Byla 2A-281-124/2010

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Laisvės Aleknavičienės, kolegijos teisėjų Jolantos Badaugienės, Rasos Bartašienės, sekretoriaujant Renatai Kovierei, dalyvaujant ieškovei R. M., atsakovei B. G. , jos atstovui adv.Drąsučiui Narmontui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės R. M. apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 26 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-43-832/2010 pagal ieškovės R. M. ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovams B. G., A. G., Telšių apskrities viršininko administracijai, trečiajam asmeniui Mažeikių rajono 1-ajam notarų biurui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, sprendimų, paveldėjimo teisės liudijimo, dovanojimo sutarčių panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3Ieškovė kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu (t.2, b.l. 123-127), prašydama:

4- nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Žemės tvarkymo departamento direkto­riaus 1938-01-07 padarytu įrašu 1928 metų Mažeikių apskr., Tirkšlių vlsč., Tirkšlių mstl., žemės viensėdžiais išskirstymo plane Daubarių kaimo 1937-ų metų pietinė riba buvo perkelta į Tirkšlių k. žemėvaldas 1938 metais ir sutapo su buvusio „Jaunosios gvardijos“ kolūkio pramoninio sodo pietine riba;

5- pripažinti negaliojančiu VĮ „Valstybinio žemėtvarkos instituto“ 2-o Kauno žemėtvarkos skyriaus 1995-08-31 sudarytą Mažeikių r. Tirkšlių – Daubarių kaimų planą;

6- pripažinti negaliojančiais Telšių apskrities viršininko administracijos 1995-09-25 įsa­kymą Nr. 386, 2005-11-08 įsakymą Nr. 2285, 1996-03-22 įsakymą Nr. 312 bei 2005-10-19 sprendimą Nr. V1-61-12201, dėl nuosavybės teisių atstatymo (atkūrimo) V. K. po mirties į 11 ha žemės;

7- pripažinti negaliojančiais Mažeikių rajono notarės V. M. išduo­tus B. G. dėl 1994-03-01 mirusio V. K. turto – 11 ha žemės paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimus: 1996-09-10 liudijimą (notarinio registro Nr. 1-5439) ir 2006-03-22 liudijimą (notarinio registro Nr. 1-1422);

8- pripažinti negaliojančia žemės dovanojimo sutartį, sudarytą 2006-02-28 tarp B. G. ir A. G., patvirtintą Mažeikių rajono notarės V. M. 2006-02-28 (notarinio registro Nr. 1-925), dalyje dėl 1,69 ha ir 8,06 ha žemės sklypų, esančių Mažeikių r., Tirkšlių mstl., dovanojimo (II t., b. l. 122-127; 129-130; 147).

9Ieškovė nurodė, kad 1991 m. rugsėjo 20 d. kartu su seserimi V. J. (mirusia 2006 m.) padavė pra­šymus dėl nuosavybės teisių atstatymo į tėvo V. J. (mirusio 1943 m.) iki 1940 m. valdytą nuosavybės teise 126,33 žemę, esančią Mažeikių r. Daubarių k. 1994 m. pabaigoje ieškovė gavo ir nedelsiant pateikė atsakovui Telšių apskrities viršininko ad­ministracijai Lietuvos centrinio valstybinio archyvo 1994-12-15 pažymėjimą Nr. 353-J, iš kurio matyti, kad jos tėvas 1929 m. nuosavybės teise jau valdė 131,33 ha žemės ir nuomojosi iš valstybės 7,65 ha ben­drųjų ganyklų žemės. Be to, jos tėvo nuosavybėje buvo ir neapmo­kestinami 1,60 ha viešųjų kelių ir 1,50 ha piliakalnis su kapinynu. Tokiu būdu 1929 metais ieškovės tėvas valdė 142,08 ha Daubarių k. Atsakovas Telšių apskrities viršininko administ­racija konstatavo, kad ieškovės tėvas pardavė V. Č. 4,5 ha ir P. N. - 16 ha nuosavos žemės, esančios Daubarių k. Tačiau iš tos pačios atsakovės pateiktų teismui ipotekos teisėjo 1940-07-25 raštų matyti, kad minėtos žemės pirkimo-pardavimo sutartys taip ir nebuvo patvirtintos bei įregistruotos. Pateikti rašytiniai įrodymai visiškai patvirtina, kad ieškovės tėvas iki žemės nacio­nalizacijos, 1940 m. liepos 20 d., nuosavybės teise valdė 142,03 ha žemės, esančios Mažeikių r. Daubarių k., tačiau atsakovas Telšių apskrities viršininko administracija atsisako pripažinti šiuos įrodymus.

10Ieškovė nurodė, kad prieškariniame Tirkšlių plane 1938 metais buvo ištaisyta Tirkšlių-Daubarių kaimų riba ir kad pirmas pokarinis kolūkio planas šiems kaimams kaip tik ir buvo sudarytas, turint tikslą atstatyti tikrąją Daubarių k. ribą, nes „Jaunosios gvardijos" kolū­kis kūrėsi nusavintose iš daugiau kaip 30 ha žemės turėjusių savininkų žemėse ir tuo metu buvo itin svarbu nustatyti, kur yra U. K. ir kur yra V. J. žemės, kadangi U. K. visa 11 ha žemė buvo ariama ir dar neatimta, o V. J. 142,03 ha žemė jau pri­klausė besikuriančiam kolūkiui. 2006 m. nuomojantis ieškovei žemę jai buvo išduotas žemės sklypo Nr. 164 planas, kuriame aiš­kiai matyti 1938 metais ištaisyta Tirkšlių-Daubarių kaimų riba ir vietoje 1938 metais buvusių Dau­barių k. bendrųjų ganyklų sovietmečiu atsiradęs pramoninis „Jaunosios gvardijos" kolūkio sodas, kurio pietinis galas kaip tik ir yra tikroji Tirkšlių-Daubarių kaimų riba.

11Sujungimas Tirkšlių-Daubarių kaimų ribų, naikinant 1995 m. teismo sprendime minimą neutralią juostą tarp šių kaimų, ieškovės manymu buvo įvykdytas pagal „Šiaulių hidroprojekto" užsakymą. Taigi atsižvelgiant į tai, kad 1938-01-07 Tirkšlių-Daubarių kaimų tarpusavio ribos ištai­symas 1928 metų Mažeikių apskr. Tirkšlių vlsč. Tirkšlių mstl. žemės viensėdžiais išskirstymo plane niekada nebuvo panaikintas, laikytina, kad 1995-08-31 planas dėl Tirkšlių-Daubarių kaimų vien­kiemių ribų pakeitimo yra neteisėtas ir turi būti pripažintas negaliojančiu.

121995 m. neteisėtai perkėlusi Tirkšlių vienkiemių žemes į Daubarių kaimą, Šiaulių apskrities viršininko administracija ieškovės tėvo žemes pradėjo neteisėtai dalinti V. K. testamentinei įpėdinei B. G., o taip pat L. A. ir kitiems asmenims. Atsakovas Telšių apskrities viršininko administracija 1995-09-25 įsakymu Nr. 386, 1996-03-22 įsakymu Nr. 312 ir 2005-11-08 įsakymu Nr. 2285 bei 2005-10-19 sprendimu Nr. Vl-61-12201 pagal V. K. 1991-05-09 testamentą B. G. atstatė jo nuosa­vybės teisę į 11 ha A. K. žemės.

131991-05-09 V. K. atsakovei B. G. testamentu paliko teisę į pusę jam nuosavybės teise priklausančio namo, esančio ( - ), ir tik 1991-10-10 sutartyje konkrečiai nurodė, kad palieka jai dar ir nuosavą žemę, turėdamas galvoje ne 11 ha žemės sklypą, o namų valdos žemės sklypą, esantį ( - ). V. K. savo 1991-05-09 testamente nė žodžiu neužsiminė apie paliekamą ginči­jamą žemę. Jeigu šis palikėjas iš tikrųjų būtų laikęs save tų 11 ha ginčo žemės paveldėtoju, tai jis iki mirties būtų įvykdęs Vyriausybės 1991-11-15 nutarimo Nr. 470 nurodymus kreiptis dėl nuosavybės teisių atstatymo pagal naujojo įstatymo reikalavimus. Tačiau jis šios pareigos neįvykdė ir daugiau kaip trejus metus „ne­susigrąžino" 11ha žemės. Atsakovė B. G. neįgijo testamen­tinės teisės į 11 ha ginčo žemės palikimą, kadangi palikimo atsiradimo laiku palikėjui V. K. nebuvo priimtas Telšių apskrities viršininko administracijos sprendimas dėl žemės nuosavybės teisės atkūrimo, todėl jis mirties momentu nebuvo šios žemės savininku ir negalėjo jos palikti įpėdiniui pagal testamentą (CK 568 str.). Šiuo pagrindu ginčijami paveldėjimo teisės liudiji­mai pripažintini negaliojančiais.

14Pripažinus negaliojančiu atsakovei B. G. 1996-09-10 išduotą paveldėjimo tei­sės liudijimą, negaliojančia turi būti pripažinta ir 2006-02-28 žemės dovanojimo sutartis dalyje dėl 1,69 ha ir 8,06 ha žemės sklypų, esančių Tirkšlių mstl. nuosa­vybės teisių perleidimo, kadangi atsakovė B. G., neturėjo teisės jos padovanoti atsakovui A.Gintauskui.

15Mažeikių rajono apylinkės teismas 2010m. sausio 26 d. sprendimu (t.3, b.l. 148-155) ieškovės R. M. ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės R. M., atsakovės B. G. naudai 2000,00 Lt, atsakovo A. G. naudai - 1180,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

16Teismas nurodė, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai nepatvirtina to, kad Daubarių kaimo 1937-ų metų pietinė riba buvo perkelta į Tirkšlių k. žemėvaldas 1938 metais ir sutapo su buvusio „Jaunosios gvardijos“ kolūkio pramoninio sodo pietine riba. Byloje esantys rašytiniai įrodymai (planų ištraukos) patvirtina tik tai, kad buvo pataisyta siena greta Daubarių kaimo, t. y. Daubarių ir Krucių kaimo riba, kuri neįėjo į Tirkšlių miestelio ribas ir Tirkšlių miestelio ribų nekeitė nei į pietinę, nei į jokią kitą pusę. Nenustačius, kad Žemės tvarkymo departamento direkto­riaus 1938-01-07 padarytu įrašu 1928 metų Mažeikių apskr., Tirkšlių vlsč., Tirkšlių mstl., žemės viensėdžiais išskirstymo plane Daubarių kaimo 1937-ų metų pietinė riba buvo perkelta į Tirkšlių k. žemėvaldas 1938 metais ir sutapo su buvusio „Jaunosios gvardijos“ kolūkio pramoninio sodo pietine riba, nėra pagrindo pripažinti negaliojančiu VĮ „Valstybinio žemėtvarkos instituto“ 2-o Kauno žemėtvarkos skyriaus 1995-08-31 sudarytą Mažeikių r. Tirkšlių – Daubarių kaimų planą, kadangi nenustatyta, jog būtų pakeista Tirkšlių – Daubarių kaimo riba. Be to, teismas konstatavo, kad byloje esantys įrodymai neduoda pagrindo kvestionuoti atsakovo – Telšių apskrities viršininko administracijos įsakymų ir sprendimų, priimtų atstatant V. K., mirusio 1994 m. kovo 1 d., nuosavybės teises į 11 ha žemės, buvusios Tirkšlių mstl., Mažeikių r., nes ieškovė nenurodė pagrįstų argumentų, kurie keltų abejonių dėl Telšių apskrities viršininko įsakymų bei sprendimo teisėtumo.

17Teismas konstatavo, kad byloje esantys įrodymai neduoda pagrindo pripažinti negaliojančiais ir Mažeikių rajono 1-ojo notarų biuro notarės V. M. B. G. išduo­tus paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimus dėl 1994-03-01 mirusio V. K. turto – 11 ha žemės, kadangi šie liudijimai priimti nepažeidžiant imperatyvių teisės normų, jie buvo priimti remiantis galiojančiu V. K. testamentu, kuris nebuvo nuginčytas. Testatoriaus V. K. testamentas buvo oficialus, užregistruotas nustatyta tvarka ir jis galėjo savo nuožiūra palikti visą jam priklausantį turtą. Nesant pagrindo naikinti aukščiau paminėtų paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimų, juo labiau nėra pagrindo naikinti ir 2006-02-28 žemės dovanojimo sutarties, dalyje dėl 1,69 ha ir 8,06 ha žemės sklypų, esančių Mažeikių r., Tirkšlių mstl., dovanojimo, kuria B. G. savo sūnui A. G. padovanojo tris žemės sklypus.

18Teismas pažymėjo ir tai, kad ieškinio priėmimo stadijoje, teismas turėjo atsisakyti priimti ieškovės R. M. ieškinį, kadangi pareiškimą suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo, kadangi ieškovės R. M. teisių ir pareigų nei ginčijama dovanojimo sutartis, nei paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimai nelietė. Be to, bylos duomenimis nustatyta ir tai, kad V. K. nuosavybės teisės buvo atstatytos į buvusio savininko A. K. 11 ha žemės, kuri buvo Tirkšlių k., ir ši žemė net neįėjo į tariamą ieškovės R. M. tėvo V. J. turėtą žemės plotą. Taigi, 11 ha žemės, buvusios Tirkšlių kaime, atkūrimas V. K., nesusijęs su buvusio savininko V. J. žeme, buvusia Daubarių kaime, todėl ieškovė R. M. neturi teisinio suinteresuotumo V. K. 11 ha žeme, kurią paveldėjo atsakovė B. G..

19Teismas nurodė, kad atsakovai prašė taikyti senaties terminą, kadangi ieškovė ieškinį padavė gerokai praleidusi terminus ginčyti sprendimus ir jokių svarbių priežasčių nenurodė. Ieškovė R. M. prašė atnaujinti senaties terminą, jeigu atsakovai prašys taikyti ieškinio senatį. Teismas, netenkindamas ieškovės ieškinio dėl kitų pagrindų, apie ieškinio senaties terminus nepasisakė ir šio klausimo nesprendė.

20Ieškovė R. M. apeliaciniu skundu (t.4, b.l. 1-9) prašo tenkinti ieškinyje išdėstytus reikalavimus. Apeliacinio skundo motyvai yra analogiški ieškinyje išdėstytiems ieškinio reikalavimams, todėl teisėjų kolegija jų nekartoja. Nauji apeliacinio skundo motyvai yra šie :

211. 2010 sausio 26 d. Mažeikių rajono apylinkės teismas išnagrinėjęs civilinę bylą priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą, pažeidžiantį ne tik ieškovės, bet ir viešąjį interesą, civilinio proceso kodekso reikalavimus, testamentinę teisę bei įstatymus, todėl jis yra naikintinas. Ieškinio reikalavimų teisėtumą įrodo ieškovės pateikti byloje esantys įrodymai.

222. Ieškininės senaties termino ieškovė nepraleido, nes nuo 1991 m. iki 2007-03-29 jos atžvilgiu buvo priimtas vienintelis įsakymas, kuris suteikė jai teisę apskųsti administracijos veiksmus per 30 dienų, ką ji ir padarė 2007-04-27, kreipdamasi į teismą, t.y. nepavėluotai. Apie B. G. testamen­tinį paveldėjimą ieškovė sužinojo tik kai teismas išreikalavo įrodymus apie testamentą, nes iki tol ieškovė buvo įsitikinusi, kad B. G. sodo galą naudoja kaip nuomininkė. Reikalui esant prašymas atnaujinti ieškininės senaties terminą yra pagrįstas ir turi būti patenkintas. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (t.4, b.l. 68-71) atsakovė B. G. prašo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010-01-26 nutartį palikti nepakeistą, ieškovės apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

231. Ieškovė ieškiniu prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Žemės tvarkymo departamento direktoriaus 1938-01-07 padarytu įrašu 1928 metų Mažeikių apskr. Tirkšlių vlsč. Tirkšlių mstl. žemės viensėdžiais išskirstymo plane Daubarų kaimo 1937-ų pietinė riba buvo perkelta į Tirkšlių k. žemėvaldas 1938 m. ir sutapo su buvusio „Jaunosios gvardijos" kolūkio pramoninio sodo pietine riba. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik esant LR CPK 444, 4445 straipsniuose nurodytoms aplinkybėms. Atsižvelgiant į ieškovės nurodytas aplinkybes matyti, kad nėra aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima nustatyti ieškovės prašomą juridinį faktą, nes byloje esantys įrodymai patvirtina kitokius faktus, todėl šis ieškovės reikalavimas nenagrinėtinas teisme.

24Ieškovė apeliaciniame skunde nenurodė, kur, jos nuomone, padarė klaidą pirmosios instancijos teismas atmesdamas jos pirmą reikalavimą, kokius teisės aktus netinkamai taikė bei aiškino.

252. Ieškovės ieškininiai reikalavimai dėl ginčijamų sprendimų bei liudijimų panaikinimo bei dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia, nėra susiję su ieškovės tariamai pažeistomis ar ginčijamomis teisėmis. Ieškovės ginčijami sprendimai tiesiogiai niekaip nelietė jos teisių bei interesų. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad žemė, į kurią buvo atkurtos nuosavybės teisės V. K., nesusijusi su žeme, kurios savininkas buvo V. J.. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi ištrauka iš savininkų, naudojusių žemę iki 1940 m. plano, kuriame pažymėtas sklypas Nr.l, kur savininku nurodytas A. K., turintis 11 ha žemės, taip pat mokesčių apdėjimo reikalu rūšinio žemių paskirstymo sąrašo eilutėje Nr.31/10796 nurodyta aplinkybe, kad A. K. yra šių žemių, esančių Tirkšlių k., savininkas: ariamos žemės 9,75, pievų - 1,00, neapded. mok. plotas - 0,25, viso 11,00 ha, todėl pagrįstai ir teisėtai konstatavo, kad nėra pagrindo kvestionuoti atsakovo - Telšių apskrities viršininko administracijos įsakymų ir sprendimų, priimtų atstatant V. K. nuosavybės teises į 11 ha žemės, buvusios Tirkšlių mstl., Mažeikių r.V. K. 1991 m. gegužės 09 d. testamentu visą savo turtą, kuris mirties dienoje jam priklausys, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų paliko atsakovei B. G.. Šio testamento pagrindu pagrįstai ir teisėtai Mažeikių rajono 1-ojo notarų biuro notarė V. M. B. G. išdavė paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimus Teismas teisingai nurodė, jog tai, kad V. K. nuosavybės teisė į 11 ha žemės jo mirties dieną, t.y. 1994-03-01, dar nebuvo atstatytos, niekaip nesudaro pagrindo teigti, kad 11 ha žemės sklypo negalėjo paveldėti teisėta testamentinė įpėdinė B. G.. V. K. mirties faktas nereiškia, kad buvo prarastos turėtos V. K. turtinės teisės, jas paveldėjo atsakovė B. G..

263. Atsakovas A. G. yra sąžiningas žemės sklypų įgijėjas, jį gina daiktinė teisė, todėl ieškovės reikalavimai pripažinti žemės dovanojimo sutartį, sudarytą 2006-02-28 tarp B. G. ir A. G. panaikinimo yra teisiškai nepagrįsti. Ieškovė, nebūdama anksčiau minėtos ginčijamos dovanojimo sutarties šalimi, aplamai nenurodė jokio teisinio pagrindo, jokios konkrečios teisės normos, kurios pagrindu būtų galima pripažinti negaliojančia anksčiau minėtą dovanojimo sutartį bei kodėl ji mano turinti teisę tokią sutartį ginčyti.

274. Sprendimai dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo gali būti apskųsti per 30 dienų nuo šių sprendimo įteikimo. Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalis taip pat nustato, kad skundas teismui turi būti paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto įteikimo dienos. 1964 m. CK numatė bendrąjį trijų metų ieškinio senatį. Tuo tarpu ieškovė ieškinį pateikė gerokai praleidusi terminus šiuos įsakymus bei liudijimus ginčyti ir jokių svarbių priežasčių nenurodė. Apeliacinis skundas atmestinas. Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo Kasacinis teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką bylose dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ne kartą pažymėjo, kad nustatytini ne bet kokie faktai, o tik tokie, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. V. v. Labanoro regioninis parkas ir kt., bylos Nr. 3K-3-562/2004; 2008 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-259/2008 ir kt.). Dėl to, nagrinėjant klausimą dėl prašymo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, būtina įvertinti, ar prašomas nustatyti faktas, atsižvelgiant į atitinkamus santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, gali būti pagrindas atsirasti pareiškėjo siekiamoms įgyti teisėms.

28Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: a) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; c) pareiškėjas negali kitokia, t.y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme (CPK 444, 445 straipsniai). Atsižvelgiant į šį teisinį reglamentavimą bei į apeliantės nurodomas aplinkybes dėl juridinio fakto nustatymo matyti, kad nėra aplinkybių, kad būtų galima nustatyti ieškovės nurodomą juridinį faktą, nes byloje esantys įrodymai patvirtina kitokius faktus, nei nori nustatyti ieškovė.

29Bylos medžiaga patvirtina, kad šis faktas patvirtintas leistinais rašytiniais įrodymais.Nuosavybės teisės piliečiams atkuriamos į valdytą žemę iki žemės nacionalizacijos. Tirkšlių valsčiaus Daubarių kaimo išskirstymo vienkiemiais 1937 planas yra išlikęs. Kaip nurodė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerija ,kad šis viensėdžiais išskirstymo planas yra patvirtintas Žemės tvarkymo departamento direktoriaus 1937-12-29 , su atžyma, kad Daubarių kaimo viensėdžiais išskirstymo projektas patvirtintas Vyriausios žemės tvarkymo komisijos 1938 m balandžio 7 d. nutarimu , taip pat yra išlikęs Daubarių kaimo išskirstymo vienkiemiais planas, patvirtintas 19940 kovo 09 d.(b.3 t. 28 ). Be to yra išlikęs besiribojančio su Daubarių kaimu Tirkšlių miestelio išskirstymo vienkiemiais planas. Natūroje yra išlikę senieji kaimo riboženkliai, kurie atitiko planinėje medžiagoje pažymėtiems riboženkliams. Į sovietmečiu buvusio „Jaunosios gvardijos" kolūkio ribas pateko abu kaimai - ir Daubarių, ir Tirkšlių. Tai buvo vienas kolūkis, kuriam nebuvo svarbu, kurioje vietoje tiksliai baigiasi vienas kaimas ir prasideda kitas, todėl kolūkio planais vadovautis atkuriant nuosavybės teises į žemę nėra pagrindo, tuo labiau, kad yra išlikusi tikroji Nepriklausomos Lietuvos planinė medžiaga ir kaimo riboženkliai.LR Žemės ūkio ministerijos 1998 04 23 d.207 įsakymu „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos patvirtinimo 4 p. nurodoma, kad teritoriją žemės reformos žemėtvarkos projektui parenka apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos žemės tvarkymo skyrius ir pateikia tvirtinti apskrities viršininkui. Minimalus projektui rengti parinktos teritorijos plotas-vieno kaimo teritorija, maksimalus plotas –kadastro vietovės teritorija, todėl kolūkio planais vadovautis atstatant nuosavybės teises į žemę nėra pagrindo. Be to kaip minėta , yra išlikusi Nepriklausomos Lietuvos planinė medžiaga.

30Kolegija sutinka su pirmosios instancijos išvadomis, kad rašytiniai įrodymai nepatvirtina fakto, kad Daubarių kaimo 1937 metų pietinė riba buvo perkelta į Tirkšlių kaimo žemėvaldas 1938 metais ir sutapo su buvusio „Jaunosios gvardijos“ kolūkio pramoninio sodo pietine riba.Plano ištraukos patvirtina tai, kad buvo pataisyta siena greta Daubarių kaimo-Daubarių ir Krucių kaimo riba, kuri neįėjo į Tirkšlių miestelio ribas bei jų nekeitė nei į jokią pusę (3t.,b.l.45) Daubarių kaimas yra tiesėje AB, o taisymas atliktas C gretimybėje,-Krucių kaime.Apeliantė remiasi prielaidomis ir savo samprotavimais. Dėl papildomai apeliacinėje instancijoje pateikto įrodymo –Mažeikių miškų urėdijos priedas prie pažymėjimo , šis rašytinis įrodymas nepatvirtina kitokių aplinkybių.Apeliantė apeliaciniame skunde nenurodė, kur, jos nuomone, padarė klaidą pirmosios instancijos teismas atmesdamas jos pirmą reikalavimą, kokius teisės aktus netinkamai taikė bei aiškino.

31Kadangi nenustatyta, kad būtų pakeista Tirkšlių-Daubarių kaimo riba, teismas pagrįstai kaip neįrodytą atmetė ieškovės reikalavimą dėl - pripažinimo negaliojančiu1995-08-31 sudarytą VĮ „Valstybinio žemėtvarkos instituto“ 2-o Kauno žemėtvarkos skyriaus sudarytą Mažeikių r. Tirkšlių – Daubarių kaimų planą (CPK 178 str.).Šis planas atliktas, panaudojant išlikusius Daubarių kaimo išskirstymo vienkiemiais bei Tirkšlių miestelio išskirstymo vienkiemiais planais ir 1946 m. užskridimo fotoplanu Nr.03-34-141-B-a-3. Dėl apskrities viršininko sprendimų panaikinimo

32Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis ir įrodymų vertinimu šio reikalavimo dalyje. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi ištrauka iš savininkų, naudojusių žemę iki 1940 m. planu, kuriame pažymėtas sklypas Nr.l, kur savininku nurodytas A. K., turintis 11 ha žemės, taip pat mokesčių apdėjimo reikalu rūšinio žemių paskirstymo sąrašo eilutėje Nr.31/10796 nurodyta aplinkybe, kad A. K. yra šių žemių, esančių Tirkšlių k., savininkas: ariamos žemės 9,75, pievų - 1,00, neapded. mok. plotas - 0,25, viso 11,00 ha, todėl pagrįstai ir teisėtai konstatavo, kad nėra pagrindo kvestionuoti atsakovo - Telšių apskrities viršininko administracijos įsakymų ir sprendimų, priimtų atstatant V. K. nuosavybės teises į 11 ha žemės, buvusios Tirkšlių mstl., Mažeikių r.(1 t.101-117).Šie įrodymai , pateikti atsakovo Telšių apskrities viršininko administracijos , paneigia apeliantės motyvą, kad V. K. tėvas A. K. nebuvo šios žemės savininkas. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ nustatytais terminais ir šio įstatymo nustatyta tvarka iki 2001 m. gruodžio 31 d. Kartu su prašymu atkurti nuosavybės teises pateikiamas pilietybę patvirtinantis dokumentas ir pridedami nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai. Piliečiai, padavę prašymus atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, bet nepateikę nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų, šiuos dokumentus iki 2003 m. gruodžio 31 d. turi pateikti įstatymo 17 straipsnyje nurodytoms institucijoms.

33Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad V. K. savo valią dėl nuosavybės teisių natūra į žemę atkūrimo išreiškė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nustatytais terminais ir tvarka. V. K. 1991 gruodžio 10 d. pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo, prie prašymo pridėjo ištrauką iš savininkų, naudojusių žemes iki 1940 m., plano, pateikė mokestinio apdėjimo reikalu rūšinį paskirstytų žemių sąrašą, giminystės ryšį įrodančius dokumentus, tačiau nuosavybės teisių atkūrimas dėl ne nuo pareiškėjo priklausančių priežasčių ne dėl jo kaltės realiai nebuvo vykdomas iki jo mirties dienos. Nuosavybės teisės jam atkurtos į 11 ha žemės sklypus , esančius Tirkšlių mst. Telšių apskrities viršininko administracijos įsakymais 1995-09-25 Nr. 386, 2005-11-08 Nr. 2285, 1996-03-22 Nr. 312 bei 2005-10-19 sprendimu Nr. V1-61-12201, 1995-08-23 d.įsakymu Nr.61-3037.

34Dėl paveldėjimo liudijimų panaikinimo

35Ieškovė prašė pripažinti negaliojančiais B. G. 1994 03 10 d. mirusio V. K. turto -11 ha žemės paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimus. Paveldėjimo teisės liudijimas yra tik paveldėjimo įforminimas. Ieškovė neprašė panaikinti testamento. Pagal CK 575 str.(1994 m red.) bei 2000 m.LR CK 5.19 str.1-2 d. kiekvienas fizinis asmuo gali testamentu palikti savo turtą (visą ar jo dalį) savo nuožiūra. Šis testamentas, kaip vienašalis sandoris, įstatymo nustatyta tvarka nėra nuginčytas. Jis yra galiojantis , oficialiai registruotas, paveldėjimo teisės liudijimas išduotas, nepažeidžiant imperatyvių normų, remiantis šiuo nenuginčytu testamentu. Nors nuosavybės teisės į nuosavybę nebuvo atstatytos, V. K. 1991 m. gegužės 09 d. testamentu visą savo turtą, kuris mirties dienoje jam priklausys, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų paliko atsakovei B. G., todėl atmestini ieškovės teiginiai, kad V. K. žemės testamentu B. G. nepaliko. Palikimą sudaro palikėjo turtas, t.y. jo prievolės , teisės ir pareigos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teisė atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą yra turtinė teisė, todėl šiam asmeniui įstatymo nustatytais terminais išreiškusiam savo valią atkurti nuosavybės teises,mirus šios teisės turėtojui ji tampa palikimo dalimi ir paveldima bendra tvarka. Palikimo priėmimas yra vienašalis sandoris, kuriuo įpėdinis išreiškia savo valią sukurti tam tikras teisines pasekmes – perimti palikėjo civilines teises ir pareigas. Pagal įstatymą palikimui priimti įpėdinis turi atlikti tam tikrus aktyvius veiksmus: paduoti palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą , tokį pareiškimą B. G. buvo padavusi notarui. Šio testamento pagrindu pagrįstai ir teisėtai Mažeikių rajono 1-ojo notarų biuro notarė V. M. B. G. išdavė paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimus: 1996-09-10 ir 2006-03-22, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atmetė ieškovės reikalavimus pripažinti negaliojančiais Mažeikių rajono notarės V. M. išduotus B. G. dėl 1994-03-01 mirusio V. K. turto - 11 ha žemės paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimus: 1996-09-10 liudijimą ir 2006-03-22 liudijimą. Teismas teisingai nurodė, jog tai, kad V. K. nuosavybės teisė į 11 ha žemės jo mirties dieną, t.y. 1994-03-01, dar nebuvo atstatytos, niekaip nesudaro pagrindo teigti, kad 11 ha žemės sklypo negalėjo paveldėti teisėta testamentinė įpėdinė B. G.. Kaip jau minėta V. K. 1991 m. gegužės 09 d. testamentu visą savo turtą, tame tarpe ir turtines teises, paliko atsakovei B. G., V. K. mirties faktas nereiškia, kad buvo prarastos turėtos V. K. turtinės teisės, jas paveldėjo pagal įstatymą atsakovė B. G..Kitokių motyvų ieškovė nenurodė savo ieškinyje.

36Paveldėjimo teisės liudijimą gali ginčyti asmuo, pretenduojantis į palikimą .Tai gali būti įpėdinis tiek pagal testamentą, tiek pagal įstatymą, tokiu asmeniu nėra apeliantė.Todėl teismas pagrįstai atmetė ieškinį ir šiuo motyvu.Nors apeliantė nurodė, kad ji turi teisę reikalauti grąžinti valstybei neteisėtai atstatytą nuosavybės teisę į žemės sklypą V. K., tačiau ji nepriklauso asmenims, numatytiems CPK 49 straipsnyje, kad galėtų reikšti ieškinius viešajam interesui ginti.Ji neturi ir teisinio suinteresuotumo , nes nuosavybės teisės į V. J. valdytą žemę iki šiol neatstatytos.Pagal bylos duomenis apeliantė yra padavusi pareiškimą į 126,33 ha savininko V. J. valdytą žemę, esančią kitoje vietovėje, negu atstatytos nuosavybės teisės V. K., t.y .Daubarių kaime, Mažeikių rajone. Ieškovė tik teigė, kad atsakovė B. G. apgaulės būdu iš valstybės įgijo žemę, tačiau jokių įrodymų tam pagrįsti nepateikė, nors CPK 178 straipsnis nurodo, kad šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad žemė, į kurią buvo atkurtos nuosavybės teisės V. K., nesusijusi su žeme, kurios savininkas buvo V. J..

37Tuo pačiu pagrįstai teismas atmetė ir apeliantės reikalavimus dėl 2006 02 28 d.1,69 ha ir 8,06 ha žemės sklypų, esančių Mažeikių r. Tirkšlių mstl., dovanojimo panaikinimo . Šie reikalavimai yra teisiškai nepagrįsti . Atsakovė , būdama teisėta žemės sklypų savininke, laisva valia galėjo perleisti nuosavybę, disponuoti savo turtu, tame tarpe ir sudaryti dovanojimo sutartis(CK 6.470 str.).Atsakovas A. G. yra sąžiningas žemės sklypų įgijėjas( CK 4.96 straipsnio 2 dalis), kuri nustato, kad iš sąžiningo įgijėjo negali būti išreikalaujamas nekilnojamasis daiktas, išskyrus atvejus, kai savininkas tokį daiktą prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo.

38Ieškovė, nebūdama anksčiau minėtos ginčijamos dovanojimo sutarties šalimi, nenurodė jokio teisinio pagrindo, jokios konkrečios teisės normos, kurios pagrindu būtų galima pripažinti negaliojančia anksčiau minėtą dovanojimo sutartį bei kodėl ji mano turinti teisę tokią sutartį ginčyti.Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais šioje ieškinio dalyje.

39Atsakovės B. G. atsiliepime į apeliacinį skundą teigiama, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatytas 30 dienų terminas yra sutrumpintas ieškinio senaties terminas. Nurodyto 30 dienų termino privalo laikytis ir kiti asmenys, prašantys panaikinti apskrities viršininko administracijos aktą. Kartu pažymėtina, kad ši įstatymo nuostata skirta asmeniui, kuris yra nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo dalyvis. Šiuo atveju ieškovė toks asmuo nėra, todėl ši įstatymo nuostata negali būti gramatiškai aiškinama taip, kad jai būtų taikomas įstatyme nustatytas 30 dienų terminas nuo sprendimo atkurti nuosavybės teises jai įteikimo dienos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 9 d. nutartis Klaipėdos rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojas v. J. Ž. byloje Nr. 3K-3-397/2009). Į teismą su reikalavimu panaikinti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo pagal įstatymo analogiją apeliantė gali kreiptis per 30 dienų terminą, kuris skaičiuotinas nuo to momento, kada yra surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad šis sprendimas pažeidžia jos interesus. Pirmosios instancijos teismas dėl senaties termino nepasisakė.Bylos medžiaga patvirtina, kad apeliantė 2007 03 29 d. (1t.b.l.10) gavo atsakymą iš Telšių apskrities viršininko administracijos , kuriuo nebuvo tenkinti jos prašymai, į teismą kreipėsi 2007 04 27 d., todėl laikytina, kad senaties termino nepraleido (CK 1.127 str. 1 d.).

40Taip pat laikytina, kad ji nepraleido ir termino ginčyti paveldėjimo teisės liudijimus, apie kuriuos sužinojo, nagrinėjant bylą teisme(CK 5.8 str.).

41Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Naikinti teismo sprendimą nėra įstatyminio pagrindo. Pateikdama apeliacinį skundą, apeliantė nenurodė, kokias materialias teisės normas pažeidė pirmosios instancijos teismas, kokius procesinių normų pažeidimus padarė teismas,tik pakartotinai išdėstė savo ieškinio reikalavimus bei aptarė jos pateiktus įrodymus.

42Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta (LR CPK 329 str. 2d.).

43Atmetus apeliacinį skundą,iš apeliantės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme bei atsakovės turėtos išlaidos apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1d. 3p, 92 , 98 str.).Atsižvelgiant į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą numatytus dydžius bei į tai, kad atstovas dalyvavo pirmos instancijos teisme , paruošė nedidelės apimties procesinį dokumentą -atsiliepimą į apeliacinį skundą, į posėdžio trukmę, laikytina protingomis priteisti 800 Lt. atstovavimo išlaidas.

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

45Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010m. sausio 26 d. sprendimą palikti nepakeistu.

46Priteisti iš R. M. 800 Lt. atstovavimo išlaidų atsakovei B. G..

47Priteisti iš R. M. 5,95 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu (t.2, b.l. 123-127),... 4. - nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Žemės tvarkymo... 5. - pripažinti negaliojančiu VĮ „Valstybinio žemėtvarkos instituto“ 2-o... 6. - pripažinti negaliojančiais Telšių apskrities viršininko administracijos... 7. - pripažinti negaliojančiais Mažeikių rajono notarės V.... 8. - pripažinti negaliojančia žemės dovanojimo sutartį, sudarytą 2006-02-28... 9. Ieškovė nurodė, kad 1991 m. rugsėjo 20 d. kartu su seserimi 10. Ieškovė nurodė, kad prieškariniame Tirkšlių plane 1938 metais buvo... 11. Sujungimas Tirkšlių-Daubarių kaimų ribų, naikinant 1995 m. teismo... 12. 1995 m. neteisėtai perkėlusi Tirkšlių vienkiemių žemes į Daubarių... 13. 1991-05-09 V. K. atsakovei B. G.... 14. Pripažinus negaliojančiu atsakovei B. G. 1996-09-10... 15. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2010m. sausio 26 d. sprendimu (t.3, b.l.... 16. Teismas nurodė, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai nepatvirtina to, kad... 17. Teismas konstatavo, kad byloje esantys įrodymai neduoda pagrindo pripažinti... 18. Teismas pažymėjo ir tai, kad ieškinio priėmimo stadijoje, teismas turėjo... 19. Teismas nurodė, kad atsakovai prašė taikyti senaties terminą, kadangi... 20. Ieškovė R. M. apeliaciniu skundu (t.4, b.l. 1-9) prašo... 21. 1. 2010 sausio 26 d. Mažeikių rajono apylinkės teismas... 22. 2. Ieškininės senaties termino ieškovė nepraleido, nes nuo 1991 m. iki... 23. 1. Ieškovė ieškiniu prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,... 24. Ieškovė apeliaciniame skunde nenurodė, kur, jos nuomone, padarė klaidą... 25. 2. Ieškovės ieškininiai reikalavimai dėl ginčijamų sprendimų bei... 26. 3. Atsakovas A. G. yra sąžiningas žemės sklypų... 27. 4. Sprendimai dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą... 28. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios... 29. Bylos medžiaga patvirtina, kad šis faktas patvirtintas leistinais... 30. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos išvadomis, kad rašytiniai įrodymai... 31. Kadangi nenustatyta, kad būtų pakeista Tirkšlių-Daubarių kaimo riba,... 32. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis... 33. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad V.... 34. Dėl paveldėjimo liudijimų panaikinimo... 35. Ieškovė prašė pripažinti negaliojančiais B. G. 1994... 36. Paveldėjimo teisės liudijimą gali ginčyti asmuo, pretenduojantis į... 37. Tuo pačiu pagrįstai teismas atmetė ir apeliantės reikalavimus dėl 2006 02... 38. Ieškovė, nebūdama anksčiau minėtos ginčijamos dovanojimo sutarties... 39. Atsakovės B. G. atsiliepime į apeliacinį skundą... 40. Taip pat laikytina, kad ji nepraleido ir termino ginčyti paveldėjimo teisės... 41. Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas... 42. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta (LR CPK... 43. Atmetus apeliacinį skundą,iš apeliantės priteistinos išlaidos, susijusios... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 45. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010m. sausio 26 d. sprendimą palikti... 46. Priteisti iš R. M. 800 Lt. atstovavimo išlaidų... 47. Priteisti iš R. M. 5,95 Lt išlaidų, susijusių su...