Byla 2A-104-360/2009
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo bei pareiškėjo P. Ž. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2008-07-16 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Savinijaus Katausko, kolegijos teisėjų Audriaus Saulėno, Broniaus Valiaus, sekretoriaujant Monikai Pociūtei, dalyvaujant pareiškėjui P. Ž., jo atstovui advokatui Raimondui Kivyliui, suinteresuoto asmens Pajūrio regiono pajūrio direkcijos direktoriui Dariui Niciui, apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo P. Ž. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, Pajūrio regioninio parko direkcijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo bei pareiškėjo P. Ž. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2008-07-16 sprendimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad žemės sklype, unikalus

4Nr. ( - ), esančiame ( - )., nuo 1936 m. iki 1948 m. stovėjo statinys, susidedantis iš gyvenamųjų ir ūkinių patalpų. Nurodo, kad juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas norint atkurti buvusį statinį.

5Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2008-07-16 sprendimu pareiškimą atmetė, iš pareiškėjo P. Ž. priteisė 23,30 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Nurodė, kad vieno pastato – ūkinio ar gyvenamojo – buvimo faktas pagal galiojančius įstatymus negali sukurti pareiškėjo pageidaujamų teisinių pasekmių, nes tai neįrodo sodybos buvimo fakto. Sodyba turi būti juridiškai įforminta kaip atskiras kompleksas, o to šioje byloje negalėjo patvirtinti net liudytojai, užsiminę, kad tai galėjo būti ir atskiras ūkelis, ir stambesnio ūkininko leidimu jo žemėje samdinio pasistatytas namelis. Pažymėjo, kad šiuo metu šiame sklype nėra išlikę jokio pastato ar sodo likučių, o LR saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. nurodyta, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su jų steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ar buvusiose sodybose, kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose.

6Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2008-07-16 sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškimą tenkinti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu nebuvo surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių nustatyti, kad pareiškėjui priklausančiame žemės sklype buvo sodyba. Paaiškino, kad liudytojų parodymai leidžia daryti labiau tikėtiną prielaidą, kad pastatas buvo gyvenamas, nei kad buvo negyvenamas. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad vieno pastato buvimo faktas negali būti pakankamas konstatuoti sodybos buvimo faktą.

7Suinteresuotas asmuo Pajūrio regioninio parko direkcija atsiliepime nurodo, kad pareiškėjo pateikti duomenys nėra pakankami buvusios sodybos faktui nustatyti. teismo posėdžio metu pateikė prašymą dėl bylos sustabdymo, kol bus baigtas ikiteisminis tyrimas dėl archeologinių tyrimų suklastojimo.

8Suinteresuotas asmuo Klaipėdos rajono savivaldybės administracija atsiliepime sutinka su Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2008-07-16 sprendimu. Pažymi, kad byloje nėra pakankamai duomenų, leidžiančių nustatyti, kad pareiškėjo žemės sklype buvo sodyba.

9Apeliacinis skundas tenkintinas.

10Iš bylos duomenų nustatyta, kad pareiškėjui P. Ž. nuosavybės teise pagal 2006-06-22 valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. NB2-4025 ir priėmimo–perdavimo aktą Nr. NB2-4026 priklauso 0,1300 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas, esantis ( - )., unikalus Nr. ( - ). Pareiškėjui priklausantis žemės sklypas yra ( - ) kaimo šiaurės vakarų dalyje, Pajūrio regioninio parko etnokultūriniame draustinyje.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

12Teismas ypatingosios teisenos tvarka kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, tačiau tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (LR CPK 444 str. 1 d.). Teisėjų kolegija pažymi, kad prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, todėl teismas, nagrinėdamas šios kategorijos bylą, turi nustatyti, kokia materialioji teisė prašomam nustatyti faktui suteikia juridinę reikšmę ir kokios pareiškėjo asmeninės ar turtinės teisės atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties sklype, esančiame Pajūrio regioninio parko etnokultūriniame draustinyje, buvo sodyba – gyvenamasis namas su priklausiniais – sieja su teisės atstatyti sodybos statinius įgijimu, t. y. prašomas nustatyti faktas siejamas su turtinių teisių, nustatytų LR saugomų teritorijų įstatyme, atsiradimu.

13Teisėjų kolegija pažymi, kad juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę; pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme (LR CPK 444 str., 445 str.). Nagrinėjamu atveju prašomam nustatyti faktui juridinę reikšmę suteikia LR saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p., pažymėjime apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį nurodyta, kad pareiškėjui priklauso 0,1300 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas, kuris įgytas pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu, šiame dokumente nenurodyta, kad sklype būtų kokių nors statinių. Teisėjų kolegijos nuomone, LR CPK 444 str., 445 str. nurodytos aplinkybės dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nagrinėjimo teisme egzistuoja, pareiškėjas kitokia, ne teismo tvarka negali gauti dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą dėl sodybos buvimo pareiškėjo turimame žemės sklype.

14Kadangi pareiškėjui priklausantis žemės sklypas yra Pajūrio regioninio parko etnokultūriniame draustinyje, todėl šiam sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, reglamentuotos LR saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymu bei Pajūrio regioninio parko apsaugos reglamentu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2002-08-10 įsakymu Nr. 425. Pagal LR saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo 9 str. 2 d. 8 p., draudžiama draustinyje statyti su draustinio tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose, taip pat vietose, nustatytose draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose. Pajūrio regioninio parko apsaugos reglamento 8 p. nustatyta, kad buvusi sodyba – sodyba, kurios buvimo faktas įrodytas istoriniais ir archyviniais dokumentais ar teismo sprendimu.

15Teisėjų kolegija pažymi, kad juridinis faktas, jog sodyba – gyvenamasis namas su priklausiniais – buvo pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, gali būti nustatomas, kai konstatuojama, jog yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose (LR saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo 9 str. 2 d. 8 p.). Dėl šių aplinkybių aptariamam faktui nustatyti pirmiausia reikia konstatuoti, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype buvo sodyba – gyvenamasis namas su priklausiniais. Šiam faktui konstatuoti gali būti remiamasi ir viena iš faktinių aplinkybių, nurodytų įstatyme (pvz. yra išlikę buvusių statinių liekanų ir pan.).

16Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatyme nurodytos teisiškai reikšmingos aplinkybės (yra išlikusių pastatų ir (ar) sodų liekanų, sodyba pažymėta vietovės ar kituose planuose) yra duomenys, apibrėžiantys tą pačią sodybą, kurios pagrindinis daiktas yra gyvenamasis namas (LR saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p., LR CK 4.12 str., 4.13 str. 2 d., 4.19 str.). Pareiškėjas, prašydamas nustatyti juridinį faktą, kad jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype buvo sodyba – gyvenamasis namas su jo priklausiniais, kaip įrodymu rėmėsi LR saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. nurodyta aplinkybe buvusiai sodybai patvirtinti: istorine pažyma, nuotraukomis, liudytojų parodymais bei Žvalgomųjų archeologinių tyrimų ( - ) kaimo sklypo Nr. ( - ) teritorijoje išvadomis. Byloje esančioje istorinėje pažymoje nurodyta, kad nėra išlikę istorinių kartografinių, rašytinių duomenų, kad pareiškėjui priklausančiame sklype XX a. 4 dešimtmečio pabaigoje stovėjo namelis, todėl esant būtinybei, tikslingi sklypo archeologiniai žvalgymai (b. l. 10). Tuo tarpu liudytojai patvirtino statinio buvimo faktą, tačiau jų parodymų nepakanka konstatuoti buvusio statinio gyvenamąją paskirtį (b. l. 55–59). Tačiau sklype atlikus žvalgomuosius archeologinius tyrimus rastos medinio namo liekanos, šurfuose ir apkasuose aptiktame 10–15 cm storio kultūriniame sluoksnyje rasti archeologiniai radiniai priskirtini gyvenamojo namo buitinių dirbinių kategorijai (b. l. 81). Šių tyrimų išvadose nurodyta, kad pareiškėjui priklausančiame sklype rastos medinio gyvenamojo namo liekanos. Pagal atliktos teismo ekspertizės išvadą nustatyta, kad pareiškėjui priklausančiame sklype yra sodybos pagrindinio pastato – gyvenamojo namo, buvusio iki 1936-1848 m. liekanos. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai, t. y. į šią aplinkybę būtina atsižvelgti sprendžiant įrodymų pakankamumo klausimą. Kadangi bylose dėl juridinio fakto nustatymo įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas. Teisėjų kolegija mano, kad teisės aktai nenustato reikalavimų, kad sodybos gyvenamasis namas ir jo priklausiniai turi būti atskiri statiniai, todėl faktas, kad pareiškėjui priklausančiame sklype buvo vienas statinys, nėra pakankamas argumentas, lemiantis prašymo dėl juridinio fakto nustatymo atmetimą. Dėl aptartų aplinkybių, teisėjų kolegijos nuomone, byloje pateikti duomenys yra pakankami, kad būtų galima konstatuoti, jog pareiškėjui priklausančiame sklype anksčiau stovėjo gyvenamasis namas.

17Suinteresuoto asmens Pajūrio regioninio parko direkcijos atstovas prašo sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol bus atliktas ikiteisminis tyrimas dėl archeologinių tyrimų klastojimo. Vadovaujantis LR CPK 163 str. 3 p. teismas privalo sustabdyti byla, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Teisėjų kolegijos nuomone byloje yra pateikta pakankamai duomenų leidžiančių priimti sprendimą, nežiūrint pradėtas ikiteisminis tyrimas ar ne, todėl bylos sustabdytas būtų netikslingas. Išaiškintina, kad teismo nuosprendžiu nustačius archeologinių tyrimų duomenų suklastojimo faktą, tai būtų pagrindas proceso atnaujinimui LR CPK 366 str. 1 d. 3 p. pagrindu.

18Pagal LR CPK 443 str. 6 p. dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

19Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes pagrįsti apeliacinio skundo argumentai dėl netinkamo pirmosios instancijos teismo įrodymų vertinimo (LR CPK 329 str. 1 d.), todėl priimtas sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – pareiškėjo prašymas tenkintinas (LR CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

20Teisėjų kolegija vadovaudamasi LR CPK 326 str. 1 d. 2 p., 331 str.

Nutarė

21prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti.

22panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2008-07-16 sprendimą.

23Priimti naują sprendimą – prašymą tenkinti: nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjui P. Ž. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), buvo sodyba – gyvenamasis namas.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad... 4. Nr. ( - ), esančiame ( - )., nuo 1936 m. iki 1948 m. stovėjo statinys,... 5. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2008-07-16 sprendimu pareiškimą atmetė,... 6. Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės... 7. Suinteresuotas asmuo Pajūrio regioninio parko direkcija atsiliepime nurodo,... 8. Suinteresuotas asmuo Klaipėdos rajono savivaldybės administracija atsiliepime... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 10. Iš bylos duomenų nustatyta, kad pareiškėjui P. Ž. nuosavybės teise pagal... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų... 12. Teismas ypatingosios teisenos tvarka kompetentingas nustatyti ne bet kokius... 13. Teisėjų kolegija pažymi, kad juridinę reikšmę turintį faktą teismas... 14. Kadangi pareiškėjui priklausantis žemės sklypas yra Pajūrio regioninio... 15. Teisėjų kolegija pažymi, kad juridinis faktas, jog sodyba – gyvenamasis... 16. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatyme nurodytos teisiškai reikšmingos... 17. Suinteresuoto asmens Pajūrio regioninio parko direkcijos atstovas prašo... 18. Pagal LR CPK 443 str. 6 p. dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi... 19. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes pagrįsti apeliacinio skundo argumentai... 20. Teisėjų kolegija vadovaudamasi LR CPK 326 str. 1 d. 2 p., 331 str.... 21. prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti.... 22. panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2008-07-16 sprendimą.... 23. Priimti naują sprendimą – prašymą tenkinti: nustatyti juridinę reikšmę...