Byla 2YT-5499-1032/2018
Dėl antstolės Redos Vizgaudienės veiksmų, suinteresuotas asmuo A. P

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rūta Zubrickaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal J. K. skundą dėl antstolės Redos Vizgaudienės veiksmų, suinteresuotas asmuo A. P..

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas 2018 m. kovo 20 d. kreipėsi į antstolę su skundu, kuriuo prašė panaikinti antstolės Redos Vizgaudienės 2018 m. kovo 12 d. patvarkymą atnaujinti vykdomąją byla Nr. S-18-74-3828. Nurodė, kad antstolė nurodytą vykdomąją bylą sustabdė, o vėliau užbaigė, o Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) normos nenumato galimybės atnaujinti prieš tai CPK 632 straipsnio pagrindu užbaigtos vykdomosios bylos, nes tokiu būdu būtų pažeidžiamos imperatyvios teisės normos.

5Antstolė 2018 d. kovo 26 d. patvarkymu Nr. S-18001330 pareiškėjo skundo netenkino ir perdavė jį nagrinėti teismui. Nurodė, kad pareiškėjo skundas yra nepagrįstas. 2016 m. sausio 28 d. Kauno apygardos teismo nutartimi skolininko (pareiškėjo) individualiai įmonei J. K. prekybos įmonei buvo iškelta bankroto byla. 2016 m. birželio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-8009-991/2018 Klaipėdos apylinkės teismas įpareigojo antstolę sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdomąjį dokumentą persiųsti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. 2016 m. lapkričio 3 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismas įpareigojo antstolę grąžinti pareiškėjui pinigines lėšas, kurios buvo iš jo išieškotos po 2016 m. vasario 24 d. Vykdant teismų nutartis vadovaujantis CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punktu vykdomoji byla buvo sustabdyta, o vykdomasis dokumentas vadovaujantis CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punktu persiųstas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Teigia, kad pasibaigus skolininko individualios įmonės bankroto procesui ir ją išregistravus pasibaigė tik pareiškėjo prievolės individualios įmonės kreditoriams, o asmeninės prievolės liko. Todėl vykdomasis dokumentas buvo grąžintas antstolei bei atsirado pagrindas atnaujinti vykdymo veiksmus.

62018 m. balandžio 26 d. pareiškėjas pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus dėl neteisėtų antstolės Redos Vizgaudienės veiksmų. Nurodė, kad pati antstolė neneigia vykdomosios bylos užbaigimo fakto, ir teigia, kad vykdomoji byla buvo ne sustabdyta, o užbaigta. Pažymi, kad užbaigta byla nebegali būti atnaujinama. Teigia, jog aplinkybę apie vykdomosios bylos užbaigimą liudijo ir būsenos registravimo įrašas elektroninės vykdomosios bylos internetinėje sistemoje. Taip pat papildomai nurodė, kad skolos išieškojimo procesas nurodytoje vykdomojoje byloje užtruko dėl itin nepalankiai susiklosčiusių ir nuo jo paties nepriklausiusių aplinkybių, pašlijusios sveikatos bei priteisto išlaikymo nepilnamečiui sūnui priverstinio išieškojimo.

7Teismas konstatuoja:

8Dėl skundo padavimo termino

9CPK 512 straipsnyje nustatyta, kad skundas dėl antstolio veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą ar atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Pareiškėjas kreipėsi į antstolį su skundu dėl antstolio veiksmų, t. y. antstolio Aleksandro Selezniovo 2018 m. kovo 12 d. patvarkymo atnaujinti vykdomąją bylą Nr. S-18-74-3878 2018 m. kovo 20 d. (b. l. 4), todėl konstatuotina, kad pareiškėjas nėra praleidęs CPK 512 straipsnyje nustatytų terminų paduoti skundą.

10Byloje nustatytos aplinkybės

11Vykdomosios bylos Nr. 0074/03/04913 medžiagos nustatyta, kad antstolė Reda Vizgaudienė vykdo vykdomąją bylą pagal Jurbarko rajono apylinkės teismo 1995 m. spalio 13 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-50/95 dėl 5059,52 Eur (17469,50 Lt) skolos išieškojimo iš J. K., išieškotojo A. P. naudai. Vykdomasis dokumentas vykdymui pateiktas 2003 m. rugpjūčio 29 d. Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartimi J. K. prekybos įmonei iškelta bankroto byla. 2016 m. lapkričio 23 d. antstolė priėmė patvarkymą Nr. S-16010496 „Dėl skolos išieškojimo iš darbo užmokesčio užbaigimo“, kurį adresavo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Šilalės skyriaus Raseinių skyriui, nurodydama, kad VSDFV Šilalės skyriaus Raseinių skyriui yra pateiktas vykdymui antstolės 2014 m. rugsėjo 15 d. patvarkymas Nr. S-14011145 dėl skolos išieškojimo iš J. K. bei prašydama užbaigti minėto patvarkymo vykdymą, nes skolininkui yra iškelta bankroto byla. 2016 m. gruodžio 1 d. antstolė priėmė patvarkymą Nr. S-16010550 „Dėl vykdomosios bylos sustabdymo“, kuriuo nurodė sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0074/03/04913 dėl skolos iš skolininko J. K. išieškojimo išieškotojo A. P. naudai, kadangi J. K. prekybos įmonei iškelta bankroto byla. 2018 m. vasario 14 d. Kauno apygardos teismas grąžino antstolei vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo iš J. K. A. P. naudai, nes 2017 m. gruodžio 15 d. Kauno apygardos teismo sprendimu Nr. B2-548-658/2017 J. K. prekybos įmonės veikla pripažinta pasibaigusia likvidavus dėl bankroto. 2018 m. kovo 12 d. antstolė priėmė patvarkymą Nr. S-18-74-3828 dėl vykdomosios bylos atnaujinimo, kurį skundžia pareiškėjas.

12Dėl pareiškėjo reikalavimo

13Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų. Dėl to teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Priverstinio sprendimų vykdymo procesas – svarbi civilinio proceso stadija, nes tik įvykdžius sprendimą užtikrinamas jo realumas. Vykdymo proceso esmė ir tikslas – užtikrinti realų vykdomojo dokumento įvykdymą ir kreditoriaus reikalavimų patenkinimą, nepažeidžiant vykdymo proceso šalių teisių, pareigų ir teisėtų interesų pusiausvyros. Teisingumas gali būti įvykdytas tik kai bus teisėtai, operatyviai ir veiksmingai įvykdytas teismo sprendimas.

14Pareiškėjas nesutinka ir prašo panaikinti antstolės 2018 m. kovo 12 d. patvarkymą atnaujinti vykdomąją bylą Nr. S-18-74-3828, teigdamas, kad antstolė vykdydama šią vykdomąją bylą netinkamai taikė CPK 626 ir 632 straipsnių nuostatas. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo teigimu, vykdomoji byla buvo užbaigta ji negali būti atnaujinama, todėl antstolės veiksmai turėtų būti pripažinti nepagrįstais ir neteisėtais.

15Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas CPK 626 straipsnyje yra pateikęs išsamų privalomojo vykdomosios bylos sustabdymo atvejų sąrašą. Pagal CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą iškėlus skolininkui bankroto ar restruktūrizavimo bylą. Šiuo atveju vykdomasis dokumentas persiunčiamas bankroto ar restruktūrizavimo bylą iškėlusiam teismui. CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta, kad vykdomoji byla laikoma užbaigta persiuntus vykdomąjį dokumentą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui.

16Patikrinus antstolės vykdomojoje byloje Nr. 0074/03/04913 atliktus veiksmus nustatyta, kad priešingai nei skunde nurodo pareiškėjas 2016 m. gruodžio 1 d. antstolė priėmė patvarkymą Nr. S-16010550, kuriuo sustabdė vykdomąją bylą, nurodytame patvarkyme jokių duomenų apie vykdomosios bylos užbaigimą CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytu pagrindu nenurodyta. Pažymėtina, kad vykdomojoje byloje prieš tai yra priimtas antstolės 2017 m. lapkričio 23 d. patvarkymas Nr. S-16010496 „Dėl skolos išieškojimo iš darbo užmokesčio užbaigimo“, kuris yra susijęs tik su konkretaus patvarkymo vykdymo užbaigimu, tačiau negali būti laikomas patvarkymu dėl visos vykdomosios bylos užbaigimo. Kitų duomenų pagrindžiančių pareiškėjo nurodomas aplinkybes, kad antstolė vykdomąją bylą Nr. 0074/03/04913 buvo užbaigusi byloje nėra.

172018 m. vasario 14 d. Kauno apygardos teismas grąžino antstolei vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo iš J. K. A. P. naudai, nes 2017 m. gruodžio 15 d. Kauno apygardos teismo sprendimu Nr. B2-548-658/2017 J. K. prekybos įmonės veikla pripažinta pasibaigusia likvidavus dėl bankroto. Vadovaujantis tuo, 2018 m. kovo 12 d. antstolė priėmė patvarkymą Nr. S-18-74-3828 dėl vykdomosios bylos atnaujinimo, kurį skundžia pareiškėjas.

18Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes teismas pripažįsta, kad antstolė ėmėsi teisės aktuose nustatytų priemonių išieškotojo interesams apginti, jos atlikti veiksmai atnaujinant anksčiau sustabdytą bylą vykdomąją bylą yra pagrįsti ir teisėti bei atlikti siekiant efektyvaus ir greito teismo sprendimo įvykdymo, todėl jo panaikinti nėra nei teisinio nei faktinio pagrindo (CPK 178, 185, 513 straipsniai).

19Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

20Pareiškėjas prašo priteisti iš antstolės jos turėtas 1,94 Eur bylinėjimosi išlaidas (spausdinimo, dokumentų kopijavimo, registruotos pašto siuntos išlaidos), nurodydamas, kad išlaidas įrodantys dokumentai bus pateikti vėliau.

21Ypatingosios teisenos bylose išlaidų paskirstymo proceso šalims principus lemia šios teisenos specifika. Paprastai tai yra vienašalė teisena, kai nėra priešingus interesus turinčių šalių. Todėl, vadovaujantis CPK 443 straipsnio 6 dalies nuostatomis, dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Ypatingosios teisenos bylose galioja kitokia nei ginčo teisenos atveju taisyklė – kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo pats atsako už savo išlaidas ir jos nėra atlyginamos (CPK 443 straipsnio 6 dalis). Įstatyme nurodyta išimtis, kad tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2013). Taigi, tik esant nurodytoms aplinkybėms (išimtims), teismas turi diskrecijos teisę spręsti dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo šalims arba priteisti jas iš asmens, kurio pareiškimas atmestas.

22Atsižvelgiant į tai bei į aplinkybę, kad pareiškėjo skundas atmestas, prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkintinas.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 510, 512-513, 626 straipsniais, teismas

Nutarė

24pareiškėjo J. K. skundą dėl antstolės Redos Vizgaudienės veiksmų atmesti.

25Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. Nr. 0074/03/04913 grąžinti antstolei Redai Vizgaudienei.

26Pareiškėjo J. K. prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkinti.

27Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rūta... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal J. K. skundą... 3. Teismas... 4. pareiškėjas 2018 m. kovo 20 d. kreipėsi į antstolę su skundu, kuriuo... 5. Antstolė 2018 d. kovo 26 d. patvarkymu Nr. S-18001330 pareiškėjo skundo... 6. 2018 m. balandžio 26 d. pareiškėjas pateikė papildomus rašytinius... 7. Teismas konstatuoja:... 8. Dėl skundo padavimo termino... 9. CPK 512 straipsnyje nustatyta, kad skundas dėl antstolio veiksmų gali būti... 10. Byloje nustatytos aplinkybės... 11. Vykdomosios bylos Nr. 0074/03/04913 medžiagos nustatyta, kad antstolė Reda... 12. Dėl pareiškėjo reikalavimo ... 13. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos... 14. Pareiškėjas nesutinka ir prašo panaikinti antstolės 2018 m. kovo 12 d.... 15. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas CPK 626 straipsnyje yra pateikęs... 16. Patikrinus antstolės vykdomojoje byloje Nr. 0074/03/04913 atliktus veiksmus... 17. 2018 m. vasario 14 d. Kauno apygardos teismas grąžino antstolei vykdomąjį... 18. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes teismas pripažįsta, kad antstolė... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 20. Pareiškėjas prašo priteisti iš antstolės jos turėtas 1,94 Eur... 21. Ypatingosios teisenos bylose išlaidų paskirstymo proceso šalims principus... 22. Atsižvelgiant į tai bei į aplinkybę, kad pareiškėjo skundas atmestas,... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 510,... 24. pareiškėjo J. K. skundą dėl antstolės Redos Vizgaudienės veiksmų... 25. Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. Nr. 0074/03/04913 grąžinti... 26. Pareiškėjo J. K. prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkinti.... 27. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju...