Byla AS-63-597-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Anatolijaus Baranovo ir Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų J. S. ir A. S. , atstovaujamų motinos N. S. , atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 1 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų J. S. ir A. S. , atstovaujamų motinos N. S. , skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei vaiko teisių apsaugos tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjos J. S. ir A. S. (toliau – pareiškėjos), atstovaujamos motinos N. S. 2008 m. rugsėjo 11 d. skundu ir 2008 m. rugsėjo 22 d. bei 2008 m. rugsėjo 30 d. patikslintais skundais kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamos panaikinti atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės 2006 m. vasario 11 d. sprendimą Nr. A51‑10563‑(1.11‑EUD-1), įpareigoti atsakovą Vilniaus miesto savivaldybę peržiūrėti klausimą dėl socialinio būsto suteikimo pareiškėjoms. Pareiškėjų atstovė prašė atnaujinti terminą skundui paduoti.

5Pareiškėjų atstovė N. S. nurodė, kad antrinę teisinę pagalbą teikusi advokatė neatsižvelgė į tikruosius motyvus, dėl kurių buvo praleistas įstatymų nustatytas terminas skundui paduoti ir žinodama, jog ji nemoka lietuvių kalbos, paaiškinime, dėl ko buvo praleistas terminas, įrašė tikrovės ir jos valią neatitinkančią informaciją. Pažymėjo, kad laiku nesugebėjo apginti savo ir dukterų teisių ir teisėtų interesų, nes Vilniaus miesto savivaldybėje, teikiančioje pirminę teisinę pagalbą, laiku negavo tinkamos ir aiškios informacijos, kaip ji galinti ginti savo ir savo dukterų teises ir teisėtus interesus, antrinė teisinė pagalba buvo teikiama labai formaliai, neteikiant pareiškėjų motinai jokių konsultacijų bei tinkamai neišverčiant dokumentų tekstų turinio. Teigė, kad gerai nemokėdama lietuvių kalbos bei neturėdama tinkamo išsilavinimo, ji negalėjo žinoti apie skundo padavimo terminus ir jų pasibaigimo teisines pasekmes. Nurodė, kad ilgą laiką buvo išvykusi iš Lietuvos, todėl negalėjo tinkamai įgyvendinti savo ir dukterų teisių.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 1 d. nutartimi atmetė pareiškėjų ir jų atstovės prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti ir atsisakė priimti skundą.

8Teismas nurodė, kad pirminį skundą teismui su tokiu pačiu reikalavimu ir prašymu atnaujinti terminą skundui paduoti pareiškėjų motina padavė tik 2007 m. rugpjūčio 2 d., t. y. praleidusi apskundimo terminą. Pažymėjo, jog teismas 2007 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi atmetė prašymą atnaujinti apskundimo terminą ir atsisakė priimti skundą. Antrą kartą pareiškėjų atstovė kreipėsi tik 2008 m. rugsėjo 11 d., t. y. daugiau nei po metų nuo teismo nutarties priėmimo, pateikdama kitus motyvus dėl termino skundui paduoti atnaujinimo. Teismas nurodė, jog tai, kad pareiškėjų atstovė netinkamai domėjosi savo teisių gynimu, antrąjį skundą teismui padavė praėjus daugiau nei metams po teismo nutarties priėmimo, negali būti pripažinta svarbia priežastimi atnaujinti terminą. Konstatavo, kad pareiškėjų atstovė terminą skundui paduoti praleido be svarbių priežasčių, todėl teismas jos prašymą atnaujinti apskundimo terminą atmetė ir atsisakė priimti skundą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 str. 2 d. 8 p.)

9III.

10Pareiškėjų atstovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 1 d. nutartį. Atskirajame skunde nurodomi skunde pirmosios instancijos teismui išdėstyti argumentai, taip pat atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Pareiškėjų atstovė kreipėsi kaip pareiškėja į teismą asmeniškai, o jos dukros byloje nedalyvavo, todėl jų prašymai teisme turi būti nagrinėjami netapatinant jų ir jų atstovės veiksmų.

122. Pareiškėjos yra nepilnametės, atstovaujamos tėvų. Tai, kad tėvai laiku ir tinkamai neįgyvendino pareiškėjų teisių, negali būti pagrindas atmesti pareiškėjų prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti.

133. Atmestus pareiškėjų prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti tik dėl to, kad pareiškėjų motina jau buvo asmeniškai, veikdama savo interesais pateikusi analogišką prašymą teismui, kuris nebuvo pakankamai motyvuotas ir dėl to atmestas, pažeidžiamos konstitucinės pareiškėjų teisės į teisminę gynybą bei teisės, numatytos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis numato, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Taigi įstatymų leidėjas praleisto termino atnaujinimo galimybę sieja su svarbiomis priežastimis. Termino atnaujinimas yra teismo teisė, o ne pareiga. Teismo diskrecijai palikta spręsti, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes.

18Teismų praktikoje pripažįstama, kad priežastimis, kurių pagrindu gali būti atnaujintas praleistas terminas skundui paduoti, laikytinos tik tos aplinkybės, kurios objektyviai trukdė asmeniui įstatymo nustatytu laikotarpiu kreiptis į teismą, tai yra nepriklausė nuo jo valios (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje

19Nr. AS15- 90/2005).

20Pažymėtina, kad ABTĮ 49 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog jeigu proceso šalis yra nepilnametis ar neįgalus asmuo, jų interesams turi teisę atstovauti jų atstovai pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai). ABTĮ 50 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad atstovai pagal įstatymą atlieka atstovaujamųjų vardu visus procesinius veiksmus, kuriuos atlikti teisė priklauso atstovaujamiesiems. Todėl teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju privalo įvertinti pareiškėjų atstovės nurodytas termino skundui paduoti priežastis.

21Pareiškėjų atstovė skunde ir atskirajame skunde kaip termino skundui paduoti praleidimo priežastis nurodo, jog Vilniaus miesto savivaldybėje, teikiančioje pirminę teisinę pagalbą, negavo tinkamos bei aiškios informacijos, kaip ji galinti ginti savo ir savo dukterų teises ir teisėtus interesus, antrinė teisinė pagalba buvo teikiama formaliai, neteikiant jokių konsultacijų bei tinkamai neišverčiant dokumentų. Pareiškėjų atstovė nemoka lietuvių kalbos bei neturi tinkamo išsilavinimo, todėl ji negalėjo žinoti apie skundo padavimo terminus ir jų pasibaigimo teisines pasekmes.

22Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjų atstovės nurodomas aplinkybes dėl termino skundui paduoti atnaujinimo, sprendžia, kad jos negali būti pripažintos svarbiomis, iš esmės yra subjektyvaus pobūdžio.

23Pažymėtina, kad asmens išsilavinimo lygis, valstybinės kalbos nežinojimas nėra aplinkybės, kurios pačios savaime gali būti laikomos svarbia terminų praleidimo priežastimi, kadangi asmuo savo teises gali įgyvendinti per atstovą. Tokią teisę ABTĮ suteikia ir įstatyminiam atstovui (ABTĮ 50 str. 1 d.). Byloje taip pat nėra duomenų, jog pareiškėjų atstovė, būdama nepatenkinta teikiama teisine pagalba, ėmėsi aktyvių veiksmų gauti kitą teisinę pagalbą ir objektyviai negalėjo pasinaudoti kito, profesionalesnio atstovo paslaugomis. Kaip ne kartą pažymėjo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, įstatymų nežinojimas ar netinkamas jų nuostatų suvokimas nepateisina netinkamo įstatymų reikalavimų vykdymo, todėl pareiškėjų atstovės argumentas dėl teisės aktų neišmanymo taip pat nelaikytinas objektyvia aplinkybe ir atitinkamai svarbia priežastimi ABTĮ 34 straipsnio prasme. ABTĮ nustatyti skundo padavimo teismui terminai įpareigoja teisminės gynybos siekiantį asmenį operatyviai reaguoti į savo ar šiuo atveju savo artimųjų teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimus. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, jog pareiškėjų atstovė praleido įstatymu nustatytą terminą dėl asmens laisva valia pasirinkto elgesio – aktyviai ar pasyviai dalyvauti savo dukterų pažeistų teisių gynimo procese – modelio. Įvertinus ABTĮ 49 straipsnio 4 dalies bei 50 straipsnio 1 dalies nuostatas dėl įstatyminių atstovų, darytina išvada, kad dėl pareiškėjų atstovės pasirinkto elgesio modelio, tiesioginės teisinės pasekmės kyla jos atstovaujamosioms.

24ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyta, kad teismas atsisako priimti skundą, jeigu praleistas skundo padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą.

25Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai nusprendė atmesti prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti ir atsisakė priimti skundą pagal pareiškėjų atstovės skundą dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, todėl skundžiama teismo nutartis yra pagrįsta ir jos panaikinti nėra pagrindo.

26Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Pareiškėjų J. S. ir A. S. , atstovaujamų motinos N. S. , atskirąjį skundą atmesti.

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjos J. S. ir A. S. (toliau... 5. Pareiškėjų atstovė N. S. nurodė, kad antrinę... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 1 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, kad pirminį skundą teismui su tokiu pačiu reikalavimu ir... 9. III.... 10. Pareiškėjų atstovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 11. 1. Pareiškėjų atstovė kreipėsi kaip pareiškėja į teismą asmeniškai, o... 12. 2. Pareiškėjos yra nepilnametės, atstovaujamos tėvų. Tai, kad tėvai laiku... 13. 3. Atmestus pareiškėjų prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti tik... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis numato, kad pareiškėjo prašymu administracinis... 18. Teismų praktikoje pripažįstama, kad priežastimis, kurių pagrindu gali... 19. Nr. AS15- 90/2005).... 20. Pažymėtina, kad ABTĮ 49 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog jeigu proceso... 21. Pareiškėjų atstovė skunde ir atskirajame skunde kaip termino skundui... 22. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjų atstovės nurodomas aplinkybes... 23. Pažymėtina, kad asmens išsilavinimo lygis, valstybinės kalbos nežinojimas... 24. ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyta, kad teismas atsisako priimti... 25. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad... 26. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 27. Pareiškėjų J. S. ir A. S. ,... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 1 d. nutartį palikti... 29. Nutartis neskundžiama....