Byla AS-458-520/2018

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Audriaus Bakavecko ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 17 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui (tretieji suinteresuoti asmenys – Lietuvos Respublikos Seimas, Europos Parlamento informacijos biuras Lietuvoje, Europos Komisija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, Kauno apylinkės prokuratūra, Kauno apygardos prokuratūra, Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas) dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą, skųsdamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir VRM) veiksmus ir prašydamas įpareigoti VRM atlikti veiksmus.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 15 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2018 m. sausio 29 d. skundo trūkumams pašalinti – pateikti teismui skundą raštu arba Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatyta tvarka elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis.

7Pareiškėjas 2018 m. sausio 29 d. išsiuntė Vilniaus apygardos administraciniam teismui patikslintą skundą (teisme gautas 2018 m. vasario 2 d.), kuris surašytas raštu ir pareiškėjo pasirašytas. Pareiškėjas minėtu skundu prašė teismą įpareigoti VRM ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrą išnagrinėti bei raštu atsakyti į jo 2018 m. sausio 7 d. skundus.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. vasario 12 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2018 m. vasario 26 d. pateikti teismui patikslintą skundą ir pašalinti nutartyje nurodytus skundo trūkumus: 1) patikslinti administracinės bylos šalis arba pateikti paaiškinimus dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų įtraukimo į bylą; 2) pateikti dokumentus ir kitus įrodymus, kuriais pareiškėjas grindžia savo reikalavimus; 3) jeigu pareiškėjo skundas apmokestinamas žyminiu mokesčiu, pareiškėjas turi pateikti mokėjimo dokumento, patvirtinančio žyminio mokesčio sumokėjimą, originalą arba motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio.

9Pareiškėjas 2018 m. vasario 26 d. elektroniniu paštu pateikė prašymą (teisme gautas 2018 m. vasario 27 d.), prašydamas atsiųsti jo skundo registruotą kopiją ir nurodydamas, kad dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro tarnybos aplaidumo anksčiau negalėjo išsiųsti elektroniniu paštu, ranka pasirašytas skundas bus išsiųstas paštu 2018 m. vasario 27 d., nes paštas 2018 m. vasario 26 d. nedirba iki 24 val.

10Pareiškėjas 2018 m. vasario 26 d. elektroniniu paštu išsiuntė prašymą (teisme gautas 2018 m. vasario 27 d.), prašydamas patikslinti 2018 m. nutartyje nurodytą atsakovą, visada nurodyti jo skundų datas ir jo suteiktus dokumentų numerius bei atskirai pateikti jo skundus bylose Nr. I-1408-789/2018 ir I-1407-789/2018, kad galėtų šalinti galimus skundų trūkumus. 2018 m. kovo 1 d. teisme gautas minėto rašto originalas.

11Pareiškėjas 2018 m. vasario 27 d. paštu išsiuntė Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2018 m. vasario 25 d. procesinį dokumentą, pavadintą ,,Patikslintas skundas po trūkumų šalinimo“, surašytą raštu ir pasirašytą (Nr. DOK-4570).

12Pareiškėjas 2018 m. kovo 6 d. elektroniniu paštu išsiuntė atskirąjį skundą (teisme gautas 2018 m. kovo 7 d., Nr. IAT-142) su priedais, taip pat elektroniniu paštu 2018 m. kovo 7 d. išsiuntė teismui raštą, adresuotą Teisėjų etikos ir drausmės komisijai (teisme gautas 2018 m. kovo 7 d., Nr. DOK-5238).

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 8 d. nutartimi nutarė pareiškėjo skundą, teisme gautą 2018 m. sausio 8 d., patikslintą skundą, teisme gautą 2018 m. sausio 29 d., procesinį dokumentą (Nr. DOK-4570), teisme gautą 2018 m. vasario 27 d. ir atskirąjį skundą Nr. (I-AT-142), teisme gautą 2018 m. kovo 7 d., laikyti nepaduotais.

14Pareiškėjas 2018 m. kovo 19 d. elektroniniu paštu išsiuntė atskirąjį skundą, kuris Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas 2018 m. kovo 20 d. (Nr. IAT-177), prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 8 d. nutartį, grąžinti Vilniaus apygardos administraciniam teismui klausimą nagrinėti iš naujo.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 27 d. nutartimi nutarė pareiškėjo atskirąjį skundą (Nr. IAT-177), teisme gautą 2018 m. kovo 20 d., laikyti nepaduotu.

16Pareiškėjas 2018 m. balandžio 8 d. elektroniniu paštu išsiuntė atskirąjį skundą (Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas 2018 m. balandžio 9 d., Nr. IAT-220), prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 8 d. nutartį, grąžinti Vilniaus apygardos administraciniam teismui klausimą nagrinėti iš naujo.

17II.

18Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. balandžio 17 d. nutartimi nutarė pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą (IAT-220/2018), teisme gautą 2018 m. balandžio 9 d., laikyti nepaduotu.

19Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 151 straipsnyje nustatyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skyriuje nustatytas išimtis. ABTĮ 134 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad, kai apeliacinis skundas paduodamas elektroninių ryšių priemonėmis, asmens tapatybė patvirtinama Lietuvos Respublikos teismų įstatyme nustatytais būdais.

20Teismas pažymėjo, kad 2018 m. sausio 15 d. nutartyje, 2018 m. kovo 8 d. nutartyje ir 2018 m. kovo 27 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. I-1407-789/2018 pareiškėjui išaiškino, kad procesiniai dokumentai elektroninių ryšių priemonėmis teismui pateikiami naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu (toliau – ir VEP posistemis).

21Teismas nurodė, kad ABTĮ 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog proceso dalyviai privalo sąžiningai naudotis savo procesinėmis teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjui 2018 m. sausio 15 d. nutartyje, 2018 m. kovo 8 d. nutartyje ir 2018 m. kovo 27 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. I-1407-789/2018 tinkamai išaiškinta dokumentų teikimo tvarka naudojantis elektroninėmis paslaugomis, tačiau pareiškėjas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir atskirąjį skundą (IAT-220/2018) teismui pateikė elektroniniu paštu nenaudodamas Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko Viešųjų elektroninių paslaugų posistemio. Teismas sprendė, kad esant šioms aplinkybėms, termino atskirojo skundo trūkumams pašalinti nustatymas neatitiktų proceso operatyvumo principo, kadangi pareiškėjui minėtose nutartyse išaiškinta skundų pateikimo tvarka.

22Teismas nurodė, kad ABTĮ 23 straipsnio 7 dalyje nustatyta, jog jeigu skundas siunčiamas faksimiliniu laišku arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybė patvirtinama Teismų įstatyme nustatytais būdais), ne vėliau kaip per tris kalendorines dienas turi būti pateiktas skundo originalas. Pareiškėjas teismui nepateikė atskirojo skundo (IAT-220/2018) originalo. Atsižvelgęs į tai, kad pareiškėjui išaiškinta skundų pateikimo tvarka teismui, teismas vertino, kad netikslinga pareiškėjui nustatyti terminą atskirojo skundo (IAT-220/2018) trūkumams pašalinti, ir nutarė pareiškėjo atskirąjį skundą (IAT-220/2018) laikyti nepaduotu.

23III.

24Pareiškėjas V. J. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 17 d. nutartį, grąžinti Vilniaus apygardos administraciniam teismui klausimą nagrinėti iš naujo.

25Pareiškėjo teigimu, jo atskirieji skundai laikytini paduotais, nes jie pasirašyti saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu, šio parašo galiojimą teisme įtvirtina 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 nuostatai.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 17 d. nutartis, kuria pareiškėjo V. J. atskirasis skundas laikytas nepaduotu (ABTĮ 138 str. 2 d.).

29Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi laikė pareiškėjo atskirąjį skundą nepaduotu, nes nustatė, kad pareiškėjas atskirąjį skundą (IAT-220/2018) teismui pateikė elektroniniu paštu, nenaudodamas Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko Viešųjų elektroninių paslaugų posistemio. Pareiškėjo manymu, jo atskirasis skundas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, todėl nepagrįstai buvo laikomas nepaduotu.

30Tikrindama skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumą ir teisėtumą, teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad pagal ABTĮ 152 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skyriuje nustatytas išimtis. Pagal ABTĮ 138 straipsnio 2 dalį, jeigu apeliacinis skundas neatitinka šio įstatymo 134 straipsnyje nustatytų reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Kai per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, apeliacinis skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas apeliantui. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties grąžinti apeliacinį skundą apeliantui gali būti paduodamas atskirasis skundas. ABTĮ 134 straipsnio 4 dalis nustato, kad apeliacinį skundą pasirašo apeliantas arba jo atstovas. Pateikiant apeliacinį skundą teismui elektroninių ryšių priemonėmis šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka, laikoma, kad apeliacinis skundas yra pasirašytas. Pagal minėto straipsnio 5 dalį, kai apeliacinis skundas paduodamas elektroninių ryšių priemonėmis, asmens tapatybė patvirtinama Teismų įstatyme nustatytais būdais.

31Įvertinus pareiškėjo atskirojo skundo turinį, esminis klausimas nagrinėjamu atveju yra tas, ar pareiškėjas iš tikrųjų tinkamai pasirašė ir pateikė pirmosios instancijos teismui atskirąjį skundą, dėl kurio laikymo nepaduotu yra priimta skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 17 d. nutartis.

32Nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. balandžio 17 d. nutartyje nustatė, kad pareiškėjo atskirasis skundas, gautas teisme 2018 m. balandžio 9 d. (IAT-220/2018), buvo pateiktas ne raštu ar naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko VEP posistemiu, o elektroniniu paštu, pasirašant pridedamus dokumentus elektroniniu parašu.

33Pagal bendrąją taisyklę, atskirieji skundai administraciniam teismui pateikiami raštu, pasirašyti jį teikiančio proceso dalyvio arba jo atstovo (ABTĮ 24 str. 1 d., 134 str. 4 d., 137 str., 151 str.). Kaip minėta, ABTĮ 134 straipsnio 5 dalis nustato, kad kai apeliacinis skundas (šiuo atveju – atskirasis skundas) paduodamas elektroninių ryšių priemonėmis, asmens tapatybė patvirtinama Teismų įstatyme nustatytai būdais. Teismų įstatymo 371 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad proceso dalyviai turi teisę visus procesinius dokumentus ir su teismo procesu susijusią informaciją teismams teikti elektroninės formos, teisingumo ministro nustatyta tvarka naudodami elektroninių ryšių priemones. Asmenys, teikiantys procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis, turi juos pasirašyti saugiu elektroniniu parašu arba savo asmens tapatybę patvirtinti kitais būdais (per elektroninės bankininkystės sistemas ir pan.), arba užsiregistruoti teismų informacinėje sistemoje. Asmens tapatybės patvirtinimo reikalavimus ir būdus nustato teisingumo ministras.

34Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 patvirtintame Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos apraše (toliau – ir Aprašas). Nuo 2017 m. sausio 1 d. galiojančioje Aprašo redakcijoje nustatyta, kad procesiniai dokumentai elektroninių ryšių priemonėmis teismui pateikiami naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko VEP posistemiu, išskyrus Aprašo 8–91 punktuose nurodytus atvejus (Aprašo 3 p.). Aprašo 8–91 punktuose nustatytos išimtys, susijusios su procesinių dokumentų pateikimu administracinių nusižengimų bei baudžiamosiose bylose.

35Taigi iš nurodytų teisės aktų nuostatų matyti, kad galiojantys teisės aktai nustato, jog procesiniai dokumentai elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis administraciniam teismui pateikiami naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko VEP posistemiu, o jeigu skundas siunčiamas faksimiliniu laišku arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybė patvirtinama Lietuvos Respublikos teismų įstatyme nustatytais būdais), ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas turi būti pateiktas skundo originalas (ABTĮ 23 str. 7 d.).

36Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl aplinkybės, kad pareiškėjas atskirąjį skundą, gautą teisme 2018 m. balandžio 9 d. (IAT-220/2018), pateikė elektroniniu paštu, o ne naudodamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko VEP posistemiu, o šio skundo originalas pirmosios instancijos teismui per ABTĮ nustatytą terminą nebuvo pateiktas. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjui procesinių dokumentų pateikimo tvarka elektroninių ryšių priemonėmis buvo išaiškinta ne kartą, dalį dokumentų į bylą jis pateikė tinkamai pasirašytus (pvz., 2018 m. sausio 29 d. išsiųstą skundą, surašytą raštu ir pasirašytą, pateiktą teismui šalinant 2018 m. sausio 15 d. nutartimi nustatytus skundo trūkumus, nagrinėjamą atskirąjį skundą).

37Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjo atskirojo skundo argumentai, jog jo elektroninio parašo galiojimą teisme įtvirtina 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, bei tai, kad pareiškėjo elektroniniu paštu teismui pateikti procesiniai dokumentai buvo pasirašomi elektroniniu parašu, nepaneigia pareigos teikti teismui dokumentus ABTĮ nustatyta tvarka. ABTĮ 134 straipsnio 5 dalis numato, kad, kai apeliacinis skundas (šiuo atveju – atskirasis skundas) paduodamas elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis, asmens tapatybė patvirtinama Teismų įstatyme nustatytais būdais, dokumentai turi būti pateikiami naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko VEP posistemiu.

38Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas atskirąjį skundą pateikė, nesilaikydamas nustatytos procesinių dokumentų pateikimo teismui tvarkos, t. y. atskirasis skundas neatitiko ABTĮ nustatytų reikalavimų, tačiau pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pareiškėjui nenustatė termino atskirojo skundo trūkumams šalinti, vertino, kad terminą trūkumams šalinti nustatyti nėra tikslinga, nes procesinių dokumentų padavimo teismui tvarka pareiškėjui jau buvo ne kartą išaiškinta, ir pareiškėjo atskirąjį skundą, gautą teisme 2018 m. balandžio 9 d. (IAT-220/2018), laikė nepaduotu.

39Teisėjų kolegija pažymi, kad ABTĮ 138 straipsnio 2 dalis nustato imperatyvią pareigą teismui nustatyti terminą apeliacinio skundo (šiuo atveju – atskirojo skundo) trūkumams šalinti tuo atveju, jei apeliacinis skundas neatitinka ABTĮ 134 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ir tik tuo atveju, jei per teismo nustatytą terminą apeliacinio skundo trūkumai nepašalinami, apeliacinis skundas gali būti laikomas nepaduotu. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nenustatydamas termino pareiškėjo atskirojo skundo, gauto teisme 2018 m. balandžio 9 d. (IAT-220/2018), trūkumams šalinti, ABTĮ 138 straipsnio 2 dalį pažeidė ir nepagrįstai minėtą pareiškėjo atskirąjį skundą laikė nepaduotu, todėl skundžiama 2018 m. balandžio 17 d. negali būti pripažįstama teisėta ir pagrįsta.

40Pirmosios instancijos teismo nurodyti argumentai, kad pareiškėjui 2018 m. sausio 15 d., 2018 m. kovo 8 d. ir 2018 m. kovo 27 d. nutartimis buvo išaiškinta procesinių dokumentų teikimo tvarka teismui, tačiau pareiškėjas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir atskirąjį skundą (IAT-220/2018) teismui pateikė elektroniniu paštu, nenaudodamas Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko Viešųjų elektroninių paslaugų posistemio, nesudaro teisinio pagrindo pagal ABTĮ nuostatas atskirąjį skundą laikyti nepaduotu. Dėl pareiškėjo piktnaudžiavimo procesu jam (pareiškėjui) gali būti skiriama bauda (ABTĮ 83 str. 1 d. 6 p.).

41Atsižvelgdama į aptartus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis negali būti laikoma pagrįsta ir teisėta, todėl panaikinama, pareiškėjo atskirojo skundo priėmimo klausimas grąžinamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

43Pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą tenkinti.

44Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 17 d. nutartį panaikinti.

45Pareiškėjo V. J. atskirojo skundo, gauto Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2018 m. balandžio 9 d. (IAT-220/2018), priėmimo klausimą perduoti Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

46Nutartis neskundžiama.

Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi su skundu į... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 15 d. nutartimi... 7. Pareiškėjas 2018 m. sausio 29 d. išsiuntė Vilniaus apygardos... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. vasario 12 d. nutartimi... 9. Pareiškėjas 2018 m. vasario 26 d. elektroniniu paštu pateikė prašymą... 10. Pareiškėjas 2018 m. vasario 26 d. elektroniniu paštu išsiuntė prašymą... 11. Pareiškėjas 2018 m. vasario 27 d. paštu išsiuntė Vilniaus apygardos... 12. Pareiškėjas 2018 m. kovo 6 d. elektroniniu paštu išsiuntė atskirąjį... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 8 d. nutartimi nutarė... 14. Pareiškėjas 2018 m. kovo 19 d. elektroniniu paštu išsiuntė atskirąjį... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 27 d. nutartimi nutarė... 16. Pareiškėjas 2018 m. balandžio 8 d. elektroniniu paštu išsiuntė... 17. II.... 18. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. balandžio 17 d. nutartimi... 19. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 20. Teismas pažymėjo, kad 2018 m. sausio 15 d. nutartyje, 2018 m. kovo 8 d.... 21. Teismas nurodė, kad ABTĮ 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog proceso... 22. Teismas nurodė, kad ABTĮ 23 straipsnio 7 dalyje nustatyta, jog jeigu skundas... 23. III.... 24. Pareiškėjas V. J. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 25. Pareiškėjo teigimu, jo atskirieji skundai laikytini paduotais, nes jie... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV.... 28. Atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m.... 29. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi laikė pareiškėjo... 30. Tikrindama skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumą ir... 31. Įvertinus pareiškėjo atskirojo skundo turinį, esminis klausimas... 32. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. balandžio 17... 33. Pagal bendrąją taisyklę, atskirieji skundai administraciniam teismui... 34. Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims... 35. Taigi iš nurodytų teisės aktų nuostatų matyti, kad galiojantys teisės... 36. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl aplinkybės, kad pareiškėjas... 37. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjo atskirojo skundo argumentai, jog... 38. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas atskirąjį skundą pateikė,... 39. Teisėjų kolegija pažymi, kad ABTĮ 138 straipsnio 2 dalis nustato... 40. Pirmosios instancijos teismo nurodyti argumentai, kad pareiškėjui 2018 m.... 41. Atsižvelgdama į aptartus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 43. Pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą tenkinti.... 44. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 17 d. nutartį... 45. Pareiškėjo V. J. atskirojo skundo, gauto Vilniaus apygardos administraciniame... 46. Nutartis neskundžiama....