nepaneigia pareiškėjo padarytų pažeidimų. Apie korekcijos proporcingumą liudija tas faktas, kad jos dydis sudaro vos 0,74 procento visų Projektui skirtų lėšų.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra pateikė prisidėjimą prie atsakovo apeliacinio skundo (t. IV, b. l. 137-143), kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Agentūra nurodo, jog ji 2009 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. ESF-09-SD-08827 ir 2010 m. balandžio 12 d. raštu Nr. ESF-10-SD-02534 pranešė Asociacijai apie renginių grafiko teikimo tvarką, svarbą bei netinkamo pranešimo neigiamas pasekmes, t. y. paramos mažinimo galimybę. Šiuose raštuose buvo pateikta nuoroda į Dokumentų sąvadą (http://www.esf.1t/lt/l/administravimas/vadovas). Todėl teismas nepagrįstai konstatavo, kad Agentūra nėra parengusi metodikos, kuri reglamentuotų informavimo apie užsiėmimų pasikeitimus tvarką, nes tokia metodika yra parengta ir pareiškėjas ne tik buvo informuotas apie ją, tačiau jam papildomai buvo siunčiami raginimai laikytis nustatytos tvarkos bei pranešama apie galimą paramos mažinimą.

23Pažymi, jog teismas netinkamai įvertino patikrų vietoje atlikimo metu nustatytus faktus ir byloje surinktus įrodymus. Teismas sprendime tik apibendrintai konstatavo, kad visais atvejais užsiėmimų pasikeitimai vyko dėl priežasčių, kurių nebuvo galima prognozuoti iš anksto, tačiau nepateikė kiekvienos atliktos patikros (2010 m. balandžio 29 d., 2010 m. gegužės 11 d. ir 2010 m. birželio 5 d.) bei su jų atlikimu susijusios medžiagos motyvuoto vertinimo. Paaiškina, jog, Agentūros nuomone, 2010 m. balandžio 29 d. turėję vykti anglų kalbos mokymai (suplanuotas laikas: 9 – 11 val.) nevyko apskritai, nes tie patys mokymai buvo tikrinti du kartus (9 val. 20 min. ir 10 val. 50 min.) ir abu kartus buvo nustatyta, kad mokymai nevyko. Aplinkybė, kad teisės aktų įgaliotos institucijos (t. y. Agentūros) darbuotojai du kartus atvykę tikrinti tų pačių mokymų nenustatė jų vykimo fakto, yra pakankamas pagrindas konstatuoti, jog suplanuoti mokymai nevyko. Priešingu atveju būtų paneigtas 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1828/2006 bei Taisyklėse nustatytų patikrų atlikimo tikslingumas. Tai, kad 2010 m. balandžio 29 d. mokymai nevyko, papildomai pagrindžia byloje esanti medžiaga, nes pirmojo apsilankymo metu UAB „Baltijos programinė įranga” mokymų koordinatorė E. V., Agentūros darbuotojams paklausus dėl vėlavimo priežasčių, nenurodė, kad vėluojama pradėti mokymus dėl dėstytojos sugedusio automobilio, nors vėlesniuose paaiškinimuose jau pateikiama versija, kad mokymai vėlavo dėl dėstytojos automobilio gedimo; tų pačių mokymų antrojo apsilankymo metu Agentūros darbuotojai į mokymų patalpas nebuvo įleisti ir į jas pateko su atsitiktinai į patalpas ėjusiu kitu asmeniu, o patekę nustatė, kad salė, kurioje turėjo vykti mokymai buvo tuščia, nors mokymai dar neturėjo būti pasibaigę; tų pačių mokymų antrojo apsilankymo metu atsakingi darbuotojai negalėjo nurodyti dėstytojos vardo ir pavardės, ir tik po papildomų pasiaiškinimų buvo pranešta, kad mokymus vedė G. I.; antrojo apsilankymo metu Agentūros darbuotojams paprašius pateikti vykdytų mokymų dalyvių sąrašą, jis nebuvo pateiktas, o dalyvių parašai surinkti apsilankymo metu, nors Agentūra 2010 m. balandžio 12 d. raštu Nr. ESF-10-SD-02534 prašė pareiškėjo, kad dalyvių sąrašas būtų pildomas tiksliai ir sąžiningai mokymų pradžioje.

24Agentūra pabrėžia, jog pareiškėjas, skunde teikdamas paaiškinimus dėl 2010 m. gegužės 11 d. Agentūros atliktos patikros, kai Agentūros darbuotojai pakartotinai nustatė, kad mokymai nevyksta, nurodė, jog 2010 m. gegužės 11 d. suplanuoti mokymai buvo perkelti į ankstesnį laiką ir pasibaigė iki Agentūros darbuotojams atvykstant. Pareiškėjas, nurodydamas mokymų nevykdymo nustatytu laiku priežastį, skunde pažymėjo, kad tą dieną vyko planinis stambiausio įmonės užsakovo – leidyklos Springer (Vokietija) – auditas ir todėl mokymų vieta ir laikas buvo pakeisti (t. I, b. 1. 3). Agentūros vertinimu, apie planinį auditą buvo žinoma iš anksto, tačiau pareiškėjas, nepaisydamas nei Agentūros raginimų, nei įspėjimų dėl poveikio priemonių taikymo, Agentūros apie tai neinformavo prieš vieną dieną iki mokymų pradžios. Teismas visiškai nevertino aplinkybės, kad posėdžio metu pareiškėjo atstovas nurodė naują versiją dėl mokymų nevykdymo, paaiškindamas, kad ruošiant mokymų grafiką asmenys suklydo ir nurodė ne tą pastatą (t. IV, b. 1. 24).

25Nurodo, jog pareiškėjas, skunde teikdamas paaiškinimus dėl Agentūros 2010 m. birželio 5 d. atliktos patikros, paaiškino, jog, atvykus į sodybą renginio dieną, paaiškėjo, kad kitą dieną renginį būtina pabaigti anksčiau, nes sodyboje, kurioje buvo numatyti mokymai, nuo 16 val. prasideda vestuvių renginys (t. I, b. 1. 3). Tačiau pareiškėjas, sužinojęs apie šią aplinkybę birželio 4 d. ryte (penktadienį), t. y. prieš vieną darbo dieną, galėjo (ir privalėjo) informuoti Agentūrą raštu, faksu ar el. paštu, kad dėl nenumatytų aplinkybių birželio 5 d. (šeštadienį) pasikeis renginio vykdymo laikas, tačiau to nepadarė. Pažymi, jog, Agentūros darbuotojams atvykus į patikrą vietoje 14 val. 10 min. ir priėjus prie tariamų mokymų dalyvių, asmenys buvo apsvaigę, ant stalo stovėjo alaus buteliai, dalis asmenų teigė, kad mokymai vyko tik birželio 4 d., kiti, kad vyko ir birželio 5 d. (t. IV, b. 1. 33). Taigi, ir šiuo atveju Agentūros darbuotojai nenustatė mokymų vykdymo fakto.

26Agentūra paaiškina, jog teismas sprendimą priėmė neįsigilinęs į Europos socialinio fondo, t. y. žmogiškųjų išteklių srities projektų specifiką, posėdžio metu pateiktus Agentūros atstovo paaiškinimus (t. IV, b. 1. 27) bei tokių pažeidimų pasekmes. Žmogiškųjų išteklių srities projektų priežiūra pasižymi tuo, kad realų mokymų vykdymo procesą galima patikrinti tik jų vykdymo metu. Teismas, pripažindamas, kad neinformavimas apie mokymų grafiko pakeitimus yra formalus, neesminis, nesukeliantis neigiamų padarinių pažeidimas, formuoja tokią praktiką, pagal kurią projektų vykdytojams sudaroma galimybė nevykdyti mokymų arba vykdyti juos fragmentiškai, ir Agentūrai nustačius nevykdymo faktus, pasiteisinti tuo, kad mokymai įvyko ankščiau arba jie nukelti į ateitį. Pripažinus pareiškėjo pasiteisinimus, kad jis įvykdė mokymus kitu laiku, t. y. tuo laiku kai Agentūra neturėjo nei teorinių, nei praktinių galimybių juos patikrinti (nes apie juos paprasčiausiai nežinojo), reikštų, kad projektų vykdytojai įgyja būdą išvengti paramos sutartimi prisiimto įpareigojimo vykdyti numatytas veiklas, o struktūrinę paramą kontroliuojančios institucijos neturi priemonių įgyvendinti kontrolės funkcijos patikrų vietoje metu.

27Mano, kad finansavimo sumažinimas atliktas vadovaujantis norminių teisės aktų nustatyta tvarka ir yra proporcingas, o Potvarkis yra teisėtas ir pagrįstas bei priimtas įvertinus visas su pažeidimais susijusias aplinkybes.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo Finansų ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. IV, b. l. 130-136) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Atsiliepime į apeliacinį skundą yra nurodoma, jog Finansų ministerija sutinka su pateiktu apeliaciniu skundu ir jame nurodytais argumentais. Pabrėžia, jog pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą Europos Sąjungos struktūrinės paramos teisinį reguliavimą. 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1) 13 straipsnyje nustatyta, kad atliekant patikrinimus siekiama užtikrinti, kad deklaruotos išlaidos yra realios, prekės ar paslaugos suteiktos laikantis patvirtinimo sprendimo, paramos gavėjo paraiškos dėl kompensavimo yra teisingos ir kad veiksmai bei išlaidos atitinka Bendrijos ir nacionalines taisykles. Šiame straipsnyje taip pat nurodyta, kad atliekami patikrinimai gali būti administraciniai ir patikrinimai atliekami vietoje. Pažymi, kad Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 60 straipsnyje detalizuota aukščiau paminėta pareiga tikrinti ir numatyta atsakomybė už patvirtinimą, kad bendrai finansuojami produktai yra pateikti bei paslaugos suteiktos ir tai, ar paramos gavėjų deklaruotos su veiksmais susijusios išlaidos buvo faktiškai patirtos ir atitinka Bendrijos bei nacionalines taisykles; atskirų veiksmų patikrinimą vietoje galima atlikti atrankos būdu. Nurodo, jog, vadovaujantis nurodytų Europos Sąjungos reglamentų nuostatomis, Finansų ministerija, kaip vadovaujančioji institucija, privalo tikrinti, ar paslaugos yra suteiktos ir ar projekto vykdytojo deklaruotos su projektu susijusios išlaidos buvo faktiškai patirtos ir atitinka teisės aktų reikalavimus. Finansų ministerija, kaip vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139, 8.1.1 ir 13.1.2.3 punktais, patikrų vietoje atlikimo funkciją savo atsakomybe pavedė vykdyti įgyvendinančiajai institucijai – Agentūrai. Finansų ministerija pažymi, jog projektų patikros vietoje reglamentavimas yra nustatytas Taisyklių 152-160 punktuose. Agentūra patikrinti, ar projekto vykdytojas turėjo išlaidų už atskirus mokymus, ir taip įgyvendinti teisės aktų pavestas funkcijas galėjo tik nuvykusi į pareiškėjo vykdomo Projekto patikrą vietoje mokymų vykdymo metu. Mokymai yra vykdomi pagal pareiškėjo pateiktą Agentūrai mokymo grafiką, kuriame yra nurodoma mokymų vieta ir laikas. Projekto mokymų grafikas yra būtinas dokumentas Agentūrai siekiant vykdyti mokymų patikrą vietoje ir įsitikinti, ar tikrai pareiškėjas vykdo veiklas. Pabrėžia, jog Agentūros darbuotojai, vykdydami Projekto patikras vietoje, tris kartus nustatė, kad Projekte numatyti mokymai nevyko tuo laiku kai, pagal pareiškėjo pateiktą Agentūrai mokymų grafiką, jie privalėjo vykti. Todėl darytina išvada, kad pareiškėjas pažeidė Dokumentų sąvado 107 puslapyje nustatytą įpareigojimą pareiškėjams, esant renginių grafiko pakeitimams, visais atvejais Agentūrą informuoti raštu, faksu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 1 dieną iki pakeitimų. Pareiškėjas, neinformavęs Agentūros apie mokymų grafiko pasikeitimus, ne tik nesudarė sąlygų Agentūros darbuotojams vykdyti jiems pavestas funkcijas ir įsitikinti, kad veiklos yra vykdomos, bet ir pažeidė Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.13 ir 2.1.14 punktuose nustatytus sutartinius įsipareigojimus.

29Nurodo, jog kiekvienai valstybei narei pagal Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 98 straipsnį numatyta atsakomybė už pažeidimų nagrinėjimą ir numatyta pareiga imtis priemonių ir taikyti reikiamą finansinį koregavimą. Nesiimant veiksmų skirti finansinę korekciją pareiškėjui dėl Sutarties ir teisės aktų pažeidimų, kyla rimta grėsmė, kad bus pažeisti Lietuvos Respublikos įsipareigojimai teikiant Europos Sąjungos struktūrinę paramą.

30Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. IV, b. l. 144-146) prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinį skundą yra nurodoma, jog jokios tvarkos, kuri aiškiai reglamentuotų būtent tokias situacijas kaip pareiškėjui inkriminuojami atvejai bei atitiktų viešojo administravimo principus, Projekte nebuvo nustatyta. Pabrėžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad Agentūra neturi paruošusi metodikos, kuri reglamentuotų informavimo apie užsiėmimų pasikeitimus tvarką Projekte. Tiek savo raštuose pareiškėjui, tiek posėdžio metu Agentūros atstovai nenurodė, kaip ir kokiu būdu turėjo būti pranešta Agentūrai apie staigius užsiėmimų pasikeitimus vietos ir laiko prasme. Sutartis numato pareigą pareiškėjui teikti informaciją Agentūrai, tačiau nereglamentuoja tvarkos, kaip tai turi būti daroma.

31Pareiškėjas nurodo, jog jis ne kartą buvo kreipęsis į Agentūrą su prašymu nustatyti ir paskelbti tikslias ir konkrečias taisykles Projekto administravimui, tame tarpe ir mokymų grafiko pasikeitimų valdymui. Tačiau tokios taisyklės nebuvo nustatytos, o inkriminuojant pažeidimus buvo vadovaujamasi bendromis Sutarties nuostatomis. Skiriant nuobaudas nebuvo atsižvelgiama į objektyvias faktines aplinkybes, nebuvo aiškiai ir tiksliai reglamentuojami atvejai, kai pasikeitimai mokymų grafike įvyksta dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios. Toks Projekto administravimas pažeidžia bendruosius viešojo administravimo bei specialiuosius ūkio subjektų priežiūros principus, įtvirtintus VAĮ 3 ir 36-2 straipsniuose, ir prieštarauja Sutarties esmei bei tikriesiems šalių ketinimams.

32Pažymi, jog bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu buvo nustatyta ir Ministerijos atstovės pripažinta, kad mokymai įvyko, o nuobauda – finansinė korekcija pareiškėjui buvo skirta tik už netinkamą informavimą apie užsiėmimų vietos ir laiko pasikeitimus. Taigi, buvo pripažinta, kad realios žalos Projektui, netinkamai įsisavinant Europos Sąjungos skiriamos paramos lėšas, nebuvo padaryta. Pabrėžia, jog mokymai įvyko visa apimtimi, jokių nusiskundimų nei iš mokymuose dalyvavusių asmenų, nei iš įmonių, delegavusių darbuotojus į mokymus, nebuvo gauta, todėl akivaizdu, kad jokio pažeidimo nebuvo padaryta. Nurodo, jog Agentūra yra pati atsakinga už tinkamų taisyklių ir tinkamo informavimo tvarkos nustatymą.

33Teisėjų kolegija

konstatuoja:

34IV.

35Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

36Byloje ginčas kilęs dėl Potvarkio, kuriuo priimtas sprendimas sumažinti pareiškėjui nustatytą didžiausią Projekto netiesioginėms išlaidoms kompensuoti skirtą sumą 127 568,20 litų, teisėtumo ir pagrįstumo. Atsakovas ginčijamu Potvarkiu konstatavo, jog pareiškėjas pažeidė Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.13 ir 2.1.14 punktų ir Specialiųjų sąlygų 5.15.1 punkto reikalavimus ir dėl to pritaikė sankciją (t. I, b. l. 11-12). Byloje būtina įvertinti, ar tokia atsakovo išvada yra pagrįsta ir teisinga.

37LR CK 6.189 straipsnio 1 dalis numato, jog teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Sutarties šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (LR CK 6.200 str. 1, 2 d.). Šio principo privalo laikytis abi šalys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-684/2004, 2005 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2005, 2007 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-530/2007). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad pareigos bendradarbiauti principas atspindi sutarties, kaip asmenų socialinio bendradarbiavimo priemonės, idėją ir kartu reikalauja, jog abi prievolės šalys sutartį vykdytų sąžiningai. Tai reiškia, kad šalys, vykdydamos sutarties sąlygas, privalo viena su kita bendradarbiauti ir sudaryti abipuses galimybes tinkamai įvykdyti sutarties sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-704/2001). Tinkamas bendradarbiavimo pareigos įgyvendinimas yra priemonė, įgalinanti maksimaliai išvengti vykdant sutartį galimų nuostolių, ginčų dėl veiksmų atlikimo, atsiskaitymo, net sutarties nutraukimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 4 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-530/2007). Pažymėtina, jog pareigos bendradarbiauti principo turinys yra platus, jis apima pareigą informuoti, duoti nurodymus, suteikti pagalbą, sudaryti tinkamas sąlygas įvykdyti sutartį, koordinuoti veiksmus.

38Teisėjų kolegija nurodo, jog pareiškėjas pasirašyta Sutartimi įsipareigojo bendradarbiauti su Projektą prižiūrinčiais ir kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas apžiūrėti Projekto įgyvendinimo ir (arba) administravimo vietą ir savo veiklą, susijusią su Projektu, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto ir Sutarties vykdymu (Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.13 p.), įgyvendinančios institucijos nustatytais terminais teikti jai papildomą informaciją, pagrindžiančius dokumentus, šalinti mokėjimo prašymų, Projekto įgyvendinimo ataskaitų ir Projekto įgyvendinimo trūkumus (Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.14 p.), teisingai ir efektyviai planuoti veiklas ir išlaidas, užtikrinant, kad Projektas būtų įgyvendinamas sklandžiai ir pagal Projekto veiklų įgyvendinimo grafiką (Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.15.1 p.), (t. I, b. l. 13-31). Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.2 punkte nustatyta, kad Projekto vykdytojas privalo bendradarbiauti su nurodytomis institucijomis ir asmenimis, leisti ir sudaryti sąlygas jiems tikrinti Projekto įgyvendinimą ir veiklą vietoje. Taisyklių (2009 m. spalio 28 d. redakcija Nr. 1385) 152-160 punktuose yra reglamentuojama projektų patikros vietoje atlikimo tvarka ir Agentūros pareigūnams yra suteikiama teisė vykdyti patikrinimus siekiant nustatyti, ar projekto vykdytojo teikiama informacija yra tiksli, išsami, neklaidinanti, išsiaiškinti galimus projekto finansavimo ir administravimo sutarties pažeidimus. Pabrėžtina, jog Projekto vykdymo specifika sąlygoja tai, kad patikros vietoje yra priemonė patikrinti ir nustatyti, ar yra tikrai vykdomi darbuotojų mokymai kaip tai numatyta Sutartyje, mokymo paslaugų teikimo sutartyje ir mėnesiniame planuojamų renginių grafike. Todėl svarbu, kad asmenims būtų sudarytos visos būtinos sąlygos vykdyti tokias patikras.

39Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog apie planuotų veiklų vykdymo svarbą ir pareigą nustatyta tvarka Agentūrai teikti (atnaujinti) planuojamų renginių grafikus, prašydama užtikrinti, jog pateikta informacija apie grafikus būtų teisinga, Agentūra net kelis kartus raštu (2010 m. balandžio 12 d. raštas Nr. ESF-10-SD-02534 (t. II, b. l. 55-56)) ir el. paštu (2010 m. sausio 19 d. žinutė (t. II, b. l. 89)) yra informavusi pareiškėją. 2009 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. ESF-09-SD-08827 pareiškėjas buvo informuotas apie pareigą informuoti Agentūrą apie mokymo grafiko pasikeitimus (t. II, b. l. 53-54). Be to, Agentūra 2010 m. balandžio 12 d. raštu Nr. ESF-10-SD-02534 informavo pareiškėją, jog Projektų mokymų ir seminarų vykdymas yra esminė sąlyga norint pasiekti Projekto tikslus, todėl Agentūra, įgyvendindama Projekto kontrolę, ypatingą dėmesį skiria renginių vykdymo priežiūrai. Į tai atsižvelgus teigtina, jog pareiškėjui buvo žinoma apie renginių grafikų svarbą ir jam tenkančią pareigą informuoti apie vykstančius grafikų pasikeitimus. Be to, pareiškėjui buvo nurodyta, kur galima rasti renginių grafiko formą, paaiškinta, jog apie renginių pasikeitimus Agentūrai pareiškėjas gali pranešti raštu, faksu, elektroniniu paštu, buvo pateikti visi reikalingi duomenys ir nustatyti pranešimų terminai (t. II, b. l. 53-56).

40Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos aplinkybes, pažymi, jog nepagrįstai pirmosios instancijos teismas, pripažinęs, kad užsiėmimai vyko, nors ne tuo laiku ir ne toje vietoje, kaip buvo suplanuota, patį nepranešimo apie tuos pasikeitimus faktą vertino kaip formalų, neesminį, nesukeliantį neigiamų pasekmių pažeidimą. Be to, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Agentūra neturi paruošusi metodikos, kuri reglamentuotų informavimo apie užsiėmimų pasikeitimus tvarką, todėl darė išvadą, jog paskirta nuobauda savo pinigine išraiška yra neproporcingai didelė ir nepateisinama atsakovo nurodytais argumentais. Akcentuotina, jog tik tinkamas pranešimas laiku apie renginius ir jų planuojamus pasikeitimus leidžia kontroliuoti Projekto vykdymo kontrolę. Pažymėtina, jog tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas bei teisės taikymas sprendžiant ginčą yra neatsiejamai susiję. Tik nustačius teisiškai reikšmingus faktus, kurie yra būtini tinkamam teisės taikymui, priimtas sprendimas gali būti pripažintas teisėtu ir pagristu. Todėl apeliacinio skundo argumentai dėl faktinių aplinkybių vertinimo ir teisės taikymo bei aiškinimo vertintini kartu. Nagrinėjamoje byloje būtina įvertinti, ar pareiškėjas pažeidė Sutartyje numatytą pareigą pranešti Agentūrai apie 2010 m. balandžio 29 d., 2010 m. gegužės 11 d., 2010 m. birželio 5 d. mokymų pasikeitimus, t. y. ar pareiškėjui buvo žinoma iš anksto apie šių mokymų pasikeitimus ar įvykusių pasikeitimų nebuvo galima numatyti, suplanuoti.

41Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog 2010 m. balandžio 29 d. patikros vietoje metu užfiksuota, kad 2010 m. balandžio 29 d. 9.20 val. mokymai, kurie buvo tikrinti du kartus (9 val. 20 min. ir 10 val. 50 min.) nevyko. Buvo nurodyta, jog mokymai laiku nevyksta dėl dėstytojos vėlavimo, nes mokytoja atvyko tik 9.29 val. ir 10.55 val. pasibaigė numatyta paskaita (t. I, b. l. 41-44, 62-64). Teisėjų kolegija nurodo, jog Agentūra 2010 m. gegužės 5 d. raštu Nr. ESF-10-SD-03414 tik įspėjo pareiškėją, jog pakartotinai nepranešus Agentūrai iš anksto apie mokymo vietos ar laiko pasikeitimus ir (ar) nustačius, kad mokymai nevyko ar buvo imituojami, Agentūra gali inicijuoti Sutarties nutraukimą (t. II, b. l. 59-88). Teisėjų kolegija pažymi, jog vertinant byloje esančią medžiagą galima daryti išvadą, kad apie šiuos mokymų grafiko pakeitimus pareiškėjas nebuvo informuotas iš anksto ir atitinkamai jis nepranešęs apie šiuos pakeitimus Agentūrai nepažeidė Sutartyje numatytų pareigų, nes nuo pareiškėjo valios nepriklausė aplinkybės, jog mokymus vedanti mokytoja vėluoja dėl jos sugedusio automobilio (t. I, b. l. 43, 62-63). 2010 m. gegužės 11 d. patikros vietoje metu buvo nustatyta, jog mokymai nevyksta ir buvo paaiškinta, jog 2010 m. gegužės 11 d. suplanuoti mokymai buvo perkelti į ankstesnį laiką ir pasibaigė iki Agentūros darbuotojams atvykstant (t. I, b. l. 45-48). Pareiškėjas, nurodydamas mokymų nevykdymo nustatytu laiku priežastį, pažymėjo, kad tą dieną vyko planinis stambiausio įmonės užsakovo – leidyklos Springer – auditas ir todėl mokymų vieta ir laikas buvo pakeisti (t. I, b. l. 65). Teisėjų kolegijos nuomone, apie planinį auditą buvo ar turėjo būti žinoma iš anksto, tačiau pareiškėjas, nepaisydamas nei Agentūros raginimų, nei įspėjimų dėl poveikio priemonių taikymo, Agentūros apie tai neinformavo iki mokymų pradžios. Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas nurodė naują versiją dėl mokymų nevykdymo, paaiškindamas, kad ruošiant mokymų grafiką asmenys suklydo ir nurodė ne tą pastatą (t. IV, b. 1. 24). Pabrėžtina, jog dėl 2010 m. birželio 5 d. atliktos patikros pareiškėjas paaiškino, jog, atvykus į sodybą renginio dieną, paaiškėjo, kad kitą dieną renginį būtina pabaigti anksčiau, nes sodyboje, kurioje buvo numatyti mokymai, nuo 16 val. prasideda vestuvių renginys (t. I, b. l. 50-52, 67-68). Teisėjų kolegija nurodo, jog vertinant šį atvejį pripažintina, kad pareiškėjas, sužinojęs apie šią aplinkybę 2010 m. birželio 4 d. ryte (penktadienį), t. y. prieš vieną darbo dieną, galėjo (ir privalėjo) informuoti Agentūrą raštu, faksu ar el. paštu, kad dėl nenumatytų aplinkybių 2010 m. birželio 5 d. (šeštadienį) pasikeis renginio vykdymo laikas, tačiau to nepadarė. Pažymi, jog, Agentūros darbuotojams atvykus į patikrą vietoje 14 val. 10 min. ir priėjus prie tariamų mokymų dalyvių, asmenys buvo apsvaigę, ant stalo stovėjo alaus buteliai, dalis asmenų teigė, kad mokymai vyko tik 2010 m. birželio 4 d., kiti, kad vyko ir 2010 m. birželio 5 d. (t. IV, b. 1. 33). Į tai atsižvelgus teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog visais atvejais užsiėmimų pasikeitimai vyko dėl priežasčių, kurių nebuvo galima prognozuoti iš anksto, nes apie 2010 m. gegužės 11 d., 2010 m. birželio 5 d. mokymų pasikeitimus pareiškėjui buvo žinoma iš anksto ir jis turėjo vykdyti Sutartimi nustatytą įpareigojimą ir pranešti Agentūrai apie mokymų pasikeitimus. Pareiškėjas, nepranešęs apie planuojamų mokymų pasikeitimus, nors tokia pareiga buvo numatyta Sutartyje ir keletą kartų buvo priminta atsakovo, pažeidė Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.13 ir 2.1.14 punktų ir Specialiųjų sąlygų 5.15.1 punkto reikalavimus.

42Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog asmuo neturi pagrindo tikėtis, kad jam pažeidus sutarties sąlygas jam nebus taikomos joje numatytos sankcijos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A16-1141/2007). Todėl įvertinus pareiškėjo padarytus Sutarties pažeidimus pripažintina, jog jam gali būti taikoma sutartinė atsakomybė. Dėl skirtos sankcijos dydžio

43Remiantis bylos duomenis nustatyta, kad atsakovas nustatęs pareiškėjo padarytus Sutarties pažeidimus Potvarkiu sumažino nustatytą didžiausią Projekto netiesioginėms išlaidoms kompensuoti skirtą sumą 127 568,20 litų. Šiuo aspektu teisėjų kolegija turi įvertinti pareiškėjui paskirtos sankcijos pagrįstumą ir proporcingumą.

44Teisėjų kolegija pažymi, jog realiai apčiuopiamos sankcijos paskirtis yra ne tik nubausti teisės pažeidėją, bet, visų pirma, vykdyti prevenciją: teisės subjektas, pažeidęs sutarties sąlygas yra baudžiamas, kad daugiau nedarytų žalos teisės saugomoms ir ginamoms vertybėms. Sankcija, sukelianti nepageidaujamas pasekmes, yra preventyvi priemonė, siekiant ir atskiro individo bei visuomenės sveikatos, o taip pat jų gerovės užtikrinimo. Konstitucinis Teismas 2008 m. rugsėjo 17 d. nutarime yra pažymėjęs, kad tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus bei užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas). Tokia pusiausvyra, teisėjų kolegijos nuomone, buvo pažeista Potvarkiu pareiškėjui pritaikius sankciją.

45Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.1 punktas numato, jog, jeigu Projekto vykdytojas, įgyvendindamas Projektą, nesilaiko Sutarties sąlygų ir (ar) pažeidė Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktus, įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti, o ministerija ir kitos institucijos turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti Projekto finansavimą ir (arba) nutraukti Sutartį ir (arba) reikalauti grąžinti sumokėtas Projekto finansavimo lėšas ar jų dalį pagal ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos sprendimo nuostatas (t. I, b. l. 27). Taisyklių 191 punktas iš esmės atkartoja Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.1 punkto nuostatas. Pareiškėjas su tokiomis sąlygomis, tarp jų ir su Projektui skirtų lėšų mažinimu, sutiko ir pasirašydamas Sutartį įsipareigojo jos laikytis. Pažymėtina, jog nei Sutartyje, nei Taisyklėse nėra numatyti paskirtos sankcijos – Projekto finansavimo lėšų sumažinimo – dydžiai.

46Teisėjų kolegija nurodo, jog Potvarkiu atsakovas sumažino 10 procentų, t. y. 127 568,20 litų netiesioginėms išlaidoms kompensuoti skirtą sumą (t. II, b. l. 45-46). Buvo sumažinta suma skirta Projekto administravimui, o tiesioginės išlaidos, skirtos Projekto veikloms įgyvendinti (mokymams finansuoti), sumažintos nebuvo (t. II, b. l. 97). Ministerija nurodė, jog netiesioginės išlaidos buvo sumažintos už nekokybiškai vykdytą Projekto administravimą ir šiuo atveju pritaikius sankciją nuo netiesioginių išlaidų turės būti sprendžiamas klausimas dėl Projektui administruoti skirtų lėšų perskirstymo, net ne dėl pačių veiklų vykdymo (t. II, b. l. 97). Teisėjų kolegija pabrėžia, jog byloje nėra ginčo dėl to, ar pareiškėjui taikytina sankcija turėtų būti skaičiuojama nuo Projekto netiesioginėms išlaidoms kompensuoti skirtos sumos, nes pareiškėjas nei skunde pirmosios instancijos teismui, nei atsiliepime į apeliacinį skundą neginčija to, kad sankcija buvo pritaikyta nuo netiesioginėms išlaidoms kompensuoti skirtos sumos, o ginčija apskritai paskirtą sankciją (t. I, b. l. 7-8, t. IV, b. l. 144-146).

47Įvertinus byloje esančią medžiagą teigtina, jog pareiškėjui skiriant sankciją turi būti atsižvelgiama į sankcijos paskirtį ne tik nubausti teisės pažeidėją, bet ir vykdyti prevenciją, kad asmuo daugiau nedarytų žalos teisės saugomoms ir ginamoms vertybėms, teisingumo, proporcingumo principus, į aplinkybę, kad pareiškėjui taikytina sankcija turėtų atitikti lėšas, skirtas mokymams apie kuriuos nebuvo netinkamai pranešta. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje buvo nurodyta, jog 2010 m. balandžio 29 d. mokymų vertė buvo 500 litų, 2010 m. gegužės 11 d. mokymų vertė buvo 500 litų, 2010 m. birželio 4-5 d. mokymų vertė buvo 22 000 litų (t. IV, b. l. 144), o pareiškėjas pažeidė Sutartimi jam nustatytas pareigas pranešti apie 2010 m. gegužės 11 d., 2010 m. birželio 5 d. mokymų pasikeitimus, nes remiantis byloje esančiais dokumentais nustatyta, jog 2010 m. birželio 4 d. mokymai vyko Agentūrai praneštu laiku. Todėl teisėjų kolegija, įvertinusi visas nurodytas aplinkybes, nusprendžia pakeisti Potvarkiu priimtą sprendimą pareiškėjui sumažinti nustatytą didžiausią Projekto netiesioginėms išlaidoms kompensuoti skirtą sumą 127 568,20 litų ir priimti naują sprendimą – pareiškėjui sumažinti nustatytą didžiausią Projekto netiesioginėms išlaidoms kompensuoti skirtą sumą 23 000 litų.

48Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas pakeičiant Potvarkiu priimtą sprendimą sumažinti nustatytą didžiausią Projekto netiesioginėms išlaidoms kompensuoti skirtą sumą 127 568,20 litų ir teisėjų kolegija priima naują sprendimą – sumažinti nustatytą didžiausią Projekto netiesioginėms išlaidoms kompensuoti skirtą sumą 23 000 litų.

49Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

50Atsakovo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

51Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pakeisti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2010 m. liepos 13 d. potvarkiu Nr. A3-102 ,,Dėl poveikio priemonių už padarytą finansinį pažeidimą taikymo Europos socialinio fondo finansuojamo projekto ,,Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas stiprinant darbuotojų specialiuosius gebėjimus” vykdytojui asociacijai ,,Infobalt” priimtą sprendimą sumažinti nustatytą didžiausią projekto netiesioginėms išlaidoms kompensuoti skirtą sumą 127 568,20 litų ir priimti naują sprendimą sumažinti nustatytą didžiausią projekto netiesioginėms išlaidoms kompensuoti skirtą sumą 23 000 litų.

52Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas asociacija ,,Infobalt” (toliau – ir pareiškėjas,... 5. Pareiškėjas nurodė, kad 2009 m. gegužės 1 d. Ministerija, Europos... 6. Asociacijos teigimu, Agentūros nustatyti pažeidimai yra neesminiai, numatyti... 7. Teigė, kad paskirta sankcija yra neteisėta, nes nėra numatyta nei Sutartyje,... 8. Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra su pareiškėjo skundu nesutiko ir... 10. Paaiškino, kad nuostatos dėl netinkamai įgyvendinamų projektų ir su tuo... 11. Agentūra atkreipė dėmesį į tai, kad ji nedraudžia perkelti renginių... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Finansų ministerija su pareiškėjo skundu... 13. II.... 14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 7 d. sprendimu... 15. Teismas pažymėjo, jog Agentūra neturi paruošusi metodikos, kuri... 16. Teismas pažymėjo, jog paramos lėšų panaudojimą plačiąja prasme... 17. III.... 18. Atsakovas apeliaciniu skundu (t. IV, b. l. 116-119) prašo panaikinti pirmosios... 19. Nurodo, jog Taisyklėse įtvirtinta, jog tik per patikrą vietoje galima... 20. Pabrėžia, jog teismo pozicija pažeidžia Agentūros atliekamų patikrų... 21. Atsakovas teigia, jog pareiškėjas neginčija, jog pažeidimai buvo padaryti,... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra pateikė prisidėjimą prie atsakovo... 23. Pažymi, jog teismas netinkamai įvertino patikrų vietoje atlikimo metu... 24. Agentūra pabrėžia, jog pareiškėjas, skunde teikdamas paaiškinimus dėl... 25. Nurodo, jog pareiškėjas, skunde teikdamas paaiškinimus dėl Agentūros 2010... 26. Agentūra paaiškina, jog teismas sprendimą priėmė neįsigilinęs į Europos... 27. Mano, kad finansavimo sumažinimas atliktas vadovaujantis norminių teisės... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo Finansų ministerija atsiliepimu į apeliacinį... 29. Nurodo, jog kiekvienai valstybei narei pagal Tarybos reglamento Nr. 1083/2006... 30. Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. IV, b. l. 144-146) prašo... 31. Pareiškėjas nurodo, jog jis ne kartą buvo kreipęsis į Agentūrą su... 32. Pažymi, jog bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu buvo... 33. Teisėjų kolegija... 34. IV.... 35. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 36. Byloje ginčas kilęs dėl Potvarkio, kuriuo priimtas sprendimas sumažinti... 37. LR CK 6.189 straipsnio 1 dalis numato, jog teisėtai sudaryta ir galiojanti... 38. Teisėjų kolegija nurodo, jog pareiškėjas pasirašyta Sutartimi... 39. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog apie planuotų veiklų vykdymo... 40. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos aplinkybes, pažymi, jog nepagrįstai... 41. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog 2010 m. balandžio 29 d. patikros... 42. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs,... 43. Remiantis bylos duomenis nustatyta, kad atsakovas nustatęs pareiškėjo... 44. Teisėjų kolegija pažymi, jog realiai apčiuopiamos sankcijos paskirtis yra... 45. Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.1 punktas numato, jog, jeigu Projekto... 46. Teisėjų kolegija nurodo, jog Potvarkiu atsakovas sumažino 10 procentų, t.... 47. Įvertinus byloje esančią medžiagą teigtina, jog pareiškėjui skiriant... 48. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą teisėjų kolegija sprendžia, jog... 49. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 50. Atsakovo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos... 51. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimą... 52. Sprendimas neskundžiamas....