Byla 2S-1415-661/2018
Dėl antstolio veiksmų

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Barkauskas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo išieškotojo Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ skundą dėl antstolio veiksmų.

3Teismas,

Nustatė

4

 1. Išieškotojas Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ kreipėsi į antstolę N. Š.-S. skundu, kuriuo prašė vykdomojoje byloje Nr. 0033/15/02085 atnaujinti skolininkui UAB „GJ baldai“ priklausančio turto realizavimo veiksmus.
 2. Antstolė 2017 m. rugsėjo 11 d. priėmė patvarkymą, kuriuo netenkino išieškotojo skundo dėl antstolės veiksmų. Nurodė, kad vykdomojoje byloje buvo sustabdyti skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto realizavimo veiksmai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro D. B. 2014 m. kovo 7 d. nutarimu. Antstolė pažymėjo, kad kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą skundu dėl skolininkui taikomų nekilnojamojo turto suvaržymų, kuris Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 1 d. nutartimi buvo atmestas. Antstolės vertinimu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-104-684/2017, kuria savo skunde rėmėsi išieškotoja, nebuvo analizuojamas turto konfiskavimo atvejis, t. y. atvejis, kai turtas yra areštuotas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka, siekiant užtikrinti turto konfiskavimą ir išplėstinį turto konfiskavimą dėl galimai nusikalstamu būdu įgytų Europos Sąjungos paramos lėšų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.
 3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 28 d. nutartimi Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ skundą atmetė. Teismas nurodė, kad pareiškėjos cituojamoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-104-684/2017 nebuvo analizuojama situacija, kuomet turtas buvo areštuotas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka, siekiant užtikrinti turto konfiskavimą ir išplėstinį turto konfiskavimą dėl galimai nusikalstamu būdu įgytų Europos Sąjungos paramos lėšų bei Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Atsižvelgdamas į tai teismas negali vienareikšmiškai remtis minėtoje kasacinio teismo nutartyje suformuota praktika, kadangi šių bylų faktinės aplinkybės nėra tapačios, ir teismas turi įvertinti galimas pasekmes, jeigu skolininkui būtų priimtas apkaltinamasis nuosprendis pagal prokuroro suformuotą kaltinimą.
 4. Nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 723 straipsnio 1 dalį išplėstinis turto konfiskavimas yra kaltininko turto ar jo dalies, neproporcingos kaltininko teisėtoms pajamoms, paėmimas valstybės nuosavybėn, kai yra pagrindas manyti, kad turtas gautas nusikalstamu būdu. Išplėstinis turto konfiskavimas negali būti taikomas kaltininko ar trečiųjų asmenų turtui ar jo daliai, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, kitų įstatymų nuostatas negali būti išieškoma (BK 723 straipsnio 4 dalis). Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, kad iš skolininkui priklausančio ir pareiškėjai įkeisto Nekilnojamojo turto apskritai negali būti vykdomas išieškojimas. Klausimas dėl skolininkui priklausančio turto konfiskavimo būtų sprendžiamas teismui priimant nuosprendį baudžiamojoje byloje, todėl šią civilinę bylą nagrinėjantis teismas gali tik preziumuoti, kokios kiltų pasekmės leidus arba neleidus realizuoti turtą, kuris galimai buvo įgytas nusikalstama veika.
 5. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju nėra tikslinga atnaujinti skolininko Nekilnojamojo turto realizavimo veiksmus, kadangi minėtas turtas yra tiesiogiai susijęs su atliekamu ikiteisminiu tyrimu. Teismo vertinimu, leidus antstolei vykdyti realizavimą iš skolininkui priklausančio ir pareiškėjai įkeisto turto, gali būti pakenkta pradėtam ikiteisminiam tyrimui, dėl ko kiltų nepagrįstai didelės pasekmės, kurių būtų buvę galima išvengti.
 6. Išieškotojas Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad sprendžiant šį ginčą nebuvo atsižvelgta ir tinkamai įvertinta aplinkybe, jog apskritai pirminiu įkeitimu Nekilnojamasis turtas Unijos naudai pirmąjį kartą buvo įkeistas dar 2012-10-29 hipotekos sandoriu (identifikavimo kodas Nr. 20120120018016), sudarytu Unijos ir jos buvusio skolininko, taip pat šio Nekilnojamojo turto savininku UAB „VED 2“. Šis įkeitimas atsirado skolininkui UAB „VED 2“ siekiant užtikrinti šio skolininko pagal paskolos sutartį Unijai prisiimtas 2012-10-29 suteiktos paskolos grąžinimo pareigas. Tuo tarpu Generalinės prokuratūros 2014-03-07 nutarimo pagrindu taikyti Nekilnojamo turto nuosavybes teisių suvaržymai turto areštų aktų registre buvo įregistruoti tik 2014-03-10, taigi žymiai vėliau nei Unija įgijo absoliutaus pobūdžio daiktines teises Nekilnojamojo turto atžvilgiu.
 7. Nurodo, kad Unijos daiktinių teisių atsiradimo aplinkybės leidžia tvirtinti, kad laikinu nuosavybės teisių apribojimu siekiami tikslai šiuo atveju negalės būti pasiekti, nes turtas, kuriam taikoma ši procesine prievartos priemonė, dar 2012-10-29 hipotekos sandoriu (identifikavimo kodas Nr. 20120120018016), ir vėliau minėtą sandorį pakeitusiu 2013-10-03 Nekilnojamojo turto hipotekos sandoriu (identifikavimo kodas 20120130052996), buvo įkeistas Unijos naudai.
 8. Tokai Unijos poziciją patvirtina ir skundžiamoje nutartyje teismo paminėto Baudžiamojo kodekso 72(3) straipsnio 4 dalis, nustatanti, kad šiame straipsnyje numatytas išplėstinis turto konfiskavimas negali būti taikomas kaltininko ar trečiųjų asmenų turtui ar jo daliai, iš kurių pagal Lietuves Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, kitų įstatymų nuostatas negali būti išieškoma
 9. Skirtingai nei skundžiamoje nutartyje sprendė Vilniaus miesto apylinkės teismas, šiuo metu šioje byloje nėra absoliučiai jokių duomenų, leidžiančių paneigti absoliutaus pobūdžio Unijos daiktinę teisę į Nekilnojamąjį turtą, kuris atsirado žymiai anksčiau, nei LR Generalinės prokuratūros nutarimu buvo taikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.
 10. Antstolė N. Š.-S., UAB „GJ Baldai“ ir Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra atsiliepimo į pareikštą skundą nepatiekė.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6

 1. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus galioja taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.
 2. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl teisės atnaujinti skolininko UAB „GJ baldai“ Nekilnojamojo turto realizavimo veiksmus pareiškėjos, kaip hipotekos kreditorės, naudai, esant galiojančiam minėto turto areštui pagal Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro D. B. 2014 m. kovo 7 d. nutarimą ikiteisminio tyrimo byloje.
 3. Byloje nustatyta, kad vykdomojoje byloje buvo sustabdyti skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto realizavimo veiksmai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro D. B. 2014 m. kovo 7 d. nutarimu.
 4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 626 str. 2 d. 1 p. numato, kad antstolis privalo sustabdyti turto realizavimo veiksmus ir lėšų išmokėjimą kai fiziniam ar juridiniam asmeniui laikinai apribojamos nuosavybės teisės į realizuotiną turtą ar šis turtas areštuojamas, jei šios teisės apribojamos ar turtas areštuojamas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Šiuo atveju baudžiamojoje byloje 2014-03-07 prokuroro D. B. nutarimu galimo reikalavimo įvykdymui, paskirtas laikinas UAB „GJ baldai“ nuosavybės teisių apribojimas turtui esančiam Vytauto g. 2, Trakai.
 5. To paties straipsnio 3 dalis numato, kad kai turtas areštuotas ar nuosavybės teisės į turtą laikinai apribotos tos pačios ar paskesnės eilės kreditorių reikalavimams užtikrinti, išieškojimas iš šio turto nestabdomas. Šiuo atveju išieškojimas iš areštuoto turto ar lėšų vykdomas Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka.
 6. Kasacinis teismas, aiškindamas teisės normas, reglamentuojančias vykdomosios bylos stabdymo pagrindus, yra konstatavęs, kad antstolis CPK normų pagrindu vykdymo procese gali disponuoti svetimu turtu ir po turto arešto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. S. v. antstolis R. K., bylos Nr. 3K-3-417/2008). Taigi, turto arešto faktas savaime nėra pagrindas sustabdyti vykdymą iš to turto, kuris yra areštuotas. Pagrindas sustabdyti vykdomąją bylą ar atskirus vykdymo veiksmus yra turto areštas pagal pirmesnės eilės kreditoriaus reikalavimą, o ne bet kurio kreditoriaus reikalavimu uždėtas turto areštas. Tokiu būdu įstatymų leidėjas aiškiai suteikia prioritetą pirmesnės eilės kreditorių ir įkaito turėtojų, kurių reikalavimai tenkintini be eilės, interesų gynimui. Nagrinėjamu atveju išieškotojas kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ yra hipotekos kreditorius, kurio reikalavimas pagal CPK 754 str. 1d. suformuluotą imperatyvą, iš įkeisto turto patenkinamas be eilės. Hipotekos kreditorius turi pirmenybę prieš kitus kreditorius siekiant priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto.
 7. Byloje nėra duomenų, kad šiam ginčo turtui generalinė prokuratūra būtų nustačiusi priverstinį įkeitimą.
 8. Tai gi, išieškotojui turint galiojančią ir pradėtą vykdyti reikalavimo teisę į skolininką, kuri yra užtikrinta įkeitimu, paskesnis turto į kurį nukreiptas išieškojimas areštas, net ir pritaikytas baudžiamojoje byloje nestabdo išieškojimo iš areštuoto turto.
 9. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi išieškotojo kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ skundas buvo atmestas nepagrįstai, todėl ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės: antstolės N. Š.-S. atstovo D. S. 2017-08-14 patvarkymas dėl prašymo atnaujinti turto realizavimo veiksmus panaikinamas, o prašymas dėl įpareigojimo antstolė atnaujinti vykdomojoje byloje Nr. 0033/15/02085 skolininkui UAB „GJ baldai“ priklausančio turto realizavimo veiksmus tenkinamas.

7Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 2 p., 339 str., teismas

Nutarė

8išieškotojo kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ atskirąjį skundą patenkinti.

9Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 28 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės: antstolės N. Š.-S. atstovo D. S. 2017-08-14 patvarkymą dėl prašymo atnaujinti turto realizavimo veiksmus panaikinti, prašymas dėl įpareigojimo antstolė atnaujinti vykdomojoje byloje Nr. 0033/15/02085 skolininkui UAB „GJ baldai“ priklausančio turto realizavimo veiksmus patenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai