Byla e2-2702-345/2018
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Labas GAS“ ieškinį atsakovei UAB Verslo aptarnavimo centras dėl neteisėtų viešojo konkurso sąlygų panaikinimo, trečiasis asmuo – AB „Energijos skirstymo operatorius“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas klausimą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Labas GAS“ ieškinį atsakovei UAB Verslo aptarnavimo centras dėl neteisėtų viešojo konkurso sąlygų panaikinimo, trečiasis asmuo – AB „Energijos skirstymo operatorius“,

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ir, jį patikslinusi, prašo pripažinti Konkurso Nr. 1, Konkurso Nr. 2 ir Konkurso Nr. 3 sąlygų sutarties SD 2 priede ir techninės specifikacijos 3.1 p. nustatytą minimalų užsakymų skaičių, lygų 34 vnt., neteisėtu; pripažinti Konkurso Nr. 1, Konkurso Nr. 2 ir Konkurso Nr. 3 sąlygų techninės specifikacijos 1 priede „Dujotiekių projektavimo ir statybos / rekonstravimo darbų įkainiai“ nustatytus darbų įkainių lyginamuosius svorius neteisėtais; pripažinti Konkurso Nr. 1, Konkurso Nr. 2 ir Konkurso Nr. 3 sąlygų techninės specifikacijos 1 priedą „Dujotiekių projektavimo ir statybos / rekonstravimo darbų įkainiai“ tiek, kiek jame nėra nustatyti orientaciniai darbų vnt. kiekiai, neteisėtu; pripažinti Konkurso Nr. 1, Konkurso Nr. 2 ir Konkurso Nr. 3 sąlygų sutarties bendrosios dalies 16.2 ir 16.3 punktus neteisėtais.

3Vilniaus apygardos teisme 2018-01-19 kartu su atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gauta taikos sutartis. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras prašo netenkinti ieškovo prašymo, patvirtinti taikos sutartį ir bylą nutraukti.

4Taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

5Pagal CPK 140 str. 3 d., šalys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. CK 6.983 str. 1 d. nustato, jog taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia sprendimo įvykdymo klausimą. Laikytina, kad taikos sutartimi šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

6Šalys pasirašytoje taikos sutartyje patvirtino, jog jų valia yra taikiai baigti kilusius civilinius ginčus, kad žinomos tokios sutarties patvirtinimo pasekmės numatytos LR CPK 140 str. 3 d., 293 str., 5 p. ir 294 str. Pateikta tvirtinti šalių pasirašyta taikos sutartis sudaryta šalių valia, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia dalyvaujančių byloje asmenų teisių ir teisėtų interesų (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 ir 3 d.). Šalims žinoma, kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus bei nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 293 str. 1 d. 5 p.).

7Šalims išsprendus ginčą taikiai, ieškovei grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas iš viso už ieškinį sumokėjo 2250 EUR žyminio mokesčio (CPK 80 str. 7 d.), todėl ieškovui gražintina 1687,50 EUR žyminio mokesčio.

8Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 290-291 str., teismas,

Nutarė

9Patvirtinti ieškovo UAB „Labas GAS“ (j.a.k. 124552684) ir atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centras (j.a.k. 303359627) 2018-01-19 pasirašytą taikos sutartį:

„TAIKOS SUTARTIS

11Civilinėje byloje Nr. e2-2702-345/2018

2018 m. sausio 19 d.

Vilnius

14Ieškovas - UAB „Labas GAS“, kodas: 124552684, buveinės adresas: Ateities pi. 45D, LT-52119 Kaunas, atstovaujamas advokato M. J., veikiančio pagal 2017-11-09 atstovavimo sutartį, ir Atsakovas - UAB Verslo aptarnavimo centras, kodas: 303359627, adresas: P. Lukšio g. 5B, LT-08221 Vilnius, atstovaujamas L. B., veikiančios pagal 2017-12-19 generalinio direktoriaus įgaliojimą Nr. IG17-70, abu kartu toliau vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.983 ir 6.985 straipsniais bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 42 straipsnio 1 dalimi ir 140 straipsnio 3 dalimi, susitaria išspręsti kilusį teisminį ginčą Vilniaus apygardos teismo (toliau - Teismas) nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-2702-345/2018 pagal Ieškovo ieškinį dėl Atsakovo vykdomų viešųjų pirkimų „(2017-ESO-1809) Dujotiekių projektavimo paslaugų ir statybos / rekonstravimo darbų, kurių vertė iki 145.000,00 EUR be PVM, Kauno reg. (Jurbarko, Šakių, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Marijampolės, Prienų, Birštono, Alytaus, Druskininkų m. ir r. sav.)“, „(2017-ESO-1803) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/ rekonstravimo darbai, kurių vertė iki 145.000,00 EUR be PVM, Kauno regione (2 dalyje)“ ir „(2017-ESO-1822) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/rekonstravimo darbai, kurių vertė iki 145.000,00 EUR be PVM, Vilniaus regione (4 dalyje)“ (toliau - Viešieji pirkimai) sąlygų (toliau vadinama - Civilinė byla) taikiai ir siekiant užtikrinti abiejų šalių interesų pusiausvyrą, todėl sudaro šią taikos sutartį (toliau - Taikos sutartis) ir susitaria:

 1. Pagrindinės Taikos sutarties sąlygos:
  1. Atsakovas nereiškia reikalavimo Ieškovui atlyginti Civilinėje byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas, tame tarpe ir išlaidas advokatų paslaugoms apmokėti.
  2. Ieškovas nereiškia reikalavimo Atsakovui atlyginti kitas nei šiame punkte nurodytas Civilinėje byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas, tame tarpe ir išlaidas advokatų paslaugoms apmokėti. Atsakovas įsipareigoja atlyginti Ieškovo bylinėjimosi išlaidas, susijusias su žyminio mokesčio sumokėjimo (negrąžintina jo dalimi), t.y., 565,50 EUR (penkis šimtus šešiasdešimt penkis eurus penkiasdešimt centų).
  3. Šalys patvirtina, kad Šalims sudarius šią Taikos sutartį bei tinkamai ją įvykdžius, Šalys nebeturės ir nereikš viena kitai jokių reikalavimų ar pretenzijų, susijusių su ieškinio dalyku ir/ar Civiline byla.
  4. Šalys susitaria, kad Viešųjų pirkimų dokumentuose (Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Dujotiekių projektavimo ir statybos / rekonstravimo darbų įkainiai“) nebus diferencijuojami darbų įkainių lyginamieji svoriai pagal regionus, tačiau jie bus patikslinti - Viešųjų pirkimų dokumentuose bus išskiriami atskiri dangų ardymo ir atstatymo įkainiai iki 5 kv. m. ploto dangoms, numatant 20 procentų didesnius maksimalius įkainius (Taikos sutarties 1.7.4. punktas).
  5. Šalys susitaria, kad Viešųjų pirkimų dokumentuose, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų specifiką, nebus nustatomi orientaciniai darbų vienetų kiekiai, tačiau bus nustatytas minimalus užsakymų kiekis pagal Taikos sutarties 1.7.1 punktą arba nustatyta minimali užsakymų vertė 620.000,00 Eur (šeši šimtai dvidešimt tūkstančių eurų 00 et).
  6. Šalys susitaria, kad Dujotiekių projektavimo ir statybos / rekonstravimo darbų sutarties specialiosios dalies 3.2 punktas bus pakeistas ir išdėstytas tokia redakcija:
 1. Sutarties SD 3.1 punkte nustatyti Darbų atlikimo ir Paslaugų teikimo terminai Užsakyme bus nustatomi trumpesni esant bent vienai iš šių sąlygų:
  jeigu bus pakeisti įstatymai ir/arba kiti teisės aktai taip, kad kažkokiai daliai Užsakovo Dujotiekio projektavimo paslaugos ir statybos/rekonstravimo darbų nebereikės Valstybinės energetikos inspekcijos (toliau - VEI) techninės būklės patikrinimo pažymos ir nebus nustatyti kiti papildomi teisiniai reikalavimai, tai tokių Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminas sutrumpės 7 (septyniomis) kalendorinėmis dienomis;
 1. jeigu bus pakeisti teisės aktai ir Nacionalinės žemės tarnybos (toliau - NŽT) paslaugų terminai taip, kad, kai projekto suderinimas (vadovaujantis teisės aktais ir/ar įstatymų numatyta tvarka) NŽT sumažės nuo 10 (dešimties) iki 5 (penkių) darbo dienų ir nebus nustatyti kiti papildomi teisiniai reikalavimai, tai Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminas trumpės 5 (penkiomis) darbo dienomis;
 2. jeigu bus pakeisti teisės aktai (Ministrų, NŽT ir savivaldybių kompetencijų srityse) taip, kad topografinių planų ir nuotraukų suderinimas atliekamas tik savivaldybėje, be trečiųjų šalių derinimo ir nebus nustatyti kiti papildomi teisiniai reikalavimai, tai Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminas sutrumpės 7 (septyniomis) kalendorinėmis dienomis. Jei įgyvendinus topografinių planų ir nuotraukų derinimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, kuri nors savivaldybė reikalaus derinimą atlikti ir su trečiosiomis šalimis, terminas nebus trumpinamas.
  1. Šalys susitaria, kad Atsakovas Viešųjų pirkimų dokumentuose įtrauks tokias sąlygas:
   1. atitinkamai kiekvieno iš Viešųjų pirkimų Techninės specifikacijos 3.1. punkte ir Sutarties
SD priede Nr. 2:

Pirkimo objektas

Minimalus užsakymų skaičius 3 metams, vnt.

17(2017-ESO-1809) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos / rekonstravimo darbai, kurių vertė iki 145.000,00 EUR be PVM, Kauno reg. (Jurbarko, Šakių, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Marijampolės, Prienų, Birštono, Alytaus, Druskininkų m. ir r. sav.)

310

19(2017-ESO-1803) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/ rekonstravimo darbai, kurių vertė iki 145.000,00 EUR be PVM, Kauno regione (2 dalyje)

310

21(2017-ESO-1822) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/rekonstravimo darbai, kurių vertė iki 145.000,00 EUR be PVM, Vilniaus regione (2 dalyje)

200

23

   1. atitinkamai kiekvieno iš Viešųjų pirkimų Techninės specifikacijos papildomos 5.2.5.7. punktu:
Užsakovui teikiant Užsakymus su Techninės specifikacijos 5.2.5.1 punkte nustatytais atlikimo terminais ir per vieną kalendorinį mėnesį viršijus 50 Užsakymų vienetų (nepriklausomai nuo objektų Darbų ir Paslaugų kainų), sekančių to mėnesio Užsakymų atlikimo terminai Rangovui bus prailginami 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
   1. atitinkamai kiekvieno iš Viešųjų pirkimų Sutarties SD papildomos 3.7. punktu:
Užsakovui teikiant Užsakymus su Sutarties SD 3.1. punkte nustatytais atlikimo terminais ir per vieną kalendorinį mėnesį viršijus 50 Užsakymų vienetų (nepriklausomai nuo objektų Darbų ir Paslaugų kainų), sekančių to mėnesio Užsakymų atlikimo terminai Rangovui bus prailginami 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
   1. atitinkamai kiekvieno iš Viešųjų pirkimų Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Dujotiekių projektavimo ir statybos / rekonstravimo darbų įkainiai“ išskiriami atskiri dangų ardymo ir atstatymo įkainiai iki 5 kv. m. ploto dangoms, numatant 20 proc. didesnius maksimalius įkainius:
9.1.Dangų ardymas ir atstatymas (?5m2 ploto dangoms) 
9.1.1.asfalto dangosEur/m2
9.1.2.asfalto dangos, naudojant šaltą asfaltą atstatymuiEur/m2
9.1.3.žvyro dangosEur/m2
9.1.4.šaligatvio (plytelių)Eur/m2
9.1.5.trinkelių dangos atstatymasEur/m2
9.1.6.akmens grindinioEur/m2
9.1.7.vejos (visų tipų)Eur/m2
9.1.8.betono dangosEur/m2
9.1.9.smulkinto/perdirbto asfalto (asfalto drožlių)Eur/m2
9.1.10.SkaldosEur/m2
9.1.11.dekoratyvinės skaldosEur/m2
9.2.Dangų ardymas ir atstatymas (>5m2 ploto dangoms) 
9.2.1.asfalto dangosEur/m2
9.2.2.asfalto dangos, naudojant šaltą asfaltą atstatymuiEur/m2
9.2.3.žvyro dangosEur/m2
9.2.4.šaligatvio (plytelių)Eur/m2
9.2.5.trinkelių dangos atstatymasEur/m2
9.2.6.akmens grindinioEur/m2
9.2.7.vejos (visų tipų)Eur/m2
9.2.8.betono dangosEur/m2
9.2.9.smulkinto/perdirbto asfalto (asfalto drožlių)Eur/m2
9.2.10.SkaldosEur/m2
9.2.11.dekoratyvinės skaldosEur/m2
 1. Šalių veiksmai ir įsipareigojimai dėl procesinių klausimų:
  1. Vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, Ieškovas prašo Teismo grąžinti 75 % (1 687,50 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai ir 50 ct) Civilinėje byloje sumokėto žyminio mokesčio.
  2. Šalys įsipareigoja atlyginti Teismo patirtas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu (procesinių dokumentų siuntimo ir pan., jei Teismas tokias išlaidas patyrė).
  3. Šalys nereikalauja viena iš kitos kitų, nei nurodyta šioje Taikos sutartyje, turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, išskyrus 1.2 punkte nurodytas bylinėjimosi išlaidas.
  4. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. Įsigaliojus ją patvirtinančiai Teismo nutarčiai, ši Taikos sutartis Šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir taps priverstinai vykdytinu dokumentu.
 2. Kitos sąlygos:
  1. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos visos CK 6.985 straipsnio bei CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto, 140 straipsnio 3 dalies bei 293 - 294 straipsniuose numatytos taikos sutarties sudarymo ir teisminės bylos nutraukimo pasekmės, t. y. kad teismo patvirtinta Taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią; Civilinę bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Šios teisinės pasekmės atitinka tikrąją Šalių valią, išreiškiamą sudarant šią Taikos sutartį.
  2. Šalys konstatuoja, kad ši Taikos sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia kieno nors teisių ir (ar) įstatymo saugomų interesų. Šalys taip pat konstatuoja, kad tarp jų nėra ginčo nei dėl Taikos sutarties sąlygų, nei dėl jos teisminio patvirtinimo.
  3. Šalys patvirtina, kad aukščiau nurodytos Taikos sutarties sąlygos joms yra aiškios, suprantamos, atidžiai įvertintos; Taikos sutartis sudaryta laisva valia, be prievartos, grasinimo, apgaulės ir (ar) spaudimo; visos Taikos sutarties sąlygos buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai.
  4. Šalys sutinka, kad pasirašius Taikos sutartį nelieka pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui Viešuosiuose pirkimuose ir prašo Teismą panaikinti 2017-12-06 ir 2018-01-03 Teismo nutartimis pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones Viešuosiuose pirkimuose.
  5. Taikos sutartis sudaroma trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną Šalims ir Teismui.
  6. Šalys, vadovaudamosi CPK 42 straipsniu, prašo Teismą patvirtinti šia Taikos sutarti rašytinio proceso tvarka ir Civiline bylą nutraukti.
  7. Ši Taikos sutartis pasibaigia šalims visiškai ir tinkamai įvykdžius visus įsipareigojimus pagal šią sutartį.“

24Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-2702-345/2018 pagal ieškovės UAB „Labas GAS“ ieškinį atsakovei UAB Verslo aptarnavimo centras dėl neteisėtų viešojo konkurso sąlygų panaikinimo, trečiasis asmuo – AB „Energijos skirstymo operatorius“,.

25Gražinti ieškovei UAB „Labas GAS“, juridinio asmens kodas 124552684, 1687,50 EUR (vieną tūkstantį šešis šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus ir 50 ct) žyminio mokesčio, sumokėto elektroninių ryšių priemonėmis.

26Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017-12-06 ir 2018-01-03 nutartimis pritaikytas laikinąsias apsaugos priemonės.

27Nutartis per septynias dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai