Byla I-563-422/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Janinos Vitunskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rimanto Giedraičio ir Kęstučio Gudyno, sekretoriaujant Rasai Tamašiūtei, dalyvaujant pareiškėjos Taikos pr. 117 Daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininkei I. V. , pareiškėjos įgaliotai atstovei advokatei Laurai Timinskaitei, atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovui Gediminui Lašui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Taikos pr. 117 Daugiabučio namo savininkų bendrijos skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl rašto panaikinimo bei įpareigojimo suderinti detalųjį planą ir

Nustatė

2Pareiškėja Taikos pr. 117 Daugiabučio namo savininkų bendrija skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2009 02 12 raštą dėl informacijos teikimo Nr. 500-2-24 bei įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją suderinti žemės sklypo prie daugiabučio pastato Taikos pr. 117, Kaune, detalųjį planą.

3Pareiškėja skunde, taip pat jos įgaliotos atstovės teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2006 09 08 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 40-11-370 Kauno miesto savivaldybė perdavė žemės sklypo Taikos pr. 117, Kaune, detaliojo teritorijų planavimo teises ir pareigas planavimo organizatoriui - Taikos pr. 117 Daugiabučio namo savininkų bendrijai. Detaliojo planavimo tikslas - žemės sklypo suformavimas prie pastato Taikos pr. 117, Kaune, šio žemės sklypo paskirties, naudojimo būdo, pobūdžio ir teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. Detaliojo plano rengėjas UAB „Geometra" 2006 11 mėn. parengė žemės sklypo prie Taikos pr. 117, Kaune, daugiabučio detalųjį planą. Pasibaigus šio detaliojo plano viešajam svarstymui, pareiškėja pradėjo šio plano derinimo procedūrą. Detalusis planas parengtas pagal išduotas sąlygas ir nepažeidžiant detaliųjų planų rengimo taisyklių bei detaliųjų planų rengimui taikomų teisės aktų reikalavimų, tame tarpe ir nustatant servitutus. Derinimo procedūros metu Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas 2009 m. vasario 12 d. raštu dėl informacijos pateikimo Nr. 500-2-24 informavo pareiškėją, kad, pakartotinai svarsčius klausimą dėl žemės sklypo prie Taikos pr. 117, Kaune, daugiabučio detaliojo plano Kauno apskrities viršininko administracijos ir Kauno savivaldybės administracijos darbuotojų žemės reformos ir teritorijų planavimo klausimais pasitarime, buvo nutarta automobilių stovėjimo aikštelę šalia Taikos pr. 121 ir 123, Kaune, daugiabučių (toliau - ginčo aikštelė) numatyti kaip žemės servitutą. Minėto pasitarimo metu nutarta ginčo aikštelę įtraukti į žemės sklypo prie Taikos pr. 117, Kaune, daugiabučio detaliojo plano sprendinius nustatant visai aikštelei servitutą, kadangi ši aikštelė yra valstybės nuosavybė. Šis raštas neteisėtas, nepagrįstas faktais ir teisės aktų normomis. Šis raštas nėra informacinio pobūdžio, jis sukelia teisines pasekmes pareiškėjai, nes panaikinus jį ir išsprendus servituto nepagrįstumo klausimą būtų galima pereiti į šio plano tvirtinimo etapą. 1984 m. spalio 9 d. žemės sklypo, suteikto radijo gamyklai 12 a. 350 vietų bendrabučio statybai, raudonųjų linijų plane ginčo aikštelė šalia statomo bendrabučio ( dabar Taikos pr. 117, Kaune), yra suformuota kaip šio pastato priklausinys, skirtas jam tarnauti. Kadangi ginčo aikštelės paskirtis iki šiol nepakitusi, todėl ji yra Taikos pr. 117, Kaune, daugiabučio priklausinys, būtina minėto daugiabučio gyventojų poreikiams tenkinti, o nesant aikštelės ar nustačius jai servitutą, gyventojai neturėtų kur statyti savo transporto priemonių. Be to, 1984 m. spalio 9 d. žemės sklypo, suteikto radijo gamyklai 12 a. 350 vietų bendrabučio statybai, raudonųjų linijų planu suformuota aikštelė pagal savo konfigūraciją ir plotą yra identiška parengtu žemės sklypo prie Taikos pr. 117, Kaune, daugiabučio detaliuoju planu suformuotai ginčo aikštelei, o tai reiškia, kad faktinė situacija dėl ginčo aikštelės, kaip minėto daugiabučio priklausinio, iki šiol yra nepakitusi. Kauno miesto savivaldybės administracijos darbuotojų pasitarime žemės reformos ir teritorijų planavimo klausimais, svarstant klausimą dėl žemės sklypo prie daugiabučio gyvenamojo namo Taikos pr. 117, Kaune, detaliojo plano, nustatyta, kad ginčo aikštelė yra valstybės turtas, o tai prieštarauja tiek teisės aktams, tiek faktinei situacijai, kadangi nepateikti įrodymai, patvirtinantys, jog aikštelė yra valstybės ar savivaldybės nuosavybė. Detaliojo plano viešojo svarstymo metu Taikos pr. 121 ir 123, Kaune, daugiabučių gyventojai nereiškė jokių pretenzijų dėl ginčo aikštelės įtraukimo į detalųjį planą bei neprašė leisti ir jiems naudotis šia aikštele, tačiau Kauno miesto savivaldybės administracija nusprendė, jog ginčo aikštelė yra valstybės turtas ir jai būtina nustatyti servitutą. Ginčo aikštelės servitutas Taikos pr. 121, Kaune, daugiabučio gyventojams nėra būtinas, kadangi prie jų namo yra automobilių stovėjimo aikštelės, įregistruotos nekilnojamojo turto registre, o taip pat yra rengiamas ir žemės sklypo šalia šio daugiabučio detalusis planas, kuriame taip pat yra numatomos automobilių stovėjimo vietos papildomos aikštelės. Be to, Taikos pr. 123, Kaune, daugiabučio teritorija nesiriboja su Taikos pr. 117, Kaune, daugiabučio teritorija, prie šio daugiabučio taip pat yra automobilių stovėjimo aikštelė, kuri yra valstybei priklausančioje žemėje. Rengiant šio žemės sklypo detalųjį planą, bus galima išspręsti ir jo gyventojų transporto priemonių statymo klausimą. Atsakovo sprendimas nustatyti ginčo aikštelės servitutą priimtas nesilaikant LR Vyriausybės 2004 10 14. nutarimu Nr. 1289 patvirtintų Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių, Kauno apskrities viršininkui nebuvo pateikti prašymai nustatyti minėtos aikštelės servitutą, žemėtvarkos skyrius tokio prašymo nenagrinėjo, nepateikė Kauno apskrities viršininkui išvados dėl servituto tikslingumo, Kauno apskrities viršininkas nepriėmė jokio sprendimo dėl minėto servituto. Pareiškėja pripažįsta, jog ginčas kilęs detaliojo plano derinimo procese, teigia, jog pasinaudojo išankstine ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka, 2008 12 22 d. paduodama prašymą Kauno apskrities viršininko administracijai.

4Atsakovas su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą bei Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2009 02 12 raštas Nr. 500-2-24 yra pagrįstas kartu su juo pateikta faktine medžiaga, nes prie jo pateikti 2009 01 14-15 d. protokolo Nr. 40-12-SK-319/1 priedo teritorijų planavimo dokumento nederinimo motyvai bei Kauno apskrities viršininko administracijos ir Kauno miesto savivaldybės administracijos darbuotojų žemės reformos ir teritorijų planavimo klausimais protokolo išrašas, taip pat pagrįstas teisės aktais, kurie numato detaliojo plano derinimo eigą. Iš pareiškėjos pateikto raudonųjų linijų plano ir detaliojo plano projekto matosi, kad sklypų ribos nesutampa, o ginčo aikštelė neapimta raudonųjų linijų ribomis. Ginčo aikštele naudojasi ne tik namo Taikos pr. 117 gyventojai, bet ir aplinkinių namų (Taikos pr. 117A,117B,121,123) gyventojai, todėl nenustačius servituto, būtų pažeisti jų interesai. Šiuo atveju detaliojo plano sprendiniai nėra patvirtinti Vyriausybės nustatyta tvarka, todėl Žemės įstatymo 23 str. 2 d. nuostatos netaikytinos. Pareiškėjo skundžiamas 2009 02 12 raštas nėra individualus teisės aktas, nes jis nesukelia pareiškėjai jokių teisinių pasekmių. Detaliojo plano derinimo procedūrą atlieka Nuolatinė statybos komisija, kuri 2009 01 14-15 priėmė protokolą Nr. 40-12-SK 319/1, šio protokolo 1 priede išdėstydama ginčo teritorijos detaliojo plano nederinimo motyvus. Sprendimas nederinti ginčo teritorijos detaliojo plano buvo priimtas dėl VST, TEO ir Kauno miesto savivaldybės administracijos iškeltų sąlygų (nesutikimo). Šių institucijų pareikštus nederinimo motyvus pareiškėja turėjo apskųsti ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, numatyta Detaliųjų planų rengimo taisyklių 49 p. valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai. Duomenų, kad dėl ginčo būtų kreiptasi į Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančią instituciją, byloje nepateikta, todėl byla nutrauktina ABTĮ 101 str. 7 p. pagrindu.

5Byla nutrauktina.

6Byloje nustatyta, jog Kauno apskrities viršininkas 2006 07 13 sutikimu Nr. 24-509- (10.25.) sutiko, kad būtų rengiamas sklypo Taikos pr. 117, Kaune detalusis planas. Planavimo tikslas – sklypo suformavimas prie turimo nekilnojamojo turto, pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas (b.l. 13). 2006 09 08 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 40-11-370 Kauno miesto savivaldybė perdavė žemės sklypo Taikos pr. 117, Kaune, detaliojo teritorijų planavimo teises ir pareigas planavimo organizatoriui - Taikos pr. 117 Daugiabučio namo savininkų bendrijai (b.l. 15). Pareiškėjai išduotos planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti (b.l. 20-23). UAB „Geometra" parengė žemės sklypo prie Taikos pr. 117, Kaune, daugiabučio detalųjį planą (b.l. 34-42). Sklypo Taikos pr. 117, Kaune detalusis planas paskelbtas bei apsvarstytas su visuomene Įstatymo nustatyta tvarka (b.l. 28-33,43-48). Ginčo teritorijos detaliojo plano projektas svarstytas 2007 04 03, 2008 01 21, 2008 04 09 ir 2009 01 23 bendruose Kauno miesto savivaldybės ir Kauno apskrities viršininko administracijos pasitarimuose žemės reformos ir teritorijų planavimo klausimais, kurių metu nuspręsta, jog automobilių aikštelė šalia Taikos pr., 121 ir 123 pastatų gali būti įtraukta į sklypo Taikos pr. 117, Kaune, detaliojo plano sprendinius tik visai aikštelei nustačius servitutą (b.l. 49). Kauno miesto savivaldybės nuolatinės statybos komisija 2009 01 14 - 15 kompleksinio derinimo protokolu Nr. 40-12-SK-319/1 priėmė sprendimą nederinti teritorijų planavimo dokumento, nederinimo motyvus išdėstydama derinimo procedūros protokolo priede (b.l. 51, 106-107). 2009 02 12 raštu Nr. 500-2-24 Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas informavo pareiškėją apie 2009 01 23 vykusio pasitarimo metu priimtą sprendimą ginčo automobilių stovėjimo aikštelę numatyti detaliajame plane kaip žemės servitutą, taip pat nurodė, kad prie 2008 12 23 prašymo pridėtame detaliojo plano brėžinyje neatsižvelgta į anksčiau nurodytas pastabas (b.l. 52).

7Detaliųjų planų rengimo, svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir galiojimo tvarką, taip pat detaliojo planavimo dalyvių tarpusavio santykius šiame procese nustato Teritorijų planavimo įstatymas (Toliau tekste - Įstatymas) ir Detaliųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2004 05 03 įsakymu Nr. D1-239 (Toliau tekste - Taisyklės).

8Detaliojo teritorijų planavimo procesą sudaro parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas (Teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 1 d.). Detalusis teritorijų planavimas yra sudėtingas procesas, susidedantis iš kelių etapų, kiekviename iš šių etapų yra aiškiai apibrėžtos šiame procese dalyvaujančių asmenų teisės ir pareigos, kurių privalu laikytis tam, kad planavimo procesas vyktų sklandžiai, efektyviai ir operatyviai, nebūtų pažeistas proporcingumo principas, proceso šalių interesų pusiausvyra ir viešieji interesai.

9Pareiškėjos keliami reikalavimai iš esmės yra kilę sklypo Taikos pr. 117, Kaune, teritorijos detaliojo planavimo proceso baigiamajame etape – detaliojo plano derinimo stadijoje. Pareiškėja prašo panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2009 02 12 raštą dėl informacijos teikimo Nr. 500-2-24, kuriuo, jos nuomone, atsakovas atsisako derinti sklypo, Taikos pr. 117, Kaune, detalųjį planą bei įpareigoti atsakovą suderinti ginčo sklypo detalųjį planą.

10Kiekvienas suinteresuotas asmuo, manantis, kad jo teisės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į administracinį teismą dėl viešojo administravimo subjekto, vykdant viešojo administravimo veiklą, bet kurio priimto akto ar atlikto veiksmo (neveikimo). Tokia bendra taisyklė yra įtvirtinta Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d., 5 str. 1 d., 22 str. 1 d.

11Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies ir 15 straipsnio nuostatas, ne kartą yra išaiškinęs, kad ginčo administracinėje byloje dalyku gali būti tik toks viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuris atitinkamiems asmenims nustato tam tikras teises ar pareigas, sukelia teisines pasekmes. Reikalavimas, kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo, ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku (2007 03 13 nutartis adm. byloje Nr. A14-261/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis, Nr. 1(11),2007,206-213 p.).

12Nagrinėjamu atveju būtina įvertinti, ar pareiškėjos skundžiamas teismui Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2009 02 12 raštas dėl informacijos teikimo Nr. 500-2-24 gali būti laikomas teisės aktu ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies nuostatų prasme, ar juo nustatomos tam tikros teisės ar pareigos bei sukeliamos teisinės pasekmės pareiškėjai. Taip pat būtina nustatyti, ar šio rašto panaikinimu bus apgintos pareiškėjos pažeistos teisės ir teisėti interesai, ar bus išspręstas ginčas iš esmės.

13Skundžiamame atsakovo rašte pareiškėjai suteikta informacija, jog 2009 01 23 Kauno apskrities viršininko administracijos ir Kauno miesto savivaldybės administracijos darbuotojų žemės reformos ir teritorijų planavimo klausimais 2009 01 23 pasitarime, pakartotinai apsvarsčius ginčo sklypo detalųjį planą, automobilių stovėjimo aikštelę nutarta numatyti kaip žemės servitutą. Taip pat nurodyta, jog prie pareiškėjos 2008 12 23 prašymo pridėtame Taikos pr. 117 detaliojo plano brėžinyje neatsižvelgta į anksčiau nurodytas pastabas. Prie rašto pareiškėjai pateiktas 2009 01 14-15 protokolo Nr. 40-12-SK-3191/1 priedo teritorijų planavimo dokumento nederinimo motyvai bei rašte minimas 2009 01 23 pasitarimo protokolas (b.l. 52).

14Detaliojo plano derinimo procedūra, joje dalyvaujantys subjektai, jų kompetencija bei šios procedūros metu kilusių ginčų nagrinėjimo tvarka reglamentuota Įstatymo 27 str. bei Taisyklių 46 ir 49 p. Pagal šio straipsnio 4 d. bei Taisyklių 46 p., savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų derinimo procedūra atliekama savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje kompleksiškai ir turi būti baigta per 15 darbo dienų nuo planavimo organizatoriaus prašymo derinti teritorijų planavimo dokumentą pateikimo dienos. Komisija sudaroma iš planavimo sąlygas rengiančių institucijų atstovų, turinčių įgaliojimus priimti sprendimus. Derinimo procedūros rezultatai įforminami protokolu. Taip pat nurodyta, jog teritorijų planavimo dokumentas yra suderintas, jei tam pritarė visi posėdyje dalyvavę ar raštu savo pritarimą pateikę savivaldybės Nuolatinės komisijos nariai. Jeigu bent vienas komisijos narys nepritaria teritorijų planavimo dokumento derinimui, laikoma, kad komisija priėmė sprendimą nederinti teritorijų planavimo dokumento. Nepritarimo derinti planavimo dokumentą motyvai išdėstomi derinimo procedūros protokole.

15Bylos duomenys patvirtina, kad sklypo Taikos pr. 117, Kaune, detaliojo plano derinimo procedūra buvo atliekama, jis buvo svarstomas Kauno miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijoje, kuri 2009 01 14- 15 Kompleksinio derinimo protokolu Nr. 40-12-SK319/1 nepritarė detaliojo plano derinimui, nederinimo motyvus išdėstydama šio protokolo 1 priede (b.l. 51, 106-107). Minėti dokumentai patvirtina, jog sklypo Taikos pr. 117, Kaune detaliojo plano derinimui nepritarė, t.y. iškėlė tam tikras sąlygas AB „TEO LT“, AB „VST“ bei Kauno miesto savivaldybės administracija (b.l. 51). Vienas iš Kauno miesto savivaldybės administracijos atsisakymo derinti detalųjį planą motyvų yra tai, jog detaliajame plane neatsižvelgta į Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Kauno apskrities viršininko administracijos komisijos 2007 m. priimtus sprendimus. Byloje esantys rašytiniai įrodymai bei atsakovo atstovo paaiškinimai duoti teismo posėdžio metu patvirtina, jog šis atsisakymo derinti ginčo detalųjį planą motyvas grindžiamas Kauno apskrities viršininko administracijos ir Kauno miesto savivaldybės administracijos darbuotojų žemės reformos ir teritorijų planavimo klausimais pasitarime 2007 04 03 priimta nutartimi, jog ginčo aikštelė į detaliojo plano sprendinius gali būti įtraukta jai nustačius servitutą (b.l.49, 51, 77 ).

16Įstatymo 27 str. 4 d. įtvirtintos teisės normos analizė bei byloje nustatytos aplinkybės duoda pagrindą daryti išvadai, jog Kauno miesto savivaldybės administracijos tarnautojų, esančių Kauno miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos nariais, 2009 01 14- 15 Kompleksinio derinimo protokolo Nr. 40-12-SK319/1 nederinimo motyvuose nurodytas nesutikimas (tam tikros sąlygos) derinti sklypo prie daugiabučio pastato Taikos pr. 117, Kaune, detalųjį planą, sukelia pareiškėjai tiesiogines teisines pasekmes, jo nenuginčijus Įstatymo nustatyta tvarka, ginčo teritorijos detalusis planas, neatitinkantis 2009 01 14- 15 Kompleksinio derinimo protokolo Nr. 40-12-SK319/1 priede jam keliamų reikalavimų, negalės būti suderintas ir teikiamas tikrinti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

17Įvertinus šias aplinkybes, Kolegija sprendžia, jog pareiškėjos skundžiamas Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2009 02 12 raštas Nr. 500-2-24 negali būti laikomas teisės aktu ABTĮ 15 str. 1 d. nuostatų prasme, kadangi jo panaikinimas nesukels pareiškėjai jokių teisinių pasekmių, t.y. ginčas dėl sklypo Taikos pr. 117. Kaune, detaliojo plano nederinimo išspręstas nebus, todėl administracinė byla dėl šio skundo reikalavimo nutrauktina kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 101 straipsnio 1 punktas; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-121-04, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis 2008 m. gruodžio 18 d. administracinėje byloje Nr. A525 – 2027/2008) .

18Įstatymo 27 str. 4 d. numatyta, kad derinimo procedūra atliekama savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje kompleksiškai ir turi būti baigta per 15 darbo dienų nuo planavimo organizatoriaus prašymo derinti teritorijų planavimo dokumentą pateikimo dienos. Akivaizdu, kad tam, kad būtų pradėta detaliojo plano derinimo procedūra Nuolatinei statybos komisijai turi būti pateiktas prašymas derinti teritorijų planavimo dokumentą kartu su visa detaliojo plano medžiaga. Teismo posėdžio metu pareiškėjos ir atsakovo atstovai nurodė, kad ginčo teritorijos detaliojo plano dokumentai derinimą atliekančiai institucijai po Kauno miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2009 01 14 – 15 Kompleksinio derinimo protokolo Nr. 40-12-SK319/1 priėmimo nėra pateikti, todėl nepateikus prašymo derinti sklypo prie daugiabučio Taikos pr. 117, Kaune, detalųjį planą bei šio detaliojo plano dokumentų įgaliotai institucijai, o šiai nepriėmus sprendimo dėl detaliojo plano suderinimo bei galimai priimto sprendimo nederinti detaliojo plano pareiškėjai neapskundus Įstatymo 27 str. 7 d. nustatyta tvarka valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai, pareiškėjos skundo reikalavimas įpareigoti atsakovą iš naujo suderinti sklypo, prie daugiabučio pastato Taikos pr. 117, Kaune, detalųjį planą, yra išankstinio pobūdžio, šioje proceso stadijoje nepriskirtinas nagrinėti teismui, todėl byla ir dėl šio reikalavimo nutrauktina ( ABTĮ 101 str.1 p.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p.,

Nutarė

20Administracinę bylą Nr. I-563-422/09 nutraukti.

21Nutartis per septynias dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja Taikos pr. 117 Daugiabučio namo savininkų bendrija skundu... 3. Pareiškėja skunde, taip pat jos įgaliotos atstovės teismo posėdžio metu... 4. Atsakovas su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo atmesti jį kaip... 5. Byla nutrauktina.... 6. Byloje nustatyta, jog Kauno apskrities viršininkas 2006 07 13 sutikimu Nr.... 7. Detaliųjų planų rengimo, svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir... 8. Detaliojo teritorijų planavimo procesą sudaro parengiamasis etapas,... 9. Pareiškėjos keliami reikalavimai iš esmės yra kilę sklypo Taikos pr. 117,... 10. Kiekvienas suinteresuotas asmuo, manantis, kad jo teisės yra pažeidžiamos,... 11. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ABTĮ 5 straipsnio... 12. Nagrinėjamu atveju būtina įvertinti, ar pareiškėjos skundžiamas teismui... 13. Skundžiamame atsakovo rašte pareiškėjai suteikta informacija, jog 2009 01... 14. Detaliojo plano derinimo procedūra, joje dalyvaujantys subjektai, jų... 15. Bylos duomenys patvirtina, kad sklypo Taikos pr. 117, Kaune, detaliojo plano... 16. Įstatymo 27 str. 4 d. įtvirtintos teisės normos analizė bei byloje... 17. Įvertinus šias aplinkybes, Kolegija sprendžia, jog pareiškėjos... 18. Įstatymo 27 str. 4 d. numatyta, kad derinimo procedūra atliekama... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos... 20. Administracinę bylą Nr. I-563-422/09 nutraukti.... 21. Nutartis per septynias dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos...