Byla A-146-1002-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus,

2sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,

3dalyvaujant pareiškėjai K. S.,

4pareiškėjos atstovui advokatui Dominykui Varnui,

5trečiojo suinteresuoto asmens atstovei advokatei Marinai Laurinaitienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Auto ABC“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos K. S. skundą atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai (procesinių teisių ir pareigų perėmėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos) ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Auto ABC“, B. S., E. S., K. K., A. J., J. K., V. Š.).

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I.

8K. S. (toliau – ir pareiškėja) skundu (I t., b. l. 3-7) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija, atsakovas) 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. (10.4)-2D-2155 ir įpareigoti Kauno apskrities viršininko administraciją (procesinių teisių ir pareigų perėmėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos) surašyti UAB „Auto ABC“ savavališkos statybos aktą dėl savavališkai pastatytų kiemo statinių, kurie 2009 m. vasario 18 d. išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro (buvęs unikalus Nr. ( - )).

9Pareiškėja paaiškino, kad ji turi teisę atkurti nuosavybės teises natūra į žemę, esančią netoli UAB „Auto ABC“ priklausančių vairuotojų mokyklos pastatų, esančių ( - ), Kaune, ir šalia šiems pastatams eksploatuoti 1996 m. patvirtintu detaliuoju planu skirto naudotis 94 arų žemės sklypo. Po šiais pastatais ir gretimose teritorijose buvo jos tėvo T. S. bei jo brolio N. iki 1940 metų turėta žemė. Teigė, kad jai natūra gražintina 2485 m2 žemės dalis, yra už detaliuoju planu suplanuotos ir UAB „Auto ABC“ paskirtos naudotis teritorijos ribų, tačiau ji yra neteisėtai užimta savavališkai pastatytais UAB „Auto ABC“ naudojamais kiemo statiniais (tvora, estakada, aikštelės ir kt., kurių buvęs unikalus Nr. ( - )). Dėl šių statinių statybos neteisėtumo bei nepriklausymo šiai bendrovei nuosavybės teise pagal įgyjamąją senatį yra išsprendę teismai (Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. A2-301-713/2007 bei Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-17-343/2008). Minėtose bylose teismai be kita ko pažymėjo, kad šių statinių statyba nėra įstatymų nustatyta tvarka įteisinta. Taip pat pažymėjo, kad remiantis 1995 metais priimtu teismo sprendimu dėl pagrindinių statinių ir jų priklausinių valdymo nuosavybės teise buvo įregistruotos UAB „Auto ABC“ nuosavybės teisės į pagrindinius statinius ir priklausinius. Ginčo statiniai tuo metu ne tik nebuvo įregistruoti kaip priklausiniai, bet jie nebuvo inventorizuoti. Ginčo statiniai yra už 1996 m. kovo 16 d. patvirtinto detaliojo plano ribų.

10Pareiškėja paaiškino, kad remiantis minėtoje civilinėje byloje (Nr. A2-301-713/2007, Nr. 2A-17-343/2008) priimtais sprendimais, 2009 m. vasario 18 d. Nekilnojamojo turto registre buvo išregistruotos UAB „Auto ABC“ nuosavybės teisės į kiemo statinius, kurių buvęs unikalus Nr. ( - ) (visi šie statiniai Nekilnojamojo turto registro išraše pažymėti Nr. 2.8). Atsižvelgdama į tai pareiškėja 2009 m. kovo 19 d. raštu kreipėsi į Kauno apskrities viršininką, prašydama imtis priemonių, kad savavališka statyba ir jos padariniai (kiemo statiniai Nr. 2.8) būtų pašalinti iš teritorijos prie ( - ), Kaune. 2009 m. balandžio 10 d. (20) raštu Nr. 4-637 Kauno apskrities viršininko administracijos (toliau – ir KAV administracija) Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau – ir KAV administracijos TPSVP departamentas) direktorius atsakė, kad prašymo nagrinėti negali kol nebus išspręstas ginčas Kauno miesto apylinkės teisme dėl uždraudimo sudaryti sklypo nuomos ir pardavimo sutartis, tvirtinti naują (didesnio ploto) detalųjį planą ( - ), Kaune. Šį Kauno apskrities viršininko atsakymą 2009 m. balandžio 27 d. pareiškėja apskundė Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, kuri 2009 m. gegužės 26 d. raštu (10.4)-2D-1239 įpareigojo KAV administraciją iš naujo išnagrinėti 2009 m. kovo 19 d. prašymą. 2009 m. birželio 29 d. rašte Nr. 4-1191 KAV administracijos TPSVP departamentas nurodė, jog adresu ( - ), Kaune, jokie statybos darbai nevykdomi, o administracinę procedūrą pradėti netikslinga, nes nebaigta administracinė byla Nr. I-726-353/2009. Pareiškėja teigė, kad ši Kauno apygardos administracinio teismo byla nėra susijusi su savavališkos statybos padarinių šalinimu ir su šioje byloje nagrinėjamu ginču, nes yra iškelta pagal UAB „Auto ABC“ skundą dėl VĮ Registrų centro veiksmų ir toje byloje statinių statybos teisėtumo klausimas nebus sprendžiamas.

11Pareiškėja paaiškino, kad 2009 m. liepos 27 d. skundu ji prašė Inspekciją įpareigoti KAV administracijos TPSVP skyrių išnagrinėti jos 2009 m. kovo 19 d. prašymą iš naujo. 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendime Inspekcija padarė išvadą, kad UAB „Auto ABC“ nuosavybės teise priklauso kiti kiemo statiniai, kurių unikalius Nr. ( - ) (šių statinių statybos teisėtumas neginčijamas), o dėl statinių, kurie Nekilnojamojo turto registro išraše pažymėti Nr. 2.8 (unikalus Nr. ( - )) nurodė, kad teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. 1-726-353/2009, kuri yra susijusi su savavališka statyba ir jos padarinių šalinimu. Pasak pareiškėjos, iš šio (skundžiamo) Inspekcijos sprendimo neaišku, ar iš viso reikėjo leidimo statyti ginčo kiemo statinius, kurių unikalus Nr. buvo ( - ). Taip pat neaišku, kodėl Inspekcija vertina, jog ginčo statiniai pastatyti kartu su pagrindiniu pastatu, t. y. 1987 metais. Neatsakyta, kodėl Inspekcija nesivadovauja teismų 2007 ir 2008 metų procesiniais sprendimais nustatytomis ir nekvestionuojamomis faktinėmis aplinkybėmis. Nors UAB „Auto ABC“ teismui pateikė mokyklos statybos dokumentus, tačiau juose nėra duomenų, jog aikštelė, tvoros varteliai ir kiti statiniai būtų buvę pradėti statyti nustatyta tvarka, t. y. gavus leidimus, suderinus statinių projektus.

12Pareiškėja pažymėjo, kad 2009 m. rugsėjo 9 d. patikrinimo vietoje metu Inspekcijai pateikė 1996 m. patvirtinto detaliojo plano brėžinį, o VĮ Registrų centro Kauno filialo darbuotojai – ir statinių ( - ), Kaune, Registro ir kadastro bylą, kurios pirmajame puslapyje esančiame brėžinyje yra užfiksuoti 1995 m. vasario 10 d. VĮ Registrų centro Kauno filialo matininkų ir specialistų pagal bendrovės „Auto ABC“ užsakymą atliktos apžiūros metu rasti visi statiniai, esantys ( - ), Kaune. Atkreipė dėmesį į tai, kad nei šiame brėžinyje, nei 1996 m. vasario 20 d. sumažintos apimties detaliojo plano brėžinyje, patvirtintame 1996 m. kovo 19 d. Kauno m. vaidybos sprendimu Nr. 255, nėra šių ginčo Kiemo statinių, o visa teritorija vaizduojama kaip mažesnė, t. y. 94 arai. Pažymėjo, kad šiuo metu (nuo 2005 m.) UAB „Auto ABC“ naudoja ir neteisėtai pastatytais ginčo statiniais užima apie 1,20 ha teritoriją, nors jokiu teisės aktu, nuomos sutartimi, teritorijų planavimo dokumentu, statybos leidimu, pripažinimo tinkamu naudoti aktu ar teismo sprendimu tokia jos veikla neįtvirtinta. Anot pareiškėjos, būtent žemės užėmimas neteisėtais statiniais ir jų naudojimas yra jos teisėtų interesų natūra atkurti nuosavybės teises į ginčo žemę pažeidimas, todėl ji prašiusi KAV administraciją imtis priemonių, kad savavališka statyba ir jos padariniai – kiemo statiniai, Registro išraše pažymėti Nr. 2.8, būtų pašalinti iš teritorijos prie ( - ), Kaune.

13Pareiškėja nurodė mananti, kad 2004–2005 metais atlikus kadastrinius matavimus ir nustačius, jog kiemo statinių kiekis ir pavadinimai skiriasi nuo 1995-1998 metais atliktų kadastrinių matavimų (atsirado naujų kiemo statinių), KAV administracija privalėjo į tai reaguoti Statybos įstatymo 28 straipsnyje ir Reglamento STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 7–10, 16, 17 punktuose numatyta tvarka. Be kitų Reglamente numatytų pareigų 20.1.1.1 punktas nurodo, kad KAV administracija privalo pareikalauti iš statytojo per nustatytą terminą savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą (statomą) statini arba savavališkai pastatytą (statomą) statinio dalį.

14Pažymėjo, kad nei 1995 metais atliekant kadastrinius matavimus, nei 1996 metais tvirtinant detalųjį planą, atsakingos institucijos (VĮ Registrų centras ir Kauno m. savivaldybė) oficialiuose dokumentuose nenurodė ginčo statinių, o šių dokumentų nei KAV administracija, nei UAB „Auto ABC“ neginčijo ir neginčija. UAB „Auto ABC“ teismui, nagrinėjusiam civilinę bylą Nr. A2-301-713/2007, pateikė 2004 m. birželio 11 d. UAB „Kauno komprojektas“ parengtą statinių ir įrenginių ( - ), Kaune, techninės ekspertizės aktą, kuriame nurodyta, kad vairavimo mokyklai priklauso 57,5 x 36 metrų asfaltuota aikštelė, tačiau trūkstant ploto, ji įrengta ir dalyje miestui priklausančios teritorijos, todėl jos plotas - 70,71 x 51,62 m.

15Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos su pareiškėjos skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

16Atsiliepime (b. l. 94–95) paaiškino, kad priimdama skundžiamą sprendimą, vadovavosi UAB „Auto ABC“ pateiktu 1984 m. parengtu ir suderintu projektu „Vairuotojų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo mokykla Kaune“ (toliau – ir 1984 m. projektas), kuriame yra numatyti ir suprojektuoti ginčo statiniai, taip pat VĮ Registrų centro Kauno filialo pateiktais duomenimis. Inspekcija, nagrinėdama pareiškėjos 2009 m. liepos 27 d. skundą, vadovavosi VĮ Registrų centro Kauno filialo pateiktos UAB „Auto ABC“ priklausančių statinių, esančių ( - ), Kaune, nekilnojamo turto kadastro ir registro dokumentų archyvinės bylos duomenimis ir nustatė, kad pirmą kartą statiniai buvo įregistruoti 1995 m. spalio 17 d., įregistravimo pagrindas – Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-6912/95. Byloje nurodyta, kad statinių statybos metai - 1987 m. Paskutiniai matavimai atlikti 2005 m. gegužės 16 d. Tuo metu statinių plane buvo užfiksuoti visi nagrinėjamo ginčo statiniai (inžineriniai tinklai, šuliniai, estakada, tvoros, aikštelės). Šiuo metu UAB „Auto ABC“ priklauso kiti inžineriniai statiniai, kurių unikalus Nr. ( - ). Kitų inžinerinių statinių, kurių unikalus Nr. ( - ), UAB „Auto ABC“ nuosavybės teisė išregistruota VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. 47 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ remiantis Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimu (civilinė byla Nr. A2-301-713/2007) ir Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2A-17-343/2008). Inspekcija iš UAB „Auto ABC“ pateikto 1984 m. parengto ir suderinto projekto nustatė, kad ginčo statiniai, kurių unikalus Nr. ( - ), ir statiniai, kurių unikalus Nr. ( - ), buvo numatyti 1984 m. projekte. Inspekcija vadovavosi tuo metu galiojusia Leidimų statyti ir rekonstruoti gyvenamuosius namus, civilinius, pramonės, žemės ūkio ir kitus objektus įforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio statybos reikalų komiteto 1976 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 307 „Dėl leidimų statyti ir rekonstruoti gyvenamuosius namus, pramonės, civilinius, žemės ūkio ir kitus objektus įforminimo tvarkos“. Atsižvelgiant į tuo metu galiojusius teisės aktus ir pateiktą 1984 m. projektą, konstatuoti, kad ginče statiniai yra savavališka statyba nėra teisinio pagrindo.

17Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija (teisių ir pareigų perėmėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos) atsiliepime (I t., b. l. 85-86) paaiškino, kad įsigaliojus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimui (Žin., 2009, Nr. 144-6351), Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimo įstatymui (Žin., 2009, Nr. 144-6352), Lietuvos Respublikos apskričių valdymo įstatymo pakeitimo įstatymui (Žin., 2009, Nr. 144-6353), nuo 2010 m. sausio 1 d. teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros funkcijas vykdo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Kauno apskrities viršininko 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 12-31 patvirtinus naują KAV administracijos struktūrą, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento bei Statybos valstybinės priežiūros skyriaus nebėra. Pagal 2009 m. gruodžio 23 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 1787 dėl apskričių likvidacinių komisijų sudarymo, esant ginčams dėl apskričių viršininkų priimtų sprendimų atliekant statybos valstybinės priežiūros funkcijas, valstybei teismuose atstovauja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Auto ABC“ su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime (b. l. 164–166) teigė, kad ginčo statiniai pastatyti 1987 m. kartu su pagrindiniais statiniais, tuometinės Kauno vairuotojų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklos. Šiai statybai dar 1981 metais Kauno miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomasis komitetas 1981 m. gegužės 20 d. sprendimu Nr. 223 skyrė 1 ha ploto žemės sklypą. 1986 m. gegužės 4 d. tuometinis Kauno miesto statybos kontrolės skyrius išdavė Kauno vairuotojų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklai leidimą statybai Nr. 26/85. 1991 m. kovo 21 d. Kauno vairuotojų mokykla buvo reorganizuota į Lietuvos automobilininkų sąjungos mokymo ir automobilinių paslaugų įmonę „Auto ABC“. Minėta įmonė 1993 m. spalio 19 d. reorganizuota į dabartinę UAB „Auto ABC“. Tokiu būdu UAB „Auto ABC“ yra Kauno vairuotojų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklos teisių ir pareigų perėmėja ir pastatyti vairuotojų mokyklos inžineriniai tinklai priklauso UAB „Auto ABC“.

19Atkreipė teismo dėmesį į tai, kad minėti kiemo statiniai nebuvo įregistruoti 1998 metais kartu su kitais kiemo statiniais pažymėtais Registro išrašo 2.9 punkte, kai VĮ Registrų centras pradėjo registruoti ir apskaityti pagrindinių daiktų priklausinius. UAB „Auto ABC“, siekdama įregistruoti visus jai priklausančius statinius kreipėsi į teismą dėl ginčo statinių pripažinimo nuosavybę įgyjamosios senaties pagrindu. Būtent 2005 metais teismo sprendimas dėl juridinio fakto nustatymo 2008 metais buvo panaikintas, todėl šiuo metu UAB „Auto ABC“ nuosavybės teisės atsiradusios įgyjamosios senaties pagrindu išregistruotos, išnykus minėtam pagrindui. Tačiau tai, anot trečiojo suinteresuoto asmens, nereiškia, kad išnyko įregistruoti kadastre daiktai – kiemo statiniai, kuriuos UAB „Auto ABC“ pastatė kartu su pagrindiniais statiniais 1987 metais.

20II.

21Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 3 d. sprendimu (II t., b. l. 96-102) pareiškėjos skundą patenkino: panaikino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. (10.4)-2D-2155 ir įpareigojo atsakovą priimti sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka dėl UAB „Auto ABC“ nuosavybės teise priklausiusių kiemo statinių, kurie yra išregistruoti iš nekilnojamojo turto registro (buvęs unikalus Nr. ( - )).

22Teismas iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatė, kad ginčo statiniams, kurių unikalus Nr. ( - ) (pagal Išrašo 2.8 p. tai kiemo aikštelė, tvora, estakada e2, 17 šulinių, 2 tepalo surinkimo talpos), nuosavybės teisė buvo įregistruota remiantis apylinkės teismo 2005 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. 2-03837-451, daiktai ir nuosavybės teisės išregistruotos remiantis apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. A2-301-713/2007, apygardos teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartimi Nr. 2A-17-343/2008. Žymoje apie daikto išregistravimą, nurodyta, kad statybos pradžios ir pabaigos metai - 1987, kadastro duomenų nustatymo data 2005 m. gegužės 16 d. (I t., b. l. 76, 77).

23Remdamasis Kauno apygardos teismo nutartimi (civ. byla Nr. 2A-17-343/2008), kuri buvo pagrindas išregistruoti ginčo statinius ir nuosavybės teises, teismas nagrinėjamoje byloje konstatavo, kad vienas pagrindinių aspektų, kurį teismas turi nustatyti yra tai, ar statybos buvo teisėtos, nes tik tokiu atveju atsirastų galimybė traktuoti, jog yra nekilnojamasis daiktas kaip valdymo teisės objektas ir tik tuomet būtų galima svarstyti apie jo valdymą. 1995 metais buvo priimtas sprendimas dėl pagrindinių statinių ir jų priklausinių valdymo nuosavybės teise ir jo pagrindu pareiškėjai buvo įregistruotos nuosavybės teisės į pagrindinius statinius ir jų priklausinius. Ginčo statiniai tuo metu buvo ne tik neįregistruoti kaip priklausiniai, bet jie nebuvo inventorizuoti. Kita vertus, 1996 m. kovo 16 d. buvo patvirtintas detalusis planas, kuriame yra pareiškėjos sutikimas. Detalusis planas yra patvirtintas atsižvelgus į 1997 m. spalio 17 d. atliktą Registrų centre statinių ir kiemo įrenginių teisinę registraciją ir kadastrinius matavimus. Ginčo statiniai išeina už patvirtinto detalaus plano ribų. Apylinkės teismas sprendime nurodė, kad statybos yra neteisėtos, nes jos nėra įstatymų nustatyta tvarka įteisintos.

24Iš skundžiamo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. (10.4)-2D-2155 turinio teismas nustatė, kad atsakovas pateikė pareiškėjai informaciją apie duomenis, esančius Nekilnojamojo turto registre ir papildomai nurodė, kad pagal pateiktą 1984 metais parengtą ir suderintą projektą ginčo statiniai, kurių unikalus Nr. ( - ), ir statiniai, kurių unikalus Nr. ( - ), buvo numatyti tame Projekte. Todėl Inspekcija vadovavosi tuo metu galiojusia Leidimų statyti ir rekonstruoti gyvenamuosius namus, civilinius, pramonės, žemės ūkio ir kitus objektus įforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio statybos reikalų komiteto 1976 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 307 „Dėl leidimų statyti ir rekonstruoti gyvenamuosius namus, pramonės, civilinius, žemės ūkio ir kitus objektus įforminimo tvarkos“, kurioje nustatyta, kad leidimai „įforminami, suderinant atitinkamo objekto techninę dokumentaciją. Miesto vyriausiasis architektas arba rajono architektas įrašą apie jos suderinimą <...> papildo žodžiais „Leidžiama; statyti“, pažymi datą, pasirašo, tvirtina antspaudu <...>“.

25Teismas apžiūrėjęs pateiktą projektą, kuriuo rėmėsi atsakovas, nustatė, kad įsakyme nurodyto vyriausiojo architekto arba rajono architekto įrašo apie suderinimą ir papildymo žodžiais „Leidžiama; statyti“, datos, pasirašo, antspaudo nėra, o jeigu šis suderinimas ir būtų, tai galėtų būti sprendžiamas klausimas dėl proceso atnaujinimo nurodytoje civilinėje byloje, naujai paaiškėjus esminėms bylos aplinkybėms, kurių nebuvo ir jos negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos, kurioje statinių statyba buvo pripažinta savavališka, nagrinėjimo metu ar kitais CPK 366 str. numatytais pagrindais (I t., b. l. 184-185). Teismas pažymėjo, kad pirmiau nurodyti duomenys Nekilnojamojo turto registre dėl ginčo objektų ir nuosavybės teisių išregistravimo yra teisingi, nes nenuginčyti įstatymo nustatyta tvarka. Teismas pažymėjo, kad CPK 18 str. nurodyta, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

26III.

27Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Auto ABC“ (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą (II t., b. l. 185-187), kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują – pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

28Apeliacinį skundą grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kuriuos buvo išdėstęs bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo priimtu sprendimu, apeliantas nurodo šiuos argumentus:

291. Pareiškėja neturi reikalavimo teisės ginčyti Inspekcijos 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. (10.4)-2D-2155, nes šis sprendimas nepažeidžia pareiškėjos subjektinių teisių ar įstatymų saugomų interesų. Ginčo žemės sklypas klaidingai suformuotas kaip preliminariai laisvas (neužstatytas) žemės sklypas, į kurio grąžinimą natūra pretenduoja K. S. iš tikrųjų yra užimtas statiniais, kurių unikalus Nr. ( - ) (asfaltbetonio aikštele - 5335 m2, sklypo planuose pažymėta b1, bei tvora, pažymėta t1. Į šiuos statinius Nekilnojamojo turto registre įregistruota UAB „Auto ABC“ nuosavybės teisė. Dėl šių statinių įregistravimo teisėtumo pareiškėja yra iškėlusi administracinį ginčą Kauno apygardos administraciniame teisme (adm. byla Nr. I-271-480/2010). Pirmosios instancijos teismui priimant sprendimą nebuvo duomenų, kad K. S. bus grąžintas natūra žemės sklypas, kuriuo naudojasi UAB „Auto ABC“ ir kuris užstatytas jai nuosavybės teise priklausančiais statiniais, kurių unikalus Nr. ( - )ir kurie nėra šios bylos ginčo objektas.

302. Teismas neteisingai nustatė, kad ginčo statiniai, kurių unikalus Nr. ( - ) išeina už 1996 m. kovo 16 d. patvirtinto detalaus plano ribų. Iš minėtų planų matyti, kad iš šiuo unikaliu numeriu pažymėtų statinių tik estakada e2 išeina už detalaus plano ribų. Atkreipia dėmesį, kad ši estakada yra pastatyta ant 5335 m2 betono aikštelės (unikalus Nr. ( - )), į kurią Nekilnojamojo turto registre įregistruota UAB „Auto ABC“ nuosavybės teisė.

313. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad 1996 m. kovo 16 d. detalusis planas buvo patvirtintas atsižvelgus į 1997 m. spalio 17 d. atliktą Registrų centre statinių ir kiemo įrenginių teisinę registraciją ir kadastrinius matavimus (galimai tai rašymo apsirikimas).

324. Inspekcijai buvo pateiktas 1984 m. parengto projekto genplanas su suvestiniais inžineriniais planais bei dangų planu. Iš šių planų matyti, kad inžinerinių tinklų (jiems priskirtini ginčo statiniai) statybai buvo išduotas leidimas (uždėtas spaudas – „vykdyti“ nurodant datą -1985 m. sausio 17 d., patvirtinta antspaudu, taip pat uždėta žyma – „įvykdyta be pakeitimų“). Teigia, kad leidimas statybai 1984-1985 m. buvo reikalingas tik pastatams. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į šias aplinkybes.

335. Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sutapatino statinio išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro pagrindus su neteisėtos statybos pripažinimo pagrindais, todėl nepagrįstai ir formaliai rėmėsi Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimu, kuriuo buvo atmestas UAB „Auto ABC“ pareiškimas dėl ginčo statinių pripažinimo bendrovės nuosavybės teise įgyjamosios senaties būdu. Minėtu sprendimu nebuvo nustatyta, kad ginčo statiniai pastatyti savavališkai.

346. Teismas nepagrįstai netenkino UAB „Auto ABC“ prašymo sustabdyti pareiškėjos skundo nagrinėjimą kol Kauno apygardos administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla pagal UAB „Auto ABC“ skundą VĮ Registrų centrui dėl ginčo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ), pripažinimo pagrindinio pastato, priklausančio UAB „Auto ABC“ nuosavybės teise, priklausiniais. Teigia, kad atsižvelgiant į ginčo statinių statybos metu galiojusius teisės aktus ir Inspekcijai pateiktą projektą, konstatuoti, kad ginčo statiniai yra savavališka statyba nėra pagrindo.

35Pareiškėja K. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą (II t., b. l. 115-117) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Pažymi, kad su pirmosios instancijos teismo priimtu sprendimu sutinka.

36Nesutikdama su apeliaciniu skundu nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

371. Ginčo, t. y. 1996 m. detaliuoju planu nesuplanuota teritorija nėra užimta kitais ne ginčo kiemo statiniais – asfaltbetonio aikštele b1 ir tvora t1. Teigia, kad šie šifrai, kaip matyti iš byloje esančių išrašų, Nekilnojamojo turto registruose iš viso nepažymėti. Atkreipia dėmesį, kad šie objektai nagrinėjamam ginčui nėra reikšmingi, nes ginčas kilęs dėl statinių, kurių buvęs unikalus Nr. ( - ).

382. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad 1998 metais, kai Registrų centras pradėjo registruoti pagrindinių daiktų priklausinius, ginčo kiemo statiniai ne tik nebuvo įregistruoti kaip priklausiniai, bet ir nebuvo inventorizuoti.

393. Sutinka, jog teismo sprendime nurodant teisinės registracijos ir kadastrinių matavimų datą (1997 m. spalio 17 d.) yra rašymo apsitikimas (turi būti 1995 m. spalio 17 d.).

404. Apeliantas nepagrįstai aiškina, kad ginčo kiemo statiniams taikytina kitokia statybos leidimo išdavimo procedūra (neva pakako suderinimo ir įrašo „vykdyti“).

415. Apeliantas klaidingai cituoja Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimą.

426. Niekuo neparemtas apeliacinio skundo teiginys, kad ginčo statiniai yra pagrindinio pastato priklausiniai.

43Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija atsiliepimu į apeliacinį skundą (II t., b. l. 118-119) prašo apeliacinį skundą spręsti teismo nuožiūra.

44Atsakovas pritaria trečiojo suinteresuoto asmens apeliaciniame skunde išdėstytai pozicijai, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sutapatino statinio išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro pagrindus su neteisėtos statybos pripažinimo pagrindais, todėl nepagrįstai ir formaliai rėmėsi Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimu, kuriuo buvo atmestas UAB „Auto ABC“ pareiškimas dėl ginčo statinių pripažinimo bendrovės nuosavybe pagal įgyjamąją senatį. Atkreipia dėmesį, kad minėtame teismo sprendime civilinėje byloje nėra aiškiai konstatuota, kad statiniai yra pastatyti savavališkai.

45Teisėjų kolegija

konstatuoja:

46IV.

47Apeliacinis skundas tenkinamas.

48Nagrinėjamoje byloje pareiškėja prašė teismo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. (10.4)-2D-2155, priimtą išnagrinėjus pareiškėjos 2009 m. liepos 27 d. skundą, papildytą 2009 m. rugsėjo 9 d. bei 10 d. prašymais, ir įpareigoti Kauno apskrities viršininko administraciją surašyti UAB „Auto ABC“ savavališkos statybos aktą dėl savavališkai pastatytų kiemo statinių (buvęs unikalus Nr. ( - )), kurie 2009 m. vasario 18 d. išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro.

49Ginčo administracinėje byloje ribas apsprendžia pareiškėjo skunde (prašyme) pareikšti reikalavimai atsakovui (-ams) dėl kurių pareiškėjas galutinę savo poziciją pirmosios instancijos teisme gali koreguoti teisminiuose ginčuose (ABTĮ 23 str. 2 dalies 7 p., 82 str. 7 d., 86 str. 3 d.). Duomenų, kad pareiškėja keitė savo skunde pareikštus reikalavimus byloje nėra, tačiau atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reguliavimą, kuriuo buvo likviduotos apskričių viršininkų administracijos, pažymėtina, kad abu pareiškėjos skundo reikalavimai perėjo vienam atsakovui - Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, kadangi ši valstybės institucija yra apskričių viršininkų funkcijų perėmėjas statybų valstybinės priežiūros srityje.

50Kaip matyti iš pareiškėjos 2009 m. liepos 27 d. skundo, papildyto 2009 m. rugsėjo 9 d. bei 10 d. prašymais, ji prašė, kad Inspekcija įpareigotų KAV administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentą, išnagrinėti jos 2009 m. kovo 19 d. prašymą iš naujo. Atsižvelgdama į tai, kad remiantis teismų sprendimais (Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. A2-301-713/2007 ir Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-17-343/2008), kuriais buvo atmestas UAB „Auto ABC“ pareiškimas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ši bendrovė kitus inžinerinius statinius ( - ), Kaune, įgijo nuosavybėn pagal įgyjamąją senatį, 2009 m. vasario 18 d. Nekilnojamojo turto registre buvo išregistruota UAB „Auto ABC“ nuosavybės teisė į šiuos statinius, 2009 m. kovo 19 d. prašymu pareiškėja prašė KAV administraciją imtis priemonių, kad iš teritorijos prie ( - ), Kaune, būtų pašalinta savavališka statyba ir jos padariniai, t. y. objektai, kurie Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše (I t., b. l. 75-78) dėl ( - ), Kaune, įregistruoto nekilnojamojo turto (pozicijoje Nr. 2.8) aprašyti vienu pavadinimu – „kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai“ (statybos pradžios ir pabaigos metai - 1987) ir pažymėti vienu unikaliu Nr. ( - ) (kiemo aikštelė, tvora, estakada e2, 17 šulinių ir 2 tepalo surinkimo talpos). KAV administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas šio pareiškėjo prašymo iš esmės nenagrinėjo motyvuodamas tuo, kad dėl šių statinių vyksta ginčai teisme (2009 m. balandžio 20 raštas Nr. 4-637 ir 2009 m. birželio 29 d. raštas Nr.4-1191).

51Inspekcija 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. (10.4)-2D-2155 pareiškėjos 2009 m. liepos 27 d. skundo netenkino. Taigi pirmosios instancijos teismas turėjo nustatyti, ar šis atsakovo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, taip pat spręsti, ar yra pagrindas įpareigoti atsakovą surašyti trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Auto ABC“ savavališkos statybos aktą.

52Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti (ABTĮ 22 str.1 d.). Išvardytos Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 2-4 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A11-443/2005; Administracinių teismų praktika Nr. 7, p. 124-131 ir kt.). Inspekcijos 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. (10.4)-2D-2155 yra priimtas dėl pareiškėjos skundo, todėl apeliantas nepagrįstai teigia, jog pareiškėja neturėjo reikalavimo teisės ginčyti šį sprendimą.

53Kaip matyti iš pareiškėjos skundo, paaiškinimų pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teisme, jos materialinis teisinis suinteresuotumas iškeliant šioje byloje nagrinėjamą administracinį ginčą yra grindžiamas tuo, jog pareiškėja teritorijoje, esančioje greta pastatų, esančių ( - ), Kaune, kuriuos nuosavybės teise valdo UAB „Auto ABC“, pretenduoja susigrąžinti žemę natūra. Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – ir Atkūrimo įstatymas) 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ (toliau – ir Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka) 106 punkto nuostatas, nustatyti, ar žemė, esanti iki 1995 m. birželio 1 d. buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, yra laisva (neužstatyta), formuoti žemės sklypus nuosavybės teisių atkūrimui natūra ir tvirtinti šiai paskirčiai suformuotų žemės sklypų planus kompetencija suteikta savivaldybių administracijų direktoriams. Iš pateiktų į bylą įrodymų nustatyta, kad Kauno miesto savivaldybės administracija 2009 m. rugsėjo 16 d. raštu informavo pareiškėją ir kitus pretendentus į T. ir N. S. žemę, apie tai, kad yra parengtas laisvos (neužstatytos) žemės (2485 m2) turėtos žemės ribose planas prie ( - ) (greta UAB „Auto ABC“). Iš pirmosios instancijos teismo posėdžio protokolo (II t., b. l. 93-94 matyti, kad pareiškėja pretenduoja susigrąžinti žemę natūra būtent šioje teritorijoje ir yra suinteresuota, kad būtų surašytas savavališkos statybos aktas ne dėl visų statinių, kurie Nekilnojamojo turto registre pažymėti vienu unikaliu Nr. ( - ), o tik dėl tų statinių, kurie patenka į 2485 m2 teritoriją. Analogiškos pozicijos pareiškėja, atstovaujama įgalioto atstovo, laikėsi ir apeliacinės instancijos teismo posėdyje be kita ko paaiškindama, kad visuose savo skunduose (KAV administracijai, Inspekcijai, teismui) skundėsi dėl visų unikaliu Nr. ( - )pažymėtų statinių tik todėl, kad jie tokiu būdu (neišskiriant kiekvieno statinio atskiru unikaliu numeriu) pažymėti Nekilnojamojo turto registre. 2009 m. rugpjūčio mėnesį parengtame 2485 m2 žemės sklypo plane (II t., b. l. 36,40) pažymėta, kad į šio sklypo teritoriją iš statinių, pažymėtų unikaliu Nr. ( - ), patenka tik estakada e2. Šiame plane be kita ko pažymėta, kad sklypo gretimybė tarp taškų 1-7 yra teritorija, kurios adresas ( - ), t. y. 1996 m. detaliuoju planu suplanuota teritorija. Apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė, jog visi statiniai, pažymėti unikaliu Nr. ( - ), išeina už 1996 m. detaliuoju planu patvirtintų žemės sklypo (9400 m2) ribų, yra pagrįsti, nes už detaliuoju planu suplanuotos teritorijos ribų iš šiuo unikaliu numeriu pažymėtų kitų statinių patenka tik estakada e2.

54Atsižvelgiant į byloje nustatytą aplinkybę, kad Kauno miesto savivaldybės administracija pagal savo kompetenciją suformavo 2485 m2 žemės sklypą nuosavybės teisių atkūrimui natūra patvirtina, jog remdamasi teritorijų planavimo dokumentais savivaldybės administracija šią žemę Atkūrimo įstatymo prasme laiko laisva (neužstatyta) į kurią pareiškėjai ir kitiems pretendentams gali būti atkurtos nuosavybės teisės natūra. Esant minėtoms aplinkybėms pagal pateiktus į bylą įrodymus konstatuoti pareiškėjos teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimą realizuojant teisę atkurti nuosavybės teises į žemę natūra nėra pagrindo. Pareiškėja skunde ir bylą nagrinėjant apeliacine tvarka nenurodė svarių argumentų, kuo ginčijamas aktas pažeidžia jo materialines teises ar įstatymo saugomus interesus, kaip pareiškėjos teisės ar teisėti interesai būtų apginti reikalavimus patenkinus, nes į bylą nepateikta įrodymų, kad atsisakoma atkurti pareiškėjai nuosavybės teises į žemę natūra dėl to, kad 2485 m2 sklype yra atitinkamas inžinerinis statinys. Remdamasi minėtais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjos skundą patenkino nepagrįstai, nes pareiškėja neįrodė, jog yra pažeidžiamos jos teisės ar įstatymų saugomi interesai nuosavybės teisių atkūrimo srityje.

55Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio 1 ir 2 dalys nustato, kad priimtas teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, o priimdamas sprendimą, administracinis teismas įvertina ištirtus teismo posėdyje įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar skundas (prašymas) yra tenkintinas. Taigi teismas privalo motyvuoti savo išvadas, nurodyti teisinius argumentus (įstatymus), kurių pagrindu jis daro atitinkamas išvadas (ABTĮ 87 str. 4 d.). Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad įstatymas reikalauja ne tik motyvuoti teismo sprendimus, bet ir įpareigoja teismą aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti (ABTĮ 81 straipsnis). Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju nesirėmė byloje esančių įrodymų visuma, nors Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, o teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais.

56Sprendžiant reikalavimą dėl administracinio akto panaikinimo turi būti tikrinamas šio akto teisėtumas bei pagrįstumas. Pagrindai aktams panaikinti yra numatyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje. Pirmosios instancijos teismas patenkino pareiškėjos skundo reikalavimą ir panaikino Inspekcijos 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. (10.4)-2D-2155, tačiau tokio savo sprendimo nepagrindė įstatymo numatytais pagrindais. Byloje nebuvo pateikta duomenų, kad ginčijamas aktas priimtas nekompetentingo administravimo subjekto, ar, kad savo turiniu aktas prieštarauja teisės aktams (ABTĮ 89 str. 1 d. 1, 2 punktai). Taip pat nenustatyta, kad priimant sprendimą buvo pažeistos pagrindinės procedūrinės taisyklės. Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo turinio, Inspekcija, tirdama pareiškėjos skundą surinko skunde išdėstytų aplinkybių ištyrimui reikalingą informaciją iš KAV administracijos, VĮ Registrų centro Kauno filialo, UAB „Auto ABC“, 2009 m. rugsėjo 9 d. atliko faktinių aplinkybių patikrinimą vietoje, taip pat rėmėsi pirmiau minėtais teismų sprendimais nustatytomis aplinkybėmis (Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. A2-301-713/2007 ir Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-17-343/2008). Remdamasi minėta medžiaga Inspekcija 2009 m. rugsėjo 23 d. priėmė sprendimą Nr. (10.4)-2D-2155, kuriame pagrįstai konstatavo, kad Nekilnojamojo turto registre yra įregistruota UAB„ Auto ABC“ nuosavybės teisė į statinius Nr. ( - ), o dėl išregistruotų statinių, kurių unikalus Nr. ( - ), Kauno apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. I-726-353/2009. Pažymėtina, kad šioje byloje pareiškėjas UAB „Auto ABC“ 2009 m. gegužės 15 d. skundu yra pareiškęs reikalavimus atsakovui VĮ Registrų centro Kauno filialui dėl sprendimų, kuriais buvo išregistruotos šios bendrovės nuosavybės teisės į kitus statinius, kurių unikalus Nr. ( - ), panaikinimo ir įpareigojimo įregistruoti šiuos statinius pagrindinio pastato 1B2p priklausiniais. Šis administracinis ginčas nepasibaigęs (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 12 d. nutartį byloje Nr. A442-1136/2010).

57Administracinių bylų teisenos įstatymo 58 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys. Kaip matyti iš Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-17-343/2008, kuria Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-17-343/2008 buvo palikta nepakeista, bendrosios kompetencijos teismas nagrinėjo bylą tuo aspektu, ar yra pagrindas patenkinti UAB„ Auto ABC“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, jog statinius, esančius ( - ), Kaune, bendrovė įgijo nuosavybės teise pagal įgyjamąją senatį ir šį pareiškimą atmetė kaip nepagrįstą. Minėtoje civilinėje byloje pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai be kita ko nustatė, kad UAB „Auto ABC“ inžinerinių kiemo statinių nestatė, juos 1993 metais perėmė reorganizacijos būdu iš Kauno vairuotojų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklos. Administracinių bylų teisenos įstatymo 58 straipsnio 2 dalies pagrindu konstatuotina, jog šis faktas iš naujo neįrodinėtinas. Atsižvelgiant į tai UAB„ Auto ABC“ negali būti laikoma ginčui aktualaus inžinerinio statinio (estakados e2), pažymėto unikaliu Nr. ( - ), savavališka statytoja. Naujų duomenų, kuriais būtų įrodyta, jog apeliantas yra ginčo statinio savavališkas statytojas, pareiškėja nepateikė. Atsakovas 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. (10.4)-2D-2155 pareiškėjos skundo netenkino pagrįstai. Šiame sprendime Inspekcija pagrįstai paaiškino statinių statybos metais (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis statiniai pastatyti 1987 metais) galiojusį teisinį reguliavimą suteikiantį pagrindą išvadai, kad konstatuoti savavališką statybą nėra pagrindo.

58Pagal pareiškėjos pateiktą sklypo horizontalinės nuotraukos patikslinimą (II t., b. l. 46) į 2485 m2 sklypą, kurį pareiškėja pretenduoja susigrąžinti natūra, taip pat įeina kiti statiniai (aikštelė b3 ir tvora b4), kurie pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis pažymėti unikaliu numeriu, t. y. Nr. ( - ), tačiau dėl šių statinių, pažymėtų šiuo unikaliu numeriu, pareiškėja 2009 m. kovo 19 d. prašyme ir 2009 m. liepos 27 d. skunde jokių prašymų neteikė.

59Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju neteisingai vertino faktines bylos aplinkybes, nesirėmė byloje esančių įrodymų visuma ir taip pažeidė procesinės teisės normas dėl įrodymų vertinimo taisyklių (ABTĮ 142 str. 1 d.), taip pat netinkamai taikė materialinės teisės normas (ABTĮ 143 str.). Todėl pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas pripažintinas nepagrįstu ir neteisėtu. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Auto ABC“ apeliacinis skundas tenkintinas. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 3 d. sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – pareiškėjos K. S. skundas atmestinas.

60Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

61Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Auto ABC“ apeliacinį skundą patenkinti.

62Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Pareiškėjos K. S. skundą atmesti.

63Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai K. S.,... 4. pareiškėjos atstovui advokatui Dominykui Varnui,... 5. trečiojo suinteresuoto asmens atstovei advokatei Marinai... 6. Teisėjų kolegija... 7. I.... 8. K. S. (toliau – ir pareiškėja) skundu (I t., b. l. 3-7) kreipėsi į... 9. Pareiškėja paaiškino, kad ji turi teisę atkurti nuosavybės teises natūra... 10. Pareiškėja paaiškino, kad remiantis minėtoje civilinėje byloje (Nr.... 11. Pareiškėja paaiškino, kad 2009 m. liepos 27 d. skundu ji prašė Inspekciją... 12. Pareiškėja pažymėjo, kad 2009 m. rugsėjo 9 d. patikrinimo vietoje metu... 13. Pareiškėja nurodė mananti, kad 2004–2005 metais atlikus kadastrinius... 14. Pažymėjo, kad nei 1995 metais atliekant kadastrinius matavimus, nei 1996... 15. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 16. Atsiliepime (b. l. 94–95) paaiškino, kad priimdama skundžiamą sprendimą,... 17. Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija (teisių ir pareigų... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Auto ABC“ su pareiškėjos skundu... 19. Atkreipė teismo dėmesį į tai, kad minėti kiemo statiniai nebuvo... 20. II.... 21. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 3 d. sprendimu (II... 22. Teismas iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo... 23. Remdamasis Kauno apygardos teismo nutartimi (civ. byla Nr. 2A-17-343/2008),... 24. Iš skundžiamo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2009... 25. Teismas apžiūrėjęs pateiktą projektą, kuriuo rėmėsi atsakovas,... 26. III.... 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Auto ABC“ (toliau – ir... 28. Apeliacinį skundą grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kuriuos... 29. 1. Pareiškėja neturi reikalavimo teisės ginčyti Inspekcijos 2009 m.... 30. 2. Teismas neteisingai nustatė, kad ginčo statiniai, kurių unikalus Nr. (... 31. 3. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad 1996 m. kovo 16 d. detalusis planas... 32. 4. Inspekcijai buvo pateiktas 1984 m. parengto projekto genplanas su... 33. 5. Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sutapatino... 34. 6. Teismas nepagrįstai netenkino UAB „Auto ABC“ prašymo sustabdyti... 35. Pareiškėja K. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą (II t., b. l. 115-117)... 36. Nesutikdama su apeliaciniu skundu nurodo šiuos pagrindinius argumentus:... 37. 1. Ginčo, t. y. 1996 m. detaliuoju planu nesuplanuota teritorija nėra užimta... 38. 2. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad 1998 metais, kai... 39. 3. Sutinka, jog teismo sprendime nurodant teisinės registracijos ir... 40. 4. Apeliantas nepagrįstai aiškina, kad ginčo kiemo statiniams taikytina... 41. 5. Apeliantas klaidingai cituoja Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio... 42. 6. Niekuo neparemtas apeliacinio skundo teiginys, kad ginčo statiniai yra... 43. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija atsiliepimu... 44. Atsakovas pritaria trečiojo suinteresuoto asmens apeliaciniame skunde... 45. Teisėjų kolegija... 46. IV.... 47. Apeliacinis skundas tenkinamas.... 48. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja prašė teismo panaikinti Valstybinės... 49. Ginčo administracinėje byloje ribas apsprendžia pareiškėjo skunde... 50. Kaip matyti iš pareiškėjos 2009 m. liepos 27 d. skundo, papildyto 2009 m.... 51. Inspekcija 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. (10.4)-2D-2155 pareiškėjos... 52. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi,... 53. Kaip matyti iš pareiškėjos skundo, paaiškinimų pirmosios instancijos ir... 54. Atsižvelgiant į byloje nustatytą aplinkybę, kad Kauno miesto savivaldybės... 55. Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio 1 ir 2 dalys nustato,... 56. Sprendžiant reikalavimą dėl administracinio akto panaikinimo turi būti... 57. Administracinių bylų teisenos įstatymo 58 straipsnio 2 dalis reglamentuoja,... 58. Pagal pareiškėjos pateiktą sklypo horizontalinės nuotraukos patikslinimą... 59. Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 60. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140... 61. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Auto ABC“ apeliacinį skundą... 62. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 3 d. sprendimą... 63. Sprendimas neskundžiamas....