Byla Ik-1031-281/2012
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Dzedulionio, Mefodijos Povilaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Mildos Vainienės, sekretoriaujant Anai Matutienei, dalyvaujant pareiškėjos AB „Swedbank“ atstovui M. P., atsakovo VĮ Registrų centro Vilniaus filialo atstovui Almantui Masioniui, trečiojo suinteresuoto asmens BUAB „Domus Rex“ atstovui M. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos AB „Swedbank“ skundą atsakovui VĮ Registrų centro Vilniaus filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centrui, BUAB „Domus Rex“, UAB „Re-Investment“, UAB „Teksaira“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3pareiškėja AB „Swedbank“ skunde teismui prašo: 1) panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2011-04-21 sprendimą pakeisti nekilnojamųjų daiktų – dvibučio gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) ir gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) statusus Nekilnojamojo turto registre iš priklausinio į savarankišką daiktą; 2) įpareigoti VĮ Registrų centro Vilniaus filialą pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenis nurodant, kad dvibutis gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )) yra žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), ( - ) k., Vilniaus r., priklausinys, ir gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )) yra žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), ( - ) k., Vilniaus r., priklausinys (1 t., b. l. 1-5, 27-31).

4Nurodė, kad ginčijami statiniai buvo suformuoti 2009-06-05, nugriovus hipotekos lakštu AB „Swedbank“ įkeistus gyvenamuosius namus, nuosavybės teise priklausiusius BUAB „Domus Rex“. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis ant abiejų žemės sklypų naujai pastatyti statiniai buvo įregistruoti kaip priklausiniai, tačiau 2011-06-17 išraše iš Nekilnojamojo turto registro tokio įrašo neliko. Paaiškėjo, kad VĮ Registrų centro Vilniaus filialas pakeitė statinių statusus ir juos perregistravo kaip atskirus objektus.

5Pareiškėjos nuomone, nuostata, kad nekilnojamojo daikto savininkas turi teisę nuspręsti, ar daiktą registruoti savarankišku daiktu ar jo priklausiniu, šiuo atveju negalėjo būti pritaikyta, nes tokią teisę savininkas realizuoja jį sukūręs ir tik tada galima nuspręsti suteikti savarankiško daikto ar priklausinio statusą. Be to, Nekilnojamojo daikto kadastre įrašyti duomenys gali būti pakeisti tik tuo atveju, jei statiniai buvo rekonstruoti, kapitaliai remontuoti ar jei buvo atlikti nekilnojamosios kultūros vertybės tvarkymo statybos darbai. Šiuo atveju tokie veiksmai nebuvo atlikti, nebuvo pateikti jokie dokumentai, kurių pagrindu galėjo būti keičiami kadastro duomenys. BUAB „Domus Rex“ dar 2011-04-08 pardavė įkeistą žemės sklypą ir jo priklausinius pirkėjui UAB „RE Investment“, taigi prašymas pakeisti daiktų statusą pateiktas jau pardavus turtą, o UAB „RE Investment“ apie tokį pakeitimą nebuvo informuotas. Priklausiniai stovi ant žemės sklypo, kuris įkeistas AB „Swedbank“, todėl atsakovas turėjo gauti hipotekos kreditoriaus sutikimą keičiant priklausinių statusą. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įrašyti naujus registro duomenis ar pakeisti esamus gali gavęs tokius pakeitimus įrodančius dokumentus, kas šiuo atveju nebuvo atlikta.

6Pažymi, kad abiejų žemės sklypų priklausiniai nėra atskirai įkeisti hipotekos lakštu, tačiau jie pagal CK 4.171 str. 2 ir 12 d. laikytini įkeisto daikto priklausiniais, kuriems taip pat taikomas įkeitimas, todėl statuso pakeitimas galimas tik turint kreditoriaus, kuriam toks priklausinys įkeistas, sutikimą. Priešingu atveju priklausinių apsunkinimas daiktinėmis teisėmis būtų panaikinamas paprastu skolininko prašymu ir be kreditoriaus valios ir reikštų, kad teritorinis registratorius turi teisę panaikinti įkeistų daiktų hipoteką. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, jei statiniai savininko valia įgijo priklausinio statusą, užfiksuotą Nekilnojamojo turto registre, šie duomenys laikomi teisingais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Šie pastatai gali būti kvalifikuojami kaip priklausiniai ir juos turi ištikti žemės sklypo likimas (2011-03-23 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-14/2011). Be to, teismas konstatavo, kad žemės sklypo priklausiniai statiniai laikomi įkeistais net jei tai nėra įforminta atskiru įrašu Nekilnojamojo turto registre, jei buvo šalių susitarimas, kad tokie objektai įkeičiami. Pareiškėjo teigimu, VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija vadovavosi vien formaliu Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 str. aiškinimu ir nesigilino į tai, kad priklausiniai yra ant hipoteka apsunkinto žemės sklypo.

7Per teismo posėdį pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti.

8Atsakovas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas ir trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė bylą nutraukti arba skundą atmesti kaip nepagrįstą (1 t., b. l. 85-88).

9Nurodė, kad nors šiuo atveju ginčijami viešojo administravimo subjekto sprendimai, tačiau keliamas ginčas iš esmės nėra administracinis, nes tiesiogiai susijęs su pareiškėjos ir BUAB „Domus Rex“ civiliniais teisiniais santykiais, kylančiais iš žemės sklypų įkeitimo sutarčių vykdymo ir jų aiškinimo. Dėl to byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai ir, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p., nutrauktina.

10Paaiškino, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 str. 1 d. nustatyta, jog registre nekilnojamieji daiktai registruojami kaip priklausiniai įstatymų nustatytais atvejais arba tų daiktų savininkų prašymu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas minėtą normą, pažymėjo, kad kai įstatyme nenustatyta kitaip, būtent savininkas sprendžia, kokį teisinį statusą suteikti nekilnojamajam daiktui. Įstatyme nenustatyta, kad nekilnojamasis turtas, esantis ant žemės sklypo, kiekvienu atveju yra žemės sklypo priklausinys (2011-03-23 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-14/2011). Dėl to teritoriniam registratoriui gavus BUAB „Domus Rex“ bankroto administratoriaus prašymą panaikinti įrašus registre apie gyvenamuosius namus kaip žemės sklypų, kuriuose jie pastatyti, priklausinius, nenustatė Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 str. numatytų aplinkybių, draudžiančių atlikti prašomų duomenų pakeitimą. Prašymo pateikimo metu BUAB „Domus Rex“ nuosavybės teisė į gyvenamuosius namus nebuvo pasibaigusi, nes perleisto turto perdavimo aktas buvo pasirašytas 2011-04-15, o UAB „RE Investment“ nuosavybės teisė į šiuos statinius įregistruota 2011-04-29. Pretenzijos registro tvarkytojui nebuvo reiškiamos, todėl laikytina, kad šių nekilnojamųjų daiktų duomenys atitinka ne tik dokumentus, kurių pagrindu jie įrašyti, bet ir jais disponuojančio asmens tikrąją valią juos valdyti tokiu būdu. Pareiškėjo teiginys, kad ginčo duomenų pakeitimas buvo galimas tik turint kreditoriaus sutikimą, nepagrįstas faktinėmis aplinkybėmis, nes registro duomenys patvirtina, kad duomenų pakeitimo metu juridinis faktas apie pastatų įkeitimą ar apribojimą įregistruoti atskirais nekilnojamaisiais daiktais nebuvo įregistruotas, todėl teritorinis registratorius neturi pagrindo ir pareigos vertinti galimą hipotekos kreditoriaus teisių pažeidimą ir reikalauti jo sutikimo. Atsakovo nuomone, reikalavimas dėl ginčo duomenų pakeitimo galėtų būti reiškiamas asmeniui, pateikusiam prašymą pakeisti duomenis, o ne registro tvarkytojui.

11Per teismo posėdį atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo BUAB „Domus Rex“ atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (1 t., b. l. 104-107).

13Nurodė, kad 2009-04-16 pats hipotekos kreditorius AB „Swedbank“ atsisakė dalies hipotekos ir paprašė išregistruoti hipotekas ginčo statiniams, todėl jie nėra įkeisti ir į juos negali būti nukreiptas priverstinis išieškojimas, o pardavus šiuos objektus įmonės bankroto procese, lėšos pervedamos ne vien tik įkaito turėtojo, o visų kreditorių reikalavimų tenkinimui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad išieškoti iš statinio, kuriam neįregistruota hipoteka, ne ginčo tvarka pagal įkeitimą ir hipoteką reglamentuojančias normas negalima (2010-04-13 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-171/2010). Tai, kad gyvenamieji namai nėra žemės sklypų priklausiniai, įrodo hipotekos lakštas, kuriame jie nepažymėti kaip priklausiniai, bei centrinio registratoriaus išrašas apie UAB „Domus Rex“ turtą, iš kurio matyti, kad pastatai nepažymėti kaip žemės sklypų priklausiniai, jų atžvilgiu panaikinta hipoteka. Atsižvelgiant į tai, kad gyvenamieji namai dar iki jų statuso pakeitimo nebuvo žemės sklypų priklausiniai, darytina išvada, kad BUAB „Domus Rex“ bankroto administratoriaus veiksmai perregistruojant namų statusą iš priklausinių į atskirus, savarankiškus daiktus, nepažeidžia teisės aktų reikalavimų ar kreditoriaus interesų.

14Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas prašė skundo netenkinti.

15Skundas netenkintinas.

16Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (1 t., b. l. 90-92), UAB „Domus Rex“ laikotarpiu nuo 2005-12-09 iki 2011-04-29 nuosavybės teise priklausė žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), ( - ) k., Vilniaus r. Šiame sklype esantis pastatas – gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), kuris suformuotas 2009-06-05, nuosavybės teise UAB „Domus Rex“ priklausė nuo 2009-06-05 iki 2011-04-29.

17Nekilnojamojo turto registre buvo pažymėta, kad gyvenamasis namas yra žemės sklypo priklausinys (1 t., b. l. 6-7).

18Nuo 2011-04-29 iki 2011-07-26 nuosavybės teisė į šį sklypą bei pastatą įregistruota UAB „RE Investment“ vardu 2011-04-15 Turto pardavimo be varžytinių akto pagrindu, o nuo 2011-07-26 nuosavybės teisė į abu nekilnojamojo turto objektus įregistruota UAB „Teksaira“ vardu 2011-07-19 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu.

19Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (1 t., b. l. 93-96), UAB „Domus Rex“ nuo 2005-12-09 iki 2011-04-29 nuosavybės teise priklausė žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), ( - ) k., Vilniaus r. sklype esantis pastatas – dvibutis gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), kuris suformuotas 2009-06-05, nuosavybės teise UAB „Domus Rex“ priklausė nuo 2009-06-05 iki 2011-04-29.

20Nekilnojamojo turto registre buvo pažymėta, kad dvibutis gyvenamasis namas yra žemės sklypo priklausinys (1 t., b. l. 34-35).

21Nuo 2011-04-29 iki 2011-07-26 nuosavybės teisė į šį sklypą bei pastatą įregistruota UAB „RE Investment“ vardu 2011-04-15 Turto pardavimo be varžytinių akto pagrindu, o nuo 2011-07-26 nuosavybės teisė į abu nekilnojamojo turto objektus įregistruota UAB „Teksaira“ vardu 2011-07-19 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu.

22Nustatyta, kad 2006-01-13 hipotekos lakštu UAB „Domus Rex“ įkeitė hipotekos kreditoriui AB „Swedbank“ įmonei nuosavybės teise priklausantį turtą: žemės sklypą, esantį ( - ), ( - ) k., ir jame esantį pastatą – gyvenamąjį namą, bei žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), ( - ) k., ir jame esantį pastatą – dvibutį gyvenamąjį namą (1 t., b. l. 111-112).

232009-04-16 AB „Swedbank“ atsisakė dalies hipotekos ir paprašė išregistruoti hipotekas gyvenamiesiems namams, esantiems ( - ) ir 17, ( - ) k. (1 t., b. l. 112-113).

24Įrašai Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašuose patvirtina, kad nuo 2006-01-16 įregistruotas juridinis faktas apie žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ( - ) k., ir žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ( - ) k. hipoteką. Nuo 2011-10-13 įregistruotas juridinis faktas tiek apie žemės sklypų, tiek apie juose esančių statinių – gyvenamųjų namų hipoteką.

252011-04-12 BUAB „Domus Rex“ bankroto administratoriaus UAB „Būrai“ įgaliotas asmuo kreipėsi į VĮ Registrų centro Vilniaus filialą, prašydamas panaikinti registro įrašus dėl ginčo statinių kaip priklausinių. Nurodė, kad šie objektai nėra žemės sklypų priklausiniai, jie yra savarankiški, atskiri, pagrindiniai nekilnojamieji objektai (1 t., b. l. 97).

26Bylos medžiaga patvirtina, kad prašymas buvo patenkintas ir 2011-04-21 pakeistas ginčo statinių statusas, t. y. gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis (duomenys neskelbtini), ( - ) k., Vilniaus r., ir dvibutis gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), ( - ) k., Vilniaus r., perregistruoti kaip savarankiški nekilnojamojo turto objektai.

272011-06-20 AB „Swedbank“ kreipėsi į VĮ Registrų centro Vilniaus filialą, prašydamas pateikti informaciją dėl to, kodėl Nekilnojamojo turto registre nebėra įrašų apie bankui įkeistų žemės sklypų priklausinius (1 t., b. l. 10).

282011-07-07 VĮ Registrų centro Vilniaus filialas informavo, kad ginčo statinių statusus Nekilnojamojo turto registre pakeitė 2011-04-21 BUAB „Domus Rex“ bankroto administratoriaus UAB „Būrai“ įgalioto asmens prašymo pagrindu, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 str. (1 t., b. l. 11).

292010-07-25 pareiškėjas pateikė skundą Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai, prašydamas pripažinti negaliojančiu VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2011-04-21 sprendimą pakeisti nekilnojamųjų daiktų – dvibučio gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ir gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), statusus Nekilnojamojo turto registre iš priklausinio į savarankišką daiktą ir atitinkamai pakoreguoti duomenis (1 t., b. l. 69-70).

302011-08-24 Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą dėl VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2011-04-21 sprendimo, kuriuo filialas pakeitė nekilnojamųjų daiktų – dvibučio gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ( - ) k., Vilniaus r., ir gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ( - ) k., Vilniaus r., statusus Nekilnojamojo turto registre iš priklausinio į savarankišką daiktą, nusprendė teritorinio registratoriaus sprendimą palikti galioti (1 t., b. l. 12-14). Nustatyta, kad pareiškėjas šį sprendimą gavo 2011-09-01 (1 t., b. l. 20).

31Nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl teritorinio registratoriaus veiksmų, pakeičiant Nekilnojamojo turto registro duomenis, perregistruojant nekilnojamųjų daiktų teisinį statusą iš priklausinių į savarankiškus daiktus, pagrįstumo ir teisėtumo.

321996 m. rugsėjo 24 d. Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 (toliau – Registro įstatymas, redakcija iki 2011-11-21) 4 str. nustatyta, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Registro įstatymo 5 str. 2 d. nustatyta, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako už duomenų, kaupiamų nekilnojamojo turto registre, teisingumą ir apsaugą. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti.

33Remiantis Registro įstatymo 9 str. 1 d., 2 d., nekilnojamojo daikto įregistravimu nekilnojamojo turto registre yra laikomas Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka to daikto duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą. Registruojant nekilnojamąjį daiktą į nekilnojamojo turto registrą, padaromas nekilnojamojo daikto registro įrašas. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys kaupiami nekilnojamojo turto registro duomenų banke.

34Registro įstatymo 10 str. 1 d. nustatyta, kad

35Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nusistovėjusias teisės aiškinimo ir taikymo nuostatas daiktų – priklausinių teisinio režimo klausimu, priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi. Konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu yra svarbus ne jų fizinis ryšys (geografinė padėtis, buvimas vieno šalia kito), o funkcinis ryšys, t. y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi, skirtas tenkinti pagrindinio daikto poreikiams. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2001; 2003 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1002/2003; 2004 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2004; 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2006 ir kt.).

36Nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre 2009-06-05 įregistruojant BUAB „Domus Rex“ nuosavybės teisę į dvibutį gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), kuris yra žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), ir gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), kuris yra žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), registre padaryta žyma, jog šie statiniai yra atitinkamų žemės sklypų priklausiniai. 2011-04-11 BUAB „Domus Rex“ bankroto administratoriaus UAB „Būrai“ įgaliotas asmuo teritoriniam registratoriui pateikė prašymą pakeisti nurodytų statinių teisinį statusą iš priklausinių į savarankiškus nekilnojamuosius daiktus.

37Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad „kai įstatyme nenustatyta kitaip, būtent daikto savininkas sprendžia, kokį teisinį statusą suteikti nekilnojamajam daiktui – suformuoti nekilnojamojo turto kadastro nustatyta tvarka daiktą kaip atskirą nekilnojamojo turto objektą ir įregistruoti savarankišku (pagrindiniu) daiktu ar šį daiktą įregistruoti kito – pagrindinio daikto (žemės sklypo, statinio) – priklausiniu, jeigu tai leidžia daikto prigimtis. Taigi, sprendžiant dėl daikto likimo, teisiškai reikšmingas ir sukuriantis teisinius padarinius yra daikto savininko apsisprendimas, kokį teisinį statusą suteikti nekilnojamajam daiktui“ (2011-03-23 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-14/2011).

38Nustatyta, kad BUAB „Domus Rex“ nuosavybės teisė į ginčo statinius Nekilnojamojo turto registre įregistruota 2009-06-05 Statybos inspekcijos tarnybos 2009-02-22 pažymos Nr. (100)-11.22-225 ir 2009-05-22 pažymos Nr. (100)-11.22-224 pagrindu (1 t., b. l. 102-103). Ginčo statiniai perleisti UAB „RE Investment“ 2011-04-15 Turto pardavimo be varžytinių akto pagrindu (1 t., b. l. 42); UAB „RE Investment“ nuosavybės teisė į ginčo statinius įregistruota 2011-04-29. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad prašymo pakeisti ginčo statinių teisinį statusą pateikimo metu BUAB „Domus Rex“ nuosavybės teisė į gyvenamuosius namus nebuvo pasibaigusi. Dėl to teigtina, kad BUAB „Domus Rex“, būdama turto savininke, turėjo teisę apsispręsti, kokį teisinį statusą suteikti nekilnojamajam daiktui, ir savo valią išreiškė 2011-04-11 prašyme. Nurodytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti.

39Nepagrįstas pareiškėjos teiginys, jog ginčo statinių teisinio statuso pakeitimas pažeidžia jos, kaip hipotekos kreditoriaus, interesus ir dėl šios priežasties teritorinis registro tvarkytojas turėjo atsisakyti perregistruoti nekilnojamuosius daiktus. Pažymėtina, kad Nekilnojamojo turto registre 2006-01-16 įregistruotas juridinis faktas apie žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ( - ) k., ir žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ( - ) k., hipoteką. Juridinis faktas apie statinių, esančių šiuose žemės sklypuose, hipoteką įregistruotas 2011-10-13. Kaip minėta, pareiškėja 2009-04-16 atsisakė dalies hipotekos ir paprašė išregistruoti hipotekas ginčo statiniams (1 t., b. l. 112-113). Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-23 nutartimi civ. byloje Nr. 3K-7-14/2011, įkeitus žemės sklypą, nėra preziumuojama, jog yra įkeičiamas visas ant jo esantis nekilnojamasis turtas, jeigu šalys nenurodė kitaip. Pažymėtina, kad hipotekos, kaip juridinio fakto, registravimą Nekilnojamojo turto registre numato ir Nuostatų 55 p. Atsižvelgiant į tai, nesant duomenų apie nekilnojamųjų daiktų įkeitimą ar apribojimą, teigti, kad pakeitus ginčo statinių teisinį statusą iš priklausinių į savarankiškus tuo pačiu buvo panaikinta hipoteka šių statinių atžvilgiu, nėra pagrindo.

40Esant tokioms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, sprendžiama, kad VĮ Registrų centro Vilniaus filialo sprendimas pakeisti gyvenamųjų namų teisinį statusą yra pagrįstas ir teisėtas, todėl jį naikinti bei įpareigoti atsakovą atlikti papildomus veiksmus ar priimti sprendimus, vadovaujantis pareiškėjos nurodytais ar kitais motyvais nėra pagrindo.

41Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

42pareiškėjos AB „Swedbank“ skundą atmesti.

43Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. pareiškėja AB „Swedbank“ skunde teismui prašo: 1) panaikinti VĮ... 4. Nurodė, kad ginčijami statiniai buvo suformuoti 2009-06-05, nugriovus... 5. Pareiškėjos nuomone, nuostata, kad nekilnojamojo daikto savininkas turi... 6. Pažymi, kad abiejų žemės sklypų priklausiniai nėra atskirai įkeisti... 7. Per teismo posėdį pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti.... 8. Atsakovas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas ir trečiasis suinteresuotas... 9. Nurodė, kad nors šiuo atveju ginčijami viešojo administravimo subjekto... 10. Paaiškino, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 str. 1 d. nustatyta,... 11. Per teismo posėdį atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo BUAB „Domus Rex“ atsiliepime į... 13. Nurodė, kad 2009-04-16 pats hipotekos kreditorius AB „Swedbank“ atsisakė... 14. Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas prašė skundo... 15. Skundas netenkintinas.... 16. Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (1 t.,... 17. Nekilnojamojo turto registre buvo pažymėta, kad gyvenamasis namas yra žemės... 18. Nuo 2011-04-29 iki 2011-07-26 nuosavybės teisė į šį sklypą bei pastatą... 19. Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (1 t.,... 20. Nekilnojamojo turto registre buvo pažymėta, kad dvibutis gyvenamasis namas... 21. Nuo 2011-04-29 iki 2011-07-26 nuosavybės teisė į šį sklypą bei pastatą... 22. Nustatyta, kad 2006-01-13 hipotekos lakštu UAB „Domus Rex“ įkeitė... 23. 2009-04-16 AB „Swedbank“ atsisakė dalies hipotekos ir paprašė... 24. Įrašai Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašuose... 25. 2011-04-12 BUAB „Domus Rex“ bankroto administratoriaus UAB „Būrai“... 26. Bylos medžiaga patvirtina, kad prašymas buvo patenkintas ir 2011-04-21... 27. 2011-06-20 AB „Swedbank“ kreipėsi į VĮ Registrų centro Vilniaus... 28. 2011-07-07 VĮ Registrų centro Vilniaus filialas informavo, kad ginčo... 29. 2010-07-25 pareiškėjas pateikė skundą Centrinio registratoriaus ginčų... 30. 2011-08-24 Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija,... 31. Nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl teritorinio registratoriaus... 32. 1996 m. rugsėjo 24 d. Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539... 33. Remiantis Registro įstatymo 9 str. 1 d., 2 d., nekilnojamojo daikto... 34. Registro įstatymo 10 str. 1 d. nustatyta, kad... 35. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nusistovėjusias teisės... 36. Nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre 2009-06-05 įregistruojant BUAB... 37. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad „kai įstatyme... 38. Nustatyta, kad BUAB „Domus Rex“ nuosavybės teisė į ginčo statinius... 39. Nepagrįstas pareiškėjos teiginys, jog ginčo statinių teisinio statuso... 40. Esant tokioms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, sprendžiama, kad VĮ... 41. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 42. pareiškėjos AB „Swedbank“ skundą atmesti.... 43. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...