Byla 2-79-514/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „( - ) “ pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB „( - ) “ ir ( - ) dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

3pareiškėjas prašo nustatyti faktą, kad UAB „( - ) “ nuosavybės teise valdo šiuos šilumvežius: TGM23B, gamyklinis Nr.266, pagaminimo metai 1976-07-27, ir TGM23B, gamyklinis Nr.1016, pagaminimo metai 1978-07-24, įsigytus 2005-10-19 d. iš UAB „( - ) “ pagal pirkimo pardavimo sutartį. Nurodo, kad nuo įsigijimo momento iki dabar naudojasi šiais šilumvežiais, tačiau nepavyksta atlikti šių šilumvežių teisinės registracijos. Pagal pareiškėjo kreipimąsi ( - ) 2010-08-03 sprendimu atsisakė Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registre įregistruoti pareiškėjo turimus traukos riedmenis – lokomotyvus TDM23B, kurių gamykliniai numeriai 1016 ir 266, motyvuodama tuo, kad pareiškėjas nepateikė visų traukos riedmenų – minėtų lokomotyvų įregistravimui Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registre reikalingų nuosavybės teisę įrodančių dokumentų, nurodytų Geležinkelių riedmenų ir konteinerių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005-03-02 įsakymu Nr. 3-71 (Žin., 2005, 34-1109; 2008, Nr.71-2753; 2010, Nr.4-175) 38 p.

4Suinteresuotas asmuo UAB „( - ) “ atsiliepime į pareiškimą dėl pareikšto reikalavimo neprieštarauja, nurodo, kad šilumvežius įsigijo 2004-11-22 varžytynėse, juos parėmė pagal 2004-12-23 perdavimo priėmimo aktą iš bankrutavusios UAB „Plungės grūdai“ administratoriaus V. R. , o 2005-10-19 pagal pirkimo pardavimo sutartį minėtus šilumvežius pardavė UAB „( - ) “.

5Suinteresuotas asmuo ( - ) atsiliepime dėl pareikšto pareiškimo neprieštarauja.

6Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad UAB „( - ) “ nuosavybės teise valdo šilumvežį TGM23B, gamyklinis Nr.266, pagaminimo metai 1976-07-27, ir TGM23B, gamyklinis Nr.1016, pagaminimo metai 1978-07-24, įsigytus 2005-10-19 d. iš UAB „( - ) “ pagal pirkimo pardavimo sutartį. Fakto nustatymas reikalingas, siekiant įregistruoti šilumvežius geležinkelių riedmenų ir konteinerių registre.

7Pagal Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-22 nutarimu Nr.1468, 8,2., 10.1 p. registro objektus (geležinkelių riedmenis ir konteinerius) registruoja registro tvarkymo įstaiga – Valstybinė geležinkelio inspekcija prie susisiekimo ministerijos.

8Iš pareiškėjo pateikto Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie susisiekimo ministerijos 2010-08-03 sprendimo Nr.V-256 matyti, kad UAB „( - ) “ riedmenis atsisakyta įregistruoti Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registre dėl to, kad pareiškėjas pateikė dalį dokumentų, nepatvirtintų juos išvertusio vertėjo parašu bei vertimo biuro antspaudu, nepateikė visų traukos riedmenų – lokomotyvų įregistravimui reikalingų nuosavybės teisę įrodančių dokumentų. Nors šie dokumentai nedetalizuoti, iš šio sprendimo 1 p. sektų, kad pareiškėjas nepateikė dokumentų, įrodančių, kad traukos riedmenys – lokomotyvai pardavimo metu priklausė UAB „( - ) “. Iš minėto sprendimo turinio teismas negali nustatyti, kokius dokumentus pareiškėjas pateikė, kreipdamasis į registro įstaigą, tačiau pagal Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro nuostatų 34 p., jeigu registro tvarkymo įstaigai kyla abejonių dėl pateiktų dokumentų teisingumo, ji gali pareikalauti iš registro duomenų teikėjo papildomų dokumentų, o nustačiusi, kad registruoti pateiktuose dokumentuose nurodyti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, registro tvarkymo įstaiga privalo apie tai raštu per 3 darbo dienas informuoti registro duomenų teikėją ir pareikalauti ištaisyti klaidą.

9Teismas kompetentingas ypatingosios teisenos tvarka nustatyti faktus, nuo kurių priklauso asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis). Juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t.y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 1 dalis, 445 straipsnis). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme (CPK 444, 445 straipsniai).

10Pareiškėjas, prašydamas nustatyti šilumvežių nuosavybės teise valdymo faktą kartu su pareiškimu pateikė 2005-10-19 pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią iš UAB „( - ) “ pirko šilumvežius TGM 23B, gamykliniai numeriai Nr.266 ir 1016, 2004-12-23 perdavimo-priėmimo aktą su priedais, pagal kurį bankrutavusi AB „Plungės grūdai“ perdavė UAB „( - ) “ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, tame tarpe ir minėtus šilumvežius.

11Todėl teismas daro išvadą, kad pareiškėjui turint dokumentus, patvirtinančius riedmenų įsigijimo faktą, nuosavybės teise valdymo faktas nebegali būti nustatinėjamas teisme.

12Registro objektai įregistruojami (išregistruojami), duomenys apie registro objektą, duomenys apie registro objekto savininką, registro objekto valdytoją įrašomi ir tvarkomi šių Nuostatų ir Geležinkelių riedmenų ir konteinerių registravimo taisyklių, kurias tvirtina susisiekimo ministras, nustatyta tvarka. Darytina išvada, kad pareiškėjas dėl riedmenų įregistravimo gali inicijuoti viešojo administravimo procedūras, o Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie susisiekimo ministerijos atsisakymą įregistruoti traukos riedmenis apskųsti administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Dėl šių priežasčių pareiškėjo pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme ir civilinė byla nurauktina (CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Civilinę bylą nutraukus dėl to, kad ji nenagrinėtina teisme, pareiškėjui grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis (CPK 87 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

14Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290, 291 straipsniais,

Nutarė

15bylą nutraukti.

16Grąžinti UAB „( - ) “ 132 Lt žyminį mokestį, sumokėtą 2010-09-02 mokėjimo nurodymu Nr.1264.

17Nutartis per 7 atskiruoju skundu skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Plungės raj. apylinkės teismą.

Proceso dalyviai