Byla 2-7276-450/2010

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Pireka“ atstovei M.B., atsakovo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos atstovams: J.V., A.V., S.B., trečiojo asmens UAB „Fegda“ atstovui Ž.B., trečiojo asmens UAB „Lemminkainen Lietuva“ atstovui adv. Z.N., trečiojo asmens UAB „Sostinės gatvės“ atstovui S.R.,

2žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Pireka“ ieškinį atsakovui Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai, tretieji asmenys: UAB „Fegda“, UAB „Irdaiva“, AB „Eurovia Lietuva“, UAB „Vilnista“, UAB „Eiresta“, UAB „Lemminkainen Lietuva“, UAB „Hidrostatyba“, UAB „Eitinit“, UAB „Sostinės gatvės“, UAB „KRS“, UAB „Žiežmarių hidrostatyba“, UAB „Akordas 1“ dėl neteisėto UAB „Pireka“ pasiūlymo atmetimo,

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Pireka“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai ir prašė panaikinti viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2010-08-06 protokolo Nr.V-6 sprendimą, kuriuo buvo atmestas UAB „Pireka“ sprendimas bei priteisti iš atsakovo ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010-06-30 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Ligoninės teritorijos Šalčininkuose sutvarkymas ir kvartalo, esančio už ligoninės, infrastruktūros įrengimas“ (pirkimo numeris 91344). 2010-07-30 ieškovas UAB „Pireka“ pateikė savo pasiūlymą. 2010-08-03 UAB „Pireka“ gavo atsakovo raštą Nr. S(5.23)-1724, kuriuo buvo prašoma pagrįsti atitikimą Konkurso sąlygų 14.11 p. reikalavimams bei patikslinti tiekėjo deklaracijos formą. 2010-08-04 UAB „Pireka“ pateikė atsakovui raštą Nr. 538P-R1 „Dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo“. 2010-08-06 ieškovas gavo atsakovo raštą Nr. S(5.23.)-1761, kuriuo informuojama, kad UAB „Pireka“ pasiūlymas atmestas, nes jis neatitinka Konkurso sąlygų 14.11 p. reikalavimų. UAB „Pireka“, nesutikdama su pasiūlymo atmetimu, 2010-08-12 pateikė pretenziją, kurią atsakovas 2010-08-13 raštu Nr. S(5.23)-1810 atmetė. Ieškovo manymu, atsakovo sprendimas atmesti jo pasiūlymą yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes šis sprendimas yra nesuderinamas nei su LR VPĮ nuostatomis, nei su paties Konkurso sąlygomis. Atsakovas, 2010-08-03 raštu Nr. S(5.23.)-1724 prašydamas pateikti įrodymus dėl atitikimo Konkurso sąlygų 14.11 p. reikalavimams, nenurodė ir nepaaiškino, kokios konkrečiai informacijos ir/ar dokumentų trūksta, siekiant patikrinti UAB „Pireka“ kvalifikacijos atitikimą Konkurso sąlygoms. Ieškovas, būdamas įsitikinęs, kad pateikė pasiūlyme visus reikalaujamus dokumentus dėl UAB „Pireka“ darbų vadovų kvalifikacijos, tačiau, privalėdamas atsakyti į atsakovo raštą dėl informacijos pateikimo, pateikė patikslintą Tiekėjo deklaracijos formą bei dar vieno pasiūlyme nurodyto subrangovo UAB „Kaminta“ darbų vadovo atestatą. Atsakovas 2010-08-06 rašte Nr. S(5.23)-1761, kuriuo atmetė ieškovo pasiūlymą, vėlgi nenurodė ir nepaaiškino, kuo konkrečiai pasireiškė UAB „Pireka“ pateikto pasiūlymo neatitikimas Konkurso sąlygų 14.11 p. reikalavimams. Tokiais savo veiksmais atsakovas pažeidė LR VPĮ 3 str. 1 d. nustatytą vieną iš pagrindinių viešųjų pirkimų principų - skaidrumo principą, nes šiuo atveju iš atsakovo veiksmų buvo visiškai neaišku, ko yra reikalaujama. Atsakovas privalėjo dar kartą paprašyti pateikti konkrečius duomenis/dokumentus, jeigu manė, kad dar nepakanka informacijos patvirtinti UAB „Pireka“ kvalifikacijos atitikimą Konkurso sąlygų reikalavimams (VPĮ 32 straipsnio 5 dalis). Šiuo atveju atsakovas, net nevertindamas UAB „Pireka“ pateiktų duomenų, dokumentų, formaliai atmetė pateiktą pasiūlymą. Paaiškino, kad atsakovas 2010-08-13 rašte Nr. S(5.23)-1810, kuriuo atmetė UAB „Pireka“ pateiktą pretenziją, nurodė, kad visi pasiūlyme nurodyti darbų vadovai (pagal Konkurso sąlygų 14.11 punktą) privalo turėti kvalifikaciją, susijusią su susisiekimo komunikacijos statinių grupės bendraisiais statybos darbais ir elektrotechnikos iki 10 kV įtampos darbais, tačiau toks atsakovo teiginys yra visiškai nepagrįstas ir neteisėtas. Konkurso sąlygų 14.11 p. aiškiai nustatyta, kad rangovas turi pasiūlyti: 2 - bendriesiems statybos darbams vadovus ir 1-ą vadovą - elektrotechnikos iki 10 kV įtampos darbams. Dėl bendrųjų statybos darbų vadovų kvalifikacijos atsakovas savo 2010-07-07 Konkurso dalyviams pateiktame pirkimo paaiškinime nurodė, kad galima pasiūlyti vieną bendrųjų statybos darbų vadovą susisiekimo komunikacijos srityje, o antrą - bendrųjų statybos darbų vadovą ypatingų statinių statybos srityje. UAB „Pireka“ pasiūlyme pateikti V.V., T.D. kvalifikacijos atestatai patvirtina jų, kaip bendrųjų statybos darbų vadovų ypatingų statinių statybos srityje, kvalifikaciją. Ieškovo pasiūlyme nurodytas J.K. yra ir bendrųjų statybos darbų vadovas susisiekimo komunikacijos srityje. Dėl darbų vadovo elektrotechnikos iki 10 kV įtampos darbams pažymėtina, kad Konkurso sąlygų 14.11 p. aiškiai nustatyta, jog dalyvis turi pasiūlyti vieną vadovą elektrotechnikos iki 10 kV įtampos darbams. UAB „Pireka“ pasiūlyme pateikė R.M kvalifikacijos atestatą, patvirtinantį jo kvalifikaciją, susijusią su elektrotechnikos iki 10 kV įtampos darbais. Kvalifikacinio reikalavimo, nurodyto Konkurso sąlygų 14.11 p., kaip ir apskritai viso minimalių kvalifikacijos reikalavimų instituto, tikslas - padėti perkančiajai organizacijai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį. UAB „Pireka“ nurodė net daugiau specialistų, negu prašoma Konkurso sąlygose, taip tik dar kartą įrodydama savo pajėgumą įvykdyti pirkimo sąlygas. Ieškovo vertinimu, Konkurso sąlygų 14.11 p. akivaizdžiai prieštarauja VPĮ 24 str. 7 d., kuri nustato, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir nedviprasmiški.

5Atsakovas Šalčininkų rajono savivaldybės administracija su ieškovo ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad projektas „Ligoninės teritorijos Šalčininkuose sutvarkymas ir kvartalo, esančio už ligoninės, infrastruktūros įrengimas“ finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“. Vykdydama projekto finansavimo ir administravimo sutartį, pasirašytą 2010 m. vasario 26 d., Šalčininkų rajono savivaldybės administracija paskelbė Šalčininkų ligoninės teritorijos sutvarkymo ir kvartalo, esančio už ligoninės, infrastruktūros įrengimo rekonstrukcijos darbų viešąjį pirkimą. Konkurse pageidavo dalyvauti (pateikė pasiūlymus) 12 tiekėjų. 2010 m. rugpjūčio 3 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos nuolatinė viešųjų pirkimų komisija savo posėdyje įvertino UAB „Pireka“ pasiūlymo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, nustatė, kad pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų III skyriaus 14 p. 2 lentelės 14.11 p. reikalavimų, kadangi supaprastinto atviro konkurso „Ligoninės teritorijos Šalčininkuose sutvarkymas ir kvartalo, esančio už ligoninės, infrastruktūros įrengimas“ sąlygų III skyriaus 14 punkto 14.11 papunktis nustato rangovui turėti du bendrųjų statybos darbų vadovus ir vieną elektrotechnikos iki 10 k V įtampos darbų vadovą, kurie turi turėti kvalifikaciją, susijusią su susisiekimo komunikacijos statinių grupės bendraisiais statybos darbais ir elektrotechnikos iki 10 k V įtampos darbais, bei buvo pateikta netinkama Tiekėjo deklaracijos forma. Komisija

Nutarė

6išsiųsti UAB „Pireka“ paklausimą dėl Konkurso sąlygų III skyriaus 14 punkto 2 lentelės 14.11 punkto patikslinimo, prašydama pateikti įrodymus, grindžiančius atitikimą šio punkto reikalavimams bei pateikti patikslintą Tiekėjo deklaracijos formą. 2010 m. rugpjūčio 3 d. buvo gautas UAB „Pireka“ atsakymas Nr. S(5.23)-1724. UAB „Pireka“ pateikė subrangovo UAB „Kaminta“ darbų vadovų atestatus, tačiau UAB „Pireka“ nepasiūlė darbų vadovo elektrotechnikos iki 10 kV įtampos darbams, kaip to buvo reikalaujama pagal Konkurso sąlygų III skyriaus 14 punkto 2 lentelės 14.11 punktą. Perkančiosios organizacijos reikalavimas turėti bent vieną elektrotechnikos iki 10 kV įtampos darbų vadovą yra minimalus reikalavimas perkant atitinkamas paslaugas. Todėl viešųjų pirkimų komisija, vadovaudamasi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d., privalėjo atmesti UAB „Pireka“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų III skyriaus 14 punkto 14.11 papunkčio reikalavimų. Pažymėjo, kad maždaug trečdalis projekto darbų yra elektrotechnikos darbai, kuriuose yra 10 kV ir 0,4 kV kabelių iškėlimo darbai bei apšvietimo darbai. Darbų vykdytojas privalo turėti kvalifikaciją, susijusią su elektrotechnikos iki 10 kV įtampos darbais. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė papildomai nurodė, kad LR Aplinkos ministerijos pažymoje išaiškinta, kad pagrindinių įrenginių įtampa neribojama, o tai reiškia, kad ieškovo darbų vadovas R.M. turi teisę atlikti tokius darbus iki 10kV įtampos [2 t., b.l. 115].

7Tretysis asmuo UAB „Akordas 1“ nurodė, kad jam nežinomos aplinkybės dėl UAB „Pireka“ kvalifikacijos neatitikimo viešųjų pirkimų konkurso sąlygoms, todėl prašė ieškovo reikalavimus spręsti teismo nuožiūra [2 t., b.l. 1].

8Tretysis asmuo UAB „KRS“ prašė ieškovo UAB „Pireka“ reikalavimų pagrįstumą spręsti teismo nuožiūra [2 t., 3-4].

9Tretysis asmuo UAB „Lemminkainen Lietuva“ teismo posėdyje atstovas poziciją pakeitė ir prašė ieškinį atmesti.

10Tretysis asmuo UAB „Fegda“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, nurodydamas, kad atsakovo perkami darbai buvo susiję su didesne įtampa, todėl buvo reikalingas tinkamas darbų vadovo atestatas [2 t., b.l. 115 - 116].

11Tretysis asmuo UAB „Sostinės būstai“ su ieškiniu nesutiko, nurodydamas, kad ieškovo pateiktas R.M. atestatas nesuteikia teisės atlikti elektrotechnikos iki 10 kV įtampos darbus [2 t., b.l. 115 - 116].

12Tretieji asmenys UAB „Irdaiva“, AB „Eurovia Lietuva“, UAB „Vilnista“, UAB „Eiresta“, UAB „Hidrostatyba“, UAB „Eitinit“, UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ atsiliepimų į ieškinį nepateikė, taip pat nedalyvavo teismo posėdyje.

13Ieškinys atmestinas.

14Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas Šalčininkų rajono savivaldybės administracija vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Ligoninės teritorijos Šalčininkuose sutvarkymas ir kvartalo, esančio už ligoninės, infrastruktūros įrengimas“ (pirkimo numeris 91344). Ieškovas UAB „Pireka“ pateikė savo komercinį pasiūlymą atsakovui [1 t., b.l. 93]. Atsakovas, įvertinęs ieškovo pasiūlymą, 2010-08-03 raštu Nr. S(5.23)-1724 „Dėl informacijos pateikimo“ paprašė tiekėjo pateikti įrodymus, pagrindžiančius UAB „Pireka“ atitikimą konkurso sąlygų III skyriaus 14 punkto 2 lentelės 14.11 punkto reikalavimams bei patikslinti tiekėjo deklaracijos formą. Ieškovas UAB „Pireka“, atsakydamas į atsakovą raštą, 2010 m. rugpjūčio 4 d. patikslino savo kvalifikaciją bei pateikė dokumentus [1 t., b.l. 176-179]. 2010-08-06 raštu Nr. S(5.23)-1761 „Dėl pasiūlymo atmetimo“ atsakovas informavo ieškovą, kad pirkimo komisija nustatė, kad jo pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų 14.11 p. reikalavimų, todėl jis buvo atmestas. Ieškovas UAB „Pireka“ pateikė 2010-08-10 pretenziją „Dėl pasiūlymo atmetimo“ atsakovui, tačiau ji buvo atmesta [1 t., b.l. 185].

15Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „Pireka“ reiškia tik vieną materialinį reikalavimą, t.y. reikalavimą panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2010-08-06 protokolinį sprendimą, kuriuo buvo atmestas UAB „Pireka“ pasiūlymas [2 t., b.l. 51-54]. Reikšdamas pastarąjį reikalavimą, pagrindiniai ieškovo ieškinyje dėstomi argumentai buvo susiję su Pirkimo sąlygų III dalies 2 lentelės 14.11 p. reikalavimų teisiniu vertinimu. Šiuo atveju ieškovo teiginius, jog atsakovas, vadovaudamasis Pirkimo sąlygų III dalies 2 lentelės 14.11 p., nepagrįstai reikalavo iš tiekėjo pasiūlyti tris darbų vadovus, kurių kiekvienas turėtų kvalifikaciją, susijusią su susisiekimo komunikacijos statinių grupės bendraisiais statybos darbais ir elektrotechnikos iki 10 kV įtampos darbais, patvirtina byloje esanti medžiaga, liečianti ieškovo reikalavimų nagrinėjimą ikiteisminėje ginčo stadijoje, o taip pat atsakovo (jo atstovo) atsiliepime bei teismo posėdžio metu reiškiami atsikirtimai į ieškovo reikalavimą. Atsižvelgiant į tai, jog pats atsakovas neginčija aplinkybių, kad netinkamai aiškindamas pirkimo sąlygų III dalies 2 lentelės 14.11 p. reikalavimus prašė iš tiekėjo, kad trys darbų vadovai turėtų po dvi specialias kvalifikacijas, teismas, spręsdamas ieškovo reikalavimo pagrįstumą, nagrinėja ginčą likusioje dalyje, įvertindamas ieškovo pasiūlytų darbų vadovų atitikimą Pirkimo sąlygų III dalies 2 lentelės 14.11 p. reikalavimams.

16Pirkimo sąlygų III dalies 2 lentelės 14.11 p. buvo numatyta, kad rangovo, vykdančio statybos rekonstrukcijos darbus, vadovaujančių specialistų ar/ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, kvalifikacija: 1) pagrindiniai darbų vadovai turi turėti 3 metų statybos/rekonstrukcijos susisiekimo komunikacijų srities darbų patirtį ir kvalifikaciją, susijusią su susisiekimo komunikacijos statinių grupės bendraisiais statybos darbais ir elektrotechnikos iki 10 kV įtampos darbais. Rangovas turi pasiūlyti: 2 – bendriesiems statybos darbams vadovus ir 1 vadovą – elektrotechnikos iki 10 kV įtampos darbams. Iš ieškovo UAB „Pireka“ pasiūlymo matyti, kad prie jo atsakovui buvo pateiktas UAB „Pireka“ vadovaujančių ir už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų sąrašas, kuriame buvo nurodyti: V.V., T.D., R.M., R.J., J.K., o taip pat pridėti šių asmenų kvalifikacijos atestatai [1 t., b.l. 109-114]. Atsakovui 2010-08-03 raštu Nr. S(5.23)-1724 „Dėl informacijos pateikimo“ paprašius pateikti įrodymus, pagrindžiančius UAB „Pireka“ atitikimą konkurso sąlygų III skyriaus 14 punkto 2 lentelės 14.11 punkto reikalavimams, UAB „Pireka“ papildomai pateikė A.J. kvalifikacijos atestatą [1 t., b.l. 119]. Nagrinėjamu atveju atsakovas Šalčininkų rajono savivaldybės administracija neginčijo aplinkybių, kad ieškovo pateikti darbų vadovai bendriesiems statybos darbams atlikti atitiko kvalifikacinius reikalavimus, numatytus pirkimo sąlygų III dalies 2 lentelės 14.11 p., todėl šioje dalyje nesant ginčo, teismas nevertina ieškovo pateiktų statybos darbų vadovų kvalifikacijų. Atsižvelgdamas į atsakovo reikalavimą pateikti vieną vadovą elektrotechnikos iki 10 kV įtampos darbams atlikti, ieškovas UAB „Pireka“ pasiūlė R.M.. Iš ieškovo pateikto vadovaujančių ir už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų sąrašo matyti, kad R.M. yra inžinierius-statybininkas, turintis 33 metų darbo stažą. Kvalifikacijos atestatas Nr. 25287, išduotas R.M., patvirtina aplinkybes, kad R.M. suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Šiame atestate taip pat nurodyta darbo sritis: elektrotechnikos darbai (pagrindiniai elektros įrenginiai, iki 1000 V įtampos elektros įrenginių automatizavimas, įrenginių paleidimas ir derinimas). Vertinant R.M. kvalifikaciją patvirtinančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, jog ieškovo pasiūlytas vadovas [R.M.] darbams su elektrotechnika iki 10 kV įtampos, neatitiko Pirkimo dokumentų III dalies 2 lentelės 14.11 p. nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, nes R.M. suteikta teisė atlikti elektrotechnikos darbus, kurie yra iki 1000 V įtampos, t.y. iki 1 kV įtampos, kai tuo tarpu Pirkimo dokumentuose buvo reikalaujama kvalifikacija darbams su elektrotechnika iki 10 kV įtampos.

17Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė pateikė 2010-09-29 LR Aplinkos ministerijos pažymą Nr. (13-2)-D8-9156 „Dėl įmonės darbuotojo kvalifikacijos atestato“, kuriuo remdamasi, ieškovo atstovė įrodinėjo, kad R.M. suteiktas kvalifikacinis atestatas Nr. 25287 suteikia jam teisę atlikti elektrotechnikos iki 10 kV įtampos darbus. Ieškovo pateikta 2010-09-29 LR Aplinkos ministerijos pažyma Nr. (13-2)-D8-9156 „Dėl įmonės darbuotojo kvalifikacijos atestato“ vertintina kritiškai, kadangi teismas vertina tiekėjo pasiūlymo medžiagą ir jos atitikimą Konkurso sąlygoms, tuo tarpu perkančioji organizacija [atsakovas], vertindama ieškovo UAB „Pireka“ pasiūlymą, šios pažymos neturėjo [jam nebuvo pateikta]. Be to, pažymoje LR Aplinkos ministerija, vadovaudamasi Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, darė išvadą, kad „pagrindinių elektros įrenginių darbų srities elektros įtampa neribojama“, tačiau tokių išvadų nepatvirtina LR Aplinkos ministerijos nurodomas STR nuostatos. Pagal STR 1.08.02:2002 priedą Nr. 1 Statybos darbų sritys 1.2.2. konkretizuojami elektrotechniniai darbai, tačiau STR nėra nurodoma, jog pagrindiniams elektros įrenginių darbų sritims elektros įtampa neribojama. Pagaliau Konkurso sąlygos reikalavo specialistui suteiktos teisės atlikti elektromechanikos iki 10 kV įtampos darbus, kurių atlikimui buvo vertinami specialūs konkretaus specialisto kvalifikaciniai atestatai.

18Atsižvelgiant į teismo nustatytas aplinkybes, kad ieškovo UAB „Pireka“ pasiūlyme nurodytas darbų vadovas R.M. elektrotechnikos iki 10 kV įtampos darbams atlikti neatitiko jam keliamų kvalifikacinių reikalavimų, numatytų pirkimo sąlygų III dalies 2 lentelės 14.11 p., t.y. neturėjo kvalifikacijos, suteikiančios teisę atlikti elektrotechnikos iki 10 kV įtampos darbus, todėl tiekėjo [ieškovo] pasiūlymas, neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, pagrįstai buvo atmestas LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 2 p. pagrindu. Konstatavus, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų, todėl ieškovo reikalavimas panaikinti viešųjų pirkimų komisijos 2010-08-06 protokolinį sprendimą, kuriuo buvo atmestas UAB „Pireka“ pasiūlymas, laikytinas nepagrįstu, todėl atmestinas.

19Atmetus ieškinį, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos [LR CPK 93 str.]. Atsakovas Šalčininkų rajono savivaldybės administracija neprašė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo bei nepateikė rašytinių įrodymų, kurie pagrįstų jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

20Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, sudarančios 89,80 Lt, priteistinos iš ieškovo į valstybės biudžetą [LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 2 d.].

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 268 str., 270 str., 307 str., 96 str.,

22

23n u s p r e n d ė:

24Ieškovo UAB „Pireka“ ieškinį atsakovui Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai, tretieji asmenys: UAB „Fegda“, UAB „Irdaiva“, AB „Eurovia Lietuva“, UAB „Vilnista“, UAB „Eiresta“, UAB „Lemminkainen Lietuva“, UAB „Hidrostatyba“, UAB „Eitinit“, UAB „Sostinės gatvės“, UAB „KRS“, UAB „Žiežmarių hidrostatyba“, UAB „Akordas 1“ dėl neteisėto UAB „Pireka“ pasiūlymo atmetimo atmesti.

25Priteisti iš ieškovo UAB „Pireka“ ( - ) 89,90 Lt [aštuoniasdešimt devynis litus ir devyniasdešimt centų] bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, sekretoriaujant... 2. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas UAB „Pireka“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 5. Atsakovas Šalčininkų rajono savivaldybės administracija su ieškovo... 6. išsiųsti UAB „Pireka“ paklausimą dėl Konkurso sąlygų III skyriaus 14... 7. Tretysis asmuo UAB „Akordas 1“ nurodė, kad jam nežinomos aplinkybės dėl... 8. Tretysis asmuo UAB „KRS“ prašė ieškovo UAB „Pireka“ reikalavimų... 9. Tretysis asmuo UAB „Lemminkainen Lietuva“ teismo posėdyje atstovas... 10. Tretysis asmuo UAB „Fegda“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti,... 11. Tretysis asmuo UAB „Sostinės būstai“ su ieškiniu nesutiko, nurodydamas,... 12. Tretieji asmenys UAB „Irdaiva“, AB „Eurovia Lietuva“, UAB... 13. Ieškinys atmestinas.... 14. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas Šalčininkų rajono savivaldybės... 15. Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „Pireka“ reiškia tik vieną materialinį... 16. Pirkimo sąlygų III dalies 2 lentelės 14.11 p. buvo numatyta, kad rangovo,... 17. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė pateikė 2010-09-29 LR Aplinkos... 18. Atsižvelgiant į teismo nustatytas aplinkybes, kad ieškovo UAB „Pireka“... 19. Atmetus ieškinį, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos [LR... 20. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, sudarančios 89,80 Lt, priteistinos... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 268 str., 270 str.,... 22. ... 23. n u s p r e n d ė:... 24. Ieškovo UAB „Pireka“ ieškinį atsakovui Šalčininkų rajono... 25. Priteisti iš ieškovo UAB „Pireka“ ( - ) 89,90 Lt [aštuoniasdešimt... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...