Byla 2FB-956-618/2014

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Larisa Šimanskienė,

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos E. Č. – Š. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nordea Bank akcinės bendrovės Lietuvos skyrius, akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, uždaroji akcinė bendrovė „General financing“, uždaroji akcinė bendrovė „Ūkio banko lizingas“, uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“, Nacionalinė kredito unija, akcinė bendrovė „Swedbank“, akcinė bendrovė „Lesto“, uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, akcinė bendrovė „Danės būstas“, AB „Klaipėdos vanduo“, akcinė bendrovė SEB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Hondera“, V. G., D. S., K. Ž., antstolis Gintaras Kairys, antstolė Marija Trijonė, antstolis Aleksandras Selezniovas, antstolė Brigita Tamkevičienė, antstolė Vida Daugirdienė, antstolė Reda Vizgaudienė, išnagrinėjo bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Lexuna“ prašymą dėl pareiškėjos E. Č. – Š. bankroto bylos nutraukimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja pateikė teismui pareiškimą, prašydama iškelti jai bankroto bylą, bankroto administratoriumi skirti UAB „Lexuna“.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-11-15 nutartimi pareiškėjai iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Lexuna“. Teismas 2014-01-29 ir 2014-12-15 nutartimis patvirtino pareiškėjos E. Č. – Š. kreditorius ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Teismo 2014-05-23 nutartimi patvirtintas pareiškėjos E. Č. – Š. mokumo atkūrimo planas.

6Teisme 2017-01-23 gautas pareiškėjos bankroto administratoriaus UAB „Lexuna“ prašymas dėl pareiškėjos bankroto bylos nutraukimo. Bankroto administratorius nurodo, kad 2016-09-20 pareiškėja jam pranešė, jog nuo 2016-09-18 ji išvyko į Italiją. Apie ketinimą išvykti pareiškėja jam iš anksto nebuvo pranešusi, nepaisant to, jog jis buvo nurodęs pareiškėjai, kad jos finansinė padėtis yra kritinė ir ji turi spręsti savo finansines problemas. Be to, nors Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 16 straipsnio 10 punkte numatyta, jog fizinis asmuo bankroto proceso metu privalo pagal savo galimybes dirbti arba užsiimti kita pajamų duodančia veikla, aktyviai siekti įsidarbinti arba siekti susirasti geriau apmokamą darbą, tačiau iš pareiškėjos pateikto paaiškinimo apie jos gyvenimą bei darbą Italijoje, matyti, jog pareiškėjos finansinė padėtis pablogėjo. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pareiškėja savo veiksmais nesiekė įgyvendinti mokumo atkūrimo plane numatytų priemonių bei nedėjo pastangų didinti savo gaunamų pajamų. Bankroto administratorius nurodė, jog pareiškėja netinkamai vykdė savo pareigą plane nustatyta tvarka pervesti lėšas į depozitinę sąskaitą kreditorių reikalavimams tenkinti ir bankroto administravimo išlaidoms mokėti, todėl susidarė įsiskolinimas kreditoriams ir buvo apmokėtos ne visos bankroto administravimo išlaidos. Pažymėjo, jog nors ne kartą ragino pareiškėją pateikti patikslintą mokumo atkūrimo planą, tačiau pareiškėja minėto plano bankroto administratoriui nepateikė, priešingai – pareiškėja nebendradarbiauja su bankroto administratoriumi, vengia su juo bendrauti.

7Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjos bankroto administratoriaus UAB „Lexuna“ prašymą dėl pareiškėjos bankroto bylos nutraukimo teismo nustatytu terminu nepateikė, procesiniai dokumentai suinteresuotiems asmenims įteikti tinkamai.

8Pareiškėjos bankroto administratorius UAB „Pajūrio administratoriai“ su prašymu dėl pareiškėjos bankroto bylos nutraukimo sutinka.

9Teismas

konstatuoja:

10Prašymas tenkintinas

11FABĮ paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad sąžiningo fizinio asmens mokumo atkūrimas galimas tada, kai jo kreditorių reikalavimų patenkinimas užtikrinamas nepažeidžiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros, pagal FABĮ 1 straipsnio 1 dalį gali būti atkuriamas tik sąžiningo nemokaus asmens mokumas. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad sąžiningumas – tai vertybinis žmogaus elgesio matas, nustatomas pagal objektyvųjį ir subjektyvųjį kriterijus; objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip žmogaus elgesys, atitinkantis protingumo ir teisingumo principų reikalavimus, t.y. rūpestingas ir atidus elgesys; subjektyviuoju požiūriu sąžiningumas nusako asmens psichikos būklę konkrečioje situacijoje, atsižvelgiant į asmens amžių, išsimokslinimą, patirtį, faktines bylos aplinkybes; siekiant nustatyti, ar asmuo yra sąžiningas, būtina taikyti abu šiuos kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-336/2013). Teismas priima nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis ar kita ir dėl to plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos; fizinis asmuo nevykdo kitų šio įstatymo nustatytų reikalavimų (FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 3, 8 punktai). Teismas gali priimti nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu plane numatytos priemonės neįgyvendinamos ir dėl to kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška viršija visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų 2/3 sumos, kreipiasi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo (FABĮ 10 straipsnio 2 dalis).

12Įvertinus bankroto administratoriaus prašymo turinį matyti, jog bankroto administratorius savo prašymą iš esmės sieja su aplinkybe, jog pareiškėja netinkamai vykdė savo pareigą plane nustatyta tvarka pervesti lėšas į depozitinę sąskaitą kreditorių reikalavimams tenkinti ir bankroto administravimo išlaidoms apmokėti bei nebendradarbiauja su bankroto administratoriumi. Pareiškėjos kreditoriai 95,74 proc. balsų dauguma bankroto administratoriaus siūlymui pritarė. Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-11-15 nutartimi pareiškėjai iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Lexuna“, nustatytas 30 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminas, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos bei 4 mėnesių terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti. Teisme 2014-01-10 gautas bankroto administratoriaus prašymas dėl pareiškėjos kreditorinių reikalavimų tvirtinimo. Teismo 2014-01-29 ir 2014-12-15 nutartimis patvirtintas pareiškėjos E. Č. – Š. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. Teismo 2014-05-23 nutartimi patvirtintas pareiškėjos mokumo atkūrimo planas.

13Iš byloje esančios bankroto administratoriaus mokumo atkūrimo plano eigos vykdymo ataskaitos už laikotarpį nuo 2014-05-23 iki 2015-05-18 matyti, kad pareiškėja įsipareigojimus kreditoriams vykdė tinkamai, laikėsi mokumo atkūrimo plane nurodytų įsipareigojimų (b. l. 129, 130, t. 4, Ataskaitos 2.4., 3.3., 5.4. punktai). Ataskaitoje už laikotarpį nuo 2015-05-18 iki 2015-12-08 bankroto administratorius pažymėjo, jog bankrutuojantis asmuo nutraukė terminuotą darbo sutartį ir šiuo metu vykdo individualią veiklą, tačiau bankrutuojančio asmens pajamos nesiekia mokumo atkūrimo plane nurodytų gaunamų pajamų, todėl jis negali vykdyti mokumo atkūrimo plane prisiimtų įsipareigojimų kreditoriams. Jeigu bankrutuojančiam fiziniam asmeniui nepavyks įsitvirtinti darbo rinkoje, bankroto administratorius šauks kreditorių susirinkimą mokumo atkūrimo planui koreguoti. Nurodė, kad minėtas klausimas bus svarstomas po pareiškėjos apsilankymo darbo biržoje 2016-01-04 (b. l. 140-143, t. 4, Ataskaitos 2.1., 2.5., 3.4. punktai). Ataskaitoje už laikotarpį nuo 2015-12-09 iki 2016-06-09 bankroto administratorius nurodė, kad vykdant individualią veiklą meno industrijoje, bankrutuojančio asmens pajamos nesiekia mokumo atkūrimo plane nurodytų gaunamų pajamų, todėl bankrutuojantis fizinis asmuo neturi galimybės vykdyti mokumo atkūrimo plane prisiimtų įsipareigojimų kreditoriams. 2016 m. sausio mėnesį – vasario mėnesį bankrutuojantis fizinis asmuo turėjo rimtų ligos sutrikimų, todėl neturėjo galimybės pateikti patikslinto mokumo atkūrimo plano. Atsižvelgiant į tai planas bus tikslinimas artimiausiu laiku. Bankroto administratorius sušauks bankrutuojančio fizinio asmens kreditorių susirinkimą, dėl pareiškėjos mokumo atkūrimo plano koregavimo, tikslinant lėšas skiriamas būtiniesiems Bankrutuojančio fizinio asmens poreikiams tenkinti bei kreditoriams mokėti, kadangi bankrutuojančio fizinio asmens mėnesinės pajamos yra mažesnės nei nurodytos mokumo atkūrimo plane, todėl bankrutuojantis fizinis asmuo negali vykdyti savo įsipareigojimus (Ataskaitos 2.1, 2.3., 3.4 punktai). Ataskaitoje už laikotarpį nuo 2016-06-10 iki 2016-11-30 bankroto administratorius nurodė, kad bankrutuojančio asmens finansinė situacija neatitiko bankrutuojančio asmens parengto mokumo atkūrimo plano. Bankroto administratorius su bankrutuojančiu asmeniu bendravo telefonu ir el. paštu dėl plano koregavimo, tačiau bankroto administratoriui nebuvo pateiktas patikslintas plano projektas. Pažymėjo, jog bankrutuojantis fizinis asmuo nevykdo mokumo atkūrimo plane numatytų įsipareigojimų, nesiekia sklandaus bankroto proceso bendradarbiaudamas su kreditoriais ir bankroto administratoriumi, todėl inicijuotinas bankroto bylos nutraukimas.

14FABĮ 16 straipsnio 2 punkte numatyta, kad fizinis asmuo pateikti plano projektą bankroto administratoriui. Atsižvelgus į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad pirmuosius mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo metus, pareiškėja tinkamai vykdė įstatyme numatytus įpareigojimus bei laikėsi mokumo atkūrimo plane numatytų reikalavimų. Nuo 2015 metų gegužės mėnesio pareiškėjos finansinė padėtis pablogėjo, sumažėjo jos gaunamos pajamos, todėl ji nebegalėjo vykdyti mokumo atkūrimo plane prisiimtų įsipareigojimų kreditoriams ir kilo poreikis tikslinti pareiškėjos mokumo atkūrimo planą. Tiek pareiškėja, tiek jos bankroto administratorius, įvertinę tai, jog pareiškėja yra registruota darbo biržoje, aktyviai ieško darbo, minėto klausimo sprendimą nutarė atidėti iki 2016 m. sausio mėnesio. Dėl 2016 metų sausio mėnesį – vasario mėnesį pareiškėjai iškilusių sveikatos problemų mokumo atkūrimo plano tikslinimas buvo atidėtas vėlesniam laikotarpiui. 2016 metų lapkričio mėnesį bankroto administratorius nurodė pareiškėjai, jog ji turi pateikti patikslintą mokumo atkūrimo planą, o vėliau – pareiškėjai nurodžius, kad 2016 metais ji to padaryti negalės – 2016-12-08 pranešimu nustatė terminą iki 2016-12-19 pateikti patikslintą mokumo atkūrimo planą (b. l. 190, t. 4, b. l. 13-21, t. 5). Taigi, nagrinėjamu atveju pareiškėja jau 2016 metų lapkričio mėnesį galėjo bei turėjo suprasti, jog privalo parengti patikslintą mokumo atkūrimo planą, tačiau bankroto administratoriaus nustatytu terminu to nepadarė. Pažymėtina ir tai, kad bankroto administratoriui kreipusis į teismą dėl bankroto bylos nutraukimo, pareiškėja parengė ir 2017-01-30 pateikė bankroto administratoriui patikslintą mokumo atkūrimo planą, kuriam 2017-02-20 vykęs kreditorių susirinkimas nepritarė, tačiau vėliau pareiškėja minėto plano, atsižvelgdama į kreditorių pateiktas pastabas ir pasiūlymus, netikslino ir FABĮ nustatyta tvarka jo patvirtinti teismui neteikė. Taigi, nors pareiškėja jau 2016 metų gruodžio mėnesį buvo įpareigota pateikti kreditorių susirinkimui patikslintą mokumo atkūrimo planą, tačiau ji iki šiol, t.y. daugiau nei devynis mėnesius, to nėra padariusi.

15Bankroto administratorius taip pat nurodo, jog pareiškėja jam nepranešusi nuo 2016-09-18 išvyko į Italiją, dėl ko pablogėjo jos finansinė padėtis, todėl darytina išvada, jog pareiškėja savo veiksmais nesiekė didinti savo gaunamų pajamų. FABĮ 16 straipsnio 8 punkte numatyta, jog fizinis asmuo bankroto proceso metu privalo gyvenamosios vietos pakeitimo atveju ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti bankroto administratoriui naujos gyvenamosios vietos adresą. Taigi, FABĮ nenumato pareigos bankrutuojančiam asmeniui derinti savo gyvenamosios vietos pasikeitimo klausimo su bankroto administratoriumi bei gauti jo sutikimo, tačiau jis privalo apie šias aplinkybes įstatyme nustatytu terminu pranešti bankroto administratoriui. Kita vertus, reikia pažymėti, jog nors minėtas klausimas ir neturi būti derinamas su bankroto administratoriumi, tačiau FABĮ numato pareigą fiziniam asmeniui bankroto proceso metu pagal savo galimybes dirbti arba užsiimti kita pajamų duodančia veikla, aktyviai siekti įsidarbinti arba siekti susirasti geriau apmokamą darbą (FABĮ 16 straipsnio 10 punktas). Taigi, bankrutuojantis asmuo nusprendęs keisti savo gyvenamąją vietą turi įvertinti, ar naujoje gyvenamojo vietoje galės įsidarbinti, kokias pajamas gaus, ar jo finansinė padėtis pagerės.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja 2016-09-20 pranešė bankroto administratoriui, jog nuo 2016-09-18 gyvena Italijoje. Taigi, pareiškėja bankroto administratorių apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą informavo tinkamai. Vertinant kitas bankroto administratoriaus nurodytas aplinkybes, teismas pažymi, kad byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog nuo 2015 metų gegužės mėnesio pareiškėjos finansinė padėtis pablogėjo, sumažėjo jos gaunamos pajamos. Nuo 2015-09-03 pareiškėja buvo registruota darbo biržoje, tačiau iki 2016-09-15 susirasti darbo nepavyko (b. l. 131, t. 6). Pareiškėja 2015 metų rugpjūčio – 2015 metų lapkričio mėnesiais vertėsi individualia veikla, tačiau iš šios veiklos pajamos buvo nepakankamos pareiškėjos būtiniesiems poreikiams tenkinti bei atsiskaityti su kreditoriais (b. l. 136-139, 151-156, t. 4). Minėtos aplinkybės rodo, jog pareiškėja siekė įsidarbinti ir tik nepavykus sėkmingai susirasti darbo Lietuvoje išvyko į užsienį. Tačiau šiuo atveju svarbu įvertinti ir tai, kad pareiškėja gyvenamosios vietos valstybę keitė ne kartą, t.y. pirmiausia išvyko į Italiją, vėliau į Vokietiją ir galiausiai – į Kiprą. Tai leidžia daryti išvadą, jog pareiškėja prieš išvykdama gyventi svetur nebuvo tinkamai apsvarsčiusi galimybės įsidarbinti bei gauti stabilias pajamas. Be to, akivaizdu, jog pareiškėjai nuolat keičiant gyvenamąją vietą jos galimybės rasti tinkamą darbą bei gauti stabilias pajamas yra apsunkintos.

17Iš pareiškėjos pateiktų paaiškinimų teismui matyti, kad Italijoje pareiškėja darbo nerado (b. l. 18, t. 5). Nurodė, jog buvo įsidarbinusi Vokietijoje (b. l. 43-44, t. 5), tačiau pareiškėjos pateikti dokumentai, kurie, anot pareiškėjos, patvirtina šias aplinkybes, yra užsienio kalba, todėl teismas negali įvertinti jų turinio. Be to, kaip matyti iš bylos duomenų pareiškėja 2017-03-09 buvo registruota Lietuvos darbo biržoje, kas leidžia daryti išvadą, jog labiau tikėtina, kad Vokietijoje ji dirbo ne ilgiau kaip iki 2017-03-08. Iš pareiškėjos rašytinių paaiškinimų nustatyta, jog nepaisant to, kad ji buvo registruota darbo biržoje, pareiškėja 2017-03-12 išvyko į Portugaliją (b. l. 185, t. 6), kas akivaizdu apsunkino jos galimybę vykti į darbo pokalbius bei įsidarbinti Lietuvoje (b. l. 10, t. 7). 2017-04-03 teisme gautas pareiškėjos pranešimas, jog nuo 2017-04-02 ji dirba Kipre (b. l. 31, t. 7), tačiau pareiškėjos pateikti dokumentai, kurie, anot pareiškėjos, patvirtina šias aplinkybes, yra užsienio kalba, todėl teismas negali įvertinti jų turinio. Be to, kaip matyti iš pareiškėjos pateiktų paaiškinimų ji 2017-05-11 buvo registruota Kipro darbo biržoje, 2017-06-15 – rado darbą, o 2017-06-29 darbo sutartis su ja buvo nutraukta (b. l. 110, t. 7). Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog pareiškėja prieš keisdama gyvenamąją vietą galėjo bei turėjo įvertinti savo galimybes įsidarbinti, tinkamai įvertinti numatomas gauti pajamas, o pernelyg dažnas gyvenamosios vietos keitimas sudarė kliūtis pareiškėjai įsidarbinti bei gauti stabilias pajamas ir tokiu būdu įgyvendinti mokumo atkūrimo planą. Šiais savo veiksmais pareiškėja nesilaikė FABĮ 16 straipsnio 8 punkte numatytos pareigos.

18Bankroto administratorius nurodo, kad pareiškėja nebendradarbiauja su juo. Nagrinėjamu atveju, visų pirma, pažymėtina, jog rašytiniais bylos duomenimis nustatyta, kad bankroto proceso metu pareiškėja aktyviai bendravo su bankroto administratoriumi, siųsdavo jam reikalingus duomenis, susijusius su bankroto byla, ir iki 2016 metų rugsėjo mėnesio, t.y. pareiškėjos išvykimo į Italiją, bankroto administratorius priekaištų dėl bendradarbiavimo pareiškėjai iš esmės neturėjo. Tačiau kaip matyti iš byloje esančių duomenų nuo 2016 metų sausio mėnesio iki 2016 metų liepos mėnesio šalių bendravimas buvo nutrūkęs, t.y. pareiškėja bankroto administratoriui duomenų neteikė daugiau kaip šešis mėnesius. Šiuo atveju taip pat svarbu pažymėti, jog bendradarbiavimas su bankroto administratoriumi yra tik viena iš bankrutuojančio asmens pareigų, numatytų FABĮ 16 straipsnyje. Taigi, vien ta aplinkybė, jog pareiškėja teikė informaciją bankroto administratoriui nesudaro pakankamo pagrindo konstatuoti, jog pareiškėja laikėsi FABĮ numatytų reikalavimų bei įgyvendino mokumo atkūrimo planą. Iš pareiškėjos bankroto administratorius UAB „Pajūrio administratoriai“ pateikto atsiliepimo matyti, jog pareiškėja ir šiuo metu įgyvendindama mokumo atkūrimo planą taip pat apsiriboja informacijos teikimu.

19Pats fizinis asmuo, kuris kreipiasi, kad jam būtų iškelta bankroto byla, privalo būti aktyvus, sąžiningai naudotis jam bankroto įstatymo suteiktomis teisėmis, o tuo pačiu ir sąžiningai vykdyti įstatymo jam nustatytas pareigas (FABĮ 16 straipsnis). Fizinio asmens bankroto institutu siekiama sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Šiuo institutu iš esmės siekiama vienas kitam prieštaraujančių tikslų, kuriuos būtina derinti: apsaugoti fizinį asmenį nuo sunkių ekonominių ir socialinių padarinių ir padėti jam grįžti į visavertį gyvenimą, t. y. grąžinti skolininko ekonominį pajėgumą, kartu maksimaliai apsaugoti ir ginti kreditorių interesus. Taigi fizinio asmens bankroto procesu siekiama ne apskritai atleisti fizinį asmenį nuo skolų grąžinimo kreditoriams, bet, taikant reabilitacijos, atkūrimo priemones, civilizuotai išspręsti išieškojimo iš nemokaus asmens turto problemas, subalansuoti ir apsaugoti visų jo kreditorių interesus. Dėl to fizinio asmens bankroto procedūros tikslas lemia fizinio asmens pareigą rūpintis suderinti savo ir kreditorių interesus, t. y. ieškoti skirtingų interesų pusiausvyros. Fizinis asmuo privalo būti aktyvus, sąžiningai naudotis jam bankroto įstatymu suteiktomis teisėmis ir vykdyti jam nustatytas pareigas. Tokiam asmeniui nebendradarbiaujant ir nesiekiant maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų tenkinimo, bankroto procesas nebus rezultatyvus, nebus užtikrintas kreditorių interesų gynimas, kartu bus pažeista skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015).

20Esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju dėl pareiškėjos veiksmų patvirtintas kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas nebuvo tinkamai įgyvendinamas. Byloje esantys duomenys leidžia daryti išvadą, kad pareiškėja nevykdo FABĮ reikalavimų, dėl kurių plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos, gali būti pažeisti kreditorių interesai, todėl bankroto administratoriaus prašymas dėl bankroto bylos nutraukimo tenkintinas, pareiškėjos bankroto byla nutrauktina.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 10 straipsniu, teismas

Nutarė

22prašymą tenkinti.

23Nutraukti pareiškėjos E. Č. – Š. bankroto bylą.

24Neįsiteisėjusią nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir paskirtam bankroto administratoriui UAB „Pajūrio administratoriai“, įpareigojant bankroto administratorių su nutartimi supažindinti pareiškėją E. Č. - Š. bei pareiškėjos E. Č. – Š. kreditorius.

25Įsiteisėjus nutarčiai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jos patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, taip pat biudžetinei įstaigai Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, valstybės įmonei Registrų centras Klaipėdos filialui, antstolei Brigitai Tamkevičienei, antstoliui Gintarui Kairiui, antstolei Linai Pužienei, antstoliui Aleksandrui Selezniovui, antstolei Vidai Daugirdienei, antstolei Redai Vizgaudienei, akcinei bendrovei SEB bankas, akcinės bendrovės Nordea Bank Lietuvos filialui, akcinei bendrovei „Swedbank“.

26Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Larisa Šimanskienė,... 2. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos E. Č. – Š.... 3. Teismas... 4. pareiškėja pateikė teismui pareiškimą, prašydama iškelti jai bankroto... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-11-15 nutartimi pareiškėjai iškelta... 6. Teisme 2017-01-23 gautas pareiškėjos bankroto administratoriaus UAB... 7. Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjos bankroto administratoriaus... 8. Pareiškėjos bankroto administratorius UAB „Pajūrio administratoriai“ su... 9. Teismas... 10. Prašymas tenkintinas... 11. FABĮ paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens,... 12. Įvertinus bankroto administratoriaus prašymo turinį matyti, jog bankroto... 13. Iš byloje esančios bankroto administratoriaus mokumo atkūrimo plano eigos... 14. FABĮ 16 straipsnio 2 punkte numatyta, kad fizinis asmuo pateikti plano... 15. Bankroto administratorius taip pat nurodo, jog pareiškėja jam nepranešusi... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja 2016-09-20 pranešė bankroto... 17. Iš pareiškėjos pateiktų paaiškinimų teismui matyti, kad Italijoje... 18. Bankroto administratorius nurodo, kad pareiškėja nebendradarbiauja su juo.... 19. Pats fizinis asmuo, kuris kreipiasi, kad jam būtų iškelta bankroto byla,... 20. Esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju dėl... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291... 22. prašymą tenkinti.... 23. Nutraukti pareiškėjos E. Č. – Š. bankroto bylą.... 24. Neįsiteisėjusią nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims... 25. Įsiteisėjus nutarčiai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jos patvirtintą... 26. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...