Byla A6.-1602-660/2019
Dėl Bendrovės įsiskolinimas valstybės biudžetui 2019 m. birželio 19 d. yra 19242,92 Eur. Taigi apie tai, kad Bendrovė nemoki ir nuosavas kapitalas yra minus 30092 Eur, R. Č. kaip, Bendrovės akcininkui, turėjo tapti žinoma 2018-05-10 patvirtinus 2017 metų Bendrovės balansą

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Larisa Tamulionienė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui R. Č. ir nukentėjusiojo - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – atstovui,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje R. Č., asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis gyv. ( - ), Vilniuje, dirbantis UAB ( - ) direktoriumi, turintis galiojančių administracinių nuobaudų, traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 120 straipsnio 1dalį.

3Teismas

Nustatė

4UAB ( - ), kodas, (toliau - Bendrovė), buveinė - ( - ), Kauno r., įsteigta - 2008-02-04, veiklos pobūdis - reklamos agentūrų veikla. Nuo 2008-01-22 iki 2017-03-16 ir nuo 2018-06-14 iki 2019-05-24 Bendrovės vadovas yra R. Č.. Laikotarpyje nuo 2017-03-16 iki 2017-05-17 Bendrovės vadovu buvo K. K.. Pagal VMI prie FM 2018-05-16 gautą ataskaitą apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis (Forma FR0438), Bendrovės akcininkai mokestiniame laikotarpyje nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 buvo R. Č., turintis 51 proc. Bendrovės akcijų, ir G. S., turintis 49 proc. Bendrovės akcijų. Bendrovė laiku nesumokėjo Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytų privalomųjų mokėjimų biudžetui, todėl Bendrovės įsiskolinimas valstybės biudžetui 2019 m. birželio 19 d. yra 19242,92 Eur. Taigi apie tai, kad Bendrovė nemoki ir nuosavas kapitalas yra minus 30092 Eur, R. Č. kaip, Bendrovės akcininkui, turėjo tapti žinoma 2018-05-10 patvirtinus 2017 metų Bendrovės balansą.

5Antstolių informacinės sistemos duomenimis Bendrovės atžvilgiu buvo vykdomi išieškojimai ir kitų kreditorių naudai: vykdomojoje byloje Nr. 0123/19/00267 išieškotojo K. K. naudai 3 257,59 Eur, vykdomojoje byloje Nr. 0123/18/01269 išieškotojo UAB ( - ), naudai 2 765,10 Eur, vykdomojoje byloje Nr. 0070/1//00341 išieškotojo G. S. naudai 356 533,56 Eur (hipotekinis kreditorius). VĮ „Registrų centras“ duomenimis Bendrovės vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra. VMI prie FM 2018-11-26 informacinio pobūdžio raštu Nr. (23.1-08) RNA-33586 Bendrovei pranešė apie pareigą sumokėti mokestinę nepriemoką ir, negalint ar neketinant atsiskaityti su kreditoriumi, ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą vadovui kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Rašte įspėjama, kad nesumokėjus nurodytos mokestinės nepriemokos per 30 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos, VMI prie FM kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Bendrovei. Vadovaujantis viešai prieinamais teismų pranešimais apie nagrinėjamas bylas iki 2018-11-26 nė vienas iš kreditorių ar vadovas pats, nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Bendrovei. Kauno apygardos teisme tik 2019-03-26 buvo priimtas ieškovės VMI prie FM pareiškimas iškelti Bendrovei bankroto bylą. 2019-05-13 Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1403-273/2019 iškėlė bankroto bylą UAB ( - ),. Nutartis įsiteisėjo 2019 m. gegužės 24 d. Taigi, Bendrovės vadovui iki 2018-11-26 nebuvo žinoma dėl kreditoriaus ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Bendrovei, tačiau jis tokios savo pareigos nevykdė. Kauno apygardos teismas 2019-05-13 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. eB2-1403- 273/2019, konstatavo, kad „Byloje surinktais duomenimis atsakovės pradelstos skolos sudaro 385023,68 Eur. Teismas neturi duomenų apie Bendrovės turimą turtą ir turto sudėtį pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo dienai, tačiau atsižvelgiant į tai, kad išieškojimas iš Bendrovės hipotekinio kreditoriaus naudai yra vykdomas daugiau kaip metus (nuo 2018-03-05) ir į tai, kad Bendrovė neturi savo vardu registruoto nekilnojamojo turto bei į tai, kad ši skola iš Bendrovės įkeisto ilgalaikio turto neišieškota, sprendžiama, kad Bendrovės turimas ilgalaikis turtas, kurio vertė 2017 m. balanse nurodyta 262789 Eur, nėra likvidūs. Pažymėtina, kad Bendrovės pradelstos skolos suma (385023,68 Eur) viršija pusė jos į 2017 m. balansą įrašyto turto vertės 284884,50 Eur (569.769/2). Įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad byloje surinkti duomenys patvirtina, jog UAB ( - ), būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.“ Tai leidžia pagrįstai manyti, jog Bendrovės vadovas nesiėmė priemonių Bendrovės mokumui išlaikyti. Todėl laikytina, kad yra įrodytos visos būtinosios sąlygos numatytos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje ir yra pagrindas konstatuoti, kad Bendrovės vadovas privalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Bendrovei.

6UAB ( - ), vadovas R. Č., žinodamas apie Bendrovės finansinę padėtį bei vis didėjančius įsipareigojimus valstybės biudžetui ir kitiems kreditoriams, privalėjo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo Bendrovei, tačiau nepateikęs pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo R. Č. pažeidė kreditoriaus Pareiškėjos interesus ir neįvykdė ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Bendrovei.

7Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 629 straipsnio 1 dalimi, byla nagrinėjama administracinė atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant.

8Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau ir ANK) 120 straipsnio 1 dalies pažeidimo faktą ir R. Č. kaltę įrodo: Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimas dėl administracinio nusižengimo bylos iškėlimo ir nuobaudos paskyrimo (b. l. 2-5), mokesčių mokėtojo – juridinio vieneto aktualūs duomenys (b. l. 7-9), mokestinės nepriemokos balansas (b. l. 10-12), antstolių informacinės sistemos išrašas (b. l. 13), VĮ Registrų centras išrašai (b. l. 14-20), pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (b. l. 21-22), administracinių nusižengimų registro išrašas apie asmeniui registruotus administracinius nusižengimus ir priimtus sprendimus už trejus metus, iš kurio matyti, kad R. Č. turi galiojančių nuobaudų (b. l. 29-41), kita bylos medžiaga.

9ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorių teisių pažeidimas (kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimas, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimas ar pavėluotas pateikimas teismui, kreditorių susirinkimų nesušaukimas įstatymuose numatytais atvejais) – užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų. ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatytas nusižengimas padaromas tyčia, t. y. įmonės vadovas turi suvokti, kad įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su visais kreditoriais. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimas gali būti konstatuojamas tada, kai skolininkas, neturėdamas pakankamai lėšų įvykdyti visus atsiradusius piniginius įsipareigojimus, pirmiau patenkina reikalavimą, priklausantį žemesnei eilei arba tai pačiai eilei, tačiau atsiradusį vėliau.

10Bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Vadovas turi įstatyme nustatytas pareigas organizuoti bendrovės turto apskaitą, stebėti bendrovės finansinę padėtį (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnis, 14 straipsnio 2 dalis, 21 straipsnis, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 12 dalies 2 punktas) ir, jei bendrovė turi mokumo sunkumų, privalo atitinkamai veikti. Pareiga laiku inicijuoti bankroto bylą visų pirma kyla vadovui, nes vadovas yra tas asmuo, kuris geriausiai žino (arba privalo žinoti) įmonės finansinę būklę, jos galimybę vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus suėjus jų vykdymo terminui, todėl privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla įmonės nemokumo grėsmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014). Taigi, vadovas privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriumi, o šis nesikreipė į teismą dėl vadovaujamos įmonės bankroto bylos iškėlimo arba, kai įmonė viešai paskelbia arba kitaip praneša kreditoriui, kad negali arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Jeigu įmonės vadovas nevykdo savo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, tai elgiasi neteisėtai, tuo galimai sukeldamas žalą kreditoriams, o už tai įmonės vadovui kyla atsakomybė.

11Norint patraukti administracinėn atsakomybėn pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį įmonės vadovą ar savininką (savininkus) už pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei nevykdymą, būtina įrodyti visas tokios pareigos atsiradimo sąlygas: tai, kad įmonė tapo nemoki ir negali atsiskaityti nors su vienu su kreditoriumi; nė vienas kreditorius nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo; įmonės dalyviai per nustatytus terminus nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti.

12Byloje nustatyta, jog VMI prie FM mokesčių apskaitos informacinės sistemos Bendrovės įsiskolinimas valstybės biudžetui 2019 m. birželio 19 d. buvo 19242,92 Eur. Antstolių informacinės sistemos duomenimis Bendrovės atžvilgiu buvo vykdomi išieškojimai ir kitų kreditorių naudai: vykdomojoje byloje Nr. 0123/19/00267 išieškotojo K. K. naudai 3257,59 Eur, vykdomojoje byloje Nr. 0123/18/01269 išieškotojo UAB ( - ), naudai 2765,10 Eur, vykdomojoje byloje Nr. 0070/1//00341 išieškotojo G. S. naudai 356533,56 Eur (hipotekinis kreditorius). VĮ „Registrų centras“ duomenimis Bendrovės vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra. VMI prie FM 2018-11-26 informacinio pobūdžio raštu Nr. (23.1-08) RNA-33586 Bendrovei pranešė apie pareigą sumokėti mokestinę nepriemoką ir, negalint ar neketinant atsiskaityti su kreditoriumi, ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą vadovui kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Rašte įspėjama, kad nesumokėjus nurodytos mokestinės nepriemokos per 30 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos, VMI prie FM kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Bendrovei. Vadovaujantis viešai prieinamais teismų pranešimais apie nagrinėjamas bylas iki 2018-11-26 nė vienas iš kreditorių ar vadovas pats, nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Bendrovei. Kauno apygardos teisme tik 2019-03-26 buvo priimtas ieškovės VMI prie FM pareiškimas iškelti Bendrovei bankroto bylą. 2019-05-13 Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1403-273/2019 iškėlė bankroto bylą UAB ( - ). Nutartis įsiteisėjo 2019 m. gegužės 24 d. Taigi, Bendrovės vadovui iki 2018-11-26 nebuvo žinoma dėl kreditoriaus ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Bendrovei, tačiau jis tokios savo pareigos nevykdė. Kauno apygardos teismas 2019-05-13 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. eB2-1403- 273/2019, konstatavo, kad „Byloje surinktais duomenimis atsakovės pradelstos skolos sudaro 385023,68 Eur. Teismas neturi duomenų apie Bendrovės turimą turtą ir turto sudėtį pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo dienai, tačiau atsižvelgiant į tai, kad išieškojimas iš Bendrovės hipotekinio kreditoriaus naudai yra vykdomas daugiau kaip metus (nuo 2018-03-05) ir į tai, kad Bendrovė neturi savo vardu registruoto nekilnojamojo turto bei į tai, kad ši skola iš Bendrovės įkeisto ilgalaikio turto neišieškota, sprendžiama, kad Bendrovės turimas ilgalaikis turtas, kurio vertė 2017 m. balanse nurodyta 262789 Eur, nėra likvidus. Pažymėtina, kad Bendrovės pradelstos skolos suma (385023,68 Eur) viršija pusė jos į 2017 m. balansą įrašyto turto vertės 284 884,50 Eur (569.769/2). Įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad byloje surinkti duomenys patvirtina, jog UAB ( - ) būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.” Tai leidžia pagrįstai manyti, jog Bendrovės vadovas nesiėmė priemonių Bendrovės mokumui išlaikyti. Todėl laikytina, kad yra įrodytos visos būtinosios sąlygos numatytos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje ir yra pagrindas konstatuoti, kad Bendrovės vadovas privalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Bendrovei.

13Bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti.

14Taigi pagal Bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalį minėtos įmonės vadovo ar savininko (savininkų) pareigos atsiradimui keliamos papildomos sąlygos – tokia pareiga atsiranda tik tada, kai be jau pirmiau paminėtų sąlygų įmonės dalyviai per numatytus terminus nesiima priemonių įmonės mokumui atkurti. Taigi, šiuo metu norint patraukti administracinėn atsakomybėn pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį įmonės vadovą ar savininką (savininkus) už pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei nevykdymą būtina įrodyti visas tokios pareigos atsiradimo sąlygas: tai, kad įmonė tapo nemoki ir negali atsiskaityti nors su vienu kreditoriumi; nė vienas kreditorius nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo; įmonės dalyviai per nustatytus terminus nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti.

15Šių įrodymų visuma nustatyta, kad UAB ( - ) vadovas R. Č. žinodamas apie Bendrovės finansinę padėtį bei vis didėjančius įsipareigojimus valstybės biudžetui ir kitiems kreditoriams, privalėjo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo Bendrovei, tačiau nepateikęs pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo R. Č. pažeidė kreditoriaus Pareiškėjos interesus ir neįvykdė ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Bendrovei. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad byloje pilnai įrodyta, jog R. Č. padarė ANK 120 straipsnio 1 dalyje nurodytą administracinį nusižengimą.

16R. Č. turi galiojančių administracinių nuobaudų. Jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

17Atsižvelgiant į nusižengimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, R. Č. skirtina administracinė nuobauda – bauda, numatyta ANK 120 straipsnio 1 dalyje.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 25 straipsniu, 120 straipsnio 1 dalimi, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636 straipsniu,

Nutarė

19R. Č., asmens kodas ( - ) pripažinti padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 120 straipsnio 1 dalyje, ir skirti 2200 Eur (dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų) baudą.

20Paskirtoji bauda ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodyti įmokos kodą 1001. Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimus sprendžia Valstybinė mokesčių inspekcija Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

21Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka (ANK 675 straipsnio 3 dalis). Nesumokėjus baudos per nustatytą terminą, nutarimas skirti baudą vykdomas priverstine tvarka. Baudą priverstinai išieško antstoliai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (ANK 676 straipsnio 1 dalis, 2 dalis).

22Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Larisa... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. UAB ( - ), kodas, (toliau - Bendrovė), buveinė - ( - ), Kauno r., įsteigta -... 5. Antstolių informacinės sistemos duomenimis Bendrovės atžvilgiu buvo vykdomi... 6. UAB ( - ), vadovas R. Č., žinodamas apie Bendrovės finansinę padėtį bei... 7. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo į teismo posėdį neatvyko,... 8. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau ir ANK) 120... 9. ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorių teisių pažeidimas... 10. Bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog įmonės vadovas ar... 11. Norint patraukti administracinėn atsakomybėn pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį... 12. Byloje nustatyta, jog VMI prie FM mokesčių apskaitos informacinės sistemos... 13. Bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad jeigu įmonė negali... 14. Taigi pagal Bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalį minėtos įmonės vadovo ar... 15. Šių įrodymų visuma nustatyta, kad UAB ( - ) vadovas R. Č. žinodamas apie... 16. R. Č. turi galiojančių administracinių nuobaudų. Jo atsakomybę... 17. Atsižvelgiant į nusižengimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, R. Č. skirtina... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 19. R. Č., asmens kodas ( - ) pripažinti padarius administracinį nusižengimą,... 20. Paskirtoji bauda ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos, o... 21. Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai... 22. Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo)...