Byla I-181-162/2010
Dėl Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2010-01-04 sprendimo Nr. 2010.8/1-908396-L4-760/AB9-1 panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjos Dalios Gumuliauskienė (pirmininkė ir pranešėja), teisėjų Irmos Čuchraj ir Aušrelės Mažrimienės, sekretoriaujant Eglei Mikelionienei, dalyvaujant atsakovės Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovei Laimutei Mikužienei, 2010 m. vasario 23 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Žvejų rezidencija“ skundą atsakovei Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijai dėl Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2010-01-04 sprendimo Nr. 2010.8/1-908396-L4-760/AB9-1 panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB „Žvejų rezidencija“ skundu prašo panaikinti atsakovės 2010 m. sausio 4 d. sprendimą Nr. 2010.8-1/908396/L4-7601/AB9-1, kuriuo nuspręsta negrąžinti (neįskaityti) 274 023, 00 Lt pridėtinės vertės mokesčio permokos (skirtumo). Mano, kad sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Pažymi, jog atsakovė atliko UAB „Žvejų rezidencija“ patikrinimą ir 2009 m. gruodžio 14 d. priėmė sprendimą Nr. (6.5)-147, kuriuo buvo patvirtintas Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009 m. spalio 9 d. patikrinimo aktas Nr. AB1-12 ir nurodyta sumokėti 259 127 Lt PVM bei 25 913 Lt PVM baudą. Minėtą sprendimą pareiškėja gavo 2009 m. gruodžio 16 d. ir per įstatymo nustatytą terminą apskundė centriniam mokesčių administratoriui. Pabrėžia, jog mokestinis ginčas tebevyksta, todėl atsakovė negalėjo priimti 2010 m. sausio 4 d. sprendimo negrąžinti mokesčio permokos. Kol nebus išspręstas mokestinis ginčas pagal Mokesčių administravimo įstatymo 110 straipsnio 1 dalį atsakovė turėjo teisę taikyti tik mokestinės prievolės užtikrinimo priemones, bet neturėjo teisės pradėti mokestinės prievolės priverstinio išieškojimo pagal skundžiamą sprendimą

4Pareiškėja apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuota tinkamai (b.l. 32). Prašymu, pateiktu 2010 m. vasario 23 d., pareiškėja prašo bylą nagrinėti jos atstovei nedalyvaujant ir skundą patenkinti (b.l. 26).

5Atsakovės Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos atstovė prašo palikti pareiškėjos skundą nenagrinėtu atsiliepime į skundą nurodytų motyvų pagrindu.

6Atsiliepime atsakovė nurodo, jog Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 20 punkte yra apibrėžta mokestinio ginčo sąvoka, to paties įstatymo 145 straipsnyje numatyta, kad mokestiniams ginčams nustatoma ir reglamentuojama privaloma ikiteisminė jų nagrinėjimo procedūra. Mokestinius ginčus nagrinėja ikiteisminės institucijos – centrinis mokesčių administratorius, mokestinių ginčų komisija ir teismas. Pareiškėja skundžia atsakovės 2010 m. sausio 4 d. sprendimą, kuriuo atsisakyta pareiškėjai grąžinti mokesčio permoką. Pabrėžia, jog tas ginčas yra mokestinis, kurio nagrinėjimui įstatymu nustatyta privaloma išankstinė jo nagrinėjimo procedūra, todėl pareiškėja skundu turėjo kreiptis į centrinį mokesčių administratorių.

7Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 123 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad proceso šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo pranešta ir nėra pagrindų atidėti bylos nagrinėjimą, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama pareiškėjos atstovei nedalyvaujant.

8Teisėjų kolegija konstatuoja

9Pareiškėja UAB „Žvejų rezidencija“ skundu (b.l. 5) prašo panaikinti 2010 m. sausio 4 d. sprendimą Nr. 2010.8-1/908396/L4-7601/AB9-1 (b.l. 24), kuriuo Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsniu, nusprendė pareiškėjai negrąžinti (neįskaityti) 274 023 Lt pridėtinės vertės mokesčio permokos (skirtumo). Pareiškėjos teigimu, Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija šiuo sprendimu pradėjo mokestinės prievolės priverstinį išieškojimą.

10Atsakovės atstovės paaiškinimu (b.l. 35-36) ir rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog 2009 m. rugpjūčio 4 d. UAB „Žvejų rezidencija“ pateikė Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai prašymą grąžinti 274 023 Lt mokesčio permoką (b.l. 23). Gavusi šį prašymą, Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atliko patikrinimą, kurį įformino 2009 m. spalio 9 d. patikrinimo aktu Nr. AB1-12, o 2009 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. (6.5)-147 patvirtino minėtą aktą, nurodydama pareiškėjai sumokėti 259 127 Lt PVM bei 25 913 Lt PVM baudą. Pareiškėja patikrinimo aktą apskundė centriniam mokesčių administratoriui (b.l. 28-30) ir skundas nėra išnagrinėtas.

11Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186, 46 punktas numato, kai dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) atliekamas mokesčių mokėtojo patikrinimas, mokesčio permoka (skirtumas) turi būti grąžinta (įskaityta) ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų po mokesčių administratoriaus pažymos ar sprendimo dėl patikrinimo akto įteikimo mokesčių mokėtojui dienos. Atsakovės atstovės paaiškinimu teismo posėdyje nustatyta, kad Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, vykdydama minėtu teisės aktu nustatytą įpareigojimą, priėmė skundžiamą sprendimą, kuris nėra mokestinės prievolės priverstinis išieškojimas

12Mokesčių administravimo įstatymo IX skyriuje reglamentuojamas mokesčių administratoriaus sprendimų apskundimas bei mokestiniai ginčai.

13Mokestinio ginčo sąvoka yra pateikta Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnyje. Šio straipsnio 20 dalyje nustatyta, kad mokestiniai ginčai – ginčai, kylantys tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus dėl sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis, taip pat dėl mokesčių administratoriaus sprendimo atsisakyti grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą).

14Privaloma ikiteisminė nagrinėjimo procedūra Mokesčių administravimo įstatymo 145 straipsnio 1 dalyje numatyta tik mokestiniams ginčams. Minėto straipsnio 2 dalis numato, jog šiame įstatyme numatyta mokestinių ginčų nagrinėjimo procedūra taip pat taikoma nagrinėti mokesčių mokėtojo skundams dėl mokesčių administratoriaus sprendimo neatleisti nuo baudų bei (arba) delspinigių mokėjimo ir mokesčių administratoriaus atlikto mokesčių mokėtojo turimos mokesčių permokos įskaitymo.

15Mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos pagal Mokesčių administravimo įstatymo 147 straipsnį yra centrinis mokesčių administratorius, Mokestinių ginčų komisija (toliau – ikiteisminės mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos) ir teismas.

16Ginčo dalykas šioje byloje – Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimas, kuriuo atsisakyta pareiškėjai grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką. Remiantis aukščiau paminėtomis teisės normomis darytina išvada, kad ginčas dėl atsakovės atsisakymo grąžinti (įskaityti) pareiškėjai mokesčio permoką yra mokestinis ginčas, kurio nagrinėjimui įstatymu yra nustatyta privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo procedūra. Pareiškėja šios tvarkos nesilaikė, todėl skundas, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punktu, paliekamas nenagrinėtu.

17Pareiškėjai išaiškintina teisė Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. sausio 4 d. sprendimą Nr. 2010.8-1/908396/L4-7601/AB9-1 skųsti centriniam mokesčių administratoriui, t.y. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

18Pareiškėja 2010 m. sausio 19 d. mokėjimo nurodymu Nr. 13 sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį. Palikus skundą nenagrinėta, pareiškėjai grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis (Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

19Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 105-106 straipsniais,

Nutarė

20pareiškėjos UAB „Žvejų rezidencija“ skundą dėl Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. sausio 4 d. sprendimo Nr. 2010.8-1/908396/L4-7601/AB9-1 panaikinimo palikti nenagrinėtu.

21Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti pareiškėjai UAB „Žvejų rezidencija“ (įmonės kodas ( - ) 2010 m. sausio 19 d. mokėjimo nurodymu Nr. 13 Swedbank AB sumokėtą 100 Lt (vieno šimto litų) žyminį mokestį.

22Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,... 3. pareiškėja UAB „Žvejų rezidencija“ skundu prašo panaikinti atsakovės... 4. Pareiškėja apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuota tinkamai (b.l.... 5. Atsakovės Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos atstovė... 6. Atsiliepime atsakovė nurodo, jog Mokesčių administravimo įstatymo 2... 7. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –... 8. Teisėjų kolegija konstatuoja ... 9. Pareiškėja UAB „Žvejų rezidencija“ skundu (b.l. 5) prašo panaikinti... 10. Atsakovės atstovės paaiškinimu (b.l. 35-36) ir rašytine bylos medžiaga... 11. Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklių, patvirtintų... 12. Mokesčių administravimo įstatymo IX skyriuje reglamentuojamas mokesčių... 13. Mokestinio ginčo sąvoka yra pateikta Mokesčių administravimo įstatymo 2... 14. Privaloma ikiteisminė nagrinėjimo procedūra Mokesčių administravimo... 15. Mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos pagal Mokesčių... 16. Ginčo dalykas šioje byloje – Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių... 17. Pareiškėjai išaiškintina teisė Klaipėdos apskrities valstybinės... 18. Pareiškėja 2010 m. sausio 19 d. mokėjimo nurodymu Nr. 13 sumokėjo 100 Lt... 19. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos... 20. pareiškėjos UAB „Žvejų rezidencija“ skundą dėl Klaipėdos apskrities... 21. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti pareiškėjai UAB... 22. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...