Byla I-5613-168/2014
Dėl įgaliojimo atstovauti Vilniaus miesto savivaldybei UAB „VAATC“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime“ (toliau – Sprendimas) ir juo patvirtintą priedą – Įgaliojimą, neteisėtais bei juos panaikinti;

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Sušinskienė, susipažinusi su UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, UAB „Ecosevice“, UAB „Ekonovus“, UAB „Švara visiems“, UAB „VSA Vilnius“ skundu,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2014-01-10 gautas pareiškėjų UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, UAB „Ecosevice“, UAB „Ekonovus“, UAB „Švara visiems“, UAB „VSA Vilnius“ skundas, kuriame jie teismo prašo:

3pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimą Nr. 1-1593 „Dėl įgaliojimo atstovauti Vilniaus miesto savivaldybei UAB „VAATC“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime“ (toliau – Sprendimas) ir juo patvirtintą priedą – Įgaliojimą, neteisėtais bei juos panaikinti;

4taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones byloje ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos uždrausti atsakovui atlikti veiksmus ir priimti sprendimus, susijusius su į Vilniaus apskrities regioninį komunalinių atliekų sąvartyną pristatomų atliekų priėmimo tarifo („vartų mokesčio“), taikomo Vilniaus miesto atliekų tvarkymo operatoriams, pakėlimu pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-11 sprendimą Nr. 1-1593 „Dėl įgaliojimo atstovauti Vilniaus miesto savivaldybei UAB „.VAATC“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime“;

5įpareigoti atsakovą atlyginti pareiškėjų pairtas bylinėjimosi išlaidas.

6Skundą atsisakytina priimti.

7Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad skundą atsisakoma priimti, jei skundas nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka.

8ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalis taip pat nustato, kad skundą dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. ABTĮ 2 straipsnio 13 ir 14 dalis teisės aktus apibrėžia kaip norminius ir individualius teisės aktus, kurie sukelia atitinkamas teisines pasekmes tam tikriems subjektams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų (administracinių aktų), taip pat veiksmų (neveikimo), kurie daro įtaką konkrečioms asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo.

9Ginčijamu Sprendimu Vilniaus miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262, toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių Įstatymu (Žin., 2000, Nr. 64-1914), Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. 1-490 patvirtinta Atstovavimo Vilniaus miesto savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse tvarka bei atsižvelgdama į UAB „VAATC“ įstatus, nusprendė: įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento direktorių V. D. (jo nesant – Aplinkos ir energetikos departamento Aplinkos apsaugos skyriaus vedėją V. B.) atstovauti Vilniaus miesto savivaldybei UAB „VAATC“ (kodas 181705485) atstovauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kuris vyks 2013 m. lapkričio 29 d. 14 val. UAB „VAATC“ patalpose Šeimyniškių g. 15, LT-09312 Vilnius, 328787 (trims šimtams dvidešimt aštuoniems tūkstančiams septyniems šimtams aštuoniasdešimt septynioms) 10 (dešimties) litų nominalios vertės Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioms akcijoms (suteikiamų balsų dalis – 74,94 proc.) ir pasirašyti susirinkimo protokolą (1 punktas); įpareigojo Savivaldybės atstovą UAB „VAATC“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkime: 2.1 darbotvarkės klausimu dėl Vilniaus regioninio komunalinių atliekų sąvartyno tarifų patvirtinimo Elektrėnų savivaldybei – 107,40 Lt/t (be PVM), Trakų rajono savivaldybei – 128,69 Lt/t (be PVM), Šalčininkų rajono savivaldybei – 83,09 Lt/t (be PVM), Širvintų rajono savivaldybei – 104,69 Lt/t (be PVM), Švenčionių rajono savivaldybei – 44,69 Lt/t (be PVM), Ukmergės rajono savivaldybei – 82,29 Lt/t (be PVM), Vilniaus rajono savivaldybei – 92,69 Lt/t (be PVM), Vilniaus miesto savivaldybei – 113,49 Lt/t (be PVM)“ – balsuoti „už“; 2.2 dėl procedūrinių neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimų priimti sprendimus savarankiškai, o kitiems akcininkams pasiūlius keisti ar papildyti darbotvarkę – balsuoti „prieš“; 3. patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento direktoriui V. D. (jo nesant – Aplinkos ir energetikos departamento Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjai V. B.) išduodamą įgaliojimą.

10Pareiškėjai ginčija ir Sprendimu patvirtintą Įgaliojimą, kuriame, vadovaudamasi Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, Akcinių bendrovių įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. 1-490 patvirtinta Atstovavimo Vilniaus miesto savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse tvarka bei atsižvelgdama į UAB „VAATC“ įstatus, Vilniaus miesto savivaldybės taryba įgaliojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento direktorių V. D. (jo nesant – Aplinkos ir energetikos departamento Aplinkos apsaugos skyriaus vedėją V. B.) atstovauti Vilniaus miesto savivaldybei UAB „VAATC“ (kodas 181705485) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kuris vyks 2013 m. lapkričio 29 d. 14 val. UAB „VAATC“ patalpose Šeimyniškių g. 15, LT-09312 Vilniuje, 328 787 (trims šimtams dvidešimt aštuoniems tūkstančiams septyniems šimtams aštuoniasdešimt septynioms) 10 (dešimties) litų nominalios vertės Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioms akcijoms (suteikiamų balsų dalis – 74,94 proc.), pasirašyti susirinkimo protokolą ir darbotvarkės klausimu dėl Vilniaus regioninio komunalinių atliekų sąvartyno tarifų patvirtinimo Elektrėnų savivaldybei – 107,40 Lt/t (be PVM), Trakų rajono savivaldybei – 128,69 Lt/t (be PVM), Šalčininkų rajono savivaldybei – 83,09 Lt/t (be PVM), Širvintų rajono savivaldybei – 104,69 Lt/t (be PVM), Švenčionių rajono savivaldybei – 44,69 Lt/t (be PVM), Ukmergės rajono savivaldybei – 82,29 Lt/t (be PVM), Vilniaus rajono savivaldybei – 92,69 Lt/t (be PVM), Vilniaus miesto savivaldybei – 113,49 Lt/t (be PVM)“ balsuoti „už“, dėl procedūrinių neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimų priimti sprendimus savarankiškai, o kitiems akcininkams pasiūlius keisti ar papildyti darbotvarkę – balsuoti „prieš“. Nurodyta, kad šis įgaliojimas galioja iki 2014 m. sausio 31 d. (jeigu vyktų kartotinis akcininkų susirinkimas).

11Įvertinus ginčijamą Sprendimą ir Įgaliojimą, matyti, kad jais Vilniaus miesto savivaldybei įgalioti atstovauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento direktorius V. D., jo neesant – to paties departamento Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja V. B., suteikiant jiems UAB „VAATC“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, be kita ko, klausimu dėl Vilniaus regioninio komunalinių atliekų sąvartyno tarifų patvirtinimo balsuoti „už“, dėl procedūrinių neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimų priimti sprendimus savarankiškai, o kitiems akcininkams pasiūlius keisti ar papildyti darbotvarkę – balsuoti „prieš“, be to, įgaliojimas galioja iki 2014 m. sausio 31 d., jeigu vyktų kartotinis akcininkų susirinkimas. Nors pareiškėjai skunde teigia, kad skundžiamu Sprendimu atsakovas padidino į Vilniaus regioninį komunalinį atliekų tvarkymo sąvartyną pristatomų atliekų priėmimo tarifą („vartų mokestį“) už vieną toną atliekų, tačiau, kaip minėta anksčiau, ginčijamu Sprendimu ir Įgaliojimu tik suteikta balsavimo teisė Vilniaus miesto savivaldybės įgaliotiems asmenims atstovauti jos interesus UAB „VAATC“, sprendžiant klausimą ir dėl komunalinių atliekų sąvartynų tarifo patvirtinimo. Šiuo atveju tai tik procedūrinio pobūdžio sprendimas, suteikiantis balsavimo teisę, bet nėra galutinis sprendimas, kuriuo patvirtinti Vilniaus regioninio komunalinių atliekų sąvartyno tarifai. Patys pareiškėjai skunde nurodė, kad UAB „VAATC“ akcininkai priėmė sprendimą, kuriuo remiantis Vilniaus miesto atliekų tvarkymo operatoriams bus taikomas naujas „vartų mokesčio“ tarifas. Taigi, pareiškėjams tiesiogines teisines pasekmes sukelia ne procedūrinis sprendimas, kuris negali būti savarankišku ginčo objektu, o sprendimas, kuriuo patvirtinti nauji atliekų priėmimo tarifai. Ginčijamas Sprendimas ir juo patvirtintas Įgaliojimas savaime nedaro įtakos pareiškėjų teisiniam statusui, t. y. nelemia jų materialinių teisių ir pareigų. Pareiškėjai, nesutikdami su tokio pobūdžio procedūriniu sprendimu (įgaliojimų balsuoti suteikimu), šio nesutikimo argumentus, bet ne savarankiškus reikalavimus, gali pareikšti teisės aktų nustatyta tvarka ginčydama galutinį sprendimą, kuomet būtų įvertinamas ir toks sprendimas bei juo padarytų pažeidimų įtaka galutinio sprendimo teisėtumui. Pažymėtina ir tai, kad ginčai, kylantys iš sutartinių santykių, nepriskirtini administracinio teismo kompetencijai, nes tai nėra ginčai dėl teisės viešojo administravimo srityje.

12Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad skundžiamas Sprendimas ir juo patvirtintas Įgaliojimas negali būti laikomi teisės aktais, tiesiogiai nustatančiais pareiškėjams atitinkamas teises ar pareigas, kurie gali būti skundžiami ABTĮ nustatyta tvarka. Tokia išvada atitinka ir nuoseklią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką dėl procedūrinio pobūdžio dokumentų nepriskyrimo administraciniam teismui skųstinų administracinių aktų kategorijai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-12-09 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1466/2010, 2011-12-23 nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-742/2011 ir kt.).

13Atsisakius priimti skundą, nenagrinėtinas pareiškėjų prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, nes pagal ABTĮ 73 straipsnio 4 dalį, prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kai paduodamas kartu su skundu, išnagrinėjamas ne vėliau kaip kitą dieną po skundo priėmimo.

14Kadangi pareiškėjų skundą atsisakyta priimti, o pareiškėjų atstovas advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis ILAW“ sumokėjo 100 Lt žyminio mokesčio, tai grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis (ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

15Pagal ABTĮ 50 straipsnio 4 dalį, kai byla vedama per atstovą, visi su byla susiję procesiniai dokumentai įteikiami tik atstovui.

16Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 42 straipsniu, 149 straipsniu,

Nutarė

17Atsisakyti priimti pareiškėjų UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, UAB „Ecosevice“, UAB „Ekonovus“, UAB „Švara visiems“, UAB „VSA Vilnius“ skundą kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka.

18Nutarčiai įsiteisėjus, skundą ir žyminį mokestį 100,00 (vieną šimtą litų), ( - ), grąžinti pareiškėjų atstovui advokatui Tomui Bagdanskiui (advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis ILAW“).

19Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Sušinskienė,... 2. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2014-01-10 gautas pareiškėjų UAB... 3. pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d.... 4. taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones byloje ir iki teismo sprendimo... 5. įpareigoti atsakovą atlyginti pareiškėjų pairtas bylinėjimosi išlaidas.... 6. Skundą atsisakytina priimti.... 7. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 straipsnio 2... 8. ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia... 9. Ginčijamu Sprendimu Vilniaus miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi... 10. Pareiškėjai ginčija ir Sprendimu patvirtintą Įgaliojimą, kuriame,... 11. Įvertinus ginčijamą Sprendimą ir Įgaliojimą, matyti, kad jais Vilniaus... 12. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad skundžiamas... 13. Atsisakius priimti skundą, nenagrinėtinas pareiškėjų prašymas taikyti... 14. Kadangi pareiškėjų skundą atsisakyta priimti, o pareiškėjų atstovas... 15. Pagal ABTĮ 50 straipsnio 4 dalį, kai byla vedama per atstovą, visi su byla... 16. Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio... 17. Atsisakyti priimti pareiškėjų UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, UAB... 18. Nutarčiai įsiteisėjus, skundą ir žyminį mokestį 100,00 (vieną šimtą... 19. Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas...