Byla A-143-690-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Irmanto Jarukaičio, sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos atstovams Vaivai Kirkauskienei ir Viliui Margeliui, trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Galia“ atstovui Pauliui Rinkevičiui, trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui Ričardui Balkei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų L. R. ir S. R. apeliacinį skundą, prie kurio prisideda trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Galia“, dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų L. R. ir S. R. skundą atsakovams Druskininkų savivaldybės administracijai ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,Galia“, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Druskininkų, Lazdijų žemėtvarkos skyriui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai L. R. ir S. R. (toliau – ir pareiškėjai, apeliantai) skundu (1 t., b. l. 1–11), kurį patikslino (1 t., b. l. 41–54, 139–156; 3 t., b. l. 75–82, 110–122, 155), kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (toliau – ir teismas), prašydami panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau – ir DSA, Administracija) 2011 m. sausio 5 d. sprendimą Nr. TP2-1, DSA 2011 m. birželio 14 d. raštą Nr. S12-1444-(17.25), Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI, Inspekcija) 2011 m. birželio 10 d. sprendimą Nr. (14.2)-2D-7266 ir 2012 m. sausio 5 d. raštą

5Nr. (8.4.)-2D-253 bei įpareigoti DSA teikti detalųjį planą derinimui ir tikrinimui, apie detaliojo plano suderinimą per penkias darbo dienas paskelbti vietinėje spaudoje, tvirtinti ir registruoti suderintą detalųjį planą.

6Pareiškėjai nurodė, kad nuo 2008 m. ne vieną kartą kreipėsi į DSA dėl statybos leidimo viešbučio, esančio ( - ), išplėtimui bei projektavimo sąlygų sąvado išdavimo. DSA savo atsisakymus išduoti statybos leidimą grindė įvairiais teisės aktų neatitinkančiais reikalavimais, kai kurių prašymų dėl statybos leidimo išdavimo apskritai neišnagrinėjo. Pareiškėjų teigimu, DSA privalėjo teikti jų prašymus ir pateiktus dokumentus Druskininkų savivaldybės Nuolatinei statybos komisijai (toliau – ir NSK). Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2011 m. gegužės 4 d. pažymoje Nr. 4D-2011/4-131 rekomendavo Administracijai raštu informuoti S. R., kokių dokumentų trūksta statybos leidimui išduoti ir kuo grindžiamas reikalavimas statytoju nurodyti tik vieną asmenį. DSA 2011 m. birželio 14 d. raštu

7Nr. S12-1444-(17.25) informavo S. R., kokie dokumentai turi būti pateikti siekiant gauti statybos leidimą. Pareiškėjų teigimu, minėtas raštas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų, nes nepagrįstas objektyviais duomenimis, teisės normomis ir neatitinka realios situacijos, be to, Administracija savo reikalavimus grindžia netinkamomis teisės normomis. Reikalavimas pateikti detalųjį planą nepagrįstai grindžiamas Teritorijų planavimo įstatymo (toliau – ir TPĮ) 22 straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 6 punktais. Priestato prie esamo pastato statybos leidimas nepatenka į 1 punkte nurodytas teritorijas, kuomet turi būti rengiami detalieji planai, kadangi minėtas pastatas yra tankiai užstatytoje ( - ) miesto senamiesčio dalyje, kurioje pagal bendrąjį detalųjį planą plėtra nenumatyta. DSA nepagrįstai remiasi 22 straipsnio 1 dalies 4 punktu, kadangi teritorijos naudojimo tipas ir leistinas pastatų aukštis nesikeičia, leistinas sklypo užstatymo tankumas ir intensyvumas dėl nugriautų statinių neviršija leistinų normų. Kitų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nėra, pritarta priešprojektinių pasiūlymų projektui, pasirašytinai suderintas techninis projektas. Taip pat nepagrįstai remiasi 22 straipsnio 1 dalies 6 punktu, kadangi dėl priestato statybos nebuvo prašoma didinti sklypo ribų, tiesiog buvo prašoma padidinti esamą žemės sklypą iki turėto 1,99 aro, kuris be teisinio pagrindo buvo sumažintas. Administracija turėjo vadovautis TPĮ nuostatomis (22 str. 3 d. 2, 3 ir 6 p.), nustatančiomis, kada detalieji planai nerengiami. Nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad jie dar 2010 m. sausio 20 d. pateikė detalųjį planą derinimui, tačiau jis iki šiol nėra suderintas. Reikalavimai pateikti statinio projektą ir prašymą neatitinka protingumo kriterijų, kadangi minėti dokumentai buvo pateikti 2008 m. rugsėjo 3 d. Pareiškėjų teigimu, neteisėtas yra ir reikalavimas pateikti statybos projekto kompiuterinę laikmeną, nes toks reikalavimas įsigaliojo tik nuo 2010 m. spalio 1 d. Administracija nepagrįstai reikalauja statybos projekto ekspertizės akto, kadangi ekspertizė privaloma ypatingo statinio ir statinio, įrašyto į Valstybės investicijų programą (Statybos įstatymo (toliau – ir SĮ) 29 str. 1 d.), atveju, tačiau nei esamas pastatas, nei jo priestatas nepriklauso ypatingų statinių grupei. DSA nepagrįstai reikalauja pateikti bendraturčių sutikimą, nes 2008 m. lapkričio 4 d. prašymas pasirašytas abiejų esamo pastato bendraturčių, taip pat pateikta žemės sklypo nuomos sutartis, iš kurios aišku, kad sklypo bendraturčiai yra pareiškėjai. Reikalavimas sudaryti sutartį dėl inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų tiesimo kitame sklype yra nesuprantamas. Žemės sklypas iš dviejų pusių ribojasi su ( - ) gatvėmis, iš kitos pusės – su įvažiavimu ir jiems priklausančia automobilių stovėjimo aikštele, iš dar kitos pusės – su laisvu valstybei priklausančiu žemės sklypu. Administracijai žinoma, kad inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos, išskyrus gatves ir įvažiavimą į automobilių stovėjimo aikštelę, priklauso S. R. Be to, jų 2008 m. spalio 3 d. prašyme dėl projektavimo sąlygų sąvado gavimo yra aiškiai nurodyta, kad joks papildomo geriamojo vandens, nutekamųjų vandenų nuleidimo, šilumos, elektros, telekomunikacijų tiekimo poreikis neplanuojamas. Pareiškėjai taip pat nesutiko su tuo, kad pagal SĮ 2 straipsnio 41 punktą statytojas yra vienas fizinis ar juridinis asmuo. Minėtame punkte vartojama vienaskaita nereiškia, kad lėšų investicijos galimos tik vieno asmens. Skundžiamame rašte nurodyti reikalavimai grindžiami įvairiomis TPĮ ir SĮ redakcijomis. Pareiškėjų nuomone, DSA turėjo remtis įstatymų redakcijomis, galiojusiomis 2008 m. rugsėjo 3 d., kuomet buvo pateiktas projektas, arba redakcijomis, galiojusiomis nuo 2010 m. spalio 1 d., tačiau remtis pastarosiomis būtų neteisinga jų atžvilgiu, nes techninis projektas parengtas ir suderintas 2008 m. rugsėjo 3 d.

8Pareiškėjai taip pat nurodė, kad naikintinas ir Administracijos 2011 m. sausio 5 d. raštas Nr. TP2-1, kuriuo atsisakyta patenkinti jų 2010 m. gruodžio 31 d. prašymą. Minėtu prašymu jie penktą kartą kreipėsi dėl komercinės paskirties žemės sklypo detaliojo plano derinimo, tačiau jiems buvo nurodyta, kad detalusis planas pataisytas ne pagal visas Druskininkų savivaldybės NSK narių pateiktas pastabas. Skundžiamame rašte taip pat nurodyta, kad detaliojo plano sprendiniai neturi prieštarauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 ,,Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (toliau – ir Nutarimas) 2.15 punktui. Minėta sąlyga nurodyta ir 2008 m. gruodžio 19 d. planavimo sąlygose Nr. A99-08, tačiau 2011 m. sausio 5 d. rašte Nr. TP2-1 nenurodyta, koks konkretus sprendinys pateiktame detaliajame plane prieštarauja Nutarimo 2.15 punktui. Pareiškėjų nuomone, NSK narių 2011 m. lapkričio 24 d. posėdyje iškelti reikalavimai dėl tranzitinio pravažiavimo tarp pastatų bei detaliojo plano derinimo su namo, esančio ( - ), gyventojais negali būti įvykdyti, kadangi detaliajame plane negali būti numatytas įvažiavimas prie namo, esančio ( - ), taip pat negalima palikti ir tranzitinio privažiavimo. Priešingu atveju viešbutis neatitiks keliamų reikalavimų, bus draudžiama jo eksploatacija. Pareiškėjai teigė, kad detalusis planas turėjo būti tvirtinamas atsižvelgiant į tokias aplinkybes: pagal miesto bendrąjį planą įvažiavimas į sklypą, esantį ( - ), iš ( - ) gatvės de jure egzistuoja iki šiol; tranzitinis pravažiavimas tarp pastatų, esančių ( - ) (įvažiavimui prie namo ( - )), niekada nebuvo įregistruotas jokiame registre, nepažymėtas jokiuose miesto planuose, nebuvo ir iki šiol nėra įteisintas; įvažiavimas prie ( - ) namo iš ( - ) gatvės pusės buvo uždarytas pačių namo gyventojų, kurie neturėjo DSA leidimo jį uždaryti; iš DSA 2010 m. sausio 22 d. rašto Nr. TP2-11 matyti, kad minėtas įvažiavimas gali būti atstatytas; DSA 2008 m. gruodžio 19 d. išduotose planavimo sąlygose Nr. A-99/08 detaliojo planavimo dokumentui rengti reikalavimo numatyti servitutą (įvažiavimui prie namo, esančio ( - ), iš ( - ) gatvės pusės) nėra; sklypas, kuriame yra namas, adresu: ( - ), - laisva valstybės žemė, tačiau šio namo gyventojai nėra pareiškę noro sklypą įsigyti ar nuomoti, nors pagal Nutarimo 2.15 punktą teisę pareikšti pageidavimus į laisvos valstybinės žemės sklypo plotą turi visi besiribojančių žemės sklypų savininkai ar valstybinės žemės nuomininkai; sklype, kuriame yra namas ( - ), stovėjo ir kitas pastatas (( - )), kurio užstatymo plotas buvo ženkliai didesnis nei namo ( - ), todėl namo ( - ) gyventojai neturi teisės į visą žemės sklypą, kuriuo naudojosi abu namai.

9Pareiškėjų teigimu, atsisakydama tvirtinti detalųjį planą, DSA ignoravo TPĮ nuostatas (21 str. 3 d. 1, 2 ir 4 p., 22 str. 1 d., 2 d. 6 p., 7 d. 1 p., 26 str. 1 d. ir 30 str. 3 d.), nesilaikė detaliojo plano derinimo ir teikimo tvirtinti tvarkos, nustatytos TPĮ 27 straipsnyje ir Druskininkų savivaldybės tarybos patvirtintų nuostatų 13 ir 14 punktuose, taip pat nesilaikė VAĮ 3 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių įtvirtintų viešojo administravimo principų, pažeidė 8 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus.

10Pareiškėjai ginčijo ir VTPSI 2011 m. birželio 10 d. sprendimą Nr. (14.2)-2D-7266, kuriuo atmestas jų 2011 m. balandžio 20 d. skundas. Inspekcija nepagrįstai nurodė, kad vienas iš plano sprendinių, t. y. žemės sklypo praplėtimas, prieštarauja Nutarimo 2.15 punktui, todėl pagal TPĮ 26 straipsnio 3 dalį planas negali būti rengiamas. Pareiškėjų teigimu, Nutarimo 2.15 punktas, atvirkščiai, leidžia jungti du sklypus, kai negalima suformuoti atskirų dviejų sklypų. Todėl nėra aišku, kuo tai susiję su prieštaravimu sprendiniams, pateiktiems detaliajame plane. Inspekcija nepagrįstai rėmėsi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Tarnyba) 2011 m. gegužės 31 d. rašte nurodytu išaiškinimu, nes jame aiškinamos ne tos Nutarimo redakcijos (kokią prašyme nurodė Inspekcija) 2.15 punkto nuostatos, t. y. Tarnyba turėjo aiškinti ne 2011 m. kovo 16 d. Nutarimo 2.15 punkto redakciją, o 2004 m. lapkričio 29 d. 2.15 punkto redakciją. Be to, Tarnybai nebuvo pateikta jų skunde išdėstyta medžiaga, nebuvo prašoma paaiškinimo, kas laikoma įsiterpusiu žemės plotu. Inspekcija savo paklausime apsiribojo siauros informacijos pateikimu. Nepaisant to, kad Tarnyba vadovavosi vėlesne Nutarimo 2.15 punkto redakcija, šio punkto nuostatų aiškinimas patvirtina, kad prieštaravimų detaliojo plano sprendiniams nėra, nes būtent siaura juosta jungiamos tą patį kadastro numerį turinčios tarp savęs nesusisiekiančios žemės sklypo dalys.

11Pareiškėjų nuomone, Inspekcija tinkamai neištyrė pateikto skundo, nes nenagrinėjo esminio servituto klausimo. Sprendimas priimtas nepatikrinus faktinių duomenų, neapklausus asmenų, dėl kurių pradėta administracinė procedūra, pažeisti skundo nagrinėjimo terminai, skundas išnagrinėtas nekompetentingo subjekto, t. y. VTPSI Alytaus skyriaus. Tokiais savo veiksmais Inspekcija pažeidė VAĮ reikalavimus (23 str. 5 d., 28, 30, 31, 33 ir 34 str.), neištyrė pateiktų faktų ir aplinkybių, priimto sprendimo nepagrindė objektyviais duomenimis ir netinkamai taikė teisės normas.

12Pareiškėjai nurodė, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui adresuotame Inspekcijos 2012 m. sausio 5 d. rašte Nr. (8.4)-2D-253 pateikiama neteisinga informacija dėl to, ar statybą leidžiančiame dokumente statytoju privalu nurodyti tik vieną asmenį. Pareiškėjai pažymėjo, kad jie yra sudarę santuoką, todėl yra šeima; abu sutuoktiniai yra pastato, esančio ( - ), ir žemės sklypo savininkai; abiejų sutuoktinių pasirašytas prašymas išduoti statybos leidimą patvirtina, kad bendraturčiai neprieštarauja, jog bendrai valdomame sklype ar statinyje būtų vykdomi darbai; be to, reikalavimas statybą leidžiančiame dokumente nurodyti tik vieną statytoją neatitinka protingumo reikalavimų.

13Atsakovas DSA atsiliepimu į pareiškėjų skundą (2 t., b. l. 32–34; 3 t., b. l. 143–146, 184–185) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.

14DSA nurodė, kad prašomas panaikinti Administracijos 2011 m. sausio 5 d. raštas

15Nr. TP2-1 vertintinas ne kaip atsisakymas derinti detalųjį planą, bet kaip informacinio pobūdžio dokumentas, nesukeliantis pareiškėjams teisinių pasekmių. Administracijos teigimu, sprendimas nederinti 0,1521 ha komercinės paskirties žemės sklypo, esančio ( - ), detaliojo plano buvo priimtas NSK 2010 m. lapkričio 24 d. kompleksiniu protokolu Nr. 209/10, kuris yra teisėtas ir galiojantis. Apie NSK sprendimą pareiškėjai informuoti 2010 m. gruodžio 7 d. raštu Nr. S12-3222-(17.25). Ginčijamas 2011 m. sausio 5 d. raštas yra priimtas atsakant į 2010 m. gruodžio 28 d. R. A. prašymą derinti detalųjį planą, kuriuo pareiškėjai buvo pakartotinai informuoti, jog planas pataisytas ne pagal visas NSK narių pateiktas pastabas.

16Prašydami panaikinti 2011 m. birželio 14 d. sprendimą Nr. S12-1444-(17.25) pareiškėjai nepagrįstai nurodė, kad 2008 m., kai buvo pateiktas prašymas, tokių dokumentų reikalaujama nebuvo. Pareiškėjų 2008 m. prašymas išduoti statybos leidimą buvo išnagrinėtas 2008 m., nurodžius, kad pateikti ne visi dokumentai, kuriuos privaloma pateikti pagal SĮ, taip pat nurodžius, kokius dokumentus reikia pateikti. 2010 m. prašymas pateiktas galiojant naujoms įstatymo nuostatoms, todėl reikalavimas pateikti kompiuterinę laikmeną su statybos projekto įrašu yra pagrįstas, o tokios laikmenos nepateikimas yra kliūtis statybos leidimui išduoti. Nagrinėdama pareiškėjų prašymus Administracija vadovavosi TPĮ IV skirsnio nuostatomis – 22 straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 6 punktais, SĮ 20 straipsnio 3 dalimi, 23 straipsniu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826. Procedūra dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo negali būti pradėta tol, kol nebus pateikti reikiami dokumentai.

17Administracijos teigimu, pagrindo įpareigoti vietinėje spaudoje skelbti detalųjį planą nėra, kadangi pareiškėjų detalusis planas nesuderintas, nepatikrintas ir nepatvirtintas, o pagal TPĮ 26 straipsnio 8 dalį vietinėje spaudoje gali būti skelbiamas tik patvirtintas detalusis planas. Taip pat nėra pagrindo ir tvirtinti bei registruoti detalųjį planą, kadangi detalusis planas negali būti tvirtinamas tol, kol nebaigtas baigiamasis etapas, t. y. nebaigta teritorijų planavimo dokumentų sprendinių svarstymo ir derinimo stadija bei teritorijų planavimo tvirtinimo stadija

18(TPĮ 25 str. 5 d.). Tik užbaigus minėtas procedūras, t. y. suderinus detalųjį planą NSK ir gavus teigiamą patikrinimo išvadą, detalusis planas gali būti registruojamas teritorijų planavimo registre (TPĮ 26 ir 28 str.).

19Pagrįsdama reikalavimą prašyme nurodyti vieną statytoją, Administracija pažymėjo, kad pagal SĮ 23 straipsnio 2 dalį, norint gauti statybą leidžiantį dokumentą, savivaldybės administracijos direktoriui turi būti pateikiamas prašymas, o jei žemės sklypas ar statinys priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise, ir bendraturčio sutikimas. Prašymai registruojami sistemoje „Infostatyba“, kurioje numatyta galimybė įtraukti tik vieną statytoją. Atsakydama į pareiškėjų prašymus išduoti statybą leidžiantį dokumentą, Administracija vadovavosi TPĮ IV skirsnio nuostatomis, 22 straipsnio 1 dalies 1, 4, 6 punktų, SĮ 23 straipsnio 2 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ nuostatomis.

20Atsakovas VTPSI atsiliepimu į pareiškėjų skundą (2 t., b. l. 59–62; 3 t., b. l. 164–168, 176–177) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.

21Inspekcijos teigimu, 2011 m. balandžio 27 d. gautas pareiškėjų skundas išnagrinėtas vadovaujantis TPĮ nuostatomis ir laikantis Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašo bei Inspekcijos nuostatų reikalavimų. Sisteminis nurodytų teisės aktų nuostatų aiškinimas patvirtina, kad nagrinėdama skundą Inspekcija tikrina, ar teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai atitinka planavimo sąlygas, ar atliktos visos planavimo dokumentų rengimo, svarstymo, derinimo procedūros ir sprendiniai atitinka teisės aktų reikalavimus. TPĮ 26 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad detaliojo plano sprendiniai negali prieštarauti įstatymams, Vyriausybės nutarimams, kuriais nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrųjų, taip pat specialiųjų planų sprendiniams, kitiems teisės aktams. Detalieji planai rengiami remiantis TPĮ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintomis Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis. Skundo nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2011 m. sausio 5 d. raštu Nr. TP-2-130 Administracija pareiškėjams nurodė, jog detalusis planas NSK pakartotinai negali būti teikiamas, nes pataisytas ne pagal visas komisijos pastabas, t. y. turi būti numatytas kelio servitutas privažiavimui prie gyvenamojo namo ( - ) ir detaliojo plano sprendiniai neturi prieštarauti Nutarimo 2.15 punktui. Inspekcija pažymėjo, kad detalusis planas rengiamas remiantis institucijų išduotomis planavimo sąlygomis ir planavimo užduotimi. Alytaus apskrities viršininko administracijos Druskininkų žemėtvarkos skyriaus 2008 m. gruodžio 15 d. ir DSA 2008 m. gruodžio 15 d. išduotose planavimo sąlygose detaliojo planavimo dokumentui rengti nustatytas reikalavimas vadovautis Nutarimo 2.15 punkto nuostatomis.

22VTPSI taip pat nurodė, kad nagrinėjant pareiškėjų skundą buvo kreiptasi į Tarnybą, kuri 2011 m. gegužės 31 d. raštu Nr. 1SD-(8.2)-3887 patvirtino, jog detaliojo plano, kurio vienas iš tikslų yra praplėsti 0,1521 ha žemės sklypą iki 0,1720 ha dydžio laisvos valstybinės žemės sąskaita, sprendiniai prieštarauja Nutarimo 2.15 punkto nuostatoms, nes planuojamas žemės sklypo praplėtimas į tą pusę, kur jis ribojasi su nesuformuotu laisvos valstybinės žemės plotu ir jo nesudaro siaura juosta, šlaitai ar griovos. Atsižvelgdama į tai, Inspekcija konstatavo, kad nepakeitus teisės aktams prieštaraujančių sprendinių, vadovaujantis TPĮ 26 straipsnio 3 dalimi, detalusis planas negali būti rengiamas, todėl jis nederinamas pagrįstai. Taip pat nurodė, kad pareiškėjų skundo dalis dėl servituto reikalingumo Inspekcijoje nebuvo nagrinėjama, nes nustačius, kad žemės sklypas yra praplečiamas į tą pusę, kur jis ribojasi su nesuformuotu laisvos valstybinės žemės plotu, likusi skundo dalis yra neaktuali. Nagrinėdama pareiškėjų skundą, Inspekcija nepažeidė VAĮ 30, 33 straipsnių ir 34 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Sprendimui priimti pakako išnagrinėti R. A. pateikto detaliojo plano, Administracijos pateiktų kitų susijusių dokumentų bei iš Tarnybos gauto 2011 m. gegužės 31 d. rašto. VAĮ III skirsnio nuostatos, kurių nesilaikymu pareiškėjai kaltina Inspekciją, turi būti taikomos tiek, kiek skundų nagrinėjimo nenustato viešojo administravimo subjekto veiklą reglamentuojantys teisės aktai, be to,

23III skirsnio nuostatos turi būti taikomos tiek, kiek jos suderinamos su prašymo nagrinėjimui keliamais tikslais. Kaip minėta, Inspekcijos funkcijas nustato TPĮ, Inspekcijos nuostatai, Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašas, kuriais vadovaudamasi Inspekcija patikrino planavimo sąlygų ir planavimo sąlygų sąvado atitikimą teisės aktų reikalavimams, teritorijų planavimo dokumentų sprendinių atitikimą planavimo sąlygoms, tai, ar atliktos visos planavimo dokumentų rengimo, svarstymo, derinimo procedūros, ir sprendinių atitikimą teisės aktų reikalavimams. Nurodytų teisės aktų nuostatos patvirtina, kad Inspekcija neprivalėjo atlikti papildomo aplinkybių tyrimo ir kviesti pareiškėjus į apklausą. Būtent todėl VAĮ 28 straipsnio nuostatų taikymas prieštarautų TPĮ, Inspekcijos nuostatų, Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašo tikslams ir paskirčiai. Pareiškėjai nepagrįstai nurodė, jog Inspekcija negalėjo vadovautis Tarnybos 2011 m. gegužės 31 d. rašte pateikiamu išaiškinimu, nes jame pateikiamas ne tos Nutarimo 2.15 redakcijos aiškinimas. Inspekcija pažymėjo, kad paklausime Inspekcija citavo Alytaus apskrities viršininko administracijos 2008 rugsėjo 9 d. raštą

24Nr. 3-1841-(1.26) ir 2008 m. gruodžio 15 d. planavimo sąlygas Nr. 239-D bei Administracijos 2011 m. sausio 5 d. raštą Nr. TP-2-130, o ne nurodė, kokia nutarimo redakcija turi būti aiškinama. Be to, 2011 m. kovo 16 d. priimta Nutarimo 2.15 punkto redakcija iš esmės nepakito, tiesiog patikslinta nuostata, kas laikoma įsiterpusiu žemės plotu.

25Inspekcija nurodė, kad servituto klausimas nebuvo nagrinėjamas dėl to, kad jis nebuvo aktualus, nustačius, jog žemės sklypo praplėtimas prieštarauja Nutarimo 2.15 punkto reikalavimams. Be to, šis klausimas negalėjo būti nagrinėjamas, nes servitutas nebuvo pažymėtas rengiamame detaliajame plane.

26VTPSI teigimu, pareiškėjai nepagrįstai nurodė, kad, perduodant jų 2011 m. balandžio 20 d. skundą nagrinėti VTPSI Alytaus skyriui, buvo pažeistos VAĮ 23 straipsnio 1 dalies nuostatos. Šiuo aspektu VTPSI pažymėjo, kad 2011 m. balandžio 20 d. skundu pareiškėjai ginčijo DSA ir Tarnybos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyriaus sprendimus, o ne Inspekcijos Alytaus skyriaus ar jo pareigūno veiksmus, todėl perduodami skundą nagrinėti Alytaus skyriui nepažeidė teisės aktų reikalavimų. Taip pat nepagrįstas teiginys, kad buvo pažeisti skundo nagrinėjimo terminai. Apie atsisakymą derinti detalųjį planą Inspekcijai tapo žinoma 2011 m. balandžio 27 d., kai buvo gautas pareiškėjų skundas, atsakymas į kurį buvo parengtas 2011 m. birželio 10 d., todėl skundo nagrinėjimo terminas praleistas nebuvo.

27VTPSI taip pat nurodė, kad iš SĮ nuostatų matyti, jog statytoju gali būti tik vienas asmuo, sistemoje „Infostatyba“ taip pat numatyta galimybė įtraukti tik vieną statytoją. SĮ imperatyviai nurodyta, kad, norint gauti statybą leidžiantį dokumentą, reikia pateikti žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas jiems priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise, ir statinio bendraturčių sutikimą.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo Tarnybos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyrius atsiliepimu į pareiškėjų skundą (2 t., b. l. 29–30; 3 t., b. l. 191–192) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.

29Tarnybos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyrius pažymėjo, kad Alytaus apskrities viršininko administracija 2008 m. rugsėjo 9 d. raštu Nr. 3-1841-1(1.26) neprieštaravo, kad būtų rengiamas detalusis planas, pagal kurį būtų keičiamos žemės sklypo ribos, jei šie keitimai atitinka Nutarimo 2.15 punkto nuostatas. Toks reikalavimas numatytas 2008 m. gruodžio 15 d. išduotose planavimo sąlygose Nr. 239-D. Kadangi rengiamo plano sprendinys praplėsti žemės sklypą prieštarauja Nutarimo 2.15 punktui ir TPĮ 26 straipsnio 3 daliai, todėl, nepakeitus teisės aktams prieštaraujančių sprendinių, detalusis planas negali būti rengiamas bei derinamas.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Galia“ (toliau – ir Bendrovė) atsiliepimu į pareiškėjų skundą (3 t., b. l. 153–154) nurodė, kad palaiko pareiškėjų patikslintuose skunduose nurodytus teiginius ir prašo skundą patenkinti.

31II.

32Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 27 d. sprendimu

33(4 t., b. l. 19–29) pareiškėjų skundą patenkino iš dalies. Teismas panaikino Inspekcijos 2011 m. birželio 10 d. sprendimą Nr. (14.2)-2D-7266 ir įpareigojo Inspekciją iš naujo išnagrinėti pareiškėjų skundą; bylos dalį dėl reikalavimų panaikinti Administracijos 2011 m. birželio 14 d. raštą Nr. S12-1444-(17.25) ir Inspekcijos 2012 m. sausio 5 d. raštą Nr. (8.4)-2D-253 nutraukė; kitą pareiškėjų skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

34Teismas nustatė, kad pareiškėjai kelia ginčą dėl to, ar pagrįstai nederinamas jų pateiktas žemės sklypo išplėtimo, teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo nustatymo detalusis planas ir atsisakoma išduoti statybą leidžiantį dokumentą statinio rekonstrukcijai. Bylos duomenimis, Alytaus apskrities viršininko administracijos Druskininkų žemėtvarkos skyrius 2008 m. gruodžio 15 d. išdavė planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 139-D, siekiant išpirkti ir praplėsti žemės sklypą, esantį ( - ), nustatyti teritorijų naudojimo ir tvarkymo režimus bei reglamentus. DSA Architektūros ir urbanistikos skyrius 2008 m. gruodžio 19 d. išdavė planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. A-99/08, siekiant išpirkti ir praplėsti žemės sklypą, esantį ( - ), nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus bei reglamentus. NSK 2010 m. lapkričio 24 d. vykusio posėdžio metu, svarstydama 0,1521 ha komercinės paskirties žemės sklypo, esančio ( - ), praplėtimo, teritorijos ir tvarkymo režimų nustatymo detaliojo plano derinimą, nusprendė nederinti detaliojo plano, nes sklypas formuojamas taip, kad uždaromas privažiavimas prie gyvenamojo namo, esančio ( - ), nenurodytos riboženklių koordinatės, nenurodytas leistinas pastatų aukštis metrais, neteisingai nurodytas sklypo plotas. Apie sprendimą nederinti detaliojo plano pareiškėjai informuoti DSA 2010 m. gruodžio 7 d. raštu Nr. S12-3222-(17.25), pateikiant NSK 2010 m. lapkričio 24 d. protokolą Nr. 209/10. R. A. individuali įmonė 2010 m. gruodžio 28 d. prašymu kreipėsi į DSA dėl 0,1521 ha komercinės paskirties žemės sklypo (( - )) praplėtimo, teritorijos ir tvarkymo režimų nustatymo detaliojo plano derinimo. Pareiškėjai 2010 m. gruodžio 31 d. prašymu kreipėsi į Administraciją dėl teikimo NSK derinti komercinės paskirties žemės sklypo (( - )) detalųjį planą. Išnagrinėjusi šiuos prašymus, DSA 2011 m. sausio 5 d. raštu

35Nr. TP2-1 informavo, kad detalusis planas pakartotinai NSK nebus teikiamas, kadangi pataisytas ne pagal visas NSK narių pateiktas pastabas. Siekiant ištaisyti detalųjį planą pagal NSK narių pastabas reikia: išsaugoti esamą privažiavimą prie gyvenamojo namo, esančio ( - ), nuo ( - ) gatvės pusės numatant kelio servitutą; parengto detaliojo plano sprendiniai neturi prieštarauti Nutarimo 2.15 punktui. Pareiškėjai 2011 m. balandžio 20 d. skundu kreipėsi į VTPSI, prašydami atsisakymą derinti 0,1521 ha komercinės paskirties žemės sklypo, esančio ( - ), detalųjį planą pripažinti neteisėtu ir įpareigoti jį derinti. Inspekcija, išnagrinėjusi pareiškėjų skundą, 2011 m. birželio 10 d. sprendime Nr. (14.2)-2D-7266 nurodė, kad DSA 2011 m. sausio 5 d. rašte Nr. TP2-130 pagrįstai nurodyta, kad detalusis planas NSK gali būti derinamas tik tokiu atveju, kai detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja Nutarimo 2.15 punktui. Pareiškėjų teigimu, tiek skundžiamas DSA 2011 m. sausio 5 d. raštas Nr. TP2-1, kuriuo atsisakyta teikti detalųjį planą derinimui, tiek ir VTPSI 2011 m. birželio 10 d. sprendimas Nr. (14.2)-2D-7266 yra naikintini. Teismas atsižvelgė į TPĮ

3627 straipsnio 7 dalį ir Detaliųjų planų rengimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 49 punktą. Aiškinant TPĮ 27 straipsnio 7 dalies nuostatas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad teritorijų planavimo procese dalyvaujantys asmenys privalo kreiptis į ikiteismines ginčų nagrinėjimo institucijas dėl sprendimų, priimtų teritorijų planavimo proceso stadijose nuo planavimo sąlygų išdavimo momento iki valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančių institucijų išvados dėl parengtų teritorijos planavimo dokumentų pateikimo momento (2009 m. birželio 30 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant teritorijų planavimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimas; ,,Administracinė jurisprudencija“ Nr. 17). Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs detaliojo plano derinimo stadijoje, todėl, vadovaujantis TPĮ 27 straipsnio 7 dalimi ir Taisyklių 49 punktu, tokiam ginčui spręsti numatyta privaloma ikiteisminė nagrinėjimo tvarka. Bylos duomenys tvirtina, kad 2011 m. balandžio 20 d. VTPSI adresuotu skundu pareiškėjai iškėlė ginčą dėl, jų manymu, nepagrįsto atsisakymo derinti pateiktą 0,1521 ha komercinės paskirties žemės sklypo, esančio ( - ), detalųjį planą. Atsižvelgdamas į nustatytą teisinį reguliavimą, teismas konstatavo, kad pareiškėjų 2011 m. balandžio 20 d. skundas buvo pagrindas pradėti administracinę procedūrą, kurios atlikimo tvarką reglamentuoja VAĮ nuostatos. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 patvirtintų VTPSI nuostatų (toliau – Nuostatai) 7.1.5 punkte įtvirtinta, kad viena iš Inspekcijos funkcijų – pagal kompetenciją vienerius metus po viešojo administravimo subjekto priimto su teritorijų planavimu susijusio administracinio sprendimo TPĮ ir VAĮ nustatyta tvarka nagrinėti su šiuo administraciniu sprendimu susijusius skundus ir pranešimus. Tai patvirtina, kad, gavusi pareiškėjų skundą, Inspekcija, kaip institucija, ikiteismine tvarka nagrinėjanti teritorijų planavimo procese kilusius ginčus, vadovaudamasi TPĮ ir VAĮ nuostatomis, turi objektyviai ir visapusiškai įvertinti skunde nurodytas aplinkybes ir pabaigusi administracinę procedūrą priimti motyvuotą, teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą. Iš Inspekcijos 2011 m. birželio 10 d. sprendimo Nr. (14.2)-2D-7266 turinio matyti, kad, nagrinėdama pareiškėjų skundą, VTPSI iš esmės vertino DSA 2011 m. sausio 5 d. rašte Nr. TP2-130 nurodytą vieną detaliojo plano nederimo priežastį, t. y. galimą prieštaravimą Nutarimo 2.15 punktui, ir konstatavo, kad detalusis planas nederinamas pagrįstai, nes jo sprendiniai prieštarauja Nutarimo 2.15 punktui, tačiau tarp pareiškėjų, DSA bei gretimo namo gyventojų kilusio ginčo dėl servituto reikalingumo apskritai nenagrinėjo. Šiuo aspektu teismas pažymėjo, kad, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 89 straipsnio 1 dalies 3 punktą, sprendimas, kurį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, negali būti laikomas teisėtu. Teismo vertinimu, Inspekcija, nagrinėdama pareiškėjų 2011 m. balandžio 20 d. skundą, neužtikrino objektyvaus visų faktinių aplinkybių nustatymo ir įvertinimo, nepagrįstai nenagrinėjo pareiškėjų iškelto ginčo dėl reikalingumo numatyti servitutą privažiavimui prie gyvenamojo namo (( - )), nes būtent tai yra pagrindas, dėl kurio atsisakyta derinti detalųjį planą NSK. Nagrinėdama pareiškėjų skundą, Inspekcija taip pat neatsižvelgė į tą aplinkybę, kad DSA neturi kompetencijos priimti sprendimus derinti (ar nederinti) parengtus detaliuosius planus, o ginčijamu 2011 m. sausio 5 d. raštu Nr. TP2-1 nebuvo atsisakyta jį derinti, tiesiog išreikšta valia neteikti detaliojo plano derinimui NSK. Inspekcija atsiliepime nurodė, kad nagrinėdama pareiškėjų skundą vadovavosi TPĮ, Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašu bei Inspekcijos nuostatų reikalavimais ir patikrino, ar teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai atitinka planavimo sąlygas, ar atliktos visos planavimo dokumentų rengimo, svarstymo, derinimo procedūros ir sprendiniai atitinka teisės aktų reikalavimus. Šiuo aspektu teismas pažymėjo, kad Inspekcija, nagrinėdama asmenų skundus, taip pat vadovaujasi ir VAĮ nuostatomis (Nuostatų 7.1.5 p.), todėl negali apsiriboti detaliųjų planų ir jų sprendinių tikrinimu. Inspekcija turi objektyviai ir visapusiškai išnagrinėti kilusio ginčo aplinkybes ir priimti dėl to motyvuotą sprendimą. Byloje nustatyta, kad nagrinėdama pareiškėjų 2011 m. balandžio 20 d. skundą Inspekcija apsiribojo tikrinimu, ar detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja Nutarimo

372.15 punktui, kitų pareiškėjų nurodytų aplinkybių nenagrinėjo. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad Inspekcija nesilaikė teisės aktų reikalavimų, nagrinėdama pareiškėjų skundą neužtikrino objektyvaus visų aplinkybių įvertinimo, todėl priimtas 2011 m. birželio 10 d. sprendimas Nr. (14.2)-2D-7266 negali būti laikomas teisėtu ir yra naikintinas (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.). Teisėjų kolegijos vertinimu, tikslinga VTPSI įpareigoti iš naujo išnagrinėti pareiškėjų skundą, t. y. atsižvelgti į 2011 m. balandžio 20 d. keliamo ginčo pobūdį ir pareiškėjų reikalavimus, objektyviai ir visapusiškai ištirti visas skundo nagrinėjimui reikšmingas aplinkybes, įvertinti ginčijamo Administracijos 2011 m. sausio 5 d. sprendimo Nr. TP2-1 teisėtumą ir priimti motyvuotą sprendimą. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad, įpareigojus Inspekciją iš naujo išnagrinėti pareiškėjų 2011 m. balandžio 20 d. skundą, ginčijamas Administracijos 2011 m. sausio 5 d. sprendimas Nr. TP2-1, kuriuo atsisakyta teikti detalųjį planą derinimui, nėra naikinamas, todėl nėra pagrindo patenkinti pareiškėjų reikalavimą teikti detalųjį planą derinimui NSK. Be to, pareiškėjų reikalavimai teikti detalųjį planą tikrinimui, apie detaliojo plano suderinimą per penkias darbo dienas paskelbti vietinėje spaudoje, tvirtinti ir registruoti suderintą detalųjį planą, vadovaujantis TPĮ 26 ir 27 straipsnių nuostatomis, reglamentuojančiomis detaliųjų planų derinimą ir tvirtinimą, negali būti tenkinami. Sistemiškai aiškindamas TPĮ 26 ir

3827 straipsnių nuostatas, teismas konstatavo, kad: tik suderinti detalieji planai gali būti teikiami tikrinti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje; tvirtinimui savivaldybės taryboje gali būti teikiami tik tokie detalieji planai dėl kurių priimta teigiama valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos išvada; vietinėje spaudoje ir atitinkamos savivaldybės interneto tinklalapyje skelbiami tik patvirtinti detalieji planai. Pagal TPĮ 28 straipsnio nuostatas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre taip pat registruojami tik įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti detalieji planai. Apibendrindamas teismas konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo įpareigoti DSA teikti detalųjį planą derinimui ir tikrinimui, apie detaliojo plano suderinimą per penkias darbo dienas paskelbti vietinėje spaudoje, tvirtinti ir registruoti suderintą detalųjį planą, todėl šią pareiškėjų skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą (ABTĮ 88 str. 1 p.). Pareiškėjai taip pat prašė panaikinti DSA 2011 m. birželio 14 d. raštą Nr. S12-1444-(17.25) ir VTPSI 2012 m. sausio 5 d. raštą Nr. (8.4.)-2D-253, kurie, jų teigimu, grindžiami netinkamais teisės aktais, neatitinka realios faktinės situacijos, prieštarauja protingumo kriterijams. Bylos duomenimis, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, išnagrinėjęs S. R. skundą, 2011 m. gegužės 4 d. pažymoje Nr. 4D-2011/4-131 DSA direktoriui rekomendavo pareiškėją S. R. raštu informuoti, kokių dokumentų trūksta, kad jam būtų išduotas leidimas statyti, ir teisės aktų nuostatomis pagrįsti reikalavimą statytoju nurodyti tik vieną asmenį. Vykdydama nurodytas rekomendacijas, DSA 2011 m. birželio 14 d. raštu

39Nr. S12-1444-(17.25) informavo S. R., kokie dokumentai pagal tuo metu galiojančius teisės aktų reikalavimus turi būti teikiami Administracijos direktoriui siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą. Bylos duomenys taip pat tvirtina, kad prašomu panaikinti Inspekcijos 2012 m. sausio 5 d. raštu Nr. (8.4)-2D-253, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui prašant, pateikiama nuomonė dėl to, ar siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą turi būti nurodomas tik vienas statytojas. Vadovaudamasis VAĮ 2 straipsnio 8–12 dalimis, teismas konstatavo, kad iš DSA 2011 m. birželio 14 d. rašto Nr. S12-1444-(17.25) ir Inspekcijos 2012 m. sausio 5 d. rašto

40Nr. (8.4)-2D-253 turinio matyti, kad jais nėra nustatomos, pakeičiamos ar panaikinamos teisės ar pareigos, paveikiami įstatymų saugomi interesai. Tai iš esmės yra informacinio-aiškinamojo pobūdžio raštai, kuriais koncentruotai pateikiamos galiojančių teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios statybą leidžiančių dokumentų išdavimą. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad nei DSA, nei Inspekcijos rašte nėra imperatyvių nurodymų pareiškėjams pateikti vienokius ar kitokius dokumentus. Atvirkščiai, Administracijos 2011 m. birželio 14 d. rašte Nr. S12-1444-(17.25) nurodant, kokie dokumentai turi būti teikiami su prašymu gauti statybą leidžiantį dokumentą, taip pat nurodomos ir išimtys, kuomet tam tikrų dokumentų teikti neprivalu. Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, kad pareiškėjai nesutinka ir neigiamai vertina raštuose pateiktą informaciją, nesudaro pagrindo teigti, kad jais priimamas sprendimas, kuriuo išreiškiama valia dėl statybos leidimo išdavimo. Teisėjų kolegijos nuomone, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad prašomas panaikinti Administracijos 2011 m. birželio 14 d. raštas Nr. S12-1444-(17.25) ir Inspekcijos 2012 m. sausio 5 d. raštas Nr. (8.4)-2D-253 negali būti laikomi administraciniais aktais, sukeliančiais pareiškėjams teisines pasekmes. Administracinis teismas gali apginti besikreipiančio asmens pažeistas teises ar įstatymo saugomus interesus vienu iš ABTĮ 88 straipsnio numatytų būdų tik tuo atveju, kai tokių pažeidimų faktai yra nustatyti (šio asmens įrodyti), ir pažeidimo faktas yra siejamas būtent su šio asmens teisėmis ar įstatymo saugomais interesais. Tai įvertinęs, teismas nusprendė, kad reikalavimai panaikinti Administracijos 2011 m. birželio 14 d. raštą Nr. S12-1444-(17.25) ir Inspekcijos 2012 m. sausio 5 d. raštą Nr. (8.4)-2D-253 nepriskirtini administracinių teismų kompetencijai, todėl, vadovaudamasis ABTĮ 101 straipsnio 1 punktu, bylos dalį dėl reikalavimų panaikinti šiuos raštus nutraukė kaip nenagrinėtiną teismų. Teisėjų kolegija nusprendė, kad pareiškėjų skundas tenkintinas iš dalies: VTPSI 2011 m. birželio 10 d. sprendimą Nr. (14.2)-2D-7266 panaikino ir įpareigojo VTPSI iš naujo išnagrinėti pareiškėjų skundą (ABTĮ 88 str. 4 p.). Bylos dalį dėl reikalavimų panaikinti DSA 2011 m. birželio 14 d. raštą Nr. S12-1444-(17.25) ir VTPSI 2012 m. sausio 5 d. raštą Nr. (8.4)-2D-253 nutraukė (ABTĮ 101 str. 1 p.). Kitą pareiškėjų skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

41III.

42Pareiškėjai apeliaciniu skundu (4 t., b. l. 33?35), prie kurio prisideda trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Galia“ (4 t., b. l. 36), prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – t. y. panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau – Alytaus AVA TPSVPD) 2008 m. lapkričio 5 d. raštą Nr. (9.8)-ST-5-71/08, Alytaus apskrities viršininko administracijos (toliau – ir Alytaus AVA) 2009 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. ST-16-(1.4.), 2008 m. lapkričio 4 d. savavališkos statybos aktą Nr. 03/8-ST13-(9.15.), 2008 m. lapkričio 4 d. statybos sustabdymo aktą

43Nr. 03/08-ST11-(9.3.), DSA 2008 m. lapkričio 11 d. raštus Nr. PS-251(R), Nr. SG-216(R), 2008 m. lapkričio 26 d. raštą Nr. SG-227(R), 2008 m. lapkričio 28 d. raštą Nr. 13-1369(R), 2010 m. sausio 22 d. raštą Nr. TP2-11, 2010 m. gruodžio 7 d. raštą Nr. S-12-3222-(17.25), 2010 m. gruodžio 7 d. raštą Nr. SG-203(R), 2010 m. gruodžio 28 d. raštą Nr. SG-219(R), 2010 m. gruodžio 29 d. raštą Nr. TP2-122(R), 2011 m. sausio 5 d. raštą Nr. SG-222(K), 2011 m. vasario 24 d. raštą Nr. SG-12(R), 2011 m. kovo 31 d. raštą Nr. SG-15(R), NSK 2010 m. lapkričio 24 d. kompleksinio derinimo protokolą Nr. 209/10, VTPSI 2011 m. balandžio 14 d. raštą Nr. (14.38)-2D-4428 ir įpareigoti DSA išduoti statybos leidimą pagal jų 2008 m. lapkričio 4 d. prašymą bei prie jo pridėtus dokumentus ir patvirtinti detalųjį planą, pateiktą 2010 m. sausio 20 d. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

441. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartys (2011 m. spalio 20 d., 2011 m. gruodžio 28 d.), kuriomis buvo atmesti ir atsisakyti priimti prašymai atnaujinti skundų padavimo terminus, nepriimti prašymai panaikinti administracinius aktus, buvo netinkamai pagrįstos ir dėl to neteisėtos. Tiek teismo atmesti ir atsisakyti nagrinėti raštai, tiek ir priimti nagrinėti prašymai pagal ABTĮ 2 straipsnio 14 dalį laikytini individualiais teisės aktais. Visi jie tarp savęs susiję, nes buvo rašomi tais pačiais klausimais. Vienų dokumentų atmetimas ir atsisakymas juos priimti, o kitų priėmimas juos nagrinėti sąlygojo bylai svarbių įrodymų nevisapusišką tyrimą. Prašyme atnaujinti skundo padavimo terminą nurodytų svarbių aplinkybių teismas nelaikė svarbiomis, apie dalį jų nutartyse netgi neužsiminta. Dėl Alytaus AVA TPSVPD 2008 m. lapkričio 5 d. rašte Nr. (9.8)-ST-5-71/08 duoto nurodymo DSA neišduoti statinio projektavimo sąlygų sąvado ir statybos leidimo iki tol, kol jie nepateiks statybos valstybinę priežiūrą vykdančio pareigūno raštiško patvirtinimo, kad šiame žemės sklype, kuriame buvo nustatyta savavališka statyba, savavališkos statybos padariniai yra pašalinti, pateikia tokius argumentus: savavališkos statybos nustatymo faktas yra ginčijamas Druskininkų miesto apylinkės teismo bylose, reikalaujant panaikinti 2008 m. lapkričio 4 d. savavališkos statybos aktą Nr. 03/08-ST13-(9.15.) ir 2008 m. lapkričio 4 d. statybos sustabdymo aktą Nr. 03/08-ST11-(9.3.). Apskundus abiem šalims vieną iš priimtų Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendimų Vilniaus apygardos teismui, pastarasis iki šiol nepriėmė jokio sprendimo ginčijamu klausimu. Taigi, nepaisant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. sausio 31 d. išaiškinimo, VTPSI toliau reikalauja viską atstatyti (tai užtruks 2?3 metus), ir tik tada bus galima gauti statybos inspektoriaus pažymą, kurioje jis nurodys leidžiantis DSA išduoti statybos leidimą, pagal kurį vėl būtų galima atlikti tuos pačius darbus, kurie atlikti iki šiol, tačiau statybos leidimo nebus galima išduoti, kadangi nebus panaikintas 2009 m. sausio 9 d. Alytaus AVA įsakymas Nr. ST-16-(1.4.), ir jo nebus galima panaikinti, nes panaikinta Alytaus apskritis. Tai patvirtina ir VTPSI 2011 m. balandžio 14 d. sprendimas. Vilniaus apygardos administracinio teismo atsisakymo nagrinėti minėtus raštus jie neskundė, nes teisminiai ginčai dėl neišduodamo statybos leidimo tęsiasi jau ketvirti metai, ir skundais būtų tik dar labiau užtęsę procesą. DSA ir VTPSI pažeidė VAĮ, TPĮ, SĮ ir kitų teisės aktų reikalavimus, ir tai teismo sprendime nepaneigta, tačiau į tai visiškai nereaguota. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pažyma, įrodanti DSA biurokratizmą ir piktnaudžiavimą – svarbi aplinkybė, tačiau apie ją sprendime neužsimenama. Pagal ją, vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 ir 3 dalimis, DSA keltina baudžiamoji byla, o, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 299 straipsnio 1 dalies nuostata, teismas pagal pateiktą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pažymą apie dalyvaujančio byloje asmens (DSA) nusikaltimo požymius privalėjo pranešti prokurorui. Tačiau teismas, užuot išnagrinėjęs bylą iš esmės, kaip to reikalauja Civilinio proceso kodekso 300 straipsnio 2 dalis, šio pateikto įrodymo, turinčio bylai esminę reikšmę, tinkamai neįvertino. Atvirkščiai, naudojantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2011 m. gegužės 4 d. pažymoje teikta rekomendacija DSA direktoriui – informuoti juos, kokių dokumentų trūksta, kad būtų išduotas leidimas statyti, ir kokiomis teisės aktų nuostatomis remiantis statytoju turi būti nurodytas tik vienas asmuo, teismo sprendime nukrypstama nuo ginčo esmės. Ginčo esmė yra ta, kad jie, vadovaudamiesi ABTĮ 5 straipsnio l dalimi, kreipėsi gynybos į teismą dėl jų pažeistos teisės, siekdami gauti statybos leidimą priestato statybai, atstatyti turėtą 0,1742 ha žemės sklypo plotą, skirtą 1994 m. gegužės 11 d. Druskininkų miesto valdybos potvarkiu Nr. 140-v, pakeičiant sklypo ribas. Pateiktas prie šio potvarkio žemės sklypo raudonųjų linijų planas, atitinkantis detalųjį planą, taip pat TPĮ nuostatos, pateiktos byloje, yra įrodymai, kad detaliojo plano išvis nereikėjo rengti nei išduodant statybos leidimą, nei keičiant sklypo ribas. Teismas visiškai neatsižvelgė į tai, kad prašymas derinti ir tvirtinti detalųjį planą buvo pateiktas 2010 m. sausio 20 d., o NSK posėdis surengtas tik 2010 m. lapkričio 24 d., t. y., grubiai pažeidžiant teisės aktus. Teismas neatsižvelgė ir į tai, kad: visi dokumentai, reikalingi statybos leidimui gauti, Administracijai pateikti 2008 m. (ir iki šiol negrąžinti), statybos leidimas piktnaudžiaujant neišduodamas iki šiol; detalusis planas, DSA neteisėtai reikalaujant jį parengti, buvo parengtas (reikalavimo teisėtumo klausimas teisme nespręstas); prašymas derinti detalųjį planą, pateiktas DSA 2010 m. sausio 20 d., piktnaudžiaujant nesuderintas iki šiol (piktnaudžiavimo faktas nustatytas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pažyma); detalusis planas, praleidus terminą jam derinti, vadovaujantis TPĮ 27 straipsnio 6 dalimi, laikytinas suderintu; VTPSI teisės aktais nustatyta tvarka neatliko detaliojo plano tikrinimo, pažeidė VAĮ, SĮ, TPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimus, pareigų, nustatytų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 45.3 papunktyje, 48 ir 49 punktuose, nevykdė, ginčo, kilusio tarp planavimo organizatoriaus ir planavimo sąlygas išdavusių institucijų (DSA ir Tarnybos), nesprendė, netinkamai tyrė jų skundą, pažeidė Detaliųjų planų rengimo taisyklių 48 punkte nustatytą 20 dienų terminą. Teismo sprendimas įpareigoti VTPSI iš naujo išnagrinėti skundą suteikia galimybę DSA ir VTPSI toliau vilkinti bylą.

452. Teismo sprendimo dalis, kuria VTPSI įpareigojama iš naujo išnagrinėti skundą, yra tinkamai nepagrįsta ir dėl to naikintina. Priimdamas sprendimą, teismas motyvuojamoje dalyje rėmėsi NSK posėdžio metu priimtu sprendimu nederinti detaliojo plano, neatsižvelgdamas į tai, kad jie NSK posėdį laikė neteisėtu, pažeidus: Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T1-152 patvirtintus NSK nuostatus ir tuo pačiu sprendimu patvirtintą NSK darbo reglamentą; TPĮ 26 straipsnio 1 ir 5 dalis, 27 straipsnio 4 dalį; Detaliųjų planų rengimo taisyklių X skyriaus 45.2 papunktį, 46 ir 65 punktus, NSK pavyzdinių nuostatų

465 punktą, 5.1, 5.2 ir 5.3 papunkčius, 7?10 ir 13 punktus, 14 punktą (14.1?14.3 p.), NSK darbo reglamento 5, 7, 9, 14 ir 19 punktų nuostatas. Be to, NSK posėdis sušauktas pažeidus terminą 280 dienų, ir dėl to, vadovaujantis TPĮ 27 straipsnio 6 dalies nuostata, detalusis planas laikytinas suderintu. Sutinka su teismo motyvu, kad ginčas buvo kilęs detaliojo plano derinimo stadijoje dėl privažiavimo prie namo iš ( - ) gatvės pusės, tačiau, ginčą sukėlusiems namo, esančio ( - ), gyventojams nesikreipus dėl savo reikalavimo nustatyta tvarka, numatyta TPĮ 32 straipsnio 2 dalyje, laikytina, kad reikalavimo palikti privažiavimą prie namo, esančio ( - ), iš ( - ) gatvės pusės, gyventojai atsisakė. Tuo ginčas pasibaigė. Todėl jie nesutinka su teismo teiginiu, kad iškėlė ginčą dėl reikalingumo numatyti servitutą privažiavimui prie gyvenamojo namo, esančio ( - ), ir kad tai yra pagrindas, dėl kurio atsisakyta derinti detalųjį planą NSK. Pažymėtina tai, kad detaliojo teritorijų planavimo procese (TPĮ 25 str.) nustatyti 4 etapai. Pirmi trys etapai ir ketvirto etapo pirma stadija laikytina planavimo organizatoriaus įvykdytais (TPĮ 25 str. 2, 3, 4 d. ir 5 d. 1 p.). Baigiamojo ketvirto etapo antros stadijos pirmąsias dalis (tikrinimą ir tvirtinimą) – privalėjo atlikti VTPSI ir DSA (TPĮ 25 str. 5 d. 2 p.). Likusią baigiamojo ketvirto etapo 2 stadijos 3 dalį (registravimą teritorijų planavimo registre) vėl privalėjo atlikti planavimo organizatorius, tačiau tik po to, kai VTPSI ir DSA atliks tikrinimą ir tvirtinimą (TPĮ 25 str. 5 d. 2 p., 28 str. 3 d.). Keletą kartų kreipusis į DSA, ir jai atsisakius derinti ir tvirtinti detalųjį planą, jie pateikė skundą VTPSI motyvuodami, kad DSA ir Tarnyba neteisėtai namo, esančio ( - ), gyventojų pretenzijas laiko kliūtimi derinti detalųjį planą, taip pat prašė pripažinti DSA ir Tarnybos atsisakymą neteisėtu ir įpareigoti DSA ir Tarnybą (o ne NSK) derinti ir tvirtinti detalųjį planą. VTPSI šios pareigos neatliko. Tada jie skundu, kaip buvo nurodyta VTPSI sprendime, kreipėsi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją, tačiau ji atsisakė tirti skundą kaip jai nežinybingą. Priimdamas sprendimą teismas neatsižvelgė į tą aplinkybę, kad jų (ieškovo) ir VTPSI (atsakovo) bei DSA (trečiojo asmens, stojusio atsakovo pusėn) teisminis ginčas, prasidėjęs 2009 m. kovo 4 d. dėl Alytaus AVA TPSVPD 2008 m. lapkričio 4 d. savavališkos statybos akto Nr. 03/08-ST13-(9.15.), 2008 m. lapkričio 4 d. statybos sustabdymo akto

47Nr. 03/08-ST11-(9.3.) ir Alytaus apskrities viršininko 2009 m. sausio 9 d. įsakymo

48Nr. ST-16-(1.4.) panaikinimo (civilinė byla Nr. 2A-139-603/2012), iki šiol nebaigtas, kad šie administraciniai aktai susiję teismo nagrinėta byla, todėl VTPSI, kaip Alytaus AVA TPSVPD pareigų ir teisių perėmėja, suinteresuota, kad nagrinėta byla būtų išspręsta jos naudai. Taigi visiškai netikėtina, kad VTPSI objektyviai ir visapusiškai išnagrinės jų skundą.

493. Teismo sprendimo rezoliucinė ir motyvuojamoji dalys dėl reikalavimų panaikinti DSA 2011 m. birželio 14 d. raštą Nr. S12-1444-(17.25) ir VTPSI 2012 m. sausio 5 d. raštą

50Nr. (8.4)-2D-253 nutraukimo nėra pagrįstos teisės normomis. Nesutinka su teismo sprendime jokiu teisės aktu neparemtu dėstomu motyvu, kad DSA 2011 m. birželio 14 d. raštas

51Nr. S12-1444-(17.25) nelaikytinas administraciniu aktu, kad VTPSI 2012 m. sausio 5 d. raštas

52Nr. (8.4)-2D- 253 ir reikalavimas įtraukti tik vieną statytoją nesukelia teisinių pasekmių, ir teigia, kad yra atvirkščiai. Remiasi aiškinimu, kad „teisinė pasekmė (juridinė pasekmė) – pasekmė, numatyta teisės normoje, teisiškai kylanti, kai pradeda galioti teisės norma, kurios dispozicijoje aprašyta (numatyta) veika yra realizuojama (kai įvykdomi teisės normos sudėties požymiai). <...> Teisinė pasekmė gali būti apibrėžiama ne konkrečiomis aplinkybėmis, priemonėmis, o jų alternatyvomis, intervalu, t. y. pernelyg abstrakčiai, kad galėtų kilti nesant „teisinio adaptavimo“, diskrecinės teisės taikymo veiklos.“ DSA ir VTPSI raštai kaip tik sukuria teisines pasekmes, kadangi jais pažeistos jų teisės gauti statybos leidimą, šiais raštais užkertamas kelias derinti detalųjį planą. Darant prielaidą, kad DSA 2011 m. birželio 14 d. raštas Nr. S12-1444-(17.25) ir VTPSI 2012 m. sausio 5 d. raštas Nr. (8.4)-2D-253 nėra administraciniai aktai, tuomet analogiškai visi kiti DSA raštai, atsisakant išduoti statybos leidimą, derinti detalųjį planą, nelaikytini administraciniais aktais, juolab kad beveik visuose juose vartojamas žodis „informuojame“, juose nenurodyta apskundimo teisė ir tvarka. Remiantis tokia teismo motyvacija, nei vieno jų apskųsti negalima. Tačiau, net ir sutinkant su tokiais motyvais, jokiu būdu nesutinka su tuo, kad šie raštai nesukelia teisinių pasekmių. DSA 2011 m. birželio 14 d. rašte Nr. S12-1444-(l 7.25) nurodyta, kad „Šis sprendimas gali būti skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka“. Nurodžius šiame rašte apskundimo tvarką ir įvardijus raštą sprendimu, jis laikytinas individualiu teisės aktu, sukeliančiu teisines pasekmes. Tas pats pasakytina ir apie kitus teismo nepriimtus nagrinėti DSA ir VTPSI raštus. Be to, DSA netinkamai vykdė Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus rekomendaciją dėl jų informavimo, neatsižvelgė į esamą situaciją, t. y., kad žemės sklypo, esančio ( - ), detalusis planas parengtas ir dar 2010 m. sausio 20 d. pateiktas DSA, kad numatomo ir jau pradėto statyti priestato techninis ir darbo projektas ne tik parengtas, bet ir raštu suderintas su DSA dar 2008 m. rugsėjo 3 d., o priešprojektinių pasiūlymų projektas – raštu iš esmės suderintas dar 2007 m. spalio 3 d. DSA 2011 m. birželio 14 d. raštu Nr. S12-1444-(17.25) nurodė, kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti statybą leidžiantį dokumentą. Prašymą išduoti leidimą statybai su visais reikiamais dokumentais jie pateikė 2008 m. rugsėjo 3 d. Administracijai pateiktas prašymas ir visi reikiami dokumentai negrąžinti iki šiol. 2011 m. gruodžio 1 d. rašte Nr.4D-2011/4-131/3D-3253 „Dėl kreipimosi“ Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius išreiškė savo nuomonę, kad jei DSA tinkamai parengti dokumentai yra negrąžinti, nėra pagrindo pakartotinai jų reikalauti iš statytojo (užsakovo). Taigi DSA 2011 m. birželio 14 d. raštu Nr. S12-1444-(17.25) pateikta informacija dėl pateiktinų dokumentų – neteisinga, neatitinka Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus rekomendacijoje nurodyto tikslo, prasmės ir teisingumo. Tame pačiame rašte DSA neteisingai paaiškino SĮ

532 straipsnio 41 punkto nuostatą dėl statytojo kaip vieno asmens. Jų nuomone, esantys santuokoje du asmenys yra šeima, žodis šeima – vienaskaitos forma, abu yra pastato, esančio ( - ), savininkai, abu lygiomis teisėmis valdo žemės sklypą, todėl reikalavimas išduoti statybos leidimą vienam iš sutuoktinių, verčiant kitą atsisakyti statytojo (užsakovo) teisių, jam to nenorint, pažeistų Lygių galimybių įstatyme nustatytas sutuoktinių teises. SĮ nėra reglamentuota prievolė vienam iš sutuoktinių kito naudai atsisakyti teisių būti statytoju (užsakovu). VTPSI 2012 m. sausio 5 d. rašte Nr. (8.4)-2D-253 akcentuojama, kad „Savivaldybės administracijai svarbiausia gauti dokumentą, kuriame būtų aiškiai nustatyta, kad bendraturčiai neprieštarauja, kad jų bendrai valdomame sklype ir (ar) statinyje būtų vykdomi statybos darbai.“ Tačiau abiejų sutuoktinių bendrai pasirašytas prašymas išduoti statybos leidimą, o išduotas statybos leidimas, kuriame įrašyti kaip statytojai (užsakovai) abu sutuoktiniai, yra tvirčiausias atsakomybės garantas prieš trečiuosius asmenis. Taigi DSA 2011 m. birželio 14 d. rašte Nr. S12-1444-(17.25) įrašytas reikalavimas neatitinka ir protingumo kriterijų.

54Atsakovas DSA atsiliepimu į apeliacinį skundą (4 t., b. l. 51–54) prašo atmesti apeliacinį skundą kaip nepagrįstą. Atsiliepime DSA palaiko pirmosios instancijos teismui atsiliepime į skundą nurodytus argumentus, taip pat nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

551. NSK protokolas, kuriuo buvo nederintas detalusis planas, yra teisėtas ir galiojantis, kadangi byloje jis nebuvo nagrinėjamas. Pareiškėjai nesivadovavo Detaliųjų planų rengimo taisyklių 49 punktu ir kitomis taisyklių nuostatomis, neskundė NSK sprendimo, neatsižvelgė į NSK narių pastabas.

562. Dėl DSA raštų Nr. PS-251(R), Nr. SG-216(R), Nr. SG-227(R), Nr. 13-1369(R),

57Nr. TP2-11, Nr. 209/10, Nr. S-12-3222-(l7.25), Nr. SG-203(R), Nr. SG-219(R), Nr. TP2-122(R), Nr. SG-222(K), Nr. SG 12(R), Nr. SG 15(R), Nr. S12-1444-(17.25) ir NSK kompleksinio derinimo protokolo Nr. 209/10, kuriuos prašo panaikinti apeliantai, pažymi, kad kreipimasis į kitas institucijas, kurios nėra įgaliotos spręsti šioje byloje keliamo ginčo, nėra laikytina svarbia skundo padavimo termino praleidimo priežastimi, o vertintinas kaip pačių pareiškėjų pasirinktas savo teisių gynybos būdas. DSA taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją kreipėsi dėl VTPSI veiksmų, susijusių su jo skundu dėl atsisakymo derinti detalųjį planą, o ne dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Šių argumentų pagrindu galima spręsti, kad termino praleidimą lėmė subjektyvios priežastys, todėl pagrindo tenkinti pareiškėjų prašymą ir atnaujinti skundo padavimo terminą dėl šių aktų nėra.

58Atsakovas VTPSI atsiliepimu į apeliacinį skundą (4 t., b. l. 56–60) prašo atmesti apeliacinį skundą kaip nepagrįstą ir panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo

592012 m. vasario 27 d. sprendimo dalį „panaikinti Inspekcijos 2011 m. birželio 10 d. sprendimą Nr. (14.2)-2D-7266 ir įpareigoti Inspekciją iš naujo išnagrinėti pareiškėjų skundą“; kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinį skundą VTPSI palaiko proceso pirmosios instancijos teisme metu išdėstytus argumentus, be to, nurodo ir šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu ir, iš dalies, teismo sprendimu, argumentus:

601. Apeliantai nepagrindžia savo apeliacinio skundo ir neįrodo, kokius teisės aktus pažeidė ar neteisėtai taikė Vilniaus apygardos administracinis teismas, priimdamas

612012 m. vasario 27 d. sprendimą. Apeliantai per 2011 m. gruodžio 28 d. nutartyje nustatytą terminą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui atskiruoju skundu šios nutarties neskundė, todėl jų argumentai, jog teismas atsisakė priimti skundo dalį dėl likusių reikalavimų, yra nepagrįsti ir nenagrinėtini.

622. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2011 m. gegužės 25 d. civilinėje byloje

63Nr. 2-3-182/2011 yra priėmęs sprendimą (kuris įsiteisėjo) pagal pareiškėjų ieškinį atsakovui VTPSI dėl 2008 m. lapkričio 4 d. savavališkos statybos akto Nr. 03/08-ST13-(9.15),

642008 m. lapkričio 4 d. statybos sustabdymo akto Nr. 03/08-ST11-(9.3), Alytaus apskrities viršininko 2009 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. ST-16-(1.4) panaikinimo ir Inspekcijos priešieškinį dėl savavališkai rekonstruojamo administracinio pastato priestato nugriovimo. Šis teismas atmetė pareiškėjų ieškinį dėl minėtų administracinių aktų panaikinimo.

653. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 27 d. sprendimą motyvavo tik tuo, jog Inspekcija nenagrinėjo ginčo, kilusio tarp pareiškėjų, DSA ir gretimo namo gyventojų dėl servituto reikalingumo, tačiau nepaneigė Inspekcijos 2011 m. birželio 10 d. rašte Nr. (14.2)-2D-7266 padarytos išvados, jog detaliojo plano sprendiniai prieštarauja Nutarimo 2.15 punktui. Pripažinus, kad parengtas detalusis planas visa apimtimi prieštarauja įstatymo reikalavimams, išvestinis klausimas dėl servituto nustatymo iš viso nenagrinėtinas. Ginčo atveju klausimas dėl servituto nustatymo galėtų būti sprendžiamas tik rengiant naująjį teritorijų planavimo dokumentą. Remdamasis TPĮ 23 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Civilinio kodekso 4.124 straipsnio 1 dalimi, 4.126 straipsnio 1 dalimi, Žemės įstatymo 23 straipsnio

661 dalimi, 2 dalies 1 punktu, nesutinka su teismo motyvu, kad Inspekcija turėjo nagrinėti ginčą tarp pareiškėjų, DSA ir gretimo namo gyventojų dėl servituto reikalingumo. Tuometinės Alytaus AVA Druskininkų žemėtvarkos skyriaus 2008 m. gruodžio 15 d. ir DSA 2008 m. gruodžio 19 d. išduotose planavimo sąlygose detaliojo planavimo dokumentui rengti žemės sklypui, esančiam ( - ), buvo nurodyti planavimo tikslai ir uždaviniai – išsipirkti ir praplėsti žemės sklypą. Planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti išdavimo metu galiojusio TPĮ 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte buvo nustatyta, jog detalieji planai rengiami, kai keičiamos naudojamų žemės sklypų ribos ir plotas. Apeliantų parengto detaliojo plano vienas iš sprendinių – praplėsti žemės sklypą 0,0199 ha į tą pusę, kur jis ribojasi su nesuformuotu laisvos valstybinės žemės plotu. Taigi detalusis planas turėjo būti rengiamas.

67Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyrius atsiliepimu į apeliacinį skundą

68(4 t., b. l. 47–48) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 27 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

691. Tuometinė Alytaus AVA 2008 m. rugsėjo 9 d. raštu Nr. 3-1841-(1.26) neprieštaravo, kad būtų rengiamas detalusis planas, pagal kurį būtų keičiamos žemės sklypo ribos, jei šie keitimai atitinka ir neprieštarauja Nutarimo 2.15 punkto nuostatoms. Šis reikalavimas buvo įrašytas 2008 m. gruodžio 15 d. išduotose planavimo sąlygose Nr. 239-D.

702. Darytina išvada, kad rengiamo detaliojo plano vienas iš sprendinių – praplėsti žemės sklypą – prieštarauja Nutarimo 2.15 punkto nuostatoms ir TPĮ 26 straipsnio 3 daliai, todėl detalusis planas, nepakeitus teisės aktams prieštaraujančių sprendinių, negali būti rengiamas bei derinamas.

71Teisėjų kolegija

konstatuoja:

72IV.

73Apeliacinis skundas atmestinas.

74Iš bylos matyti, kad pareiškėjai, turėdami Administracijos jiems suteiktas detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises, siekė detaliai suplanuoti nuosavybės teise jiems priklausantį 0,1521 ha ploto komercinės paskirties žemės sklypą ( - ), turėdami tikslą jį praplėsti ir nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus bei reglamentus. Toks detaliojo planavimo tikslas yra nurodytas pareiškėjams išduotose 2008 m. gruodžio 19 d. patvirtintose Planavimo sąlygose detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. A-99/08 (1 t., b. l. 77). Byloje nėra kvestionuojama, kad nurodyto detaliojo plano patvirtinimas yra būtinas tam, kad pareiškėjai galėtų vykdyti viešbučio, esančio ( - ), rekonstrukciją ir gauti tam reikalingą statybos leidimą. Iš bylos taip pat matyti, kad Druskininkų savivaldybės Nuolatinė statybos komisija 2010 m. lapkričio 24 d. svarstė pareiškėjų pateiktą detalųjį planą ir nutarė jo nederinti, nes (kaip nurodyta NSK kompleksinio derinimo protokole Nr. 209/10) sklypas formuojamas taip, kad uždaromas privažiavimas prie gyvenamojo namo, esančio ( - ), nenurodytos riboženklių koordinatės, nenurodytas leistinas pastatų aukštis metrais, neteisingai nurodytas sklypo plotas (1 t., b. l. 83-85). Pareiškėjai, nesutikdami su nurodytu NSK sprendimu, kreipėsi į DSA, prašydami pateikti jų parengtą detalųjį planą naujam NSK svarstymui, ir, negavę teigiamo sprendimo, padavė Inspekcijai 2011 m. balandžio 20 d. skundą, kuriuo prašė ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka išspręsti ginčą dėl paminėto detaliojo plano derinimo procedūros, kilusį tarp jų ir Administracijos (pažymėtina, kad būtent Administracijos atstovai R. V. ir J. V. bei Tarnybos atstovė A. K., būdami NSK nariai ir dalyvavę paminėtame NSK posėdyje, išreiškė nesutikimą derinti pareiškėjo pateiktą detalųjį planą).

75Pasisakydama dėl nurodytų faktinių aplinkybių reikšmės nagrinėjamai bylai, kolegija pažymi, kad Inspekcija yra speciali institucija, kuri pagal TPĮ 27 straipsnio 7 dalį (2006-06-08 įstatymo Nr. X-679 redakcija), Taisyklių 49 punktą (2010-01-25 įsakymo Nr. D1-58 redakcija) yra kompetentinga nagrinėti tokio pobūdžio ginčus. Nuostatų 7.1.5 punktas įpareigoja Inspekciją nagrinėti tokius ginčus (skundus) TPĮ ir VAĮ nustatyta tvarka, o tai, be kita ko, reiškia, kad Inspekcija, gavusi tokio pobūdžio skundą, privalo objektyviai ir visapusiškai įvertinti skunde nurodytas aplinkybes ir pabaigusi administracinę procedūrą priimti motyvuotą, teisės aktų reikalavimus (tarp jų ir VAĮ 8 str. nustatytus reikalavimus) atitinkantį sprendimą. Todėl kolegija, pritardama pirmosios instancijos teismo šiuo klausimu nurodytiems argumentams, sutinka su teismo padaryta išvada, kad pareiškėjų skundžiamas Inspekcijos 2011 m. birželio 10 d. sprendimas (kuriuo buvo išspręstas paminėtas pareiškėjų 2011-04-20 skundas) tokių reikalavimų neatitinka. Papildydama pirmosios instancijos teismo nurodytus argumentus, kolegija pažymi, kad šiame Inspekcijos sprendime nėra aptartos pareiškėjų 2011 m. balandžio 20 d. skundo nagrinėjimo ribos (tai yra būtina atskirti skundo argumentus dėl pačios detaliojo plano derinimo procedūros nuo kitų su šia procedūra nesusijusių skundo argumentų). Šiame sprendime taip pat nėra aptarti pareiškėjų skundo argumentai, kad paminėtame NSK 2010 m. lapkričio 24 d. sprendime NSK narių nurodytos atsisakymo derinti detalųjį planą priežastys neatitinka paminėtų pareiškėjams išduotų projektavimo sąlygų, t. y. šių sąlygų taikymo požiūriu yra perteklinės ir neteisėtos. (Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Druskininkų savivaldybės nuolatinės statybos komisijos nuostatų 3 punktą, NSK yra tarpžinybinė institucija, kuri nagrinėja ir priima sprendimus savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų derinimo klausimais, o tai reiškia, kad, sprendžiant pareiškėjų 2011 m. balandžio 20 d. skundo pagrįstumo klausimą, yra būtina patikrinti tik tuos nesutikimo derinti pareiškėjų pateiktą detalųjį planą argumentus, kurie buvo nurodyti paminėtame NSK 2010 m. lapkričio 24 d. sprendime). Be to, kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjų skundžiamame Inspekcijos 2011 m. birželio 10 d. sprendime nėra nurodyta, kokie pareiškėjų pateikto derinti detaliojo plano sprendiniai prieštarauja Nutarimo 2.15 punkto reikalavimams, kuo šie prieštaravimai pasireiškia. Nuoroda sprendime į Tarnybos 2011 m. gegužės 31 d. rašte Nr. 1SD-(8.2)-887 šiuo klausimu pateiktą nuomonę, be šios aplinkybės detalaus apsvarstymo, VAĮ 8 straipsnio taikymo požiūriu negali būti pripažinta tinkamu Inspekcijos priimtą sprendimą motyvuojančiu argumentu. Atsižvelgdama į tai, kas pasakyta, kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas panaikinti pareiškėjų skundžiamą Inspekcijos 2011 m. birželio 10 d. sprendimą ir įpareigoti Inspekciją iš naujo išnagrinėti pareiškėjų 2011 m. balandžio 20 d. skundą kolegijos pripažintinas iš esmės pagrįstu. Kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo nurodytais argumentais dėl kitų pareiškėjų teismui paduoto skundo reikalavimų netenkinimo (tarp jų ir bylos dalies dėl reikalavimų panaikinti Administracijos 2011 m. birželio 14 d. raštą Nr. S12-1444-(17.25) ir Inspekcijos 2012 m. sausio 5 d. raštą Nr. (8.4)-2D-253 nutraukimo), pripažįsta, kad ši bylos dalis teismo išspręsta teisingai.

76Taigi tenkinti pareiškėjų apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra.

77Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

78Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 27 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjų apeliacinį skundą atmesti.

79Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai L. R. ir S. R. (toliau – ir pareiškėjai, apeliantai) skundu... 5. Nr. (8.4.)-2D-253 bei įpareigoti DSA teikti detalųjį planą derinimui ir... 6. Pareiškėjai nurodė, kad nuo 2008 m. ne vieną kartą kreipėsi į DSA dėl... 7. Nr. S12-1444-(17.25) informavo S. R., kokie dokumentai turi būti pateikti... 8. Pareiškėjai taip pat nurodė, kad naikintinas ir Administracijos 2011 m.... 9. Pareiškėjų teigimu, atsisakydama tvirtinti detalųjį planą, DSA ignoravo... 10. Pareiškėjai ginčijo ir VTPSI 2011 m. birželio 10 d. sprendimą Nr.... 11. Pareiškėjų nuomone, Inspekcija tinkamai neištyrė pateikto skundo, nes... 12. Pareiškėjai nurodė, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui adresuotame... 13. Atsakovas DSA atsiliepimu į pareiškėjų skundą (2 t., b. l. 32–34; 3 t.,... 14. DSA nurodė, kad prašomas panaikinti Administracijos 2011 m. sausio 5 d.... 15. Nr. TP2-1 vertintinas ne kaip atsisakymas derinti detalųjį planą, bet kaip... 16. Prašydami panaikinti 2011 m. birželio 14 d. sprendimą Nr. S12-1444-(17.25)... 17. Administracijos teigimu, pagrindo įpareigoti vietinėje spaudoje skelbti... 18. (TPĮ 25 str. 5 d.). Tik užbaigus minėtas procedūras, t. y. suderinus... 19. Pagrįsdama reikalavimą prašyme nurodyti vieną statytoją, Administracija... 20. Atsakovas VTPSI atsiliepimu į pareiškėjų skundą (2 t., b. l. 59–62; 3... 21. Inspekcijos teigimu, 2011 m. balandžio 27 d. gautas pareiškėjų skundas... 22. VTPSI taip pat nurodė, kad nagrinėjant pareiškėjų skundą buvo kreiptasi... 23. III skirsnio nuostatos turi būti taikomos tiek, kiek jos suderinamos su... 24. Nr. 3-1841-(1.26) ir 2008 m. gruodžio 15 d. planavimo sąlygas Nr. 239-D bei... 25. Inspekcija nurodė, kad servituto klausimas nebuvo nagrinėjamas dėl to, kad... 26. VTPSI teigimu, pareiškėjai nepagrįstai nurodė, kad, perduodant jų 2011 m.... 27. VTPSI taip pat nurodė, kad iš SĮ nuostatų matyti, jog statytoju gali būti... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo Tarnybos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos... 29. Tarnybos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyrius pažymėjo, kad Alytaus... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Galia“ (toliau... 31. II.... 32. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 27 d. sprendimu... 33. (4 t., b. l. 19–29) pareiškėjų skundą patenkino iš dalies. Teismas... 34. Teismas nustatė, kad pareiškėjai kelia ginčą dėl to, ar pagrįstai... 35. Nr. TP2-1 informavo, kad detalusis planas pakartotinai NSK nebus teikiamas,... 36. 27 straipsnio 7 dalį ir Detaliųjų planų rengimo taisyklių (toliau – ir... 37. 2.15 punktui, kitų pareiškėjų nurodytų aplinkybių nenagrinėjo.... 38. 27 straipsnių nuostatas, teismas konstatavo, kad: tik suderinti detalieji... 39. Nr. S12-1444-(17.25) informavo S. R., kokie dokumentai pagal tuo metu... 40. Nr. (8.4)-2D-253 turinio matyti, kad jais nėra nustatomos, pakeičiamos ar... 41. III.... 42. Pareiškėjai apeliaciniu skundu (4 t., b. l. 33?35), prie kurio prisideda... 43. Nr. 03/08-ST11-(9.3.), DSA 2008 m. lapkričio 11 d. raštus Nr. PS-251(R), Nr.... 44. 1. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartys (2011 m. spalio 20 d.,... 45. 2. Teismo sprendimo dalis, kuria VTPSI įpareigojama iš naujo išnagrinėti... 46. 5 punktą, 5.1, 5.2 ir 5.3 papunkčius, 7?10 ir 13 punktus, 14 punktą... 47. Nr. 03/08-ST11-(9.3.) ir Alytaus apskrities viršininko 2009 m. sausio 9 d.... 48. Nr. ST-16-(1.4.) panaikinimo (civilinė byla Nr. 2A-139-603/2012), iki šiol... 49. 3. Teismo sprendimo rezoliucinė ir motyvuojamoji dalys dėl reikalavimų... 50. Nr. (8.4)-2D-253 nutraukimo nėra pagrįstos teisės normomis. Nesutinka su... 51. Nr. S12-1444-(17.25) nelaikytinas administraciniu aktu, kad VTPSI 2012 m.... 52. Nr. (8.4)-2D- 253 ir reikalavimas įtraukti tik vieną statytoją nesukelia... 53. 2 straipsnio 41 punkto nuostatą dėl statytojo kaip vieno asmens. Jų nuomone,... 54. Atsakovas DSA atsiliepimu į apeliacinį skundą (4 t., b. l. 51–54) prašo... 55. 1. NSK protokolas, kuriuo buvo nederintas detalusis planas, yra teisėtas ir... 56. 2. Dėl DSA raštų Nr. PS-251(R), Nr. SG-216(R), Nr. SG-227(R), Nr.... 57. Nr. TP2-11, Nr. 209/10, Nr. S-12-3222-(l7.25), Nr. SG-203(R), Nr. SG-219(R),... 58. Atsakovas VTPSI atsiliepimu į apeliacinį skundą (4 t., b. l. 56–60) prašo... 59. 2012 m. vasario 27 d. sprendimo dalį „panaikinti Inspekcijos 2011 m.... 60. 1. Apeliantai nepagrindžia savo apeliacinio skundo ir neįrodo, kokius teisės... 61. 2012 m. vasario 27 d. sprendimą. Apeliantai per 2011 m. gruodžio 28 d.... 62. 2. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2011 m. gegužės 25 d. civilinėje... 63. Nr. 2-3-182/2011 yra priėmęs sprendimą (kuris įsiteisėjo) pagal... 64. 2008 m. lapkričio 4 d. statybos sustabdymo akto Nr. 03/08-ST11-(9.3), Alytaus... 65. 3. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 27 d. sprendimą... 66. 1 dalimi, 2 dalies 1 punktu, nesutinka su teismo motyvu, kad Inspekcija turėjo... 67. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 68. (4 t., b. l. 47–48) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m.... 69. 1. Tuometinė Alytaus AVA 2008 m. rugsėjo 9 d. raštu Nr. 3-1841-(1.26)... 70. 2. Darytina išvada, kad rengiamo detaliojo plano vienas iš sprendinių –... 71. Teisėjų kolegija... 72. IV.... 73. Apeliacinis skundas atmestinas.... 74. Iš bylos matyti, kad pareiškėjai, turėdami Administracijos jiems suteiktas... 75. Pasisakydama dėl nurodytų faktinių aplinkybių reikšmės nagrinėjamai... 76. Taigi tenkinti pareiškėjų apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais... 77. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 78. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 27 d. sprendimą... 79. Nutartis neskundžiama....