Byla II-531-815/2010
Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2010 m. vasario 2 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A11-5792 panaikinimo arba pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, sekretoriaujant Redai Martynaitytei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui – L. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – L. A. skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2010 m. vasario 2 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A11-5792 panaikinimo arba pakeitimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas P. N. 2010 m. sausio 11 d. 14 val. 12 min. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. A10-38(1.1.50-SM4) (toliau – ir protokolas Nr. A10-38(1.1.50-SM4)) (b. l. 19) L. A., a. k. ( - ), dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 2141 straipsnio 3 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymo už tai, kad L. A., būdama L. A. individualios įmonės savininkė, 2009 m. lapkričio 27 d. 14 val. 40 min. ( - ), Vilniuje, pažeidė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-998 patvirtintų Išorinės vaizdinės reklamos taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 10.2 punktą, t. y. nesuderino su Vilniaus miesto savivaldybe įmonės išorinės vaizdinės reklamos.

5L. A. protokole Nr. A10-38(1.1.50-SM4) nurodė, kad reklamos nesuderino dėl to, kad galvojo, jog suderino su „Palink“ kompanija, kad artimiausiu metu reklaminę iškabą suderins.

62. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinė komisija (toliau – ir Komisija) 2010 m. vasario 2 d. posėdyje nagrinėjo L. A. surašytą administracinio teisės pažeidimo protokolą bei medžiagą (bylą), nustatė, kad, pasak L. A., „reklamas darė „Palink“ ir mes galvojom, kad daugiau nieko daryti nereikia“, kad, pasak administracinėn atsakomybėn patraukto asmens, dokumentai jau sutvarkyti, bei nusprendė priimti nutarimą ir viešai jį paskelbti (Komisijos 2010 m. vasario 2 d. posėdžio protokolas Nr. A11-5792 (b. l. 18)).

73. Komisija, išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą ir nustačiusi, kad L. A., a. k. ( - ), administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas už tai, kad L. A., būdama L. A. individualios įmonės savininkė, 2009 m. lapkričio 27 d. 14 val. 40 min. ( - ), Vilniuje, pažeidė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-998 patvirtintų Išorinės vaizdinės reklamos taisyklių 10.2 punkto reikalavimus, t. y. nesuderino su Vilniaus miesto savivaldybe įmonės išorinės vaizdinės reklamos, tuo L. A. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 2141 straipsnio 3 dalyje, 2010 m. vasario 2 d. nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A11-5792 (toliau – ir nutarimas Nr. A11-5792) (b. l. 3, 17) nutarė L. A. pripažinti kalta padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 2141 straipsnio 3 dalyje, ir paskirti administracinę nuobaudą – 500 Lt (penkių šimtų litų) baudą bei įpareigoti sumokėti baudą per keturiasdešimt dienų.

84. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – L. A. skunde (b. l. 2) nurodo, kad paskirta nuobauda yra neteisinga, nes reklamos skydas jau buvo suderintas UAB „Palink“ 2009 m. vasario 24 d. su savivaldybės institucijomis, prašo panaikinti nutarimą Nr. A11-5792 arba sušvelninti nutarimu Nr. A11-5792 paskirtą 500 Lt baudą, nes bauda yra per didelė, jos individualios įmonės apyvarta yra maža.

9L. A. pateikė savo įmonės metinę pelno mokesčio deklaracijos kopiją (b. l. 4-6), PVM sąskaitos faktūros NDL Nr. 001424 (b. l. 7), pagal kurią L. A. IĮ 2008 m. sausio 7 d. pirko iškabą „Optika“, kopiją, su ja susijusią medžiagą (b. l. 9-10), įrodymus, kad UAB „Palink“ 2009 m. vasario 24 d. derino minėtą reklaminę iškabą su savivaldybės institucijomis (b. l. 8), kasos operacijų ataskaitų išrašus (b. l. 11-12), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2010 m. vasario 5 d. išduotą leidimą įrengti ir eksploatuoti išorinę vaizdinę reklamą (b. l. 13), įrodymus, kad minėta reklaminė iškaba su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Kalbos kontrolės ir administracinės veiklos skyriumi buvo suderinta 2010 m. sausio 18 d. (b. l. 14).

10II

111. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – L. A., remdamasi skunde pateiktais argumentais, prašė skundą tenkinti: panaikinti nutarimą Nr. A11-5792 arba sušvelninti nutarimu Nr. A11-5792 paskirtą 500 Lt baudą.

122. Teismo posėdyje liudytojai P. N. bei K. G. (K. G.) patvirtino, kad reklaminė iškaba „Optika“, iškabinta ( - ), Vilniuje, 2009 m. lapkričio 27 d. atliktos patikros metu nebuvo suderinta nustatyta tvarka su Vilniaus miesto savivaldybe.

13Teismas

konstatuoja:

141. Nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas P. N. 2010 m. sausio 11 d. 14 val. 12 min. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. A10-38(1.1.50-SM4) (b. l. 19) L. A., a. k. ( - ), dėl ATPK 2141 straipsnio 3 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymo už tai, kad L. A., būdama L. A. individualios įmonės savininkė, 2009 m. lapkričio 27 d. 14 val. 40 min. ( - ), Vilniuje, pažeidė Taisyklių 10.2 punktą, t. y. nesuderino su Vilniaus miesto savivaldybe įmonės išorinės vaizdinės reklamos, taip pat nustatyta, kad Komisija, išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą ir nustačiusi, kad L. A., a. k. ( - ), administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas už tai, kad L. A., būdama L. A. individualios įmonės savininkė, 2009 m. lapkričio 27 d. 14 val. 40 min. ( - ), Vilniuje, pažeidė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-998 patvirtintų Išorinės vaizdinės reklamos taisyklių 10.2 punkto reikalavimus, t. y. nesuderino su Vilniaus miesto savivaldybe įmonės išorinės vaizdinės reklamos, tuo L. A. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 2141 straipsnio 3 dalyje, 2010 m. vasario 2 d. nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A11-5792 (b. l. 3, 17) nutarė L. A. pripažinti kalta padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 2141 straipsnio 3 dalyje, ir paskirti administracinę nuobaudą – 500 Lt baudą.

152. Pažymėtina, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – L. A. neigia, jog padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 2141 straipsnio „Reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas“ (2004 m. spalio 28 d. redakcija) 3 dalyje, kurioje įtvirtinta, jog Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų kitų reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas (išskyrus įstatymų uždraustos ar neteisėtos veiklos reklamos, taip pat prekių ar paslaugų, kurių gamyba ir (ar) pardavimas (teikimas) yra įstatymų uždrausti, reklamos skleidimą visuomenės informavimo priemonėse), taip pat savivaldybių tarybų patvirtintų išorinės reklamos įrengimo taisyklių nesilaikymas užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų. Taigi, ši ATPK nuostata yra blanketinė, nukreipianti į inter alia savivaldybių tarybų patvirtintas išorinės reklamos įrengimo taisykles. Šiame kontekste paminėtina, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-998 „Dėl Išorinės vaizdinės reklamos taisyklių tvirtinimo“ patvirtintų Išorinės vaizdinės reklamos taisyklių 10 punkte, be kita ko, įtvirtinta, jog reklamos skleidėjas įgyja teisę įrengti reklamą savivaldybės teritorijoje, patikrinus ir patvirtinus reklamos įrengimo projektą, kai reklama įrengiama ne ant savivaldybės objektų (Taisyklių 10.2.1 papunktis); pagal Taisyklių 4.5 punktą reklamos leidimas – savivaldybės administracijos subjekto (savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens) išduotas reklamos leidimas, suteikiantis teisę reklamos skleidėjui leidime nurodytomis sąlygomis įrengti reklamą; reklamos leidimui prilyginama inter alia nustatyta tvarka patikrinti ir patvirtinti reklamos projektai, kai reklama įrengiama ne ant savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų (savivaldybės objektai) (Taisyklių 4.5.2 papunktis); taisyklių 16 punkte įtvirtinta, jog „Reklamos projekto sudėtinės dalys yra šios: 16.1. situacijos schema; 16.2. objekto, ant kurio įrengiama reklama, nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas); 16.3. reklamos grafinis sprendimas (įskaitant vizualizacijas ir fotomontažus); 16.4. reklamos įrenginio konstrukcijos eskizas (schema) bei aprašymas; 16.5. laikiklių bei tvirtinimo mazgų brėžiniai (M1:5), jei reklama tvirtinama laikikliais; 16.6. tikslus reklamos plotas; 16.7. statinio ar kito objekto, ant kurio įrengiama reklama, nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai bei statinių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, savininko ar valstybės turto valdytojo sutikimas; 16.8. reklamos projekto užsakovo įmonės registravimo pažymėjimo patvirtintas nuorašas (jeigu užsakovas yra juridinis asmuo); 16.9. prekės ženklo registracijos liudijimo patvirtintas nuorašas, jei šio ženklo naudojimas numatytas reklamos grafiniame sprendime.“ Apibendrinant Taisyklėse įtvirtintą teisinį reguliavimą, susijusį su šia administracinio teisės pažeidimo byla, konstatuotina, kad reklamos skleidėjas įgyja teisę įrengti reklamą, kai ji įrengiama ne ant savivaldybės objektų, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, tik patikrinus ir patvirtinus reklamos įrengimo projektą. Dar daugiau, reklamos projektas gali būti patvirtintas tik tada, kai jis turi visas būtinas sudėtines dalis.

16Pažymėtina, jog nesant visų būtinų reklamos projekto dalių, be kita ko, statinio ar kito objekto, ant kurio įrengiama reklama, nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų bei statinių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, savininko ar valstybės turto valdytojo sutikimo, šis projektas negali būti patvirtintas, tuo pačiu reklama negali būti įrengiama. Būtent todėl būtina suderinti visus dokumentus, be kita ko, reklamos projektą, Taisyklėse nustatyta tvarka. Jeigu reklama yra įrengiama nepatvirtinus reklamos projekto, asmuo turi būti baudžiamas pagal ATPK 2141 straipsnio 3 dalį.

17Pažymėtina, kad šioje byloje nustatyta, jog L. A. minėtos reklaminės iškabos projektą su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Kalbos kontrolės ir administracinės veiklos skyriumi suderino tik 2010 m. sausio 18 d. (b. l. 14), jį svarstė Išorinės vaizdinės reklamos komisija 2010 m. sausio 26 d. posėdyje (b. l. 13), t. y. jau po protokolo Nr. A10-38(1.1.50-SM4) (b. l. 19) surašymo. Vadinasi, L. A. pagrįstai patraukta administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 2141 straipsnio 3 dalį, o todėl nutarimo Nr. A11-5792 pripažinti neteisėtu ir jo naikinti nėra teisinio pagrindo.

18Pažymėtina, kad šioje administracinio teisės pažeidimo byloje administracinis teisės pažeidimas iš esmės įrodomas dokumentais, t. y. be liudytojų parodymų, nors liudytojai P. N. bei K. G. ir parodė, kad pažeidimas buvo padarytas.

193. Nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje L. A. prašo sušvelninti Komisijos 2010 m. vasario 2 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A11-5792 paskirtą 500 Lt (penkių šimtų litų) baudą.

20Minėta, jog L. A. buvo nubausta už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 2141 straipsnio „Reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas“ (2004 m. spalio 28 d. redakcija) 3 dalyje, kurioje įtvirtinta, jog Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų kitų reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas (išskyrus įstatymų uždraustos ar neteisėtos veiklos reklamos, taip pat prekių ar paslaugų, kurių gamyba ir (ar) pardavimas (teikimas) yra įstatymų uždrausti, reklamos skleidimą visuomenės informavimo priemonėse), taip pat savivaldybių tarybų patvirtintų išorinės reklamos įrengimo taisyklių nesilaikymas užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų, padarymą, paskiriant jai minimalią – 500 Lt (penkių šimtų litų) baudą. Taigi, L. A. prašo skirti mažesnę negu įstatyme numatyta administracinę nuobaudą.

21Pažymėtina, kad, skiriant mažesnę negu įstatyme numatyta administracinę nuobaudą, teismui kyla pareiga vadovautis ATPK 301 straipsniu, kuris įtvirtina mažesnės negu įstatymo numatyta administracinės nuobaudos skyrimo arba administracinės nuobaudos neskyrimo pagrindus ir tvarką. Kadangi šiuo institutu realizuojamas Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo reikalavimas diferencijuoti nuobaudas taip, kad jas taikant būtų galima atsižvelgti į teisės pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančias ir kitas aplinkybes, sprendžiant dėl ATPK 301 straipsnio taikymo turi būti nustatytos išskirtinės aplinkybės, kurios gali būti vertinamos pažeidėjo naudai kaip ypatingai švelninančios jo atsakomybę (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. N5?1647/2006, N16-1481/06, N9-1499/2006, N17-148/2006). Pažymėtina ir tai, kad nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje nėra nustatyta jokių išskirtinių aplinkybių (sunki administracinėn atsakomybėn patraukto asmens materialinė padėtis, administracinio teisės pažeidimo pašalinimas nėra tokios aplinkybės), leidžiančių teismui vadovautis ATPK 301 straipsniu, todėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens prašymas pakeisti nutarimą Nr. A11-5792, paskiriant švelnesnę nuobaudą, netenkintinas.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3 ir 4 dalimis, 128, 129 straipsniais,

Nutarė

23

24Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2010 m. vasario 2 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A11-5792 palikti nepakeistą, o L. A. skundo nepatenkinti.

25Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir... 5. L. A. protokole Nr. A10-38(1.1.50-SM4) nurodė, kad reklamos nesuderino dėl... 6. 2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinė komisija (toliau –... 7. 3. Komisija, išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą ir... 8. 4. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – L. A. skunde (b. l. 2)... 9. L. A. pateikė savo įmonės metinę pelno mokesčio deklaracijos kopiją (b.... 10. II... 11. 1. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – L. A.,... 12. 2. Teismo posėdyje liudytojai P. N. bei K. G. (K. G.) patvirtino, kad... 13. Teismas... 14. 1. Nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje nustatyta, kad... 15. 2. Pažymėtina, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – L. A.... 16. Pažymėtina, jog nesant visų būtinų reklamos projekto dalių, be kita ko,... 17. Pažymėtina, kad šioje byloje nustatyta, jog L. A. minėtos reklaminės... 18. Pažymėtina, kad šioje administracinio teisės pažeidimo byloje... 19. 3. Nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje L. A. prašo... 20. Minėta, jog L. A. buvo nubausta už administracinio teisės pažeidimo,... 21. Pažymėtina, kad, skiriant mažesnę negu įstatyme numatyta administracinę... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 23. ... 24. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2010 m.... 25. Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama...